Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları

Transkript

Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Hastalık Adı
Kabakgillerde
Külleme
Hastalığı
Etkili Madde Adı ve Oranı
Ticari Adı
Formülasyon
u
SC
Doz (100 lt suya )
Ġlk hastalık belirtileri görüldüğünde
ilaçlamaya baĢlanır.
• Ġlaçlama havanın serin ve sakin
olduğu zamanlarda bitkinin her
tarafının ilaçla kaplanması Ģeklinde
olmalıdır.
• YağıĢtan sonra ve fazla çiğ
bulunduğunda toz kükürt uygulaması
yapılmamalıdır, çünkü çıkabilecek
güneĢ nedeni ile yanıklar meydana
gelebilir.
• Genellikle günlük sıcaklık ortalaması
27 oC’nin üstünde ve orantılı nemin de
% 50’nin altına düĢtüğü zamanlarda
ilaçlamaya ara verilmeli, Ģartlar
değiĢtiğinde ise ilaçlamaya devam
edilmelidir.
Hasat Aralığı
(Gün)
3
Azoxystrobin 250 g/l
Caira
Advice 20
Conrad
Efdal Abim
Headline
Ozacc
Quadris
Quasi SC 250
WoproAzoxystrobin
Rotundıs
Carbendazim % 50
Derosal 50
Bavistin
Koruma
Kendazim
Mıtrosal 50
Angel 50
Fermandazim 50
Cekudazim 50
Rodazim 50
Takistin 50
Cardazim 50
Cekudazim 50
Carbistın 50
Ġzoldazim 50
Cardazim 50
Indar 5
Ġzolkredit
Forecast 50
Candit 50 WG
Kambit
Berrlan
WG
50 g
EC
WG
100 ml (kabak)
25 g
(Hıyar)
3
7
Elosal 80
Solar 80
Thiovit
WP
400 g
7
Fenbuconazole 50 g/l
Kresoxim-Methyl %50
Kükürt % 80
75 ml/100 lt suya
İlaçlama Zamanı
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
3
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Adonıs
Woprosulph 80
Super Sulphure
80
Wopro Sulphur
Power Sulphur
Power Sulphur'H
Bull 80
Cosavet DF
Solfa
Indosulphur 80
Power Sulphur'H
80
Cosavet
Ransulphur 80
Power Sulphur'H
80
Microthiol
Special Disperss
Thiolux
Ks-Solur
Sulgran
Power Sulphur'H
Finesulfur 80
Ks-Solur
Thiovit Jet
Ġzolkükürt 80
Ransulphur 80
Thio 80
Saupolo 80
Efdal Sulfur 80
Typıc
Saupolo 80
Myclobutanil 125 g
Systhane 12 E
EC
30 ml
7
Penconazole 100 g/l
Marduk 100
Topas 100
Topas 100
EC
50 ml(Sera)
7
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Triadimenol 250 g/l
Triadimenol %1.5+Folpet
%70
Triflumizole + Cyflufenamid
15 +3.4
Tetraconazole 100 g/l
Kabakgillerde
Antraknoz
Thiram 80 %
Ġzolas 100
Penrival 100
Oscar 100
Needful 100
Efdal Pekozol ®
100
Emerald 100
Topgan 100
Erplant 100 EC
Shamel 25
EC
20 ml(sera)
7
Shavit F 71.5
Shamel F 71,5
Baymenol F 71,5
Ġzolhavit 71,5
Sanga
WP
200 g
7
WG
15g (Sera)
1
Domark 10
EC
50 ml
7
Kortiram Forte 80
Hekthiram Forte
Strong Forte WP
80
Hektolex T 50
Rizolex-T 50
Protect-Forte 80
WP
300g/
100 kg tohuma
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
Tohum ilaçlaması Ekimden önce
tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp, 1 saat
kurutulduktan sonra tohum ilaçlarından
biri ile ilaçlanmalıdır. Ġlacın tohum
yüzeyini kaplayabilmesi için bidon,
kavanoz veya naylon torbada en az 15
dakika sallanması gereklidir.
Yeşil aksam ilaçlaması Günlük
ortalama sıcaklığın 16°C olması ve
orantılı nemin en az %80’e ulaĢması ile
mücadeleye baĢlanması gerekirse de;
uygulamada en pratik yol, bitkilerinin
yaprak ve saplarında ilk antraknoz
lekelerinin tespiti ile ilaçlamaya
baĢlanmalıdır.
• Ġlaçlamanın bitki yapraklarının alt ve
üst yüzeylerine gelecek Ģekilde
yapılması gereklidir. Uygulamalar
rüzgârsız bir havada sabah ve akĢam
-
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Kabakgillerde
Mildiyö
Hastalığı
saatlerinde yapılmalıdır.
• Hastalığın Ģiddeti, iklim koĢulları ve
ilacın etkinlik süresine bağlı olarak
ilaçlamaya devam edilmelidir.
Ġlaçlamaya çevrede ilk mildiyö
belirtileri görüldüğünde baĢlanır.
• Ġlaçlamalar hastalığın Ģiddetine ve
iklim koĢullarına göre 7–10 gün
aralıklarla sürdürülür.
• Ġlaçlamaların bitkinin her tarafını,
özellikle de yaprak altlarını kaplayacak
Ģekilde yapılması gerekmektedir
Azoxystrobin 250 g/l
Caira
Advice 20
Conrad
Efdal Abim
Headline
Ozacc
Quadris
Quasi SC 250
WoproAzoxystrobin
Rotundıs
SC
60 ml
Bakır kompleksi+Mancozeb
%21+%20
Tri-Miltox
Tri-Miltox Forte
Dikozeb 80
Trival Forte
Masstriforte
Polyza
Daconil 75 W
Superonil 75 W
Piton
Paraconil 75
Dotanil 75
Banko 500
Paraconil 500
Wopro
Chlorothalonil
Cental
Daconil 500
Bravo
Sunconil 500
Casaro 50
Safconil 500 FL
Ġzolconil 500
Korconil 500
WP
250 g/da
(Hıyar)
14
WP
200 g/da
(Hıyar)
3
FL
250 ml
3
Chlorothalonil % 75
Chlorothalonil 500 g/l
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
3
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Chlorathalonil 450 g/l +
Carbendazim 100 g/l
Cymoxanil % 50
Cymoxanil % 5 + Mancozeb
% 45
Cymoxanil % 4.8 + Metiram
%57
Dimethomorph % 9 +
Mancozeb % 60
Famoxadone + Cymoxanil
%22.5 + %30
Famoxadone %6.25+
Mancozeb % 62.50
Folpet +Triadimenol 70+ 1,5
%
Nemastar
Efdal Cotonil 500
Funnil 500
Chedar 500
Carbenil
Car Banko SC
Agricarde
Elegant
Volvox 50
Topzate 50
KroĢet
Capselon 50
SC
200 ml/da
(Hıyar)
14
WP
50 g
3
Fungiman
Rambler 50
Ġzolzeb 50
Curzeb 50
Bandit 50
Aviso WG
WP
300 g
14
WG
200 g
21
Action MZ
WP/WG
200 g(Hıyar-TarlaSera)
40 g
(Hıyar)
120 g
(Hıyar)
200 g
3
Equation Pro
DF
Clip
DF
Shavit F 71.5
Shamel F 71,5
Baymenol F 71,5
Ġzolhavit 71,5
WP
Folpet % 50
Folpan 50
Koruma Faltan ®
50
WP
350 g/da
(Hıyar)
7
Fosetyl-Al % 80
Plant Care
Alıette 800
WP/WG
200 g
(Hıyar-Kavun)
3
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
3
14
7
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Wopro Fosetyl
Aluminium
Viola 80
Veliyette
Alfosetil 80
Alliset 80
Allegro
Ġzolette 80
Massfoset
Efdal Fosalin 80
Fitonette 80
Poseidon 80 WP
Mancozeb % 80
Kingcozeb M-45
Fumazin M-45
Blue
Fumazın 80
Dithane M-45
Dithane M-45
Special
Luxazeb
Mankotam M-45
Nemispor 80
Dıthane M-45
Fumazin 80
Dithane M 45
Dithane M-45
Mankotam M-45
Dıthane M 45
Specıal
Kimyagerler M45
Dikotan M-45
Dıthane M-45
Dıkozeb 80
Dikozeb 80
Penncozeb
Penncozeb 80 WP
Supercozeb M- 45
WP
200 g
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
14
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Sentrazab 80
Sancozeb
Dequiman Mz- 45
Indofil M-45
Mancozeb 80 WP
Sakozeb M-45
Majestik M 45
Stager M 45
Sakozeb M-45
Maycep M-45
Dakuta M-45
Helcozeb 80
Dıthane M 45
Specıal
Sakozeb M-45
Cankozeb M-45
Dıkozın M-45
Dequizeb M 45
Ġzolmanzep M 45
Genozeb 80
Fungozeb M-45
72
Manco 80
Maneb % 80
Agroneb M-022
Best Mayneb M22
Cansaneb M 22
Dıthane M-22
Dikotan M-22
Ferneb 80
Gloneb M-22
Hektaneb 80
Hektaneb M-22
Ġzolmaneb M-22
Kimyagerler M22
Manebtin
Manesbar M-22
WP
170 g
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
28
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Polyram M
Rıvaneb 80 WP
Saneb M -22
Superneb M-22
Trimangol M-22
Mandipropamid 250g/l
Metalaxyl % 8 + Mancozeb %
64
Revus 250
Propamocarb hidroklorit 722
g/l
Previcur 607
Practicur
Propacur'N
Evakur
Proplant
Open 72
Pencarp 72
Terminus
Pracur
Ġzolvicur N
Massocarb
SC
WP
60 ml (hıyar-sera)
250 g
3
7
EC
250 ml/da
3
Doctore Mz 72
Planet 72
Ridomil Mz 72
Milor 72
Trooper 72
Ridonet Mz 72
Armetil M 72
Patamil 72
Pilarmil 72
Rıdolın Mz 72
Wopro Mix 68
Manxyl
Cansamıl
Mirella Mz 72
Ġzolmil Mz 72
Manpower Mz
Remex 72
Pamidol 72
Meltemi 72 WP
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Parabolic
Parcur
Precarb
Sebze
Fidelerinde Kök
Çürüklüğü
(Çökerten)
Hastalığı
Folpet % 80
Bakır oksiklorid %50
Folpan 80
H.Bakır
Koruma Bakır
Woprocop
Mavi Bakır
Vıtıgran 50
Cuprocaffaro
Oxi Cup 50
Oxichlor 50
Kuppa Bakır 50
Agrovit 50
Doğer Bakır 50
Efdal Bakırox ®
50
Bakır Sülfat % 25
Safa GöztaĢı
Hymexazol 360 g/l
Mancozeb % 80
WG
WP
200 g/da
300-500g (fidelik
ilaçlaması)
Suda çözünen
Kristal
% 0,5 lik bordo
bulamacı
500+1000g
(fidelik ilaçlaması)
300 ml
200 g/
100 kg tohum/da
Cankozeb M-45
Dakuta M-45
Dequiman Mz- 45
Dequizeb M 45
Dıkozeb 80
Dıkozın M-45
Dıthane M 45
Dikotan M-45
Fumazın 80
Fumazin M-45 Blue
Fungozeb M-45 72
Genozeb 80
Helcozeb 80
Indofil M-45
SC
WP
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
Tohum ilaçlaması Ekimden önce
tohuma uygulanır.
Toprak ilaçlaması Ekimden önce
ekimden sonra fidelerin toprak
yüzeyine çıkıĢından sonra ve fidelerin
veya tarlaya ĢaĢırtılmasından sonra
yapılır.
7
14
14
3
-
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Ġzolmanzep M 45
Kimyagerler M-45
Kingcozeb M-45
Luxazeb
Majestik M 45
Manco 80
Mancozeb 80 WP
Mankotam M-45
Maycep M-45
Nemispor 80
Penncozeb 80 WP
Sakozeb M-45
Sentrazab 80
Special
Stager M 45
Supercozeb M- 45
Maneb % 80
Agroneb M-022
Best Mayneb M22
Cansaneb M 22
Dıthane M-22
Dikotan M-22
Ferneb 80
Gloneb M-22
Hektaneb 80
Hektaneb M-22
Ġzolmaneb M-22
Kimyagerler M22
Manebtin
Manesbar M-22
Polyram M
Rıvaneb 80 WP
Saneb M -22
Superneb M-22
Trimangol M-22
WP
250 g
(fidelik ilaçlaması)
200 g/
100 kg tohum/da
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
14
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Sebzelerde
Beyaz Çürüklük
Hıyar Köşeli
Yaprak Lekesi
Thiram % 80
Kortiram Forte 80
Hekthiram Forte
Strong Forte WP
80
Hektolex T 50
Rizolex-T 50
Protect-Forte 80
WP
300 g/100 kg
Tohuma
200 g/100 kg
tohuma/da
Iprodione % 50
Idone 50
Rovral 50
Neon 50
Rovone 50
Neon 50
Pladal 50
Simral
Wopro Iprodione
Proper 50
Efdal Iprodin 500
Massrodin
WP
75 g
Cyprodinil+Fludioxonil
%37.5+%25
Bakır oksiklorid % 50
Switch 62.5
WG
H.Bakır
Koruma Bakır
Woprocop
Mavi Bakır
Vıtıgran 50
Cuprocaffaro
Oxi Cup 50
Oxichlor 50
Kuppa Bakır 50
Agrovit 50
Doğer Bakır 50
Efdal Bakırox ®
50
WP
60 g (Biber,HıyarSera)
300 g
Maneb % 80
Agroneb M-022
Best Mayneb M22
WP
200 g
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
14
BulaĢık olduğu bilinen alanda toprak
ilaçlaması dikimden önce, yeĢil aksam
ilaçlaması ise fidelerin ĢaĢırtılmasından
sonra baĢlanılmalıdır
7
7
• YeĢil aksam ilaçlamaları hastalık
görülmeden ya da az sayıda bitkide
lekeye rastlanıldığında koruyucu olarak
yapılır. Yaprakların özellikle alt
yüzeylerinin ilaçlanmasına özen
gösterilmeli, ilaçlamalar 10 gün ara ile
en az 3 uygulama olarak yapılmalıdır
14
7
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Cansaneb M 22
Dıthane M-22
Dikotan M-22
Ferneb 80
Gloneb M-22
Hektaneb 80
Hektaneb M-22
Ġzolmaneb M-22
Kimyagerler M22
Manebtin
Manesbar M-22
Polyram M
Rıvaneb 80 WP
Saneb M -22
Superneb M-22
Trimangol M-22
Zararlı Adı
Sebzelerde
Beyazsinek
Etkili Madde Adı ve
Oranı
Ticari Adı
Chlorpyrifos ethyl, 480
g/l
Agrosban-4
Dursban 4
Pyrinex 48 EC
Formülasyonu
Doz (100 lt suya )
EC
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
İlaçlama Zamanı
Yaprak baĢına 5 adet larva+pupa olduğunda
ilaçlama yapılır.
Hasat
Aralığı
(Gün)
7
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Korban 4 EC
Dorsan 48
Terpan 4
Megaban 4
Pestban 4 E
Alban 4
Sarban 4 E
Jokker 4
Napoleon
Priban 4
Korban 4
Efdal Prinos 4
Baron
Autoban 4
Serfos 48
Killban 4
Dorpan 48
Massban 4
Catamaran 4 EC
Cypermethrin, 200 g/l
Prima 20
Impermethrın 20
Ripcord 20
Matador 200
Arrivo 20
Polytrin 200
Rocyper 20
Dictatore 200
Fersiper 20
Doğmethrin 20
Siperkor 20
EC
40 ml
7
Cypermethrin, 250 g/l
Massmethrin 25 EC
Cymbush
Simegon 25
Arrıvo 25
Imperator
Siperkor 25
EC
30 ml
7
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Imperator
Lance 25
Kral 250
Best Siper 25
Jupiter 25
Cyperkıller
Canmethrın 25
Cypra Plus
Cyperkiller 250
Kulcyperin 25
Ġzolmethrin 25
Athletic 25
Dante 25
Cardosso 250
Efdal Kimetrin 25
Ningbo 25
Deltamethrin, 25 g/l
Predator 2.5 EC
Decis 2.5
Desinol Ec 2,5
Deltharin 2.5
Dekagard 25
Demond Ec 2.5
Declare 25
Demond Ec 2.5
Jetsis 2.5
Dedel Ec 2,5
Decan 2,5
Deltadoğ 25
Dedel Ec 2,5
Belair 2,5
Dentis 25
Deprıve EC 2,5
Efdal Delmethrin
® 25
EC
100 ml
3
Lambda cyhalothrin+
Buprofezin, 20+100 g/l
Karapp
Katana
Kungapp
EC
300 ml
7
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Sebzelerde
Danaburnu
Sebzelerde
Thripsler
Pirimiphos-methyl, 500
g/l
Actellic 50
Activizim 50
EC
200 ml
3
Thiametoxam 240g/l
Actara 240
SC
3
Catamaran 25 WP
WP
Dursbant
25 WP 400 g
Korban 25 WP
Pyrinex 25 WP
Dursban 4
Dursban 25 W
Pyrinex 25 WP
Alban 25
Pyrinex 25
Cansa Joker 25
Pestban 25
Pyrinex 25
Ġzolban 25
Safban 25 WP
Killban 25
Pestban 25
Korban 25 W
Efdal Pirinos 25
Seminal 25
Autoban 25
Killban 25
Massban 25
WP
100 ml(sera-damla
sulama)
400 g/10 kg
kepek+500g
7
Ģeker
Pirimicarb, % 50
Prımor
Panzher
Piricarb 50
Kormicarb 50
WP
50 g
7
Deltamethrin, 25 g/l
Predator 2.5 EC
Decis 2.5
Desinol Ec 2,5
Deltharin 2.5
EC
50 ml
3
Chlorpyrifosethyl, %25
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
• Bulundukları yerde mutlaka zarar
yapmaları
nedeniyle
yoğunluklarına
bakılmaksızın
10 kg kepek+
mücadeleye
500 g Ģeker
geçilmelidir.
• Bir yerde bulunup bulunmadıkları; yenik
bitki, açtıkları galeri, nemli toprakların 1 cm
altındaki yüzeysel kazı izlerinin incelenmesi
ile anlaĢılabilir.
• Ülkemizin değiĢik bölgelerinde erken
ilkbahardan ekim ayı sonuna kadar
mücadele yapılabilir.
Mücadelesi için zehirli yem hazırlanır , bitki
diplerine serpilir.
Zehirli yem hazırlamak için tavsiyede yer
alan ruhsatlı ilaçlardan herhangi biri önce 10
kg kepek ile kuru kuruya karıĢtırılır, sonra
içinde ½ kg Ģeker eritilmiĢ su ile yavaĢ
yavaĢ nemlendirilir. Nemlendirme derecesi
kepeğin sünger haline gelmesiyle ayarlanır.
Mücadele yapılacak bahçe önce sulanır ve
hazırlanan bu zehirli yem akĢam üzeri,
dekara 8 kg hesabı ile ve bitki diplerine
gelecek Ģekilde serpilir.
7
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Dekagard 25
Demond Ec 2.5
Declare 25
Demond Ec 2.5
Jetsis 2.5
Dedel Ec 2,5
Decan 2,5
Deltadoğ 25
Dedel Ec 2,5
Belair 2,5
Dentis 25
Deprıve EC 2,5
Efdal Delmethrin
® 25
Sebzelerde
Yaprakbitleri
Deltamethrin, 25 g/l
Predator 2.5 EC
Decis 2.5
Desinol Ec 2,5
Deltharin 2.5
Dekagard 25
Demond Ec 2.5
Declare 25
Demond Ec 2.5
Jetsis 2.5
Dedel Ec 2,5
Decan 2,5
Deltadoğ 25
Dedel Ec 2,5
Belair 2,5
Dentis 25
Deprıve EC 2,5
Efdal Delmethrin
® 25
EC
50 ml
3
Pirimicarb, % 50
Prımor
Panzher
Piricarb 50
Kormicarb 50
WP
50 g
7
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Pirimiphos-methyl, 500
g/l
Actellic 50
Activizim 50
EC
100 ml
3
Malathion, 190 g/l
Hekthion 20
Gold Malathion
20
Liro Malathion
Sityon
Hekhion %50 EM
Malathion 65
EC
400 ml/da
7
EC
150 ml
7
Malathion, 500 g/l
Yaprak
Sinekleri
Galeri
Spinosad 480 g/l + 125
ml
Kırmızıörümcekler
Azadirachtin 40g/l
Abamectin 18 g/l
Laser
Reborn
Pacgrow
Aralix 480
Nimiks 4.5
SC
Canmec
Actınmor
EC
25 ml /100 l su +
125 ml
(Hıyar-sera)
200 ml
25 ml(hıyar-sera)
Agrimec
Küçük yapraklı bitkilerde yaprak baĢına 4
adet, büyük yapraklı bitkilerde yaprak
baĢına 10 adet larva olduğunda ilaçlama
yapılır.
Küçük yapraklı sebzelerde yaprak baĢına 3
adet, büyük yapraklı sebzelerde 5 adet canlı
Kırmızıörümcek bulunduğunda ilaçlama
yapılır.
3
3
3
Actinmor
Arvilmec
Devamec 18
Algamek 1.8
İzolmectin
Atamektin 1,8
Powermec Super
Alopec
Acente 1.8
Imex Abamectin 1.8
Oncamectin 1.8
Actinmor
Farmec 1.8
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Abamectin 1.8
Massmectin
Bıomec
Contest
Torpedo
Arvilmec
Abamec
Agrımec
Torpedo
Romectın 1,8 EC
Arvilmec
Plamec 18
Tımectın
Abamec
Agrımec
Actinmor
Avirmec Ec
Azadirachtin A 10 g/l
Clofentezine, 500 g/l
Etoxazole, 110g/l
Efdal Mectin 18
Nimiks 4.5
İzoltitanik
Seebus 500
Vistro 500
Antarctıc 500
Apollo
Apofen
Korpollo 500
Vistro 500
Zidane 10
İzolzum 10
EC
SC
500 m(hıyar-sera)
30 ml
3
3
SC
25 ml /da-35
ml(biber-dom)/100l
suya
3
Zoom 10 SC
Forset
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Zombie
Novamite
Novamite
Zuum 10
Zorba 10
* Fenazaquin, 200 g/l
* Fenpyroximate, 50
g/l
Samba 10
Totem 200
Exploder
Tomquın 200
Bohem 200
SC
50 ml(patlıcan)
3
EC
75 ml
14
WP
178 g(fasulye)
14
EC
EC
175 ml/da
75 ml(domates)
14
14
Panzher
Prımor
Piricarb 50
Kormicarb 50
WP
50 g
Decan 2,5
EC
50 ml
Elomadin
Meteor
Truegold
Meteor
Raincall
Sebzelerde
Yaprak Pireleri
Pirimicarb, % 50
Deltamethrin, 25 g/l
Demond Ec 2.5
Jetsis 2.5
Deprıve EC 2,5
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
Ülkemizde patateste mücadele eĢiğine
ulaĢmadığı için yaprak pirelerine karĢı
Kimyasal Mücadele yapılmamaktadır.
• Ancak tohumluk patates üretimi yapılan
yerlerde
virüs
hastalıklarının
yaygınlaĢmasını önlemek için Kimyasal
Mücadele gerekebilir.
• Ġlaçlama zamanını belirlemek amacıyla
bitki çıkıĢından itibaren tarlaya köĢegenleri
doğrultusunda bitkilerin taze yaprak ve
sürgünlerinden rasgele 50 yaprakta sayım
yapılır.
7
3
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Deltadoğ 25
• Yapılan sayımlarda, yaprak baĢına 10 ve
daha fazla birey saptandığında ilaçlama
yapılır.
Predator 2.5 EC
Deltaplan
Deltabiol 50
Deltadoğ 25
Belair 2,5
Desinol Ec 2,5
Deltaplan
Dekagard 25
Demond Ec 2.5
Dedel Ec 2,5
Deltharin 2.5
Demond 2,5
Declare 25
Decıs 25
Decis 2.5
Dedel Ec 2,5
Dentis 25
Karpuz
Telliböceği
Malathion, %25
Malathion, 190 g/l
Efdal Delmethrin ® 25
Hekthion 25 WP
WP
Gold Malathion
25
Malathion %25
Hekthion 20
EC
Gold
Malathion 20
400 g/da
500 ml/da
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
Mayıs ayı ortalarından itibaren kavun,
karpuz, hıyar, kabak gibi bitkiler üzerinde
ergin, yumurta ve larvaları aranır. 1 da
alanda, 3 farklı sırada 30 m mesafe boyunca
bulunan bitkiler kontrol edilir. 15 bitkinin
bulaĢık olması durumunda ilaçlama yapılır.
Mücadeleye
yönelik
eĢik
belirleme
7
7
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Kavun
Böceği
Kızıl
Malathion, 650 g/l
Nivathion 60
Hekthion 65 EM
Gold Malathion
65
Malathol 60
Malathion 60 EC
EC
170 ml
sayımları birer hafta ara ile iki defa
tekrarlanmalıdır.
7
Malathion, %25
Gold malathion
25 WP
Hekthion 25 WP
malathion 25 WP
Hekthion 20
Gold
Malathion 20
Nivathion 60
Hekthion 65 EM
Gold Malathion
65
Malathol 60
Malathion 60 EC
WP
400 g/da
7
EC
500 ml/da
EC
170 ml
Ergin ve larvaları için mücadele ayrı ayrı
yapılır.
Tarlanın köĢegenleri doğrultusunda 100 adet
bitkinin yeĢil aksamında ergin aranır. Bitki
baĢına 1-2 ergin görüldüğünde ergin
mücadelesi yapılır.
• Larvalar için, aynı Ģekilde solmuĢ
bitkilerin kök boğazı ve civarı ile köklerinde
larva aranır. Tarla kontrollerinde %2
oranında
bulaĢıklık
saptanırsa
larva
mücadelesi yapılır.
100 bitkide 1-2 yeni açılmıĢ yumurta paketi
veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile
mücadele gereklidir. Sürvey aynı tarlada 1012 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır. Ġlaçlama
larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha
iyi olacağından ilaçlama zamanına özen
gösterilmelidir
7
Malathion, 190 g/l
Malathion, 650 g/l
Sebzelerde Pamuk
Yaprakkurdu
Chlorpyriphos-ethyl,
480 g/l
Agrosban-4
Dursban 4
Pyrinex 48 EC
Korban 4 EC
Dorsan 48
Terpan 4
Megaban 4
Pestban 4 E
Alban 4
Sarban 4 E
Jokker 4
Napoleon
Priban 4
Korban 4
Efdal Prinos 4
Baron
Autoban 4
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
7
7
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
Serfos 48
Killban 4
Dorpan 48
Massban 4
Catamaran 4 EC
EC
180 ml/da
7
% 5 Emamectin
benzoate
Proclaim 05 SG
Malathion, 190 g/l
Hekthion 20
Gold Malathion
20
EC
600 ml/da
7
Malathion, 500 g/l
Sityon
Malathion 50
Malactol 50 EC
Malatoz 5
EC
250 ml/da
7
Malathion, 650 g/l
Malathion 60 EC
Hekthion 65 EM
Malathol 60
Gold Malathion
65
Malathion 65
Nivathion 60
EC
200 ml/da
7
Malathion, % 25
Malathion %25
Hekthion 25 WP
Malathion 25 WP
Gold malathion
25 WP
malathion 25 WP
Gold Malathion
25
Hekthion 25 WP
Gold Malathion
WP
480 g/da
7
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
25
Hekthion 25
Chlorantraniliprole
%35
Kök
Ur Nematodları
Altacor® 35
WG
32000 CLU/mg
Bacillus thuringiensis
subsp.kurstaki ABTS351 ırkı
Dazomet %97
Delfin
DF
12 g(tarla)/da12g(sera)/100 lt
suya
100 g(sera)
Basamid
Basamid Granulat
Bazomet
Efdal Azom
G
40-50 kg/da
Ethoprophos %10
Mocap 10 G
Redcap 10 G
Cymatod
GR
10 kg/da
Ethoprophos 200 g/l
Soccer 20
Mobile 20
Olymphos 20
Best Mekap 20
Redcap 20
Mobile 20
Ġzolcap 20
Ethocap 20
Pacman 20
Diamond
EC
5 l/da
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
1
-
Kök ur nematodu ile bulaĢık alanlarda
zararlıya karĢı ilaçlı mücadele ekim
dikim öncesi, toprak iĢlendikten sonra ekim
tavına geldiğinde ve toprak
sıcaklığının 15oC’nin üzerinde olduğu
zamanlarda, özellikle sonbahar aylarında
yapılmalıdır.
Ġlaçlamalarda
ruhsatlı
nematisitler kullanılmalıdır. Uygulama
sırasında ilacın etiketi üzerinde yazan kültür
bitkileri, bekleme süreleri ve dozlar
dikkate alınmalıdır.
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak
-
-
-
ġUBAT-2013
Hıyar Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılacak Tarım İlaçları
DİKKAT!!!!
 Kullanılan ilacın kalıntı durumu dikkate alınarak, uygulamalardan sonra, son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek meyveler hasat
edilmelidir.
 İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okunmalı ve tavsiyelere uyulmalıdır. Ambalaj etiketindeki bilgilere ve uyarılara
uyulmalıdır.
TARIM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ/ ZĠRAĠ MÜCADELE VE KARANTĠNA ġUBESĠ
ġUBAT-2013

Benzer belgeler

Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz

Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz İzolmethrin 25 Dante 25 Cardosso 250 Ningbo 25 Massmethrin 25 EC Sipretor Kulcyperin 25 Athletic 25 Simegon 25 Arrıvo 25 Kral 250 Athletic 25 Cyperkıller 250 Cymbush Imperator Jupiter 25 Cypra Plus...

Detaylı

BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI

BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI Robuts 4 Agrosban-4 Efdal Prinos 4 Korban 4 Pestban 4 E Dursban 4 Terpan 4 Napoleon Sarban 4 E Serfos 48 Priban 4 Pyrinex 48 EC Megaban 4 Dorpan 48 Dorsan 48 Massban 4 Jokker 4 Alban 4 Baron Autoba...

Detaylı

SALKIM GÜVESİ (Lobesia Botrana)

SALKIM GÜVESİ (Lobesia Botrana) Kelebek yumurtalarını en güzel en iri ve en korunaklı salkımlara bırakır. Yumurta ömrü ortam koĢullarına bağlı olarak 5-10 gün arasındadır. Yumurta saat camı Ģeklinde açık sarımsı yeĢil renktedir.R...

Detaylı

yolcu beraberi canlı hayvan yurtdışı çıkışı için düzenlenecek

yolcu beraberi canlı hayvan yurtdışı çıkışı için düzenlenecek ALMANYA: MĠKROÇĠP VE 30 GÜN ÖNCEDEN KUDUZ AġISI. AYRICA MĠKROÇĠPĠN KONUMU, UYGULAMA VE SON KULLANMA TARĠHĠ BĠLGĠLERĠNĠ GÖSTERĠR BELGE ĠSTENMEKTEDĠR. HAYVANLARA TAKILAN MĠKROÇĠPLERĠN KUDUZ AġISI UYG...

Detaylı