SİNAV SONUCU 42 BİtGİSAYAR İŞLETMENİ KADROSUNA

Yorumlar

Transkript

SİNAV SONUCU 42 BİtGİSAYAR İŞLETMENİ KADROSUNA
SİNAV SONUCU 42 BİtGİSAYAR İŞLETMENİ KADROSUNA ATANACAK PERSONEI tİSTESi
slRA GÖREV YERİ
uNVANı
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMuR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
ADl
NoT
cELlK
sAYlN
HATlcE
NURGUL
!URHAYAT
clcEK
93
sEzGlN
MEMUR
MEMUR
\lURTAC
,ERsoNEL DAi.BŞK,
MEMUR
MEMUR
rUĞBA
/AsEMlN
20
iAGLlK UYGULAMA VE ARs. MRz.
MEMUR
zULFlYE
oZKUL
Us
DoĞAN
GÜRsoY
YİLMAz
2t
-URizM FAKÜLTEsi
:RoL
22
}iLiM VE TEKNloLoJi UYG. VE ARŞ. MRz.
93
93
93
93
93
93
93
90
90
90
90
90
88
88
88
88
88
88
85
85
83
83
83
83
83
80
80
80
80
BlLlM VE TEKNloLoJl UYG. VE ARŞ. MRz.
2
GENEL SEKRETERLiK
3
iKTisADi VE iDARİ BiLiMLER FAK.
4
PERsoNEL DAi.BsK.
5
GENEL SEKRETERLİK
6
GENEL sEKRETERLi(
7
iLAH|YAT FAKüLTEsi
8
GÜZEL SANATLAR FAK.
9
BİLGi isLEM DAi.BsK
10
sAĞLlK uYGULAMA VE ARŞ. MRz.
].1
BEDEN EĞiTiMi VE sPoR Y.o.
12
KüTüPHANE VE DoK.DAi.BsK
13
5AĞl.lK UYGULAMA VE ARş. MRz.
14
PERsoNEL DAi.BşK.
15
DÖNER SERMAYE iSLErME MÜDÜRLÜĞÜ
16
,ERsoNEL DAl.BsK.
17
,ERsoNEL DAi.BŞK.
18
,ERsoNEL DAl.BŞK.
19
23
KTisADi VE iDARi BiLİMLER FAK
24
25
26
;AĞLlK KütTüR VE sP,DAl.BşK.
27
]EDEN EGlTlMl VE sPoR Y.o.
28
]lGA iKT.VE iDA.BiL.FAK,
29
(ÜTÜPHANE VE DoK.DAi.BşK.
30
,ERsoNEL DAl.BŞK.
31
;AĞLlK HlzMEI,LERl M.Y.o
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMuR
32
]iGA M.Y.o.
MEMUR
33
)öNER sERMAYE iŞLEIME MüDüRLüĞü
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMuR
iAĞLlK uYGULAMA VE ARŞ. MRz.
]lLGl isLEM DAi.BsK.
34
,ERsoNEL DAı.B5K.
35
PERsoNEL DAl.BsK.
36
MiMARLlK VE TASARlM FAKüLTEsi
37
38
]EDEN EĞiTiMi VE sPoR Y.o.
iAGLlK KULTuR VE sP.DAl.BsK
39
ELEVizYoN uYGuLAMA BiRlM KooRDiNATöRtÜĞü
40
:ANAKKALE sosYAL BiLlMLER M.Y.o.
41
,EN BiLiMLERi ENsTiTÜsÜ
42
,ERsoNEL DAi.BsK.
EsRA
NUR
soYADı
cUBUKcU
100
100
100
98
98
98
98
95
95
95
93
93
1
BlLGlLl
zELlHA
AYsE
TURKoGLU
HURlYE
SlRlN
BAGcAN
ARlcAN
YAsEMlN
ERGEN
KARABAYlR
FlLlz
HAKAN
sAciDE
EMlNE
ERKAN
;lBEL
:SRA
FATMA
oLMEz
AKBABA
GURE
BERBER
ÇELlK
SAVRAN
ALKAN
zEYNEP
ATAKAN
sAVRAN
sAGLAM
TAssUMER
3üLGüN
PEKER
MUALLA
|5lK
SAL|H ZEK|
NURCAN
UzUNCA
RAMAZAN
ÇEVlK
§EVGi
ACARcA
GULCAN
sENEM EzGl
ABDULKADlR
AYHAN
cANAN
sEMA
lsMAlL
AYDlN
lLKHAN
YlLMAZ
BÖYÜKDiKMEN
cANDAN
AKTAS
ozBEK
sABAH
ABUHAN
BETUL
UNLU
cUMALl
ozLER
AsLAN
MELTEM

Benzer belgeler