DİCLE NEHRİ`NDE YAŞAYAN Carasobarbus luteus (Heckel, 1843

Transkript

DİCLE NEHRİ`NDE YAŞAYAN Carasobarbus luteus (Heckel, 1843
X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ
04-07 EKİM 2011, Çanakkale
DİCLENEHRİ’NDEYAŞAYANCarasobarbusluteus(Heckel,1843)TÜRÜNÜN
KARYOLOJİKÖZELLİKLERİ
DenizDEĞER1,ErhanÜNLÜ1,MuhammetGAFFAROĞLU2
1DicleÜniversitesi,FenEdebiyatFakültesi,BiyolojiBölümü,Diyarbakır
2AhiEvranÜniversitesi,FenEdebiyatFakültesi,BiyolojiBölümü,Kırşehir
Balık kromozomlarının incelenmesi genetik, taksonomi, çevresel toksikoloji
ve balık ıslah çalışmalarında pek çok avantaj sağlamaktadır. Cyprinidae familyası
yaklaşık 1500 balık türü ile en büyük balık familyasıdan biridir. Sazangiller
familyasınaaitbalıklarKuzeyAmerika,Avrupa,AfrikaveAsya'dabulunurlar.Türkiye
de ise 30 cins ve 70 türü yaşamaktadır. Bu çalışmada karyolojik incelenmesi yapılan
Carasobarbusluteustürünün başlıcayayılış alanlarıDicleveFıratnehir sistemleriile
AsiNehri'dir
Balık taksonomisine, balıklarla ilgili genetik ve evrimsel değişimlerin
anlaşılmasına katkı sağlanması amacıyla bu çalışmada Dicle Nehri’nden yakalanan
Carasobarbus luteus türüne ait örneklerin karyolojik analizleri yapılarak kromozom
sayıları ve morfolojileri ilk kez incelenmiştir. Kromozom preperatlarının
hazırlanmasındahavadakurutmatekniğimodifiyeedilerekkullanılmıştır.
Carasobarbusluteustürünündiploidkromozomsayısı150olup,42çiftmeta‐
submetasentrik ve 33 çift akrosentrik kromozom ile kol sayısı (NF) 234 olarak
bulunmuştur. Sonuçlar aynı familyanın diğer türleri ile karşılaştırılarak benzerlik ve
farklılıklarıtartışılmıştır.
AnahtarSözcükler:Carasobarbusluteus,kromozom,karyotip,DicleNehri
269