MASTERFLOW® 402

Transkript

MASTERFLOW® 402
MASTERFLOW® 402
Epoksi Esasl› Grout Harc›
Tan›m›
MASTERFLOW® 402, epoksi esasl›, üç bileflenli,
özel gradasyonlu kuvars agrega içeren,
kendili¤inden yerleflen grout harc›d›r.
Bay›nd›rl›k Poz No: 04.613/8-b
Kullan›m Yerleri
Çok a¤›r makina montajlar›nda,
Yüksek dinamik yüklere maruz kalacak makina
temellerinde,
Portal ve kule vinçlerin kirifl ve ayaklar›ndaki
yüksek dayan›m gerektiren onar›mlarda,
Köprü mesnetlerinde,
Çelik kolonlar›n temele sabitlenmesinde,
Deniz yap›lar›n›n onar›m ve bak›m›nda,
Yer alt›nda kalan sanat yap›lar›n›n onar›m›nda
ve korunmas›nda,
Yap›larda ve döflemelerde bulunan genifl
çatlaklar›n onar›m›nda kullan›l›r.
Avantajlar›
Astars›z uygulan›r.
Teknik Özellikleri
Malzemenin Yap›s›
MASTERFLOW® 402 Bileflen A
MASTERFLOW® 402 Bileflen B
MASTERFLOW® 402 Bileflen C
Renk
Kar›fl›m Yo¤unlu¤u
*Bas›nç Dayan›m› (TS EN 196)
1 gün
7 gün
*E¤ilme Dayan›m› (TS EN 196)
1 gün
7 gün
Yap›flma Dayan›m› (7 gün)
Betona
Çeli¤e
Uygulama Kal›nl›¤›
Uygulanacak Zeminin S›cakl›¤›
Servis S›cakl›¤›
Kullanma Süresi
Yeniden Kaplanabilme Süresi
Üzerinde Yürünebilme Süresi
Tam Kürlenme Süresi
Epoksi Reçine
Epoksi Sertlefltirici
Özel Gradasyonlu Kuvars Agrega
Kahverengi
2,00 ± 0,05 kg/litre
> 35 N/mm2
> 80 N/mm2
> 20 N/mm2
> 30 N/mm2
WK
> 2,0 N/mm2
> 3,0 N/mm2
Min. 4 mm
Maks. 50 mm
+5°C +35°C
-15°C +80°C
30 dak.
18 - 24 saat
24 saat
7 gün
*Tipik de¤erler: +23°C'de, %50 ba¤›l nem koflullar›nda 4x4x16 cm harç prizmas›nda yap›lan deneyler sonucu elde edilmifltir.
Yüksek s›cakl›klar süreleri k›salt›r, düflük s›cakl›klar uzat›r.
DIN EN ISO 9001
Zertifikat: 01 100 012854
DIN EN ISO 14001
Zertifikat: 01 104 052205
OHSAS 18001
Zertifikat: 01 113 050239
MASTERFLOW® 402
Kendili¤inden yerleflir.
Kimyasal dayan›m› yüksektir.
Yüksek bas›nç, e¤ilme ve çekme dayan›m›na
sahiptir.
Afl›nma ve darbe direnci yüksektir.
Betona ve çeli¤e yüksek aderans sa¤lar.
Tava ömrü ve kullanma süresi uzundur.
Büzülmez.
Solvent içermez.
ve bas›nç kayb›n› önlemek için kal›plar›n kenarlar›
boflluksuz olmal›d›r.
Kar›flt›rma
Uygulama Prosedürü
A ve B bileflenleri temiz bir kar›flt›rma kovas›na
eklenerek, düflük devirli bir kar›flt›r›c› ile 1 - 2
dakika kar›flt›r›lmal›d›r. Daha sonra C bilefleni yavafl
yavafl ilave edilerek 400 - 600 devirli bir kar›flt›r›c›
ile homojen ve topaks›z bir kar›fl›m elde edilinceye
kadar kar›flt›r›lmal›d›r.
Yüzey Haz›rl›¤›
Kar›fl›m Oranlar›
Yap›lar›n tamir edilecek çimento esasl› yüzeylerinin
sa¤lam, kuru, tafl›y›c›, tozsuz ve temiz olmas›na
dikkat edilmelidir. Yüzey, aderans› zay›flatacak
her türlü ya¤, gres, pas ve parafin kal›nt›lar›ndan
iyice temizlenmelidir. K›r›larak oluflturulan yüzeyin
kenarlar› mümkün oldu¤unca dik kesilmeli,
donat›daki pas temizlenmeli, gerekiyorsa yeni
donat› eklenmelidir.
MASTERFLOW®
402
Kar›fl›m Miktar›
Kar›fl›m Yo¤unlu¤u
Bileflen Bileflen
A
B
Bileflen
C
2,00 kg 1,125 kg 12,50 kg
2,00 kg / litre
Uygulama Yöntemi
Onar›m Uygulamalar›
Makine ve Temelin Haz›rlanmas›
Makine yerlefltirilmeden önce betondaki gevflek
ve bozuk bölgeler temizlenmeli, grout gelecek
yüzeyler pürüzlendirilmelidir. C›vata ve taban
plakas› yüzeyine bulaflm›fl ya¤, gres, toz gibi
groutun performans›n› etkileyebilecek her türlü
yabanc› madde temizlenmeli ve yüzeylerin kuru
olmas›na dikkat edilmelidir. Taban plakas›na
önceden hava tahliye delikleri aç›lm›fl olmal›d›r.
Makine yerlefltirilip konumu ve terazisi ayarlanmal›,
bundan sonra pozisyonu hiç de¤ifltirilmemelidir.
Ayar takozlar› (flimler) daha sonra ç›kart›lacak ise
harc›n yap›flmamas› için hafifçe ya¤lanmal›d›r.
Kal›plar›n Haz›rlanmas›
Kal›plar sa¤lam malzemeden yap›lmal›, ifllem
s›ras›nda karfl›laflaca¤› kuvvetlere dayanacak
flekilde monte edilmelidir. Grout harc›n›n
dökülece¤i tarafta taban plakas› kenar› ile kal›p
aras›nda 5 cm kadar döküm bofllu¤u b›rak›lmal›d›r.
Grout harc›na yay›lmay› sa¤layacak bas›nc› vermek
için, döküm taraf›nda duruma göre kal›p yüksekli¤i
düflünülmelidir. Çok büyük ebatl› plakalar›n alt›n›
doldurmak için, 1,5 m'ye kadar bas›nç yüksekli¤i
yapmak ya da pompa, boru vb. ekipman
kullanmak gibi önlemler almak gerekebilir. S›z›nt›
Haz›rlanan harç, yüzeye, kal›nl›¤› 4 mm ile 50
mm aras›nda olacak flekilde mala ile
uygulanmal›d›r. Maksimum uygulama kal›nl›¤› tek
katta 50 mm'yi geçmemelidir. Atmosfere aç›k
genifl yüzeyler, özellikle s›cak, kuru ve rüzgârl›
ortamlar, 24 - 48 saat süreyle d›fl etkilerden
korunmal›d›r.
Grout Uygulamalar›
Temel dolgusu yap›lacak makinenin çevresinde
çal›flan baflka makineler varsa, taban plakas›n›n
üzerine konan bir kap dolusu suyun yüzeyindeki
titreflim gözlenerek, çevreden gelen titreflimlerin
ne ölçüde iletildi¤i saptanmal›d›r. Gerekirse çal›flan
makineler, grout harc› kürünü al›ncaya kadar
(+20°C'de en az 10 - 12 saat) çal›flt›r›lmamal›d›r.
Haz›rlanan grout harc›, yüzeye kal›nl›¤› tek katta
4 mm ile 50 mm aras›nda olacak flekilde, kal›b›n
yaln›zca bir taraf›ndan kesintisiz olarak dökülmelidir.
Kal›p içerisinde hava s›k›flmamas› için iki tarafl›
dökümden kaç›n›lmal›d›r. Kal›b›n içindeki tüm
boflluklar›n dolmas›n› sa¤lamak için, ucu çengel
hale getirilmifl çelik bir tel kullanarak yerlefltirme
yap›lmal›, vibrator kullan›lmamal›d›r. Kal›plar 18 24 saatten önce al›nmamal›d›r. Atmosfere aç›k
MASTERFLOW® 402
genifl yüzeyler, özellikle s›cak, kuru ve rüzgârl›
ortamlar, 24 - 48 saat süreyle d›fl etkilerden
korunmal›d›r.
Aç›kta kalacak kenarlar k›r›lmak istenirse, priz
bafllad›ktan ve harç kal›p sökülecek kadar
sertlefltikten sonra k›r›labilir. Ayar takozlar› 2 günden
önce al›nmamal›d›r. Makine iflletmeye al›nd›ktan
sonra, somun ve c›vatalar›n gevflekli¤i kontrol
edilmeli, gerekirse s›k›lmal›d›r.
Sarfiyat
2
1 mm kal›nl›k için 2,0 kg/m
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
+5°C'nin alt›ndaki s›cakl›klarda uygulama
yapmay›n›z.
D›fl yüzey uygulamalar›nda, yüzeyin ilk 24 saat
güneflten, rüzgardan, ya¤murdan veya dondan
korunmas› gerekir.
Malzemenin do¤ru kar›fl›m oranlar›nda
kar›flt›¤›ndan emin olunuz.
Reçine esasl› sistemlerin çal›flma ve reaksiyon
süreleri, ortam ve zemin s›cakl›¤› ve havadaki
ba¤›l nemden etkilenir. Düflük s›cakl›klarda
reaksiyon yavafllar, bu kullanma süresini ve
çal›flma süresini uzat›r. Yüksek s›cakl›klar,
reaksiyonu h›zland›r›r ve yukar›da belirtilen
zamanlar buna ba¤l› olarak k›sal›r. Malzemenin
kürünü tamamlamas› için, ortam ve zemin
s›cakl›¤›, izin verilen minimum s›cakl›¤›n alt›na
düflmemelidir.
MASTERFLOW® 402 kullan›ma haz›r setler
halinde üretilmifltir. Uygulama esnas›nda kar›fl›m
içerisine solvent vs. kat›lmamal›d›r.
Malzeme yerlefltirilirken vibratör kullan›lmamal›d›r.
Aletlerin Temizlenmesi
Uygulamadan sonra kullan›lan alet ve ekipmanlar
solvent ile temizlenmelidir. MASTERFLOW® 402
sertlefltikten sonra mekanik olarak yüzeyden
temizlenebilir.
Ambalaj
15,625 kg set
Bileflen A
Bileflen B
Bileflen C
: 2,000 kg teneke kutu
: 1,125 kg teneke kutu
: 12,500 kg dikiflli torba
Depolama
Aç›lmam›fl orijinal ambalaj›nda, kuru ve kapal›
ortamda +5 - +25°C aras›nda depolanmal›d›r.
K›sa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst
üste konulmal› ve ilk giren ilk ç›kar sistemiyle
sevkiyat yap›lmal›d›r. Uzun süreli depolamalarda
ise, paletler üst üste konulmamal›d›r.
Raf Ömrü
Uygun depolama koflullar›nda üretim tarihinden
itibaren 18 ayd›r. Aç›lm›fl ambalajlar uygun
depolama koflullar›nda saklanarak bir hafta içinde
kullan›lmal›d›r.
Güvenlik Önlemleri
Depolama ve uygulama alanlar›na ateflle
yaklaflmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama
alanlar› havaland›r›lmal›d›r.
Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na
uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve
maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin
tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve
göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde
hemen bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas›
durumunda acilen doktora baflvurulmal›d›r.
Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri
sokulmamal›d›r. Çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde
depolanmal›d›r.
Ayr›nt›l› bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bak›lmal›d›r.
Sorumluluk
Bu teknik formda yer alan veriler, bilimsel ve pratik
bilgilerimize dayanmaktad›r. BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sadece ürünün kalitesinden
sorumludur.
Ürünün nerede ve nas›l kullan›laca¤› ile ilgili yaz›l›
öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan
dolay› oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik form yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli
olup eski bas›mlar› hükümsüz k›lar. 10/2006

Benzer belgeler

MASTERFLOW® 403

MASTERFLOW® 403 DIN EN ISO 14001 Zertifikat: 01 104 052205

Detaylı

Detaylı

Detaylı Hasarl›, gevflek beton parçalar temizlenmeli, kalan sa¤lam yüzey pürüzlendirilmelidir. Uygulanacak beton yüzey (hava koflullar›na ba¤l› olarak) en az 21 günlük olmal›d›r. K›r›larak oluflturulan yüz...

Detaylı

MASTERTOP BC 360 NPP tr

MASTERTOP BC 360 NPP tr Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi sa¤l›¤› kurallar›na uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ...

Detaylı

THOROSEAL® TR

THOROSEAL® TR s›k›ca kapat›larak uygun depolama koflullar›nda saklanmal› ve bir hafta içerisinde kullan›lmal›d›r. Güvenlik Önlemleri Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na uygun ifl elbisesi, koruyucu ...

Detaylı

MASTERSEAL® 581

MASTERSEAL® 581 öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan dolay› oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap› Kimyasallar› San. A.fi. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli olup eski bas...

Detaylı

SERYAP HARCI® 130

SERYAP HARCI® 130 kapat›larak uygun depolama koflullar›nda saklanmal› ve bir hafta içerisinde kullan›lmal›d›r. Güvenlik Önlemleri Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven...

Detaylı