MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 10 Hazırlayan:HAKAN

Transkript

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 10 Hazırlayan:HAKAN
1|P a g e
MAYIS 2014 ÇALIŞMA
SORU BANKASI 10
Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN
http://www.isgfrm.com
5. Aşağıdakilerden hangisi bir basınçlı kaba
etkiyen ve tasarım sırasında göz önünde
bulundurulması gerekenlerden biri değildir?
1. Öncelikle bir işletme içerisinde bir bölüm/parça
veya bir olay seçilip, seçilen konu ile ilgili olarak 5
yıllık geçmiş kaza araştırması yapılan veya
arşivlerin incelenmesi ile, geçmiş kazaların
meydana gelme nedenlerini belirlenmeye çalışılan
ve tekrarlama şanslarının araştırıldığı uygulama
yönteminin kullanıldığı risk değerlendirme tekniği
aşağıdakilerden hangisidir?
6. İnsanın, kas-iskelet sisteminin günlük hayattaki
faaliyetleri sırasında gösterdiği mekanik özellikleri
inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olursa ne olur
B) L Tipi matris yöntemi
C) Olay ağacı analizi
D) X Tipi matris yöntemi
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun başkanı
kimdir?
A) Sosyal işler veya idari ve mali işler müdürü
B) işveren veya işveren vekili
C) İş Güvenliği Uzmanı
D) İşyeri Hekimi
3. Çalışma ortamı gözetimi açısından hangisi
yanlıştır?
A)Yapılan ölçümlerde elde edilen sonuçlar
hakkında çalışanlara bilgi verilmesi gerekir.
B)çalışma ortamında ölçüm yapılması ile o
ortamdaki kişilerin hepsinin etkilenmesi durumu
hakkında bilgi edinilir.
C)Çalışma ortamı değerlendirilmesinde elde edilen
bulguların düzenli olarak kaydedilmesi bilimsel
çalışmalar için uygun bilgi kaynağıdır.
D)biyolojik ve psikolojik değerlendirme yapılması
ortam ölçümü yapılmasına göre daha kolay ve
ucuzdur.
A) Sıcaklık
B) Yüzey eğimi
C) Statik ve dinamik yükleme
D) İçsel ve dışsal basınç
A) Fizyoloji
C) Antropometri
B) Biyomekanik
D) Histoloji
7. Aşağıda belirtilenlerden
tehlikeli kimyasaldır?
hangisi/hangileri
I. Alevlenir madde
II. Mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş
madde
III. Mutajen madde
IV. Kanserojen madde
A) I, II
B) II, III, IV
C) I, III, IV
D) I,II,III ve IV
8. Fluoresan turuncu
hangisinde kullanılmaz?
aşağıdaki durumlardan
A) Mavi renkli yasak işareti levhalarında
B) Özellikle dikkat çekilmesi gereken yerlerde
C) Emniyet işaretleri dışında sarı yerine
D) Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde
9. Genç ve sağlıklı bir kulak hangi şiddetteki
sesleri duyar?
A) 1μ Pa - 2μPa
B) 2 μPa - 5μPa
C) 5 μPa - 20μPa
D) 20 μPa - 200 Pa
10. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal boğucu gaz
örneklerindendir?
4. İSGB'ler ve OSGBler çalışma ortamı gözetimi ve
sağlık gözetimi ile ilgili kayıtların yer aldığı yıllık
değerlendirme
raporunu
aşağıdakilerden
hangisine göndermekle yükümlü değildirler?
A)işverene
B)İş sağlığı ve güvenliği kuruluna
C)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na
D)Sağlık Bakanlığı'na
A) Metan
B) Karbonmonoksit
C) Karbondioksit
D) Azot
2|P a g e
11. Halatlarda, halat çapındaki incelme oranına
göre halatın değiştirilmesi gerekir. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Çapı 10 mm ye kadar olan halatlarda 0.5 mm
olursa
B) Çapı 19 mm'ye kadar olan halatlarda 1 mm
olursa
C) Çapı 22-28 mm arasında olan halatlarda 1,5 mm
olursa
D) Çapı32-38mmarasındaol anıhalatl arda2mm
olursa
15. El merdivenleri
hangisinde kullanılamaz?
16. Doksan desibel düzeyinde ses çıkaran iki
makinenin ses düzeyi toplamı kaç desibel olur?
A) 90
A)15
(a) Anatomi (b) Fizyoloji
C)45
D)60
13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi OHSAS 18001
İSG Yönetim Sisteminde
düzeltici faaliyeti tanımlamaktadır?
A) Kuruluşun, İSG politikasına bağlı olarak, genel iş
sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek
üzere, İSG yönetim sistemini geliştirmek için
tekrarlanan proses
B) Tespit edilen bir uygunsuzluğun veya başka bir
istenmeyen
durumun
sebebinin
ortadan
kaldırılması için yapılan işlem
C) Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir
istenmeyen
durumun
sebebinin
ortadan
kaldırılması için yapılan işlem.
D) Elde edilen sonuçları gösteren veya yapılan
faaliyetler hakkında delil oluşturan doküman
14. Gürültü şiddetinin dB (A) olarak verilen değeri
aşağıdakilerden
hangisini ifade eder?
A) Gürültünün lineer olarak ölçüldüğünü
B) Gürültünün frekans bantlarına göre ölçüldüğünü
C) Gürültünün insan kulağının işitme eğrisine göre
kalibre edilmiş bir cihazla ölçüldüğünü
D) Sesin telekomünikasyon aygıtlarının kalibresi
için ölçüldüğünü
durumların
A) On metreden daha yüksekliğe çıkmak
gerektiğinde
B) Kaynak yapılan yerlerde
C) Kaldırma araçlarının kullanıldığı yerlerde
D) Düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş
ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa
12. Açık kapların üzerinde köprü ve geçit
yapılmayacak, taşıma aracı geçirilmeyecektir.
Ancak o kap için gerekli kaldırma araçları ile
bunların bakımı için gerekli köprü ve merdivenler
bulunabilecek
ve
bunların
genişliği
.......................santimetreden dar olmayacaktır.
B)30
aşağıdaki
B) 93
C) 120
D) 135
17. Ergonomi ile ilgili çalışmalarda aşağıda
belirtilen bilim ve uygulama alanlarından
yararlanılır.Bu konuda aşağıdaki seçeneklerden
hangisi yanlıştır?
(c) Kimya (d) Fizik
A) (a) + (b)
B) (a) + (c) + (d)
C) (b) + (d)
D) (a) + (b) + (d)
18. Aşağıdakilerden hangisi uzun çalışma süreleri,
vardiya usulü çalışma ve düzensiz çalışma
programları nedeni ile gelişen ve aşırı çalışma
sonucunda ölümle sonuçlanan durumdur?
A)Karoshi
B)Mobbing
C)Minamata Hastalığı
D)Tükenmişlik Sendromu
19. Kimyasal maddeler için geliştirilen tehlike
işaretleme sistemine göre sağlık için tehlike
derecelendirme endeksi ne renktir?
A) Kırmızı
B) Mavi
C) Beyaz
D) Sar
20. İşyerindeki risklerin kontrolü ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Risklerin kaynakta kontrolü önceliklidir.
B)Risklerin kontrolü uygulamaları için plan
yapılması gerekir.
C)Etkili kontrol önlemleri uygulamaya konduktan
sonra tekrar durum değerlendirmesi yapılma sına
gerek yoktur.
D)Risklerin kontrolü amacı ile ilk olarak yapılma sı
gereken tehlike kaynağının ortadan kaldırıl masıdır.
3|P a g e
21. Sıcak ortamın meydana getirdiği olumsuz
etkilere karşı alınması gereken, aşağıdaki
koruyucu önlemlerden hangisi yanlıştır?
A)Çalışma ortamında ısı kaynakları azaltılma ya
çalışılmalı, ısı yayan cihaz ve düzenekler uygun
yöntemle çevreden ayrılmalıdır.
B)Sıcağa uzun maruziyette, çalışanların su ve tuz
dengelerini sağlamak üzere, yeterli sıvı ihtiyacını
gidermek için tedbir alınmalıdır.
C)Ortamın sıcaklık düzeyine göre çalışanların iş
temposunu yavaşlatmak veya istirahat sürelerini
azaltmak gereklidir.
D)Yüksek sıcaklığa bağlı sağlık sorunlarından
korunmak amacı ile alınabilecek tıbbi önlemler
arasında, işe giriş muayenesinde sıcak ortamda
çalışması sakıncalı olabilecek kişilerin bu
ortamlarda
çalışmalarının
önlenmesi
yer
almamaktadır.
25. Öğrenme yolları bakımından aşağıdakilerden
hangisi öğreten ve öğrenenin kasıtsız olduğu
duruma uyar?
A) Örgün eğitim
B) Rastgele öğrenme
C) Yetişkin eğitimi
D) Bireysel öğrenme
26. Kantitatif risk analizinde
hangisi bulunmaz?
aşağıdakilerden
A) Kaba veriler
B) Sayısal değerler
C) Ayrıtlar
D) İstatistik hesaplamalar
27. İnsan kulağı için “işitme eşiği” ve “acı eşiği”
değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
22. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne
göre AT Uygunluk Beyanı’nı kim hazırlar?
A) 16 - 120 desibel
B) 0 - 120 desibel
C) 0 - 140 desibel
D) 1 - 130 desibel
A)Ürünün imalatçısı
B)Ürünün ithalatçısı
C)Herhangi bir AB Onaylanmış Kuruluşu
D)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
28. Tevzi tabloları için aşağıda belirtilenlerden
hangisi yanlıştır?
23. Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı radyasyon
çeşidi değildir?
A) Alfa ışınları
B) Beta ışınları
C) X ışınları
D) Kızılötesi ışınlar
24. Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak aşağıda
belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
A) İş sağlığı profesyonelleri, gizlilik ilkesine aykırı
olduğu için herhangi bir nedenle işyeri sorunlarına
ilişkin kayıt tutmamalıdır.
B) İş sağlığı profesyonelleri , yargılarını bilimsel
bilgiye ve teknik yeterliliğe dayandırmalı ve
gerektiğinde uzman görüşüne başvurmalıdır.
C) İş sağlığı profesyonelleri, güvenilir olmayan ya da
verilen işin gereklerine ilişkin yeterli öngörü değeri
taşımayan kontrol testleri ve araştırmaları
kullanmamalıdır.
D) İş sağlığı profesyonelleri, işlevlerini yürütmede
tam bir profesyonel bağımsızlık aramalı, bunu
sürdürmeli ve gizlilik kurallarına dikkat etmelidirler.
A) Tozlu ve nemli yerlerde tamamen sızdırmaz
biçimde kapalı dökme demir ya da çelik saçtan
yapılmalı
B) Metal gövdesi topraklanmalı diğer gerilim
altında olmayan metal bölümleri topraklanmamalı
C) Sigorta, şalter ve anahtarların üzerine, kumanda
ettiği yeri gösteren etiketler bulunmalı
D) Çalışanların erişebileceği yerlerde bulunanların
kontrol tertibatı ile benzeri tesisat, kilitli dolap veya
hücre içinde olmalı
29. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma
Örgütü’nün Anayasası olarak kabul edilen
Filadelfiya Bildirgesi’ne ait bir ifade olamaz?
A)Emek bir ticari mal değildir.
B)İşçi ve işveren eşit haklara sahiptir.
C)Sürdürülebilir bir gelişme için ifade ve
örgütlenme özgürlüğü esastır.
D)Dünyanın herhangi bir yerindeki yoksulluk,
dünyanın her yerindeki refahı tehdit etmektedir.
4|P a g e
30. Kaldırma araçlarındaki emniyet tedbileri ile
ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı
vinçlerde, 2 elektrikli fren veya bir elektrikli ve bir
mekanik fren bulundurulacaktır.
B) En ağır yük için, kaldırma ve bağlama (sapan)
zincirlerinin ve kancalarının güvenlik kat sayısı en
az 5 olacaktır. Zincirler bu özelliklerini
yitirdiklerinde ve boyları % 5 den fazla
uzadıklarında ve bakla veya halka kalınlıklarının
dörtte birini geçen bir aşınma meydana geldiğinde,
bunlar kullanılmayacaklardır
C) Kabinleri terk etmeden önce, raylı vinç
operatörleri, bütün kumanda tertibatını stop
durumuna ve ana şalterleri de kapalı duruma
getireceklerdir
D) Açık havada çalışan raylı vinçlerde, yük kancasını
sürekli olarak aydınlatabilecek ve vinç üzerine
bağlanmış lambalar bulunacaktır
TESTİN CEVAPLARI
1.D
2.B
3.D
4.D
5.B
6.B
7.D
8.A
9.D
10.B
11.A
12.C
13.B
14.C
15.A
16.B
17.B
18.A
19.B
20.C
21.D
22.A
23.D
24.A
25.B
26.A
27.C
28.B
29.B
30.C
DERNEĞE ÜYE OLUN
BİZİM İÇİN ÇALIŞIYOR
LÜTFEN..ISAG
DERNEĞİ