Problem Çözelim ve Kural›m 12.

Transkript

Problem Çözelim ve Kural›m 12.
10. Toplama ifllemlerinin sonuçlar›n› tahmin ediniz, tahmininizi ifllemin
sonucu ile karfl›laflt›r›n›z.
31
+ 23
22
+ 17
58
+ 33
12
+ 7
11. Toplama ifllemlerinin sonuçlar›n› tahmin ediniz. Tahmininizi
ifllemin sonucu ile karfl›laflt›r›n›z.
52 + 36 = .....
43 + 34 = .....
47 + 51 = .....
Problem Çözelim ve Kural›m
12. Hasan’›n akvaryumunda 5 bal›k
vard›. Babas› 16 bal›k daha ald›. Akvaryumda kaç bal›k oldu?
13. Ahmet ve day›s› göle
bal›k tutmaya gittiler. Ahmet
13, day›s› 18 bal›k tuttu.
Ahmet ve day›s› kaç bal›k
tuttu?
81
14. Otobüste 13 yolcu vard›. ‹lk
durakta 8, ikinci durakta 5 yolcu
daha bindi. Otobüste toplam kaç
yolcu oldu?
15. Bir kümeste ...... horoz, horozlardan ...... fazla da tavuk
vard›r. Kümesteki horozlarla tavuklar›n toplam› kaçt›r? Problem
cümlesini uygun verilerle tamamlay›p problemi çözünüz.
16. 11+ 22 iflleminin kullan›laca¤› bir problem kurup çözünüz.
17. Emre, ailesi ile Çanakkale’deki Truva
At›’n› görmeye gitti. Orada üç
farkl› ülkeden gelen
turistlerden oluflan
Truva At›
gruplar›n gezdiklerini
gördüler. Fransa’dan
27, Almanya’dan
33, Rusya’dan ise 17
turist vard›. Toplam turist
say›s›n› bulunuz.
82
En Sevilen Tatil Çeflidi (Bireysel Çal›flma)
Ödevin Amac›: Nesne grafi¤i oluflturmak ve nesne grafi¤ini
yorumlamak.
Ödevi Haz›rlama Süresi: 1 hafta
Araç ve Gereç: k⤛t, kalem, fasulyeler, fon kartonu, makas, yap›flt›r›c›, tatil konulu foto¤raflar
Performans Ödevi:
• Aileniz ve akrabalar›n›zdan oluflan 10 kiflilik bir grup belirlemeniz,
• Bu kiflilere en sevdikleri tatil biçimini (yayla, deniz, kapl›ca,
gezi) sorman›z,
• En sevilen tatil biçimini belirlemeniz isteniyor.
Ödevi Yaparken ‹flinizi Kolaylaflt›racak Baz› Öneriler:
• Her kiflinin cevab›n› ayr› ayr› not ediniz.
• Toplad›¤›n›z verileri (cevaplar›) nesne grafi¤ine dönüfltürünüz.
• Grafi¤inizi yorumlay›p vard›¤›n›z sonucu yaz›n›z.
• Çal›flman›z› fon kartonuna haz›rlayabilirsiniz. Veriler için
fasulye, makarna vb. kullan›p ilgili yere yap›flt›rabilirsiniz.
• Çal›flman›z› ilgili foto¤raf, resim ve kartpostallarla süsleyebilirsiniz.
Ödevinizin De¤erlendirilmesi:
• Verileri nesne grafi¤ine dönüfltürmeniz ve yorumlaman›z,
• ‹lginç ve farkl› bir çal›flma yapman›z,
• Sonuç raporlar›n›z› yaz›m kurallar›na uygun haz›rlaman›z
aç›s›ndan ödeviniz de¤erlendirilecektir.
83