European CV Template

Transkript

European CV Template
Özgeçmiş
SEZER BOZKUŞ
Sezer Bozkuş KAHYAOĞLU, finansal ekonomi, para ve banka alanlarında uzmandır. Ġç
denetim ve iç kontrol iş süreçlerinin yönetimi ve dizayn edilmesi ile kurumların yönetim
açısından yapılandırılması konularını uzman olduğu alanla birleştirmiştir. KAHYAOĞLU Ġş
yaşamına Bankacılık sektöründe uzman yardımcısı (MT) olarak başlamış ve teftiş kurulunda
müfettiş olarak görevine devam etmiştir. Finans, iç denetim ve iç kontrol alanlarındaki
uzmanlıklarını birleştirerek, Ġzmir Vadeli Ġşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) kurucu Teftiş
Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu kapsamda türev piyasalarda iç denetim, risk
yönetimi ve türev araçların vergilendirmesi konusunda TSPAKB’de sektör çalışanlarına
eğitimler vererek Türkiye’de türev piyasaların ve ürünlerinin yaygınlaştırılmasına katkı
sağlamıştır.
KPMG
Profesyonel İş ve Sektör Deneyimi
İç Denetim Risk ve Mevzuat Uyum Hizmetleri
Kıdemli Müdür
[email protected]
2007 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Baş Denetçi olarak görev yapan
KAHYAOĞLU, 2008 yılından itibaren KPMG Ġzmir ofisinde, iç denetim, risk ve mevzuat
uyum bölümünde Kıdemli Müdür olarak görev yapmaktadır. Bu görevi sırasında iç kontrol,
risk yönetimi ile kurumsal yönetim ve yeniden yapılanma konularında projelerde görev
almıştır. KAHYAOĞLU’nun üzerinde çalıştığı ve projelerini yürüttüğü firmalar genel olarak
bankacılık, finans, inşaat, enerji, üretim ve hizmet sektörü ile holdinglerden oluşmaktadır.
Profesyonel İş ve Çalışma Alanları
Ġç denetim, Finansal Risk Yönetimi, Türev Piyasalar
ve Kurumsal Yönetim
Profesyonel Alanda Mesleki Üyelikler
 Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü Akademik
ĠĠlişkiler Komitesi Üyesi
KAHYAOĞLU, gerek kamu sektöründeki iç denetçilere (ĠDKK koordinasyonunda) ve
gerekse reel sektör iç denetçilerine yönelik olarak iç denetimde sayısal yöntemler, risk
yönetimi ve uluslararası standartlar ile CIA Lisansı hazırlık için uygulamalı eğitimler
vermektedir. KAHYAOĞLU, Ege Üniversitesi’nde ise Maliyet Muhasebesi, Finansal Tablo
Analizi, Zaman Serisi Analizi ve Finansal Risk Yönetimi dersleri vermiştir. Halen Ġstanbul
Bilgi Üniversitesi’nde Banka ve Türev Araç Muhasebesi ile Ġç Denetim dersleri vermektedir.
Bilimsel faaliyetleri içinde, finansal ekonometri, risk yönetimi, iç denetim ve kurumsal
yönetim konularında hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri ve ulusal/uluslararası
konferanslarda sunduğu bildirileri ile birisi Efil yayınevinden, diğeri uluslar arası akademik
yayın evinden (Lamber Academic Publications) çıkmış iki kitabı bulunmaktadır.
KAHYAOĞLU, halen Finansal Ekonometri alanında yüksek frekanslı zaman serileri üzerine
doktora çalışması yapmaktadır.
 Kurucu Üye (USIUD)

Institute of Internal Auditors (IIA)

Association of Certified Fraud Examiners
(ACFE)

Komite Başkanı-Ekonomi Banka ve Finans
(EBSO)
 Yönetim Kurulu Üyesi (SISDER)
 EGIAD Üyesi
Yabancı Dil Bilgisi
Türkçe, Ġngilizce, Almanca (Temel Düzey)
Eğitim ve Sertifikasyon
 Boğaziçi Üniversitesi, ĠĠBF, Ġşletme Bölümü

Sheffield University, MA in Money, Banking
and Finance, UK
 Manchester Business School, Retail Banking,
UK
 Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ekonometri Doktora
İç Denetim Biriminin Kuruluşu ve Kalite Güvence Programı

IIA standartlarına uygun olarak iç denetim bölümü kurulusunda proje yöneticisi olarak
görev almıstır.

IIA standartlarına göre iç denetim birimlerinin kalite güvence açısından degerlendirildigi
(QAR) projede proje yöneticisi olarak görev almıstır.
 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)
 Certified Internal Auditor (CIA)
İç Kontrol ve Risk Analizi
 Certified Financial Services Auditor (CFSA)
 Cerfitied Fraud Examiner (CFE)
 SPK Bağımsız Denetim Lisansı
 Uluslar arası Ġnceleme ve Soruşturma
Uzmanları Derneği (USIUD) Kurucu Üyesi

Uluslararası standartlara dayanan ve sektörel iyi uygulamaları kullanarak iç kontrol ve
risk analizi projelerinde proje yöneticisi olarak görev almıştır.

Müşterilerin bayi ağı için risk modellemesi ve ekonometrik yöntemlere dayalı analizler
hazırlamıştır.
 Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü (TĠDE)
Akademik Ġlişkiler Komitesi Üyesi
 Ege Bölgesi Sanayi Odası Ekonomi Finans
Vergi ve Mali Ġşler Komite Başkanı
 Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yarı Zamanlı
Öğretim Görevlisi
 Koçluk, Mentörlük ve NLP Uzmanı
IFRS Dönüşümü

Muhasebe standartları ve sektörel iyi uygulama örneklerine dayanarak müşterilerin
VUK’a dayalı hazırlanan muhasebe ve raporlamalarını IFRS raporlamasına
dönüştürmede görev almıştır.
Uygulamalı Eğitim ve Workshop
Page 1 of 3
SEZER BOZKUS

Müşterilerin çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi
ve COSO uygulamalı eğitim ve workshoplar vermiştir.
Kurumsal Risk Yönetimi

Kamu ve özel sektörde kurumsal risk yönetimi projelerinde sorumlu müdür olarak görev
yapmıştır. Aynı zamanda Kurumsal risk yönetimi eğitimleri vermektedir.
Teknik Bilgi ve Becerileri
Ekonometri ve istatistik programları
Hakemli Makale ve Yayınları

Türev Piyasalarda Teminatlandırma Yöntemleri, Efil Yayınevi, 2011

“Measuring the performance of internal audit function: tips for a successful
implementation in Turkey”, MODAV Uluslararsı Muhasebe Konferansı, Ġstanbul, Ekim,
2010

“Küresel Finansal Krizden Alınan Dersler: Denetim Üçlemesi”, 15. Dünya Ekonomi
Kongresi, Türkiye Ekonomi Kurumu, Kıbrıs, Haziran 2010

“The Monetary Base Approach: Turkish Case”, Kitap, Lambert Academic Publications,
2009, http://www.lap-publishing.com/

“The determinants of fraud cases: An empirical analysis on executives’ perspectives in
Turkey”, MODAV Konferansı, ĠĠstanbul, Aralık 2009

“The Impact of Corporate Governance on Trade Openness: The Case of Turkish SMEs”,
the Seventh European Academic Conference on Internal Audit and Corporate
Governance in London, UK, Nisan 2009
 “The Empirical Evidence for the Shift of Investors’ Risk Appetite in Turkish Foreign
Exchange Markets”, Campus For Finance, Berlin, Almanya, Ocak 2009
 “Economic Demand For An Effective Audit Committee To Monitor Management In The
Light Of Corporate Governance Mechanism And Oversight Of The Firms’ Internal
Control Structure”, MODAV Konferansı, ĠĠstanbul, Kasım 2008
 “Deaton Paradox: Evidence For The Turkish Case”, SOBIYAD Konferansı, ĠIzmir, Eylül
2008
 “An Empirical Work for Analyzing the Relationship between Stock Market Price
Volatility, Concentrated Ownership, and Corporate Governance: The Case of Istanbul
Stock Exchange”, 15 World Economic Congres, ĠIstanbul, Haziran 2008
 “Finansal Yenilik ve Para Talebi: Türkiye Örnegi”, 9. Ulusal ĠIstatistik ve Ekonometri
Sempozyumu, Kusadası, ĠIzmir, Mayıs 2008
 “The Major Effects of BASEL II to Small and Mid-Sized Enterprises: An Empirical Work
on Companies Quoted to KOSGEB”, ĠIzmir Ekonomi Üniversitesi, BASEL II ve
KOBILER ĠIçin Çözüm Önerileri Sempozyumu, Mayıs 2008
 “Uluslar arası Likidite Krizine Dogru”, Güncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi , Adnan
Menderes Üniversitesi, Ekim 2007, YMM ĠIzmir Odası dergisinde yayınlanmıstır.
Page 2 of 3
SEZER BOZKUS
 „Finansal Krizlerin Öngörülebilirligi“, TUIK, 16. Ġstatistik ve Arastırma Sempozyumu,
2007
 “Hanehalkı Tasarruf Tercihleri: Türkiye Örnegi”, 8. Ulusal ĠIstatistik ve Ekonometri
Sempozyumu, Malatya, 2007
 “Bireysel Refah ve Mutluluk Düzeyine Etki Eden Faktörlerin Sirali Logit Ile
Modellenmesi: Türkiye Örnegi”, TUIK 15. ĠIstatistik Arastırma Sempozyumu, 2006
 “Risk Ölçümünde Yeni Yaklasımlar: Riske Maruz Deger ve Beklenen Kayıp
Uygulamaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi ĠĠIIBF Dergisi, 2005, sayı:2, cilt 20
 „Isletmelerde Operasyonel Risk Haritası Olusturma Süreci Üzerine Uygulama Önerileri“,
TIDE, Türkiye ĠIç Denetim Enstitüsü ĠIç Denetim Dergisi, 2006
Diğer Etkinlikler
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BUMED), Doğal Hayatı Koruma Derneği
(DHKD), The Turco British Fellowship, Türk Tarih Vakfı (TTV) ve EGIAD üyesidir.
Page 3 of 3