“Scrapbooking”e başlıyoruz

Transkript

“Scrapbooking”e başlıyoruz
“Scrapbooking”e
başlıyoruz...
alarına yer
albüm çalışm
k,
oo
pb
ra
sc
izde
rı mini bir
bu bölümü ay
süredir dergim
da
un
n
uz
su
tu
ak
ul
ar
ğr
ol
.
sizlerle
er do
ağıt vs
bildiklerimizi
en gelen talepl
ve
zd
i
si
iz
k
im
ca
er
n
el
A
.
üb
veriyorduk
lamaya, tecr
arak da yayın
digital dergi ol
ıyor,
rar verdik.
ında yerini al
paylaşmaya ka
as
ar
ız
ım
ar
ıl
an
e gömülüyor,
nlük olay ile
klarımız maziy
rlatacak bir gü
dı
tı
şa
ha
e
ya
is
n
gü
an
n
m
amadığımız…
i za
Her geçe
unutulan, kim
vardır hatırlay
ız
en
m
am
ra
tı
m
ta
ha
k
an
ço
cık bir kıvılcım
ı, ne
kimi zam
kalbimize sıca
izde ne çok an
k,
im
ce
iv
rş
ze
A
çi
...
e
m
an
hatıralarınızı
mse
hatırlan
müze bir gülü
mız ile birlikte
zü
yı
yü
sa
da
bu
ız
in
m
el
ğı
G
bir yerde
rdır…
Hatırladı
ayabileceğiniz
çok anımız va
rl
e
tı
n
r
ha
li
,
iz
bi
n
m
ği
ki
ce
bile
booking’ ile
çakacak
el atın, ‘Scrap
rda değil, bula
la
ye
tu
bi
ku
ho
r
ve
bi
i
de
n
beyniniz
birlikte ye
bu sayımız ile
saklayın; Gelin
ın…
vlemeye başlay
süreden beri
hayatınızı arşi
pa’da çok uzun
ru
Av
ve
a
ik
er
yaşlı herkeste
kle Am
büyük, çocuk,
dışında özelli
–
rt
k
yu
çü
g
n
kü
ki
k
tı
oo
Scrapb
bi, hatta ar
yapılan bir ho
yaygın olarak
lışma.
ça
ne gelmiş bir
anda,
alışkanlık hali
booking’ her al
ap
cr
‘S
;
da
n
lı
de çok basit as
yapılabilecek,
asının sebebi
hiç masrafsız
şm
la
de
n
ın
ği
yg
re
ya
ge
r
a
hatt
toğrafları ile
Bu kada
pahalı, ucuz,
arı, yazı ve fo
e,
ıl
il
l
an
ya
a;
er
şm
at
lı
m
ça
bir
rifleri ile ilgili
bir çok
arlayabileceği
toğrafları ve ta
uy
fo
,
e
n
ız
n
di
tatili,
n
ğı
ke
ca
in
ka
herkes
ıza bıra
mediğiniz bir
ın
te
is
ız
K
ak
ı.
m
at
n
ut
sa
un
ç
eme
mek kitabı; hi
düğününüzü
birlikte arşivl
izi içeren bir ye
an bir albüm;
n
uş
ri
n
le
iz, bir
ko
ye
ka
en
hi
ey
gerçek
ylaşabileceğin
te arşivl
ik
pa
rl
e
bi
il
ı
e
il
ar
ız
yl
ın
ta
n
de
ılar
a ile bütünleşe
ız ile en küçük
fotoğraf ve an
ızdan bir parç
tta torunların
n
ğı
ha
va
ve
a
du
ız
ay
i
ın
lk
m
ar
an
çocukl
riniz, ve be
tımızda hatırl
miş nikah şeke
r… Çünkü haya
miz çok güzel
de
ği
gi
,
ce
ar
sayfaya eklen
ye
uz
te
r
is
le
ı
ek
ay
rn
rm
Ö
ta
ü…
ak
m
a
rın torunların
bir düğün albü
ıza, hatta onla
m
rı
la
n
ru
to
,
değen
r.
booking’ ile
günlerimiz va
yatınızı ‘Scrap
ha
,
in
in
ed
bi
yeni bir ho
le gelin siz de
İşte bu neden
şlayın…
arşivlemeye ba
K
Deniz Arsan,
Kağıt vs.