Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz

Transkript

Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz
Hastalık Adı
BAKTERİYEL BENEK
HASTALIĞI
(Pseudomonas
syringae pv. Tomato)
Etkili Madde Adı ve Oranı
Bakır oksiklorid % 50
Ticari Adı
Kuppa Bakır 50
Oxi Cup 50
Doğer Bakır 50
Oxichlor 50
Mavi Bakır
Cuprocaffaro
H.Bakır
Koruma Bakır
Formülasyonu
Doz
İlaçlama Zamanı
WP
300-400 g/100 lt suya
WP
300 g/100 l suya
WP
300 g/100 l suya
Fidelikte ve
serada hastalık
görülür görülmez
koruyucu olarak
yeşil aksam
ilaçlaması
yapılmalıdır. Fide
döneminde bakırlı
ilaçlardan biri ile
haftada bir arayla
2–3 kez % 0,3 lük
dozda, diğer
dönemlerdeki
ilaçlamalar ise
bakırlı ilaçlardan
biri ile 8–10 gün
arayla 2–3 kez %
0,4 lük dozda
yapılmalıdır.
Agrovit 50
Vıtıgran 50
Efdal Bakırox ® 50
Best Bakır 50
Bakır kompleksi % 21 + Mancozeb
% 20
Bakır kompleksi % 21 +
Mancozeb % 20
PATLICANGİLLERDE
KÜLLEME HASTALIĞI
(Leveillula taurica)
Azoxystrobin 250
g/l
Trıval Forte
Polyza
Masstriforte
Tri-Miltox Forte
Trıval Forte
Polyza
Masstriforte
Tri-Miltox Forte
SC
Advice® 250
Quadris
Rotundıs
Quası Sc 250
Heros
Wopro- Azoxystrobine
Conrad
Headline
75 ml/100 l suya
• Serada
dikimden 15–20
gün sonra
ilaçlamaya
başlanır.
• Hastalığın
görülmesiyle
bitkilerin her
tarafını
kaplayacak
Hasat Aralığı
(Gün)
14
7
7
3
Caira
Ozacc
Efdal Azbin
Myclobutanil 245 g/l
EC
30 ml/100 l suya(serabiber)
SC
400 ml/100 l suya
Cymthane 24 E
Kulsil 24 E
şekilde, havanın
serin ve sakin
olduğu
zamanlarda
ilaçlama
yapılmalıdır.
3
Nimbus 24
Cymthane 24
Miclothane 24 E
Kükürt 800 g/l
Systınıl
Ransulphur 80
Typıc
Kumulus
Thio 80
Cosavet DF
Power Sulphur'H 80
Thiovit Jet
İzolkükürt 80
Saupolo 80
Saupolo 80
Wopro Sulph
Bull 80
Akkükürt
Finesulfur 80
Sulgran
Efdal Sulfur
7
Solfa
Thiolux
Finesulfur 80
Solar 80
Adonis
Super Sulphure
Penconazole 100 g/l
Indosulphur 80
Microthiol Special Disperss
Sulgran
Siarkol 800
Elosal 80
Woprosulph 80
Ks-Solur
Efdal Sulfur 80
Efdal Pekozol ® 100
EC
50 ml/100 l suya
(Biber-Sera)
7
EC
50 ml/100 l suya
(Biber-Sera)
3
Topas 100
İzolas 100
Erplant 100 EC
Oscar 100
Emerald 100
Penrival 100
Topgan 100
Marduk 100
Needful 100
Tebuconazole 250g/l
Orius 25
Pivot 25
Keeper 250
Pıvot 25
Solizol 25
Roxen
SEBZE FİDELERİNDE
KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ
(ÇÖKERTEN)
HASTALIĞI
(Phythium
spp.,Rhizoctonia
spp.,Fusarium spp.,
Alternaria spp.,
Sclerotinia spp.)
Kresoxim-methyl +
Boscalid 100g/l + 200g/l
Collis
%3,4 Cyflufenamid +
%15 Triflumizole
Triadimenol 250g/l
Sanga
Bakır oksiklorid %50
%50 Metalik Bakıra eşdeğer %84
Bakıroksiklorür
Shamel 25
Tirade Super 25
Shavit 25
Kuppa Bakır 50
Oxi Cup 50
Doğer Bakır 50
Oxichlor 50
Mavi Bakır
Cuprocaffaro
H.Bakır
Koruma Bakır
Agrovit 50
Vıtıgran 50
Efdal Bakırox ® 50
İzolbakır 50
Massbakır 50
Doğer Bakır 50
Cansa Kuppa Bakır 50
Best Bakır 50
Koruma Bakır
Efdal Bakırox
Cuprenax 50
Safa Bakır 50
Ossiclor 50
SC
WG
3
50 ml/100 l suya
(Biber-Sera)
25 g/100 l suya(sera)
1
40 ml/100 l suya
3
WP
300-500g/100 l suya
(fidelik ilaçlaması)
WP
300-500 gr/100lt
Fidelik için
Tohum
ilaçlaması:
Ekimden önce
tohuma
uygulanır.
Toprak
ilaçlaması:Ekimde
n önce ekimden
sonra fidelerin
toprak yüzeyine
çıkışından sonra
ve fidelerin veya
tarlaya
şaşırtılmasından
sonra yapılır.
14
14
Bakır Sülfat % 25
Hymexazol 360 g/l
Safa Göztaşı
Suda
Çözünen
Kristal
Cangaren
Blocker 36
SC
Vurgaren
İzolgaren 30 L
Coolgaren 36
Touchgreen
Unıcorn
Sound 360
Tachigaren 30 L
Tagiant 30 L
Astoria 360
Korgaren ® 360
Agrogaren 30 L
Mancozeb % 80
Cankozeb M-45
Arbiter®80
Sentrazab 80
Sancozeb
Dequiman Mz- 45
Sakozeb M-45
Maycep M-45
İzolmanzep M 45
Genozeb 80
Fungozeb M-45 72
Kingcozeb M-45
Mancozeb 80 WP
WP
% 0.5 bordo bulamacı
500 g göztaşı +250g
sönmemiş kireç
(fidelik ilaçlaması)
/100 l suya
150 ml/100 l suya
(DomatesBiber sera)
200 g/
100 kg
Tohum/da
14
3
-
Maneb % 80
Stager M 45
Helcozeb 80
Dithane M-45
Nemispor 80
Supercozeb M- 45
Fumazin 80
Specıal
Intrazeb
Dıkozeb 80
Dıkozın M-45 Fumazin
M-45 Blue
Fumazın 80 Mankotam
M-45
Rhonazeb Penncozeb
Penncozeb 80 WP
Fumazin M-45
Sakozeb M-45
Kimyagerler M-45
Indofil M-45
Majestik M 45
Dakuta M-45
Dequizeb M 45
Manco 80 Luxazeb
Dıthane M-45
Dikotan M-45
Dikozeb 80
Mankotam M-45
Masscozeb
Fungozeb M-45
Cansaneb M 22
Dithane M-22
Trimangol M-22
Saneb M-22
Best Mayneb M-22
İzolmaneb M-22
Gloneb M-22
Manesbar M-22
250 g/100 l su (fidelik)
200 g/
100 kg
Tohum/da
-
Thiram % 80
Tolclofos Methyl % 50
Tolclofos Methyl%30+ Thiram%30
SEBZELERDE
KURŞUNİ KÜF
HASTALIĞI
(Botrytis cinerea)
SEBZELERDE
BEYAZSİNEK
Boscalıd % 26.7+
Pyraclostrobin % 6.7
Superneb M-22
Hektaneb M-22
Rıvaneb 80 WP
Polyram M
Hektaneb 80
Kimyagerler M-22
Gloneb M-22
Ferneb 80
Manebtin
Rıvaneb 80
Dikotan M-22
Agroneb M-022
Hektaneb M-22
Ertac M-22
Strong Forte WP 80
Hekthiram Forte
Protect-Forte 80
Kortiram Forte 80
Sunder X 50
Toyofix 50
Lozilex 50
Rızolex 50 WP
Plalex 50
Korsilex 50
Agrolex 50
Sumitriz-T 60
WP
200 g/100 kg Tohuma
/da
14
WP
1000 g/da veya
100 g/100 lt su
Toprak ve bitki
ilaçlaması, can suyu
uygulaması
7
WP
400gr/da (damlama
sulama)
150 g/100 l suya
(Domates,
Biber-Sera)
60 g/100 l suya
(Biber,
Hıyar-Sera)
3
Signum
Bellum
WG
Cyprodinil+Fludioxonil
%37.5+%25
Switch 62.5
WG
Imazalil 500gr/lt
Chlorpyrifos ethyl, 480 g/l
Bestnate 50
Baron
Autoban 4
EC
EC
30ml/100lt
200 ml/da
3
7
• Yaprak başına 5
adet larva
3
7
Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)
Sera beyazsineği
(Trialeurodes
vaporariorum)
Cypermethrin, 200 g/l
Cypermethrin, 250 g/l
Dorpan 48
Sarban 4 E
Priban 4
Efdal Prinos 4
Durspan 4
Jokker 4
Alban 4
Killban 4
Catamaran 4
Massban 4
Dorsan 48
Megaban 4
Pyrinex 48
Korban 4
Sarban 4
Priban 4
Pestban 4
Serfos 48
Napoleon 4
Terpan 4
İzolban 4
Agrosban
Polytrin 200
Rocyper 20
Impermethrın 20
Matador 200
Arrivo 20
Dictatore 200
Fersiper 20
Siperkor 20
Dogmetrin 20
Prima 20
Ripcord 20
Canmethrın 25
Imperator
Lance 25
olduğunda
ilaçlama yapılır.
EC
40 ml/da
7
EC
30 ml /da
7
Deltamethrin, 25 g/l
Best Siper 25
İzolmethrin 25
Dante 25
Cardosso 250
Ningbo 25
Massmethrin 25 EC
Sipretor
Kulcyperin 25
Athletic 25
Simegon 25
Arrıvo 25
Kral 250
Athletic 25
Cyperkıller 250
Cymbush
Imperator
Jupiter 25
Cypra Plus
Siperkor 25
Cyperkiller 250
Efdal Kimetrin 25
Cypra Plus 250
Decan 2,5
Demond Ec 2.5
Jetsis 2.5
Deprıve EC 2,5
Deltadoğ 25
Predator 2.5 EC
Deltaplan
Belair 2,5
Desinol Ec 2,5
Dekagard 25
Deltharın 2.5
Demond Ec 2.5
Decis 2.5
Dedel Ec 2,5
Demond 2,5
EC
100 ml/da
3
Lambda cyhalothrin+
Buprofezin, 20+100 g/l
Thiamethoxam, 240 g/l
Pyriproxyfen 100 g/l
Mavi renkli yapışkan tuzak
(10x20 cm)
BİBER GALSİNEĞİ
(Asphondylia capsici)
SEBZELERDE
BOZKURT
(Agrotis spp.)
(Zehirli Yem)
Malathion 190 g/l
Chlorpyrifos-ethyl, %25
Declare 25
Dedel Ec 2,5
Dentis 25
Efdal Delmethrin ® 25
Dekagard 25
Katana
Kungapp
Karapp
Actara 240
Aktinara 240
Admin 10
Wopro-pyriproxyfen
Admiral 10
Platform 10
Admiral 10
-
EC
300 ml/da
7
SC
100 ml/da domatesbiber (serada damla
sulama)
50 ml/100 l suya
7
EC
Tuzak
3
-
Biber -sera beyaz sinek
monitor 1 tuzak/50m2)
Hekthion 20
Gold Malathion 20
EC
600 ml/da
Alban 25
İzolban 25
Seminal 25
Autoban 25
Catamaran 25 WP
Massban 25
WP
300 g/10 kg kepek+500
g şeker
• Bitkide 100
tomurcuğun 5-8’i
bulaşık
bulunduğunda
veya 2-3 larvaya
rastlandığında
mücadeleye
başlanmalıdır.
7
-
(Tohum İlaçlaması)
Chlorpyrifos-ethyl, %25
(Yeşil Aksam
İlaçlaması)
Chlorpyrifos-ethyl, %25
Cypermethrin, 250 g/l
Safban 25 WP
Pestban 25
Safban 25
Efdal Pirinos 25
Pyrinex 25
Alban 25
İzolban 25
Seminal 25
Autoban 25
Catamaran 25 WP
Massban 25
Safban 25 WP
Pestban 25
Safban 25
Efdal Pirinos 25 Pyrinex
25
Alban 25
İzolban 25
Seminal 25
Autoban 25
Catamaran 25 WP
Massban 25
Safban 25 WP
Pestban 25
Safban 25
Efdal Pirinos 25 Pyrinex
25
Canmethrın 25
Imperator
Lance 25
Best Siper 25
İzolmethrin 25
Dante 25
Cardosso 250
Ningbo 25
Massmethrin 25 EC
WP
12 g/1 kg tohuma
-
WP
1200 g/da
7
EC
40 ml/da
7
Deltamethrin, 25 g/l
SEBZELERDE
DANABURNU
(Gryllotalpa
Chlorpyrifos-ethyl, %25
Sipretor
Kulcyperin 25
Athletic 25
Simegon 25
Arrıvo 25
Kral 250
Cyperkıller
Cymbush
Imperator
Jupiter 25
Cypra Plus
Siperkor 25
Cyperkiller 250
Efdal Kimetrin 25
Arrivo 25
Cypra Plus
Decan 2,5
Demond Ec 2.5
Jetsis 2.5
Deprıve EC 2,5
Deltadoğ 25
Predator 2.5 EC
Deltaplan
Belair 2,5
Desinol Ec 2,5
Dekagard 25
Deltharın 2.5
Decis 2.5
Dedel Ec 2,5
Declare 25
Dedel Ec 2,5
Dentis 25
Efdal Delmethrin ® 25
Alban 25
İzolban 25
Seminal 25
EC
50 ml/da
WP
400 g/10 kg kepek+
500 g şeker
3
• Ülkemizin
değişik
bölgelerinde
7
gryllotalpa)
PİSKOKULU
YEŞİLBÖCEK
(Nezara viridula)
Deltamethrin, 25 g/l
Malathion % 25
Malathion 190 g/l
Malathion 500 g/l
Autoban 25
Catamaran 25 WP
Massban 25
Safban 25 WP
Pestban 25
Safban 25
Efdal Pirinos 25
Decan 2,5
Demond Ec 2.5
Jetsis 2.5
Deprıve EC 2,5
Deltadoğ 25
Predator 2.5 EC
Deltaplan
Belair 2,5
Desinol Ec 2,5
Dekagard 25
Deltharın 2.5
Demond Ec 2.5
Decis 2.5
Dedel Ec 2,5
Demond 2,5
Declare 25
Dedel Ec 2,5
Dentis 25
Efdal Delmethrin ® 25
Gold malathion 25 WP
Hekthion 25 WP
Malathion 25 WP
Gold Malathion 25
Malathion %25
malathion 25 WP
Hekthion 20
Gold Malathion 20
Hekhion %50 EM
Malathion 50
erken ilkbahardan
ekim ayı sonuna
kadar mücadele
yapılabilir.
EC
50 ml/da
• Bitki başına 5
ergin+nimf
olduğunda
ilaçlama yapılır.
3
WP
400 g/da
7
EC
500 ml/da
7
EC
200 ml/da
7
Malathion 650 g/l
SEBZELERDE
TELKURDU
(Agriotes spp.)
Chlorpyrifos-ethyl %25
YAPRAK GALERİ
SİNEKLERİ
(Liriomyza trifolii, L.
bryoniae, L
huidobrensis,
Phytomyza
horticola)
Sarı yapışkan tuzak
(570-580 nm)
Bifenthrin, 100 g/l
SEBZELERDE
YEŞİLKURT
[Heliothis armigera,
Heliothis viriplaca
(=Heliothis dipsacea]
Chlorantraniliprole %35
Deltamethrin, 25 g/l
Malathion 60 EC
Malathol 60
Gold Malathion 65
Hektion 65
Hekthion 65 EM
Nivathion 60
Alban 25
İzolban 25
Seminal 25
Autoban 25
Catamaran 25 WP
Massban 25
Safban 25 WP
Pestban 25
Safban 25
Efdal Pirinos 25
Jokker 25
-
Buick 100
Take-off
Tellstar 100
Altacor® 35
Decan 2,5
Demond Ec 2.5
Jetsis 2.5
Deprıve EC 2,5
Deltadoğ 25
Predator 2.5 EC
EC
170 ml/da
WP
1.2 kg/da 12 g/1 kg
tohuma
• Ortalama olarak
m2’de 6 ve daha
fazla sayıda larva
mevcutsa
ilaçlama
yapılmalıdır.
7
Tuzak
Seralarda Monitör 1
ad/ da Yakalama:
Sebze 1 ad/10 m2, süs
bitkileri 1 ad/5 m2
• Küçük yapraklı
bitkilerde yaprak
başına 4 adet,
büyük yapraklı
bitkilerde yaprak
başına 10 adet
larva olduğunda
ilaçlama yapılır.
• Bitkilerde %5
bulaşma
olduğunda
ilaçlama yapılır.
-
EC
50 ml/da
(Domates)
WG
12 gr./da
EC
50 ml/da
7
7
1
3
Methoxyfenozide 240 g/l
Malathion 190 g/l
Malathion % 25
Malathion 650 g/l
Pyridalyl 500g//l*
SEBZELERDE PAMUK
YAPRAKKURDU
(Spodoptera
littoralis)
Chlorpyriphos-ethyl, 480
g/l
Deltaplan
Belair 2,5
Desinol Ec 2,5
Dekagard 25
Deltharın 2.5
Demond Ec 2.5
Decis 2.5
Dedel Ec 2,5
Demond 2,5
Declare 25
Dedel Ec 2,5
Dentis 25
Efdal Delmethrin ® 25
Winsor
Prodıgy 240
Hekthion 20
Gold Malathion 20
Gold malathion 25 WP
Hekthion 25 WP
Malathion 25 WP
Gold Malathion 25
Malathion %25
malathion 25 WP
Malathion 60 EC
Malathol 60
Gold Malathion 65
Hektion 65
Hekthion 65 EM
Nivathion 60
Sumipleo 50
Baron
Autoban 4
Dorpan 48
Sarban 4 E
Priban 4
SC
60 ml/da(Sera)
1
EC
600 ml/da
7
WP
500 g/da
7
EC
200 ml/da
7
40 ml/100 l suya(sera)
3
EC
180 ml/da
• Bitkilerde % 5
bulaşma
olduğunda
ilaçlama yapılır.
• İlaçlama larvalar
7
Emamectin-benzoate, %5*
Indoxacarb, %30
Lufenuron, 50g/l
Malathion % 25
Malathion 190 g/l
Malathion 500 g/l
Malathion 650 g/l
Efdal Prinos 4
Medley ® 5
Proclaim 05
Surrender 5 Sh
Raıny 5
Spodhel
Aganta 5 SG
Cy-Claim
Hypnose 05
Hypnose 5
Pancart 5
Jockey 05
Emarebeno 05
Award 30 WGD
Steward
Scooter 050
Match 0.50
Luster 5
Ambargo 5
Maturon 050
Pintro 050
Gold malathion 25 WP
Hekthion 25 WP
Malathion 25 WP
Gold Malathion 25
Malathion %25
malathion 25 WP
Hekthion 20
Gold Malathion 20
Hekhion %50 EM
Malathion 50
Malathion 60 EC
Malathol 60
Gold Malathion 65
Hektion 65
Hekthion 65 EM
SG
dağılmadan
30 g/da biber-sera-tarla yapıldığında
sonuç daha iyi
olur.
7
WG
17 g/100 l suya sera
3
EC
30 ml/da
7
WP
480 g/da
7
EC
600 ml/da
7
EC
250 ml/da
7
EC
200 ml/da
7
Teflubenzuron, 150 g/l
Metaflumizone 240g/l*
Chlorantraniliprole+
Abamectin 45g/l+18g/l
Chlorantraniliprole %35
32000 CLU/mg Bacillus
thuringiensis subsp.
kurstaki ABTS-351 ırkı
Abamectin 18 g/l
KIRMIZIÖRÜMCEKLE
R
İki noktalı
kırmızıörümcek
(Tetranychus
urticae)
Pamuk
kırmızıörümceği
(Tetranychus
cinnabarinus)
Nivathion 60
Notch Super
Nomolt super
Alverde
SC
35 ml/da
3
SC
100 ml/da (sera-tarla)
1
Voliam targo 063 SC
SC
80 ml/100 l suya (sera)
1
Altacor® 35
Delfin
WG
DF
12 g/100 l suya (sera)
100 g/100 l suya (sera)
1
-
Canmec
Actınmor
Agrimec
Actinmor
Arvilmec
Devamec 18
Algamek 1.8
İzolmectin
Atamektin 1,8
Powermec Super
Alopec
Acente 1.8
Imex Abamectin 1.8
Oncamectin 1.8
Farmec 1.8
Massmectin
Bıomec
Contest
Torpedo
Arvilmec
Abamec
Torpedo
Romectın 1,8 EC
Plamec 18
Tımectın
EC
25 ml/100 l suya
• Küçük yapraklı
sebzelerde yaprak
başına 3 adet,
büyük yapraklı
sebzelerde 5 adet
canlı
Kırmızıörümcek
bulunduğunda
ilaçlama yapılır.
3
Bifenazate 240gr/lt
Clofentezine, 500 g/l
Etoxazole, 110g/l
Fenpyroximate, 50 g/l
Malathion 650 g/l
DOMATES PAS
AKARI
(Aculops lycopersic)
Spiromesifen 240 gr/lt
Hexythiazox 50gr/lt
Milbemectin 9.5 gr/lt
Pyridaben, %20
Avirmec Ec
Efdal Mectin 18
Floramite 240
Seebus 500
İzoltitanik
Vistro 500
Antarctıc 500
Apollo
Apofen
Korpollo 500
Zidane 10
İzolzum 10
Zoom 10 SC
Forset
Zombie
Novamite
Zuum 10
Zorba 10
Samba 10
Elomadin
Meteor
Truegold
Raincall
Malathion 60 EC
Malathol 60
Gold Malathion 65
Hekthion 65 EM
Nivathion 60
Bestugan
Nissorun 5
Milbeknock
Canhiper
Onset 20
Moonmite
SC
SC
60ml/100 lt
(yumurta,larva,nimf,er
gin)
30 ml/ 100 l suya
1
3
SC
25 ml/da , 35 ml/100 l
suya
3
EC
75 ml/100 l suya
14
EC
90 g/da
7
SC
EC
EC
WP
50ml/100lt
100ml/100lt suya
100ml/100lt
75 g/100 l suya
(domates-sera)
İlk görüldüğünde
ilaçlama
yapılmalıdır.
3
3
3
3
Azadirachtin A 40 g/l
SEBZELERDE
THRİPSLER
Tütün thripsi (Thrips
tabaci)
Çiçek thripsi
(Frankliniella
occidentalis)
SEBZELERDE
YAPRAKBİTLERİ
Pamuk yaprakbiti
(Aphis gossypii),
Bakla yaprakbiti
(Aphis fabae),
Şeftali yaprakbiti
Spinosad SC 480 g/l
İzolmite 20
Polymite 20
Lavante 20 WP
Pendaben 20
Rhamses 20
Hotdog 20
Onset 20
Puzzle 20
Onset 20
Sanmite
Primite 20
Satellite 20 WP
Pyramite
Efdal Pirden 20
Nimiks 4.5
EC
125ml/100 l
suya(Hıyarda
çiçek tripsi
(sera)
20 ml/100 l suya(Biber
Sera)
Laser
Reborn
Aralix 480
Pacgrow
Flenter
Spintor 240
Success 0.24
SC
Pirimicarb, % 50
Panzher
Piricarb 50
Kormicarb 50
WP
40 ml/da(biberseraçiçek
tripsi)
50 g/100 l suya
Deltamethrin, 25 g/l
Decan 2,5
Demond Ec 2.5
Jetsis 2.5
Deprıve EC 2,5
Deltadoğ 25
Predator 2.5 EC
EC
50 ml/da
Spinosad SC 240 g/l
SC
Küçük yapraklı
bitkilerde bitki
başına 10 thrips
ergin+larva,
büyük
yapraklı bitkilerde
bitki başına 20
thrips ergin+larva
veya bir çiçekte 5
thrips olduğunda
mücadele yapılır.
3
3
3
7
Küçük yapraklı
bitkilerde yaprak
başına 10 adet,
büyük yapraklı
bitkilerde
20 adet ve daha
fazla Yaprakbiti
3
(Myzus persicae)
Patates yaprakbiti
(Macrosiphum
euphorbiae)
Imidacloprid, 350 g/l
Pirimicarb, % 50
Pirimiphos-methyl, 500 g/l
Flonicamid %50
Deltaplan
Belair 2,5
Desinol Ec 2,5
Dekagard 25
Deltharın 2.5
Decis 2.5
Dedel Ec 2,5
Demond 2,5
Declare 25
Dedel Ec 2,5
Dentis 25
Efdal Delmethrin ® 25
Insector 350
Meriva
Efedor Sc 350
İzolucho 350
Biancor 35
Yımacho 350
Asvidor SC 350
Elendor
Bdor
Ekoprıd Sc 350
Hekvidor 350
Comprador Sc 350
Conmırıd Sc 350
Meriva
Backen 350
Confidor Sc 350
Kohinor Sc 350
Konfidanza 350
Panzher
Piricarb 50
Kormicarb 50
Actellic 50
Activizim 50
Teppeki
olduğunda
ilaçlama yapılır
SC
20 ml/100 l suya
7
WP
50 g/100 l suya
7
EC
100 ml/100 l suya
3
WG
15gr/100lt suya
1
SEBZELERDE
YAPRAK PİRELERİ
Empoasca decipiens
Paoli, Asymmetrasca
decedens (Paoli)
Pirimicarb, % 50
Deltamethrin, 25 g/l
Malathion 500 g/l
Malathion 190 g/l
Panzher
Piricarb 50
Kormicarb 50
Decan 2,5
Demond Ec 2.5
Jetsis 2.5
Deprıve EC 2,5
Deltadoğ 25
Predator 2.5 EC
Deltaplan
Belair 2,5
Desinol Ec 2,5
Dekagard 25
Deltharın 2.5
Demond Ec 2.5
Decis 2.5
Dedel Ec 2,5
Demond 2,5
Declare 25
Dedel Ec 2,5
Dentis 25
Efdal Delmethrin ® 25
Hekhion %50 EM
Malathion 50
Hekthion 20
Gold Malathion 20
Yapılan
sayımlarda,
yaprak başına 10
ve daha fazla
birey
saptandığında
ilaçlama yapılır.
7
WP
50 g/100 l suya
EC
50 ml/100 l suya
EC
150 ml/100 l suya
7
EC
400 ml/da
7
3

Benzer belgeler

Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları

Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları Polyram M Rıvaneb 80 WP Saneb M -22 Superneb M-22 Trimangol M-22 Mandipropamid 250g/l

Detaylı

BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI

BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI Terpan 4 Napoleon Sarban 4 E Serfos 48 Priban 4 Pyrinex 48 EC Megaban 4 Dorpan 48 Dorsan 48 Massban 4 Sonn 250 EC Matador 250 Canmethrın 25 Imperator Lance 25 Kral 250 Best Siper 25 İzolmethrin 25 ...

Detaylı

Akreditasyon Belgesi - İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Akreditasyon Belgesi - İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 2,4 D; Acetamiprid; Acibenzolar; Alachlor; Amitraz; Atrazine; Azimsulfuron; Azoxystrobine; Benalaxyl; Benfurocarb; Benomyl; Bifenazate; Buprimate; Buprofezin; Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran; Car...

Detaylı

BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI

BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI Efdal Prinos 4 Korban 4 Pestban 4 E Dursban 4 Terpan 4 Napoleon Sarban 4 E Serfos 48 Priban 4 Pyrinex 48 EC Megaban 4 Dorpan 48 Dorsan 48 Massban 4 Jokker 4 Alban 4 Baron Autoban Killban Catamaran ...

Detaylı