T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B

Transkript

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı
: B.08.0.PGM.0.23.04.03-134/
Konu
: Mutemetlik Ücreti
…………………VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : 27/09/2004 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.04.03/73896 sayılı yazı.
Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlarda görevli personelin aylık ve
diğer parasal haklarının, hak sahiplerine istisnalar dışında tamamen bankalar yoluyla ödenmesi
işlemlerinin görevli mutemetler vasıtasıyla yapıldığı bilinmektedir.
Ancak Bakanlığımıza gelen yazılı ve sözlü şikayetlerde; öğretmenlere ödenen parasal
haklarından mutemediye ücretinin kesildiği bildirilmektedir.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında
Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında
bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz…”hükmüne
yer verilmiştir.
Bu itibarla, okul ve kurumlarımızda mutemet olarak görevlendirilen memur veya müdür
yardımcılarının; tahakkuk ve ücret ödemelerinde, Maliye Bakanlığının bu konudaki görüşleri de
dikkate alınarak, öğretmen veya diğer personelden söz konusu ödemeler karşılığında mutemediye
ücreti adı altında para almalarının mümkün olmadığı ilgi emirle bildirildiği halde bazı
mutemetlerin emre uygun hareket etmedikleri, öğretmen ve diğer personelden mutemediye ücreti
almaya devam ettikleri, Bakanlığımıza gelen yazılı, sözlü veya e-posta yoluyla yapılan
şikâyetlerden anlaşılmaktadır.
“
Bundan böyle, gerek Bakanlığımıza gerekse Valiliğinize bu konuda intikal edecek her
türlü şikâyetler titizlikle incelenerek emre uygun hareket etmeyenler (Mutemet, Gerçekleştirme
Görevlisi ve Harcama Yetkilisi) hakkında yasal işlem yapılacağının ilgililere duyurulması
hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Remzi KAYA
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM :
Gereği :
81 İL VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
.
Bakanlıklar 06648/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat:Avni ZENGİN Şef (Mutemet)
Telefon: (0 312) 413 15 47 Faks: (0 312) 425 28 59
e-posta: [email protected]
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr

Benzer belgeler

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü, Üst yönetici: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü, Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, ...

Detaylı