Graffiti-Schutz

Transkript

Graffiti-Schutz
Sayfa 1/2
Teknik Bilgi Sayfas›
Ürün No 0685
Graffiti-Schutz
Çevre dostu, su bazl›, yar› geçirgen
graffiti koruma emprenyesi
Kullanım Alanları
Graffiti-Schutz, kireç kumu tafllar›, tu¤la,
do¤al tafl, beton gibi mineral esasl› yap›
malzemelerinden oluflturulmufl duvarlar,
heykeller, tarihi an›tlar›n üzerine uygulan›r.
Graffiti-Schutz malzemesinin etkili
olabilmesi için alt zeminin tafl›y›c› olmas›
gerekmektedir. Çok kaba alt zeminler,
boyal› yüzeyler üzerine uygulanmas›
tavsiye edilmez. Zeminde kullan›lmaz.
Ürün Özellikleri
Graffiti-Schutz, sulu sütümsü görüntüde,
kuruduktan sonra renksiz bir emprenyedir.
Graffiti-Schutz uyguland›ktan sonra,
kapiler boflluklarda ve gözenek
duvarlar›nda makromoleküler yap› olarak
depolan›r. Malzeme kuruduktan sonra
afla¤›daki profil özelliklerini gösterir:
Ay›r›c› tabakan›n yap›lanmas›ndan sonra
boyalar/renk pigmentleri alt zemine
yap›flmas› önlenir. Ay›r›c› tabaka alt
zemine grafiti art›klar› yap›flt›¤› zaman
hafif s›cak su buharl› temizleyiciler
(min. 80-90 °C) ile temizlenir.
Graffiti-Schutz, mineral esasl› alt
zeminlere su ve zararl› maddelerin
ifllemesini engeller.
Müdahale edilmifl üst yüzeyler yap›s› ayn›
flekilde korunur. Renklerde hafif yo¤unluk
oluflur, parlakl›k derecesi çok az düfler.
Alt Zemin
Alt zemin tafl›y›c› olmal›d›r. Çatlaklar,
çatlam›fl derzler, hatal› bitifller, yükselen
ve higroskobik nemlenmeler gibi yap›sal
bozukluklar tamir edilmelidir. Su ve suda
çözünen zararl› tuzlar›n müdahale edilecek
olan alt zeminin arkas›nda geçmesi
engellenmelidir.
Her bir Graffiti-Schutz uygulamas›ndan
önce alt zemine yap›flm›fl olan kirler ve
zararl› kabuklar, yeflillenmeler, çiçeklenmeler, mantarlar ve yosunlar uygun
temizlik yöntemleri ile temizlenmelidir.
Ürünün Teknik Verileri
Hammadde içeri¤i:
Tafl›y›c› madde:
Yo¤unluk:
pH de¤eri:
Vizkozite:
Görüntü:
>%10-M
Su
1 kg/lt
Yaklafl›k 8,5
DIN 4 kaplar 12 san.
Sütümsü
Uygulamadan sonraki ürün verileri
Su emme katsay›s› w<0,1 kg / (m2h0,5), UV-stabil,
hava flartlar›na dayan›kl›, alkali dayan›ml›, yap›flmas›z kuruma
Hatalar› önlemek için s›n›rlanm›fl yüzeyleri
kesintisiz flekilde ifllemini tamamlamak
gerekir. Daha küçük, komplike yüzeylerde,
püskürtme ve ak›tma ifllemi mümkün
olam›yorsa, f›ça veya rulo ile de uygulama
yap›labilir. Bu tip uygulamalarda yetersiz
malzeme kullan›m› olmamas›na dikkat
edilmelidir. Taze müdahale edilmifl
yüzeyler minimum 5 saat süre ile fliddetli
ya¤murdan koruyunuz. fiiddetli rüzgar
ve günefl ›fl›nlar› tafl›y›c› maddenin
Alt zemin tutunması:
tozumas› oluflabilir. S›kl›kla korunmufl alt
Sülfatlar, kloritler ve nitratlar gibi yap›sal
zeminler ayn› zamanda su itici olarak da
zarar veren tuzlar›n ayr›nt›l› bir tuz analizi
görev yapar. Bu durumlarda ve sonraki
ile belirlenmesi gerekebilir.Yüksek tuz
uygulamalarda alt zemin uygulamadan
konzentrasyonlar›nda Graffiti-Schutz
önce Graffiti-Schutz ile geçilmelidir.
kullan›lmamal›d›r.
Çalışma sıcaklığı:
Sınırlanmış yüzeyler:
10 °C ile 25 °C aras›nda uygulama
Graffiti-Schutz ile temas etmemesi
yap›lmal›d›r.
gereken cephe parçalar›, pencereler, cilal›
ve cilalanacak yüzeyler, pencere camlar›, Grafitinin çıkarılması:
bitkiler gibi k›s›mlar uygulamadan önce Müdahale edilmifl yüzeyler üzerine
püskürtme cilalar ile yap›lm›fl olan grafitiler
yap›sal folyolarla kapat›lmal›d›r.
yüzeyden min. 80-90 °C s›cak su buharl›
temizleyici ile temizlenir. Cepheden grafiti
Çalışma
temizlendikten sonra o bölgeye tekrar
Graffiti-Schutz, düflük bas›nçl› püskürtme malzeme sürülmesi gereklidir. Yap›
ifllemlerinde genifl a¤›zlarla yüzey doyana malzemesi üst yüzeyine müdahale
kadar uygulanmal›d›r. Püskürtme ifllemi edilecek olan suyun s›cakl›¤›n›n 80 °C
cephe boyunca devam ederken hemen olmas›na dikkat edilmelidir.
bir yüzey temizleyici veya k›l f›rça ile yüzey
temizlenmelidir. Bu ifllem bir kaç defa
tekrarlanmal›d›r.
Kapiler boflluklar›n ve gözeneklerin
aç›lmas›ndan sonra malzeme uygulamas›
mümkün olmaktad›r. Temizlik s›ras›nda
yap› malzemesinin mümkün olan en az
flekilde zarar görmesine dikkat
edilmelidir.Temizleyici art›klar› (örnek:
tensit) daha sonradan yap›lacak olan
Graffiti-Schutz’un etkisini olumsuz olarak
engelleyebilir, bu yüzden mutlaka bu
art›klar›n temizlenmesi gerekir.
0685-Graffiti-Schutz-2011-08-19
Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel.: 05432/83-0 Fax: 05432/3985
www.remmers.de
Sayfa 2/2
Bas›nçl› temizleyicilerin a¤z›ndan ç›kan
suyun s›cakl›¤› daha fazla s›cak
olmaktad›r. Örnek: s›cak su bas›nçl›
temizleyici 80°C, 50 bar bas›nçla, 40°
aç›yla ve yüzeyden 1 metre uzaktan
uygulama yap›lmal›d›r.
Aletler, Temizlik
Düflük bas›nçl› püskürtücüler, s›v›
pompalar›.
Aletler kuru ve temiz olmal›d›r.
Kullan›mdan sonra ve uzun aralar
verilecekse su ile iyice temizleyeniz.
Ambalaj, Tüketim, Depolama
Ambalaj:
5 lt ve 30 lt’lik plastik bidon.
Tüketim:
Klinker: 0,1-0,2 lt/m2
Do¤al tafl: 0,3-0,8 lt/m2
Tu¤la: 0,2-0,5 lt/m2
Granit: 0,1-0,2 lt/m2
Beton: 0,2-0,3 lt/m2
1 m2 alanda mutlaka deneme yap›lmas›
tavsiye edilir.
Depolama:
Kapal›, orijinal ambalaj›nda serin fakat
dondan uzak ortamda min. 6 ay.
‹flbu teknik bilgi sayfası, kendi üretim alanımızda yapılan
uygulama ve en son teknolojik geliflmelere dayanarak
hazırlanmıfltır.
Ürünümüzün do¤ru olarak uygulanması sorumlulu¤u
kullanıcıya aittir. Her durumda genel satıfl flartlarımız geçerlidir.
Bu teknik bilgi sayfası daha önce yayınlanan bilgi sayfalarını
geçersiz kılar.
Remmers Yap› Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. fiti.
Tel: +90 216 394 43 04 Fax +90 216 394 44 43
www.remmers.com.tr
0685-Graffiti-Schutz-2011-08-19
Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel.: 05432/83-0 Fax: 05432/3985
www.remmers.de

Benzer belgeler

Bio-Graffiti Protection.fh11

Bio-Graffiti Protection.fh11 hafif s›cak su buharl› temizleyiciler (min. 80-90 °C) ile temizlenir. Graffiti-Schutz, mineral esasl› alt zeminlere su ve zararl› maddelerin

Detaylı

Funcosil SL

Funcosil SL Ölçülen de¤erler protokol olarak yaz›lmal›d›r.

Detaylı

ısothane emb

ısothane emb cephe boyunca devam ederken hemen olmas›na dikkat edilmelidir. bir yüzey temizleyici veya k›l f›rça ile yüzey temizlenmelidir. Bu ifllem bir kaç defa tekrarlanmal›d›r. Kapiler boflluklar›n ve gözenek...

Detaylı