SPK

Transkript

SPK
VESTEL ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
01.01. – 30.06.2010
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ
İNCELEME RAPORU
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
01.01.– 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu’na
Giriş
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ekte yer alan 30.06.2010 tarihli özet konsolide bilançosu, aynı
tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin özet konsolide gelir tablosu, özet konsolide kapsamlı gelir tablosu, özet
konsolide özsermaye değişim tablosu ve özet konsolide nakit akım tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme
yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem özet finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulunca
yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim
sorumluluğumuz bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun
açıklanmasıdır.
İncelemenin kapsamı
İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları hakkında Seri: X, No:22
sayılı tebliğin 34. kısmında yer alan ara dönem finansal tabloların incelenmesi ile ilgili düzenlemelere uygun
olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden
sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını
kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları
çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde
farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla,
incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.
Sonuç
İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet konsolide finansal tabloların, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nin 30.06.2010 tarihi itibariyle konsolide finansal pozisyonunu, altı aylık döneme ilişkin konsolide finansal
performansını ve konsolide nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama
standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa
rastlanılmamıştır.
ENGİN Bağımsız Denetim Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International
Emre Halit
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 27.08.2010
Abide-i Hürriyet Caddesi
Bolkan Center
No:211-C Kat:2
34381 Şişli
İstanbul
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.-30.06.2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR………………………………………………………..….. ..….... 1-2
ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOLARI………………………………………………………..…..
3
ÖZET KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI…………………………………………..…
4
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI………………………………………...
5
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI…………………………………………………… 6
ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
DIPNOT 1
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ........................................
DIPNOT 2
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR...................................
DIPNOT 3
OPERASYONLARIN SEZONA GÖRE DEĞİŞİMİ .........................................................
DIPNOT 4
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ...............................................................................
DIPNOT 5
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ .....................................................................................
DIPNOT 6
FİNANSAL YATIRIMLAR .................................................................................................
DIPNOT 7
FİNANSAL BORÇLAR ........................................................................................................
DIPNOT 8
MADDİ DURAN VARLIKLAR ..........................................................................................
DIPNOT 9
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR...................................................................
DIPNOT 10 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ................................
DIPNOT 11 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER................................................................................
DIPNOT 12 FİNANSAL GELİRLER........................................................................................................
DIPNOT 13 FİNANSAL GİDERLER .......................................................................................................
DIPNOT 14 HİSSE BAŞINA KAZANÇ ( KAYIP) .................................................................................
DIPNOT 15 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI .................................................................................
DIPNOT 16 YABANCI PARA POZİSYONU .........................................................................................
DIPNOT 17 EK NAKİT AKIM BİLGİLERİ ............................................................................................
7
8-13
14
14-18
19
20
21-22
23
23
24-25
26
27
27
27
28-29
30-31
32
1
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 VE 31.12.2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız
incelemeden
geçmiş
Bağımsız
denetimden
geçmiş
30.06.2010
31.12.2009
5
6
217.551
14.921
310.966
14.041
15
12.253
1.101.929
10.874
1.199.323
15
5.280
84.847
967.610
23.860
117.770
5.063
45.650
832.386
22.709
65.926
2.546.021
2.506.938
1.569
14.066
2.992
817.801
115.106
207.222
61.942
8.438
4.932
12.849
3.645
872.282
117.060
207.231
60.652
10.544
Toplam duran varlıklar
1.229.136
1.289.195
Toplam varlıklar
3.775.157
3.796.133
Dipnot
referansları
Varlıklar
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- Diğer ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- Diğer alacaklar
Stoklar
Yıllara yaygın proje maliyetleri
Diğer dönen varlıklar
Toplam dönen varlıklar
Duran varlıklar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Şerefiye
Ertelenmiş vergi varlıkları
Diğer duran varlıklar
6
8
9
İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
2
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 VE 31.12.2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız
incelemeden
geçmiş
30.06.2010
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31.12.2009
7
240.326
1.068
343.075
1.068
15
716
1.810.648
3.165
1.685.941
15
2.034
10.122
5.777
81.531
15.892
52.104
1.896
11.251
10.687
95.747
16.076
52.002
2.220.218
2.220.908
364.745
320
1.082
21.520
12.864
47.297
372.170
793
4.086
19.436
12.667
43.473
447.828
452.625
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Hisse senedi ihraç primleri
Değer artış fonu
Yabancı para çevrim farkları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar zararları
Net dönem karı
Azınlık payları
335.456
688.315
79.191
1.940
18.530
51.358
(206.495)
(3.229)
142.045
335.456
688.315
79.191
2.593
11.100
36.087
(267.145)
74.086
162.917
Toplam özkaynaklar
1.107.111
1.122.600
Toplam kaynaklar
3.775.157
3.796.133
Kaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
- Banka kredileri
- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- Diğer ticari borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- Diğer borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Borç karşılıkları
Yıllara yaygın proje hakedişleri
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Dipnot
referansları
10.1
Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
- Banka kredileri
- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Borç karşılıkları
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Toplam uzun vadeli yükümlülükler
7
10.1
İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
3
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 VE 30.06.2009 TARİHLERİNDE SONA EREN
ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız
incelemeden
geçmiş
Dipnot
01.01.referansları 30.06.2010
Sürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti
4
4
Bağımsız
incelemeden
geçmiş
01.01.30.06.2009
01.04.01.04.30.06.2010 30.06.2009
2.345.849
(2.014.842)
1.920.733
(1.498.196)
1.183.505
(1.035.450)
1.061.699
(814.560)
331.007
422.537
148.055
247.139
(173.164)
(57.419)
(32.320)
16.731
(9.935)
(158.910)
(69.546)
(22.373)
27.066
(11.810)
(90.476)
(29.403)
(16.787)
10.050
(4.956)
(61.805)
(33.131)
(9.417)
7.276
(2.363)
74.900
186.964
16.483
147.699
384.485
(441.031)
341.981
(520.490)
262.774
(291.556)
127.588
(159.955)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)
18.354
8.455
(12.299)
115.332
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir (gideri )
Dönem vergi geliri (gideri)
Ertelenmiş vergi geliri (gideri)
(9.880)
(2.731)
(15.703)
17.650
1.201
(3.354)
(12.548)
12.542
5.743
10.402
(14.452)
115.326
8.972
(3.229)
8.265
2.137
3.806
(18.258)
5.169
110.157
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
Brüt kar
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri
Faaliyet karı
Finansal gelirler
Finansal giderler
12
13
Sürdürülen faaliyetler dönem karı (zararı)
Dönem karının (zararının) dağılımı
Azınlık payları
Ana ortaklık payları
Hisse başına kazanç (kayıp) -TL, tam
14
İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
4
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 VE 30.06.2009 TARİHLERİNDE SONA EREN
ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız
Bağımsız
incelemeden incelemeden
geçmiş
geçmiş
01.01.30.06.2010
01.01.01.04.30.06.2009 30.06.2010
01.04.30.06.2009
Dönem karı (zararı)
5.743
10.402
(14.452)
115.326
Yabancı para çevrim farkındaki değişim
Finansal varlıklardaki artış (azalış)
7.451
(653)
(9.471)
707
9.752
(642)
(20.063)
720
Diğer kapsamlı gelir (gider)
6.798
(8.764)
9.110
(19.343)
12.541
1.638
(5.342)
95.983
8.993
3.548
8.284
(6.646)
3.841
(9.183)
5.389
90.594
Toplam kapsamlı gelir (gider)
Toplam kapsamlı gelir (gider) dağılımı
Azınlık payları
Ana ortaklık payları
İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
5
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 VE 30.06.2009 TARİHLERİNDE SONA EREN
ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Ödenmiş
sermaye
175.456
160.000
--------
Sermaye
düzeltmesi
farkları
688.315
---------
Hisse
senedi
ihraç
primleri
79.191
---------
30.06.2009 itibariyle bakiye
335.456
688.315
79.191
1.249
6.190
36.028
(267.086)
2.137 145.920
1.027.400
01.01.2010 itibariyle bakiye
335.456
688.315
79.191
2.593
11.100
36.087
(267.145)
74.086 162.917
1.122.600
--------
--------
--------
--(653)
-----
-----7.430
--
-15.271
------
74.086
(15.271)
-1.835
----
(74.086)
------- (1.835)
-- (28.030)
-21
(3.229)
8.972
--(653)
-(28.030)
7.451
5.743
335.456
688.315
79.191
1.940
18.530
51.358
(206.495)
(3.229) 142.045
1.107.111
01.01.2009 itibariyle bakiye
Nakit sermaye artışı
Geçmiş yıllar zararlarına transfer
Yedeklere aktarım
Finansal varlıklardaki azalış
Temettü ödemesi
Azınlık payı oranlarındaki değişim
Yabancı para çevrim farkları
Net dönem karı
Geçmiş yıllar zararlarına transfer
Yedeklere aktarım
Finansal varlıklardaki azalış
Azınlık payı oranlarındaki değişim
Temettü ödemesi
Yabancı para çevrim farkları
Net dönem karı (zararı)
30.06.2010 itibariyle bakiye
Yabancı
Değer
para
artış çevrim
fonları farkları
542 15.680
------707
------- (9.490)
---
Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
34.091
--1.937
------
Geçmiş
Net
yıllar
dönem
karı
karı Azınlık
Toplam
(zararı) (zararı) payları özkaynaklar
148.505 (408.064) 133.633
867.349
160.000
---(408.064) 408.064
--(1.937)
------707
--- (1.587)
(1.587)
(5.590)
-5.590
---19
(9.471)
-2.137
8.265
10.402
İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
6
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 VE 30.06.2009 TARİHLERİNDE SONA EREN
ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız
incelemeden
geçmiş
01.01.30.06.2010
Bağımsız
incelemeden
geçmiş
01.01.30.06.2009
18.354
8.455
115.036
168.075
133.390
176.530
(14.266)
(14.790)
(359.966)
(6.008)
104.334
(189.444)
(30.237)
1.973
(22.887)
(33.322)
4.201
(22.105)
(51.151)
(51.226)
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki değişim
Nakit sermaye artışları
Alınan banka kredileri
Ödenen banka kredileri
Ödenen temettü
Ödenen faiz
Alınan faiz
(687)
-284.082
(398.452)
(28.030)
(24.424)
13.017
(91.806)
160.000
563.403
(477.175)
(1.587)
(39.349)
13.825
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları
(154.494)
127.311
8.014
(2.164)
(93.297)
(115.523)
Dipnot
referansları
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar
Vergi öncesi karı ile faaliyetlerden doğan net
nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler
17
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki net değişim
Ödenen kurumlar vergisi
17
Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi duran varlık alımları
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri
Maddi olmayan duran varlık alımları
8
9
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımları
Yabancı para çevrim farkları, net
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzerleri
5
310.624
342.951
30 Haziran itibariyle nakit ve nakit benzerleri
5
217.327
227.428
İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
7
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Vestel Elektronik” veya “Şirket”) ve bağlı ortaklıkları (“Grup”), ağırlıklı
olarak kahverengi ve beyaz eşya üretim ve ticareti ile ilgili faaliyetleri yürütmektedir. Şirket’in genel müdürlüğü, Ambarlı
Yolu, Zorlu Plaza, Avcılar, İstanbul, Türkiye’dedir. Grup’un Manisa Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Ege Serbest Bölgesi ve
Rusya’da üretim tesisleri bulunmaktadır.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından beri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda
(“İMKB”) işlem görmektedir.
30.06.2010 itibariyle, Şirket’in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir:
Pay %
Collar Holding B.V. (Hollanda)
Diğer ortaklar (Halka açık)
74,69
25,31
100,00
30.06.2010 tarihi itibariyle, Grup’un bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 11.693’dür (31.12.2009: 9.900).
01 Ocak – 30 Haziran 2010 hesap dönemine ait finansal tablolar, 27.08.2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
onaylanmıştır.
8
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1. Sunuma ilişkin temel esaslar
Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği”, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere
yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği
tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan
farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır.
Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal
Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen
muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1
Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir.
Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış 29 No’lu
“Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (UMS 29) uygulanmamıştır.
SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği uyarınca işletmeler, ara dönem finansal tablolarını UMS 34 “Ara Dönem Finansal
Raporlama” standardına uygun olarak tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttirler. Şirket bu çerçevede, ara
dönemlerde özet finansal tablo hazırlamayı tercih etmiş, söz konusu özet finansal tablolarını SPK Finansal Raporlama
Standartları’na uygun olarak hazırlamıştır.
Rapor tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları
TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden dolayı, ilişikteki finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği
çerçevesinde UMS/UFRS’ye göre hazırlanmış olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 ve 09 Ocak
2009 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş döneme ait
finansal tablolarda gerekli değişiklikler yapılmıştır.
2.2. İşletmenin sürekliliği
Grup finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.
2.3. İşlevsel ve raporlama para birimi
Konsolide finansal tablolar ana şirketin işlevsel ve raporlama para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. Konsolide finansal
tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak
hazırlanmıştır. Şirket ve Türkiye’de kayıtlı olan bağlı ortaklıkları muhasebe kayıtlarını ve finansal tablolarını TL cinsinden
Türk Ticaret Kanunu, vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılmış tekdüzen muhasebe planına uygun olarak
hazırlamaktadır.
Yabancı ülkelerde yerleşik bağlı ortaklıkların muhasebe kayıtları ve yasal finansal tabloları faaliyette bulundukları ülkenin
para birimleri cinsinden, o ülkedeki kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmış olup SPK Finansal Raporlama
Standartları uyarınca doğru sunum yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzeltilmiştir.
Yabancı ülkelerde yerleşik bağlı ortaklıkların aktif ve pasifleri bilanço tarihindeki döviz kuru, gelir ve giderleri ortalama döviz
kuru kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynak
içerisindeki yabancı para çevrim farkları kalemi altında takip edilmektedir.
9
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.4. Konsolidasyon esasları
Özet ara dönem konsolide finansal tablolar, 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarda belirtilen
esaslarla tutarlı olarak hazırlanan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları’nın hesaplarını içerir.
Bilanço tarihleri itibariyle konsolidasyona tabi tutulan şirketler ve Vestel Elektronik’e ait hisse payları aşağıdaki gibidir:
30.06.2010
31.12.2009
Konsolide edilen şirket
Ülke
Oy
hakkı
Etkinlik
oranı
Oy
hakkı
Etkinlik
oranı
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Vestel Dış Ticaret A.Ş.
Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.
Vestel CIS Ltd.
Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.Ş.
Vestel Savunma Sanayi A.Ş.
Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi A.Ş.
Vestel Iberia SL
Vestel France SA
Vestel Holland BV
Vestel Germany GmbH
Cabot Communications Ltd.
Vestel Benelux BV
Vestel UK Ltd.
Cabot İzmir Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Vestel Dijital Üretim Sanayi A.Ş.
Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme A.Ş.
Vestel Trade Ltd.
Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş.
OY Vestel Scandinavia AB
Deksarnet Telekomünikasyon A.Ş.
Intertechnika LLC
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Rusya
Türkiye
Türkiye
Türkiye
İspanya
Fransa
Hollanda
Almanya
İngiltere
Hollanda
İngiltere
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Rusya
Türkiye
Finlandiya
Türkiye
Rusya
72,6
99,4
99,7
100,0
100,0
99,9
25,0
60,0
100,0
99,9
100,0
100,0
90,8
100,0
100,0
100,0
99,9
94,0
100,0
45,0
100,0
99,9
99,9
72,6
99,3
99,7
100,0
100,0
99,9
25,0
15,1
99,7
99,6
99,7
99,7
90,8
99,7
99,7
100,0
99,8
94,0
99,7
45,0
99,7
99,9
99,9
72,6
99,4
99,7
100,0
100,0
99,9
30,0
60,0
100,0
99,9
100,0
100,0
90,8
100,0
100,0
100,0
99,8
94,0
100,0
45,0
100,0
99,9
99,9
72,6
99,3
99,7
100,0
100,0
99,9
29,9
18,0
99,7
99,6
99,7
99,7
90,8
99,7
99,7
94,7
99,3
94,0
99,7
45,0
99,7
99,9
99,9
Şirket, sermayesine doğrudan veya dolaylı olarak %50’den az iştirak ettiği ancak yönetiminde etkili bir şekilde kontrolü
altında tuttuğu Vestel Savunma Sanayi A.Ş., Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi A.Ş. ve Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret
A.Ş.’yi konsolidasyona dahil etmiştir.
10
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Grup şirketlerinin faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:
• Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket 1983 yılında kurulmuş olup her çeşit televizyon üretimi alanında faaliyet göstermektedir.
• Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Vestel Beyaz Eşya”)
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 1997 yılında kurulmuştur. Buzdolabı, split klima, çamaşır makinesi ve pişirici
cihazlar üretimi alanında faaliyet göstermektedir.
• Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1975 yılında kurulmuştur. Faaliyetini Ege Serbest Bölge’de devam ettirmektedir.
• Vestel Dış Ticaret A.Ş.
1987 yılında İstanbul’da kurulan şirket faaliyetlerini Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde sürdürmektedir. Vestel’e ait
üretim şirketlerinin ürettiği sanayi ürünlerini yurtdışına ihracatını sağlamaktadır.
• Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.
1991 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Vestel Şirketler Grubu’na bağlı kuruluşların üretimi olan Vestel markalı ürünlerinin
ve diğer ticari ev eşyalarının yurtiçi satış faaliyetlerini yürütmektedir.
• Vestel CIS Limited ( “Vestel CIS Ltd.”)
2002 yılında Vladimir Bölgesi, Rusya’da kurulmuştur. Renkli televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinesi üretimi alanında
faaliyet göstermektedir.
• Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.Ş.
1999 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Uydu iletişim ve altyapı hizmeti sağlamaktadır.
• Vestel Savunma Sanayi A.Ş.
2003 yılında İstanbul’da kurulmuş ve savunma teknolojilerinin pazarlama ve satışı konusunda faaliyet göstermektedir.
Vestel Savunma Sanayi A.Ş. Mart 2005 tarihinde Aydın Yazılım’ın sermayesinin %60’ını satın almıştır.
• Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi A.Ş.
1990 yılında Ankara’da kurulmuştur. Askeri ve sivil alanlarda özgün yazılım ve teknolojiler geliştirmektedir.
• Vestel Iberia SL
1998 yılında İspanya’da kurulmuştur. Vestel ürünlerinin İspanya ve Portekiz’de satışını sağlamaktadır.
• Vestel France SA
1996 yılında Fransa’da kurulmuştur. Vestel ürünlerinin Fransa, Belçika ve İsviçre’ye pazarlanmasını sağlamaktadır.
11
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
• Vestel Holland BV
1995 yılında Hollanda’da kurulmuştur. Üretim şirketlerinin ihtiyacı olan hammaddeyi temin etmekte ve ürünlerin toptan
satışını sağlamaktadır.
• Vestel Germany GmbH
1995 yılında Almanya’da kurulmuştur. Vestel ürünlerinin Almanya, Avusturya ve İsviçre’ye satışını, dağıtımını ve servis
faaliyetlerini yürütmektedir.
• Cabot Communications Ltd.
1995 yılında İngiltere’de kurulan şirket 2001 yılında Vestel Şirketler Grubu’na dahil olmuştur. Faaliyet konusu, dijital
televizyon teknolojileri konusunda yazılımlar geliştirmek ve bu ürünlerin satış ve pazarlama kanallarını oluşturmaktadır.
• Vestel Benelux BV
2003 yılında Hollanda’da kurulmuştur. Vestel ürünlerinin Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’da pazarlanmasını
sağlamaktadır.
• Vestel UK Ltd.
2004 yılında İngiltere’de kurulmuştur. Vestel ürünlerinin İngiltere’ye pazarlanmasını sağlamaktadır.
• Cabot İzmir Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2004 yılında İzmir, Türkiye’de kurulmuştur. Dijital televizyon teknolojileri konusunda yazılımlar geliştirmek amacıyla
İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdürmektedir.
• Vestel Dijital Üretim Sanayi A.Ş.
2005 yılında kurulmuştur. Faaliyet konusu, kişisel bilgisayar (PC) ile internet erişim cihazı üretimi olup Manisa Organize
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet göstermektedir.
• Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme A.Ş.
2005 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Elektronik sektörü ile ilgili piyasa araştırması, planlama ve danışmanlık hizmetleri
vermektedir.
• Vestel Trade Ltd.
2003 yılında Rusya’da kurulmuştur. Vestel ürünlerinin Rusya’da pazarlanmasını sağlamaktadır.
12
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
• Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş (“Birim Bilgi İşlem”)
Hastanelere yazılım hizmeti vermek için 1991 yılında İzmir’de kurulmuş olup Mayıs 2006 tarihinde Vestel Grup’una dahil
edilmiştir.
• OY Vestel Scandinavia AB (“OY Vestel”)
2006 yılında Finlandiya’da kurulmuştur. Vestel ürünlerinin Finlandiya’ya pazarlanmasını sağlamaktadır.
• Deksarnet Telekomünikasyon A.Ş. (“Deksarnet”)
Uydu iletişim ve altyapı hizmeti vermek için 2006 yılında İstanbul’da kurulmuştur.
• Intertechnika LLC (“Intertechnika”)
Mayıs 2005 yılında Rusya’da kurulan Intertechnika 26 Aralık 2007 tarihinde Vestel Cıs Ltd. tarafından %99,9 oranındaki
hissesi satın alınmıştır. Intertechnika,Vestel Cıs Ltd’ye operasyonel kiralama hizmeti vermektedir.
2.5. Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem finansal tabloların düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem özet konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem özet konsolide finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.
2.6. Önemli muhasebe politikalarının özeti
30 Haziran 2010 tarihinde sona eren döneme ilişkin ara dönem özet finansal tablolar, UFRS’nin ara dönem finansal tabloların
hazırlanmasına yönelik UMS 34 standardına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle özet ara
dönem finansal tablolar, 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan
muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu özet ara
dönem finansal tablolar 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir.
13
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.7. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) değişiklikler
Grup cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’nın Uluslararası Finansal Raporlama
Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş
standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır.
2.7.1 2010 yılında geçerli olan yeni veya değişikliğe uğramış standart ve yorumlarda yapılan değişiklikler
•
•
•
•
•
•
•
2009’da yayınlanan UFRS’deki Yıllık İyileştirmeler
UFRS 1 “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması – Diğer İstisnai Durumlar”
UFRS 2 “Hisse Bazlı Ödemeler”
UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme”
UFRS 3 “İsletme Birleşmeleri” ve UMS 27 “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”
UFRYK 17 “Parasal Olmayan Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı”
UFRYK 18 “Müşterilerden Varlık Transferi”
2.7.2 Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanması benimsenmemiş mevcut standartlarla ilgili
değişiklikler ve yorumlar:
•
•
•
•
•
•
•
UMS 24, “İlişkili Taraf Açıklamaları”
UFRYK Yorum 19 “Özkaynağa dayalı finansal araçlar ile finansal borcun ortadan kaldırılması”
UFRYK Yorum 14 “UMS 19 - Tanımlanmış fayda varlığının sınırı, asgari fonlama koşulları ve bu
koşulların birbiri ile etkileşimi”
UMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum”
UFRS 9 “Finansal Araçlar: Sınıflama ve Ölçme”
UFRS 1 (değişiklikler) “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması – Diğer İstisnai
Durumlar”
Mayıs 2010’da yayınlanan UFRS’deki Yıllık İyileştirmeler
Grup yönetimi, 2.7.2 maddesinde yer alan standart ve yorumların operasyonlarına olan etkilerini değerlendirmektedir. Grup
yönetimi söz konusu Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Grup’un finansal tabloları üzerinde
önemli bir etki yaratmayacağı görüşündedir.
14
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 – OPERASYONLARIN SEZONA GÖRE DEĞİŞİMİ
Beyaz Eşya bölümü çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, klima ve pişirici cihazlar üretmektedir. Beyaz Eşya
satışlarını oluşturan çamaşır makinesi, pişirici cihazlar ve bulaşık makinesi ürün grupları sezon değişimlerinden miktar olarak
etkilenmemekle birlikte soğutma karakterli buzdolabı ve klima ürünleri yaz aylarında kış aylarına göre miktar bazında 2 ile 3
kat artış gösterebilmektedir.
Televizyon ve elektronik cihazlar bölümünün ana ürün grubu olan LCD televizyonun yıllık bazda satışlarının %35-%40’lık
kısmı yılın son çeyreğinde gerçekleşmektedir.
DİPNOT 4 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Birincil raporlama biçimi – Endüstriyel bölümler
01.01.-30.06.2010
Satış gelirleri
Satışların maliyetleri
Brüt kar
Bölümler arası satış gelirleri
01.04.-30.06.2010
Satış gelirleri
Satışların maliyetleri
Brüt kar
Bölümler arası satış gelirleri
Televizyon ve
elektronik cihazlar
Beyaz eşya
Diğer
Toplam
1.546.410
(1.319.716)
737.653
(638.630)
61.786
(56.496)
2.345.849
(2.014.842)
226.694
99.023
5.290
331.007
15.828
10.502
2.500
28.830
774.316
(668.720)
391.599
(350.505)
17.590
(16.225)
1.183.505
(1.035.450)
105.596
41.094
1.365
148.055
7.320
5.750
2.265
15.335
44.774
17.139
27.995
2.357
9.019
4.072
81.788
23.568
61.913
30.352
13.091
105.356
Gelir tablosuna dahil edilen diğer bölüm hesapları:
01.01.-30.06.2010
Amortisman giderleri
İtfa payları
15
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
01.01.-30.06.2009
Satış gelirleri
Satışların maliyetleri
Brüt kar
Bölümler arası satış gelirleri
01.04.-30.06.2009
Satış gelirleri
Satışların maliyetleri
Brüt kar
Bölümler arası satış gelirleri
Televizyon ve
elektronik cihazlar
Beyaz eşya
Diğer
Toplam
1.198.163
(913.529)
664.661
(535.384)
57.909
(49.283)
1.920.733
(1.498.196)
284.634
129.277
8.626
422.537
12.584
7.067
3.580
23.231
655.000
(492.502)
373.237
(293.835)
33.462
(28.223)
1.061.699
(814.560)
162.498
79.402
5.239
247.139
4.839
3.948
2.877
11.664
Gelir tablosuna dahil edilen diğer bölüm hesapları:
01.01.-30.06.2009
Amortisman giderleri
İtfa payları
30.06.2010
Varlıklar
Dağıtılmayan varlıklar
42.386
9.254
28.043
3.275
10.796
3.296
81.225
15.825
51.640
31.318
14.092
97.050
1.898.572
1.169.669
170.170
3.238.411
536.746
Toplam varlıklar
Yükümlülükler
Dağıtılmayan yükümlülükler
Toplam yükümlülükler
3.775.157
1.410.594
396.135
4.635
1.811.364
856.682
2.668.046
16
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
01.01.-30.06.2010
Bölüm yatırım harcamaları
31.12.2009
Varlıklar
Dağıtılmayan varlıklar
27.525
17.560
8.039
53.124
Televizyon ve
elektronik
cihazlar
Beyaz eşya
Diğer
Toplam
1.956.224
1.147.521
154.384
3.258.129
538.004
3.796.133
Toplam varlıklar
Yükümlülükler
Dağıtılmayan yükümlülükler
1.371.417
312.840
4.849
Toplam yükümlülükleri
01.01.-30.06.2009
Bölüm yatırım harcamaları
1.689.106
984.427
2.673.533
33.595
13.457
8.375
55.427
Dağıtılmayan varlık ve yükümlülükler:
30.06.2010
Varlıklar Yükümlülükler
Nakit ve nakit benzerleri
Ertelenmiş vergi varlıkları
Diğer varlıklar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Diğer yükümlülükler
31.12.2009
Varlıklar Yükümlülükler
217.551
61.942
257.253
------
---5.777
241.394
365.065
47.297
197.149
310.966
60.652
166.386
------
---10.687
344.143
372.963
43.473
213.161
536.746
856.682
538.004
984.427
17
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
İkincil raporlama biçimi – Coğrafi bölümleme
Brüt satış gelirleri
Türkiye
Avrupa
Diğer
Satışlardan indirimler (-)
01.01.30.06.2010
01.01.30.06.2009
01.04.01.04.30.06.2010 30.06.2009
607.529
1.586.202
229.224
550.462
1.291.528
154.611
317.570
797.520
114.863
333.560
669.332
96.738
2.422.955
1.996.601
1.229.953
1.099.630
(77.106)
(75.868)
(46.448)
(37.931)
2.345.849
1.920.733
1.183.505
1.061.699
Grup satışlarını, “Avrupa” bölümüne EUR para birimi üzerinden gerçekleştirmektedir. Bölümün %65’ini (01.01.-30.06.2009
: %65) oluşturan Avrupa bölümü satışları EUR para birimi üzerinden gerçekleştiğinden ve farklı risk ve getirilere sahip
olmadığından ülke bazında ayrılmamıştır.
Bölüm varlıkları
Türkiye
Avrupa
Diğer
30.06.2010
31.12.2009
2.768.875
776.421
229.861
2.675.916
874.658
245.559
3.775.157
3.796.133
18
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bölüm yatırım harcamaları
Türkiye
Avrupa
Rusya
Maddi duran varlık amortisman giderleri
Türkiye
Avrupa
Rusya
Maddi olmayan duran varlık itfa payları
Türkiye
Avrupa
01.01.30.06.2010
01.01.30.06.2009
01.04.30.06.2010
01.04.30.06.2009
50.551
298
2.275
52.341
1.418
1.668
27.267
187
1.200
23.447
1.043
1.587
53.124
55.427
28.654
26.077
76.741
365
4.682
74.846
1.808
4.571
37.663
167
2.249
35.294
1.678
2.083
81.788
81.225
40.079
39.055
23.545
23
15.340
485
11.865
10
3.347
225
23.568
15.825
11.875
3.572
19
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.06.2010
31.12.2009
Kasa
Bankalar
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat
Çek ve senetler
Diğer hazır değerler
2.591
391
102.563
103.433
1.753
7.211
155.400
151.617
1.229
2.329
Nakit ve nakit benzerleri
217.551
310.966
(224)
(342)
217.327
310.624
Eksi: Bankalar nezdinde kredi şeklindeki cari hesaplar
Nakit akım tablolarında gösterilen nakit ve nakit benzerleri
30.06.2010 tarihi itibariyle vadeli mevduat hesaplarının vadesi Temmuz 2010’dur (31.12.2009: Ocak 2010).
20
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 6 –FİNANSAL YATIRIMLAR
Kısa vadeli finansal yatırımlar
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
30.06.2010
31.12.2009
14.921
14.041
Alım satım amacıyla elde tutulan bonolar 16.04.2009 tarihinde satın alınmış olup bilanço tarihi itibariyle gerçeğe uygun
değerleri üzerinden değerlenmesi sonucu hesaplanan 193 TL değer artışı (31.12.2009:1.043 TL değer azalışı) gelir
tablosunda finansman gelirleri hesabı altında muhasebeleştirilmiştir.
Uzun vadeli finansal yatırımlar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Konsolidasyon kapsamı dışında tutulan bağlı ortaklıklar
% Oran
Ülke
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Tursoft A.Ş.
Zorlu Endüstriyel Enerji A.Ş.
İzmir Teknoloji Geliştirme A.Ş.
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Konsolidasyon kapsamı dışında tutulan bağlı ortaklıklar
Vestpro Electronics SA
Romanya
Vestel USA Inc.
ABD
Vestel Elektronica SRL
Romanya
Vestel Electronics India Private Ltd.
Hindistan
UTS-United Technical Services Spol, S.R.O Slovakya
Değer düşüklüğü karşılığı (-)
Vestpro Electronics SA
Vestel USA Inc.
2.957
35
3.610
35
2.992
3.645
Tutar
30.06.2010
31.12.2009
30.06.2010
31.12.2009
%1'den küçük
%1'den küçük
%7
%1
%5
%7
%1
%5
2.884
11
51
11
3.537
11
51
11
2.957
3.610
174
230
19
10
6
174
230
19
10
6
439
439
(174)
(230)
(174)
(230)
35
35
%52
%100
%100
%100
%60
%52
%100
%100
%100
%60
21
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 7 – FİNANSAL BORÇLAR
Kısa vadeli finansal borçlar
Banka kredileri
- USD
- EUR
- TL
Uzun vadeli finansal borçlar
Banka kredileri
- USD
- EUR
30.06.2010
31.12.2009
72.680
111.650
55.996
192.696
111.061
39.318
240.326
343.075
339.119
25.626
329.217
42.953
364.745
372.170
30.06.2010 itibariyle kısa vadeli krediler içerisinde yer alan Eximbank’tan alınan 115.906 TL (15.082TL, 19.304 bin USD,
36.647 bin EUR) tutarında kredinin ortalama faiz oranı TL krediler için ortalama %1 USD krediler için %1 ve EUR krediler
için %7’dir (31.12.2009: 109.425 TL (6.034TL, 50.485 bin USD, 12.672 bin EUR) TL krediler için ortalama %8,28, USD
krediler için %2,95 ve EUR krediler için %1,6 )).
TL cinsinden kısa vadeli finansal borçlar günlük ödemelerin finansmanı için temin edilmiştir.
Grup’un yurtdışından temin ettiği kısa vadeli 42.531 TL (10.235 bin USD ve 13.745 bin EUR) (31.12.2009: 34.039 TL
(5.744 bin USD ve 11.753 bin EUR)) ve uzun vadeli 7.899 TL (5.016 bin USD) (31.12.2009: 11.499 TL (7.637 bin USD))
kredilere ilişkin faiz oranı EUR için yıllık ortalama %3,7 ve USD için yıllık %5’ tir. Grup şirketleri Vestel Elektronik ve Vestel
Dış Ticaret bu krediler için kefil olmuştur.
Grup, 2003-2007 yıllarında üretimde kullanılmak üzere makine ve teçhizat yatırımlarının finansmanı için yurt dışı kaynaklı 5
yıldan uzun vadeli EUR döviz cinsi bazında çeşitli krediler temin etmiştir. 30.06.2010 itibariyle bu kredilerin kısa vadeli
toplamı 14.811 TL (31.12.2009: 20.346 TL) ve uzun vadeli toplamı 25.626 TL (31.12.2009: 36.410 TL)’dir. Kredilerin
anapara ve faiz ödemeleri 6 aylık taksitler halinde olup son geri ödeme taksiti Aralık 2015 tarihindedir. Yıllık faiz oranları
Euribor + (%0,3 ile %1) arasındadır.
Grup, 14.05.2002 tarihinde ve 14.05.2007 anapara geri ödemeli 200.000 bin USD değerinde tahvil ihraç etmiş ve söz konusu
tahvili 06.05.2005 tarihinde 225.000 bin USD değerinde ve yıllık %8,75 faiz oranlı Mayıs 2012 vadeli tahvil ile değiştirmiştir.
22
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Grup’un kısa ve uzun vadeli toplam banka kredilerinin ödeme planı aşağıdaki gibidir:
30.06.2010
Bir yılı geçmeyen
Bir yılı geçen ve iki yılı geçmeyen
İki yılı geçen ve üç yılı geçmeyen
Üç yılı geçen ve dört yılı geçmeyen
Dört yılı geçen ve beş yılı geçmeyen
Beş yılı geçen
31.12.2009
Bir yılı geçmeyen
Bir yılı geçen ve iki yılı geçmeyen
İki yılı geçen ve üç yılı geçmeyen
Üç yılı geçen ve dört yılı geçmeyen
Dört yılı geçen ve beş yılı geçmeyen
Beş yılı geçen
EUR
(‘000)
USD
(‘000)
TL
TL
toplamı
58.100
3.413
3.830
2.304
2.231
1.557
46.154
214.588
768
----
55.996
------
240.326
344.469
8.569
4.428
4.287
2.992
71.435
261.510
55.996
605.071
51.410
10.033
3.797
2.287
2.217
1.549
127.978
23.015
195.355
278
---
39.318
------
343.075
56.327
302.349
5.359
4.789
3.346
71.293
346.626
39.318
715.245
Grup çeşitli finansal kuruluşlardan temin etmiş olduğu krediler için çeşitli teminatlar vermiştir (dipnot 10).
Finansal kiralama borçlarının ödenmemesi durumunda, konu varlıkların mülkiyeti kiralayana intikal etme hakkı dolayısıyla
teminat altındadır.
23
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 8 – MADDİ DURAN VARLIKLAR
30.06.2010 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içinde satın alınan maddi duran varlıkların tutarı 30.237 TL’dir
(30.06.2009: 33.322 TL).
30.06.2010 tarihinde sona eren altı aylık dönem içerisinde satılan maddi duran varlıkların maliyet değeri 11.168 TL’dir
(30.06.2009: 3.158 TL).
Finansal kiralama yoluyla elde edilen makine ve teçhizatın birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net kayıtlı değeri 13.244
TL (31.12.2009: 15.288 TL)’dir.
01.01.-30.06.2010 döneminde yapılmakta olan yatırımlar hesabında aktifleştirilen finansman gideri bulunmamaktadır
(30.06.2009: 845 TL).
DİPNOT 9 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
30.06.2010 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içinde satın alınan maddi olmayan duran varlıkların tutarı 22.887
TL’dir (30.06.2009: 22.105 TL).
30.06.2010 tarihinde sona eren altı aylık dönem içerisinde satılan maddi olmayan duran varlıkların maliyet değeri 1.409
TL’dir (30.06.2009: 1.238 TL).
24
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 10– KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
10.1 Karşılıklar
Kısa vadeli borç karşılıkları
Garanti gider karşılığı
Maliyet gider karşılığı
Türev finansal araçlar gider karşılığı
Dava karşılıkları
Uzun vadeli borç karşılıkları
Garanti gider karşılığı
30.06.2010
31.12.2009
64.117
14.306
-3.108
62.190
18.559
13.865
1.133
81.531
95.747
12.864
12.667
57.886
34.140
600.021
52.647
32.358
566.039
692.047
651.044
10.2 Şarta bağlı varlıklar
Satıcı ve müşterilerden alınan
Teminat mektupları
Çek ve senetler
İpotek ve kefaletler
25
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
10.3 Taahhüt ve yükümlülükler
a) Teminat, rehin ve ipotekler (“TRİ”)
A Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'ler
B Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
vermiş olduğu TRİ'ler
C Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin
borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'ler
D Diğer verilen TRİ'ler
- Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'ler
- B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine
vermiş olduğu TRİ'ler
- C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ’ler
Toplam
30.06.2010
31.12.2009
281.785
261.310
1.475.592
1.226.320
-------
-------
1.757.377
1.487.630
b) Alınmış olan ihracat ve yatırım indirim teşvikleri dolayısıyla Grup’un 30.06.2010 tarihi itibariyle 227.072 USD tutarında
ihracat gerçekleştirme yükümlülüğü vardır (31.12.2009: 181.727.056 USD).
c) İhraç kaydıyla yapılan satışlara ilişkin KDV önce tecil edilmekte ve bilahare ilgili formalitelerin tamamlanması ile Vergi
İdaresi’ne terkin edilmektedir. Terkin edilme tarihine kadar Grup’un KDV yükümlülüğü devam etmektedir. Ancak bu konuda
geçmiş dönemlerde Grup herhangi bir ödeme yükümlülüğüne uğramamış olup ileri dönemlerde bir yükümlülük ile
karşılaşması beklenmemektedir. 30.06.2010 itibariyle ilgili tutar 159.651 TL’dir (31.12.2009: 155.060 TL).
d) Vestel Beyaz Eşya, Vestel CIS Ltd ve OOO Vestel Trade lehine Citibank’tan kullanmış oldukları krediler nedeniyle kefalet
vermiştir.
e) Vestel Beyaz Eşya, Vestel Germany GmbH, Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. ve Vestel Elektronik Sanayi
ve Ticaret A.Ş. lehine Royal Bank of Scotland PLC’ye vadeli işlemler nedeniyle kefalet vermiştir.
f) Vestel Beyaz Eşya, Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. ve Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine
HSBC Bank A.Ş.’ye yapmış oldukları vadeli işlemler nedeniyle kefalet vermiştir.
g) Vestel Elektronik, Vestel Beyaz Eşya lehine Royal Bank of Scotland PLC ve HSBC Bank A.Ş.’ye vadeli işlemler
nedeniyle kefalet vermiştir.
h) 30.06.2010 itibariyle Grup tarafından açılmış bulunan alacak davaları için toplam 46.995 TL karşılık ayrılmıştır. Ayrıca,
Grup aleyhine açılan davalar için 3.108 TL karşılık ayrılmıştır.
ı) Grup aleyhine, elektrikli ev aletleri üreten bir şirket tarafından patent belgesinin hükümsüzlüğü konusunda dava açılmıştır.
Grup patent belgesinin hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talebiyle karşı dava açmıştır. Dava bilirkişi incelemesinde olup
temyiz aşamasındadır.
i) Grup’un operasyonel kiralama işlemlerinden dolayı gelecek dönemlerde ödeyeceği kira giderlerinin toplamı 4.394 TL
(31.12.2009: 7.238 TL)’dir.
10.4 Türev finansal araçlar
30.06.2010 tarihi itibariyle Şirket’in 466.311 bin USD, 122.849 bin EUR ve 347.028 TL alım taahhüdü karşılığında 138.475
bin USD, 397.284 bin EUR, 89 bin GBP, 293.469 TL, 1.643 bin CHF ve 10.791 bin SEK vadeli döviz satış taahhüdü
bulunmaktadır.
26
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 11– NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
Niteliklerine göre giderler satışların maliyeti, araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel
yönetim giderleri toplamıdır.
İlk madde, malzeme ve ticari mal giderleri
Yarı mamul, mamul ve ticari mal stoklarındaki
değişim
İşçi ve personel giderleri
Amortisman ve itfa payları
Satış komisyon giderleri
Garanti ve montaj giderleri
Nakliye giderleri
Reklam giderleri
Kira giderleri
Ofis giderleri
Şüpheli alacaklar karşılığı
Enerji giderleri
Lisans ve royalty giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Danışmanlık giderleri
Sigorta giderleri
Bakım onarım giderleri
Diğer
01.01.30.06.2010
01.01.30.06.2009
01.04.30.06.2010
01.04.30.06.2009
1.805.639
1.377.224
899.296
820.608
(11.921)
122.032
102.011
24.859
45.398
29.593
26.570
9.479
9.099
3.189
11.648
9.649
9.428
6.361
6.548
4.832
63.331
(85.519)
125.618
92.772
24.090
39.587
27.721
14.123
8.814
10.789
6.971
10.871
14.025
8.184
5.919
7.506
3.873
56.457
34.195
61.887
50.753
9.137
24.196
15.799
15.217
5.501
4.503
1.258
6.082
6.593
3.579
3.125
3.264
2.265
25.466
(115.943)
63.063
40.621
6.032
17.063
12.008
7.691
5.596
4.327
(2.755)
6.290
8.167
3.026
3.642
4.983
2.473
32.021
2.277.745
1.749.025
1.172.116
918.913
27
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 12 – FİNANSAL GELİRLER
01.01.30.06.2010
01.01.30.06.2009
01.04.30.06.2010
01.04.30.06.2009
248.267
193
105.357
13.017
17.651
292.054
-1.690
21.236
27.001
184.746
(81)
66.990
5.223
5.896
134.479
-(13.339)
5.442
1.006
384.485
341.981
262.774
127.588
334.992
18.139
-18.259
28.265
22.512
4.399
12.019
2.446
359.803
35.828
3.311
24.503
48.041
28.710
4.857
7.077
8.360
237.079
10.546
-6.501
11.935
13.798
3.097
6.723
1.877
66.281
35.828
3.311
625
23.718
19.864
2.658
4.006
3.664
441.031
520.490
291.556
159.955
Hissedarlara ait net kar (zarar)
Çıkarılmış hisselerinin
ağırlıklı ortalama adedi (milyon adet)
(3.229)
2.137
(18.258)
110.157
33.546
23.645
33.546
23.645
Hisse başına kazanç (kayıp) -TL, tam
(0,00)
0,00
(0,00)
0,00
Kambiyo karları
Riskten korunma işlemleri gelirleri
Türev finansal araçlar geliri
Banka ve diğer faiz gelirleri
Ertelenmiş faiz geliri
DİPNOT 13– FİNANSAL GİDERLER
Kambiyo zararları
Türev finansal araçlar gideri
Riskten korunma işlemleri giderleri
Ertelenmiş faiz gideri
Faiz giderleri
Akreditif giderleri
Banka komisyon giderleri
Faktöring komisyon giderleri
Diğer finansman giderleri
DİPNOT 14– HİSSE BAŞINA KAZANÇ (KAYIP)
28
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 15- İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
a) İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar
30.06.2010
31.12.2009
5.161
768
1.677
2.882
1.958
3.013
2.095
1.677
2.231
2.034
12.446
(193)
11.050
(176)
12.253
10.874
--2.252
3.028
329
385
1.307
3.042
5.280
5.063
Zorpet Petrogaz, Petrol, Gaz ve Petrokimya A.Ş.
Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama A.Ş.
ABH Turizm Temsilcilik ve Ticaret A.Ş.
Diğer
--342
374
25
67
274
2.825
Ertelenmiş finansman geliri (-)
716
--
3.191
(26)
716
3.165
2.034
1.896
Vestel Elektronica S.R.L.
UTS- United Technical Services, Spol S.R.O.
Vkom-Birim-Datasel Adi Ortaklığı
L-3 Communications Investments
Diğer ilişkili taraflar
Ertelenmiş finansman gideri (-)
b) İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar
Teds International
Vestel Elektronica S.R.L.
Vkom-Birim-Datasel Adi Ortaklığı
Diğer ilişkili taraflar
c) İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar
d) İlişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar
L-3 Communications Investments
29
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
e) İlişkili taraflarla yapılan işlemler
Satışlar
Zorpet Petrogaz, Petrol, Gaz ve Petrokimya A.Ş.
Vestel Elektronica S.R.L.
UTS- United Technical Services, Spol S.R.O.
L-3 Communications Investments
Diğer
Faaliyet giderleri
Deniz Destek Oto Alım Satım Kiralama Temizlik
Hizmetleri ve İnşaat A.Ş.
Diğer
01.01.30.06.2010
01.01.30.06.2009
01.04.30.06.2010
01.04.30.06.2009
-3.015
2.995
-224
17
185
4.822
112
1.610
-1.572
1.244
-166
17
70
2.747
112
1.575
6.234
6.746
2.982
4.521
69
260
423
827
14
161
161
641
329
1.250
175
802
Zorpet Petrogaz, Petrol, Gaz ve Petrokimya A.Ş., Zorlu Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
UTS- United Technical Services, Spol S.R.O., konsolide edilen Vestel Dış Ticaret A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
L-3 Communications Investments, konsolide edilen iştiraklerden olan Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi A.Ş.’nin
sermayedarlarındandır.
Vkom-Birim-Datasel Adi Ortaklığı, Datasel, Vestel Kom ve Birim Bilgi İşlem’in birlikte yürüttüğü Ulusal Sağlık Projesi için
kurulan ortaklıktır.
Deniz Destek Oto Alım Satım Kiralama Temizlik Hizmetleri ve İnşaat A.Ş., Zorlu Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
f) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcılarına sağlanan
faydalar
01.01.-30.06.2010 tarihinde sona eren dönemde ödenen maaş ve ücretler toplamı 7.124 TL (01.01.-30.06.2009: 5.604 TL)’dir.
g) Alınan / verilen teminatlar
Şirket, çeşitli finansal kuruluşlar için grup firmalarına çeşitli teminatlar vermiştir (dipnot 10).
30
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 16– YABANCI PARA POZİSYONU
Bilanço tarihleri itibariyle Grup’un yabancı para varlıklar ve borçların döviz tutarı ve TL karşılıkları aşağıdaki gibidir:
USD
EUR
Diğer yabancı
para birimleri
TL karşılığı
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Yıllara yaygın proje maliyetleri
Diğer cari/dönen varlıklar
30.590
9.476
272.530
4.393
65.260
4.474
4.965
49.423
-185.922
142
57.804
3.759
2.197
15.826
-51.883
-58.693
-489
158.972
14.921
838.322
7.191
272.540
14.269
12.529
Yabancı para varlıkları
391.688
299.247
126.891
1.318.744
Kısa vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Yıllara yaygın proje hakedişleri
Uzun vadeli finansal borçlar
Diğer yükümlülükler
46.633
865.665
1.292
6.102
215.476
3.325
58.100
89.029
558
509
13.335
13.256
-27.483
2.824
--1.990
185.084
1.561.733
5.931
10.587
364.936
32.700
Yabancı para yükümlülükleri
1.138.493
174.787
32.297
2.160.971
Hedge edilen toplam varlık tutarı
Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
466.311
(138.475)
122.849
(397.284)
-(4.749)
970.379
(986.266)
Bilanço dışı türev araçların net varlık
(yükümlülük) pozisyonu
327.836
(274.435)
(4.749)
(15.887)
Net yabancı para varlık (yükümlülük) pozisyonu
(418.969)
(149.975)
89.845
(858.114)
Parasal kalemler net yabancı para varlık
(yükümlülük) pozisyonu
(746.805)
124.460
94.594
(842.227)
78.789
787.041
129
--
1.275.033
1.815.426
30.06.2010
Toplam
TL değeri
01.01.- 30.06.2010
İthalat
İhracat
735.991
151.155
31
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
31.12.2009
USD
Diğer yabancı
para birimleri
EUR
TL karşılığı
Toplam
TL değeri
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Yıllara yaygın proje maliyetleri
Stoklar
Diğer cari/dönen varlıklar
50.159
9.104
260.372
3.202
80.229
264
64.275
-242.802
165
79.302
3.431
12.813
-64.361
423
64.976
222
227.191
13.708
980.928
5.601
357.093
8.031
Yabancı para varlıkları
403.330
389.975
142.795
1.592.552
Kısa vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
Yıllara yaygın proje hakedişleri
Uzun vadeli finansal borçlar
Diğer yükümlülükler
128.408
769.423
9.956
218.995
5.026
51.410
163.271
80
19.883
15.304
-25.351
--64
304.405
1.536.586
15.164
372.693
40.693
Yabancı para yükümlülükleri
1.131.808
249.948
25.415
2.269.541
Hedge edilen toplam varlık tutarı
Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
335.580
(11.862)
5.961
(220.622)
4.291
(16.880)
522.451
(511.350)
Bilanço dışı türev araçların net varlık
(yükümlülük) pozisyonu
323.718
(214.661)
(12.589)
11.101
Net yabancı para varlık (yükümlülük) pozisyonu
(404.760)
(74.634)
104.791
(665.888)
Parasal kalemler net yabancı para varlık
(yükümlülük) pozisyonu
(728.478)
140.027
117.380
(676.989)
İthalat
524.691
63.100
--
978.631
İhracat
96.169
603.296
--
1.446.139
01.01.-30.06.2009
Türkiye’de geçerli olan mali tablo uygulamalarına göre stoklar TL olarak kayıtlarda izlendiğinden ithalat yolu ile edinilmiş
olsalar dahi kayıtlarda TL olarak izlenmekte ve değerlemeye tabi tutulmamaktadırlar. Bu neden ile açık pozisyon hesabında
ithalat yolu ile edinilmiş stoklar yabancı para aktiflerin içinde yer almamaktadır. Söz konusu stokların yabancı para aktiflerin
içinde değerlendirilmesi halinde açık para pozisyonunu azaltıcı yönde bir etki yapacağı tabidir.
32
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 17 – EK NAKİT AKIM BİLGİLERİ
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Maddi duran varlık satış (karı) / zararı, net
Şüpheli alacak karşılığı
Alım satım amaçlı finansal varlıklar karşılığı
Diğer karşılıklardaki değişim
Faiz geliri
Faiz gideri
Ticari alacaklardaki değişim
Diğer alacaklardaki değişim
Stoklardaki değişim
Yıllara yaygın proje maliyetleri
Diğer dönen varlıklardaki değişim
Diğer duran varlıklardaki değişim
Ticari borçlardaki değişim
Diğer borçlardaki değişim
Yıllara yaygın proje hakedişleri
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
Ödenen kıdem tazminatları
01.01.30.06.2010
01.01.30.06.2009
105.356
3.976
-1.479
3.189
(193)
(14.019)
(13.017)
28.265
97.050
4.928
6.665
(2.582)
6.971
3.311
17.516
(13.825)
48.041
115.036
168.075
96.189
(40.631)
(135.224)
(1.151)
(51.844)
2.106
122.258
(3.995)
(184)
102
(1.892)
13.325
5.249
(124.264)
18.464
8.734
2.500
(327.635)
14.439
(18.194)
52.583
(5.167)
(14.266)
(359.966)
Dönem amortisman gideri ve itfa paylarının gelir tablosu hesaplarına dağılımları aşağıdaki gibidir:
Satışların maliyeti
Araştırma ve geliştirme giderleri
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Diğer faaliyetlerden giderler (atıl kapasite amortisman gideri)
67.418
22.838
6.732
5.023
3.345
65.067
14.477
6.726
6.502
4.278
105.356
97.050

Benzer belgeler

+KDV - starwoodyapimarket.com.tr

+KDV - starwoodyapimarket.com.tr Kampanyamız 01 Nisan - 17 Mayıs 2014 tarihleri arasında geçerli olup, stoklarla sınırlıdır. Setler arasında ürün değişimi yapılabilir.

Detaylı