Hausordnung, türkische Konut Yönetmenli[gcaron]i

Transkript

Hausordnung, türkische Konut Yönetmenli[gcaron]i
Hausordnung, türkische
Konut Yönetmenli[gcaron]i
1979 Metni
Bir binada mü[scedil]terek bir [scedil]ekilde ya[scedil]amak, tüm konut sakinlerinin
kar[scedil][inodot]l[inodot]kl[inodot] olarak birbirlerinin haklar[inodot]na riayet etmelerini gerektirir.
Mü[scedil]terek ya[scedil]aman[inodot]n rahats[inodot]z olunmaks[inodot]z[inodot]n temini
bak[inodot]m[inodot]ndan, kira sözle[scedil]mesinin bir k[inodot]sm[inodot] olarak,
a[scedil]a[gcaron][inodot]daki konut yönetmenli[gcaron]ine riayet edilmesi gerekmektedir.
Gürültüden Sak[inodot]nma
1) Kaç[inodot]n[inodot]lmas[inodot] mümkün olan gürültü, binada oturan tüm sakinlerin gereksiz bir
[scedil]ekilde rahats[inodot]z olmalar[inodot]na yol açmaktad[inodot]r. Bu nedenle umumi istirahat
zamanlari esnas[inodot]nda, Saat 13'den 15'e kadar ve Saat 22'den 7'ye kadar herhangi bir müzik aletinin
çal[inodot]nmas[inodot] yasakt[inodot]r. Televizyon, radyo ve ses cihazlar[inodot]n[inodot]n daima oda
içerisinde dinlenecek [scedil]ekilde ayarlanmas[inodot] gerekir; aç[inodot]k mahallelerde (balkonlarda,
kapal[inodot] balkonlarda vs.) böyle cihazlar[inodot]n kullan[inodot]lmas[inodot] halinde, bu [scedil]ekilde
binada oturan kimselerin rahats[inodot]z edilmemeleri icap eder.
2) Evde, avluda veya bahçede evle ilgili olan tamirat vesaire gibi i[scedil]lerin yap[inodot]lmas[inodot]
s[inodot]ras[inodot]nda, rahats[inodot]z edici gürültülerden kaçn[inodot]lmas[inodot] mümkün
olmad[inodot][gcaron][inodot]ndan (hal[inodot]lar[inodot]n, yolluklar[inodot]n tozunun
ç[inodot]kar[inodot]lmas[inodot], süpürge makinas[inodot], çim - çimen - biçme makinas[inodot]
kullan[inodot]lmas[inodot], el i[scedil]leri ve benzeri i[scedil]lerin yap[inodot]lmas[inodot]), bunlarin i[scedil]
günlerinde Saat 8'den 12'ye ve Saat 15'den 18'e kadar yürütülmesi gerekmektedir.
3) Binan[inodot]n in[scedil]aat durumu nedeniyle di[gcaron]er konut sakinlerinin gece istirahat[inodot]
s[inodot]ras[inodot]nda rahats[inodot]z edilmeleri bahis konusu oldu[gcaron]unda, Saat 22'den 6'ya kadar
banyo ve du[scedil] yap[inodot]lmamas[inodot] gerekir.
4) Çocuklar[inodot]n oynamas[inodot]
Çocuklar mümkün mertebe oyun yerlerinde oynamal[inodot]d[inodot]rlar. Tesislerde oyun oynama ve spor
yapma esnas[inodot]nda konut sakinlerinin rahats[inodot]z edilmemeleri ve bitkilerin tahrip
olunmamas[inodot] göz önünde bulundurulmal[inodot]d[inodot]r. Binalarla s[inodot]n[inodot]r te[scedil]kil
eden aç[inodot]k sahalarda, merdiven bo[scedil]luklar[inodot]nda ve di[gcaron]er tâli kapal[inodot] yerlerde
gürültü ç[inodot]karan oyunlar[inodot]n ve spor çe[scedil]itlerinin oynanmas[inodot]na (örne[gcaron]in
futbol oynanmas[inodot]na) müsaade edilmemektedir.
5) Özel nedenlerle yap[inodot]lan ve Saat 22'den sonra devam edecek e[gcaron]lenceler, bundan
mutazarrir olacak konut sakinlerine, zaman[inodot]nda bildirilmelidir.
6) Bir konut sakininin a[gcaron][inodot]r hasta olmas[inodot] halinde, bu durumun özellikle göz önünde
tutularak rahats[inodot]z edici hareketlerde bulunulmamas[inodot] gerekir.
Güvenlik
1) Konut sakinlerinin güvenli[gcaron]i bak[inodot]m[inodot]ndan binan[inodot]n
kap[inodot]s[inodot]n[inodot]n Saat 22'den 6'ya kadar ve bodrum giri[scedil]lerinin ve avlu
kap[inodot]lar[inodot]n[inodot]n devaml[inodot] olarak kilitli bulundurulmas[inodot] gerekir. Bina
kap[inodot]s[inodot]n[inodot] Saat 22 ile 6 aras[inodot]nda açan veya bodruma giri[scedil]
kap[inodot]lar[inodot]n[inodot] açan kimsenin, yararlanmadan sonra bunlar[inodot] derhal kilitlemesi
gerekmektedir.
Haufe-Index 584611
1/5
Hausordnung, türkische
2) Bina ve avlu giri[scedil]leri, merdivenler ve koridorlar herhangi bir tehlike an[inodot]nda
ç[inodot]k[inodot][scedil] yolu olarak, sadece serbest halde bulundurulduklar[inodot]nda bu amaca hizmet
edebilirler. Bu nedenle böyle yerlere herhangi bir [scedil]ey konulmamal[inodot] veya bisiklet veya
motorsiklet, [scedil]ocuk arabalari vs. konulmak suretiyle kapat[inodot]lmamal[inodot]d[inodot]r.
3) Bodrumda veya [scedil]at[inodot] kat[inodot]ndaki yerlerde kolayca ate[scedil] alabilen, yang[inodot]n
tehlikesini haiz tehlikeli maddelerin veya kokuya yol açabilecek maddelerin konulmas[inodot]
yasakt[inodot]r. Mü[scedil]terek olarak kullan[inodot]lan tavan aras[inodot]nda bulunan
çama[scedil][inodot]r kurutma yerine herhangi bir [scedil]ey konulmas[inodot]na müsaade edilmemektedir.
4) Infilak edici ve patlay[inodot]c[inodot] maddelerin binaya veya arsa sahas[inodot]na getirilmesi
yasakt[inodot]r. Is[inodot]tma için kullan[inodot]lan akaryak[inodot]t[inodot]n depolanmas[inodot]
esnas[inodot]nda resmi talimatlara riayet edilmesi gerekmektedir.
5) Gaz veya su borular[inodot]n[inodot]n kaç[inodot]rma yapmas[inodot]n[inodot]n bahis konusu
oldu[gcaron]u ar[inodot]zalarda durumun derhal Gaz ve Su I[scedil]letmesine, ayr[inodot]ca Konut
Müessesesine bildirilmesi gerekir. Gaz kokusunun kapal[inodot] bir yerde farkedilmesi halinde buraya
yanar ate[scedil]le (kibrit, çakmak, mum vs. ile) girilmemesi icap eder. Böyle durumlarda elektrik
[scedil]alterleri veya dü[gcaron]meleri çal[inodot][scedil]t[inodot]r[inodot]lmamal[inodot]d[inodot]r.
Pencereler aç[inodot]lmal[inodot]d[inodot]r. Ana vana veya ana musluk kapat[inodot]lmal[inodot]d[inodot]r.
6) Koridor ve merdiven [inodot][scedil][inodot][gcaron][inodot]n[inodot]n yanmamas[inodot] halinde,
durumun derhal Konut Müessesesine veya onun taraf[inodot]ndan görevlendirilmi[scedil] bulunan kimseye
bildirilmesi gerekir. Konutta oturan kimse ar[inodot]zaya bir çare bulununcaya kadar, yani ar[inodot]za
giderilinceye kadar, konuta giden merdivenin ve buna ait koridorun yeteri kadar
ayd[inodot]nlat[inodot]lmas[inodot]n[inodot] saglamal[inodot]d[inodot]r.
7) Kat[inodot] veya s[inodot]v[inodot] yan[inodot]c[inodot] maddelerle balkonlarda, kapal[inodot]
balkonlarda ve do[gcaron]rudan do[gcaron]ruya binan[inodot]n yan[inodot]nda bulunan yerlerde
[inodot]zgara yapmak yasakt[inodot]r.
Temizlik I[scedil]leri
1) Bina ve arsan[inodot]n temiz tutulmas[inodot] gerekmektedir. Kirlenmi[scedil] olan yerlerin derhal
sorumlu konut sakini taraf[inodot]ndan temizlenmesi icap eder.
2) Konut sakinlerinin bodrum koridorlar[inodot]n[inodot], merdivenleri, merdiven
bo[scedil]luklar[inodot]n[inodot]n koridorlar[inodot]n[inodot], merdiven pencerelerini ve çat[inodot]
kat[inodot]n[inodot] münavebeyle (nöbetle[scedil]e olmak üzere), gerekti[gcaron]inde düzenlenecek olan bir
temizlik i[scedil]i plan[inodot]na göre temizlemeleri gerekmektedir.
3) Sözle[scedil]meye göre ba[scedil]ka bir husus öngörülmedi[gcaron]i taktirde konut sakinlerinin,
gerekti[gcaron]inde Konut Müessesesi taraf[inodot]ndan düzenlenmi[scedil] olan bir temizlik i[scedil]i
plan[inodot]na göre münavebeyle (nöbetle[scedil]e olmak üzere) a[scedil]a[gcaron][inodot]da belirtilen
k[inodot]s[inodot]mlar[inodot]n temizli[gcaron]ini yapmalar[inodot] gerekmektedir:
•
D[inodot][scedil] merdivenler dahil olmak üzere binan[inodot]n d[inodot][scedil][inodot]ndaki geçit
yollar[inodot],
•
Avlu,
•
Çöp kaplar[inodot]n[inodot]n daimi olarak bulunduruldu[gcaron]u yer,
•
Binan[inodot]n önündeki kald[inodot]r[inodot]m,
•
Belediyenin geçerli olan mahalli talimat[inodot]yla belirlendi[gcaron]i taktirde trafik yolu.
Kar ve buzun temizlenmesi ve zemin kaygan oldu[gcaron]unda Konut Müessesesi taraf[inodot]ndan
haz[inodot]rlanacak bir plana göre yerlere serpme (tuz, kum vs. ile) yap[inodot]lmas[inodot] gerekmektedir.
K[inodot][scedil][inodot]n zeminin kaygan olmas[inodot]na kar[scedil][inodot] al[inodot]nacak tedbirlerin,
resmi makamlar[inodot]n talimatlar[inodot] uyar[inodot]nca bu hususta ba[scedil]ka saatlar tespit
edilmedi[gcaron]i sürece, Saat 6 ve 21 aras[inodot]ndaki zaman zarf[inodot]nda etkili olmas[inodot] icap
eder.
Haufe-Index 584611
2/5
Hausordnung, türkische
4) Çöp ve süpüntülerin sadece bu husus'a öngörülen çöp kaplar[inodot]nda toplanmas[inodot] gerekir.
Fazla hamuleli ç[ocaron]pler, mukavva kutular vs. sadece küçük parçalara ayr[inodot]lm[inodot][scedil] bir
[scedil]ekildse ç[ocaron]op kaplar[inodot]na at[inodot]lmal[inodot]d[inodot]r. Hiçbir çöp veya süprüntünün,
ta[scedil][inodot]nma esnas[inodot]nda binan[inodot]n içine, geçit yollar[inodot]na veya çöp
kaplar[inodot]n[inodot]n devaml[inodot] olarak bulundurulduklar[inodot] yerlere dökülmemesine lütfen
dikkat ediniz.
5) Çama[scedil][inodot]rhane ve kurutma yerleri Konut Müessesesi taraf[inodot]ndan yap[inodot]lacak
taksimata göre yararlanmaya sunulmaktad[inodot]r. Y[inodot]kama i[scedil]i bitirildikten sonra,
çama[scedil][inodot]r y[inodot]kama yeri ve burada bulunan tüm donan[inodot]m[inodot]n gayet iyi bir
[scedil]ekilde temizlenmesi gerekir. Çama[scedil][inodot]rhane ve kurutma yerinin
anahtar[inodot]n[inodot]n bundan sonra s[inodot]rada olan konut sakinine tam zaman[inodot]nda
verilmesi icap eder.
Çama[scedil][inodot]rlar[inodot]n balkonlarda, sadece parmakl[inodot]klar[inodot]n üst seviyesini
a[scedil]mayacak [scedil]ekilde as[inodot]lmas[inodot]na müsaade edilmektedir.
6) Hal[inodot]lar[inodot]n sadece bu i[scedil] için öngörülen yerde temizlenmesine müsaade edilmektedir.
Giyecek e[scedil]yalar[inodot]n[inodot]n ve ayakkab[inodot]lar[inodot]n pencerelerde, balkon
parmakl[inodot]klar[inodot] üzerinde veya merdiven bo[scedil]luklar[inodot]nda temizlenmesine müsaade
edilmemektedir.
7) Çiçek etajerleri (raflar[inodot]) ve çiçek kasalar[inodot] uygun ve güvenli bir [scedil]ekilde
yerle[scedil]tirilmi[scedil] olmal[inodot]d[inodot]r. Balkonlarda ve pencere bankolar[inodot]nda
bulundurulan çiçeklerin sulanmas[inodot] esnas[inodot]nda suyun bina duvarlar[inodot]ndan
a[scedil]a[gcaron][inodot]ya dökülmemesine ve di[gcaron]er konut sakinlerinin pencere ve
balkonlar[inodot]na damlay[inodot]p s[inodot]zmamas[inodot]na dikkat edilmelidir.
8) Yüznumara küvetlerine ve/yahut lavabo veya mutfaktaki evyelere ev ve mutfa[gcaron]a ait çöplerin,
ka[gcaron][inodot]ttan yap[inodot]lm[inodot][scedil] çocuk bezlerinin ve benzeri [scedil]eylerin
at[inodot]lmas[inodot] yasakt[inodot]r.
9) Konutun so[gcaron]uk mevsimlerde de yeteri kadar havaland[inodot]r[inodot]lmamas[inodot] gerekir.
Bu havaland[inodot]rman[inodot]n, pencerelerin k[inodot]sa süreyle aç[inodot]larak
yap[inodot]lmas[inodot] gerekir. Merdiven bo[scedil]luklar[inodot]na bakan tarafa do[gcaron]ru, konutun ve
özellikle mutfa[gcaron][inodot]n havaland[inodot]r[inodot]lmamas[inodot] müsaade edilmemektedir.
10) Bodrumda, çat[inodot] kat[inodot]nda ve merdiven bo[scedil]luklar[inodot]nda bulunan pencerelerin
so[gcaron]uk mevsimlerde kapal[inodot] tutulmas[inodot] gerekir. Çat[inodot] pencerelerinin
ya[gcaron]murlu ve fena havalarda kapanmas[inodot] ve sürgülenmesi icap eder.
11) D[inodot][scedil]aridaki s[inodot]cakl[inodot][gcaron][inodot]n donma noktas[inodot]n[inodot]n
alt[inodot]na dü[scedil]tü[gcaron]ü zamanlarda, s[inodot]hhi tesisat[inodot]n donmas[inodot]n[inodot]
önlemek amac[inodot]yla, tüm uygun tedbirlerin al[inodot]nmas[inodot] gerekir.
12) Konut sakininin konutta bulunmad[inodot][gcaron][inodot] süre zarf[inodot]nda ve hasta olmas[inodot]
halinde, temizlik i[scedil]i yükümlülü[gcaron]ünün yerine getirilmesini sa[gcaron]lamas[inodot] gerekir. Uzun
süre konutta bulunmama halinde anahtar[inodot]n b[inodot]rak[inodot]lmas[inodot] icap eder. Böyle
hallerde Konut Müessesesinin durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir.
13) Motorlu ta[scedil][inodot]t vas[inodot]talar[inodot]n[inodot]n avluda, geçit yollar[inodot]nda ve
ye[scedil]il sahalarda b[inodot]rak[inodot]lmas[inodot] yasakt[inodot]r. Motorlu ta[scedil][inodot]t
vas[inodot]talar[inodot]n[inodot]n konut tesisleri dahilinde y[inodot]kanmas[inodot]na müsaade
edilmemektedir. Buralarda motorlu vas[inodot]talar[inodot]n ya[gcaron] de[gcaron]i[scedil]iminin
yap[inodot]lmas[inodot] ve tamiri yasakt[inodot]r.
Mü[scedil]terek Olarak Yararlan[inodot]lan Tesisler
Mü[scedil]terek olarak yararlan[inodot]lan tesislerde, yararlanma yönergeleri, ayr[inodot]ca kullanma
talimatlar[inodot] ve i[scedil]aret levhalar[inodot] geçerli bulunmaktad[inodot]r. Yararlanma hususunda
yap[inodot]lm[inodot][scedil] olan taksimat planlar[inodot]na riayet edilmesi gerekir.
Haufe-Index 584611
3/5
Hausordnung, türkische
Asansörler
1) Küçük çocuklar[inodot]n asansörden yararlanmalar[inodot]na, sadece büyüklerle birlikte
olduklar[inodot]nda müsaade edilmektedir. Asansörün gereksiz bir [scedil]ekilde
kullan[inodot]lmamas[inodot]na dikkat edilmelidir. Devaml[inodot] olarak yüklemeler ar[inodot]zalara yol
açar.
2) Asansörün içinin, Konut Müessesesince yap[inodot]lan temizlik plan[inodot]na göre konut sakinleri
taraf[inodot]ndan temizlenmesi gerekmektedir. Asansörler içerinsinde a[gcaron][inodot]r hamuleli, fazla
yer kaplayan e[scedil]yalar, mobilyalar ve benzeri [scedil]eyler sadece asansörün
ta[scedil][inodot]mas[inodot]na izin verilen saf yükü a[scedil]mad[inodot][gcaron][inodot] taktirde
ta[scedil][inodot]nabilir.
3) Asansörden ev e[scedil]yalar[inodot]n[inodot]n ta[scedil][inodot]nmas[inodot] amac[inodot]yla
yararlan[inodot]lmas[inodot] halinde, Konut Müessesesine e[scedil]ya naklini yapan firman[inodot]n
bildirilmesi gerekir. Böyle hallerde asansör kabininin gerekti[gcaron]i [scedil]ekilde korunmas[inodot] icap
eder. Bu esnada asansör kirletildi[gcaron]inde, bunun derhal temizlenmesi gerekmektedir.
Mü[scedil]terek Anten
1) Konutta al[inodot]c[inodot] cihaz[inodot]n anten ba[gcaron]lama priziyle ba[gcaron]lanmas[inodot]na,
sadece bu hususta gerekli k[inodot]l[inodot]nm[inodot][scedil] olan ba[gcaron]lama kablosu kullanmak
suretiyle müsaade edilmektedir. Bu kablo Konut Müessesesi taraf[inodot]ndan temin
edilmedi[gcaron]inden, konut sakininin bu kabloyu paras[inodot]n[inodot] kendisi ödemek suretiyle temin
etmesi gerekir. Ba[gcaron]laman[inodot]n di[gcaron]er ba[gcaron]lama kablolariyla
yap[inodot]lmas[inodot]na, bu [scedil]ekilde di[gcaron]er konut sakinlerinin al[inodot]c[inodot]lar[inodot]nda
ar[inodot]zalar meydana gelmesi nedeniyle, müsaade edilmemektedir. Ayr[inodot]ca bu [scedil]ekilde,
kendinize ait olan aletlerin de bundan zarar görme tehlikesi mevcuttur.
2) Mü[scedil]terek antende bozukluk veya hatalar[inodot]n bulundu[gcaron]u sonucuna var[inodot]lan,
mü[scedil]terek antendeki ar[inodot]za veya parazitlerin derhal Konut Müessesesine bildirilmesi gerekir.
Bu husustaki çal[inodot][scedil]malar[inodot] yürütme yetkisine, sadece Konut Müessesesi
taraf[inodot]ndan görevlendirilmi[scedil] bulunan kimseler sahip bulunmaktad[inodot]r.
3) Konut sakininin, Konut Müessesesi taraf[inodot]ndan görevlendirilmi[scedil] bulunan yerlere (firmalara
veya [scedil]ah[inodot]slara) al[inodot]c[inodot] tesisi ve tesise ba[gcaron]lanm[inodot][scedil] bulunan
cihazlar hakk[inodot]nda, al[inodot]c[inodot] tesislerin kontrolunun veya tamirat
çal[inodot][scedil]malar[inodot]n[inodot]n yap[inodot]lmas[inodot] amac[inodot]yla, i[scedil] günleri
esnas[inodot]nda veya kontrol yay[inodot]n[inodot] saatlerinde konutlara girilmesine müsaade etmesi ve
gerekti[gcaron]inde mü[scedil]terek anten tesisinde buna ba[gcaron]lanm[inodot][scedil] bulunan aletlerle
kontrolun yap[inodot]lmas[inodot]n[inodot]n sa[gcaron]lanmas[inodot]n[inodot] mümkün
k[inodot]lmas[inodot] icap eder.
Mü[scedil]terek Olarak Yararlan[inodot]lan Çama[scedil][inodot]r Y[inodot]kama Tesisi
Mü[scedil]terek olarak yararlan[inodot]lan çama[scedil][inodot]r y[inodot]kama yerinin
kullan[inodot]lmas[inodot]nda husule gelecek herhangi bir tehlikenin sorumlulu[gcaron]u kullanana ait
bulunmaktad[inodot]r. Çama[scedil][inodot]rlar[inodot]n y[inodot]pranmas[inodot] veya zarara
u[gcaron]ramas[inodot] halinde herhangi bir tazminat ödenmesi kesinlikle mümkün de[gcaron]ildir. Tesisin
bak[inodot]ml[inodot] ve iyi bir [scedil]ekilde kullan[inodot]lmas[inodot] gerekmektedir.
Ar[inodot]zalar[inodot]n bahis konusu olmas[inodot] halinde, alet veya makinan[inodot]n derhal
durdurulmas[inodot] ve Konut Müessesesinin durumdan haberdar edilmesi gerekir.
Çöp Kat[inodot][scedil]t[inodot]rma Tesisi
Çöp kat[inodot][scedil]t[inodot]rma tesisinden sadece Saat 8'den 20'ye kadar yararlanmaya müsaade
edilmektedir. Çöp yak[inodot]m tesisinin bozulmas[inodot]na ve t[inodot]kanmas[inodot]na yol açmamak
Haufe-Index 584611
4/5
Hausordnung, türkische
için, [scedil]i[scedil]eler, teneke kutular ve benzeri gibi a[gcaron][inodot]r veya yan[inodot]c[inodot] olmayan
[scedil]eylerin çöp bidonlar[inodot]na at[inodot]lmalar[inodot] gerekir. Mukavva veya kuma[scedil]
topaklar[inodot]n[inodot]n ayn[inodot] nedenle parçalan[inodot]p, ufalanmalar[inodot] gerekir. Doldurma
bacas[inodot]n[inodot]n el süpürgesi veya benzeri [scedil]eylerle, yararalanmay[inodot] müteakip
kurcalanmas[inodot] veya sürme suretiyle bo[scedil]alt[inodot]lmas[inodot] gerekmektedir. Bu esnada
fazla gürültü ve pat[inodot]rd[inodot] yapmaktan kaç[inodot]n[inodot]lmal[inodot]d[inodot]r. Baca içine
dü[scedil]meyip yere dü[scedil]en veya dökülen çöplerin tab[inodot]at[inodot]yla
kald[inodot]r[inodot]lmas[inodot] gerekir. S[inodot]k[inodot][scedil]m[inodot][scedil] bulunan baca
kapaklar[inodot]n[inodot]n zor kullanarak kapat[inodot]lmamalar[inodot] icap eder. Tikanma
görüldü[gcaron]ünde, durumun kap[inodot]c[inodot]ya bildirilmesi gerekmektedir.
Çocuk Oyun Yerleri
Kum havuzlar[inodot]n[inodot]n (kasalar[inodot]n[inodot]n) ve bu arada çevresinin temiz
tutulmas[inodot]ndan, burada oynayan çocuklar[inodot]n anababalar[inodot] sorumlu
bulunmaktad[inodot]rlar. Yabanc[inodot] çocuklar[inodot]n binaya ait bulunan arsa sahas[inodot]nda
oynamalar[inodot]na prensip olarak sadece binada oturan konut sakinlerinin çocuklariyla birlikte olmak
ko[scedil]uluyla müsaade edilmektedir. Oyun oynamay[inodot] müteakip yararlan[inodot]lan
Oyunca[gcaron][inodot]n, oynayan çocuklar[inodot]n anababas[inodot] taraf[inodot]ndan kum
havuzlar[inodot]ndan (kasalar[inodot]ndan) kendilerince al[inodot]n[inodot]p götürülmelerine dikkat
etmeleri gerekir. Evcil hayvanlar[inodot]n oyun sahas[inodot]ndan uzak bulundurmalar[inodot]
gerekmektedir.
Nürnberg, 26. Juni 2014
Baugenossenschaft Selbsthilfe G
Haufe-Index 584611
5/5