Posta 2010 (Page 1)

Transkript

Posta 2010 (Page 1)
Yeğenini ezerek
ölümüne neden oldu!
● Sason il esinde amcas n n kulland arac n alt nda kalan 2 ya ndaki ocuk
feci ekilde can verdi. nceki ak am saatlerinde Sason il esinde ya anan kazada, K.K isimli 2 ya ndaki
BDP'li Y›ld›z ‘Suç ifllemedi¤ini
söyleyen PKK, neden af istesin’
ocuk, feci ekilde hayat n
kaybetti. Amcas n n kulland arac n yanl l kla
ezdi i ocuk, Batman B lge Devlet Hastanesi’nde
yap lan t m m dahalelere
ra men kurtar lamad .
SERiNLEMEK
iSTERKEN
CANINDAN
OLDU
Serinlemek amacıyla önceki
gün Batman çayında yüzen
genç, akıntıya kapılıp
boğularak yaşamını yitirdi.
● OLAY önceki gün saat 18.00 s›ralar›nda Batman çay›nda meydana geldi.
Arkadafllar›yla beraber Batman Çay›’na
giden Celalettin Tunç(20) serinlemek
için suya girdi. Bir anda ak›nt›ya kap›lan
Celalettin Tunç arkadafllar›n›n kurtarma
çal›flmalar›na ra¤men sulara kap›larak
gözlerden kayboldu.Batman Çay›nda
Yap›lan aramada Celalettin Tunç'un cesedine ulaflan arkadafllar› olay› jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yapt›klar› incelemeden sonra Tunç'un cesedi ambulansla Bismil
Devlet Hastanesi morguna kald›r›ld›.
Savc›l›k incelemesinden sonra Celalettin
Tunç'un cesedi yak›nlar›na teslim edildi.
Grup Baflkanvekili ve Batman
Milletvekili Bengi Y›ld›z, önceki
akflam Batman’da görev yapan bas›n mensuplar›yla iftar yeme¤inde bir araya geldi. Bugün
akflam saat 20:30'da Farabi Hastanesi önünde
yap›lacak olan '1 Eylül Bar›fl Miting'i konusunda gazetecileri bilgilendiren Y›ld›z, BDP'nin oldukça önemsedi¤i ve en üst düzeyde kat›l›m›n
sa¤lanaca¤› mitingin 30 Temmuz Akflam› may›n facias›nda yaflamlar›n› yitiren Salih, Sadi,
BDP
S›d›k Özdemir ile Sedat Özevin'e adand›¤›n›
belirtti. Toplumun tüm kesimlerini mitinge davet eden BDP'li Bengi Y›ld›z, “Bar›fla özlem
duyan, savafl›n bitmesini isteyen toplumun
tüm kesimlerini, tüm dinamiklerini yapaca¤›m›z bar›fl mitingine davet ediyoruz” dedi. Mitingi oldukça önemsediklerini belirten Y›ld›z,
“mitinge Demokratik Toplum Kongresi (DTK)
Eflbaflkan› Ahmet Türk ve Aysel Tu¤luk, BDP
Efl Genel Baflkan› Selahattin Demirtafl, Grup
Ba ms z Siyasi Gazete
Batman Postas›
● YIL: 21 ● SAYI: 6333 ● PAZAR HAR
HER G N
● F YATI: 50 Y.Kr .
IKAR
● 01 EYL L 2010 AR AMBA
www.batmanpostasigazetesi.com
Batman’dan 4 l’e daha u ak seferi ba l yor
AK Parti Batman Milletvekili M. Emin Ekmen Yeni Terminaline kavuflan Batman havaalan›ndan, ‹zmir, Antalya, Bursa ve Trabzon'a çapraz uçak seferlerinin bafllayaca¤›n› belirtti.
Parti Batman Milletvekili
AKM. Emin Ekmen, Bat-
man'›n bölgedeki uçak ulafl›m
merkezi haline gelece¤ini söyledi. Halen Ankara ve ‹stanbul'a
her gün seferlerin yap›ld›¤› Batman Havaalan›’nda, yeni terminalin aç›lmas›yla birlikte batman'›n bölgede merkez haline
gelece¤ini ifade eden Ekmen
“Do¤u ve Güneydo¤u'nun en iyi
Türkiye'nin ise en iyi 7. havaala-
n›na sahip olduk. Özel flirketlerde gözünü Batman'a dikti.Çok
yak›nda ‹zmir, Antalya, Bursa
ve Trabzon'a çapraz uçufllar›n
bafllayaca¤›n› umut ediyorum.sadece Yurt için de¤il Yurt d›fl›na
da sefer yap›labilmesi için giriflimlerimizi bafllatt›k. Önce Erbil
ve Hac seferlerinin gerçekleflmesi için daha sonda da Frankurt'a sefer bafllat›lmas› için yo¤un çaba harcayaca¤›z” dedi.
Baflkanvekilleri Ayla Akat Ata, Bengi Y›ld›z ve
Diyarbak›r Büyükflehir Belediye Baflkan› Osman Baydemir kat›lacak” dedi. Bas›n toplant›s›nda PKK'n›n may›n› üstlenmesi konusuna
de¤inen Y›ld›z, “PKK'nin olay› üstlenmesi oldukça önemli bir olayd›r. Aç›klamas›nda ucunun nereye giderse gitsin üzerine varacaklar›n›
duyurdu. Ayr›ca kendi içinde soruflturma bafllatm›fl. Bu önemli bir geliflmedir. Bu aç›klamay› önemsiyoruz” dedi.
“12 EYLÜL AKfiAMI KÜRTLER‹N
RENG‹ KEND‹N‹ GÖSTERECEK”
● Referanduma ilgili kararlar›ndan vazgeçmeyeceklerini ifade eden BDP Grup Baflkanvekili
Bengi Y›ld›z, “Kürtlerin rengi kendini belli edecektir. Kürtleri yok sayan, içinde kal›c› bar›fla dair bir emare bulunmayan ve yeni bir anayasa vaadi olmayan bu yamayasay› kabul etmiyoruz. Ne
evet ne de hay›r demeyece¤iz. Hükümet talep ve
önerilerimizi dikkate almad›. Bu nedenle boykot
karar›m›z› kesinlikle uygulayaca¤›z. 12 Eylül akflam› Tv'lerden sonuçlar aç›klan›rken, Güneydo¤u'nun rengi farkl› olacakt›r. Boykot ile Kürt sorunu ve bar›fl süreci daha fazla tart›fl›lacakt›r” dedi.
YILDIZ “PKK SUÇ
‹fiLEMED‹⁄‹N‹
SÖYLÜYOR NEDEN
AF ‹STES‹N K‹”
● ‹ftar yeme¤i sonras› bas›n mensuplar›n›n sorular›n› yan›tlayan Bengi
Y›ld›z, Genel Af ile ilgili bir soruya karfl›l›k
“Hükümet, 'genimizde genel af yoktur'
fleklinde bir aç›klama yaparak kamuoyunu yan›lt›yor.
Biz buradan Hükümete sesleniyoruz: Genel Af
isteyen Kim? Ayr›ca, PKK suç ifllemedi ki genel af istesin. Genel Af , suç iflleyenler içindir.
PKK ve unsurlar› Kürtlerin haklar›n› savundu¤u, sistem ve devletle ayn› düflünceyi paylaflmad›¤› için zindanlard›r” fleklinde cevap verdi.
HD, Batman mitingine kat l m a r s yapt
HD Batman ubesi taraf ndan yap lan bas n toplant s nda, 1 Eyl l D nya Bar G n nedeniyle yap lacak mitinge a r yap ld .
Batman fiubesi dernek
‹HDbinas›nda 1 Eylül Dünya
Bar›fl Günü nedeniyle dernek binas›nda bas›n toplant›s› düzenledi. Bas›n toplant›s›nda aralar›nda
BDP Grup Baflkanvekilleri Ayla
Akat Ata, Bengi Y›ld›z, ‹HD Batman fiube Baflkan› Osman Küntefl, sivil toplum örgütü temsilcileri de haz›r bulundu. ‹lk olarak k›sa bir aç›klama yapan ‹HD Bat-
nu yapmak Türkiye'de zor olmas›na ra¤men, en kutsal görev olarak gördüklerini dile getiren Akat
Ata, “‹flte bu savafl bizden Meymuniye Köyü yak›nlar›nda bizden
4 can ald›. Ama buna ra¤men
onurlu mücadelemizden vazgeçmeyece¤imizi belirtiyoruz. ‹flte biz
bu nedenle bu y›l ki Batman'da
yapaca¤›m›z Bar›fl Günü mitingini bu 4 arkadafl›m›za ad›yoruz”
Batman Üniversitesi’nde
kay›tlar bafllad›
‹N 542 aday›n tercih etti¤i Batman
Üniversitesi’nde, ö¤rencilere kolayl›k
sa¤layan kay›t komisyonu organizasyonuyla kay›t yapmak isteyen ö¤renciler
s›ra telafl› yaflamadan kay›tlar›n› yap›yorlar
Batman Üniversitesi yeni ö¤rencilerine kap›lar›n› açt›. ÖSYM'ce yerlefltirilen adaylar
31 A¤ustos- 7 Eylül tarihleri aras›nda yap›lacak olan kay›tlar için, Üniversitenin Ö¤renci iflleri Daire Baflkanl›¤›n›n açm›fl oldu¤u kay›t komisyonunda kay›tlar›n› yapmaya bafllad›lar. Bin 542 aday›n tercih etti¤i
Batman Üniversitesinde, ö¤rencilere kolayl›k sa¤layan kay›t komisyonu organizasyonuyla kay›t yapmak isteyen ö¤renciler
s›ra telafl› yaflamadan kay›tlar›n› yapabiliyorlar. Yeni kay›t yapan ö¤renciler, Ba-
B
Zincirleme kaza
ucuz atlat›ld›
S.3 TE
kanlar Kurulu 2010-2011 akademik y›l›
ö¤renci katk› paylar›n› henüz belirlemedi¤inden 2009-2010 y›l› I. dönem için belirtilen katk› paylar›n›n ayn›s›n› yat›racaklard›r. Katk› paylar› ile ilgili Bakanlar Kurulu Karar› aç›kland›ktan sonra ise aradaki
fark ö¤rencilerden tahsil edilece¤i bildirildi.
Ö¤rencilerin ödemesi gereken katk› paylar› ise flöyle aç›kland›; Mühendislik-Mimarl›k
Fakültesi 193,5 TL, (‹.Ö 764,5 TL), Teknik E¤itim Fakültesi 140,5 TL- (‹.Ö
573,5TL), Fen-Edebiyat Fakültesi(Fen Programl› Böl.) 142 TL, (‹.Ö 640,5 TL), Fenedebiyat fakültesi(sosyal programl› böl.) 142
TL(‹.Ö 481 TL), Meslek Yüksekokulu 95
TL (‹.Ö 385 TL), Sa¤l›k Hizmetleri Meslek
yüksekokulu 95 TL, (‹.Ö 385 TL)
28. Cadde'nin kald›r›m›
2 ayd›r y›k›k
S.3 TE
AK Parti'den
teknolojik toplant›
AK Parti Genel Merkezi, T rkiye’de siyaset tarihinde ilk
kez uygulanan bir sistemle internet zerinden ayn anda
t m il ba kanl klar yla toplant ger ekle tirmeye ba lad .
EL‹fiT‹R‹LEN sisteme göre
genel merkez'de kurulan
bir sistemle 81 ilin teflkilatlar›yla ayn› anda interaktif flekilde toplant› gerçeklefltirilebiliyor.
Genel Merkez ve il baflkanl›klar›nda kurulan sistemle eflgüdümlü olarak 81 ilin teflkilat üyeleri
toplant›ya görüntülü ve sesli olarak kat›lma imkan›na kavufltu.
Önceki gün ilk olarak denemesi
yap›lan ve baflar›ya ulaflan toplant›da Ankara'da Genel Merkez'de AK Parti Genel Baflkan
Yard›mc›lar› ve bütün il teflkilatlar› bulunduklar› yerden referandum toplant›s› gerçeklefltirdiler.
‹nternet ortam› üzerinden görün-
G
man fiube Baflkan› Osman Küntefl, Y›llard›r 1 Eylül Dünya Bar›fl
Günü'nü çeflitli etkinliklere kutland›¤›n› belirterek, ama Türkiye'de
çat›flma, ac› ve gözyafl› hala devam etti¤ini alt›n› çizdi. Küntefl'ten sonra ise, Milletvekilli Ayla
Akat Ata, bir konuflma yapt›,
yapt›¤› konuflmada, milletvekili
olmadan önce insan haklar› ile ilgili çal›flmalar›n oldu¤unu dile getirdi. ‹nsan haklar› savunuculu¤u-
Gazeteci-Yazar ‹zzettin
‹çin'in ilk kitab› ç›kt›
S.3 TE
fleklinde konufltu. 1 Eylül Günü
saat 20,00'da Farabim Hastanesi kavfla¤›nda yap›lacak olan mitinge ça¤r› yapan Akat Ata, “Biz
bar›fl›, demokrasiyi, insan haklar›n› savunan herkesi bu mitinge
davet ediyoruz” fleklinde konufltu. Daha sonra ‹HD Batman fiube Yöneticisi Nihat Ekinci, bugün yap›lacak bar›fl mitingine
tüm batmanl›lar›n kat›lmas› gerekti¤ini belirtti.
1970'ten beri Güneri
Çi¤köftesi
S.3 TE
Necat Nas›ro¤lu E¤itim
Kültür Vakf›n'dan burs
S.6 DA
tülü olarak yap›lan ilk toplant›ya
Teflkilat Baflkan› ve Genel Baflkan Yard›mc›s› Ekrem Erdem,
Genel Merkez Seçim ‹fllerinden
Sorumlu Genel Baflkan Yard›mc›s› Haluk ‹pek, Genel Merkez
SKM Baflkan› Mustafa Atafl ve
81 il baflkan› ile yönetim kurulu
üyeleri kat›ld›.
Türkiye Partisi Kaymakam
Citer'i ziyaret etti
S.6 DA

Benzer belgeler

Sayfa: 1

Sayfa: 1 yönelik yat›r›mlar›n› ilk tercih olarak kendi memleketlerinde yapt›klar›n›, yap›lacak yat›r›mlarla Batman’›n bölgenin cazibe merkezi haline gelece¤ini” söyleyerek; Batman Üniversitesine kazand›raca...

Detaylı

posta 2011 (Page 1)

posta 2011 (Page 1) plaket töreni önceki akflam TPAO Genel Müdürlü¤ü Misafirhanesi’nde yap›ld›. Güneydo¤u Bölgesi’nin sorunlar›na duyarl›l›k gösterip çözüm çabalar›na katk›da bulunan Siyasetçi, Bürokrat, ifladam›, aka...

Detaylı

Posta yeni (Page 1)

Posta yeni (Page 1) Doç. Dr Özlem Irmak Balk›z'a da teflekkürlerimi sunuyorum' dedi. Genç yazar›m›z› bu baflar›s›ndan ötürü Batman Postas› çal›flanlar› olarak bizler de kutlan baflar›lar›n›n devam›n› dileriz.

Detaylı