YAPI dergi2.qxd

Transkript

YAPI dergi2.qxd
30
62
70
94
110
‹çindekiler
28
YAPI 337
ARALIK DECEMBER 2009
AYLIK M‹MARLIK TASARIM KÜLTÜR SANAT DERG‹S‹
MONTHLY ARCHITECTURE DESIGN CULTURE AND ART MAGAZINE
Kuruluflu Founded 1973
‹MT‹YAZ SAH‹B‹ VE
GENEL YAYIN YÖNETMEN‹ EDITOR-IN-CHIEF
Do¤an Hasol
YAZI KURULU EDITORIAL BOARD
Do¤an Hasol
Prof. Dr. Bülent Özer
YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ MANAGING EDITOR
Yasemin Keskin Enginöz
KAPAK COVER
EXPO Zaragoza 2008 ‹spanyol Pavyonu
Spanish Pavilion, Expo Zaragoza 2008
Görüfl-Tart›flma 4
•Halit Refi¤, üç arkadafl ve Koca Sinan...
•Buldan Yaz Atölyesi
Haberler 6
•‹zmir’in belle¤i canlan›yor
•Ciddi(!) bir konu de¤il: H›zl› tren raydan ç›kt›
•Avrupa Kültür Baflkenti Kültürsüzlü¤ü
•Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› 11-13 Kas›m’da
gerçekleflti
•Bak›rköy Belediyesi: “TOK‹ Ataköy’ü
Mimarl›kta Gericilik ve Tutars›z
Yaklafl›mlar 34
EXPO Zaragoza 2008 ‹spanyol
Pavyonu 76
Do¤an Hasol
Hâlâ Selçuk ve Osmanl› yap›lar›n›n taklidinden
medet uman, bu yoldan yeni bir mimarl›k
yarat›labilece¤ini sanan yöneticiler, toplumun,
ekonominin, gereksinmelerin, teknolojinin,
k›saca ça¤lar›n de¤iflti¤inden habersiz
görünüyorlar.
M‹MAR‹ TASARIM: Patxi
Orta-Geç Tunç ve Demir Ça¤›
Anadolusundan Kent Sistemi
Örnekleri (M.Ö.1950-1609) 36
BASKI SORUMLUSU PRINTING MANAGER
Betonlaflt›racak”
•Yap›sal Çelik Profesyonelleri “Yap›sal Çelik
Günü”nde bulufltu
•“Yaflas›n Mimari”nin yay›m› tamamland›
•Türkiye Prefabrik Birli¤i 25. y›ldönümünü kutlad›
•Yunus Aran Konferanslar› Do¤an Hasol ile sürüyor
•YEM Etkinlikleri
•Prof. Muammer Onat’› yitirdik
REKLAM YÖNET‹C‹S‹ ADVERTISEMENT MANAGER
WAF 2009 ‹zlenimleri 16
Ahu Dalgak›ran, ‹lknur Türkseven Do¤rusoy
Bas›ndan 20
“Gün›fl›¤› ve Mimarl›k”
Sempozyumu Üzerine 50
YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜR YARDIMCISI ASSOCIATE EDITOR
Burçin Y›lmaz
GRAF‹K TASARIM GRAPHIC DESIGN
Emre Ç›k›no¤lu, BEK
GRAF‹K UYGULAMA REALIZATION
Asl›han Dokurlar, Kenan Öztürk
Kemal Kara
Alev Erarslan
Sürdürülebilir Kentler, Yavafl fiehir
Hareketi ve Yerel Yans›malar› 44
Dervifl Y›ld›z
REKLAM SATIfi ADVERTISEMENT
Cihat Er, Özlem Özdamar,
Teoman Coflkun, Bahad›r Erkmen
‹NG‹L‹ZCE DANIfiMANI ENGLISH CONSULTANCY
Dayna Tümer
BASKI VE RENK AYRIMI PRINT AND COLOR SEPARATION
OFSET YAPIMEV‹
fiair Sokak No: 4 K⤛thane 34410 ‹stanbul Tel: 0212 295 86 01
BASKI TAR‹H‹ PRINT DATE
23.11.2009
DA⁄ITIM DISTRIBUTION
Do¤an Da¤›t›m
YAYIN TÜRÜ
Yayg›n, Süreli
•Le Corbusier ve Hitler- tuhaf bir iliflki
Kahverengili(?) Modern Mimar
•Yaflas›n s›nav cumhuriyeti
•Bir cennet parças› yok edilecek!
•Allianoi, Yortanl› Baraj›’na kurban edilemez
•“AKM”
Bir Konu 22
•Mimarlar›n yaflam›na bir belge daha ekleniyor:
EDAC: Begüm fiiflmanyaz›c›
Vedat Tokyay
Hollanda’n›n Rotterdam kentinde düzenlenen
“Gün›fl›¤› ve Mimarl›k” sempozyumunda insan
sa¤l›¤›, mekân tasar›m›, kentsel çevre ve
sürdürülebilirlik gibi konular gün›fl›¤› temelinde
tart›fl›ld›.
Mimarl›kta Düzen Kavram›n›n
Bilgikuramsal Çözümlenmesi 56
•Mimarl›k her zaman para ediyor!
Emine Köseo¤lu
Yaz›da, kavram ve nesne bilgisi ikili¤i ak›lc›l›k ve
deneyimcilik üzerinden tart›fl›l›yor.
12 say›: 77 TL (KDV Dahil)
Ö¤rencilere: 64 TL (KDV Dahil)
D›fl Ülkeler (To Abroad): US $ 125.-
Karikatür 27
Porsche Müzesi 62
POSTA ÇEK‹ HESABI POSTAL CHEQUE ACCOUNT
Ürünler-Yenilikler 28
ABONELER VE DA⁄ITIM SERV‹S‹
SUBSCRIPTION AND CIRCULATION SERVICE
•Duravit’ten su masaj› sistemine sahip küvetler
•S-Cafe’de LG HI-MACS® do¤al akrilik tafl kullan›ld›
SAYISI SINGLE COPY
7 TL (KDV Dahil)
ABONMAN ANNUAL SUBSCRIPTION RATE
33454.5
Hafize Ergün (0212) 266 70 70/445
YAZI VE YÖNET‹M BÜROSU
EDITORIAL AND ADMINISTRATIVE OFFICE
Fulya Mah. Yeflilçimen Sok. No: 12/430
(Polat Kulesi yan›) 34394 fiiflli/‹STANBUL
Tel: (0212) 266 70 70
Faks: (0212) 266 74 66
[email protected]
www.yapidergisi.com
Yay›mlanan yaz›lardaki düflünceler yazarlar›na ait olup YAPI
Dergisi’ni ba¤lamaz. Kaynak gösterilerek yaz›lardan al›nt›
yap›labilir. Reklamlar reklam verenin sorumlulu¤undad›r. YAPI
Dergisi reklamlarda verilen bilgilerden dolay› sorumlu tutulamaz.
ISSN 1300-3437
Büyüteç 26
Sanat 30
•Emine Ceylan: “Zaman Yolculu¤u”
•Ça¤dafl sanat›n ‹stanbul zirvesi
Yay›nlar 32
•Mimarl›k Cep Sözlü¤ü
•The New Architectural Generation
•Makri Hori’den Bak›rköy’e Ayastefanos’tan Yeflilköy’e
•Mimarl›¤a Yar›flanlar: Ulusal Mimarl›k
Yar›flmalar›nda Gazi’li Mimarlar
M‹MAR‹ TASARIM: Delugan
Meissl Associated Arch.
Tasar›mda izlenen temel kavram, markan›n
de¤iflken ve canl› özelli¤inin mimarl›k diline
tercüme edilmesi. Müze, Porsche markas›n›n bu
özgün özelliklerini hem mekânsal hem de
duyusal olarak konuklara iletiyor.
Tallinn Belediye Binas› 70
Mangado Arquitectos
Mimari tasar›mla ‹spanyol Pavyonu, EXPO
2008’in hayal edilebilecek en çekici fiziksel
yap›ya sahip ve en iyi ayd›nlanan
mekânlar›ndan biri haline geldi. Ebro Nehri’nin
k›y›s›nda yer alan ‹spanyol Pavyonu özgün
silueti ile EXPO 2008 boyunca konuklar›
kendine çekti.
Nevflehir Otobüs Terminali 84
M‹MAR‹ TASARIM: Ofis
Mimarca Mimarl›k Ltd. fiti.
Kapadokya’n›n gizemli topografyas›nda
tasarlanan yap›n›n kavramsal ç›k›fl noktas›n›,
yine bu topografyan›n en belirgin
özelliklerinden olan do¤al tafl doku, girinti, do¤al
doluluk-boflluklar, amorf formlar ve s›¤›nma
dürtüsü oluflturmaktad›r.
Güzelkent Sosyal Kültür ve
Ticaret Merkezi 88
M‹MAR‹ TASARIM: Hasan
K›v›rc›k, Sinem Binzet,
Mimari Tasar›m Merkezi Ltd. fiti.
Philips Türkiye Genel Müdürlü¤ü 94
‹ÇM‹MAR‹ TASARIM: Sistema Teknolojik Yap›
Taahhüt Servis Ltd. fiti.
‹hsan Kendirli, Selen Çöremen, Aynur Eyübo¤lu
Philips Türkiye Genel Müdürlü¤ü’nün iç mekân›
modern, do¤al enerji kaynaklar› kullan›m›
yüksek, yatay iletiflime aç›k, çok yönlü kullan›m
olana¤›na sahip bir büro kurgusu ile tasarland›.
Ruhsat Al›m›nda Gecikmeler 98
S. Zeynep Do¤an, H. Murat Günayd›n,
Aysu Demirciefe
Yaz›da, yap› ruhsat› ve yap› kullanma izin
belgesi al›m›nda gecikme nedenlerinin ve
gecikme sürelerinin analizi yap›l›yor.
Gizemli Frig Vadilerinde Bir
Matmazel’in ‹zinde Kültürel Peyzaj:
“Asar Kale, Yap›ldak Köyü” 104
Kemal Nalbant
M‹MAR‹ TASARIM: BIG
Architects -
Bjarke Ingels Group
Tallinn Belediye Binas›’n›n yeri, tarihi doku ile
modern k›y› fleridi aras›nda bir ba¤lant›
niteli¤inde.
Dilin Söyleyemedikleri Düfl, Balina
ve Gölge 110
Ezgi Bakçay
BU SAYIDAK‹ REKLAMLAR D‹Z‹N‹
•Alkor Alüminyum Ltd. fiti. Ön Kapak ‹çi
•Çuhadaro¤lu Metal Sanayi ve Pazarlama A.fi. 49
•Ege Profil Tic. ve San. A.fi. 19
•Elmor Tesisat Malzemesi ve Tic. A.fi. 25
•‹leri Kal›pç›l›k Mak. El. San. ve Tic. Ltd. fiti. 43
•‹stanbul Serbest Mimarlar Derne¤i 13
•Nees Otomatik Panjur ve Kap› Sistemleri 83
•Sapa Yap› Sistem San. ve Tic. A.fi. 61
•Seramiksan Turgutlu Seramik San. ve Tic. A.fi.
Arka Kapak
•Termo Teknik Ticaret Ve Sanayi A.fi.
Ön Kapak ‹çi Karfl›s›
•Tüyap Tüm Fuarc›l›k Yap›m A.fi. 103
•Y›ld›z Entegre A¤aç Sanayi ve Ticaret A.fi. 33
•Yap›-Endüstri Merkezi 11, 93, 109,
Arka Kapak ‹çi

Benzer belgeler

YAPI dergi2.qxd

YAPI dergi2.qxd ABONMAN ANNUAL SUBSCRIPTION RATE

Detaylı

306

306 YAZI VE YÖNET‹M BÜROSU EDITORIAL AND ADMINISTRATIVE OFFICE Fulya Mah. Yeflilçimen Sok. No: 12/430

Detaylı

YAPI dergi2.qxd

YAPI dergi2.qxd YAZI VE YÖNET‹M BÜROSU EDITORIAL AND ADMINISTRATIVE OFFICE Fulya Mah. Yeflilçimen Sok. No: 12/430

Detaylı

YAPI dergi2.qxd

YAPI dergi2.qxd MONTHLY ARCHITECTURE DESIGN CULTURE AND ART MAGAZINE

Detaylı

303

303 tercüme edilmesi. Müze, Porsche markas›n›n bu özgün özelliklerini hem mekânsal hem de

Detaylı

YAPI dergi2.qxd

YAPI dergi2.qxd AYLIK M‹MARLIK TASARIM KÜLTÜR SANAT DERG‹S‹ MONTHLY ARCHITECTURE DESIGN CULTURE AND ART MAGAZINE

Detaylı

Görüfl-Tart›flma 20

Görüfl-Tart›flma 20 •Yap› Fuar› Ankara 23-26 Eylül 2010 günlerinde

Detaylı

İçindekiler 46 72 84 90 102 48

İçindekiler 46 72 84 90 102 48 olumsuzlayarak başka bir gerçeğin kapılarını aralar. O, kendisini yaşayan bir sanat yapıtı olarak yüzüyle, bedeniyle dünyanın yaradılış süreçlerine karıştırır.

Detaylı