1 (KAPAK) conv.fh (Converted)-2

Yorumlar

Transkript

1 (KAPAK) conv.fh (Converted)-2
ÜRÜN HABERLER‹
MOHNOPOMPALAR
KABLOSUZ TRANSM‹TTERLER
At›ksu Ar›tma Teknolojisinde
Proses De¤iflkenlerinin ‹zlenmesinde
N E T Z S C H
firmas›n›n yeni
gelifltirdi¤i NEMO
M.Champ mohno
pompalar çok az
parçadan oluflan
kompakt bir yap›ya
sahiptir. Bak›m
ihtiyac› halinde
salmastra, rotor ve
dönen aksam kolayca sökülebilmektedir.
Entegre yedek stator yüksek derecede iflletme güvenilirli¤i
sa¤lamaktad›r. Motordan gelen gücü rotora ileten mil, korozyona
dayan›kl›, afl›nmaz ve bak›m gerektirmeyen bir esnek çubuk fleklindedir.
Bu sistem sayesinde masfallar ve buna ba¤l› parçalar›n kullan›m›
ortadan kalkmaktad›r. M.Champ pompan›n vurgulanmas› gereken
en önemli özelli¤i patentli çift tarafl› kullan›labilir statorudur (entegre
yedek stator). Stator, rotorun iki kat› uzunluktad›r. Statorun çal›flan
k›sm› afl›nd›¤›nda kolayca ters çevrilerek di¤er k›sm› kullan›ma al›n›r.
M.Champ’in seçkin özelliklerinden biri de patentli stator montaj
sistemidir. Max. 6 bar bas›nç ve 85 m3/h transfer kapasitesine kadar
genifl bir ürün yelpazesine sahip NEMO M.Champ mohno pompalar
at›k su ar›tma alan›ndaki uygulamalar için en etkin ve en ideal
çözümdür.
Honeywell XYR500 Kablosuz Transmitter-ler, sahadaki ölçüm
noktalar› için kablo, kablo tavas›-borusu, ba¤lant› elemanlar› ve saha
beslemesi gereksinimi olmaks›z›n zaman ve iflcilik tasarrufu sa¤layan
kolay bir çözüm olmaktad›r. Base Radio ünitesi sahadaki 49 adet
transmittere ait bilgileri 600m veya 1,5 km ye kadar kontrol sistemine
aktarabilecek kapasitededir. RS232 haberleflmesi üzerinden WMT
yaz›l›m› ile (kablosuz transmitter yönetim yaz›l›m›) izlenebilmekte ve
konfigure edilebilmektedir. Base Radio ünitesi, mevcutta bulunan
kontrol sistemine RS485 Modbus RTU veya analog ç›k›fl (4-20 mA)
modülleri üzerinden bilgi aktar›m› yapmakta ve böylelikle kolayca
entegrasyon sa¤lanabilmektedir. Geleneksel transmitterlerin devreye
al›nmas› ve çal›flt›r›lmas›nda; kablo ve aksesuarlar›n›n ve kablo çekim
iflçili¤inin çok masrafl› veya zaman ald›¤› yerlerde Honeywell XYR
5000 kablosuz transmitterleri, proses de¤iflkenlerinin izlenmesinde
en etkin çözüm olacakt›r.
DURKO ENDÜSTR‹ ÜRÜNLER‹
Tel : +90 216 5445000
Fax : +90 216 5445048
HONEYWELL
Tel : +90 216 577100
Fax : +90 216 5756637
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 15828 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 15817 giriniz.
DEB‹ ÖLÇÜM C‹HAZI
Debi Ölçüm Prosesleri ‹çin
E-1200 cihaz› debi ölçüm
proseslerinde kullan›lmak
amac›yla tasar›mlanm›fl, IEC
668 standard›na uygun 96x96
mm boyutlar›nda bir cihazd›r.
Ak›fl (debi) bilgisi cihaza analog
(0-20 mA, 4-20 mA) olarak
girilir. Anl›k ve toplam ak›fl
de¤erleri cihaz göstergesinden
izlenebilir. Bu de¤erler
programlanabilen iki set de¤eri ile karfl›laflt›r›l›p say›sal ç›k›fllar
denetlenir. Cihazlar›n do¤ruluk s›n›f› 0.5’tir Analog girifl ile anl›k
ak›fl aras›ndaki iliflki lineer ya da karekök fonksiyonu fleklinde
programlanabilir. Toplay›c›n›n ilerlemesi anl›k de¤erin
Birim/Saniye, Birim/dakika veya Birim/Saat olufluna göre
denetlenebilir. Toplay›c› de¤eri 999999’u afl›nca batch say›c›s›
bir birim ilerler. Say›sal ç›k›fllar, anl›k de¤erin veya batch
say›c›s›n›n programlanan set de¤eriyle karfl›laflt›r›lmas› sonucu
denetlenir. Set de¤eri toplay›c› ile karfl›laflt›r›l›yorsa ve oto
reset ifllevi de verilmiflse toplay›c› set de¤erine ulafl›nca otomatik
olarak s›f›rlan›r ve batch say›c›s› bir birim ilerler.
ELIMKO
Tel : +90 312 2126450
Fax : +90 312 2124143
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 15855 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 15876 giriniz.
29
MART - N‹SAN
2007