Hiçbir yerde en yüksek binay› yapan olmayaca¤›z

Transkript

Hiçbir yerde en yüksek binay› yapan olmayaca¤›z
Abonelik ve
Reklam için
Haflhafllar
Kuyumculuk
‹nfl.Kuyumculuk G›da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti.
Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan› No: 8 GOP / ‹ST
0212 418 87 50 - 51 - 52
0212 417 85 55
0555 703 43 63
Esnaf ve Sanatkârlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
bülteni
• Y›l: 4
• Say›:44
• KASIM 2014
• Siyasi Ekonomik Aktüel Tarafs›z Gazete
• Fiyat›: 1 TL
• e-posta: [email protected]
TOK‹ Baflkan› Mehmet Ergin Turan, SUR‹Ç‹ ‹stanbul toplant›lar›nda aç›klad›
“Hiçbir yerde en yüksek binay› yapan olmayaca¤›z”
TOK‹ Baflkan› Mehmet Ergün Turan, "Bizim tüm çal›flmalar›m›zda birincil hedefimiz ve hedef kitlemiz
alt ve orta gelir gruplar›d›r. Bu gruplara nitelikli sosyal konut
üretimi önceli¤imizdir. Bu hedef do¤rultusunda 2014 sonu
hedefimiz 40 bin konut üretimi, 2015 y›l›
hedefimiz ise 50 bin
konuttur" dedi. • 22’de
‹ST‹B Baflkan›
Kopuz:
“Hedefleri
Türkiye'nin
güvenli¤i,
istikrar› ve
kalk›nmas›”
S›cak kalmak için bir
“PUYO”
yeter
‹TO BAfiKANI ‹BRAH‹M ÇA⁄LAR
"Programa dört
elle sar›l›rsak,
yeni bir baflar›
hikayesi yazar›z"
Haber 14’te
‹stanbul Gaziosmanpafla’da ruhsat› al›nm›fl 758 Konutluk tek
Kentsel Dönüflüm
Projesi’nin temel atma
töreni... Haber 7’de
Haber 10’da
Çok de¤il henüz bir y›l önce “Buradaki mülkümü dükkân›m› satay›m da kurtulay›m, aidatlar› ödeyemiyorum diyen
kiflilerin dükkânlar›n›n de¤erleri 350 bin dolara ç›kt›. •20’de
TÜRK‹YE’N‹N
STRATEJ‹S‹
TUZAKLARI
BOZUYOR
Doç. Dr.
Ömer Bolat
ESDER, ‹stanbul Valisi Vasip fiahin’i ziyaret etti
Bakan Güllüce: Cesaretinden
dolay› Baflkan Usta’y› kutluyorum
Y›ld›z› Nuri Karaduman’la parlayan
TİCARET MERKEZİ
Ukrayna, Suriye,
Irak, M›s›r, Libya
ve Yemen’deki karmaflaya dönüfltürülmek istenen Türkiye, oluflturdu¤u yeni paradigmayla
ak›ll› hamleler
yap›yor. • 28’de
Haber 2’de
Giriflimci Esnafa
Küçükköy’e
Gönüller
yapmaya
Arif Akbafl
geldi
Haber 8’de
“100 B‹N TL”
30 kiflilik s›n›flarda
verilen 3. E¤itim için yeni
s›n›flara kay›tlar h›z kesmeden devam ediyor. • 14’te
EYAD ‹stanbul
Tekstil
oluflumu
Modas›n›n Kalbi
tan›t›ld›...
Merter’de At›yor
Haber
24’te
MES‹AD
Genel
Baflkan›
Yusuf
Gecü
EYAD
‹stanbul
‹l Baflkan›
Adil
Dayo¤lu
Haber
12’de
2
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
HABER
www.esnafbulteni.com
bülteni
ESDER, ‹stanbul Valisi Vasip fiahin’i ziyaret etti
Esnaf ve Sanatkârlar Derne¤i Genel Baflkan› Mahmut Çelikus çeflitli temaslarda bulunmak için
geldi¤i ‹stanbul’da önce ESDER Beyo¤lu fiubesinin binas›ndaki yenileme çal›flmalar›n› inceledi.
Daha sonra ESDER Fatih fiube Baflkan› Eflref Küçükatefl, Beyo¤lu ‹lçe Baflkan›
Mahmut Altun, Ataflehir ‹lçe Baflkan› Numan Yüksel ve Düzce ‹l Baflkan› Mehmet
Tuncer ile ‹stanbul Valisi Vasip fiahin’i
makam›nda ziyaret ettiler. Ziyaret esnas›nda ESDER yönetim kurulu üyeleriyle
tan›flan Vali Vasip fiahin duydu¤u memnuniyeti dile getirdi. fiahin, sivil toplum
kurulufllar›n›n önemine dikkati çekerek,
“STK’lar ile yerel yönetimlerin uyum
içinde olmas› gerekir. O zaman projeler
daha verimli oluyor. Sizler ülkemizin belkemi¤i olan, mahallelerimizin sahibi olan
kiflilersiniz. Hepimizin amac› düzenin oldu¤u bir toplum, bunun yolu da kuflkusuz
huzurlu esnaftan geçer. Ekonomide en
hassas nokta esnaflar›m›z, ülkenin kültü- cari ve toplumsal iliflkilerde her daim görel de¤erine katk› sa¤lad›¤› kadar ekono- zetilmesi gereken; dürüstlük, güvenirlilik,
misine ve huzuruna da katk› sa¤lamaya ifl ve meslek ahlak›na sayg›l›, flefkatli, cödevam ediyor. ‹stanbul Valili¤i olarak mert ve güler yüzlü olma prensibi esas
destek olmak için elimizden geleni yapa- al›narak bu insani vas›flar›n hayat›n bir
ca¤›z” dedi. Genel Baflkan Mahmut Çeli- parças› olarak görüyoruz” fleklinde kokus ise Vali fiahin’e görevinde baflar› di- nufltu.
Ortak çal›flmalar
leklerini ilettikten sonra Genel Merkez
yürütülecek
olarak yap›lan projelerden bahsederek
Heyet daha sonra
Derne¤in faaliyetleri hakk›nda bilgiler
verdi. ‹stanbul Valili¤i ile yeni projeler göreve yeni atanan
gerçeklefltirmeye haz›r olduklar›n› belir- ‹stanbul Vali Yarten Çelikus, “Esnaf ve sanatkârlar küre- d›mc›s› ‹smail Gülselleflen dünyada, kültürümüzün bu tekin ile görüfltü.
önemli parças›n› özümseyerek; ilham
ald›klar› ticaret ahlak› ve ilkelerini Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
yaflatmaktad›r. ‹nsanlar aras›ndaki titakip edebilirsiniz.
‹SK‹ Genel Müdürü
Eyüp Sultan’da
‹SK‹ Genel Müdürü Dr. Dursun
Atilla Altay, Genel Müdür Yard›mc›lar› Osman Y›ld›z, Haz›m Öztorun, Daire Baflkanlar› ve fiube
Müdürleri, Eyüp Sultan’da Belediye Baflkan› Remzi Ayd›n’la biraraya
geldi. Ensar Kona¤›’nda düzenlenen sabah kahvalt›l› programda, ‹SK‹ Genel Müdürü Dr. Dursun Atilla
Altay, ‹stanbul genelinde ve
Eyüp’te gerçeklefltirilen ‹SK‹ çal›flmalar›yla ilgili bilgi verdi.
Tüm ‹stanbul’un suyla ilgili altyap› sistemlerinde onar›m ve bak›m
Ahmet Çolak
0538 406 56 43
çal›flmalar› yap›ld›¤›n› ifade eden
Altay, “En k›sa zamanda bu çal›flmalar›m›z› bitirece¤iz. Ben bu süreçte yaflanan sorunlar ve zaman zaman yap›lan kesintileri anlay›flla
karfl›layan özverili Eyüp Sultan halk›na çok teflekkür ediyorum” dedi.
Eyüp Belediye Baflkan› Remzi
Ayd›n da, mahallelerde yaflanan baz› sorunlar› ileterek ‹SK‹’nin yapt›¤›
çal›flmalarla ilgili görüfl al›flveriflinde bulundu. Ayd›n, gece gündüz demeden çal›flmalar›n› sürdüren ‹SK‹
personeline de teflekkür etti.
Necat Çolak
0532 207 39 68
Muratpafla Mah. Eski Edirne Asfalt› No: 3
Baltafl Kilimci San. Sit. Dk. 222 - 223
Bayrampafla - ‹ST.
Tel: 0212 564 96 80
Faks: 0212 564 96 75
www.necatasansor.com
[email protected]
HONDA PLAZA ARTI
TEL: 0212 578 61 00
WWW.artihonda.com.tr
ADRES: Merkez Mah. Bereç Mevkii Eski Edirne Asfalt› No:12/11 G.O.P.
“Lezzetin Doruk Noktas›”
Aileniz ve
dostlar›n›zla
huzuru,
lezzeti birlikte
yaflad›¤›n›z
de¤iflmeyen
adres...
Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan›
No: 28 Gaziosmanpafla
‹STANBUL
Tel: 0212 581 54 46 - 615 49 44
24 Kas›m Ö¤retmenler
Gününüz Kutlu Olsun.
www.necdetustasofrasi.com.tr
ALO PAKET & REZERVASYON TELEFONLARI
0212
581 54 46
0212
615 49 44
4
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
HABER
www.esnafbulteni.com
bülteni
Gaziosmanpafla’da bir ayda 4. cami aç›ld›
Gaziosmanpafla’da sürdürülen Kentsel Dönüflüm çal›flmalar› kapsam›nda yenilenen camiler birer birer aç›l›yor. Son olarak Fevzi
Çakmak Mahallesi’nde bulunan Hilal Camii’nin aç›l›fl› yap›ld›.
Aç›l›fl törenine Gaziosmanpafla Belediye Baflkan› Hasan Tahsin Usta, AK
Parti ‹stanbul Milletvekili Osman
Boyraz, Bas›n ‹lan Kurumu Genel
Müdürü Mehmet Atalay, ‹lçe Kaymakam› Yaflar Karadeniz, Gaziosmanpafla Baflsavc›s› Ahmet Akkaya, ‹lçe
Müftüsü ‹sa Gürler, ‹lçe Milli E¤itim
Müdürü Bekir Servet Bak›rc› ile STK
temsilcileri ve vatandafllar kat›ld›.
Kur’an-› Kerim tilavetiyle bafllayan
programda ilk sözü alan ‹lçe Müftüsü
‹sa Gürler, camilerin Müslümanlar›n
hayat›ndaki yeri ve önemine de¤indi.
Baflkan Usta, mesajlar›
tek tek de¤erlendiriyor
Gaziosmanpafla Belediye Baflkan› Hasan
Tahsin Usta, ilçede
Belediye’ye ait muhtelif yerlere yerlefltirilen
mesaj kutular›n› dikkatle inceliyor ve
gere¤inin yap›lmas›n›
sa¤l›yor. Gaziosmanpafla Belediye Baflkan›
Hasan Tahsin Usta,
‘Baflkana Mesaj’ ad›yla oluflturulan kutular›
tek tek açarak kendisine b›rak›lan mesajlar› okuyor. Vatandafllar›n kendisine yaz›l› olarak ilettikleri flikayet, dilek ve temennileri dikkatle ince-
leyen Baflkan Usta, bu mesajlar› de¤erlendirdikten sonra gere¤inin yap›lmas›
için ilgili birimlere talimat veriyor.
Varol ‹nflaat’tan
geleneksel aflure program›
Sultangazi’nin de¤erli ifl adamlar›ndan Muhammer Varol, Muharrem ay› nedeniyle gerçeklefltirdi¤i Geleneksel Aflure ikram›
program›n›, Cuma namaz› sonras›
Sultangazi Merkez Camii önünden Mehter konseri ile bafllatt›.
Merkez Cami önündeki Konser
sonras› Mehter Tak›m› ve Marfllar› eflli¤inde Aflure ikram›n›n yap›-
laca¤› Atatürk Bulvar› üzerindeki
VAROL ‹NfiAAT fiirketi merkezine yürüyerek gidildi. Aflure ikram›n›n ard›ndan dua edildi. ‹kram
sahibi Muharrem Varol her sene
gerçeklefltirdikleri Aflure program›na kat›l›mlar›ndan dolay› tüm
misafirler teflekkür ederek seneye
yeniden bir arada olmay› Allah hepimize nasip etsin dedi.
Daha sonra söz alan Baflkan Usta ise
Kentsel Dönüflüm çal›flmalar› kapsam›nda ilçedeki camileri de yenileme
ve cami say›s›n› yüzde 90 oran›nda art›rma karar› ald›klar›n› belirterek, Hilal
Camii’nin bu kapsamda yenilendi¤ini
söyledi. Baflkan Usta, flöyle konufltu:
“‹lçemizde bu ay içinde yeniledi¤imiz
3 adet camimizin aç›l›fl›n› gerçeklefltirdik. Bu camilerimiz için yaklafl›k 14
milyon TL’lik bir yat›r›m yapt›k. Bugün ise Hilal Camimizin aç›l›fl›n› yap›yoruz. Kentsel Dönüflüm çal›flmalar›
kapsam›nda müteahhit firma taraf›ndan yenilenen Hilal Camimiz yaklafl›k
3800 m2 arsa alan› üzerine kuruldu.
Camimiz yaklafl›k 1000 m2 kapal›
kullan›m alan›na sahiptir. Camimizin
toplam maliyeti ise 2 milyon TL oldu.
Caminin yap›m›nda eme¤i geçenlerden Allah raz› olsun.”
Baflkan Usta’n›n ard›ndan söz alan
AK Parti ‹stanbul Milletvekili Osman
Boyraz ise Mescid-i Aksa’n›n ‹srail taraf›ndan iflgal edilmesine sert tepki
gösterdi. ‹srail’i k›nayan Boyraz, Hilal
Cami’nin hay›rlara vesile olmas›n› temenni etti. Aç›l›fl›n ard›ndan Cuma
Namaz›’n› Hilal Camii’nde k›lan Baflkan Usta ve beraberindekiler, ç›k›flta
vatandafllara aflure da¤›tt›.
8 camide vatandafllara
aflure ikram edildi
Muharrem ay› ve Aflure Günü dolay›s›yla ilçedeki 8 camide vatandafllara
aflure ikram etti. Gaziosmanpafla Belediye Baflkan› Hasan Tahsin Usta da
aflure da¤›t›m›na kat›larak Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Hilal Camii’nin
aç›l›fl›nda vatandafllara aflure ikram etti. ‹lçede aflure da¤›t›m› Gaziosmanpafla Merkez Camii, Fevzi Çakmak Mahallesi Hilal Camii, Küçükköy Merkez
Camii, Mevlana Camii, Karadeniz
Mahallesi Merkez Camii, Mimar Sinan Camii, Berat Camii ve Karl›tepe
Mahallesi Dörtyol Camii’nde yap›ld›.
ESDER, Bekir Kaplan’a
hay›rl› olsun dedi…
Esnaf ve Sanatkârlar Derne¤i (ESDER) ‹stanbul Fatih ‹lçe Baflkan› Eflref Küçükatefl ve
Yönetim Kurulu
‹ST‹ME A.fi. Genel Müdürlü¤üne
Atanan Bekir kaplan› makam›nda ziyaret etti. ‹stanbul
Valili¤i Bas›n Dan›flmanl›¤› ve ‹stanbul Ajans› Genel Yay›n Yönetmenli¤i görevinde
iken ESDER ve Esnaf Bülteni Gazetesi ile s›k› iliflki ve diyalog halinde olan Bekir Kaplan’› getirildi¤i yeni görevinden dolay›
kutlayan ve baflar›lar dileyen
Eflref Küçükatefl ile beraberin-
deki heyet ‹stanbul Valili¤indeki baflar›lar›n›n burada da devam edece¤inden emin oldu¤unu söyledi. ‹stanbul’da gerçeklefltirdi¤i yeniliklerin model
al›nd›¤›n› söyleyen Bekir Kap-
lan burada kurdu¤umuz baz›
sistemlerin Antalya Büyük fiehir Belediyesinde kurulmas›
için dan›flmanl›k yapt›¤›n› söyledi.
6
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
HABER
www.esnafbulteni.com
bülteni
Gaziosmanpafla ‘Mazeret Yok!’ dedi
Gaziosmanpafla Belediyesi ve T.C. Baflbakanl›k Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl›¤› (AFAD) iflbirli¤i ile “Afete Haz›r
Türkiye için… Mazeret Yok!” ad› alt›nda bir e¤itim semineri düzenlendi. Seminere konuflmac› olarak kat›lan Dr. fiaban K›z›lda¤, baflta deprem olmak üzere her türlü afete haz›rl›k için yap›lmas› gerekenleri e¤lenceli bir flekilde dile getirdi.
Gaziosmanpafla Gopark tesislerinde düzenlenen seminere Gaziosmanpafla Belediye Baflkan›
Hasan Tahsin Usta, ‹stanbul Vali Yard›mc›s› Haluk Nadir, Kaymakam Yaflar Karadeniz, ‹stanbul
‹l Afet ve Acil Durumu Müdürü Gökay Atilla
Bostan, Gaziosmanpafla Kent Konseyi Baflkan›
Zekeriya Ero¤lu, ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Bekir Servet Bak›rc›, Belediye Baflkan Yard›mc›lar› ve STK temsilcileri kat›ld›. ‹lçede e¤itim gö-
ren ö¤rencilerin büyük bir dikkatle takip etti¤i
seminerde bir selamlama konuflmas› yapan Belediye Baflkan› Hasan Tahsin Usta, deprem baflta olmak üzere do¤al ve befleri kaynakl› afetlere
karfl› al›nmas› gereken önlemlerin öneminden
bahsetti.
“Afete Haz›r Türkiye için… Mazeret Yok!”
ad› alt›nda e¤lenceli bir sunum gerçeklefltiren
‹letiflim Uzman› ve E¤itimci Dr. fiaban K›z›lda¤
Baflkan Remzi Ayd›n
gençlerle sohbet etti
Gençler için gerçeklefltirdi¤i projeler ve onlar›n gelece¤i için planlad›¤› projelerle di¤er ilçelere örnek
olan Eyüp Belediye Baflkan› Remzi
Ayd›n, her hafta ilçedeki liseleri ziyaret ederek ö¤renci ve ö¤retmenleriyle bulufluyor. Baflkan›n bu haftaki
dura¤› Defterdar Mahallesi’ndeki
Otakç›lar Anadolu ‹mam Hatip Lisesi’ydi. Gençlerin büyük ilgi gösterdi¤i Ayd›n, Okul Müdürü Rüfltü Özler ve yard›mc›lar›ndan ö¤renci sorunlar›yla ilgili bilgiler ald›. Baflkan,
ö¤rencilerin s›n›flar›n› gezerek onla-
ra e¤itim ve ö¤retim konusunda yaflad›klar› sorunlar›n çözülüp çözülmedi¤ini sordu. Beden E¤itimi dersi almayan ö¤rencilerin müfredat›
hakk›nda sorular yönelten Baflkan
Remzi Ayd›n, gençlerin spor yapmas›n›n önemini vurgulayan bir konuflma yapt›. “10-20 yafl ö¤rencilerinin
mutlaka bir sanat ve sporla profesyonel olarak ilgilenmesi” gerekti¤ini
ifade eden Ayd›n, Belediyenin bu
konudaki çal›flmalar›n›n h›zland›¤›n›
kaydetti ve ö¤rencilere futbol topu
hediye etti.
ise afetlere haz›rl›kl› olmaya karfl› olmadan üretilen mazeretlere de¤indi. Esprileri ve e¤lenceli
tarz›yla afet sonras› riskleri azaltman›n önemine
de¤inen Dr. fiaban K›z›lda¤, afetlere haz›rl›kl›
olmak için bilinçli bir tav›r gelifltirilmesinin gereklili¤ine vurgu yapt›.
Konuflmas› s›k s›k kahkahalar ve alk›fllarla kesilen Dr. fiaban K›z›lda¤’a program sonunda
Baflkan Usta taraf›ndan bir çiçek hediye edildi.
Gaziosmanpafla’da ‘10
bin Osmanl›’ yetiflecek
Gaziosmanpafla Belediyesi Bilgi Evleri bünyesinde verilecek derslerle 10
bin ö¤renciye Osmanl›ca e¤itimi verilmesi planlan›yor.
Gaziosmanpafla Belediyesi Bilgi Evleri, pek çok alanda verdi¤i kurslara ekledi¤i Osmanl›ca dersi ile yeni bir projeyi hayata geçiriyor. ‘10 bin Osmanl›’
bafll›kl› proje kapsam›nda, toplam 6
merkezde 5. s›n›ftan bafllayarak liseler
dahil baflvuran tüm ö¤rencilere Osmanl›ca dersleri veriliyor. Proje kapsam›nda
10 bin ö¤renciye Osmanl›ca e¤itimi verilmesi hedefleniyor. Gaziosmanpafla
Belediye Baflkan› Hasan Tahsin Usta,
gençlerin tarihimizi daha iyi anlamas›
için Osmanl›ca’n›n gerekli oldu¤unu
belirterek, “Tarihimize ait kitaplar ve
arfliv belgeleri okunmay› ve anlafl›lmay› bekliyor.
Osmanl›ca’n›n ö¤renilmesi eski
eserlerin okunmas› ve anlafl›lmas› aç›s›ndan büyük önem arzediyor. Bilgi Evlerimizde verece¤imiz Osmanl›ca derslerinin bu aç›dan büyük bir eksi¤i kapataca¤›na inan›yorum” diye konufltu.
Gaziosmanpafla Bilgi Evleri’nde 4 bin
genç e¤itim görüyor
Bu y›l yaklafl›k 4 bin ö¤rencinin e¤i-
tim gördü¤ü Bilgi Evleri’nde görev
alan deneyimli ve iflinin ehli e¤itimci
kadromuz vas›tas›yla okula destek etüt
dersleri (Fen, Matematik, Türkçe, Sosyal, ‹ngilizce) veriliyor. Bununla birlikte bilgisayar, ‹ngilizce, ebru sanat›, model uçak, kaligrafi, foto¤rafç›l›k, resim
kurslar›m›z, gitar, ba¤lama, keman, ney,
drama gibi e¤itimler veriliyor. Sahabe
Hayat›, Kur’an-› Kerim, ‹lmihal bilgisi,
de¤er e¤itimi gibi manevi kültürümüze
ait dersler de verilmektedir. Üstün yetenekli ö¤rencilere yönelik ak›l oyunlar›,
Okulun sorunlar›n› çantas›na yükleyip geldi
Eyüp Belediye Baflkan› Remzi
Ayd›n’›n bu hafta Halk Günü’nde genç bir misafiri vard›.
O¤uz Canpolat Anadolu Lisesi
12. S›n›f ö¤rencisi Emirhan Erzurumlu, Baflkan› ziyarete geldi.
Ziyaret öncesi oldukça iyi haz›rl›k yapan Emirhan Erzurumlu,
okulunun, arkadafllar›n›n, ö¤retmenlerinin eksik ve ihtiyaçlar›n›
uzun bir liste haline getirmiflti.
Onun özgüveni ve kararl› duruflunu takdir eden Baflkan Rem-
zi Ayd›n, Emirhan Erzurumlu ile
uzun uzun sohbet etti. Eksikleri
ve istekleri tek tek kontrol etti.
Gençlere ve onlar›n e¤itimine
verdi¤i önemi anlat›p gerçeklefltirdi¤i projeleri anlatt›. Bu arada
Emirhan’›n akl› listedeydi ve
acaba s›ra buna ne zaman gelecek diye merak ediyordu.
Remzi Ayd›n, e¤itim ve ö¤retim için 2015’te yapacaklar›n› da
aktard› ve sözlerine noktay› flöyle koydu: “Biz gençlerimizin e¤i-
satranç gibi etkinlikler düzenleniyor.
Bununla birlikte gençlere yönelik e¤itim seminerleri, geziler, sinema günleri
gibi çeflitli sosyal etkinler yap›l›yor.
Ayr›ca yak›n bir zamanda lise ö¤rencilerine yönelik afet ve ilkyard›m ekibi
kurma çal›flmalar›n›n bafllayaca¤› belirtiliyor.
Bir ‘anne okulu’ projesinin de hayat
bulaca¤› Bilgi Evleri’nde rehberlik çal›flmalar› alt›nda aile dan›flmanl›klar› ve
veli seminerleri programlar› da devam
ediyor.
timi için elimizden geleni yap›yoruz. Daha da fazlas›n› yapaca¤›z. Ancak siz de çok çal›fl›n ve
Eyüp’ü ‹stanbul’un hatta Türkiye’nin en baflar›l› ilçelerinden biri yap›n… Sene sonunda ‹stanbul
ilçelerindeki baflar› oranlar› s›ralamas›na bakaca¤›m… Gençleri
çok seviyorum onlara çok güveniyorum…” Ayd›n, O¤uz Canpolat Lisesi’nde okuyan Emirhan
Erzurumlu’ya ayr›ca iki futbol
topu hediye etti. Biri, mahalledeki arkadafllar›yla parkta, di¤eri de
okuldaki arkadafllar›yla Beden
E¤itimi Dersi’nde oynamas›
için… Tabii derslerini aksatma-
dan… Emirhan Erzurumlu, görevini yerine getirmifl olman›n ve
çok sevdi¤i futbol toplar›n› alman›n mutlulu¤uyla teflekkür ederek Baflkanl›ktan ayr›ld›.
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
5
Selam Hipermarket
9. fiubesiyle Güneflli’de
15 Kas›m 2014 Cumartesi günü gerçeklefltirdi¤imiz
görkemli aç›l›flta Güneflli halk›na kaliteli ve güvenilir al›flverifl için hizmet vermeye bafllad›k. Aç›l›fl törenimizde
Fevzipafla Caddesi
No: 69 Fatih / ‹stanbul
www.selam.com.tr
facebook/Selam.EtLokantasi
facebook/Selam.Market
bizleri yaln›z b›rakmayan TBMM Anayasa Komisyonu
Baflkan› Prof. Dr. Burhan Kuzu’ya, tüm dostlar›m›za ve
de¤erli Güneflli Halk›’na teflekkür ederiz.
Paket Servis:
0212 631 25 95
Salonlar›m›z;
Her türlü konfora sahiptir
(Klima ve Wireles v.s)
‹fl yemekleri ve toplant›lar için uygundur
(Sunum yapabilme özelli¤i mikrofon projeksiyon)
Ücretsiz Otopark
Bay - Bayan Mescit
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
bülteni
HABER
7
Bakan Güllüce: Cesaretinden
dolay› Baflkan Usta’y› kutluyorum
‹stanbul Gaziosmanpafla’da ruhsat› al›nm›fl 758 Konutluk tek Kentsel Dönüflüm Projesi’nin temel atma törenine kat›lan Çevre ve fiehircilik Bakan› ‹dris Güllüce tüm inflaat sektörünü uyard›; “kimse beton kalitesinden, iflçilik ve malzeme kalitesinden taviz vermesin denetimleri s›klaflt›raca¤›z ve hapiste dâhil çok a¤›r para cezalar› verilecek” dedi.
Gaziosmanpafla Belediyesi, Kentsel Dönüflüm
çal›flmalar›na tüm h›z›yla devam ediyor. ‹lçede
bafllayan 758 konutluk Kentsel Dönüflüm projesinin temel atma töreni, Çevre ve fiehircilik Bakan›
‹dris Güllüce’nin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Bakan Güllüce’nin Kentsel Dönüflüm projelerindeki
cesur tutumundan dolay› tebrik etti¤i Baflkan Usta, “Hedefimiz ‘fiehirde Dönüflüm, Yaflamda De¤iflim’i sa¤lamakt›r” diye konufltu.
Hak sahibi vatandafllarla anlafl›larak, onlar›n yeni konutlar›na tafl›nmas›na imkan tan›yacak Fevzi
Çakmak Mahallesi’ndeki yeni Kentsel Dönüflüm
projesinin temel atma törenine Çevre ve fiehircilik
Bakan› ‹dris Güllüce, Gaziosmanpafla Belediye
Baflkan› Hasan Tahsin Usta, Kaymakam Yaflar
Karadeniz, AK Parti ‹lçe Baflkan› Av. fiahin Pirdal,
STK temsilcileri ve vatandafllar kat›ld›.
‹stanbul Avrupa yakas›n›n ruhsat› al›nm›fl ilk
kentsel dönüflüm projelerine bafllama baflar›s› gösteren Gaziosmanpafla Belediyesi, bugüne kadar
Sar›göl ve Yenido¤an mahallelerinin ard›ndan ye-
ni bir Kentsel Dönüflüm projesini daha hayata geçirdi. Temel atma töreninin yap›laca¤› proje alan›nda önceden 76 bina, 132 gecekondu bulun-
maktayd›. Gaziosmanpafla Belediyesi taraf›ndan
yürütülen Kentsel Dönüflüm çal›flmalar› kapsam›nda burada yaflayan vatandafllarla anlafl›ld›.
Projenin bitimiyle eskiden evlerinde tapu tahsis
belgesiyle oturan vatandafllar, Kentsel Dönüflüm
projesinin tamamlanmas›n›n ard›ndan tapulu yeni
evlerine kavuflacak. Gaziosmanpafla’da de¤iflim
bafllad›; “fiehirde Dönüflüm Yaflamda Geliflim”
Törende konuflan Gaziosmanpafla Belediye
Baflkan› Hasan Tahsin Usta flunlar› söyledi:
“Gaziosmanpafla, ‹stanbul’da Kentsel Dönüflüm çal›flmalar›n›n yürütüldü¤ü
en büyük alana sahip ilçe konumundad›r. 1173 hektarl›k yüzölçümüne sahip ilçemizin 432 hektar›nda Kentsel Dönüflüm çal›flmalar› yürü- Haberini Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
tülmektedir.
takip edebilirsiniz.
ESDER: fiEHR‹N K‹ML‹⁄‹N‹
Genç ÖNS‹AD
ESNAFLAR OLUfiTURUR çal›flmalar›na h›zl› bafllad›
Esnaf ve Sanatkârlar Derne¤i Genel Baflkan› Mahmut Çelikus flehirlerin kimli¤ini oluflturan belli bafll› özelliklerin bafl›nda yöresel yemek, giysi ve tak›lar ile esnaf çarfl›lar›n›n geldi¤ini söyleyerek “Ekonominin can damar› olan
esnaf ve sanatkara, TOK‹ kentsel dönüflüm
bölgelerinde mutlaka yer vermelidir. Kentler
bina ile doldu. Sadece yüksek
binalardan ibaret olan yerleflim yerlerinde esnaf mahalleleri kurarak kent dokusu korunmal›d›r”dedi.
fiEH‹RLER‹N DOKUSU
KORUNMALI
Halka sa¤lanan olanaklar›n, esnafa da uygulanmas›n› isteyen ESDER
Genel Baflkan› Mahmut
Çelikus,
“fiehirler i n
çeh-
relerini de¤ifltiren, hava sirkülasyonunu engelleyen TOK‹ yap›laflmalar›, kent dokusunu koruyan esnaf mahalleleri ile dengelenmelidir.
Uygun fiyat ve avantajlarla halk›m›z›n ev
almas›n› sa¤layan TOK‹, kay›tlara geçen say›sal bilgilere göre 8
y›lda 81 ilin 800 ilçesinde 2 bin 992 flantiyede 633 bin 336 konut üretti. Bu rakam,
100 bini aflk›n nüfuslu
25 flehre denk geliyor.
fiehirlerin karakteristi¤ini en iyi esnaf dokusundan anlar›z. TOK‹ flehir gibi kurdu¤u mahallelerde halka hizmet verecek esnaf›m›z› da
unutmamal›d›r. Yap›lacak olan esnaf mahalleleri ile ekonominin k›lcal damar› olan esnaf›m›z da düflünülmelidir. TOK‹, esnaf›m›z› avantajl› ve uygun fiyatlarla dükkan sahibi yaparak,
onlar› ekonomiye kazand›rmal›d›r. Bu uygulama ile flehrin dokusu bozulmadan, ekonomik
kültürü gelece¤e tafl›mak için esnaf›m›z dükkan sahibi olurken, istihdam art›fl› da sa¤lam›fl
olacakt›r” diye konufltu.
ÖNS‹AD’›n gençlik kuruluflu Genç ÖNS‹AD teflkilatlanmas› genel merkezde oluflturuldu. Yönetim Kurulunun belirlendi¤i toplant›da
Baflkan Yakup Özgür gündemi paylaflt›.
‹fl Dünyas› ve ‹fl Adamlar›'n›n güç birli¤iyle
oluflan ÖNDER ‹fi DÜNYASI Sanayici ve ‹fl
Adamlar› Derne¤inin Gençlik Yap›lanmas›
Olan Genç ÖNS‹AD çal›flmalar›na bafllad›.
Geçti¤imiz günlerde Yap›lan Tan›flma toplant›s›n›n ard›n yap›lan görev da¤›l›m›yla isimler belirlenmifl oldu. ÖNS‹AD’›n Genel Merkezinde
yap›lan toplant›da Gençlik yap›lanmas›n›n hedefleri ve yüklenece¤i misyon genç ifl adamlar›
taraf›ndan kamuoyuna duyuruldu.
Buna göre; gençlik yap›lanmas›n›n yüklenece¤i misyon baflta gençlik teflkilatlanmas› ol-
mak üzere üniversite ve ifl dünyas›n› bir araya
getirme, e¤itim, kurumsal ziyaretler, sosyal faaliyetler gibi hedefleri aç›kland›.
Yönetim yap›lanmas› flu flekilde belirlendi;
*Baflkan: Yakup ÖZGÜR, *Üye Takibi ve
Sportif Faaliyetler: Fethullah BAfiPINAR ve
Hüseyin YILDIRIM, *Medya, Bas›n Yay›n:
Bulut TAfiLIPINAR, Tolga ÖZTÜRK ve fieref
KÜÇÜKATEfi, *‹ç-d›fl Ticaret ve Üyeler Aras›
Ticareti Gelifltirme: Ali fiEREF, Celal KARAKOCA ve Ayd›n YALÇIN, *E¤itim ve Ar-Ge:
Ferdi fiENOL ve Sercan BAYRAM
Teflkilatlanma ve Proje Yönetimi: Ahmet
ÇA⁄ATAY, Hüseyin SEK‹ZKARDEfi ve
Mustafa BOZKURT
Belediye Baflkanlar› Sultangazi’de bir araya geldi
Sultangazi Belediyesi, komflu ilçe belediye
baflkanlar›n› a¤›rlad›. Sultangazi Belediye Baflkan› Cahit Altunay’›n evsahipli¤inde yap›lan
toplant›ya Zeytinburnu Belediye Baflkan› Murat
Ayd›n, Esenler Belediye Baflkan› M. Tevfik
Göksu, Bayrampafla Belediye Baflkan› Atila Ayd›ner, Eyüp Belediye Baflkan› Remzi Ayd›n,
Ka¤›thane Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç ile AK
Parti ‹l Baflkan Yard›mc›s› Dr. Selim Temurci ve
AK Parti ‹lçe Baflkan› Av. Murat At›m kat›ld›.
Sultangazi Belediye Baflkan› Cahit Altunay,
komflu ilçe belediye baflkanlar›yla bir araya geldi. Belediye Hizmet Binas›’nda düzenlenen
toplant›ya Zeytinburnu Belediye Baflkan› Murat
Ayd›n, Esenler Belediye Baflkan› M. Tevfik
Göksu, Bayrampafla Belediye Baflkan› Atila Ayd›ner, Eyüp Belediye Baflkan› Remzi Ayd›n,
Ka¤›thane Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç AK
Parti ‹l Baflkan Yard›mc›s› Dr. Selim Temurci ve
AK Parti ‹lçe Baflkan› Av. Murat At›m kat›ld›.
Sultangazi Belediye Baflkan› Cahit Altunay, ilçeye yönelik yap›lan çal›flmalar hakk›nda bilgiler verdi.
Toplant›da ayr›ca belediye baflkanlar›, bölge
sorunlar› hakk›nda fikir al›flveriflinde bulundu.
Toplant›n›n ard›ndan Baflkan Altunay konuk ilçe belediye baflkanlar›n› Belediye Hizmet Binas›’n› gezdirerek bilgi verdi.
8
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
HABER
www.esnafbulteni.com
bülteni
Küçükköy’e
Gönüller yapmaya geldi
Kamuoyunda yurtiçi ve yurt d›fl› çal›flmalar› ile bilinen Beflir Derne¤i faaliyetlerini daha genifl alana yaymak ve daha çok kifliye daha k›sa zamanda ulaflmak amac› ile Gaziosmanpafla- Küçükköy Temsilcili¤inin aç›l›fl›n› görkemli ve yo¤un bir kat›l›mla gerçeklefltirdi.
Beflir Derne¤i Küçükköy Temsilcisi
Arif Akbafl, gerçekleflen aç›l›fltan ötürü
heyecan duydu¤unu ifade ederek flunlar›
söyledi; “ Nerede bir mahzun ve mahcup
gönül var ise orada onunla olmak, ac›s›n›
üzüntüsünü yoklu¤unu paylaflmak ad›na
2004 y›l›nda ‹stanbul’da kurulan Beflir
Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i bu gün 242 temsilcili¤i ile Türkiye’nin en yayg›n insani yard›m organizasyonu olmufltur. Ayr›ca 55 ülkede faaliyet
gösterebilme kabiliyetine sahip Beflir Derne¤i uluslararas› yapm›fl oldu¤u faaliyetler filede bir dünya derne¤i oldu¤unu ispatlam›flt›r.” dedi.
Aç›l›fl konuflmas›nda Küçükköy Semerkant fiube Baflkan›
Hac› Bedri Ant:
“Nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada onunla olmak, ac›s›n› üzüntüsünü yoklu¤unu paylaflmak ad›na 2004 y›l›nda ‹stanbul’da kurulan Beflir Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i bu gün 242 temsilcili¤i ile Türkiye’nin en yayg›n
insani yard›m organizasyonu olmufltur. Ayr›ca 55 ülkede faaliyet gösterebilme kabiliyetine sahip Beflir Derne¤i
uluslararas› yapm›fl oldu¤u
faaliyetler ile de bir dünya
derne¤i oldu¤unu ispatlam›flt›r.”
Beflir Derne¤i Genel Baflkan Yard›mc›s› Doçent Dr.
Cevdet fianl›: “Derne¤imizin
bu denli büyük bir yap›ya sahip olmas›
ve en ücra
noktalarda
bile faaliyet
göstermesine sebep olan
fedakâr
gönüllülerimize ve ba¤›fllar›yla bizleri destekleyen hay›rseverlere çok teflekkür ediyoruz. Sosyal adalete ve kardeflli¤e önem veren kurumsal yap›m›z ve ilkelerimiz gere¤idir ki yard›m eli
uzanmam›fl hiçbir mahzun gönül kalmas›n maksad›yla bu gün
burada bu hizmet istasyonlar›ndan birinin daha aç›lmas›n›n mutlulu¤unu hep beraber yafl›yoruz.”
“‹nsani yard›m organizasyonu ile faaliyetlerini sürdüren derne¤imiz yurt içinde binlerce ailenin, yetimlerin, kimsesizlerin
müjdeleyicisi olmufltur. G›da, Giyim, E¤itim ve Afet yard›mlar›yla ülkemizde faaliyetlerimiz devam ettirirken Endonezya, Pakistan, Somali, Arakan, Bangladefl ve daha birçok yapm›fl oldu¤umuz acil g›da ve afet yard›mlar›yla da tüm dünyada ihtiyaç
sahiplerinin umudu olmufltur.”
Gaziosmanpafla Kaymakam› Yaflar Karadeniz ise yapt›¤› konuflmada: “Sivi Toplum Kurulufllar›n›n devletin yükünü azaltt›¤›n› dile getirdi. Kaymakam Yaflar Karadeniz, “Ülkemizde sosyal yard›m›n do¤ru ellerden yap›lmamas› vahim sonuçlara neden olabilir. E¤er gerçek yard›m kurulufllar› özellikle ülkemizin
do¤u bölgesinde faaliyet göstermeseydi bu görevi kötü
emelleri olan kurulufllar kendi ç›karlar› için kullan›rd›.
Beflir Derne¤i baflta ülkemizde olmak üzere birçok
ülkede güzel ifllere imza atan derneklerimizden biri.
Küçükköy’de de baflar›l› çal›flmalara imza ataca¤›ndan eminim. Ben burada eme¤i gecen arkadafllara ve kurulufllara teflekkür ediyorum. Bu
heyecan›n›z›n daim olmas›n› diliyor baflar›lar›n›z›n devam›n› diliyorum” dedi.Gaziosmanpafla Kaymakam› Yaflar Karadeniz’in Konuflmas›n›n ard›ndan Kadir Güney taraf›ndan yaz›lan “Gönüller
Yapmaya Geldik” adl›
Beflir Derne¤i
fliir okunarak, aç›l›fl kurKüçükköy Temsilcisi
delesi protokol taraf›nArif Akbafl
dan kesildi.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
10 HABER
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
bülteni
M.ZEK‹ SAYIN
‹ST‹B Baflkan› Kopuz: “Hedefleri Türkiye'nin
güvenli¤i, istikrar› ve kalk›nmas›”
Do¤ru Maliyet
‹stanbul Ticaret Borsas› “‹ST‹B” Kas›m ay› ola¤an Meclis toplant›s› yap›ld›. Toplant›
Hesab› Yapabilmek öncesinde bir ayl›k faaliyetleri içeren bir sunumun ard›ndan konuflan Yönetim Kurulu
Kurulufllar›m›z›n birço¤unda maliyet düflüncesi adeta unutulmufl gibi hissedilmektedir. Belki
de baz› olaylar karfl›s›nda bizlere öyle gelmektedir. Ama yapt›¤›m›z baz› araflt›rmalar düflüncemizi teyit eder mahiyettedir. Yap›lan veya yapt›r›lan bir iflin ne kadara mal oldu¤u sadece o ifle
sarf edilen de¤il, çevresindeki durum ve ilgili
olanlar›nda maliyeti dikkate al›nmal›d›r. Özellikle Kamu Kurulufllar›n›n hem hizmet yapabilmek
hem de buradan para kazanma düflüncesi ile
yap›lanlarda elde edilen paran›n maliyetine, para verenlerin de normalin d›fl›ndaki kay›plar›n
maliyeti de eklenmesi laz›m ki elde edilen para
karl› m›, bafla bafl m› yoksa zararda m› tespit
edilmelidir. Nüfusu çok fazla olan büyük flehirlerde bu durumlar daha da belirgin haldedir.
Misal mi istiyorsunuz: fiu bizim bo¤az köprülerimizin durumunu düflünürsek bu köprülerden
geçip de trafik durumu ile ilgili olarak laf söylenmesin ve flikayetçi olunmas›n! Y›llard›r da bu sürüp gitmektedir. Bir köprü yetmiyor ikincisi yap›ls›n, ikinci yap›l›r bu da yetmiyor, üçüncüsü
yap›ls›n o da yetmez baflka baflka geçitler yap›ls›n v.s. Bunlar hep yap›ls›n ihtiyaçta var ama
mevcutlarla en uygun nas›l hizmet verilir hizmet
verilenlere eziyet edilmez, zaman› yok edilmez,
enerjisi bofla sarf edilmez.
Bo¤az köprüsünün üzerinde yirmiden fazla
gifle var. Bu kadar para giflesi herhalde araçlar
beklemesin, zaman kayb› ve enerji kayb› olmas›n, araçlar›n amortisman›n dikkate al›ns›n düflüncesiyle olmufltur. Ne var ki o günden bu yana yine araçlar bekliyor yine trafik karmakar›fl›k. Avrupa yakas›ndan saat 07.00’den evvel
köprüye varamaz iseniz saat 11.00’e kadar,
Anadolu yakas›ndan yine ayn› saatte köprüye
gelemez iseniz köprüyü bir birbuçuk saatten önce geçemezsiniz.
Yol üç veya dört fleritten olufluyor. Karfl›n›za
yirmi adet para giflesi ç›k›yor, gifleyi geçiyorsunuz
yol yine üç veya dört flerit. Peki yirmi gifleden ç›kan araç nas›l olur da dört fleride düfler! Dört fleride düflmek içinde bir duraklama elbette olur ve
araçlar y›¤›l›r, yani burada bir balon meydana gelir. Bu y›¤›lmalar giflelerin ön taraf›na da sirayet
etti¤i için ön tarafta da y›¤›lmalar meydana gelir.
O zaman yirmi gifle yapman›n buralarda OGS,
KGS kullanman›n ne faydas› var! Yok tabi, oysa
trafik, esasta bu¤day çeçinin kayd›¤› gibi kay›p
gitmesi dir ki, zaman ve akaryak›t tasarrufu olsun, araçlarda amortisman kayb› da olmas›n. Bu
kay›plar› önlemek için bize göre; Gifleleri flimdiki
bulundu¤u yerden kald›rarak araçlar›n ç›k›fl noktas›na konmas›d›r. O zaman hiçbir araç köprü geçifl beklemesinde olmaz, y›¤›lmalar olmaz. Çünkü Ankara’ya gidecek bir araç Üsküdar’a veya Beykoz’a gidecek
arac›n
arkas›nda kuy- Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
ru¤a girmez.
Baflkan› Ç. Ali Kopuz, Türkiye’nin gündemi ve ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi.
Baflkan Ç. Ali Kopuz konuflmas›nda flu görüfllere yer verdi: “Son 1,5 y›ldan beri Türkiye üzerine oynanan son derece ahlakd›fl› olaylar hepinizin malumu. Gezi olaylar› ile bafllayan, 17 ve 25 Aral›k sald›r›lar› ile devam eden ve son olarak Kobani
bahanesiyle gerçeklefltirilen eylemler.
Hepsi de sözde
demokratik hak
arama bahanesi
ve sözde insan
haklar› savunuculu¤u ile yap›ld›. Hedefleri
hiç de¤iflmedi;
Türkiye'nin güvenli¤i, istikrar›
ve kalk›nmas›.
Göreve geldi¤imiz
günden beri ‹stanbul Ticaret
Borsas› ve yönetimi olarak bu
sald›r›lara karfl› dimdik durduk. Hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin yan›nda
olduk.
Bu sald›r›lara karfl› Milletimizin
yan›nda olduk. Ülkemizin, devletimizin, çocuklar›m›z›n gelece¤inden
yana tav›r koyduk. Rabbime flükürler olsun ki, hainler
emellerine ulaflamad›lar. Bundan sonra da
ulaflamayacaklar.
Ekonomi dan›flman›m›z
Prof. Dr. Kerem
Alkin'in benimle paylaflt›¤› son
ekonomik rapordan
birkaç sat›rbafl›n› sizlerle paylaflmak istiyorum.
Medyadan takip etmiflsinizdir. Uluslararas› Derecelendirme Kuruluflu Moody's geçti¤imiz
günlerde ‹stanbul'da bir toplant› yapt›. Bu toplant›daki tespitlerden bir tanesi benim dikkatimi çekti. Türkiye'nin son 10 y›lda ekonomik ve
siyasal alanlarda çok h›zl› bir geliflme gösterdi¤i, ancak son y›llarda bu geliflmenin h›z kesti¤i
konuflulmufl. Bak›n! Tarif ettikleri dönem, yani
Türkiye'nin geliflmesinin h›z›n›n kesildi¤i dönem, Gezi olaylar›ndan bu tarafa olan döneme
denk geliyor. Ama bir taraftan da bak›yorsun, her
türlü eyleme destek veriyorlar. Ben bu konuflmalar›, bir bak›ma itiraf kabul ediyorum.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Türkiye’nin Ödüllü Giriflimcileri Bahariye’de bulufluyor
4. Hayati Üstün Giriflimcilik
Ödülleri’ne baflvurular bafllad›
Giriflimci ‹fladamlar› Vakf›; giriflimcilikle ilgili önemli çal›flmalar yapm›fl
olan, genç yaflta giriflimcilikle ilgili önemli yat›r›mlar yapan ve 1996 y›l›nda da Vakf›m›z› kuran Hayati Üstün’ün ismini yaflatmak, giriflimcili¤i
desteklemek ve baflar›l› giriflimcileri ödüllendirmek amac›yla her y›l
Ocak ay›nda “Hayati Üstün Giriflimcilik Ödülleri’ni düzenlemektedir.
“Hayati Üstün Giriflimcilik Ödülleri”;
Türkiye’de baflar›l› olmufl, yeni ve kurumsal giriflimcileri ödüllendirmek, proje
ve fikirlerini giriflime dönüfltürmek isteyen genç giriflimcileri cesaretlendirmek,
ayr›ca bas›n-yay›n dünyas›nda giriflimcili¤in fark›ndal›¤›n› artt›racak yay›nlar›n
etkinli¤ini artt›rmak ve giriflimcili¤i destekleyen kamu yöneticilerini özendirmek
ve çal›flmalar›n›n desteklenmesini amaçlamaktad›r. Ayr›ca üniversitelerdeki
gençlerin giriflimcilik eko sistemine katk›lar›n› artt›rmak, çal›flma ve iflbirlikleri
ile birlikte ilgilerini gelifltirmek düflüncesiyle “Üniversite Giriflimcilik Kulüplerine” de ödül verilmektedir. “Hayati Üs-
tün Giriflimcilik Ödülleri”, De¤erlendirme Heyetimiz taraf›ndan belirlenmifl kriterlere, usul ve esaslara uygun olarak yap›lan de¤erlendirmeler neticesi sonuçlar
belirlenmektedir.
“4.HAYAT‹ ÜSTÜN G‹R‹fi‹MC‹L‹K
ÖDÜLLER‹" 6 Dalda verilecek
1. Kurumsal Giriflimci Ödülü (6 Yafl ve
üzeri faaliyette bulunan baflar›l› firmalar)
2. Yeni Giriflimci Ödülü (0-5 Yafl faaliyette bulunan ve baflar›l› olmufl firmalar)
3. Proje/Fikir Ödülleri (Para ödülleri 1. 2.
3. Ödülleri ve 2 Adet mansiyon)
4. Üniversite Giriflimcilik Kulüp Ödülü
5. Kamu Yöneticisi Ödülü
6. Medya Ödülü
Türkiye Yeflilay Cemiyeti Genel Baflkan› Prof. Dr. M. ‹hsan Karaman aile büyüklerine ve gençlere aç›k mektupla hitapta bulundu.
‹flte o aç›klama…
Sevgili anne-babalar, de¤erli gençler, Son günlerde ölüm haberleriyle
kamuoyunda yo¤un olarak yank› bulan ve her türlü mücadeleye ra¤men
deneme ve kullan›m oranlar› giderek
artan illegal uyar›c› ve uyuflturucu
maddeler, ba¤›ml›l›k alan›nda karfl›lafl›lan en can yak›c› sorun halini ald›.
Buna karfl›l›k kuruldu¤u 1920 y›l›ndan bu yana, insan ve toplum sa¤l›¤›na zarar veren her türlü al›flkanl›k ve
ba¤›ml›l›kla mücadelesini sürdüren
önemli bir kurum var ülkemizde: Yeflilay
Yeflilay, gençli¤i tehdit eden ba¤›m-
Bu mesaja dikkat!
l›l›klara karfl› çaba sarf etti¤i bu anlaml› mücadelesinde Milli E¤itim Bakanl›¤›yla iflbirli¤i yaparak yeni bir
proje daha bafllatt›... Türkiye Ba¤›ml›l›kla Mücadele E¤itim Program›
(TBM)… Bu proje ile 20 milyon ö¤renci ba¤›ml›l›klara karfl› bilinçlendiriliyor!
Nas›l m›? Ço¤unlu¤u rehber ö¤retmenlerden oluflan gönüllü ordusuyla…
Bu amaçla, TBM kapsam›nda Türkiye’nin 81 ilinden toplam 487 ve Ku-
zey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nden de
11 formatör ö¤retmeni, Sa¤l›kl› Yaflam, Madde, Alkol, Tütün ve Teknoloji Ba¤›ml›l›¤› alan›nda e¤itime tabi
tutuyor.
“Büyük de¤iflimler küçük bir dokunuflla bafllar” slogan›yla yola ç›kan
Yeflilay ö¤retmenlerden bafllayarak bu
bilinçlenmenin kelebek etkisiyle yay›lmas›n› ve öncelikle 20 milyon ö¤rencinin ba¤›ml›l›klardan uzak durmak için bilinçlenmesini hedefliyor.
Bilimsel ve kan›ta dayal› yöntemlerle
her yafl grubuna özel gelifltirilmifl içerikler, ö¤retmenlerin çocuk ve gençlerle çal›flmas›n› kolaylaflt›racak.
Bu vesileyle çocuklar›m›za karfl›
sorumluluk sahibi tafl›yan herkesi bu
projeye destek vermeye davet ediyorum…
Veliler, s›n›f ö¤retmenleri ve rehber
ö¤retmenlerden,
Ö¤retmenler, okul müdürlerinden,
Okul müdürleri, il milli e¤itim müdürlüklerinden bu program› takip etsinler, talep etsinler.
Prof. Dr. M. ‹hsan Karaman
Türkiye Yeflilay Cemiyeti
Genel Baflkan›
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
11
138 y›ll›k Cemile Sultan Korusu
‹stanbul’u a¤›rl›yor
‹stanbul Bo¤az›n›n en güzel göründü¤ü yüz dönümlük e¤imli bir s›rt üzerinde yer alan tarihi Cemile Sultan Korusu
tamam› manzaral› Hünkar Et ve Kebap Restoran›, fiehzade, Havuzbafl› ve K›rtepe davet alanlar›, Sultan Köflk toplant› ve seminer salonlar›, Koru sosyal alan ve alakart restoran hizmetleri ile siz de¤erli misafirlerimizin özel yemekleri, toplant› ve organizasyonlar›, dü¤ün, niflan gibi özel gün kutlamalar› için yenilenerek hizmetinize aç›lm›flt›r.
zel ve toplu davet hizmetlerimizin yan› s›ra yar› olimpik
Ö
yüzme havuzu, aç›k kapal› tenis
kortlar› ve okulu, mini golf, dev
satranç, Koru’da yürüyüfl ve minik
misafirlerimize yönelik oyun alanlar›m›zda ailenizin spor ve e¤lence
ihtiyaçlar›n› en güzel ve do¤al ortamda karfl›lama imkân› da bulabi-
KAFE VE
RESTAURANTLAR
Koru Restorant
Hünkar Kösk
Sultan Köflk
Tafl Bahçe
Koru Teras
DAVET MEKANLARI
Havuz
K›rtepe
fiehzade
Koru Restoran
TOPLANTI ODALARI
Koru Toplant› Odas›
Sultan Köflk Toplant› Odas›
Hünkar Köflk Toplant› Odas›
Koru Restoran Toplant› Düzeni
Koru Teras Toplant› Düzeni
SOSYAL & SPORT‹F ALANLAR
Yüzme Havuzu
Tenis Kortu
Basketbol - Voleybol
Gezi ve Yürüyüfl Alanlar›
Otopark
Satranç ve Mini Golf
Çocuk Oyun Bahçesi
Mescit
leceksiniz.
‹stanbul Merkezinde muhteflem
bir do¤an›n içinde aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kendinizi çok
özel hissedece¤iniz Cemile Sultan
Korusu’nda rahatl›¤›, fl›kl›¤›,
kalite ve deneyimi yaflayarak
davetlerinizi unutulmaz k›lacaks›n›z.
0216
308 49 43
www.cemilesultan.com
Kandilli Mah.
Ömürtepe Yokuflu Sok.
No:6 Üsküdar
12 HABER
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
bülteni
EYAD ‹stanbul oluflumu tan›t›ld›
Erdemli Yöneticiler Akademisi (EYAD) ‹stanbul Temsilcili¤i taraf›ndan Topkap› Polis E¤itim ve Kongre Merkezi’nde medeniyet birikimine dayal›
insani bir gelece¤in inflas› ve medeniyet tasavvurunu flekillendiren de¤erlerin korunmas› ve gelifltirilmesi amac› ile akademik sohbet düzenlendi.
Aç›l›fl konuflmalar›nda salondakilere seslenen EYAD ‹stanbul ‹l Baflkan› Adil Dayo¤lu nihai amaçlar›n›n ‹stanbul’da yaflayan yöneticilerin akademik, sosyal ve bireysel iletiflimlerine katk›da bulunmalar›
oldu¤unu aç›klad›. EYAD Genel Baflkan›
Halil Etyemez’in kürsü konuflmas›n›n ard›ndan EYAD ‹stanbul üyelerine ilk dersi
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Recep
Bozla¤an verdi. ‘Liderlik
ve Karizma’ konulu
e¤itim seminerinde Prof.
EYAD ‹stanbul ‹l Baflkan› Adil Dayo¤lu
Dr. Recep
Bozla¤an 30 dakika boyunca dernek üyelerine, tarihteki liderlerden, düflünürlerden kesitler anlatarak e¤itimi tamamlad›.
Özel ve kamu kuruluflu yöneticileri üye olabiliyor
Program sonunda bas›n mensuplar›n›n sorular›n› cevaplayan EYAD Genel Baflkan› Halil Etyemez derne¤in kurulufl amaçlar› hakk›nda aç›klama yapt›. Kültürel de¤erlerin
TEfiEKKÜR
Akp›nar ailesinin en k›ymetlisi, evimizin dire¤i, biricik babam›z,
Hüseyin AKPINAR
11.11.2014 Sal› günü vefat ederek, Çarflamba günü ö¤len namaz›na müteakip
Gaziosmanpafla Merkez Camiinde k›l›nan cenaze namaz›n›n ard›ndan Kahramanmarafl ili,
Afflin ilçesindeki aile kabristanl›¤›nda Allah’›n rahmeti ve merhametine u¤urland›.
yan› s›ra güncel sorunlara çözüm yolu üretmeye çal›flt›klar›n› ifade eden Etyemez, konuflmas›n›n devam›nda flu ifadelere yer verdi: “Bunun içinde bir tak›m çal›flmalar, okumalar› artt›rmak ve yöneticilerimizin hem zihin dünyas›n›
hem yeterliliklerini artt›rmaya dönük e¤itim faaliyeti veren bir dernek. Hem özel sektörde hem de tüm kamu kurum kuruluflundaki tüm kiflileri üye yapabiliyoruz.”
“Sorunlar›n kayna¤› ötekilefltirme”
Etyemez aç›klamalar›nda Orta Do¤u’a yaflanan yaflanan
olaylara da de¤indi. Sorunlar›n kayna¤›n›n insanlar› ötekilefltirmekten kaynakland›¤›na dikkat çeken Halil Etmeyez
flöyle konufltu: “ ‹nsanl›k hep zulüm görüyor, kan görüyor,
insanl›k sürgünler görüyor. Bunlar›n nedeni hep bu farkl›l›klar›n ön plana ç›kar›lmas›ndan kaynaklan›yor. Bu insanlar› ötekilefltirmekten kaynaklan›yor. Bizim ülke olarak,
millet olarak birlikteli¤imizi, kardefllik hukukumuzu ve
birlikte yaflama becerilerimizi ön plana ç›karacak anlay›fllar› daha çok ço¤altmam›z gerekiyor. Erdemli Yöneticiler
Akademisinin temel amac› insanl›¤› yaflatmaya dönük, sorunlar›n birlikte çözümüne dönük anlay›fl içinde e¤itim faaliyetlerini yürütmektir.”
E¤itim sonunda EYAD Genel Baflkan› Halil Etyemez,
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Recep Bozla¤an’a plaket takdim etti.
Ac›l› günümüzde ilk andan itibaren yan›m›zda olan
AK Parti Gaziosmanpafla ‹lçe Baflkan›
Av. fiahin P‹RDAL’a
Gaziosmanpafla Belediye Baflkan›
Y. Mühendis Hasan Tahsin USTA’ya,
Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Yard›mc›lar›na,
Belediye Meclis üyelerine, Belediye personeline,
Gaziosmanpafla AK Parti ‹lçe Baflkan Yard›mc›lar›na,
‹lçe Yönetimine, Mahalle Baflkanlar›na
Gaziosmanpafla AK Parti Teflkilat›n›n tümüne
Gaziosmanpafla’da bulunan tüm siyasi partilerin mensuplar›na,
15 y›l ayn› mesaiyi paylaflt›¤›m vergi dairesindeki kadim dostlar›ma,
‹fl hayat›n› paylaflt›klar› gibi ac›m› paylaflan Mükelleflerime,
Site komflular›ma, Mali müflavir dostlar›ma, Muhtarlar›m›za,
Komflu esnaf kardefllerime,
Afflinder Dernek baflkan›na ve tüm üyelerine,
Maraflder Dernek baflkan›na ve tüm üyelerine,
Kahramanmarafll› Dernek baflkanlar› ve tüm hemflerilerime,
Gaziosmanpafla Spor Kulübü baflkan› ve yönetim kurulu üyelerine,
Aziz Mahmut Hüdayi Vakf›’n›n gönül dostlar›na,
Kahramanmarafl’a gidiflimizden defin ifllemlerinin sonuna kadar yan›mda olan ve
taziye çad›r›nda bulunarak eksik ve ihtiyaçlar› gideren tüm dostlar›ma,
Akp›nar ailesi ad›na teflekkür ederim.
Mali Müflavir Kerem AKPINAR
Gaziosmanpafla Ak Parti ‹lçe Baflkan Yard›mc›s›
Yenikap›’ya PARK ET, ‹ki K›taya DEVAM ET
‹SPARK Yenikap›’da Park Et Devam Et otopark›n› hizmete açt›. Arac›n› park eden vatandafllar Üsküdar’a,
Kartal’a, Atatürk Havaliman›’na, Taksim’e, Ba¤c›lar’a ve Baflakflehir’e devam edebilecek. Marmaray ve Metro
hatlar›n›n kesiflim noktas› olan Yenikap› istasyonu ‹stanbul’un her yerine seyahat etme imkân› sunuyor.
‹SPARK’tan yenikap›’ya 400 araçl›k otopark
‹SPARK’›n Yenikap›’da hizmete sundu¤u
Park Et Devam Et otopark›na vatandafllar
güvenli ve teknolojik sistemlerle araçlar›n›
rahatça b›rakabilecekler.
‹SPARK, vatandafllar›n araçlar›yla trafi¤e
girmeden gidecekleri güzergaha Marmaray’› ve Metroyu kullanarak ulaflmalar›n›
sa¤lamak ve kent içi araç yükünü hafifletmek amac›yla Yenikap›’da 400 araçl›k otopark› hizmete açt›. Toplu tafl›ma istasyonlar›na yak›n noktalarda düflük ücretli otopark
uygulamas› olan “Park et Devam Et” sisteminden y›lda yaklafl›k 4 milyon kifli yararlan›yor. Her gün yaklafl›k 100 kilometre araç
konvoyunun trafikten çekilmesini sa¤layan
proje, kent genelinde trafi¤in yo¤un oldu¤u
34 noktada 10 bin araç kapasitesiyle vatandafllara hizmet veriyor.
Yenikap› Metrosu ‹stanbul’un 3 Kanad›n›
Birbirine Ba¤lad›
Marmaray’la ‹stanbul metrosunu birbirine ba¤layan Aksaray - Yenikap› metro hatt›n› Baflbakan Ahmet Davuto¤lu ve ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl
açt›. Avrupa ve Asya yakas›nda bulunan
rayl› ulafl›m sistemlerini birlefltiren ve Atatürk Havaliman› - Kartal metro ulafl›m süresini 81 dakikaya düflüren sistemin aç›l›fl›
Aksaray’daki metro giriflinde yap›ld›.
Yumurtan›n En Lezetlisi
et
Large 30’lu pak
XL fiah 9’lu kutu
Ürünlerimiz klasik ekonomik özel
l
›
y
.
40
a paketlenip
jyenik ambalajlard
hi
›
al
ik
if
rt
se
›k
¤l
gelmektedir
Yumurtalar›m›z sa
kilde sofralar›n›za
fle
ze
ta
en
n
de
m
ili
beklet
B›ld›rc›n yumurtas›
Large 15’li sama
nl› paket
12’li paket
ERDEM YUMURTA ve GIDA ‹Nfi. TUR‹ZM SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
fiirintepe Mah. Abide Sok. No: 14 Ka¤›thane - ‹STANBUL
Telefon: +90 212 284 03 88
Faks: +90 212 281 74 53
e-posta: [email protected]
Siparifl: [email protected]
ÜCRETS‹Z DANIfiMA HATI 0800 211 71 37
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
• Y›l: 4 • Say›: 43
• EK‹M 2014
www.esnafbulteni.com
bülteni
Yerel Süreli
‹mtiyaz Sahibi: Tasvir ajans Org. ‹nfl. San ve Tic. Ltd. fiti Ayl›k Yay›n
Kurucu ve Sorumlu Yaz›iflleri Müdürü:
‹nternet ve Reklam :
Hukuk Dan›flman›:
Gazetemizdeki yazarlara ücret ödenmez
Eflref KÜÇÜKATEfi
fieref KÜÇÜKATEfi
Av. Fatih BÜYÜKTURAN
Yay›n Kurulu Baflkan›:
Eflref KÜÇÜKATEfi
Çetin Deniz
Ercan DURMAZ
Teknik Haz›rl›k ve Bask›:
AKADEM‹: 0212 493 24 67-68-69
Davutpafla Cd. Güven ‹fl Merkezi C Blok No: 230 Topkap›
Gazetemiz Bas›n Meslek Yay›n ‹lkelerine uymaya söz vermifltir. Köfle yaz›lar›nda sorumluluk
yazara aittir. Gazetemizde ç›kan haberlerden kaynak gösterilmeden al›nt› yap›lamaz.
‹dare Merkezi, ‹rtibat ve Düzenleme Bürosu:
TEL: (0212) 417 85 55 GSM: (0555) 703 43 63
Sar›göl Mah. Kardelen Sk. No:25 Kat 2 Gaziosmanpafla
e-posta: [email protected]
Fiyat›: 1 TL
e-posta: [email protected]
14 HABER
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
bülteni
‹stanbul Ticaret Odas› Baflkan› ‹brahim Ça¤lar, Öncelikli Dönüflüm Program› Eylem Plan›’n› de¤erlendirdi.
Ça¤lar, "Programa dört elle sar›l›rsak,
yeni bir baflar› hikayesi yazar›z"...
‹stanbul Ticaret Odas› (‹TO) Baflkan› ‹brahim Ça¤lar, Baflbakan Ahmet Davuto¤lu'nun aç›klad›¤› Öncelikli Dönüflüm Program› Eylem Plan›'n›n, reel sektöre yeni bir s›çrama dönemi yaflatabilece¤ini belirtti.
Bütün servisler kald›r›l›yor
Baflkan Ça¤lar, "Cumhuriyet
tarihimizin en önemli yap›sal dönüflüm hamlesi olarak aç›klanan
programdan ‹stanbul ifl dünyas› olarak büyük heyecan duyduk. Bu plan
Türkiye için yepyeni bir vizyonun kap›lar›n› aral›yor. 417
eylem plan›n›n her
birine birlik ve beraberlik içinde dört
elle sar›l›rsak yeni
bir baflar› hikayesi yazar›z" dedi.
Ça¤lar, yenilikçi giriflimcili¤in merkezi
olan bir Türkiye
için
Baflbakan
Davuto¤lu'nun aç›klad›¤› 9 sektörel dönüflüm program›n›n
hem
makro istikrar› destekleyece¤ini
hem de iflletmelerin üretim ve rekabet gücünü kamç›layaca¤›n›
vurgulad›.
‹TO Baflkan› Ça¤lar, "Millet
olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü y›l hedeflerini yakalayabilece¤imize inanc›m›z tamd›r. Hepimiz biliyoruz ki, sanayicimizin
gerçek sorunu teknoloji a¤›rl›kl›
ve yüksek katma de¤erli üretim.
Hükümetin dönüflüm plan› da
Türkiye'nin yeni dünya dengelerinde hak etti¤i konuma ulaflmas›
için yolumuzu ayd›nlatm›flt›r" diye konufltu.
Ça¤lar Baflkan, eylem plan›nda
yer alan ithalata ba¤›ml›l›¤›n
azalt›lmas›, yerli üretime destek
verilmesi, tar›m ve enerjide verimlili¤in art›r›lmas› gibi bafll›klar›n Türkiye'yi gelece¤e tafl›yacak hamleler oldu¤unu kaydetti.
‹brahim Ça¤lar, ifl program›n›n
bir uygulama takvimine ba¤lanmas›ndan da memnuniyet duyduklar›n› vurgulad›.
Baflbakan Ahmet Davuto¤lu'nun aç›klad›¤› ekonomi paketinde
yer alan "Enerji Verimlili¤inin Gelifltirilmesi Program›nda" önemli
ad›mlara yer verildi. Önümüzdeki günlerde paket kapsam›nda iflyerleri, üniversite ve okullarda semt servisi uygulamas› kald›r›lacak. Servis kullan›c›lar›na ücretsiz veya indirimli kartlar verilecek.
Baflbakan Ahmet Davuto¤lu, bugün "Ekonomide Öncelikli Dönüflüm Program› Eylem
Plan›"n›
program›n›
aç›klad›. Davuto¤lu, 25
alanda genifl kapsaml›
dönüflüm öngören program›n ilk 9 maddesini
paylaflt›. Bu maddelerden "Enerji Verimlili¤inin Gelifltirilmesi Program›" kapsam›nda milyonlar› ilgilendiren ad›mlar at›l›yor.
SERV‹SLER KALDIRILIYOR
Öncelikle mevcut rayl› sistem hatlar› üzerindeki iflyerleri, üniversite
ve okullarda semt servisi uygulamas› kald›r›larak, yolcular›n yüksek kapasiteli toplu tafl›ma sistemlerine
yönlendirilmesine yönelik tedbirler
al›nacakt›r. Servis arac› kullan›c›lar›na toplu tafl›ma bileti ve/veya kartlar›n›n ücretsiz veya indirimli verilmesi uygulamalar› getirilecektir.
OTOPARK-TOPLU TAfiIMA ENTEGRASYONU
Büyükflehirlerde kent merkezine
araç giriflini ücretlendiren pilot AUS
uygulamalar› bafllat›lacakt›r. Rayl›
sistem istasyon projelerinin tasar›m›nda otoparklar zorunlu hale getirilecek ve otopark ücreti ile ulafl›m
ücreti iliflkilendirilerek otopark-toplu tafl›ma sistem entegrasyonu sa¤lanacakt›r. Toplu tafl›ma sistemlerinin
kent çeperindeki durak ve istasyonlar›nda Park Et-Devam Et uygulamalar› yayg›nlaflt›r›lacakt›r.
Giriflimci Esnafa “100 B‹N TL” destek
ESDER ve KOSGEB iflbirli¤i ile gerçekleflen 2. “Uygulamal› Giriflimcilik E¤itimi” 9 gün süren bir maratonun ard›ndan
sona erdi. 30 kiflilik s›n›flarda verilen e¤itim ve 3. E¤itim için yeni s›n›flara kay›tlar h›z kesmeden devam ediyor…
Esnaf ve Sanatkârlar Derne¤i (ESDER) ‹stanbul Fatih fiubesi ile KOSGEB
aras›nda imzalanan “Uygulamal› Giriflimcilik E¤itimi” iflbirli¤i protokolü gere¤i ‹stanbul esnaf›na ve ilk defa iflyeri
açacak olanlara hibe deste¤i sa¤lamak
amac›yla, ESDER ‹stanbul Fatih fiubesinde yeni s›n›f kay›tlar› h›z kesmeden
devam etmekte.
ESDER’in 3. Giriflimcilik e¤itimine
kay›t olmak için acele edin
ESDER taraf›ndan düzenlenen Uygulamal› Giriflimcilik Kursu’nu tamamlay›p
sertifikalar›n› alan giriflimcilerin yak›nlar›
ile Haziran ay›ndaki kursu kaç›ranlar›n ve
yeni ö¤renip talepte bulunanlar›n isteklerini karfl›lamak amac› ile 2. E⁄‹T‹M EYLÜL AYINDA GERÇEKLEfiCEK. 30
Kifli ile s›n›rl› s›n›flarda verilen e¤itime
kay›t yapt›rmak için acele ediniz.
100 B‹N TL. Destek kredisinin
30 B‹N TL’si H‹BE…
KOSGEB ve ESDER aras›nda yap›lan
iflbirli¤i ile kendi iflini kurmak isteyen giriflimcilerin KOSGEB Uygulamal› Giriflimcilik E¤itimlerinden yararlanmas› ve
bu e¤itimleri tamamlayarak e¤itime kat›ld›¤›n› belgeleyen ve ifl plan› KOSGEB ta-
raf›ndan kabul edilen herkes yararlanacakt›r.
Kendi iflini kuran esnaf ve sanatkârlara
30.000 TL’si hibe geri ödemesiz, 70.000
TL’si de 2 y›l ödemesiz 4 y›l taksitle toplam 6 y›lda geri ödemeli olmak üzere toplam 100 B‹N TL. Limitli “KOSGEB Giriflimci Deste¤i” kulland›r›lacakt›r.
KOSGEB Giriflimcilik Deste¤inden
yararlanma flartlar›
1- KOSGEB Giriflimcilik Destek Program›ndan yararlanmak için ESDER FAT‹H fiUBES‹’nin KOSGEB iflbirli¤i ile
düzenledi¤i 70 saatlik giriflimcilik e¤itimi
ve sertifikas›n›n al›nmas›…
2- fiirket orta¤› ise; ayr› olarak KOSGEB’in kabul etti¤i ifl plan›na göre yeni
bir iflyeri açmas›…
3- ‹flyeri varsa eskisinden tamamen ba¤›ms›z yeni bir iflyeri veya flirketi açmas›…
4- ‹lk defa giriflimde bulunuyor ise istedi¤i meslek dal›nda pazarlama, üretim ve
hizmet sektörlerinde yeni ifl yeri açmas›
gerekmektedir.
NOT: Uygulamal› Giriflimcilik E¤itimleri ücretsizdir. (‹kram, e¤itmen vb. masraflar ESDER taraf›ndan karfl›lan›r)
MÜRACAAT ETMEK ‹Ç‹N…
ESDER Fatih flubesi üyelik formunu
ve “Giriflimcilik E¤itimi” müracaat formunu doldurmak için www.esnafbulteni.com sitesinde http://www.esnafbul-
teni.com/s/esder--kosgeb-uyelik-vemuraacat-formu-27.html
adresini
ziyaret ederek gerekli baflvurular›
yapabilirsiniz.
Giriflimcilik e¤itimleri adresi ve
detayl› bilgi için
0212 417 85 55 – 0535 261 34 39 0555 703 43 63 numaral› telefonlar›
arayabilir [email protected] 'a Eposta gönderebilirsiniz.
16 HABER
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
bülteni
Baflkan Usta’dan ö¤retmenlere 3 müjde birden
Gaziosmanpafla Belediye Baflkan› Hasan Tahsin Usta, Ö¤retmenler Günü dolay›s›yla verdi¤i yemekte üç müjde birden verdi.
Gaziosmanpafla Belediye Baflkan›
Hasan Tahsin Usta, dün akflam Ö¤retmenler Günü dolay›s›yla ilçede
görev yapan ö¤retmenlerle
bir yemekli toplant›da biraraya geldi. Baflkan
Usta, yapt›¤› konuflmada ilçede bir Ö¤retmen Evi yap›laca¤›, ucuz konut
imkân› sa¤lanaca¤›
ve yaz kamp› yap›laca¤› müjdesini
verdi.
Baflkan Usta, flunlar› söyledi: “Gaziosmanpafla Belediyesi olarak e¤itim yat›r›mlar›m›z› son
h›z›yla sürdürüyoruz. Sizin de bildi¤iniz gibi ilçemiz yaklafl›k 100 bin ö¤rencisiyle en yo¤un ö¤renci nüfusuna
sahip ilçelerimizden biridir. ‹lçemizde
tamamlad›¤›m›z 3 yeni okul, 10 adet
Bilgi Evi ve 1 adet anaokulu
için toplamda yaklafl›k 21
milyon TL’lik yat›r›m
yapt›k. Ayr›ca okullar›m›z aç›lmadan
boya badana ve tamirat gibi eksikliklerini giderdik.
Yine okullar›n
aç›lmas› sürecinde ihtiyaç sahibi
olan yavrular›m›z›n ailelerine k›rtasiye yard›m› yapt›k.”
Baflkan Usta, ilçede
görev yapan ö¤retmenlere
üç ayr› müjde verdi.
Yürütülen Kentsel Dönüflüm çal›flmalar› sonras› ilçe için büyük bir ek-
sik oldu¤una inand›¤› bir Ö¤retmen
Evi yap›laca¤›n› kaydeden Baflkan
Usta, buna ek olarak ö¤retmenlere
ucuz konut ve Silivri’de yaz kamp›
imkân› sa¤lanaca¤›n› da müjdeledi.
Baflkan Usta’n›n bu aç›klamalar› ö¤retmenler taraf›ndan büyük bir sevinçle karfl›land›.
Baflkan Usta’n›n konuflmas›n›n ard›ndan ‹letiflim Uzman› Dr. fiaban K›z›lda¤, ‘Mazeret Yok!’isimli gösterisini gerçeklefltirdi.
3. Uluslararas› Balkanlar ve Göç Kongresi Gerçeklefltirildi
‹stanbul Üniversitesi ve Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu’nun birlikte düzenledi¤i, onursal baflkanl›¤›n› ‹Ü Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet’in yapt›¤› “3. Uluslararas› Balkanlar ve Göç Kongresi” geçti¤imiz günlerde gerçekleflti.
Dostlar Meclisi’nin toplant›lar›
kald›¤› yerden devam ediyor
Dostlar Meclisi’nin kurucular›ndan Av. Remzi Yedikardefl’in rahats›zl›¤›ndan dolay› toplant›lar›na k›sa bir ara veren Dostlar Meclisi
Topkap›’daki sosyal tesislerde bir kez daha bir araya geldi.
15 milyon asimalasyon, 5.5 milyon göç, 1.5 milyon kay›p
Av. Remzi Yedikardefl, toplant›n›n
aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada, geçirdi¤i
bir rahats›zl›k dolay›s›yla toplant›lara k›sa bir ara verilmek zorunda kal›nd›¤›n›
ifade etti. Birlikteli¤e, dostlu¤a kal›nd›¤›
yerden devam edilece¤ini vurgulayan
Remzi Yedikardefl, toplant›ya kat›lan ifladamlar›n› ve bürokratlar›n isimlerini tek
tek duyurdu. Toplant›n›n aç›l›fl›n›n yap›lmas›yla söz hakk› alan ‹stanbul Müftüsü
Doç. Dr. Rahmi Yaran, baflta Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n›n ve ‹stanbul Müftülü¤ünün yurt içinde ve yurt d›fl›ndaki çal›flmalar› hakk›nda bilgi verdi. Müftü Rahmi Yaran; “‹stanbul ‹l Müftülü¤ü olarak
‹stanbul’da bulunan tüm ceza evlerine
baflta kütüphane olmak üzere birçok hizmet vermeye bafllad›k. Burada bulunan
vatandafllar›m›z› haftan›n belli günleri
imamlar yollayarak buradaki eksikli¤i
gideriyoruz. Her ko¤ufl için bir hoca görevlendirdik bu isimler mahkûmlar›n
kald›¤› ko¤ufllarda vaazlar veriyor. Bu
çal›flmam›z›n yan› s›ra sevgi evlerinde
e¤itim veren hocalar›m›z var. Burada da
bir tak›m çal›flmalar›m›z sürüyor. Ülkemizde bu hizmetleri sürdürürken yurt d›fl› hizmetlerimizi de aksatmamaya çal›fl›yoruz. Baflta Afrika olmak üzere birçok
ülkede tüm il müftülüklerimizin kardefl
flehirleri var. Gerekti¤inde medrese cami
yap›yoruz ya da yap›m›nda destekte bulunuyoruz, gerekti¤inde din görevlisi
yolluyoruz. Baflta Avrupa ülkeleri olmak
üzere birçok ülkeye din görevlisi yollamaya devam ediyoruz.” ‹stanbul Müftüsü Rahmi Yâran’›n ard›ndan Dostlar
Meclisine seslenen isim Gazeteci-Yazar
Rahmi Er oldu. Konuflmas›nda ikinci
dünya savafl›n›n ard›ndan Avrupa’ya yaflanan göçe de¤inen Rahim Er, “buraya
zaman›nda ifl için gidenler beyaz yakal›
üst düzey kifliler olsayd› flimdi birço¤u
Tevfik Fikret’in o¤lu Haluk gibi ne yaz›k
ki H›ristiyan olurdu. Bunu söylememin
nedeni Avrupal›lar›n Anadolu’dan göceden insanlar›m›zdan her f›rsatta rahats›z
olduklar›n› dile getirmesi. Onlar›n beklentisi insanlar›m›z›n bir süre sonra
asimile olup H›ristiyanlaflmas›yd›. Fakat
bu olmad› ilk nesilde son nesilde hala
dilini ve dinini en üst düzeyde yaflamaya
devam ediyor. Bu durum Anadolu insan›n›n dinine olan ba¤l›l›¤›n› çok güzel
bir flekilde ifade ediyor. Konuflmalar›n›n
ard›ndan Ses Sanatç›s› Mehmet Akça
seslendirdi¤i ilahilerle mecliste bulunan
misafirlerin duygulu anlar yaflamas›na
vesile oldu. Çekilen toplu foto¤raflar›n
ard›ndan gece sona erdi.
‹Ü Fen Edebiyat Fakültesi Ord.
Prof. Cemil Birsel Konferans Salonu’nda yap›lan kongrenin aç›l›fl konuflmalar› ‹Ü Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, Kongre Baflkan› Prof. Dr.
Ali Arslan ve Rumeli Balkan Dernekleri Federasyon Baflkan› Ayhan
Bölükbafl› taraf›ndan yap›ld›
‹Ü Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet
konuflmas›na Balkan Savafllar›’n›n
yüzüncü y›ldönümünü geride b›rak›rken üniversitemin tarihsel olarak son
derece anlaml› bu y›ldönümünü birçok verimli toplant›ya ev sahipli¤i
yaparak, hakk›yla tart›flt›¤›n› dile getirerek bafllad›. Düzenlenen seminer,
konferans ve kongrelerin Balkan tarihi ve siyaseti ile ilgili tart›flmalara
önemli katk›lar sa¤lad›¤›n› ifade
eden ‹Ü Rektörü Prof. Dr. Yunus
Söylet sözlerine flöyle devam etti:
“‹stanbul Üniversitesi olarak Balkan
ülkeleri ve üniversiteleri ile olan iliflkilerimize özel önem verdi¤imizi hepiniz biliyorsunuz. Geçen y›llar içinde Balkan co¤rafyas› ile çok yak›n
iliflkiler infla ettik. Tarihten sa¤l›¤a
farkl› disiplinlerde toplant›lar, buluflmalar gerçeklefltirdik. K›vançla söyleyebilirim ki her y›l farkl› bir Balkan
üniversitesinde gerçeklefltirdi¤imiz
Uluslararas› Balkan Konferans›’n›n
(IBAC) bu y›l dördüncüsü gerçekleflerek, konferans›m›z›n gelenekselleflmesi yolunda bir ad›m daha att›k.
‹stanbul Üniversitesi olarak ö¤rencilerimizin ve kurumumuzun tüm
mensuplar›n›n Balkan tarihini, kültürünü ve geçmiflimizi tan›malar›n› son
derece önemsiyoruz, etkinlikler ile
destekliyoruz.” Dedi.
‹Ü Rektörü Söylet; “Tüm Balkan
ülkeleri ile paylaflt›¤›m›z göç tarihimiz Cumhuriyetimiz için tarihsel,
kültürel ve toplumsal aç›lardan bü-
3.Uluslararas› Balkanlar ve Göç
yük anlamlar tafl›makta. Balkan göçleri Osmanl›’dan günümüze hem Kongresi'nin aç›l›fl›nda Rumeli BalBalkan topraklar›nda kalanlar›, hem kan Federasyonu Genel Baflkan› Aygöç edenleri hem de Balkan toprakla- han Bölükbafl› göçü yaflayanlar›n
r›n›n kayb›n› derinden hisseden Ana- geçmiflteki durumlar›yla bugünlere
dolu insan›n› etkileyen bir süreç ol- gelifl öyküsünü dünyaya duyurmak
mufltur. Balkan devletlerinin birço¤u- için böyle bir organizasyonu yapt›knun, özellikle Birinci Balkan Sava- lar›n›, 3. yapmaktan onur duydu¤unu
fl›nda, Osmanl›ya karfl› oluflturdukla- her geçen y›l ilginin art›¤›n› belirter› ittifak ve bu minvalde giriflilen mü- rek ‹stanbul Ünüversitesi yetkililericadele Osmanl› ‹mparatorlu¤u için ne teflekkür etti. Bölükbafl›, 1800'lü
siyasal oldu¤u kadar toplumsal so- y›llar›n bafl›nda mikro milliyetçilik
nuçlar› aç›s›ndan da bir dönüm nok- ak›mlar›yla bafllayan katliam›n 1989
tas›d›r. Tarihimizde her bir Balkan y›l›nda Bulgaristan'da yaflanan göçe
flehrinden ayr›l›fl ve yaflanan toprak kadar çok büyük s›k›nt›lar›n yafland›kay›plar› Türkiye topraklar›n›n her ¤›n› anlatarak, "Gerçek soyk›r›m Balferdi için bir travma niteli¤i tafl›mak- kanlarda yafland›" dedi. Bölükbafl›,
tad›r. Balkan topraklar›nda yaflanan- insanl›k ad›na yap›lan tüm hizmetlegönülden
lar bugünkü Türkiye’nin ulus infla sü- re
recini ve bilincini flekillendirmifltir. destek veren ve
Hepinizin bildi¤i gibi o y›llarda Os- her zaman yanmanl› entelektüel camias›n›n ve asker lar›nda bulunan
sivil bürokrasisinin birçok ismi Bal- camiam›za tekan kökenlidir. Anadolu insan› ve ay- fl e k k ü r l e r i n i
sundu.
d›n› yaflad›¤› topraklarla Balkanlar›n tarihsel birlikteli¤ini
bir kader birli¤i gibi alg›lam›fl- Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
t›r.”
takip edebilirsiniz.
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
17
Gaziosmanpafla Adalet ve Kalk›nma Partisi ‹lçe Baflkan›
Av. fiahin Pirdal baflar›lar›n› sürdürmeye kararl›
Gaziosmanpafla Adalet ve Kalk›nma Partisi ‹lçe Baflkan› Avukat fiahin Pirdal ve ekibi k›sa süre içerisinde baflar›l› secim
zaferlerine imza att›. Partisi ad›na güzel sonuçlar elde eden Pirdal, teflkilatlar›n yaln›zca secim dönemlerinde de¤il
tüm zamanlarda aktif olarak çal›flmas› gerekti¤ini düflünüyor. Yap›lacak ilçe teflkilat kongresinde de bir kez daha aday.
Gaziosmanpafla Adalet ve Kalk›nma Partisi ‹lçe Baflkan› Avukat fiahin
Pirdal yaflanan son dönemi ve ilçe baflkanl›k seçimini gazetemize de¤erlendirdi.
Baflkan›m k›sa süre içerisinde bir
yerel seçim birde referandum süreci
yaflad›n›z. Her iki oylamada yüzde elliye yak›n oy ald›n›z bunda teflkilat›n
kuflkusuz yüksek katk›s› var. Bize biraz bu süreçten bahseder misiniz?
Her iki seçimde yani 30 Mart ve 10
A¤ustos seçimleri Gaziosmanpafla tarihinde bir siyasi partinin tek bafl›na ald›¤› en yüksek oyu Ak Parti ald›. Bu
durum daha önce 2010 referandumunda yafland›. %62 oy al›nd› ama di¤er
partilerinde deste¤i vard›. Saadet Partisi, Büyük
Birlik
Partisi,
M H P
destek
verdi.
Cumhurbaflkanl›¤›
se-
çiminde bu durum tam tersiydi. Muhalefet çat› aday etraf›nda bir araya gelmifl bulunuyordu. Bu seçimin sonucunda %59 oy ald›k. Bu bir siyasi partinin ald›¤› en yüksek oydur. 2011 seçimlerin de %57 oyumuz var dolay›s›yla teflkilat›n bütün dinamikleriyle
mahalle teflkilatlar›, kad›n kollar› teflkilat›, gençlik kollar› teflkilat›, alt kademe yönetimi, bunun içinde. 91 bine
yak›n üyemiz bizim gizli kahramanlar›m›z. Sadece teflkilat de¤il di¤er
üyelerimizde çarfl›da, pazarda,
esnaflar Cumhurbaflkan› aday›m›z›n arkas›nda durarak
çal›flma yapt›klar.
Seçimlerde
çal›flmalar
nas›l ilerliyor? K›sa süreli bir maraton söz konusu bu süreç
nas›l yaflan›yor?
30 Martta 3 bin civar›nda pankart
as›ld› flimdiye kadar Gaziosmanpafla
da böyle pankart çal›flmas› olmad›.
Teflkilat›m›z›n üyeleri kanal›yla evlerinde yapt›klar› sohbetler say› olarak
‹stanbul ve Gaziosmanpafla’da rekor
say›da… 9300 tane ev sohbeti yap›ld›.
Aday›m›z›n 30 mart dönemin de 2
milyona yak›n broflürünü da¤›tt›k. 10
A¤ustosta Cumhurbaflkan›m›z Recep
Tayip Erdo¤an isminin karizmatik bir
temsil kabiliyeti vard›. Tek bafl›na o sürükledi ama teflkilat›n çal›flmas› da ayr› bir katk› sundu. Eskilerin bir sözü
vard›r “Tarlada izin olacak ki hasatta
yüzün olsun” diye.
nazede ve özel günde teflkilat orada.
Ocak ay›ndan itibaren seçim bafllam›fl
demektir. Ekibimiz genç ve dinamik;
gençlik kollar›ndan, kad›n kollar›ndan,
mahalle teflkilatlar›ndan besleniyorlar.
Son seçimlerde Baflkan Yard›mc›s› arkadafllar›m›z› gecenin geç saatlerine
kadar vincin tepesinde pankart asarken
gördüm. Bu durum gönülden ba¤l›l›¤›
simgesi…
Yap›lacak kongrede bizleri nas›l
bir liste bekliyor olacak?
‹lçe Yönetiminde farkl› bir tablo ile
karfl›laflaca¤›m›z› buradan ifade edebilirim. Elbette de¤iflecek isimler olacakt›r. Sürekli bir de¤iflim var. Bizler
için önemli olan tecrübelerinden yararlanmaya devam edece¤imiz baz› arkadafllar›m›z elbette var. Bu bir kan de¤iflimidir. Daha iyisi için yer aç›lmal›.
E¤er bizler daha iyi yapana görevimizi
b›rakmak gibi bir
erdemli¤i gösteremezsek Ak
Parti daha ileriye
nas›l gidebilir ki.
Böyle yo¤un tempolu üst üste iki
seçim oldu. Her ikisinde de Gaziosmanpafla’da ilçe teflkilat›n›z baflar›l›
oldu. Tüm bunlardan sonra ilçe teflkilat› neler yapt›? Önümüzdeki seçim
için kendi içerisinde ne gibi çal›flmalar yürütüyor?
Ak Parti’nin kuruluflundan itibaren
seçim olsun veya olmas›n teflkilat bütün dinamikleriyle yapmas› gerekenleri yap›yor. Tüm ilçe toplant›lar›,
her hafta düzenli bir flekilde yap›l›- Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
yor. STK ziyaretleri, dü¤ünde, cetakip edebilirsiniz.
SUR‹Ç‹ Gurubu Darülaceze Sakinlerini Unutmad›
‹STANBUL SUR‹Ç‹
PLATFORMU ad› ile kuruldu¤u ilk günden beri
en az 500 misafirli
100’lerce toplant›ya ev
sahipli¤i yapt›. Türkiye
gündeminde söz sahibi ve
Türkiye’yi yöneten kiflileri konuk etti. ‹stanbul
SUR‹Ç‹ Gurubu Derne¤i
10 Kas›m 2014 gibi
önemli ve anlaml› bir tarihte ö¤le yeme¤inde Zi-
ya fiark sofras›n›n lezzetli menüsü ile Darülaceze sakinlerine konuk olarak onlara sevgi, flefkat ve
muhabbet kuca¤›n› açt›.
Suriçi Grubu Derne¤i Past›rma s›caklar› denen Kas›m ay›n›n
yazdan kalma günlerini f›rsat bilerek Darülaceze bahçesinde kurdu¤u mangallarda Ziya fiark Sofras›’n›n lezzetli dürüm, çi¤ köfte
ve tatl›lar›n› Darülaceze sakinleri
ile birlikte paylaflman›n mutlulu¤unu yaflad›.
Kur-an’› Kerim tilaveti ile bafllayan programda Suriçi Gurubu
Derne¤i Genel Baflkan› Nedim
Abi yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›nda:
“Her fleyi devletten belediyelerden velhas›l kamu kurulufllar›ndan beklemek aziz Türk milletine
yak›flmayan bir durufl biçimidir.
‹slam medeniyeti “insanlar›n en
hay›rl›s› insanlara hizmet edendir” kural› ile infla edilmifltir” dedi.
Nedim Abi konuflmas›n› flöyle
mak istiyoruz. ‹flte bugün Cennet
sürdürdü:
“Sn. Cumhurbaflkan›m›z›n ha- Mekân Sultan Abdülhamit han›n
liç kongre merkezinde NFK ölüm sadece Müslümanlara yönelik
y›ldönümü vesilesiyle yapm›fl ol- de¤il Rum, Ermeni tabaya yönedu¤u konuflmada "biz Selçuklular lik darülaceze flaheserinde Suriçi
ve Osmanl›lar›n bakiyesi üzerine Grubu Derne¤i de buradaki inkurulmufl bir devletiz Bosna, Su- sanlarla bir
riye, Irak, Myanmar gibi ülkeler yemek sofrailgi alan›m›z içerisindedir" bu ifa- s›nda bir arade biz Suriçi Grubu derne¤ine de da olman›n
büyük sorumluluklar yüklemek- mutlulu¤unu
yafl›yor.
tedir.
Devletin üzerinden bir
yük alarak devleti rahatlat- Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
man›n mutlulu¤unu yaflatakip edebilirsiniz.
18 HABER
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
bülteni
Baflkan Usta, Kastamonu’da ‘Kentsel Dönüflüm’ü anlatt›
Gaziosmanpafla Belediye Baflkan› Hasan Tahsin Usta, Kastamonu’da düzenlenen ‘Kentsel Dönüflüm’ konulu bir panele konuflmac› olarak kat›ld›. Baflkan Usta, Kentsel Dönüflüm konusundaki tespit ve deneyimlerini Kastamonulu dinleyicilerle paylaflt›.
Kastamonu Belediyesi ile Teknik
Elemanlar Derne¤i, Kastamonu 3
Mart Konferans Salonunda ‘Kastamonu’da Kentsel Dönüflüm’ konulu bir
panele düzenledi. Panele konuflmac›
olarak Kastamonu Valisi fiehmus Günayd›n, Kastamonu Belediye Baflkan›
Tahsin Babafl, Gaziosmanpafla Belediye Baflkan› Okan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl›k Fakültesi Geomatik
Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› Prof. Dr.
Nihat Enver Ülger, ‹stanbul Teknik
Üniversitesi ‹nflaat Fakültesi Geomatik Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Tahsin Yomral›o¤lu,
Teknik Elemanlar Derne¤i (TEKDER) Kastamonu fiube Baflkan› ‹smail Sinan Avano¤lu kat›ld›.
Panelde konuflan Gaziosmanpafla
Belediye Baflkan› Hasan Tahsin Usta,
metropol ve büyük flehirlerin art›k yaflanabilir olarak t›kand›¤›n› belirterek,
Kastamonu’nun bu noktada yedek damar görevini üstlendi¤ini belirtti.
Baflkan Usta, Kastamonu’yu kentsel
dönüflüm konusunda flansl› gördü¤ünü
belirterek, “Kastamonu ilimiz, Türkiye’de yedekte bekletilmifl bir ilimizdir.
Bypass ameliyat› olma ihtiyac› duydu¤umuz zaman Allah göstermesin ama
yedek damar›m›z› al›p, kalbimizi tedavi ederler. Kalbimizi bu sayede çal›flt›r›p bizleri, hayata kavufltururlar. ‹flte
bugün Türkiye, ‹stanbul gibi metropol
kentleriyle, büyük flehirleriyle art›k t›kanm›fl, yeni damarlar arar hale gelmifltir. Yeni canlar arar hale gelmifltir.
Buda Kastamonu oluyor. Ben, ümit
ediyorum ki bugün ki durufluyla, bu
güzel tabiat›yla, bu güzel flehriyle, Valisiyle, iflin içerisinden gelmifl bir Belediye Baflkan›yla, bu iflin sevgisini
yüre¤inde tafl›yor olmas› gerçekten
Kastamonu için büyük bir flanst›r. Bu
yüzden Kastamonu’nun bu büyük f›rsat› çok iyi de¤erlendirmesi gerekiyor
ve bu yedek damar görevini flimdiden
Kastamonu’nun yerine getirmesi gerekiyor diye düflünüyorum” dedi.
Kentsel dönüflüm çal›flmalar›n›n
Türkiye’de art›k bir f›rsat oldu¤unu
ifade eden Usta, “Bundan sonra bizlerin özellikle yerel yönetimlerin, yerel
yönetimde ifl bafl›na gelenlerin ama
ondan önemlisi teknik elemanlar›n,
müteahhitlerin ve daha da önemli hak
sahiplerinin ve arsa sahiplerinin de art›k bu kötü gidifle ‘dur’ demesi gereki-
yor. Biz, geçmiflten kötü örnek alamay›z. Ecdad›m›z, bizler çok güzel bir ülke b›rakt›. Güzel bir ülkede yaflad›¤›m›z unutmamal›y›z. Etraf›m›za bakt›¤›m›z zaman dünyan›n birçok ülkesinden çok daha iyi konumda oldu¤umuzu çok aç›k bir flekilde söyleyebilirim.
Eskiden imar planlar› yap›l›rken, özellikle flehir merkezlerine konular mabetler, camiler, dini tesisler, okullar ve
onlar›n etraf›ndaki bedestenler, al›flverifl merkezleri, o flehrin ana merkezini
oluflturur ve o meydan etraf›nda geliflirdi. Bu sayede flehir medeni bir yap›yla büyür ve insanlar içerisinde bar›n›rd›.
Haberini Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
ÖNS‹AD’›n organize etti¤i aflure program›na ilgi büyüktü
ÖNS‹AD'›n organize etti¤i Aflure
Program› büyük ilgi gördü, bir çok ifl
adam› ve üst düzey yöneticinin kat›ld›¤› toplant›ya Filistin Topraklar›nda yaflanan Mescidi
Aksa bask›n› damgas›n› vurdu. Genel Baflkan Rasim Erdo¤mufl’un konuflmas›yla
bafllayan Aflure Program›nda Erdo¤mufl; “Burada davetimizi kabul eden baflta
Tekstilken Yönetimi Say›n
Nuri Karaduman ve ekibine teflekkür ediyorum. Sinop eski AKP
Milletvekili Sn. Cahit CAN ve EYAD
‹stanbul ‹l Baflkan› Adil Day›o¤lu’na ayr›ca burada bulunan tüm davetlilere kat›l›mlar›ndan dolay› teflekkür ediyorum.
Ülkemizde Muharrem Ay›n› yaflad›¤›m›z
bu günlerde Filistin topraklar›nda iflgalci
güçler bofl durmayarak ilk k›blemiz olam
Mescidi Aksa’ya hakaret tarz›nda bask›nda bulunulmufltur. Bu olay yaflan›rken ne yaz›k ki birkaç ‹slam ülkesinden baflka hiçbir
devlet bu durumu k›nama
yoluna dahi gitmemifltir.
Dünyada bulunan birçok ‹slam devleti ne yaz›k ki duruma seyirci kalm›flt›r. Bizler
baflla ülkelerin a¤z›ndan ç›kacak bir kelimeye muhtaç
kalmak istemiyorsak ekonomik
ilerleyiflimizi sürdürmeliyiz.” dedi. Erdo¤mufl ikramda bulunan Tekstilkent Yönetim Kurulu Baflkan› Nuri Karaduman’a bu jestinden dolay› bir kez
daha teflekkür etti. EYAD ‹stanbul ‹l
Baflkan› Adil Dayo¤lu yapt›¤› konuflmada Erdemli Yöneticiler Akademisi hak-
k›nda bilgi verdi. Amaçlar›n›n daha kaliteli yöneticileri yetifltirmek ve topluma
kazand›rmak oldu¤unu dile getiren ‹stanbul ‹l Baflkan› Adil Day›o¤lu, bunun için
gerekli bilgileri üyelerine sunduklar›n›
aç›klad›. Tekstilkent Yönetim Kurulu
Baflkan› Nuri Karaduman konuflmas›na
programa kat›lan herkese teflekkürlerini
sundu ve akabinde ‹slam Aleminin son
günderde yaflad›¤› talihsiz olaylar ve yaflanan s›k›nt›lar hakk›nda bilgi vererek,
‹slam Aleminin ilk k›blesi olan Mescid-i
Aksa'ya yap›lan sayg›s›zl›k ve sald›r›lar
karfl›s›nda üzüntü duydu¤unu ve bu konuda gerekenin yap›lmas› dile getirdi.
Toplant›ya kat›lan üyelerin ve yöneticilerin toplu foto¤raf çekiminden sonra toplant› sona erdi.
S›cak kalmak için bir “PUYO” yeter
Bu k›fl günlerinde hepimizin ›s›ya ihtiyaç duydu¤u anda Nova Port fiirketi olarak Japonya’dan bu teknolojiyi ülkemize getiren
Orhan Özsoy ile bu vücut ›s›t›c› bantlar›n nas›l, nerede kullan›ld›¤› ve nas›l temin edebilece¤imiz üzerine bir röportaj yapt›k.
PUYO nedir? Bize ve okurlar›m›za nas›l tan›t›rs›n›z?
D›fl ortamda, ›s›nma ihtiyac›n› gideren ›s›t›c›. PUYO Japonya’dan ithal
edilen, bu ülkede so¤uk havalarda
›s›nmak amac›yla çok
s›k kullan›lan bir sa¤l›k ürünü. Puyo içimize giydi¤imiz elbiselerin, çoraplar›n üzerine yap›flt›r›larak kullan›lan
medikal bir ürün.
PUYO bir marka gerçekte markan›n
ad›, lakin bu ürüne vücut ›s›t›c› da denilebilir. ‹ki çeflit Puyo ürünü mevcut
biri vücuda yap›flt›r›lan, bir di¤eri
ayaklar›m›za kullanabilece¤imiz ürün.
Tek seferlik kullan›m olarak tasarlanm›flt›r. Ayakta kullan›labilen ürün 5 saat ve üstü süreyle s›cakl›k sa¤lar. Vücuda uygulanacak Puyo ürünü ise 12
saat süreyle etkili olmaktad›r. Oksijene
ba¤l› olmak flart› ile 53 ila 63 dereceye
varan bir s›cakl›kta etki edebiliyor.
Do¤al bir üründür sa¤l›¤a dolayl› yâda
do¤rudan hiçbir zarar›
yoktur.
Bu Ürünü kimler kullanabilir?
“Kat Kat giyinmeye gerek yok”
Bu ürünü 7 den 70’e üflüyen, ya da
so¤u¤a maruz kalaca¤›n› düflünen, kas
a¤r›s› olan, doktor tavsiyesi ile s›cak
ortamlarda bulunmas› gereken hastalar›n rahatl›kla kullanabilece¤i bir
ürün. Uzun süre d›fl mekânlarda çal›flan insanlar, pazarc›, inflaat iflçisi, posta görevlisi, motor üzerinde kurye tafl›mac›l›¤› yapan kifliler, askerler, k›sacas› bu üründen maksimum düzeyde yararlanabilir.
Tafl›nabilir ›s› kayna¤›
Güzel bir atasözümüz
var “Aya¤›n› s›cak tut,
bafl›n› serin tut” derler.
Birçok hastal›¤›n
kayna¤›
ayaklar›m›zdan
ald›¤›m›z so¤u¤un vücudumuza tesir et-
mesidir.
Ürüne nas›l ulafl›labilir?
Bu ürüne sahip olabilmenin en pratik ve k›sa yolu www.puyo.com.tr üzerinden online portal›m›za ulaflarak irtibata geçilebilir. Online al›m yap›ld›¤›nda ürün al›c›n adresine teslim edilmektedir. PUYO’ya marketlerde, ec-
zanelerde, kiflisel bak›m ürünü sat›lan
merkezlerde kolayl›kla ulaflabilirsiniz.
Daha genifl bilgi almak ve PUYO’ya
sahip olmak için 0212 616 6 664 no’lu
telefonu arayabilir devaml› al›flverifl
etti¤iniz Market, Eczane, Nalbur ve
Al›flverifl Merkezlerinden ›srarla isteyiniz
www.puyo.com.tr
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
19
Topel ailesinin mutlu günü
Gaziosmanpafla’n›n ifl adamlar›ndan ‹smail Topel’in o¤lu Alay Topel muhteflem bir dü¤ünle dünya evine girdi.
Nikâh flahitlerinin Gaziosmanpafla Kaymakam› Yaflar Karadeniz
ve Gaziosmanpafla Baflsavc›s› Ahmet Akkaya’n›n oldu¤u dü¤ünde
resmi nikâh› Belediye Baflkan›
Hasan Tahsin Usta gerçeklefltirdi.
Gaziosmanpafla’da gerçekleflen
dü¤ün merasimine ifl ve siyaset
dünyas›ndan ‹smail Topel’i sevenlerin ak›n etti¤i ve salonu h›nca
h›nç doldurdu¤u ve ayakta kalanlar›n çoklu¤u dikkat çekti. ‹fl, sanat ve siyaset dünyas›ndan birçok
ismin kat›ld›¤› dü¤ün merasimine
Gaziosmanpafla Yerel Yöneticilerinin en üst düzeyde ve tüm birim
baflkanlar› ve müdürleri de kat›ld›.
Ba¤c›lar’da
Kardefllik Bahçesi
Çam a¤ac›ndan süs bitkilerine kadar de¤iflik
renk ve çeflitte tohumun ekildi¤i ve fidan›n dikildi¤i Nene Hatun ‹lkokulu Kardefllik Bahçesi
ö¤rencilerin ilgi alan› haline geldi. Bahçenin
ve çiçeklerin bak›m›n› yapacak olan çocuklar›n
do¤a sevgisi ve çevre bilinci geliflecek.
Ba¤c›lar’da sosyal sorumluluk projelerine önem veren
çevreye duyarl›l›¤› gelifltirmek ve yeflili koruma bilinci
oluflturmak amac›yla dikkat çekici bir projeyi daha hayata geçirildi. Ba¤c›lar Nene Hatun ‹lkokulu yan›ndaki alana yap›lan Kardefllik Uygulama Bahçesi’nin aç›l›fl› Ba¤c›lar Belediye Baflkan› Lokman Ça¤›r›c› taraf›ndan yap›ld›.
Ö¤renci, ö¤retmen ve velilerin kat›l›m›yla yap›lan aç›l›flta bir konuflma yapan Ba¤c›lar Belediye Baflkan› Lokman
Ça¤›r›c›, ilçede yaflayan herkesin do¤aya yak›n ilgi
göstermesi
Köfle yaz›s›n›n devam›n› Qr Cod ile
gerekti¤inin
www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
alt›n› çizdi.
Mahalle Muhtarlar› ‹le ‹stiflare Toplant›s›
Sultangazi Belediye Baflkan› Cahit Altunay, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlar›n görüfl ve önerilerini dinleyen Baflkan Altunay, ilçeye yönelik yap›lan çal›flmalar hakk›nda da bilgi verdi.
Sultangazi Belediye Baflkan› Cahit Altunay, muhtarlarla bir araya gelerek fikir al›flveriflinde bulundu. Belediye Hizmet Kompleksi’nde düzenlenen toplant›ya
belediye baflkan yard›mc›lar›, Sultangazi Muhtarlar
Derne¤i Baflkan› Zeki Y›ld›z ile ilçede bulunan mahalle muhtar› kat›ld›.
Muhtarlar›n görev yapt›klar› mahalleye dair görüfl
ve önerilerini dinleyen Baflkan Altunay, ilçede yapt›klar› çal›flmalar hakk›nda bilgiler verdi. Her mahalleye
hizmetin en kalitelisini götürme gayretinde olduklar›n›
kaydeden Baflkan Altunay, flunlar› söyledi:
“Belediye olarak tüm mahallelerimize ihtiyaçlar› ölçüsünde hizmetin en kalitelisini götürmek için çal›fl›yoruz. Mahalle hizmet tesislerimizle pazar alanlar›n›
modern mekanlara tafl›d›k. Mahallelerimizin fiziki mekan ihtiyaçlar›n› karfl›lamalar› için çok amaçl› salonlar
ile PTT ve ‹SMEK gibi hizmetlerin vatandafl›n aya¤›na gelmesini sa¤lad›k. Di¤er mahallelerimizde de bu
hizmet tesislerini hayata geçirmek için çal›flmalar›m›z
devam ediyor.” Baflkan Altunay, di¤er kurum ve kurulufllar›n ilçeye yönelik yapt›¤› çal›flmalar hakk›nda da
aç›klamalarda bulundu.
Mehmet ve
Hikmet YALTAP
Ma¤aza: Karadeniz Mh. Mehmet Akif Cad. No:70 G.O.Pafla/‹ST.
Tel: 0212 618 60 65 Fax: 0212 618 27 55 GSM: 0533 706 56 36
Market: Karadeniz Mah. 1150 Sk. No:39 500 Evler - G.O.Pafla / ‹ST.
Tel: 0212 649 35 25 - 0212 477 93 16
20 HABER
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
bülteni
Y›ld›z› Nuri Karaduman’la parlayan
TİCARET MERKEZİ
Çok de¤il henüz bir y›l önce “Buradaki mülkümü dükkân›m› satay›m da kurtulay›m, aidatlar› ödeyemiyorum
diyen kiflilerin dükkânlar›n›n de¤erleri 350 bin dolara ç›kt›. Tekstilkent’in de¤eri her gün sürekli yükseliyor.”
Türkiye’de Tekstil’in kalbinin att›¤› yer olmas› için kurulan “Tekstilkent Ticaret Merkezi”nde
son 1 y›lda yaflanan geliflimi ve de¤iflimi Tekstilkent Yönetim Kurulu Baflkan› Nuri Karaduman’a sorduk tüm samimiyeti ile Esnaf Bülteni
gazetesine anlatt›.
Tekstilkent kurulurken Tekstilin merkezi olarak düflünülmüfl ve tekstil firmalar›n olmas› istenilen bir kooperatif olarak temelleri at›lm›fl. Belirli bir dönem sonra özellikle Sultanhamam esnaf› buraya gelmeyince takriben 26 y›l›n› kapasitesinin çok alt›nda yaklafl›k yüzde 25’lik bir doluluk oran›yla bu zamana gelmifl. Fakat bu durum k›sa bir süre önce de¤iflmeye bafllad›. Kooperatif yönetimine geçti¤imiz y›l gelen Nuri
Karaduman ve ekibi Tekstilkent’in bu kötü gidiflat›n› k›l›ç gibi keserek adeta bu milli servete yeniden can vermeye bafllad›. Son dönemde yaln›z-
ca tekstilin de¤il ticaretin parlayan y›ld›z› olmaya
bafllad›. Tekstilkent 1985 y›l›nda tasarlanm›fl
1996 y›l›nda iskânl› hale getirilmifl bir kooperatif.
‹stanbul’un önemli bir merkezinde olan, ‹stanbul’un kalbi diyebilece¤imiz önemli bir konuma
sahip, 500 dönümlük alana kurulu, 4200 dükkân
ve 300’de plazalarda olmak üzere 4500 ifl yerinin
mevcut oldu¤u bir kooperatif. Havaalan› ve köprü güzergâhlar› üzerinde bulunan otoban yollar›na yak›n, yat›r›ma ticarete elveriflli bir ifl merkezi
konumunda.
Sizin yönetiminizden önceki ve sonraki
Tekstilkent’ten biraz bahseder misiniz? Tekstilkent’te neler vard›? Neler de¤iflti?
Kuruluflunda Tekstil firmalar›n›n bulunulmas›
istenilen bir yer olmas›na ra¤men bakt›k ki bu ifl bu flekilde
yürümüyor. O zaman dedik ki Tekstilkent ticaretin merkezi olmas› laz›m.
Özellikle yönetim
kurulunda bulunan arkadafllar›m›zla bu konu
üzerinde ciddi mesailer
harcad›k. TEKST‹LKENT ibaresinin alt›na “Ticaret
Merkezi” ifadesini
her mecrada duyurduk. Bizden önce Tekstilkent sadece tekstilcilerin bulundu¤u bir yerdi. Biz bu uygulamaya
da son vererek ticaretin kalbi olma ad›na bütün ifl
kollar›na açt›k.
25 May›s 2013’te bizden önceki arkadafllardan
yönetimi seçimle devrald›k. Biz göreve geldi¤imizde doluluk oran›m›z yüzde 25 civarlar›nday-
d›. 18 ay gibi k›sa bir dönemde bu oran› yüzde
75’e ç›kard›k. Bu geliflim oturarak olmad› tabi ki
özellikle ekibimizde bulunan arkadafllar›m›z›n
özverili çal›flmalar›yla oldu. fiunu söylemek istiyorum biz kooperatifçili¤i normal düflünülen kooperatifçilik mant›¤› ile yürütmüyoruz. Bir belediye baflkan› yâda birim müdürleri nas›l görevinin bafl›nda duruyorlarsa bizde Tekstilkent’i böyle yürütüyoruz. Sabah dokuzda en geç icra dedi¤imiz, seçilmifl olan 3 tane arkadafl›m›zla ve di¤er personellerimizle görevimizin bafl›nda oluyoruz ve ç›k›fl saatimizde yok bizim. Ben belediye
görevinde de bu flekilde çal›fl›yordum. Bundan
önceki dönemde Esenler Belediyesi’nde Özel
Kalem Müdürlü¤ü görevimde de akflam ç›k›fl saatlerimiz olmazd›. Çok flükür bu çal›flmalar›m›z›n neticesini doluluk oran›n› çok çok art›rarak
gördük.
anlat›lm›fl ve pazarlanm›fl, bu gün orada bir dükkân bir milyon dolar. Ayr›ca tüm dükkânlarda dolu…
D›flar›dan buraya gelecek olan esnaf, bir ticaret erbab› Tekstilkent’in ne gibi faydalar›n›
görecek. Tekstilkent esnaf›n yapaca¤› ticarete
nas›l katk›da bulunacak?
Hepimiz biliyoruz ki ‹stanbul’da ciddi bir otopark s›k›nt›s› var. Ticaretin olmazsa olmaz› tafl›mac›l›k, gelecek olan esnaf burada bu kolayl›¤›n
faydalar›n› görecek. Otopark s›k›nt›s›n›n yan› s›ra, güvenlik s›k›nt›s› olmayacak, temizlik s›k›nt›s› olmayacak tüm bunlar›n yan› s›ra flehir içinde
kaybolmufl birçok esnaf›m›z var ama Tekstilkent
esnaf›n adresi oldu¤u zaman ‹stanbul’un en
ücra köflesinden bile buray› bulmak ve buraya ulaflmak çok kolay. Tekstilkent art›k tül
müfltü. Buray›
iyi tan›tamad›lar. Esnaf Sultanhamam›’ndan ç›k›p,
Merter’e, Zeytinburnu’na,
Osmabey’e,
perde spotunda bir marka olmaya bafllad›. Biz art›k spotta piyasay›z. Tül perdenin piyasas› Tekstilkent’te belirleniyor. Perde de piyasay› Tekstilkent belirlemeye bafllad›. Zaman›nda Tekstilkent
iyi anlat›lsayd› flimdi kumafl›n merkezi Tekstil-
Fatih’e ve Bayrampafla’ya gitti. Bu durumu biz
de¤ifltirmeye bafllad›k. 2013 y›l›nda büyük bir oy
ço¤unlu¤uyla görev bafl›na geldik ve çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. Esnaflar›m›zla sürekli iletiflim halindeyiz, örne¤in emlakç›larla toplant›lar›-
kent olabilirdi. Tekstilkent kurulurken kumafl›n
merkezi olmak için kuruldu. GiyimKent’te burada üretilen malzemenin sat›fl yeri olarak düflünül-
m›z sürüyor. Geçmifle nazaran Tekstilkent’te de¤iflenler nelerdir.
“Do¤ru bulmad›¤›m›z uygulamalardan
vazgeçtik” dediniz. Bunlardan bahseder misiniz?
Bizden önce despot bir yönetim anlay›fl› vard›.
Üyeleri hor ve hakir gören bir düflünce flekli vard›. “Buralar› biz yapt›k kimse bize hesap soramaz, kimse bizden bilgi alamaz” deniliyordu.
Kimse bize ulaflamaz, eriflemez diyen bir yönetim modeli
vard›. Biz onlardan de¤iliz
üyelerimizle iç içeyiz. Ben
Tekstilkent’te 2500 üye ile bire
bir gör ü fl m e Haberini Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
yapt›m.
Tül perdenin piyasas› Tekstilkent’te belirleniyor
Sizden önceki Tekstilkent’in ekonomik ve
ticari verileri ne durumdayd›?
Biz göreve geldi¤imiz zaman umutlar›n tükenmifl oldu¤u bir Tekstilkent vard›. Art›k buradan
bir fley olmaz deniliyordu. Erbakan hocam derdi
ki “Tekeden süt ç›karacaks›n”. Nas›l? Olur, bu,
tekeden süt ç›kar m›? Çal›fl›rsan ç›kar. ‹flte hepimiz görüyoruz belediyeler destan yazd›. fiimdi
bizde burada ciddi anlamda tekeden süt ç›karma
metodunu uyguluyoruz. 18 ay sonra buradan bir
fley olmaz diyen arkadafllar olmaz denilen fley
oluyor, dolmaz denilen yer doluyor demeye bafllad›. Ve bu kifliler yerlerini satm›yor art›k. Çok
de¤il henüz bir y›l önce “Buradaki mülkümü
dükkân›m› satay›m da kurtulay›m, aidatlar› ödeyemiyorum diyen kiflilerin dükkânlar›n›n de¤erleri 350 bin dolara ç›kt›.
Tekstilkent’in de¤eri her gün sürekli yükseliyor.”
Ben sizlerin arac›l›¤› ile yat›r›mc›lara flunu söylemek istiyorum geç
kalan buradan yer alamaz. Biz göreve geldi¤imiz s›ralar 180 bin
dolar olan dükkânlar fluan 350
bin dolar. Kiralarda ayn› flekilde 800 lira iken fluan 3000
bin lira civar›nda. Zaman›nda Tekstilkent
iyi
anlat›lsayd›
flimdi dükkânlar›n
kiras› 10 bin liray›
bulmufltu.
Önümüzde ‹stoç
gibi bir örnek var, oras› bizden daha iyi bir
yer de¤il ama ‹stoç iyi
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
bülteni
www.akeryapi.com
Bayilik baflvurular› için:
(212) 594 81 34
DIfi CEPHE YALITIM
SU YALITIM
a
21
YALITIMINDA
KÖKLÜ ÇÖZÜM
AKER YAPI, BAY‹L‹KLER VERECEKT‹R
PÜSKÜRTME GRAN‹T
D›fl cephe püskürtme
Püskürtme yöntemi
Negatif ve pozitif uygulam
HABER
ISI ‹ZOLASYONU YANGIN SIVASI
Pozitif yal›t›m
U¤ur Mumcu Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. 2339 Sk. No:1 Sultangazi / ‹stanbul
Tel:+90 (212) 594 81 34 (pbx) GSM : (0533) 224 52 93 • (0532) - 570 76 80 • [email protected]
22 HABER
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
bülteni
SUR‹Ç‹ Grubu Derne¤i ‹stanbul Toplant›lar›nda konuflan TOK‹ Baflkan› Mehmet Ergün Turan “kentsel dönüflümden, sosyal konuta, dikey yap›laflmadan, konutlar›n kalitesine” kadar hükümetin ald›¤› yeni kararlar›n› aç›klad›.
TOK‹ Baflkan› Mehmet Ergin Turan, SUR‹Ç‹ ‹stanbul toplant›lar›nda aç›klad›
“Hiçbir yerde en yüksek binay› yapan olmayaca¤›z”
TOK‹ Baflkan› Mehmet Ergün Turan, "Bizim tüm çal›flmalar›m›zda birincil hedefimiz ve hedef kitlemiz alt ve orta gelir gruplar›d›r. Bu gruplara nitelikli
sosyal konut üretimi önceli¤imizdir. Bu hedef do¤rultusunda 2014 sonu hedefimiz 40 bin konut üretimi, 2015 y›l› hedefimiz ise 50 bin konuttur" dedi.
TOK‹ Baflkan› Mehmet Ergün Turan,
"Bizim tüm çal›flmalar›m›zda birincil hedefimiz ve hedef kitlemiz alt ve orta gelir gruplar›d›r. Bu gruplara nitelikli sosyal konut
üretimi önceli¤imizdir. Bu hedef do¤rultusunda 2014 sonu hedefimiz 40 bin konut
üretimi, 2015 y›l› hedefimiz ise 50 bin konuttur" dedi. SUR‹Ç‹ Genel Baflkan› Nedim
Abi yatay yap›laflman›n önemine de¤inerek
yapt›¤› konuflmada flunlar› söyledi: ‹nflaat;
ilk insan›n korunma duygusu ile bafllayan
bir gerçek. ‹nsan; ma¤aralar› keflfederek bugünün "ev" gerçe¤ine zemin haz›rlad›. Aziz
Peygambere ilk vahiy Mekke'de evinde gelmedi. Hira ma¤aras›nda Allah; CC kulu ile
konufltu, bulufltu. Ev de¤il de, niçin ma¤ara?
‹nflaat ile ilgilenen kifli veya kurumlar bu
mevzuyu irdelemeli. ‹slam günefli ma¤arada
do¤uyor. Ma¤aradan bugüne ev'ler ve yüksek binalar. Evet; binalar ruhsuz ve sevecen
de¤il. Ve binalar insan› ahret yurdundan kopar›yor. Yeniden konuttan ev hayat›na dönmenin projelerini üretmeliyiz. STK’lar özellikle toplum ve hükümetler aras›nda ‘’
MOSTAR KÖPRÜSÜ G‹B‹ ‘’ önemli ba¤lant›lar kurarlar. SUR‹Ç‹ Grubu Derne¤i
olarak ‘’MOSTAR KÖPRÜSÜ ’’olma bilinci ile hareket etmekteyiz. ‘’Size gül veren
elde, her zaman biraz koku kal›r‘’ Halis niyet ve azimle at›lan bütün ad›m ve gayretlerimizde elimizde gül kokusunun kald›¤›
duygusunu tafl›maktay›z. Daha sonra kürsü-
ye davet edilen TOK‹ Baflkan› Turan, Türkiye'de 58. Hükümet'in iflbafl›na gelmesiyle,
Acil Eylem Plan› çerçevesinde "Planl›
Kentleflme ve Konut Seferberli¤i' bafllat›ld›¤›n› ve TOK‹'nin yeni bir vizyona kavufltu¤unu kaydeden Turan, "Türkiye’nin tamam›nda bafllanan konut yap›m› ile 12 y›lda
637 bin konut, 5 bin 474 sosyal donat› tesisi inflaat edildi. Milyonlarca insan›m›z ev sahibi oldu. Eksikler yok muydu? Elbette var.
Getirilen elefltirilerde hakl› noktalar da vard›r ama dünü, dünün koflullar›nda de¤erlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kulland›.
"2015 hedefimiz 50 bin konut"
Türkiye'de kifli bafl›na düflen milli gelirin
2 bin dolardan 10 bin dolar seviyesine ulaflt›¤›n› ve insanlar›n TOK‹'den beklentilerinin
farkl›laflt›¤›n› aktaran Turan, sözlerini flöyle
sürdürdü: "Bugün dar gelirli vatandafllar›m›z için üretilen konutlarda dahi yaflam alan›, sosyal donat› yok ise, vatandafl›m›z için
'ev' bütünlüklü bir anlam tafl›m›yor.
Bu nedenle; dünün beklentilerine, dünün
imkan ve kabiliyetleriyle çözüm üreten TOK‹ konutlar›ndan, 2023 vizyonunu bar›nd›ran TOK‹ konutlar›na geçmek için, gece
gündüz, samimi bir çaba ile çal›fl›yoruz. 62.
Hükümetimiz program›nda yer ald›¤› üzere,
hedefimiz flehirlerimizi 2023’e ve gelece¤e
haz›rlamakt›r. Kurumumuz bundan sonra
da, kurulufl felsefesine uygun olarak özellikle dar gelirli vatandafllar›m›z›n konut beklentisini karfl›lamada bir 'dost eli' anlay›fl›yla
hizmet verecek. Bundan sonra tüm çal›flmalar›m›zda birincil hedef kitlemiz alt ve orta
gelir gruplar›d›r. Bu gruplara dönük nitelikli
sosyal konut üretimi önceli¤imizdir. Bu
do¤rultuda; 2014 sonu hedefimiz 40 bin konut üretimi, ki flu anda 38 bin civar›nday›z,
2015 y›l› hedefimiz ise 50 bin konuttur."
"Muhafazakâr zenginler ayr›,
muhafazakar fakirler ayr›
sitelerde yafl›yor"
Türkiye'de 12 y›l önce insanlara mutluluk
veren projelerin bugün ayn› ihtiyac› karfl›lamad›¤›n› vurgulayan Turan, "Bugün yaflam
alanlar›m›z›n bizi yans›tmas›n›, de¤erlerimizi, al›flkanl›klar›m›z›, kültür kodlar›m›z› ta-
fl›mas›n› bekliyoruz, böyle mutlu oluyoruz.
Bak›n ekranlardan örnek vereyim; bugün en
çok izlenen diziler bizi
biz yapan de¤erleri yans›tan dönem dizileri.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Evlad-› Fatihan Ifl›k Sad›k Ahmet SUR‹Ç‹ Grubuna konuk olarak ‹stanbul
Han›mefendilerine Balkanlarda az›nl›klara uygulanan bask›y› anlatt›.
SUR‹Ç‹ ‹stanbul Han›mefendilerinin
konu¤u Ifl›k Sad›k Ahmet oldu...
Her ay geçeklefltirilen Suriçi ‹stanbul han›mefendileri toplant›s› Barcelo Eresin
Topkap› Otel’inde yap›ld›. Buluflman›n onur konu¤u merhum Dr. Sad›k Ahmet’in
efli Ifl›k Sad›k Ahmet oldu. Genifl bir kat›l›mla gerçekleflen toplant›da balkanlarda
yaflanan bask›n›n ve sindirme politikalar›n›n Türk nüfusuna uygulan›fl› anlatt›.
Aç›l›fl konuflmas›n› SUR‹Ç‹ Genel Sekreteri ve ‹stanbul Han›mefendileri baflkan›
Fatma Ak›n yapt›: Fatma Ak›n; "Osmanl›n›n ve ‹slam’›n
gülen yüzü balkanlarda yaflayan
Anadolu’dan kopar›lm›fl ama gönlümüzden hiç ç›kmam›fl olan bat›
Trakya’n›n garip flehidi Doktor Sad›k Ahmet’in hayat›n›
ondan bayra¤›
devralm›fl olan
efli Ifl›k Sad›k
Ahmet’ten dinleyece¤iz. Fatih
Sultan Mehmet
Han taraf›ndan fethedilmifl ve Osmanl›n›n
yönetimi alt›ndan dilini dinini kültürünü
kaybetmeden yaflayan Yunanistan ve mora
balkan savafllar›ndan sonra burada yaflayan
Müslüman az›nl›¤a çekilmez bir yer haline
gelmifl. Bu zulme ve asimilasyon dur diyen
bir Evlad-› Fatihan ç›km›flt›r. Bu süreçte tür-
lü s›k›nt› ve sorunlarla karfl›laflan Doktor
Sad›k Ahmet flaibeli bir flekilde tamda Lozan antlaflmas›n›n y›l dönümünde bir trafik
kazas›nda yaflam›n› yitirmifltir. Kendisini rahmetle ve
minnetle an›yoruz. Onun
verdi¤i mücadeleyi yar› yolda b›rakmayarak bu bayra¤›
devralan Say›n
Ifl›k Sad›k Ahmet han›mefendi bugün
onur konu¤umuz. Balkanlar›n dünü ve bu
gününü dinleyece¤imiz bu toplant›da bizleri yaln›z b›rakmayan sizlere teflekkür ediyorum" dedi.
Toplant›da Bat› Trakya ve Doktor Sad›k
Ahmet hakk›nda k›sa bir bilgi verildi daha
sonra konuflmas›n› yapmak üzere kürsüye
davet edilen Ifl›k Sad›k Ahmet kendisini Suriçi’yle tan›flt›ran Eski fiiflli Kaymakam›
Bahar Öklü Han›mefendiye teflekkür ederek bafllad›.
Bat› Trakya’da ayakta kalmam›z›n sebebi sa¤lam aile yap›s›: Sizlere 150 B‹N Bat›
Trakya’n›n selam›n› getiriyorum diyen Ifl›k
Sad›k Ahmet konuflmas›n› flöyle sürdürdü;
“ Kat›l›mc›lar›n kad›n olmas› sebebiyle sözlerime flöyle bafllamak istiyorum. Kad›n bir
p›nar, içilen ama kan›lmayan, seveni yan›ltmayan, sevince yan›lmayan, varl›¤›na doyulmayan, yoklu¤una dayan›lmayan bir
varl›kt›r. Biz kad›nlar efllerimizle birbirimizle ya da devletlerimizle beraber çal›fl›rsak ayn› davaya bafl koyarsak deviremeyece¤imiz da¤lar yok. Ben bunun en bariz örne¤iyim. Bat› Trakya’da 150 bin kiflilik bir
nüfustan bahsedebiliyorsak bunun sebebi
aile yap›s›na s›k› s›k›ya sar›lm›fl olmam›zd›r. Çocuklar aile birli¤ine gelenek göreneklerine ba¤l› bir flekilde büyüyüp yeni aileler
kurarak toplumun devam›n› olufltururlar. Bizler
bu topraklara yüzlerce
y›ll›k bir ç›nar gibi tutunmaktay›z.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
SUR‹Ç‹ Gurubundan AA Bölge
Müdürü Sabri Çelebio¤lu’na ziyaret
Suriçi Gurubu Derne¤i Baflkan› Nedim Abi, Derne¤in Tan›t›m ve Medyadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Eflref Küçükatefl ile birlikte Anadolu Ajans› (AA) ‹stanbul Bölge Müdürü Sabri Çelebio¤lu’nu makam›nda ziyaret etti.
Gerçekleflen ziyarette Sabri Çelebio¤lu’nun bölge müdürlü¤üne
atanmas› ve yeni pozisyonundan
dolay› tebrik edildi. Birkaç ay önce Mustafa Kesici'nin TRT fiefl'e
atanmas›yla boflalan göreve getirilen Çelebio¤lu, yap›lan tebrik ziyaretinden dolay› Suriçi Gurubu
Derne¤i Baflkan› Nedim Abi ve
Eflref Küçükatefl’e teflekkür etti.
Dernek Baflkan› Nedim Abi; “‹stanbul gibi önemli bir flehre sizin
gibi deneyimli bir gazetecinin göreve getirilmesi bize mutluluk verdi. ‹stanbul’un bu yo¤un medya
mesaisini siz ve ekibinizle daha iyi
takip edece¤imizi hiçbir flüphemiz
yok. Ayn› zamanda Anadolu Ajans›’n›n dünyada bu sektörde ilk befle girece¤ine siz ve sizin gibi yöneticilerle daha çabuk gerçekleflece¤ine inan›yoruz” dedi.
Bu hofl ziyaretten memnuniyet
duydu¤unu ifade eden Sabri Çelebio¤lu; “ Suriçi Gurubu Baflta ‹s-
tanbul olmak üzere ülkemizde toplum yarar›na baflar›l› toplant› ve faaliyetlere imza att›¤›n› biliyorum.
Bende bu gönül iflinde sizlere baflar›lar›n›z›n devam›n› diliyorum”
dedi.
Esnaf Bülteni Gazetesi Genel
Yay›n koordinatörü Eflref Küçükatefl; “Hakan Fidan ülkemizle ilgili
haz›rlanan tuzaklar› tespit edip
oyunlar› bozarken sizler ülkemiz
üzerine yürütülen alg› operasyonlar›n›n bertaraf ederek, ülke yarar›na düflünülmesinin yollar›n› aç›p
alg› operasyonlar›n› bertaraf ediyorsunuz. Siz bizim ve ülkemiz
için çok önemlisiniz. Ülkemizde
iyi haberlerin her daim var oldu¤unu bizlere ulaflt›ran bir kurumda
bulunmak beni de bir gazeteci olarak çok mutlu etti. Anadolu Ajans›’n›n haberlerinin güvenirli¤i ve
kalitesi birçok gazeteciye ve kuruma örnek olmaya devam ediyor”
dedi.
Uçak Bileti Sat›fllar›m›z Devam Etmektedir
7/24 Destek Hizmeti / Bireysel veya Kurumsal Bilet Sat›fl
‹kbal Turizm kimdir? - Bas›nda ‹kbal Turizm
Umre Hizmetlerimiz - Hac Hizmetlerimiz - Hac Nedir? - Umre nedir?
Sosyal Medya’da ‹kbal Turizm
24
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
HABER
www.esnafbulteni.com
bülteni
Tekstil Modas›n›n Kalbi Merter’de At›yor
Merter Tekstil sanayisinde son y›llarda ciddi hamlelerle göze çarpmaya bafllad›. Yap›lan sokak defileleri, firma tan›t›mlar›
sektör organizasyonlar› ve yurt d›fl› görüflmeleri bu canl›l›¤›n en belirgin göstergeleri aras›nda. Bu yükseliflin mimar› Merter
Sanayici ‹fladamlar› Derne¤i (MES‹AD) kuflkusuz. Son dönemde büyük bir kat›l›mla Baflkanl›¤a seçilen Yusuf GECÜ ve ekibi
çal›flmalar›na oldukça h›zl› bafllad›. Son dönemde yaflanan hareketlili¤i Esnaf Bülteni Gazetesi’ne de¤erlendirdi.
■ Merter’i tekstilin modan›n
baflkenti yapma yolunda gayretlerinizden bafllayal›m. MES‹AD’›n
son zamanlarda yapt›klar›n› birde
biz konuflal›m.
MES‹AD 1994 y›l›nda Merter’deki ifl adamlar› Merter’i modan›n merkezi olsun diye kurduklar› bir dernek.
fiu anda Merter bir moda merkezi olma yolunda h›zla ilerliyor. Türkiye’de ve dünyada kabul edilmifl
MERTER var art›k. Gitti¤imiz her
yurt d›fl› gezilerinde bunu görüyoruz
MERTER biliniyor. Tekstille ilgili ifl
yapan herkes Çin’den, Fas’tan ve
Rusya’dan herkes Merter’i biliyor.
Tabi ki bizde MES‹AD olarak buna
katk› sa¤lamak için çeflitli yurt d›fl›
gezileri yap›yor, seminerler kurslar
düzenliyoruz.
■ De¤erli Baflkan›m Merter’de
flöylede bir durum söz konusu Merter’in kuruluflu çok eski tarihlere dayan›yor. Dernekte küçük tekstil atölyeleri de var büyük olanlar› da var
hepsine dernek olarak bir katk› sa¤layabiliyor musunuz?
Merter’de ifl yapan herkes bizim
do¤al üyemiz. 8 ila 10 bin ifl adam›n›n oldu¤unu düflünüyoruz. ‹fl yapan
ciddi holdinglerde var. Bunun yan›nda ayakkab›c›larda var, bizim üyemiz
Merter’de ifl yapan aksesuarc›larda
var, haz›r giyim yan sanayi ürünleri
satanda var, bunun yan›
s›ra gümrükçüler var,
mali müflavir üyelerimizde var. Bunlarda
Merter’de ifl yap›yorlar bundan dolay› Merter’de olduklar› için gelip bize
kay›t oluyorlar. Bunlar›n yan› s›ra Merter
h›zl› büyüyen bir
merkez, fiziki
olarak çok avantajl› bir konuma sahip. En büyük avantajlar›nda biri
dünyan›n en önemli hava alan› olan
Atatürk Havaalan›’na çok yak›n 8 dakika mesafede. Bunun yan›nda içinde
metrobüs, tramvay ve metro gibi tüm
toplu tafl›ma araçlar›n›n içinden geç-
ti¤i bir konuma sahip. Ayr›ca ambarlara, metroya, E 5’e E’6 ya çok yak›n.
■ Merter’in ihracattaki durumu
nedir? Derne¤in bu konuda çal›flmalar› var m›? Merterli ‹fl Adamlar›n›n
2023 hedefleri nelerdir?
Merter çok genifl ifl adamlar› profiline sahip. Öyle ki %60’› Merter de ifl
yapan kiflilerin yafl ortalamas› 28 ile
40 yafl aral›¤›nda. Biz bu ifl adamlar›n›n, iflin mutfa¤›ndan geldi¤ini biliyoruz. Bu üyelerimiz günümüz koflullar›n› daha iyi biliyorlar. Tabi
bu arkadafllar›m›z yurt d›fl›na
gidip fuarlar› da takip ediyorlar. Öyle ki Merter’le alakal› 3
bin tane de¤iflik her gün yeni
model piyasaya sürüyorlar. 3
bin de¤iflik tasar›m yap›yorlar
Merter’e tahmini dünyan›n
100 ülkesinden al›flverifle geliyorlar. Her gün ticaret yapmak için 10 bin kifli
geliyor
MES‹AD (Merter Sanayici ve ‹fl Adamlar› Derne¤i) Genel Baflkan› Yusuf GECÜ: Giresun Çamoluk’luyum. ‹lk, orta
ve liseyi ‹stanbul’da okudum. Evli ve 4 çocuk babas›y›m. Ticari hayat›ma çocuk yafllarda Mahmutpafla’da çal›flarak bafllad›m, anlayaca¤›n›z bu iflin mutfa¤›ndan geldim. fiu anda Tekstil sektöründe (Hafizo¤ullar› Kumaflc›l›k),
‹nflaat sektöründe (Geco Yap›), G›da sektöründe (fiahika G›da ve Cafe Mania) Mobilya (BYG A.fl. Pierre Cardin lisans› ad› alt›nda mobilya ve uyku evinin dünyada ki üretim sat›fl ve pazarlamas›), Tar›m, Hayvanc›l›k ve Gayrimenkul iflleriyle ifltikal eden flirketlerin sahibi ve ortaklar› olarak ticari hayat›ma devam etmekteyim.
Merter’e… Afrika’dan, Arap yar›m
adas›ndan, Avrupa’dan, Amerika’dan, Çin’den Rusya’dan, Türkî
Cumhuriyetlerden, Balkanlardan ve
akl›n›za neresi geliyorsa hepsi Merter’e gelip al›flverifl yap›yorlar. fiunu
size diye bilirim ki her ma¤azada birkaç dil bilen iki üç eleman çal›fl›yor.
Arapça, Rusça, Almanca, ‹ngilizce
dil bilen insanlar, özel izinle çal›flan
elemanlar. Mesiad olarak MODA
HAFTASI ETK‹NL‹⁄‹M‹Z‹ sektöre
ivme kazand›rmak amac›yla her y›l
düzenli olarak yap›yoruz. Sektördeki
en önemli konu bafll›klar›ndan biri
olan markalaflmay› desteklemek için
de bu etkinlikler içinde ‘Tasar›m Ya- ihtiyac›m›z var, Mesiad olarak Türkir›flmas›’organize ettik. Bu yar›flma ile ye’nin en ünlü duayenlerinden oluflan
Türk markalar›n›n devaml›l›¤› için jüri üyeleri ile üniversiteler aras› tasagerekli olan tasar›mc› genç yetenek- r›m yar›flmalar› düzenliyoruz. ‹lk
lere defile yapma, tasar›mlar›n› bü- 15’e giren tasar›mlar ile moda haftayük bir organizasyonda sunma imka- s›nda ünlü mankenlerle bir defile yan› sa¤layarak yeni tasar›mlar üretme- p›yoruz. Tasar›mc›lar›m›z› ve gençleri için teflvik ediyoruz. Moda hafta- lerimizi önemsiyoruz, belki de sektör
s›n da davet etti¤imiz çok say›da ya- olarak 2023 gelmebanc› al›c›ya da kendi markalar›m›z› den hedeflenen ratan›tma ve satma imkan› oluflturuyo- kama ulaflaca¤›z.
ruz. Sektörümüzün ülke ekonomisine
artan k›sm›n› devam ettirebilmek ve
Türkiye’nin 60 milyar USD’lik
2023 hedefini gerçeklefltirebilmek Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
için katma de¤eri yüksek ürünlere
Hükümetin ilk 9 maddesini aç›klad›¤› ‘Ekonomide Öncelikli Dönüflüm Program› Eylem
Plan›’ program›na ‹stanbul Ticaret Borsas› Baflkan› Ç. Ali Kopuz’dan destek geldi.
Kopuz, “Hükümetin eylem plan›
tutarl› ve gerçekçi… Destekliyoruz”
‹stanbul Ticaret Borsas› (‹ST‹B) Baflkan› Ç. Ali Kopuz, hükümetin aç›klad›¤› program›n makul, mant›kl› ve gerçekçi oldu¤unu söyledi.
Aç›klanan maddelerin do¤rudan do¤ruya reel sektörün ihtiyaçlar›na yönelik olmas›n›n memnuniyet verici oldu¤unu ifade eden Ali Kopuz, “Genifl bir perspektifle bak›larak, stratejik sektörler öncelenmifl.
Enerji, tar›m, sa¤l›k ve tafl›mac›l›k gibi sektörlerin öne
ç›kar›lmas› çal›flman›n ve program›n do¤ru haz›rland›¤›n› gösterdi¤i kanaatindeyim” dedi. Enerji sektöründe yerli kaynaklara yönelmeye iliflkin bir program
haz›rlanmas›n›n Türkiye için stratejik ve ekonomik
aç›dan hayati bir öneme sahip oldu¤unu vurgulayan
Kopuz, “Bana göre Türkiye’nin ekonomik ihtiyaçlar›
9 bafll›kta do¤ru bir flekilde özetlenmifl. Ama bunlara
ilave olarak, baflta vergi ve kay›t d›fl› ticaretin önlenmesine yönelik programlar olmak üzere makro ve
mikro düzeyde yeni uygulamalara da ihtiyaç var. Beklentimiz bir an önce bu program bafll›klar›n›n alt bafll›klar›n› ve uygulamalar› görmek” diye konufltu. Hükümetin bugün aç›klad›¤› programlar› k›sa sürede ha-
yata gerçeklefltirmesi halinde özel sektörde yeni bir heyecan oluflturaca¤›na ve
bunun üretime yans›yaca¤›na inand›¤›n› belirten Kopuz, sözlerini flöyle tamamlad›: “Hükümetimiz bu programlar› ne kadar erken aç›klar ve uygularsa özel sektörde o kadar çabuk
sürede karfl›l›k bulacakt›r. Bizler, özel
sektör temsilcileri olarak biliyoruz ki,
yolumuz aç›ld›¤›nda bizi kimse tutamaz. Son iki y›lda siyasi tuzaklar, komplolar ve
benzeri olaylar
yüzünden kaybetti¤imiz zaman› da telafi ederiz inflallah.”
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
25
‹fl olsun diye kimse ölmesin
K⤛thane Belediyesi sa¤l›kl› ifl yerlerinin oluflturulmas› ve çal›flanlara ifl güvenli¤i kültürünü kazand›rmak
için Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ile birlikte Fark›ndal›k Oluflturma E¤itimlerine bafllad›.
Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün dünya geneli verilerine göre ifl kazas› ve meslek hastal›klar›
sonucu her y›l 2,5 milyon insan ölüyor. Ülkemizde ise her gün gerçekleflen yaklafl›k 172 ifl kazas›nda, 6 çal›flan sa¤l›¤›n›, 4 çal›flan ise hayat›n›
kaybediyor. Bu gerçeklerden yola ç›kan K⤛thane Belediyesi, sa¤l›kl› ifl yerlerinin oluflturulmas›,
meslek hastal›klar›n›n önlenebilmesi ve çal›flan-
lara ifl güvenli¤i kültürünü kazand›rmak için Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ile el ele veriyor. Düzenlenen e¤itim seminerleri ile personeli bilinçlendirerek ifl kazalar›n›n önüne geçmeyi
amaçlayan K⤛thane Belediyesi, ilçe genelindeki tüm çal›flanlara ve iflletmelere ifl kazalar›nda ve
acil durumlarda nelerin yap›lmas› gerekti¤ini an-
latt›. Bu e¤itimin sonunda iflveren ve çal›flanlara
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan sertifika veriliyor. K⤛thane s›n›rlar› içerisinde çal›flan tüm vatandafllar ve flirketlerin ücretsiz olarak kat›labilece¤i seminerlerin ilk gününde
yaklafl›k 200 kifliye e¤itim veren Uzman Yard›mc›s› Derya Koçak, kat›l›mc›lara ifl güvenli¤ini
tehdit eden unsurlar, risk analizi ve riskleri ortadan kald›racak tedbirlere iliflkin bilgi verdi. Bakanl›k olarak amaçlar›n›n iflçi ve iflvereni korumak oldu¤unu hat›rlatan Koçak “Bilgisizlik, uykusuzluk, tehlikeyi önemsememe, ihmal, tedbirsizlik, bak›m yetersizli¤i, yorgunluk, ifli ciddiye
almama ve moral bozuklu¤u gibi nedenler, ifl kazalar›n›n bafll›ca faktörleri aras›ndad›r. Bunun
için iflverenin alaca¤› tedbirlerin yan› s›ra çal›flanlar›n da ifline yo¤unlaflmas›,
gördü¤ü aksakl›klar› ve riskleri zaman kaybetmeksizin
ilgililerine bildirmesi ve tedbir almas› gerekmektedir”
diye konufltu.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
TAR‹H‹ DEM‹RYOLU ‹Ç‹N GER‹ SAYIM BAfiLADI
K⤛thane Belediyesi’nin att›¤› ad›mla
yeniden gün yüzüne ç›kan tarihi "HaliçKaradeniz Dekovil Hatt›” çal›fltay› K⤛thane’de tarih dolu bir gün yaflatt›.
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
merkez binas›nda gerçeklefltirilen “Dekovil Hatt› Çal›fltay›” na Ka¤›thane Belediye
Baflkan› Fazl› K›l›ç’›n yan› s›ra Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreteri Say›n Dr.
Hayri Baraçl›, Kültür ve Turizm ‹l Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Türkiye Seyahat Acentalar› Birli¤i (TURSAB) Baflkan› Say›n Baflaran Ulusoy, TUR‹NG Baflkan› Say›n Bülent KATKAK ile Eyüp Belediye Baflkan› Say›n Remzi Ayd›n’›n kat›l›m›yla gerçekleflti. Tüm gün boyunca süren ve birçok akademisyenin de bulundu¤u
çal›fltaya ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Ulafl›m Daire Baflkanl›¤› ve Turizm Atölyesi, ‹stanbul Kalk›nma Ajans›, K⤛thane
Belediyesi, Eyüp Belediyesi, TCDD I.
Bölge Müdürlü¤ü, Santral ‹stanbul Müzesi, ‹stanbul Orman Bölge Müdürlü¤ü, ‹SK‹, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlü¤ü, Gençlik ve Spor ‹l Müdürlü¤ü, ‹l G›da
Tar›m ve Hayvanc›l›k Müdürlü¤ü, Çevre
ve fiehircilik ‹l Müdürlü¤ü, Osmanl› Arfli-
vi Daire Baflkanl›¤›, Türkiye TUR‹NG ve
Otomobil Kurumu TUR‹NG, ‹stanbul
Üniversitesi, ‹stanbul Ticaret Üniversitesi,
Bilgi Üniversitesi, (TURSAB), ‹stanbul
Rehberler Odas› (‹RO), Bisikletliler Derne¤i yönetici ve yetkilileri, turizmciler ve
hatt›n geçti¤i köylerin muhtarlar› da kat›ld›. Çal›fltayda konuflan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçl›, hem tarihi miras› korumak hem turizme katk› yapmak hem de
yapacaklar› projelerin
vizyonunu ortaya koymak için çal›fltayda olduklar›n› belirtti.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Pir Sultan Abdal’a
Muharrem Ay› Ziyareti
Eyüp Belediye Baflkan›
Remzi Ayd›n, Alibeyköy’deki Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i’nde düzenlenen Muharrem Ay› lokmas›na kat›ld›.
Alibeyköy Pir Sultan Abdal Derne¤i Baflkan› Hüseyin
Güzelgül ile sohbet eden Ayd›n, Dernek’teki Muharrem
ay› lokmas›nda vatandafllarla
birlikte iftar yapt›. Remzi Ayd›n, ‹slam tarihinde önemli
olaylara flahitlik eden Muharrem Ay›’n›n önemine de¤inerek, herkesin Muharrem’inin
mübarek olmas›n› ve huzurlu
bir flekilde geçmesini temenni etti. Ayd›n, “Muharrem
ay›nda yap›lan hay›rlar hay›rlar›n en güzelidir. Sevginin,
hoflgörünün yafland›¤› bu ayda ayn› zamanda Kerbela flehitlerinin ac›lar›n› yüre¤imizde hissediyoruz. “ dedi. Ziyarette Karadolap Mahallesi sakinlerinin sorunlar›n› da dinleyen Baflka, konuyla ilgili
bilgiler verdi. Dernekte Muharrem Ay› lokma yeme¤inin
ard›ndan Kerbela’da ölen 73
flehidin ad›na dualar okunarak ibadet yap›ld›.
K⤛thane’de dervifl kafl›klar› ile aflure günü
K⤛thane Belediyesi, Muharrem
Ay› dolay›s›yla 6 farkl› noktada binlerce vatandafla aflure ikram etti.
Dervifl kafl›klar› ile aflurelerini paylaflan K⤛thaneliler aflurenin paylafl›ld›kça lezzetlendi¤ini söylediler.
K⤛thane Meydan, Seyrantepe,
Seyrengah Girifli, Bosna Hersek
Park›, Gültepe ‹mam Hatip Önü,
Ça¤layan Mahalles ve Aslangazi
Caddesi’nde binlerce vatandafla
aflure ikram eden K⤛thane Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç “Bereket
Paylaflmakt›r” temal› aflure sofralar›nda binlerce vatandaflla bulufltu.
K⤛thane Merkez Mahallesi Meydan›’nda kurulan sofrada yaklafl›k
1,5 metre uzunlu¤undaki dervifl kafl›klar› ile birbirlerine aflure ikram
eden vatandafllar, paylaflman›n mutlulu¤unu yaflad›. “Muharrem ay›
KANKA ‘Kan Verme Bilinci’ afl›l›yor
münasebetiyle yap›lan tüm ibadetlerin kabul olmas›n› diliyorum” diyerek sözlerine bafllayan K⤛thane
Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç, “Bugün burada bir kez daha dayan›flman›n, paylaflman›n, ikram›n ne kadar
güzel ve ulvi bir düflünce oldu¤unu
gördük. Biz paylaflman›n ve ikra-
m›n önemini kendi yöremizden, büyüklerimizden ö¤rendik. Biz aflurelerin yap›ld›¤›n› ve ikram
edildi¤ini görerek büyüdük.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Güngören Belediyesi'nin acil kan ihtiyac›n›
karfl›lamak ve kana ihtiyac› olanlarla kan vermek isteyenleri buluflturan projesi KANKA, ‘Kan Verme
Bilinci’ e¤itimi düzenledi.
Güngören Belediyesi'nin acil kan ihtiyac›n›
karfl›lamak ve kana ihtiyac› olanlarla kan vermek isteyenleri buluflturan ve
Türkiye'nin en büyük sos- bul’da da kan ihtiyac›n›
yal sorumluluk projelerin- karfl›l›yor.Kayna¤› sadece
den biri olan Güngören insanda olan kan, ülkeBelediyesi Kan Kardeflli¤i mizde gönüllü kan ba¤›flKulübü (KANKA) kurul- ç›s› say›s› yeterli olmad›du¤u 2006 y›l›ndan bugü- ¤› için toplanan ve saklane yüzlerce kifliye can, on- nan miktar
larca bebe¤in annesine ha- olarak ihtiyat olurken, 32.000’i aflan yaca cevap
üye say›s› ile KANKA sa- veremiyor.
dece Güngören ile
kalm›yor ‹stan- Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
26 HABER
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
bülteni
Eyüp Belediyesi yeni y›lda yeni binas›na tafl›n›yor
Baflkan Remzi Ayd›n, Eyüp Belediyesi Yeni Hizmet Binas› inflaat›nda son
çal›flmalar› yerinde inceleyerek gerekli uyar› ve talimatlarda bulundu.
Eyüp Belediye Baflkan› Remzi Ayd›n,
Yeni Belediye Hizmet Binas›’ndaki çal›flmalar› yerinde görüp gözlemleyerek
incelemelerde bulundu. Baflkan Yard›mc›lar› ve Fen ‹flleri Müdürlü¤ü yetkilileriyle Çarflamba sabah› erken saatlerde
inflaat alan›n› ziyaret eden Ayd›n, tek tek
tüm birimlerin yerlerini gezerek gerekli
bilgileri ald›.
Eyüp Belediyesi, yeni y›lda yeni hizmet
binas›nda hizmet vermeye bafllayacak.
‹nflaat›n y›lsonuna kadar tamimiyle
bitirilece¤ini ve yeni y›lda Eyüp Belediyesi’nin yeni binas›nda Eyüplülere hizmet vermeye bafllayaca¤›n› belirten
Remzi Ayd›n, “Vatandafllar yeni hizmet
binam›zda ifllemlerini çok daha h›zl›, kolay ve ça¤dafl ortamlarda çözme flans›na
kavuflacak... Onlar için gereken tüm kolayl›klar› sa¤layacak bir sistem oluflturu-
yoruz. ‹nflallah yeni y›l›n ilk aylar›nda
tamamen tafl›nm›fl olaca¤›z. fiu anda ince inflaat çal›flmalar› ve elektrik, mekanik, dekorasyon, peyzaj vb. detaylar hallediliyor” dedi.
Eyüp Belediyesi Kemerburgaz’da
do¤a yürüyüflünde
Eyüp Belediyesi’nin, “Sa¤l›k ‹çin Haydi Do¤aya” etkinli¤i, Cumartesi sabah› Kemerburgaz Kurtkemeri Orman›’nda yap›ld›.
Vasip fiahin ve Hayri Baraçl›
Eyüp Sultan’› ziyaret etti
Belediye ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim
Müdürlü¤ü taraf›ndan organize edilen
ve tüm personelin davet edildi¤i do¤a
yürüyüflüne, Eyüp Belediye Baflkan›
Remzi Ayd›n, Baflkan Yard›mc›s› Ahmet Turan Koçer, birim müdürleri ve
personel kat›ld›.
Kemerburgaz
Kurtkemeri’nden
Belgrad ormanlar›n›n derinliklerine kadar 8 kilometrelik parkurda yürüyüfl yapan belediye çal›flanlar›, sa¤l›kl› yaflam
için spor yapman›n önemini s›k s›k vurgulayan Baflkan Remzi Ayd›n’a da bu
güzel organizasyon için teflekkür ettiler.
So¤uk ve ya¤›fll› havaya ragmen sabah›n erken saatinde buluflan Eyüp Bele-
diyesi çal›flanlar›, yürüyüfl s›ras›nda
sohbet edip, do¤an›n
muhteflem güzelli¤i
eflli¤inde ›s›nma hareketleri, jimnastik yapt›lar.
Haberini Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Çetin Deniz, TÜYAP'ta okurlar›
ile bulufltu ve kitab›n› imzalad›
Çetin Deniz, TÜYAP'ta okurlar› ile bulufltu ve kitab›n› imzalad› 33. Uluslararas› ‹stanbul
Kitap Fuar› etkinlik program›nda yer alan Çetin Deniz, kitapseverlerle bir araya geldi.
Yazar Çetin Deniz’in “Kiflinin
kendi foto¤raf›na bakarak, yarg›lamadan tarafs›z bir flekilde eksikliklerini ve zay›f yönlerini görmesi ve
bunlar› düzeltmek için ad›mlar atmas›d›r.” diyerek tan›tt›¤› “Selfie
Koçluk” kitab›n› TÜYAP’ta okurlar› ve sevenleri için imzalad›.
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi- Büyükçekmece’de düzenlenen
33. Uluslararas› ‹stanbul Kitap Fuar› 750 yay›nevi ve sivil toplum kuruluflunun kat›l›m›, 300 etkinlik ve
yüzlerce imza ile kap›lar›n› kitapseverlere açt›. Onur yazar›n›n sinema
elefltirmeni Say›n Atilla Dorsay oldu¤u ve ana teman›n “Sinemam›z›n
100 Y›l›” olarak belirlendi¤i kitap
fuar›, yurtd›fl›ndan 30 konuk yazar›n kat›l›m›, yüzlerce imza günü ve
tematik etkinliklerle kap›lar›n› açt›.
Birçok okuyucusuyla bir araya
gelen Çetin Deniz kitaplar›n› sevenlerine imza atarak verdi. Çetin
Deniz'e ve "Selfie KOÇLUK"
kitab›na yo¤un ilgi gösteren okurlar›n bir ço¤u hat›ra foto¤raf› çektirmeyide ihmal etmedi.
‹stanbul Valisi Vasip fiahin, Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçl›, Eyüp Kaymakam› Abdullah Dölek ve Eyüp Belediye
Baflkan› Remzi Ayd›n, hafta sonu Eyüp Sultan’›
gezerek incelemelerde bulundular.
Heyet, Eyüp Sultan Camii,
Türbesi ve Meydan’› ziyaret ettikten sonra Camii’nin arkas›ndaki tarihi Cülus Yolu’nu ziyaret
etti. Genel Sekreter Hayri Baraçl›, Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan restore edilen yolla ilgili bilgi verdi ve yap›lan çal›flmalar›
anlatt›.
‹stanbul Valisi ve heyetin sonraki dura¤› restorasyon çal›flmas›
süren tarihi Eyüp Hamam› oldu.
Eyüp Belediye Baflkan› Remzi
Ayd›n, su müzesi olarak hizmet
vermesi planlanan tarihi hamamla ilgili yürütülen projeyi aktard›.
‹stanbul Valisi Vasip fiahin,
Eyyüb el Ensari Hazretleri’nin
medfun bulundu¤u Eyüp Sultan’da tarihi doku korunarak ya-
p›lan tüm çal›flmalar için Baflkan
Remzi Ayd›n’a, Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl’a,
Genel Sekreter Hayri Baraçl›’ya
ve tüm çal›flanlara teflekkür ederek ilçeden ayr›ld›.
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
27
Bu uygulama tüm belediyelerde olmal›
Ba¤c›lar Belediyesi’nde, emlak, çöp, ilan ve reklam vergilerini ödemek için gelen ilçe sakinlerine s›cak-so¤uk içeceklerin yan›nda aç›k büfe yiyecek ikram ediliyor.
Ba¤c›lar’da yerel yönetimin en güzel örnekleri sergileniyor. Vergi ifllemlerini yapt›rmak için gelen ilçe sakinlerinin
huzur içerisinde rahatl›kla ifllemlerini yapt›rabilmesi amac›yla personel taraf›ndan her türlü yard›m sa¤lan›yor. Teknolojiyi hizmet sektöründe en h›zl› ve verimli kullanabilmek amac›yla “e-belediye” sisteminin hizmete sunuldu¤u
Ba¤c›lar Belediyesi, Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi
(EBYS) ve Sanal Operatör ile ak›ll› belediyecilik uygulamalar›nda teknolojinin bütün imkanlar›n› en etkin flekilde
kullan›yor. “e-belediye” sistemi sayesinde hem zamandan
hem de k⤛ttan tasarruf eden Ba¤c›lar Belediyesi, tahakkuk ifllemleri için gelen ilçe sakinlerini de en iyi flekilde
a¤›rl›yor. Her gün yaklafl›k 2500 Ba¤c›larl›, emlak, çöp,
ilan ve reklam vergilerini ödemek amac›yla Mali Hizmetler Müdürlü¤ü Tahakkuk Birimi’ni ziyaret ediyor. Toplam
10 veznede 14 tahakkuk memuru en seri flekilde ifllemleri
yaparken, ilçe sakinlerine so¤uk ve s›cak içeceklerin yan›nda kuru pasta ikram ediliyor. Sabah 09.00 ile 16.30 aras›n-
Dünya flampiyonlar›ndan
Baflkan K›l›ç’a ziyaret
da hizmet verilen serviste ifllemleri yap›lan Ba¤c›larl›lar,
devlete karfl› görevlerini yerine getirmenin huzurunu yafl›yorlar. ‹fllemlerinin yap›lmas›n› veya kendilerine s›ra gelmesini bekleyen ilçe sakinlerine so¤uk ve s›cak içeceklerin
yan›nda; po¤aça, börek, açma, simit, kurabiye çeflitleri aç›k
büfe olarak ikram ediliyor.
H‹ZMETLER‹M‹Z KAL‹TE
SERT‹F‹KASINA LAYIK GÖRÜLDÜ
Ba¤c›lar Belediye Baflkan› Lokman Ça¤›r›c›, hemflehrilerine h›zl› ve kaliteli hizmet verdiklerini belirterek, “Ba¤c›lar Belediyesi olarak yerel yönetimin en güzel örneklerini sunuyoruz. Hizmetlerimiz, ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS
18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi ve ISO
10002 Müflteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kalite sertifikalar›na lay›k görüldü. Ba¤c›larl› hemflehrilerimi belediye binam›zda en iyi flekilde a¤›rlamak için çal›fl›yoruz.”
fleklinde konufltu.
Kebapç› Mahmut, vatan caddesinde
10.000 kiflilik aflure da¤›tt›
Ka¤›thaneli tekvandocular Dünya fiampiyonas›ndan madalya ile döndü
Ka¤›thaneli Dünya fiampiyonlar›
Ka¤›thane Belediye Baflkan› Fazl›
K›l›ç’› makam›nda ziyaret etti. Meksika’n›n Aguascalientes kentinde 30
Ekim-2 Kas›m 2014 tarihleri aras›nda Dünya Tekvando Federasyonu
(WTF) taraf›ndan düzenlenen ’9. Tekvando Poomse Dünya fiampiyonas›’na kat›lan
milli sporcular Türkiye’ye 2 alt›n, 2 gümüfl ve 5
bronz madalya ile döndü. 46 ülkeden yaklafl›k
500 sporcunun mücadele etti¤i flampiyonan›n
y›ld›zlar›ndan 18 Yafl Üzeri Ferdi Erkek Kategorisi Dünya Üçüncüsü Serdar Can, Karma Tak›m Kategorisi’nde Serdar Can ile birlikte Dünya ‹kincili¤ini gö¤üsleyen Murat Sar›kufl, 51-60
Yafl Ferdi Erkek Kategorisi’nde Dünya ‹kincisi
olan Tevfik Çelik Baflkan K›l›ç’› makam›nda zi-
yaret etti. Amatör spor kulüpleri ve ferdi sporculara verdi¤i deste¤in yan› s›ra
gençleri spora teflvik eden uygulamalar›yla da ad›ndan s›kça söz ettiren
Baflkan K›l›ç, Meksika’da kazand›klar› baflar›lar nedeniyle milli sporcular›
tebrik etti. 500 bin kiflilik bir aile olarak
ifade etti¤i Ka¤›thanelilerin sporla iç içe yaflamas› için aç›k ve kapal› birçok spor tesisi, futbol sahas› ve farkl› sporlara yönelik platformlar
oluflturduklar›n› ifade eden Baflkan K›l›ç, “Ka¤›thaneli gençlerimizin dünya ölçe¤indeki baflar›lar› ülkemiz ve Ka¤›thanemiz
için guru kayna¤›” fleklinde konufltu.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Dinimizin ön planda tuttu¤u özel aylardan
biri olan Muharrem ay› hürmetine her y›l sürdürdü¤ü aflure da¤›t›m›nda konuflan Kebapç›
Mahmut yönetim kurulu baflkan yard›mc›s›
Sn. Hasan Bayram; tam 37 y›ld›r Aflure yap›yor ve da¤›t›yoruz. 2014 y›l›nda da dua ve samimiyetle Aflûre yap›m›n› ve da¤›t›m›n› gerçeklefltirmek üzere buraday›z, bir tabak Aflûre
ikram› ne güzel bir mutluluktur, Rabbim kabul
etsin. Muharrem ay›n›z ve Aflure gününüz mübarek olsun diyerek sözlerini bitirdi, daha son-
ra aflure da¤›t›m› yap›larak vatandafllara ikram
ettiler.
Kebapç› Mahmut; y›llar›n tecrübesi, sa¤lam
bir alt yap› ve geleneklerin üzerine kurulmufl
bir lokantad›r. 1977 y›l›nda bafllad›¤›m meslek
hayat›mda; özverili çal›flmam, azmim, sanat›m
ve yol arkadafllar›mla birlikte çeflitli baflar›lar
elde ettim. Tecrübemizi; sanat›m›z›, yöresel
lezzetlerimizi, en az benim kadar sanatkâr usta
ve hizmet sektöründe baflar›l› arkadafllar›mla
birlikte lokantam›zda sizlere sunuyoruz.
FURKAN
S‹GORTA
Ercan Kuflo¤lu
MERKEZ: Furkan Sigorta
Arac›l›k Hiz. Ltd. fiti.
Adres: B.H.Pafla Mah. Poligon
Cad. 1005 Sk. No:9 G.O.Pafla-‹ST
Tel: 0212 668 89 68
Faks: 0212 619 29 31
fiUBE: Cebeci Mah.
Atatürk Bulvar›
No:29 D:1 Sultangazi - ‹ST
Tel:0212 545 92 86
Barbaros Hayrettin Pafla Mah. 1059 Sk. No: 11 Gaziosmanpafla / ‹STANBUL Tel: (0212) 649 22 60
Faks: (0212) 649 69 52 Gsm: (0532) 661 16 59 www.istirancacelik.com.tr • e-posta: [email protected]
Fabrika: Kavakl› mevkii - K›rklareli 5. km KIRKLAREL‹ - TÜRK‹YE - Tel: 0288 212 55 27
28 HABER
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
bülteni
TÜRK‹YE’N‹N STRATEJ‹S‹ TUZAKLARI BOZUYOR
Ukrayna, Suriye, Irak, M›s›r, Libya ve Yemen’deki karmaflaya dönüfltürülmek istenen Türkiye, oluflturdu¤u
yeni paradigmayla ak›ll› hamleler yap›yor. Peki, kirli ittifaklarla kurulan tuzaklar hangi stratejilerle afl›l›yor?
Türkiye ve dünyada ortaya ç›kan
geliflmeleri sa¤l›kl› flekilde analiz
edebilmek, meselelerin geçmiflini
bilmek ve sebep-sonuç iliflkisine hâkim olmakla mümkündür. Bu perspektifle geliflmeleri de¤erlendirdi¤imizde bugünkü olaylar›n, 100 y›l
evvelki planlamalara dayand›¤›n›
ve o günkü ad›mlar›n devam› niteli¤inde oldu¤unu görebiliriz. Geçmiflte küresel güçler, ülkemizin de
içinde bulundu¤u co¤rafyada s›n›rlar› cetvelle çizdi ve ‹slam dünyas›n› “böl-parçala-yönet” stratejisiyle
sindirmeyi hedefledi. Olaya bu yönüyle bakt›¤›m›zda, Do¤u Avrupa’ya 1989 – 1990 döneminde gelen demokrasi, özgürlük ve refah
rüzgârlar›n›n; bir türlü Afrika ve Orta Do¤u’daki Müslüman ülkelere
gelememesinin tesadüf olmad›¤›n›
anlayabiliyoruz.
Son 150 y›ld›r dünyaya hâkim
olan bat› medeniyeti; 1945-1990
y›llar› aras›nda komünizmi kendine
rakip ve tehdit gördü. 1990’lardan
sonra ise ‹slam medeniyetini budamaya yo¤unlaflt›. Küresel güçler,
güçlü ekonomiye sahip, kendini yönetebilecek demokratik olgunlu¤a
eriflmifl bir ‹slam ülkesi istemiyor.
Bu nedenle ‹slam ülkeleri; ihtilal, iç
çat›flma ve bölgesel savafllarla sürekli zay›flat›l›yor. Birbirleriyle çat›flt›r›lan Müslümanlar›n; enerjisi,
paras› ve insan kaynaklar› tüketiliyor. Öte yandan, afl›r› örgütler üretilerek, ‹slam dinine karfl› özellikle
bat›da ve dünyada nefret ve korku
tahrik ediliyor. Nitekim Afganistan,
Somali, Yemen, petrol ülkesi Nijerya’da ortaya ç›kan geliflmeler de
tabloyu çarp›c› flekilde ortaya koyuyor.
DEMOKRAS‹ TALEPLER‹
SABOTE ED‹LD‹
2008-2009 y›llar›nda ortaya ç›kan
küresel ekonomik kriz sonucu ABD
ve Bat› Avrupa ülkeleri kendi derdine düflerken, ‹slam ülkelerindeki
mazlum ve ma¤dur halklar, diktatör
yönetimlere karfl› ayakland›lar. Demokrasi, hürriyet ve refah gerekçesiyle bafllayan ayaklanmalar› bast›rmaya küresel güçler önce müdahale
etmediler. Ard›ndan söz konusu ülkelerdeki karmaflay› f›rsata çevirmekte gecikmediler. O ülkelere y›llarca hakim olan sermaye, bürokrasi ve medya elitleriyle ifl birli¤ine
gidilerek kirli ittifaklar kuruldu.
Sonuçta demokrasi ve özgürlük
aray›fl›ndaki yönelimler sabotaja
u¤rad›. Libya, M›s›r, Suriye, Irak
ve Yemen halklar› yeniden kaybetmeye mahkûm edildi. Daha fazla
demokrasi yerine, daha fazla istikrars›zl›k ve parçalanm›fll›k ç›kt› ortaya. Bölgede tüm bunlar yaflan›rken, 2008-2009 ekonomik krizinin te¤et
geçti¤i Türkiye’ye
bakt›¤›m›zda May›s
2013’te
baflar›l›
ekonomik performans dikkat çekiciydi. Ekonomik
göstergeler zirveye
ulaflm›flt›. Tahvil
gösterge faiz oranlar› yüzde 4,60’a,
ayl›k faizler yüzde
0,65’lere gerilemifl,
enflasyon
yüzde 5,5’lere kadar
düflmüfltü.
Ekonomik kalk›nmay› sürdürülebilir k›lacak mega projeler bir bir
hayata geçiyordu.
3. Köprünün ve ‹zmit Körfez Geçifl
Köprüsü’nün temelleri at›lm›fl, dünyan›n
3. en büyük havaliman› olacak 3. ‹stanbul Havaliman›’n›n ihalesi yap›lm›fl, 2 nükleer santral yap›m›na ait
sözleflmeler Ruslar ve Japon’larla
imzalanm›flt›. IMF’ye tüm borçlar
ödenmifl, 3 büyük reyting kuruluflundan ‘Yat›r›m Yap›labilir’ ülke
notu al›nm›flt›. Ekonomideki bu baflar›l› performansla Türkiye’ye, 11
y›lda tam 135 milyar dolar do¤rudan yabanc› yat›r›m
sermayesi girmiflti.
Göstergeler tarihi
baflar›lara iflaret
ederken; önce 1
Haziran 2013’te
Gezi olaylar› ve
ard›ndan 17 Aral›k-25 Aral›k 2014
yarg› darbesi giriflimleriyle
gün-
dem de¤ifltirilmeye çal›fl›ld›. Tehdit
dosyalar›yla yarg› ve emniyet operasyonlar› yap›ld›. Ancak hiçbir ülke yönetiminin atlatamayaca¤› kadar zorlu bu süreç hamdolsun afl›ld›.
Hedef tahtas›na oturtulan istikrar,
huzur ve güven ortam› tüm tuzaklara ra¤men bozulmad›.
K‹RL‹ ‹TT‹FAKIN
HEDEFLER‹ TUTMADI
Türkiye’de bütçe a盤›n›n düflürülmesi, kamu borç dengesinin iyilefltirilmesi, ihracat›n artt›r›lmas›,
enflasyonun ve faiz oranlar›n›n tek
haneli rakamlarda tutulmas›, kamu
yat›r›mlar› ve kamu hizmetlerinde
kalitenin dünya standartlar›na yükseltilmesinin yan›nda, Çözüm Süreciyle Türkiye’nin 30 y›ld›r kanayan
yaras›na çare bulunmaya çal›fl›lmas›
birilerini ciddi flekilde rahats›z ediyor. Keza son olarak Kobani bahanesiyle flehirlerimizin tekrar savafl
alan›na çevrilmesi bu rahats›zl›¤›n
boyutlar›n› ortaya koymaya yetiyor.
Süreçten rahats›zl›k duyan küresel
çevreler ve içerdeki iflbirlikçileri;
ekonomik geliflimi akamete u¤ratmak, Çözüm Sürecini baltalamak
ve Türkiye’yi Araplarla-Kürtlerle
karfl› karfl›ya getirmek için Ifi‹D terör örgütü üzerinden Kobani gündemiyle yeniden sahne ald›. Irak ve
Suriye’de birçok cephede çat›flan
Ifi‹D’in, gücünü da¤›tacak ve stratejik aç›dan kendine yaramayacak
flekilde Türkiye’nin s›n›r›ndaki
Kobani üzerinde yo¤unlaflmas›n›n
tuhaf oldu¤una da vurgu yaparken,
as›l hedefin Türkiye’yi tahrik ederek s›cak çat›flma ortam›na çekmek oldu¤unun alt›n› çizmemiz
gerekiyor. Belli ki sözkonusu kirli
ittifak; bir yandan Türkiye’nin s›cak çat›flma ortam›na sokulmas›n›,
di¤er yandan Çözüm Sürecinin sabote edilmesini hedefliyordu.
KÜRESEL OYUNLAR NASIL BOZULUYOR?
Tam yüzy›l sonra Orta Do¤u ve
Avrasya bölgesinde yeni kar›flt›rma
ve paylafl›m senaryolar› vizyonda.
Maalesef kardefl ve komflu ülkeler
bir bir tuza¤a düflüyor. ‹slam dünyas› ve bölge kar›flt›r›l›rken, ayr›flt›r›c›
ve kutuplaflt›r›c› unsurlar devreye
sokuluyor. Kavmiyetçilik ve etnik
unsurlar›n kafl›nd›¤› süreçte, fiiiSünni, Selefiler-Il›ml›lar ve laikler –
dindarlar gibi sosyal fay hatlar› tetikleniyor. Nitekim Türkiye’de de
ayr›mc›l›k üzerinden tahrikler yap›l›yor. Tüm bunlara karfl› baflar›l› bir
paradigma oluflturan Türkiye ve
halk›m›z, tuzaklar› net flekilde görüyor ve buna göre stratejiler gelifltirerek küresel oyunlar› kendi ad›na
bozmay› baflar›yor. Ekonomik ve siyasi istikrar ve kalk›nma baflar›s›n›n
ard›ndaki en önemli pay, flüphesiz
milli iradenin ›srarla sahip ç›kt›¤›
güçlü yönetim ve tek parti iktidar›.
Türkiye’nin bu tür sorunlar› geçmiflte yaflam›fl olmas› ve Osmanl›’n›n son 20 y›l›nda yaflanan ac›
tecrübeler ile Cumhuriyet dönemindeki ihtilallerin haf›zalarda henüz
taze olmas› da, di¤er önemli etkenler aras›nda s›ralanabilir. Öte yandan, kitle iletiflim araçlar›n›n yayg›nlaflm›fl olmas› ve halk›m›z›n sa¤
duyulu bir anlay›flla geliflmeleri çabucak görüp, buna göre tav›r almas›
ve kenetlenmesi de, elbette tuzaklar›n bofla ç›kmas›nda hayati rol oynuyor. Son tahlilde Türkiye;
1970’li, 90’l› y›llarda yaflad›¤› ac›
dolu enkaz tablolar›n› yeniden yaflamak istemiyor. Halk›m›z demokrasiyi, özgürlükleri, ekonomik refah
art›fl›n› ve devlet-millet buluflmas›yla elde edilen kazan›mlar› yeniden
kaybetmek istemiyor. Milli irade,
istikrardan yana tav›r al›yor.
Hizmette kalite tescillendi Göktürk’te sorunlar masaya yat›r›ld›
Ba¤c›lar Belediyesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi, OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi ve ISO 10002
Müflteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kalite sertifikalar›na lay›k görüldü. Sertifikay›
makam›nda firma yetkilisi Figen Gülseren
A¤ao¤lu’nun elinden alan Ba¤c›lar Belediye
Baflkan› Lokman Ça¤›r›c›, “Hemflehrilerime
h›zl› ve kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan
belediyecilik anlay›fl›yla hareket ediyoruz.”
dedi. Yerel yönetimde örnek bir belediyecilik sergileyen Ba¤c›lar Belediyesi, hizmetlerinde de Toplam Kalite Yönetimi’ni en iyi
flekilde uygulamas›ndan dolay› “Entegre
Kalite Yönetim Sistemleri” sertifikalar›na
sahip oldu. Türk Akreditasyon Kurumu
(TÜRKAK) taraf›ndan onayl› FQC firmas›,
Ba¤c›lar Belediyesi’nin sunmufl oldu¤u hizmetlerinde Ulusal ve Uluslararas› Kalite
Standartlar›n› sa¤lad›¤› ve Entegre Kalite
Yönetim Sistemi flartlar›na uydu¤u de¤erlendirmesinde bulundu. Buna göre; Ba¤c›lar
Belediyesi, belediyecilik hizmetleri kapsam›nda ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004,
OHSAS 18001:2007 ve ISO 10002:2004
sertifikalar›na lay›k görüldü. Kalite sertifikalar›n› firma yetkilisi Figen Gülseren A¤ao¤-
lu’nun elinden alan Ba¤c›lar Belediye Baflkan› Lokman Ça¤›r›c›, büyük bir mutluluk
yaflad›klar›n› ifade etti. Daha önce de ISO
27001 Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi sertifikas› ald›klar›n› da hat›rlatan Ça¤›r›c›,
duygular›n› flöyle dile getirdi: “Belediyecilik
hizmetlerimizde her zaman, memnuniyet esasl›,
h›zl›, sa¤l›kl› ve çevreci
hizmeti kalite ile sunman›n sorumlulu¤unda olduk.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Eyüp Belediye Baflkan›
Remzi Ayd›n, ‹stanbul’un
en nezih yerleflim bölgelerinde Göktürk’ün mercek
alt›na al›nd›¤› bir toplant›
organize etti. Baflkan, baflkan yard›mc›lar›, belediye
birim müdürleri ve burada
ikamet eden belediye
Meclis üyelerinin kat›ld›¤›
toplant›ya Göktürk Mahallesi sakinleri de kat›ld›.
Göktürk’te yaflanan, daha
önce tespit edilen sorunlar
masaya yat›r›ld› ve çözümleri için görüfl
al›flveriflinde bulunuldu. Baflkan Ayd›n burada yapt›¤› konuflmada flunlar› söyledi: “Di¤er mahallelerimizde yapt›¤›m›z gibi Göktürk’te de sorunlar› yerinde görelim, tespit
edelim, yeni yap›lacak projelerimiz için gözlem yapal›m istedik. Göktürklülere de ça¤r›da bulunduk. Belediyemizin Göktürk’teki
Ek Hizmet Binas›’na buyurun gelin ve sorunlar›n›z›, dilek ve flikayetlerinizi anlat›n
diye… Tüm Belediye ekibi olarak buraday›z. 4-5 saat boyunca tüm Göktürk’ü turlayacak, tespit etti¤imiz sorunlar› yerinde görecek, burada vatandafllar›m›zla istiflarelerde
bulunacak, yap›lan alt-üstyap› çal›flmalar›n›
denetleyecek ve yeni projelerimiz için ayr›lan alanlar›m›z› inceleyece¤iz. Ayr›ca Göktürk sakinleriyle, esnaflar›m›zla, gençlerle,
yafll›larla, al›flverifl yapan han›mlarla, çocuklarla sohbet edece¤iz. Remzi Ayd›n, Göktürk Ek Hizmet Binas›’nda yard›mc›lar› ve
birim müdürleriyle yapt›¤› toplant›n›n ard›ndan Göktürk Fidanl›k
fiefli¤i’nde yap›lmas›
planlanan yeni projenin
fizibilite çal›flmalar›n› sahada gerçeklefltirdi.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
29
DEST‹NA Ç‹KOLATA & Ç‹ÇEK
d›n›
a
T
k
a
Dam laflt›ran
eU
Zirvey k Kalite...
Gerçe
Sadece size özel tasar›mlar
Çiçek ve çikolatalar adresinize teslim edilir
● SÖZ - N‹fiAN Ç‹ÇE⁄‹
● SÖZ - N‹fiAN Ç‹KOLATASI
● GEL‹N EL Ç‹ÇE⁄‹
● GEL‹N ARABASI
● N‹KAH MASASI
● DÜ⁄ÜN ORGAN‹ZASYONU
● N‹KAH fiEKER‹
● BEBEK DO⁄UM fiEKERLER‹
● MEVLÜT fiEKERLER‹
● BEBEK ODASI SÜSLEMELER‹
Merkez Mah. Halitpafla Cad.
No:82 G.O.Pafla / ‹stanbul
www.ekolpatisserie.com
0212 563 34 12
● KAPI SÜSLEMELER‹
Dost ve müflterilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayram› kutlu olsun
Merkez Mah. Ferah Sk. No:16/1 Gaziosmanpafla - ‹ST (Gencallar Ma¤aza ve Final
Dersanesi Soka¤›) - E-mail: [email protected] - wwwdestinacicekevi.com
Tel: 0212.616 04 48 - 563 42 06 - Gsm: 0532 783 84 72
F‹RMA PROF‹L‹
OR-S‹ Çelik Eflya, moday› ve kaliteyi en iyi flekilde birlefltirerek,ürünlerini en uygun fiyatlarla,
kaliteden ödün vermeden müflterilerine ulaflt›r›r. Müflteri memnuniyeti kaliteli ürün, sorunsuz
üretim ve kusursuz hizmet sunmakt›r amac›m›z.
OR-S‹ Çelik Eflya, kaliteli üretimin yan›s›ra
konusunda uzman, flirket ile bütünleflmifl, müflteri odakl› çal›flan bir iflgücünün varl›¤› ile kendini
müflterilerine en iyi hizmeti vermeye inanm›fl bir yönetim anlay›fl› ile yönetilmektedir.
Ülkemizde her biiri birer marka olan ürünlerimizin en kaliteli ve seçkin
firmalarda yer almas›ndan, bu yönde göstermifl oldu¤unuz baflar›dan k›vanç duymaktay›z.
OR-S‹ Çelik Eflya, bu baflar›s›n›, bünyesinde
yetifltirilen e¤itimli ve kalifiye personeli, müflteri memnuniyetini ön
planda tutan üretim ilkeleri ile gerçeklefltirmektedir.
Hilton Sandalye
Belgin Sandalye
Lüx
Belgin
Sandalye
Terazidere Mah. Öztekin Cad.
No:14 - Bayrampafla - ‹STANBUL
Tel: 0212 674 56 22
Gsm: 0532 132 53 91
0536 610 36 88
www.or-si.com
[email protected]
30 HABER
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
bülteni
Beyo¤lu’ndan balkanlara kardefllik köprüsü
H›rvatistan’›n Dubrovnik flehri ile ‹stanbul Beyo¤lu’nun
kardefl flehir olmas› için çal›flmalara bafllama karar› al›nd›.
‹nsan Kaynaklar›
Müdürleri Toplant›s›
Beyo¤lu Belediye Baflkan› Ahmet
Misbah Demircan’› makam›nda ziyaret
eden Dubrovnik Belediye Baflkan› Andro V›ahusic, Beyo¤lu’nun Dubrovnik
ile benzer birçok yan› bulundu¤unu
söyledi ve kardefl flehir olmak istediklerini aç›klad›.
Dubrovnik Belediye Baflkan› Andro
V›ahusic ve H›rvatistan Ankara Büyükelçisi Drazen Hrastic, Beyo¤lu Belediye
Baflkan› Ahmet Misbah Demircan’› ma-
Sultangazi Belediyesi, ‹stanbul’un ilçe belediyelerinde görev yapan ‹nsan Kaynaklar› Müdürlerini
a¤›rlad›. Sultangazi Belediyesi ‹nsan Kaynaklar›
Müdürü ‹lker Demir’in kat›ld›¤› toplant›da belediyelerde görev yapan personeli ilgilendiren güncel yasalarla ilgili görüfl al›flveriflinde bulunuldu.
Sultangazi Belediyesi, ‹stanbul’un ilçe belediyelerinde görev yapan ‹nsan Kaynaklar› Müdürlerini konuk
etti. Sultangazi Belediye binas›nda düzenlenen toplant›ya Sultangazi Belediyesi ‹nsan Kaynaklar› Müdürü ‹lker Demir, ilçe belediyelerde görev yapan ‹nsan Kaynaklar› Müdürleri kat›ld›.
Toplant›da belediyelerde çal›flan personeli ilgilendiren güncel yasalar ile ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda
yap›lmas› gerekenler görüflüldü. ‹lçe belediyelerinde
yasalar do¤rultusunda yap›lacak de¤iflimleri de¤erlendiren insan kaynaklar› müdürleri, periyodik olarak gerçeklefltirdikleri toplant›lar› sürdüreceklerini söyledi.
kam›nda ziyaret etti. Dubrovnik Belediyesi ile Beyo¤lu Belediyesi aras›nda kardefllik görüflmelerinin ilk ad›m›n› atan
Baflkan Andro V›ahusic, Beyo¤lu’nu çok
be¤endi¤ini, Beyo¤lu’nun Dubrovnik ile
benzer birçok yan›n›n oldu¤un ifade ederek Baflkan Demircan’› önümüzdeki aylarda Dubrovnik’te Beyo¤lu ile Kardefl
Kent anlaflmas›n› imzalamaya davet etti.
‘’Bu isimler bizim için çok de¤erli’’
Baflkan Andro V›ahusic, Türkiye’de 3
Ahmet’in H›rvatistan ve Dubrovnik için
çok önemli oldu¤unu ifade ederek,
‘’Bunlar Baflbakan Ahmet Davuto¤lu,
Zagreb Büyükelçisi Ahmet Tuta ve Beyo¤lu Belediye Baflkan› Ahmet Misbah
Demircan’d›r. Bu isimler bizim için çok
de¤erli.” dedi.
Dubrovnik’in küçük bir flehir olmas›na ra¤men, turizm aç›s›ndan geliflmifl oldu¤unu dile getiren V›ahusic, “Gençlik
ve turizm alan›nda çok önemli faaliyetlerimiz var. Bu gün flehrimizin 30 bin yatak
kapasitesine sahip. ‹nan›yorum ki bundan sonraki süreçte Beyo¤lu ile iyi iliflkiler kurarak kültür, sanat alan›nda önemli
ortak projelere imza atar›z.” dedi.
GÜBRETAfi E¤itim Bursu kazanan ö¤renciler aç›kland›
Türk tar›m›n›n gelece¤i için e¤itim alan›nda çal›flmalar›n› sürdüren GÜBRETAfi, baflar›l› ziraat fakültesi ö¤rencilerine 4 y›l boyunca karfl›l›ks›z e¤itim bursu veriyor.
2014-2015 döneminden
itibaren
GÜBRETAfi E¤itim
Bursu almaya hak
kazanan yeni ö¤rencilerin isimleri aç›kland›.
Türkiye’nin en h›zl›
büyüyen flirketleri aras›nda yer alan
ve tar›m sektöründe sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat
ç e k e n
GÜBRETAfi,
ziraat fakültelerinde e¤itim görüp ekonomik deste¤e ihtiyac› olan belli say›da
çiftçi çocu¤una 1. s›n›ftan bafllayarak 4
y›l boyunca karfl›l›ks›z e¤itim bursu
veriyor. GÜBRETAfi E¤itim Bursu’nu kazananlara bu y›l 9 ay boyunca ayl›k 250 TL ödenecek.
15 Ekim’de sona eren baflvurularla ilgili GÜBRETAfi
Burs Komisyonu taraf›ndan yap›lan de¤erlendirmelerin sonucunda, Türkiye genelindeki 31 ziraat fakültesinin
1. s›n›flar›na bu y›l kay›t yapt›ran 31
yeni bursiyerin isimleri tespit edildi.
Aç›klanan bu ö¤rencilerle birlikte,
2007 y›l›ndan bu yana toplam 200’den
fazla ziraat fakültesi ö¤rencisi GÜBRETAfi E¤itim Bursu’ndan yararland›.
Konuyla ilgili bir de¤erlendirme yapan GÜBRETAfi Genel Müdürü Osman Balta, tar›m sektöründeki
nitelikli insan gücünü
desteklemek
amac›yla 2007’de bafllat›lan GÜBRETAfi E¤itim Bursu uygulamas›n›n
bu y›l da sürdürüldü¤ünü
söyledi. Osman Balta, “Giderek stratejik önemi artan tar›m alan›nda dünyayla rekabet için
de¤iflim ve dönüflümün yolunun e¤itimden geçti¤ine
inan›yoruz.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Eyüp Sultan’da “Balkan Sofras›” kuruldu
Tüm Balkanlar Derne¤i 2014-2015 geleneksel Balkan Sofras› yeme¤i Eyüp’te Balkanlar Kültür Merkezi’nde yap›ld›.
Eyüp Belediye Baflkan› Remzi
Ayd›n, Rumeli Balkan Dernekleri
Federasyonu Baflkan Yard›mc›s›
fiani Serbit, Rumeli Türkleri Vakf› Baflkan› Kemal Baltepe, Eyüp
Sa¤l›k Müdürü Hasan Cezmio¤lu,
Ak Parti Eyüp ‹lçe Baflkan› Süleyman Aykaç, muhtarlar ve okul
müdürlerinin kat›ld›¤› yemekte,
renkli Balkan
kültüründen örnekler sergilendi.
Balkan co¤rafyas›n›n geleneksel lezzetleri
ikram
edildi,
sohbetler edilerek an›lar yad
edildi, memleket
özlemi giderildi.
Ö¤rencilere Temizlik Seminerleri
Sultangazi Belediyesi, çocuklara temizlik bilinci afl›lamak amac›yla okullarda e¤itim seminerleri düzenliyor.
‹lçedeki ilkokullarda Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü taraf›ndan verilen seminerlerde, çevreyi temiz tutmak için
yap›lmas› gerekenler ile temizli¤in önemi anlat›l›yor.
Sultangazi Belediyesi, daha temiz
bir ilçe için okullarda e¤itim seminerleri düzenliyor. ‹lçedeki ilk ve orta okullarda düzenlenen seminerler
ile çocuklara temizlik bilinci kazand›r›lmas› amaçlan›yor.
Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü taraf›ndan Orhangazi ‹lkokulu’nda düzenlenen ilk seminerde, ö¤rencilere
çevreyi temiz tutman›n önemi anlat›ld›. Çocuklara çizgi filmler eflli¤inde sunum yapan Çevre Mühendisi
Gül Edil, dünyay› temiz tutmak için
çöplerin do¤ru toplanmas› gerekti¤ini söyledi. Çevre kirlili¤inin insan
sa¤l›¤›n› da tehdit etti¤ini kaydeden
Edil, “Sokaklarda gelifligüzel at›lan
çöpler sa¤l›¤›m›z› da tehdit ediyor.
Evimizde temizli¤e verdi¤imiz önem
kadar çevremizi de temiz tutmaya
çal›flmal›y›z” dedi. Sultangazi’deki
tüm ilk ve ortaokullarda yap›lacak
seminerler May›s ay› sonuna kadar
devam edecek.
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
31
Gaziosmanpafla Stad› yak›nda hizmete girecek
Yenileme çal›flmalar› büyük bir
h›zla devam eden Gaziosmanpafla
Stad›n› gezen Gaziosmanpafla Belediye Baflkan› Hasan Tahsin Usta, incelemelerde bulundu. Baflkan Hasan
Tahsin Usta, yenileme çal›flmalar›
büyük ölçüde tamamlanan Gaziosmanpafla Stad›’nda saha, soyunma
odalar› ve tribünleri gezdi. Çal›flmalar›n geldi¤i aflamay› gözlemleyen
Baflkan Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpafla Stad›’n›n yak›n bir zamanda ilçe halk› ve sporseverlerin hizmetine aç›laca¤›n› belirtti.
Valide Camii aç›l›fl›nda eller Karaman için semaya kalkt›
Gaziosmanpafla Belediyesi taraf›ndan yapt›r›lan Valide Camii’nin aç›l›fl›nda Karaman’daki maden facias› unutulmad›. Prof. Dr. Mustafa Karatafl’›n göz yaflartan duas›na efllik eden Gaziosmanpaflal›lar maden facias›nda mahsur kalan iflçilerin kurtulmas› temennisinde bulundu.
Gaziosmanpafla Belediyesi taraf›ndan Kaz›m Karabekir Mahallesi’nde
yapt›r›lan Valide Camii’nin aç›l›fl› Baflkan Hasan Tahsin Usta ve ‹Ü
‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karatafl taraf›ndan yap›ld›. Aç›l›fl
törenine Gaziosmanpafla Belediye Baflkan› Hasan Tahsin
Usta’n›n yan› s›ra Kaymakam
Yaflar Karadeniz, ‹stanbul ‹l
Müftü Yard›mc›s› Bekir Derin,
‹Ü ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim
Üyesi
Prof.
Dr. Mustafa Karatafl, ‹lçe Milli E¤itim
Müdürü Bekir Servet Bak›rc›, ‹lçe
Müftüsü ‹sa Gürler, Belediye Baflkan
Yard›mc›lar›, STK temsilcileri ve vatandafllar kat›ld›.
Kur’an-› Kerim tilavetinin ard›ndan
protokol konuflmalar›na geçildi. Baflkan Hasan Tahsin Usta, konuflmas›nda Valide Camii’nin 1999
y›l›ndaki depremde zarar
gördü¤ünü ve daha sonra
y›k›larak yeniden yap›l-
mas› ihtiyac› do¤du¤unu bilgisini verdi. Kendisinin de Belediye Baflkan› olmadan önce bizzat caminin yap›m›na
destek oldu¤unu ifade eden Baflkan
Hasan Tahsin Usta, belediyelerin camilere destek olmas›n›n önünün aç›lmas›yla Valide Camii’nin yap›m›na destek olabildiklerini ve bunun çok önemli bir geliflme oldu¤unu kaydetti. Daha
sonra camilerin Türk ve ‹slam toplumlar›ndaki yerine de¤inen Baflkan Usta,
“‹slam, do¤uflundan itibaren hayat›n
merkezine mabed ve mescidi yerlefltirerek cami merkezli bir medeniyet
oluflturan bir dindir. Camiler hayat›n
her alan›na girmifl, sosyal dayan›flmay›
güçlendirici çok önemli bir ifllev üstlenmifltir. Camilerimizde ekonomik ve
sosyal statü bak›m›ndan farkl› seviyedeki insanlar ayn› safta omuz omuza
Pir Sultan Abdal Derne¤i’nde Aflure Program›
Güzeltepe Pir Sultan Abdal
Kültür ve Dayan›flma Derne¤i,
haftasonu Muharrem ay› özel
aflure program› düzenledi. Eyüp
Belediye Baflkan› Remzi Ayd›n
ve Baflkan yard›mc›lar›n›n da
kat›ld›¤› programda evsahipli¤ini, Pir Sultan Abdal Kültür ve
Dayan›flma Derne¤i Abuzer Çetinkaya ve Alibeyköy Cemevi
Baflkan› Hüseyin Güzelgül üstlendi.
Güzeltepe Mahallesi sakinlerinin büyük ilgi gösterdi¤i programda Baflkan Remzi Ayd›n, Pir
Sultan Abdal Kültür ve Dayan›flma Derne¤i yöneticileri ve üyelerine, tüm Güzeltepe sakinlerine teflekkür ederek, “Muharrem
ay›nda bu topraklar›n en tatl› or-
tak de¤eri aflureyi birlikte yiyerek, sevgi, birlik, beraberlik, dayan›flma, hoflgörü duygular›yla
sohbet ediyoruz… A¤z›m›z›n tad› hiçbir zaman bozulmas›n, Allah her zaman hepimizin yar ve
yard›mc›s› olsun. Muharrem ay›n›n tüm ‹slam aleminde hay›rlara vesile olmas›n› dilerim” dedi.
namaz k›larlar ve böylece birlik olurlar.
Bu birlik sathi de¤il, zihinlere ve gönüllere yerleflen bir birliktir.” diye konufltu.
Valide Camii’nin yap›l›fl›
hakk›nda da bilgi veren
Baflkan Hasan Tahsin Usta, flunlar› söyledi:
“Camimiz 140 metrekare mahfel kat›, 350
metrekare ana ibadet
kat›, 300 metrekareden
oluflan birinci bodrum
kat› ve 350 metrekareden
oluflan ikinci bodrum kat›,
150 metrekare tuvalet ve flad›rvan ile 220 metrekarelik avlusu olmak üzere toplamda 1510
metrekarelik bir kullan›m alan›na sahip. Camimizde d›fl cephe do¤al tafl
kaplama, kubbe üzeri yal›t›m, kurflun
kaplama; mihrap, minber ve kürsü, hal› kaplama, çini kaplama, ses ve kamera sistemi, ayd›nlatma, alttan ›s›tma tesisat› vs. tüm iflleri Belediyemiz Fen ‹flleri Müdürlü¤ü yapt›. Bu ifller toplam
2.2 milyon TL’ye mal oldu.”
Karaman’daki maden facias›nda
mahsur kalan iflçiler için dua edilmesini isteyen Baflkan Hasan Tahsin
Usta, “Karaman Ergene’de
yaflanan maden facias›nda
mahsur kalan 18 iflçimiz
için dua etmenizi sizlerden istirham ediyor, Valide Camimizin hay›rlara vesile olmas›n› Allah’tan niyaz ediyorum.” diye konufltu.
Daha sonra söz alan
Prof. Dr. Mustafa Karatafl
ise camilerin ‹slam ümmeti
için önemine de¤indi. Prof. Dr.
Karatafl, Karaman’daki maden facias›nda mahsur kalan onlarca kiflinin
kurtar›lmas› için gözyaflartan bir dua
etti. Onlarca kifli ellerini semaya kald›rarak mahsur kalan iflçilerin sa¤ salim
sevenlerine kavuflmas› için Allah’a yakard›. Aç›l›fl töreni yap›lan duan›n ard›ndan vatandafllara aflure da¤›t›lmas›yla sona erdi.
‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi k›fla haz›r
‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi, 2014-2015
k›fl sezonunu sorunsuz
geçirmek ve flehir hayat›n›n normal seyrinde devam etmesi için haz›rl›klar›na devam ediyor.
Ola¤an üstü haller, karbuz ve göllenme ile mücadele çal›flmalar›n› de¤erlendirme, planlama koordinasyon
toplant›s› AKOM’da yap›ld›. ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter
Yard›mc›s› Muzaffer Hac›mustafao¤lu
baflkanl›¤›nda yap›lan toplant›ya; ‹tfaiye Daire Baflkan› Ali Karahan,Yol Bak›m ve Altyap› Koordinasyon Daire
Baflkan› Turgay Gökdemir, Destek Hizmetleri Daire Baflkan› Osman Savafl,
Ulafl›m Daire Baflkan› Adil Karaismailo¤lu, Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler Daire Baflkan› Muzaffer Saraç, Bilgi ‹fllem
Daire Baflkan› Hakk› Tok, AKOM Mü-
dürü Mustafa Akyüz, ‹ETT, ‹SK‹, ‹GDAfi, ‹SFALT, ilgili müdür ve müdür
yard›mc›lar› ile Karayollar›, Emniyet
Trafik Denetleme fiube Müdürlü¤ü,
‹DO,BEDAfi temsilcileri kat›ld›.
AKOM Meteoroloji Uzman› Ahmet
Köse, önümüzdeki k›fl aylar›nda havalar›n nas›l olaca¤› ve ‹stanbul’un iklimi hakk›nda kat›l›mc›lara bilgi
verdi.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
bu k›fl üflümeyeceksiniz!
Sürekli & Düzenli
ISI KAYNA⁄INIZ
ON
L
ww ‹NE
w. S‹P
pu AR
yo ‹fi
.co ‹Ç
m. ‹N
tr
PUYO Vücut Is›t›c›s› ile tan›fl›n. 7'den 70'e
herkesin gözdesi vücut band› ile aya¤›n›za ve
vücudunuza sa¤l›k için bu ürünü tavsiye ediyoruz.
Niçin tercih ediliyoruz?
So¤u¤a, bölgesel a¤r›lara karfl› vücudunuz için
tafl›nabilir özelli¤i ile do¤al ve kolay ›s› kayna¤›
konforlu sunuyoruz...
Ne yap›yoruz?
Siz de¤erli sevenlerimizi ürünümüz ile
buluflturuyoruz. Ürün tedari¤i ile ilgili isteklerinizi
ve dileklerinizi de¤erlendiriyoruz.
Do¤al bir ürün olan PUYO Vücut Is›t›c›s›n› tercih
edece¤iniz için teflekkür ediyoruz. Konforu ile
sizleri rahatlatan ve ihtiyac›n›z› karfl›layan
ürünümüzü portal›m›z üzerinden takip edebilir,
siparifl verebilirsiniz...
●
“MADE IN JAPAN”
Halitpafla Caddesi Gazi Center ‹fl Merkezi
No: 29 Kat: 1 Daire: 47
Gaziosmanpafla - ‹stanbul - Türkiye
‹letiflim ve Siparifl:
Tel / Faks: 0212 616 6 664
www.puyo.com.tr
puyowarmer

Benzer belgeler