6 Nisan 2008 – 31 aralik 2009 calisma raporu

Transkript

6 Nisan 2008 – 31 aralik 2009 calisma raporu
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
6 NİSAN 2008 – 31 ARALIK 2009
ÇALIŞMA RAPORU
"YAPTIKLARI İŞİN DOĞRULUĞUNA İNANAN İNSANLAR,
ÇALIŞMALARININ DENETLENMESİNDEN, KARŞI FİKİRLER ORTAYA
ATILMASINDAN VE TERCİHLERİ ÜZERİNDE MÜNAKAŞA YAPMAKTAN
ZEVK ALIRLAR."
M.KEMAL ATATÜRK
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
ARIKÖY SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ
ÇALIŞMA RAPORU
6 Nisan 2008 – 31 Aralık 2009
Değerli Parsel Temsilcileri
6 Nisan 2008 tarihinde Kat Malikleri Temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında, iki yıl süreyle Toplu Yapı
Yönetim Kuruluna seçilen çalışma grubumuzun 6 Nisan 2008 – 4 Nisan
2010
aralığındaki çalışmalarına ilişkin özet rapor bu kitapçıkta
bilgilerinize sunulmaktadır.
Sitemiz’de 2009 yılında bir mali, birde olağanüstü genel kurul
yapılmıştır. 2008 olağan mali genel kurulu 24 Mayıs 2009 Pazar günü,
olağanüstü Genel Kurul ise Yönetim planı değişikliği için 27 Aralık 2009
Pazar günü Parsel Temsilcileri’nin katılımı ile yapılmış, 6 Nisan-24
Mayıs tarihlerini kapsayan çalışma raporumuz bağımsız bölüm
sahiplerine gönderilmişti.
2010 yılı içinde son görev dağılımları ile Arıköy Toplu Yapı Yönetimi,
Başkan
Başkan Yrd.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
:
:
:
Ufuk
YALÇIN
M.Kürşad ERDEM
Şadi
YANIK
Figen
PALAMUTÇUOĞULLARI
Murat
ULUTUNÇEL
Celal
YEGEK,
Cemal ÜLGER
Denetim Kurul Üyeleri ;
Mehmet
Haluk
Rıfat
GÜVEN
ÖZAĞAÇ
DENİZ
olarak görev yapmışlardır. 29 Aralık 2009 tarihinde başkan yardımcılığına
oybirliği ile Sayın. M.Kürşad ERDEM seçilmiş. Sayın Figen Palamutçuoğulları 4
Ağustos 2009’da istifa etmiş, yönetim kurulumuzun teklifi ile tekrar dönmüş ve 18
Şubat 2010 tarihinde tekrar istifa etmiştir. Genel kurula az bir süre kaldığından yedek
üye çağrılmamıştır.
YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNE, ÇALIŞAN EKİPLERİMİZE
EŞLERİNE VE ÇOCUKLARINA ARIKÖY’E YAPTIKLARI KATKILARDAN
DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.
2
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim Kurulumuz, toplantılarını göreve seçildiği tarihten itibaren
düzenli olarak her hafta salı akşamları kesintisiz olarak yapmış ve bu
toplantılara ilk yıl Arıköy’e hizmet veren tüm birim müdürlerinin de
katılımı sağlanmıştır. İkinci yıl ise yalnız Site Yönetim Kurulu
Sekreteri Bahar Vural ve Muhasebe ve Personel müdürü Bülent
Dinler’in katılımı sağlanmış, bütün konuşulan konular ve alınan
kararlar o anda kayıt altına alınmıştır.
Yönetim kurulundaki tüm üyelerin Arıköy’ümüzü ilgilendiren her
konuda paralel bilgilenmesi sağlanmış; demokratik bir platformda konular
görüşülmüş, tartışılmış ve çoğunlukla oybirliğiyle alınan kararlara uygun
olarak faaliyetler yürütülmüştür. Nisan 2008 tarihinden Nisan 2010
tarihine kadar toplam 120 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış,
ortalama 4,5 saat süren toplantılarda her zaman çoğunluk sağlanmış
ve normal Yönetim Kurulu toplantı tarihleri dışında da muhtelif
konularda bilgi paylaşımında bulunmak ve bazı uygulamalar için
karar ve bilgi amaçlı pek çok ara toplantı yapılmıştır.
Katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda kat malikleri ile üç bilgilendirme
toplantısı yapılmıştır. Özel veya genel eleştirilerini bizimle paylaşan
komşularımıza her fırsatta zaman ayrılmış, sorunlara çözüm üretilmiştir.
Göreve gelmeden önce planladığımız projelere ek olarak, göreve
geldikten sonra karşılaştığımız konular ve gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz
pek çok proje, Yönetim Kurulu toplantılarımızda enine boyuna
görüşülmüş, araştırılmış ve tartışıldıktan sonra Arıköy’ün menfaatlerine
ve üyelerinin ihtiyaçlarına en uygun olduğuna kanaat getirdiğimiz
hizmetler bütçemiz olanakları ölçüsünde uygulanmıştır. Bazı projeler,
büyük bütçe gerektirmeleri sebebiyle uygulamaya konulamamış, Genel
Kurul toplantısında değerlendirilmek üzere askıya alınmıştır.
Üyelerimiz
tarafından
verilen
tüm
dilekçeler,
Yönetim
Kurulu
toplantılarında görüşülmüş, tamamına yanıt verilmiş ve ortak istekler
bütçe olanakları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
Toplantılarımızın bazılarına denetçilerimizden Sayın Rıfat Deniz, Sayın
Haluk Özağaç ve Sayın Mehmet Güven iştirak etmiş, olumlu ve yapıcı
uyarıları ile kararlarımıza ve çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur.
Yönetim ve denetim kurulu üyeleri hizmet ve çalışmaları karşılığında
her hangi bir huzur hakkı almadan, tamamen gönüllü olarak görev
yapmıştır.
3
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
YENİ YÖNETİM PLANIMIZ KABUL EDİLDİ :
27 Ocak 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Arıköy Site Genel
Kurulunda kabul edilen yönetim planı, çeşitli sebeplerle Sarıyer Tapu
Müdürlüğünce reddolunmuştu. Bölge ve Genel müdürlük nezdinde
yaptığımız itirazlarda kabul görmedi.
Aylarca süren fikir alışverişleri, Sarıyer Tapu müdürlüğünden
defalarca alınan görüşler, iki uzman’dan alınan fikirler, Kooperatif
yönetiminin önerileri ile tekrar şekillenen yönetim planımız web sitemiz
üzerinden ortaklarımızla paylaşıldı. Üzerinde tartışmalar ve düzeltmeler
yapıldı.
22 Aralıkta yapılan ilk genel kurulda 4/5 çoğunluk sağlanamadı.
Yeni Yönetim planımız uzun müzarekeler sonunda İkinci toplantı tarihi
olan 29 Aralık 2010 Pazar günü 4/5 çoğunluk sağlanarak kabul edildi.
Yeni Yönetim Planımız yapılması gereken işlemlerin ardından 14
Ocak 2010
tarihinde Sarıyer Tapu Müdürlüğüne diğer evraklar ile
verildi, incelenen ve Tapu Müdürlüğünce kabul edilen planımız Yönetim
Kurulu Başkanımız Ufuk Yalçın’ın gerekli evrakları imzalamasıyla tescili
için tapu kütüğündeki beyanlar hanesine yazılmaya başlandı. Mart
sonuna kadar işlemlerin biteceğini öğrendiğimizden 4 Nisan 2010 tarihini
genel kurul tarihi olarak açıkladık. Fakat tapu dairesinden 29 Mart 2010
tarihinde aşağıdaki bilgi geldi.
“ 14.01.2010 tarih 2010 – 115 numaralı başvuru ile süreç başlamış olup işlem henüz tamamlanmamıştır. Herhangi bir yevmiye numarası verilmemiştir. Taşınmaz üzerinde çok fazla bağımsız bölüm olması bu bölümler üzerinde sürekli işlem yapılması ve bu işlemlerin gerçekleşiyor olması Yönetim Planı değişiklik işlemini ve dolayısıyla taşınmaz üzerindeki şerh, beyan, zeyil ve malik yönüyle değişikliklere neden olmakta ve bu durum birkaç defa işlemin başına dönme zorunluluğuna yol açmıştır. İşlemle ilgili çalışmalar devam etmekte olup henüz tamamlanmamıştır. “ Hukuki problemi olmayan, işlemleri tamamlanmış, yasal bir yönetim
planı ile genel kurul yapmak için 17 Nisan 2010 tarihini sms, ileti ve
iadeli taahhütlü mektup ile sizlere bildirdik.
Uzun ve yorucu bir süreç sonucunda 12 Nisan 2010 saat
16.50’de, yeni Yönetim Planımızın tüm kat maliklerimizin tapu sicili
beyanlar hanesine işlenmesi tamamlanmış, 2571 numaralı yövmiye
numarası ile tescili yapılmıştır.
Yeni yönetim planımız çalışma kitapçığının arkasındadır.
4
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
Arıköy’e Kurumsal Kimlik
Sitemizdeki nüfusun artmasına paralel olarak giderek artan
muhtelif ihtiyaçlara cevap verecek yapının oluşturulması ve Arıköy Toplu
Yapı Yönetimine Kurumsal Kimlik kazandırma yönünde adımlar atılmıştır.
Neredeyse bir kasaba büyüklüğünde olan sitemizin, sitede yaşayan
nüfusun artmasıyla birlikte, çeşitli ihtiyaç ve talepleri giderek artan bir
biçimde gündeme gelmektedir. Arıköy Toplu Yapı Yönetimi Organizasyon
yapısı üzerinde çalışılmış ve Yönetim Kurulu altında 5 fonksiyonel birim
tesis edilmiştir.
•
Muhasebe ve Personel (Ocak 2009’dan itibaren A.S.K. muhasebesi dahil )
•
Güvenlik
•
Teknik ve İnşaat takip
•
Çevre bakım ve temizlik
•
Sosyal Tesisler
Tüm birimlerin müdürlerinin görev tanımları yapılmış kendilerine
bildirilmiştir. Her birim; kendi çalışma programını yapmak, Yönetim
kuruluna danışmak, bilgi vermek ve Yönetim Kurulunun kararlarını en
doğru biçimde uygulamakla yükümlüdür. Müdürlerin her toplantı öncesi
çalışma raporu vermesi sağlanmış, performansları gözlenmiştir.
Sitemiz için gerekli her türlü malzeme ve hizmet alımında, Yönetim
Kurulumuz ilgili müdürler ile birlikte, fiyat araştırması, teklif toplama,
pazarlık ve vadeli çek kullanarak 67.000.-TL’lık tasarruf sağlamıştır.
2008-2009 YILI ÇALIŞMALARINDAN ÖZETLER :
6 Nisan 2008 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısını takiben
geçici bir bilanço yapılarak devir işlemleri tamamlanmış, yönetimimiz
138.268.- TL tahsil edilmesi gereken alacak ve 68.547.- TL borç ile
yönetimi devralmıştır. 6 Nisan 2008 – 17 Nisan 2010 tarihleri arasında
yaptığımız çalışmaları şöyle özetleyebiliriz.
1- MALİ İŞLER :
1070 konutun bulunduğu, birçok ilçeden daha büyük olan bir sitenin
muhasebe biriminin kurumsal bir yapı ve anlayışa kavuşturulması,
yönetimimiz tarafından birinci derecede öncelikli bir iş olarak ele
alınmıştır. Bu amaçla konusunda uzman, SMMM belgeli bir muhasebe
yöneticisi arayışına girilmiş ve Şubat/2009 tarihinden itibaren Arıköy
Toplu Yapı Mali ve Personel işleri müdürü olarak Sayın Bülent Dinler
göreve başlamıştır. Halen muhasebe servisimizde Bülent Dinler ile
birlikte toplam iki kişi çalışmaktadır.
Üyelerimizin cari hesap durumları tetkik edildikten sonra belirli bir
miktarın üzerinde borcu olan kat malikleri telefon vasıtası ile uyarılıp
borç tutarları öncelikle şifahen hatırlatılmış, sonrasında yasal takip
yapılmıştır.
5
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
www.arikoy.com.tr
ana sayfamızdaki kullanıcı giriş paneli ile
kullanıcı adı ve şifre girişini yaparak cari hesap genel bilgilerini, aylık
borçlarını, aylık ödemeleri ve hesap özetini öğrenebilme imkanını
sağladık.
Kullanıcı adı ve şifrenizi almak için [email protected]
adresine ileti gönderebilir veya yönetim binamızda iletişim güncelleme
formunu doldurarak Ynt.Krl. sekreterinden alabilirsiniz.
2009 Yılı gelir-gider tablosu açıklamaları 31 ve 32. Sayfadadır.
2- GÜVENLİK :
Sitemizin Güvenliğinde 1 Müdür, 3 Grup Sorumlusu ve 22 Güvenlik
elemanı görev yapmaktadır.
4950 metre çevresi olan sitemizin fiziksel güvenliği, yer yer
duvarlarla takviyeli tel örgüden oluşmaktadır. 2008 ve 2009 tahmini
bütçesine konulan güvenlik yatırımı genel kurul tarafından kabul
edilmediği halde harcamalarımızdan yaptığımız tasarruflarla zamanla
yıpranan tel örgüler onarılarak sağlamlaştırılmış, alışveriş merkezlerinin
ve giriş bölgesinin tamamı 15 adet güvenlik kamerası ile kontrol altına
alınmıştır.
Çeşitli nedenlerle işten çıkan güvenlik elemanlarının yerine
güvenlik sertifikalı, yetişmiş elemanlar alınarak sitemizin güvenlik
kadrosunda zafiyet oluşması engellenmiştir. Çevre güvenliği ihtiyacının
daha ön plana çıktığı gece saatlerinde ilave güvenlik tedbiri alınarak,
gece 22.00-07.00 saatlerinde çalışan “gece güvenlik elemanları”
istihdam edilmiş, dönem dönem de vardiya gruplarından tasarruf edilen
elemanlarla gece devriyelerinin sayıları arttırılmıştır. Güvenlik arttırıcı
önlemler kapsamında her türlü imkânı deneyen ve zorlayan kurulumuz,
gece devriyelerinin güvenlik köpekleri ile takviye edilmesi konusunda
çalışma yaparak sitemizde bir süreliğine eğitimli iki güvenlik köpeği ile
gece devriyeleri uygulamasını da gerçekleştirmiştir.
Sitemize çalışmaya gelen işçi, taşeron ve servis elemanları kontrollü
olarak siteye alınmış, mesai saati sonuna doğru hepsinin siteyi terk ettiği
takip edilmiştir. Geçmişte uygulandığı gibi, sitede inşaatlarda çalışan
işçilerin site içerisinde gecelemelerine izin verilmemiş, konu hassasiyetle
takip edilmiştir.
Uygun olmayan şekilde yollara ve kaldırımlara park eden araç
sahipleri örnek park şekilleri ile yazılı olarak uyarılmaya başlanmış,
yayaların yürümesini ısrarla engelleyen araç sahiplerinin plakaları trafiğe
bildirilmiştir.
Alışveriş merkezinde iş yapan esnafın ve personelimizin araçlarını
otoparka
park
etmeleri
sağlanmış
olup
zamanla
unutanlara
hatırlatılmaktadır.
6
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
A-
MİSAFİR GİRİŞ DÜZENLEMESİ :
Son bir yıl içerisinde yeni bir uygulama yaparak evlerimize gelen
misafirlerimizin, motorlu hizmet ve kargo şirketleri elemanlarının
sitemize girişleri kontrollü olarak gerçekleştirilmiş, üyelerimiz misafir
girişinde bu maksatla istihdam edilen bayan güvenlik elemanımızca
bilgilendirildikten sonra gelenlerin içeriye alınması sağlanmıştır.
Sitemizin güvenliğini ve prestijini arttıran bu uygulamada site
sakinlerininde destek olmasını rica ediyoruz.
Giriş kapısı otomatik geçişi için, plaka okuma veya radyo frekanslı
giriş çıkış projesi üzerinde kapsamlı araştırma ve inceleme yapılmıştır.
Bütçemizde karşılığını bulduğu taktirde yapılmasının gerekli olduğuna
inanıyoruz.
B-
YANGIN EĞİTİMİ :
Güvenlik kadromuzda çalışan personel başta olmak üzere tüm site
çalışanlarının katıldığı yangınla mücadele eğitimi uygulamalı olarak
profesyonel bir ekip tarafından personelimize verilmiştir. Güvenlik
personelimize ayrıca uygulamalı idame eğitimleri verilerek bilgilerinin
güncel tutulması sağlanmaktadır.
C-
GÜVENLİK KAMERALARI :
2008 yılı Genel Kurulunda yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle kabul
görmeyen ancak gelişen günümüz koşullarında vazgeçilmez bir ihtiyaç
halinde hissedilen, güvenlik sistemimizin kamera ile entegrasyonu,
detaylı bir inceleme ve hazırlık sonucunda kısa bir süre önce
gerçekleştirilmiştir. Giriş bölgesinin tamamı 15 adet güvenlik kamerası
ile kontrol altına alınmıştır. Sistemi daha da geliştirerek site geneline
yaymak, bugünden itibaren görev alacak her yönetimin önceliği olmalıdır.
3-
PERSONEL TAKİP SİSTEMİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME :
Üç yıldır ücret artışı yapılmayan Arıköy site personelimize 1 Ocak
2009 tarihinden itibaren sıfırdan başlamak üzere değişen oranlarda
performansa dayalı ücret artışı yapılmıştır. Ücret artışının ortalaması %
10,4 olmuştur.
Bütün personelimiz, mesleki, bireysel, yönetsel ve davranış
yeterliliği kriterlerine göre önce bağlı olduğu amiri tarafından
değerlendirilmiş, sonra eğitim, kıdem, görev zorluğu ve mesleki
sertifikaları göz önüne alınarak, yönetim kurulu kanaati ile ücret artışları
belirlenmiştir. Bu uygulamalar bütün personelimize toplantılar ile
anlatılmıştır.
7
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
Personelimizin işe geliş-gidişleri mart 2009’dan itibaren
parmak izi cihazı ile takip edilmekte olup, sistem muhasebe servisi
ile entegre edilmiştir.
2008 yılında 18 kişi, 2009 yılı ve 17 Nisan’a kadar 24 kişi işten
çıkarılmış veya çıkmıştır. Teknik büro ihtiyacımız için Mart 2009
tarihinde kooperatif kadrosundan inşaat mühendisi transferi yapılmış,
görülen lüzum üzerine Mayıs 2009’dan itibaren haftada iki gün
hizmetinden yararlanılmaktadır.
İç mekan temizlik hizmeti 6 personel alımı ile bünyemizde
yapılmaya başlanmıştır. Personel sayımız verilen hizmet süresi ve
çeşitliliği ile doğru orantılı olarak artmıştır. Göreve geldiğimizde 47 olan
personel sayımız,9 kişi yeşil alan bakımı, 6 kişi Arısu, 1 kişi Ynt.
Krl.sekreteri, 1 kişi mali işler ve personel md. olmak üzere, dördü yarı
zamanlı 66 kişidir.
Arıköy Spor Kulübü ayrıca 8 personel çalıştırmaktadır.
4-
EVSEL ATIKLAR :
Evsel atıklarımız 2 Ağustos 2008 tarihine kadar sitemizin bir
bölgesinde Arıköy Site personeli ile toplanıp istifleniyor, daha sonra
gelen çöp kamyonları ile uzaklaştırılıyordu. Çim atıklarımızda yine aynı
yöntem ile uzaklaştırılıyordu. Bu yöntemler Arıköy’e yakışmayan, çevre
kirliliği, istenmeyen uçan/yürüyen haşeratların üremesi, barınması, kötü
koku ve görsel çirkinlik sonuçlarını yaratıyordu.
Sağlıklı çevre için uzun uğraşlarımız, Sarıyer Belediyesi ile
yapılan toplantı ve planlamalar sonucunda 2 Ağustos 2008 tarihinden
itibaren meyve ve sebze kabukları, yemek artıkları, tuvalet kağıtları,
çocuk bezleri, temizlik malzemeleri siyah torbalar içinde olmak üzere
(çimler dahil) salı, perşembe, cumartesi
saat 07 0 0 - 11 0 0 arasında,
haftanın 3 günü dış kapı önlerinden çöp kamyonları tarafından
toplanmaya başlandı. Yönetimimizin bu uygulaması iki yılda 144.000.TL. tasarruf etmemizi sağlamıştır. Gelecekte Arıköy’de yaşayan sayısı
arttıkça bu tasarruf artacaktır.
Geri Dönüşüm:
Evsel atıklar konusunda diğer devrim niteliğindeki uygulamamız,
ambalaj atıklarımızın
bir kısmının geri kazanılabilmesi ve kaynak
israfının önlenmesi için 11 Ağustos 2008 tarihinden itibaren kaynağında
ayrıştırma sistemini Arıköy’de uygulamaya başlamış olmamızdır.
Evsel atık geri dönüşüm projesi ile ilgili 3 Ağustos 2008 Pazar
günü Sosyal Tesis Konferans salonunda bir bilgilendirme toplantısı
yapılmıştır.
Geri kazanım ile ilgili eğitici filmi ARIKÖY TV de izleyebilirsiniz.
Tüm rica ve çabalarımıza rağmen evsel atıklarda uygulanan çağdaş
çözümlerimiz, çöp kutusu almamakta ısrar eden ve mavi konteynerlere
biyolojik atık atan komşularımız sebebiyle aksamaktadır.
8
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
Bazı komşularımızın hala ısrarla kapalı çöp kutusu almayarak
çöplerini poşetlerle açığa bırakmaları sonucunda civarda dolaşan
başıboş hayvanlar tarafından bu çöplerin etrafa dağılması görsel
olarak bir çirkinlik yaratırken, bir yandan temizlik işlerinde
probleme, diğer yandan da kamu sağlığını tehlikeye atan sonuçlara
yol açmaktadır.
Uygulama başlangıcından bu güne 21 ay geçmesine rağmen geri
dönüşüm kutusu alan ev sayısı yalnız 250 dir. Arıköyde evini bitiren ve
yaşayan aile sayısının 874 olduğu düşünülürse bu sayı çok azdır.
Lütfen
bu
konuda
çocuklarınızı
ve
komşularınızı
bilinçlendiriniz.
Sarıyer Belediyesi ile Atık Yağların çevreye zarar vermeden
toplanması ile ilgili uygulamamız başlamıştır.Toplama kapları çıkış
kapısı atık alanındadır.
Pil atıklar için Atık Pil Toplama Kutuları, Çıkış kapısı, Sosyal
tesis ve Arı-Su tesisi olmak üzere 3 ayrı noktaya yerleştirilmiştir.
5-
SERVİSLER :
Servis saatleri talebe göre yeniden belirlenmiş, hafta içi hergün 18,
Cumartesi-Pazar 8 adet servis Arıköy’den şehire ve şehirden Arıköy’e
hizmet vermeye devam etmektedir.
Site içinde, üyelerimizin birbirlerine, sosyal tesise, Arı-Su tesisine
ve markete gidiş ve gelişlerini kolaylaştıracak ring seferleri başlatılmış,
Saat 10.00’dan 16.00’a Pazar hariç her gün 7 kez ring servisi
yapılmaktadır.
Bu yıl ring sevisi yapan aracımız, Arıköy sakinlerini Çarşamba
günleri Sarıyer Pazarına
gidiş-dönüş 1 bilet alarak götürüp
getirmektedir. Saat 11.00’de siteden, saat 14.00’de Sarıyerden
hareket etmektedir.
Gençlerimizin öncelikli taleplerinden birisi olan Cuma ve Cumartesi
geceleri Taksim AKM önünden 23.55 kalkışlı servislerimiz tasarruf tedbiri
olarak önceden yer ayırma şartına bağlanmıştır. Bu servisimizden iki
bilet ile faydalanılmaktadır.
Personelimizi taşıyan 34 BF 9902 plakalı minibüs yıllık masrafı
37.656.-TL. olduğundan yıl başında kooperatife iade edilmiştir.
Personel servisi yıllık KDV dahil 23.468.-TL bedelle 17 kişilik midibüs
ile hizmet alımı yöntemiyle yapılmaktadır.
Yıllık masrafı 23.713.-TL. olan 34 FBR 16 plakalı Doblo aracımızda
ekonomik ömrünü tamamladığında 2009 Haziran ayında kooperatife iade
edilmiştir.
2009 Kasım ayından itibarende bütün giderleri ve kaskosu
firmaya ait olmak şartıyla 0 Km. Gri renkli Doblo araç aylık
645.-TL.na kiralanmıştır.
Şehir servisi giderlerimiz 200.623 TL.,gelirimiz ise 158.163 TL.dır.
Böylece servis giderlerinin % 21,3’lık kısmı bütçe kaynaklarından
karşılanmış olmaktadır. Önceki yıllarda % 33 düzeyini aşan bu oranın
düşmesi olumlu bir gelişmedir. Ayrıca 4. Levent’e giden servislerin
Atatürk Oto Sanayii’ne çekilmesi halinde, bilet fiyatlarının aynı kalması
koşuluyla, bütçe kaynaklarından karşılanması gerekecek oran, % 10’dan
aşağı düşebilecektir.
9
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
Servisler ile ilgili diğer bir konu ücreti ve sefer sayıları arasındaki
ilişkidir. Bugün şehre giden servislere (Beşiktaş-Metro) ortalama
35,40.- TL/Sefer bedel ödenmektedir.
Bilindiği gibi İstanbul Metrosu Maslak-Taksim arasında
aktarmasız taşıma yapmaya başlamıştır. Haziran 2010 tarihinde
Darüşafaka istasyonunun, Aralık 2010 tarihinde de Hacıosman
istasyonunun açılacağı açıklanmıştır. Maslak için alınan en uygun
fiyat 27.14 TL.dır.
Abonman bedeli 130.-TL ve günlük tek biniş 4 TL. değişmediği
taktirde, servis yalnız Maslak’a kadar giderse, servis gelir ve
giderleri bütçede eşitlenecektir.
6-
SAHİPLİ VE SAHİPSİZ HAYVANLAR :
Site sakinlerimizin yıllardır şikayet ettiği, sahipli ve sahipsiz
köpeklerin sokakta kontrolsüz dolaşmasını önleme çalışmalarımız bir
proje doğrultusunda adım adım uygulanmıştır. Yıllardır çözülemeyen bu
sorunun çözümü için uzun bir zaman gerekmektedir. Bu zaman zarfı
içinde site sakinlerimizi rahatsız eden, öngörülen, öngörülmeyen
olumsuz şartların büyük bir bülümünü ortadan kaldırdık.
Arıköy’de sahipsiz ve sahipli köpekler sorunu, ilk oturmaya başlama
tarihinden itibaren bugüne kadar katlanarak artmıştır. Bu süre zarfında
uygulanılan yöntemlerin tekrar tekrar denenmesi soruna çözüm
getirmemiştir.
5199 numaralı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların
Korunmasına dair uygulama yönetmeliği çok açık olarak sahipsiz
köpeklerin aşılanmasını, kısırlaştırılmasını ve sahiplendirilemez ise
alındığı yere bırakılmasını yazmaktadır. Sitemizde uzun yıllardır
yaşayan, ve kat maliklerince bakılan, site yönetimine bilgi formu verilen
18 köpek vardır. Bu köpekler 10-15 ev tarafından kapı önlerine yemek
konularak beslenmekte, bakımları yapılmaktadır. Bu istediğimiz bir
tutum değildir.
Yönetimimizin girişimiyle, köpek sorununda kat malikleri, Yerel
Hayvan Koruma Görevlileri (YHKG) ve diğer sokak köpeklerine kapısı
önünde bakan kişilerle iletişim kurulmuş, konuşma ve ikna yöntemi ile
belirli bir aşamaya gelinmiş, bu konuda çok sayıda toplantı yapılmıştır.
Amacımız, Arıköy’de senelerdir yaşayan eski sahipsiz köpekleri
sahiplenip, onlara sahipli köpeklerin şartlarını sağlamaktır.
24 Mayıs 2009 tarihli genel kurul toplantısında, eskiden beri
Arıköy’de bulunan ve bilgi formu Yönetim de bulunan sahipsiz köpeklerin
Arıköy deki geçici köpek besleme noktalarında sahiplendirilmesine, diğer
serbest dolaşan sahipsiz köpeklerin site den uzaklaştırılması hususunda
Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi hazirunun 3 red oyuna karşılık 82 kabul oyuyla
kabul edildi.
10
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
Yönetimimizin yaptığı uygulama ve sonuçları aşağıda özetlersek :
a)
Sahipli ve Sahipsiz köpeklerin kayıtları yapılmamıştı. Uygulamamız
ile Evcil hayvan bilgi formu oluşturulmuş, bu form ile hayvanlar kayıt
altına alınmıştır.Sahipli köpeklerin yalnız 20 tanesi bilgi formu verilmiş,
yaklaşık 110 civarında köpek sahibi bilgi formu vermemiştir.
b)
Uzun süredir Arıköy’de yaşayan, herkesin tanıdığı sokak
köpeklerinin tespiti YHKG’ler ile birlikte yapılmıştır. Tespiti yapılan
köpeklerin bütün aşıları yapılmış, kısırlaştırılmış ve kırmızı renkli Arıköy
tasması takılmıştır. (Bu uygulamada her köpeğin bilgi formu
doldurulmuş, dijital resimleri çekilmiş, bunları besleyen kat malikleri vb.
bilgiler
kayıt altına alınmıştır) Uzun süren uygulamanın sonuna
gelinmiş, bugün bilgi formu olmayan sahipli veya sahipsiz sokakta
görülen bütün köpekler yakalanmaya çalışılmaktadır.
c)
Bilgi formu olup sürekli şikayete sebep olan sahipsiz köpekler
Geçici Köpek Besleme Noktasına (GKBN) alınmaktadır. Bu aşamada
YHKG’ler ile sorun yaşamaktayız.
d)
Site sınırlarımızdan kontrolsüz şekilde insan ve hayvan geçişini
engel olmak için, bitkilendirme ve çit çalışmaları yapılmış, çevre çiftlikler
uyarılarak hayvan geçişlerinin kesin şekilde önlenmesine çalışılmıştır.
Yaklaşık 4.950 mt.lik sınırımızın telleri onarılmış, bazı bölgeler dikenli
bitki ile bazı kumul bölgelerde uzun demir saplamalarla hayvan giremez
hale getirilmiştir. Bu aşamada tek açık yerimiz ana giriş kapısıdır.
Burada
da
danışma
personelimiz
dışarıdan
gelen
köpekleri
uzaklaştırmaktadır.
e)
İçeride bulunan sonradan siteye girmiş 82 köpek yakalanarak site
dışına çıkartılmıştır. Geçen dönemde uygulamamız sırasında Sarıyer
belediyesinden
yardım
alırken,
yeni
seçilen
belediyemizin
Veterinerlik müdürlüğü, Arıköy YHKG ‘ler tarafından engellendiği ve
korkutulduğu için gerektiği kadar yardımcı olmamaktadır. Bu yüzden
son günlerde sitemizde başıboş hayvan sayısında artış olmuştur.
f)
İki yıl içinde 3 adet Geçici Köpek Besleme Noktası oluşturulmuş,
Mimoza sokağının sonuna 2. köpek gezdirme alanı yapılmıştır.Bu
noktalarda
sahiplendiğimiz
köpekler,
Anafartalar
İlköğretim
okulundan gelen yemekler ile beslenmektedir. Ayrıca rutin olarak
Veteriner kontrolü yapılmaktadır.
g)
Amacımız geçici köpek
besleme noktasında köpekleri
biriktirmek değil, sahiplendirerek sayılarını en aza indirmektir. Bu
güne kadar 7 köpek sahiplendirilmiştir.
h)
Birkaç site sakini hergün bu hayvanların bakımlarını kontrol
etmektedir. Yıllarca besledikleri köpekleri kolaylıkla alıp gezdirmek, bir
süre bahçelerinde bakma şansları vardır. 5199 sayılı kanun gereği
G.K.B.N. larının site dışında yapılamamasının sebebi budur.
11
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
ı)
Sahipli köpeklerin sahiplerinin davranışları Arıköy için en
büyük problemlerden biridir. Köpeğini serbest bırakan veya ortak
alanları kirleterek
gezdiren sorumsuz köpek sahipleri hakkında,
kanunun öngördüğü yaptırımlar uygulanmalıdır.
j)
Arıköy’ün geleceği için yıllardır çözülemeyen köpek sorununa
çözüm üretmek için ciddiyetle çalışılmıştır.
Bugün geldiğimiz noktada YHKG arkadaşlarımız ile ayrıldığımız 2
nokta vardır.
1. Yönetimimiz, bilgi formu idarede olup
rahatsızlık veren sokak
köpeklerini sahiplenerek GKBN’na almaktadır. YHKG ler ise sokak
köpeklerinin sokakta beslenmesini istemektedirler.
2. YHKG ne göre bir hayvan’ın saldırgan olarak tanımlanabilmesi için
hayvanın ısırması gerekirken, bize göre ise birden çok gelen şikayet,
ilgili hayvanın GKBN na almak için yeterli bir sebeptir.
Amacımız Arıköy sakinlerinin küçük büyük korkusuzca yürüyüşe
çıktıkları, bisiklete binebildikleri, koşabildikleri, çocukların okuluna
korkmadan gidebildiği, özel bahçe ve ortak alanlarına zarar
verilmeyen bir Arıköy’dür.
Yönetimimiz köpeklerle ilgili uygulamaları Kat Mülkiyeti Kanunu,
Arıköy Yönetim Planı, Evcil Hayvan Barındırma Kural ve Esasları,
Hayvanların Korunması Kanunu ve Uygulama yönetmeliğine
dayanarak yapmıştır.
Arıköy’de Yönetimler başlatılan bu uygulamayı sürdürmelidir.
Sahipsiz köpekler için kullanılmak üzere banka hesabı açılmıştır.
Küçük katkılarınız ile sahipsiz hayvanlara daha iyi bakılacaktır.
Arıköy Toplu Yapı Yönetimi Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hesabı
AKBANK SARIYER ŞUBESİ(038) HESAP NUMARASI : 72910
7- İNŞAAT FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ, DENETLENMESİ VE
DÜZENLENMİŞ İNŞAAT YASAĞI UYGULAMASI :
Arıköy’de
inşaat
faaliyetlerinin
denetlenmesi
Arıköy’ün
geleceğini etkileyecek çok önemli bir görevdir. Demirciköy Arıköy,
herkesin istediğini yapması sonucu kısa sürede kimliksiz, doğaya
saygısız ve hilkat garibesi bir site haline gelmiştir. Arıköy’de İskan
müsadesi alındıktan sonra, kooperatifimizin inşaatları denetlemesi
maalesef ikinci planda kalmış, daha çok metrekare, daha çok oda,
daha yüksek çatı hırsı, Arıköy’ün geleceğini tehdit eder hale
gelmiştir. Normal projesinin 1,5 katı büyütülen, onlarca metrekare
ilave beton alan yaratan, Arıköy’ün yeşil alanını hızla küçülten, yeşil
düşmanı kültürün ifadesi evlerin sayısı hızla artmaktadır.
12
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
Bu tehlikenin bilincinde olarak 6 Nisan 2008 tarihinden itibaren
teknik büro olarak, inşaat takip ve kontrol ekibi kurulmuş, bu ekibin
kontrol ve raporları ile 93 binaya müdahale edilmiş, uyarılarımızı
dinlemeyen kat malikleri ve yükleniciler belediyeye bildirilmiş, yine aykırı
imalatına devam eden kat malikleri ve yükleniciler resmi makamlara
yazılı olarak bildirilmiştir.
6 Nisan 2008 tarihinden itibaren 43 üye yeni inşaata başlamış olup
tamamının kat maliki, varsa yüklenicisine, teknik büroda hazırlanmış
talimatlar, aykırı imalatlar ve uyulması gereken kurallar yazılı ve
imza alınarak verilmiş ve çevreye vereceği zararlara karşılık teminat
alınmıştır. Teknik büro ve site girişindeki güvenlik personeli parelel
çalışmakta giriş ve çıkışlar teknik büroya haber verilmektedir.
24 MAYIS 2009 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA ARIKÖY DE
15 HAZİRAN – 15 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENMİŞ İNŞAAT
FAALİYETLERİ UYGULAMASI İÇİN YÖNETİM KURULUMUZA 5 RED OYUNA
KARŞILIK 80 KABUL OYUYLA YETKİ VERİLMİŞTİR.
Kademeli olarak, önceden bilgi verilerek 2008 yazında 2 ay, 2009
yazında 15 Haziran-15 Eylül arasında 3 ay inşaat faaliyetleri
düzenlenmiş, dış mekan, gürültülü ve tozlu işlere, kamyon ve JSB
girişine izin verilmemiştir. Arıköy’de yazını geçirenler bir süre rahat
etmişlerdir. Bu konuda yönetimimiz kat maliklerince taktir edilmiştir.
İnşaatlarına devam etmek isteyen birkaç kat malikine gereken
anlayış gösterilmiş, kat maliklerine ve yüklenicilerin kısıtlama kapsamına
giren toplam 98 isteğine izin verilmiştir. 1 Eylül 2008 tarihinden sonra
yüklenicilerin talepleri doğrultusunda sabah ve akşam birer saat fazla
çalışma istekleri geri çevrilmemiş, böylece yüklenicilere 9 ayda boyunca
toplam 56 iş günü kazandırılmıştır.
Yönetimimiz bu kadar hassas davranırken, yönetim planının
yönetim kuruluna yetki veren hükümlerini iptal ettirmek için bir kat
maliki dava açmıştır.
Hem kat maliki ve hem de sitemizde yüklenicilik faaliyetinde bulunan
Kurtoğlu firması sahibi Sayın Tuncer Kurtoğlu, inşaat kısıtlamasının 15
Haziran- 15 Eylül tarihlerinde yapılmaması için Sarıyer Sulh Hukuk
mahkemesinde dava açmış, sonrasında dilekçesini ıslah ederek yönetim
planımızın 35.,36.,42. maddeleri ve 76. maddenin 15. ve 16.
maddelerinin iptalini de talep etmiştir. Mahkeme bilirkişinin yanlış ve
eksik
değerlendirmesi
sebebi
ile
sadece,
inşaat
yasağının
uygulanmaması hakkında kabul kararı vermiş, yönetim planı maddeleri
için karar belirtmemiştir.
Gerekçeli karar tarafımıza ulaştığında temyiz hakkımız kullanılmış,
Yargıtay kararı esastan bozmuş olup dava tekrar görülecektir.
Karar kesinleşmediğinden ve mahkeme kararı davacı malikle sınırlı
olduğundan halen mevcut denetimli inşaat sınırlaması 15 Haziran-15
Eylül tarihlerinde üyelerimizin isteği doğrultusunda, yaz sezonunu daha
13
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
temiz, daha sessiz, daha sakin, güvenli, huzurlu, ve sağlıklı bir şekilde
geçirilmesini sağlamak amacıyla uygulanmıştır.
Yıl boyunca inşaat çalışmaları ;
Bütün Pazar günlerinde, milli, dini bayram günleri ve resmi tatil
günlerinde , çim biçme dahil acil müdahalelerin dışında her hangi bir
çalışma yapılmayacaktır.
Cumartesi günleri bahçe bakımı hariç, yaz ayları inşaat kuralları geçerli
olacaktır. (Cumartesi çalışma saatleri 09:30 - 17:00 )
15 Haziran 2010 – 15 Eylül 2010 Yaz ayları inşaat kuralları :
Yaz ayları inşaat kurallarının 15 Haziran 2010 – 15 Eylül 2010
tarihleri arasında uygulanacağını, inşaat ve imalat
planlarınızı bu
tarihlere göre düzenlemenizi rica ederiz.
Bina dışı ile ilgili her türlü tozlu, gürültülü, görüntü bozukluğuna
sebep olacak ( Duvar , dış boya, mantolama, bahçe imalatı, hafriyat) iş
makinesı çalıştırılması, inşaat, imalat ve onarım çalışmalarına, işçi ,
taşeron, kamyon, malzeme ve ekipman vb. siteye girişine, izin
verilmeyecektir.
Bina içinde de gürültü çıkartacak, moloz üretecek, kaba inşaat
imalatı, yıkım, sıva, şap, tavan, yeni tesisat yapılması, kırıcı delici
aletlerin çalıştırılmasına ve siteye girişine, izin verilmeyecektir.
Bu tarihlerde önceden Teknik Müdürlüğe bilgi verilmesi halinde ;
Ev ve eşya taşınması,
Periyodik bakımlar ve genel servis hizmetleri,
Küçük montajlar (Mutfak, banyo dolapları, beyaz eşya, armatürler vb.)
Ev içi boyasının yapılması,
Acil durum (mekanik ve elektrik tesisat arızaları vb.) arızaları için izin
verilecektir.
Yukarıdaki imalatların dışındaki isteklerinizi teknik ofisimize
iletebilirsiniz.
Yaz aylarındaki inşaat faaliyetleri düzenlemesinin Arıköy’e büyük
fayda sağladığını sizlerden gelen olumlu bildirimlerle tespit etmiş
bulunuyoruz.
Bu
yılda
düzenlemenin
aynı
tarih
diliminde
uygulanmasında üyelerimizin büyük menfaati vardır.
Arıköy Toplu Yapı Alanı İnşaat Genel Değerlendirme Raporu
6 Nisan 2008 Genel Kurulu sonrası Toplu Yapı Yönetiminin Sn. Ufuk Yalçın
Başkanlığında göreve başlamasından kısa bir süre sonra , site içi inşaat kontrol ekibi
oluşturulmuş olup, amaca uygun olarak inşaat takip çalışmaları başlamıştır.
Çalışmalarımızın birinci yılı , yönetim kurulumuzun resmi mercilerle yaptığı
olumlu diyaloglar ile birlikte , bizlerin özverili ve dürüst çalışmaları sonucunda çok
başarılı bir şekilde tamamlanmıştır
14
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
Bütün bu çalışmaların başında, Sn. Ufuk Yalçın’ın başkanlığında Site içi inşaat
kontrol ekibi ile birlikte Sarıyer Bld. İmar Md. Sevgi Hn. ve yardımcı kadrosu ile
yapılan toplantının olumlu etkileri neticesinde çok yüksek başarı elde edilmiş ve Arıköy
içerisinde ki inşaat faaliyetleri, tam olarak kontrol altına alınmıştır.
Bu kontrollerdeki ana amaç, konut bahçelerindeki yeşil alanların muhafaza
edilmesi, bina cephelerinin projelerindeki orijinalliğinin korunması, çatı kotlarının
muhafaza edilmesi ve üyeler arasında muhtelif inşaat faaliyetlerinden ötürü
çıkabilecek olası sorunları bertaraf etmektir.
Ancak birinci yılın bitimine denk gelen tarihlerde gerçekleşen yerel seçimler
neticesinde, yerel yönetim değişmiş yeni yerel yönetim ile aynı diyalog geliştirilememiş
ve bu nedenle oluşan olumsuz etkiler site sahamız içerisinde, önceki döneme oranla elde
edilen başarının tekrarının sağlanamamasına yol açmıştır. Tam da bu dönem de İnş.
Mühendisimizin haftada 2 gün görev almaya başlaması nedeniyle Arıköy içerisinde, bu
konu için daha da özverili bir mesai yapılmasını gerektirmiştir.
2 Yıl içerisinde toplam olarak (96) adet bilgilendirme raporu tanzim edilerek
Yönetim Kurulumuza takdim edilmiştir. Bu raporlarla gündeme taşınan aykırı
imalatlardan ( 63 ) adedinde rapor konusu hususlar sözlü veya yazılı olarak üyelere
bildirilmek suretiyle gerekli düzeltmeler sağlanmıştır. Ancak ( 33) adedide kısmen veya
tamamen sonuca ulaşılamadığı , tarafımızdan yapılan kontroller neticesinde tespit
olunmaktadır. İkinci dönem içerisindeki , oluşan değişiklikler , bir önceki dönem
içerisindeki başarının elde edilmesini zorlaştırmıştır.
Belediye yetkilileriyle, ahenkli çalışmanın, yeni dönem de öncelikli olmasında
büyük yarar olacaktır. Bilhassa Belediye Zabıtalarının Yönetimimize haber vermeden
Arıköy içerisinde tasarrufta bulunması nedeniyle , evvelce burada birlikte tesis edilen
düzenin etkisizleşmesi neticesini doğurmuştur.
Toplu Yapı Yönetiminin bu konudaki hassasiyetinin bilincindeki bir teknik kadro
olarak lüzumu halinde bir çok konu , üyelerimize yazılı ve sözlü anlatılmış veya
duruma göre zamanında müdahalelerle, aykırı imalatlar % 70 – 80 civarında
önlenmiştir. Ancak yukarıda bahsedildiği üzere bazı konularda ki iradeler aşılamamış
ve istenilen sonuca ulaşılamamıştır.
Bütün bunlarla birlikte , yapılan çalışmaların ve kontrollerin amaca uygun ve
takdire değer bir başlangıç dönemi olduğunu söylemekte yarar olduğunu düşünürüz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ÇALIŞMALARIMIZLA İLGİLİ TABLO AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
2008 YILI İNŞAAT TAKİP FORMU ........................................791 Adet.
2009 ve 2010 YILI İNŞAAT TAKİP FORMU .......................... 1060 Adet.
DÖNEM İÇERİSİNDE GÜNLÜK İNŞ. TAKİP FORMU ....... 1820 Adet
İNŞATI BİTEN VE OTURULMAYAN...................................... 41 Adet
İNŞAATI DEVAM EDEN KONUT ………............................... 84 Adet
HİÇ BAŞLANMAYAN KONUT ............................................. 109 Adet
TOPLAM BİTEN İNŞAAT ………............................................ 877 Adet
Muzaffer KILIÇ
Mehmet Gürel
İnş. Müh.
Tek. Danışman
15
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
8-
BAHÇELERİN TEMİZLENMESİ VE TEL ÇİT İLE ÇEVRİLMESİ:
Bahçelerini temiz tutmayan, pislik ve haşere yuvası olan binasının
harabe görüntüsü için bir şey yapmayan kat maliklerinin tutumu
Arıköy’de yaşayanlar için dayanılmaz boyuta gelmiş, yönetimimiz göreve
geldiği 6 Nisan 2008 tarihten itibaren bu durumdaki bahçeleri tespit edip
19 Haziran 2008 tarihinde 278 kat malikine bahçe temizliği ve tel çit
çekilmesi ile ilgili taahhütlü olarak uyarı mektubu göndermiştir. Bugüne
kadar 90 kat maliki temizlik ve duvar işlerini kendisi yapmıştır.
Çevre için tehlike yaratan 46 evin bahçeleri temizlenmiş, tel çit
ile çevrilmiş, yapılan masraflar üyenin cari hesabına borç
kaydedilmiştir. Benzeri durumdaki diğer bahçelerin yapılmasına
bütçemiz elverdiğince devam edilmektedir.
7 Ev için kat maliklerine kırık, açık kapı-pencereleri için
eksiklerini tamamlama yazısı gönderilmiştir.
104 Evin bahçe ot, moloz temizliği yapılmış, bazıları ilaçlanmış
yapılan masraflar üyenin cari hesabına borç kaydedilmiştir.
İnşaatı devam eden konutlara bu konuda her hangi bir yaptırıma
gidilememiş, ancak düzenli ve temiz çalışmaları sağlanmıştır.
9-
ÇEVRE BAKIM VE TEMİZLİK İŞLERİ :
Ortak yeşil alanların bakım ihalesi, firmalardan istenilen
performans, özenli ve
düzenli çalışma sağlanamadığından ve kat
2009-2010’da
maliklerinden gelen çok sayıda şikayet sebebiyle
yenilenmemiştir.
Yükleniciyi kontrol eden personelimiz de işten ayrılmıştır. Yönetim
Kurulumuz bu çok ciddi ve hassas konuyu enine boyuna araştırmış ve
Çevre Bakım Temizlik kadrosu oluşturmuştur. Mart 2009 tarihinde işe
alınan Ziraat Mühendisi yönetiminde, tecrübeli bir baş bahçıvan ve 8
bahçıvandan oluşan bakım ekibi işe başlamıştır.
Bu işlerle ilgili tüm ekipman envanteri çıkarılmış her türlü alımlar,
en uygun yerlerden ve piyasanın çok üstünde vadelerle yapılmıştır. Bu
ekip ile sitemizde bulunan tüm bitki çeşitleri tespit edilmiş, sayımları
yapılmış, ve düzenli olarak her hafta yapılan işlerin raporları yazılı
olarak alınmıştır.
Bu aşamada sitemize, gelen bahar mevsimini güzel bir şekilde
karşılamak için yaklaşık 7.000 adet mevsimlik bitki dikilmiştir.
Çimlendirme çalışmaları aşırı pahalı miktarda sulama gerektirdiğinden
bazı seçkin yerlerde az bakım isteyen verbena ekimine başlanmıştır.
Kooperatif tarafından sağlanan 120 adet Sedir ve Göknar fidanı
Tartan Pist koşu parkuru çevresine, spor tesislerinin çevresine ve kuş
bahçesine ve muhtelif boş alanlara çevre bakım ekibimiz tarafından
dikilmiştir.
Ayrıca arıtma tesisi içine, bazı dönemlerde oluşan ses ve kokuyu
engellemek için 10 adet ıhlamur ağacı dikilmiştir.
Hangar bölgesinde biriktirilen budanmış dallar için öğütme
makinesi alınmış, çim ve diğer bitkiler ile birlikte
kompost
yapılmasına başlanmıştır.
16
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
ÇEVRE BAKIM EKİBİ RAPORU
ÇALIŞMALARIMIZ
1. Mevcut çim alanlarda yazın her gün fıskiye ve bahçe hortumları ile sulanması
yapılmaktadır. Haftada 1 kez olmak şartıyla çimler biçilmektedir. Senede 2 sefer
mart ve kasım aylarında yavaş salınımlı suni gübrelerle gübrelenmektedir. Senede
1 sefer Mart ayında çimlerin kendini yenilemesi, yabancı ot kontrolü, güneşten ve
bitki besin elementlerinden daha fazla yararlanabilmesi için havalandırılması
yapılmaktadır. Çim alanlarda çıkan yabancı otların yılandili çapa ve yabancı ot
mücadelesi ilaçları ile yapılmaktadır. Yeni çim alanlar ve ara ekimler ise mart
nisan veya ekim kasım aylarında yapılmaktadır.
2. Üzüm bağında verimi arttıracak önlemler alınmış. Yaz ve kış budaması
yapılmıştır. Yabani otların mücadelesi çıkış sonrası herbisitler ile yapılmaktadır.
Mantari hastalıklara karşı bordo bulamacı ve çeşitli kimyasallar
kullanılmaktadır. Bağ uyuzu, salkım güvesi, bağ maymuncuğu, unlu bit
mücadelesi çeşitli insektisitlerle yapılmaktadır. Dönemsel olarak yaprak gübresi,
organik ve kimyasal gübrelerle gübrelemesi yapılmaktadır.
3. Aşırı kumlu topraklarda, yeterli kök yapısını ulaşamamış yâda kök sitemi güçsüz
ağaçlarda ağaç devrilmelerini önlemek amacıyla dal budaması ve kök sitemini
geliştirici özel gübreler ile gübrelenmesi yapılmaktadır. Rüzgâr nedeniyle yan
yatmış ağaçların düzeltilmesi ip ve ağaç kazıklar ile sabitlenmesi yapılmaktadır.
4. Limoni servi ve leylandi gibi ağaçlarda güneş ışığının ağacın iç kısımlarına
girmesini sağlayarak yaprakların özümleme etkinliğini arttırmak ve kabuklu
bitler, unlu bitler gibi rutubeti çok seven zararlılardan ağaçları koruma amaçlı
şekil budaması yapılmaktadır. Ayrıca yapılan bu budamalar sayesinde yaprak
gübreleri ve zirai ilaçlar bitki bünyesine daha homojen dağılmaktadır.
5. Çamlık alanlarda taç yükseltmesi yapılmış ve kuru dallar budanmıştır. Çamlık
alanların moloz, bahçe artığı vb temizliği periyodik olarak yapılmaktadır.
6. Rutubetli ortamları seven böcekler sık dikilmiş bahçelerde daha zararlı olurlar.
Yeni dikilen bitkilerin birim alandan daha fazla besin maddesi alabilmesi için de
seyrek dikimler tavsiye edilmektedir. Dikimini yaptığımız ağaçlarda bunlara
dikkat edilmiştir.
7. Yeni dikilen fidanlarda çukurlar 70 ila 100 cm e kadar kazılıp altında çıkabilecek
taş, moloz artığı, ytong gibi malzemeler temizlenip koyun gübresi ile hazırlanan
harçla birlikte dikimi yapılmaktadır. Kök ve taç arasında bir denge kurmak ve
fidanın tutmasını kolaylaştırmak amacıyla kök ve dal budaması yapılmaktadır.
17
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
8. Meyve ağaçlarını verime yatırmak, kaliteli ve bol ürün alabilmek için kış
budaması yapılmıştır. Mevcut bütün meyve ağaçları mantari hastalıklara karşı
bordo bulamacı ile ilaçlanmıştır. Dönem dönem ağaçlardaki zararlılara karşı
çeşitli mücadele yöntemleri kullanılmaktadır.
9. Site içi genel hastalık ve zararlılara karşı mücadele tedbirleri alınmıştır. Böcek
zararlanması gören, kuruyan, devrilen ağaçlarda budama çalışması yapılmış.
10. Budama artıklarından uygun olanlarının seçilerek ağaçları sabitlemek amaçlı
kazık hazırlanmaktadır.
11. Gül ve üzüm budamalarından elde edilen çubuklardan çelikleme yapılmıştır.
Çeliklerin tutması halinde muhtelif yerlere dikimleri yapılacaktır.
12. Toprak işleme öncelikle bitkinin gelişimini hızlandıran, kök sistemini iyi
gelişmesini sağlayarak kuvvetli bünyeli olmalarını sağlayan bir kültürel
önlemdir. Şüphesiz kuvvetli ve sağlam bünyeli bitkiler zararlı ve hastalık
etmenlerinden daha az etkilenirler. Kökleri iyi gelişmiş bitkilerde telkurtları gibi
toprak altı zararlıları fazla zarar meydana getiremez. Toprak işleme aynı
zamanda işleme sırasında toprakta mevcut zararlıların öldürülmesi açısından da
önemlidir. Bu amaçla ağaçların diplerini kaplayan otlar çapa ile alınmaktadır.
Böceklerin kışladıkları yabancı otlar kısa tutulmakta, dönem dönem motorlu
tırpanla biçilmektedir.
13. Kuvvetli ve sağlam bünyeli bitkilerin yetiştirilmesi, zararlılardan daha az
etkilendiği gibi zararlılar böyle bitkiler üzerinde daha az beslenir ve çoğalırlar.
Bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı dayanımını arttırmak amaçlı organik ve
kimyasal gübrelerle dönem dönem gübrelenmektedir.
14. İyi sulanmayan bitki gelişemez ve zayıf cılız kalır. Dolayısıyla zararlılardan
fazlaca etkilenir. Bu nedenle yazın bitkiler periyodik olarak sulanmaktadır.
15. Site içi yürüme yolları, yeşil alanlar, park ve bahçelerin temizliği yapılmaktadır.
Yürüme yolları ve kontrolsüz yeşil alanlarda motorlu tırpan ve çıkış sonrası
herbisitler ile yabancı ot mücadelesi yapılmaktadır.
16. Boş villa bahçelerinin otları motorlu tırpan ile biçilmektedir. Biçilen
bahçelerdeki otlar tırmıklanmakta daha sonra traktörle bahçelerden
uzaklaştırılmaktadır.
18
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
17. Arıtepe, Arısu, İdari binada bulunan iç mekân süs bitkilerinin periyodik olarak
sulanması, gübrelenmesi saksı bakımı yapılmaktadır. Saksısı küçük gelen ve
toprağının değişmesi gereken bitkilerin saksıları değiştirilmektedir.
18. Karlı havalarda yollar tuzlanmıştır. İdari bina ve tesislerin önlerinde kar
temizliği kürek ve gelberilerle yapılmıştır.Evlerin bahçe kapılarının önü
buzlanmalara karşı temizlenmiştir.
19. Site içi ortak alanlarda mevsimlik çiçek uygulaması yapılmaktadır.
20. Tartan pist, arıtma ve kuş cennetinde ağaçlandırma çalışması yapılmıştır.
21. Bahçe bakımı hakkında dönem dönem seminer ve uygulamalı eğitimler
yapılmıştır.
22. Alt yapı, elektrik, Arısu, Arıtepe ve yol bakım ekiplerine çeşitli dönemlerde
çalışmalarında destek olunmuştur.
Murat Ali Demir
Ziraat Mühendisi
10- ARIKÖY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ VE SOSYAL TESİSLER:
Arıköy’de mevcut spor tesislerinin bilinçli ve verimli olarak
kullanılması, çocuklara sporu sevdirme ve spor disiplinini kazandırma
hedefleriyle, Sn.Prof.Dr.Ayhan Toraman’ın desteğiyle 2005 yılında
Arıköy Spor Kulübü Derneği kurulmuştur.
Seçildiğimiz 6 Nisan 2008 tarihinde Sosyal tesislerin %70’i atıl
olarak duruyor, kışın yalnız % 20’si ısıtılıyor, insanlar tesise gelmek
istemiyordu. ASK’nün kasası eksi bakiyedeydi.
Sosyal tesislerin mekanik tesisatı baştan sona elden geçirilmiş ve
bütün tesisin verimli bir şekilde ısıtılması ve soğutulması sağlanmıştır.
Dış ve iç cephede yüzlerce metrekare tamir ve boya yapılmıştır.
Buna rağmen Sosyal Tesislerimizde halen birçok yerin onarılması
gerekmektedir.
Yönetim kurulumuz sosyal tesislerin üst ve alt yapı eksiklerini
gidermiş, hiçbir isteği geri çevirmeden ASKD’ne 10.000.-TL. işletme
sermayesi aktarmış, kendi kendine yetecek duruma gelmesi için
kaynak yaratmış, her platformda yanında olmuştur. İki senede ASKD,
10 çalışanı ve 500.000.-TL.lık bütçesi ile ayakları üzerinde duracak
konuma gelmiştir. Bu gelişmede Arıköy Toplu Yapı Yönetim kurulu
başkanı Ufuk Yalçın, Sayın Figen Palamutçuoğulları ve Sayın Cemal
Ülger’in büyük katkı ve özverileri vardır.
19
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
Dışarıda tutulan muhasebe kayıtları Ocak 2009’dan bu yana Site
Yönetimi Muhasebesi tarafından bedelsiz olarak tutulmaktadır.
Yönetimimiz, çalışanlarımıza verdiğimiz yemeğin 2008 Aralık
ayından itibaren ASKD’den alınması kararını vermiş, böylece
ASKD’ne yılda 100.000.-TL.lık bir kaynak yaratmıştır. Ayrıca yaz-kış
spor okullarının, havuzlarda yapılan özel derslerin, misafir dans ve
spor kurslarının, zindelik merkezinin bütün gelirleri ASKD’ne
bırakılmıştır.
Derneğin Gelirleri; üyelik giriş aidatı, yılda bir kez ödenen yıllık
aidatlar ve spor programlarından temin edilen gelirlerdir. Halihazırda
derneğin 412 adet asıl üyesi bulunmaktadır. Arıköy’deki Kat Malikleri
Asil üye, Arıköy’de yaşayan Kiracı veya Arıköy dışından üyelikler
Kulüp üyesi olarak kayıt edilmektedir. Derneğin Genel Kurullarına
sadece Asıl üyeler katılabilmektedir.
Beş ay öncesine kadar ASK ile SiTE arasında kişisel kaprislerin
dışında uyumlu bir çalışma varken beş aydır, eskiden beri süregelen
ortak çalışma-üretme metodu yerine,
ASKD kendi başına fiyat
uygulamaları, başka derneklerle ayrıcalıklı, tesisleri ilgilendiren,
bağlayan anlaşma ve katılmadığımız uygulamalar yapmıştır.
Site yönetim kurulu üyelerine “siz müşterisiniz, hiçbir şeye
karışamazsınız” denmiş, gerçektende bizim taleplerimize taban
tabana zıt uygulamalarda bulunulmuş, yapılmış protokole rağmen
yükümlülüklerine uymamıştır.
Bütün bunların haricinde Site yönetiminin işten çıkarttığı bir
elamanın ASKD tarafından işe alınmasıdır. İzinsiz olarak sosyal tesiste
kalıp sabahlaması ve girmesi yasak olan odalara girip bilgisayarları
kullanması yüzünden aldığı ihtardan sonra,
İş saatleri içinde
uygunsuz hareketler sergileyip 5 Ocak 2010 tarihinde iş yerinde
alkollü olduğu, serviste sigara ve alkol kullanmaya devam ettiği,
Beşiktaş’ta servis şöförüne birini bıçakladığını söylediği tutanaklar
ile tespit edilen 21.01.2010 tarihi itibariyle eldeki bilgiler, görgü
tanıkları ve elemanın işe devam etmesindeki tehlike göz önüne
alınarak, Toplu Yapı yönetim kurulunun oy birliği ile işten uzaklaştırdığı
kişinin her ne sebeple olursa olsun ASK tarafından işe alınması affedilir
bir tutum olmayıp site yönetimini yok sayan bir uygulamadır. Personel
üzerindeki olumsuz etkisi çok belirgindir. Bu kişi hala sosyal tesiste
aşçılık yapmaktadır.
ASK son genel kurulunu 38 kişi ile yapmıştır. Dernek asil üye
sayısı 612 dir. Temsildeki katılımın azlığı tamamen ASK yönetiminin
tasfiyeci
anlayışından
kaynaklanmıştır.
1070
kişinin
seçtiği
temsilciler ASK yönetiminden tasfiye edilmiştir.
Derneğe 18 ay uğramamış kişinin yazdığı ASK çalışma
raporunda site yönetimi gerçeklere aykırı şekilde karalanmaya
çalışılmış, fakat ASK denetçi raporunda gerçekler gözlerden
kaçmamıştır.
Görevde bulunduğumuz 2 yıl içinde başlangıçta ASKD 3
personel ve 10.000.- TL. borçla dönmeye çalışırken, yönetimimizin
% 100 desteği ile aidat gelirlerini 3 kat, iktisadi işletme gelirini de 5
kat arttırmış ve 10 personel çalıştırmaya başlamıştır. Aynı dönemde
üye sayısı 3-4 kat artmıştır. Başka söze gerek yoktur.
20
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
ASKD yönetim ve denetim kurulları esirgesede ASK ve SİTE
çalışanlarına, Arıköy Toplu Yapı Yönetimine katkılarından dolayı
teşekkür ederiz.
Bilindiği üzere Mayıs 2008’deki Site Yönetimi Genel Kurul
toplantısında, Kat Malikinin havuzlardan bedelsiz yararlanma ve isterse
bu hakkını devredebilme kararı alınmıştır. Bu karar sonrasında, bu hakkı
alan Kat Maliklerinin pek çoğu, derneğin asli geliri olan ve yılda bir kez
ödenmesi
gereken
25,-TL
tutarındaki
Yıllık
aidatını
Derneğe
ödemediğinden Dernek ciddi bir gelir kaybına uğramış, bir önceki yıla
göre aidat geliri yarı yarıya azalmıştır.
Yönetim kurulumuz son genel kurulun bir evden 2 kişiye
ücretsiz havuz kullanım hakkı vermesi ile ASKD’nin gelirlerinde
dahada büyük düşüş olacağını tespit etmiştir.
ASKD’nin hem aidat gelirlerini hemde satış gelirlerini arttırmak
gerektiğinden Arıköy Toplu Yapı Yönetim Kurulumuzun akıllı kart
sahibine % 20 indirim sağlanmasının, ASKD üyeliğini özendirecek,
yeni kart satılmasına imkan verecek uygulaması ile aşağıdaki yazıyı
kat maliklerine göndermiştir.
31 Mayıs 2009
Değerli kat malikleri,
Kat Maliklerinin pek çoğu, derneğin asli geliri olan ve yılda bir
kez ödenmesi gereken 25,-TL tutarındaki yıllık aidatını derneğe
ödemediğinden dernek ciddi bir gelir kaybı ve ödeme zorluğu
yaşamaktadır. Hizmette süreklilik sağlanabilmesi ve daha iyi hizmet
üretebilmesi için derneğin yaşaması, dolayısıyla desteklenmesi
gereklidir.
Derneğin Gelirleri; üyelik giriş aidatı, yılda bir kez ödenen yıllık
aidatlar ve Spor programlarından temin edilen gelirlerdir. ASKD,
Arıköy’e hizmet etmek üzere tesis edilmiştir, bu nedenle tüm Kat
Maliklerinin Derneğe üye olmaları hedeflenmektedir.
Dernek tümüyle Arıköy’lü asil üye olan kat maliklerinin
yönetiminde ve denetimindedir. Üyeliğe teşvik etmek için, Derneğe
giriş aidatı 50,-TL (sadece üyeliğe kayıt sırasında bir kez), yıllık aidat
ise 25,-TL gibi sembolik bedeller belirlenmiştir. Arıköy sosyal ve spor
tesislerinden, havuzlardan yararlanmak isteyen üyelerimiz ve aile
fertleri, A.S.K. akıllı kartlarını sisteme tanıttıktan sonra tesise
girebilmektedirler. Akıllı kartlar ile, tesislerimizde nakit para kullanımı
kaldırılmış, bilgi birikimi sağlanmış, tesislerimize ücretli-ücretsiz girişçıkış kayıt ve denetimleri yapılmaktadır.
2009 yılı Arıköy Site Genel Kurul toplantısında, kat maliki ve
eşinin havuzlardan site bütçesine katkı payı ödemeden yararlanması
kararı alınmıştır.
21
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
Yönetim kurulumuz, A.S.K. üyelerine ve aile fertlerine tüm
etkinliklerde
%
20
indirim
sağlanmasına,
yukarıda
yazılı
sebeplerden dolayı kat maliki ve eşinin bedelsiz havuz hakkını
kullanabilmesi için Kat Malikinin Arıköy Spor Kulübüne üye
olmasını ve tesisten yararlananların derneğe 25,-TL tutarındaki yıllık
aidatını ödemesi gerektiğini karara bağlamıştır.
Kat maliklerimizin yaz sezonunu sağlıklı ve mutlu geçirmelerini dileriz.
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
Bu sayede uygulamada zarar edecek olan ASKD, yeni üye,
aidat, kart satışı ve kafeterya-restoran satışlarından büyük gelir elde
etmiş bir yılda üye sayısını ve aidatlarını 2 kat arttırmıştır.
ASKD’nin 14 Temmuz 2009 toplantımızdaki talebi üzerine
tefrişi yapılmış 3 odası ile birlikte Arıköy çocuk oyun odası ve
zindelik merkezinin gelirleri ve çalışanları devredilmiştir. 2 ay sonra
Arıköy çocuk oyun odası için komşularımızdan Sn. Şükret Öroğlu’nun
ihbarı üzerine müfettiş gelmiş, ASKD başlattığı işten çekilmiştir.
ASKD’nin ortada bıraktığı işi Site yönetimi üstlenmiştir. Çocuk oyun
odasına devam eden çocukların ve ailelerinin zor durumda
kalmaması için haziran ayına kadar hizmet vermeye devam
edilecektir.
Bizim için en önemli unsur emeğe saygı göstermektir. ASKD
Site yönetimi ile gerçekten ortak olarak hareket etmesi halinde elbirliği
ile bütün problemlerin üstesinden gelinecektir.
SOSYAL TESİSLER :
Bilindiği üzere ARISU tesisimiz Mart 2008’den bu yana üyelerimizin
hizmetine
açılmıştır.
Sosyal
tesislerimizin
(Arıtepe
ve
Arısu),
yönetimimize iletilen talepler doğrultusunda, üyelerimize geniş bir zaman
dilimi içerisinde hizmet vermesinin sağlanabilmesi ve tesislerimize
kurumsal kimlik kazandırma amacıyla her iki tesis için de yeni kadrolar
tesis edilmiştir.
Önceki yıllarda sadece yaz aylarında 09:00-18:00 arasında yeme-içme,
spor hizmeti veren Arıtepe tesisinde, üyelerimizin tesisten tüm yıl
boyunca
hafta
içi
09.00-22.30,
hafta
sonu
00.30’a
kadar
faydalanabilmeleri için iki vardiyalı çalışma başlatılmıştır. Arısu
tesisimiz, Pazartesi hariç 07.00-22.00 saatleri arasında restoranıyla
birlikte yine çift vardiyalı çalıştırılmaktadır. Çeşitli üyelik paketleri
sunularak
çevre sakinlerinin yararlanmasına olanak sağlanmıştır.
Günü birlik girişlerde kat maliklerimizin yakınlarına pahalı gelen
fiyatlar %50 indirilmiştir.Bu uygulama geliri 5 kat arttırmıştır.
22
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
SOSYAL TESİSLER KATILIM PAYLARI :
Sosyal Tesislerin bütçesi büyük ölçüde Site Yönetimi tarafından
toplanan aidatlarla karşılanmaktadır. Ancak, tesisleri kullananlarla hiç
kullanmayanlar arasında hakkaniyetin sağlanabilmesi amacıyla 2007
yılında Sosyal ve Spor Tesisleri Kullanım Katkı Payları ilan edilmiştir.
Uzun süren titiz bir çalışma sonrasında üyelerimizin tesislerimizden
ekonomik bedellerle ve taksitli ödeme olanaklarıyla yararlanması
sağlanmıştır.
Bu
yaklaşım
aynen
servislerde
olduğu
gibi
uygulanmaktadır; gelirler gideri karşılamamakta, herkes bu gidere
aidatları ile katkıda bulunmakta, ancak kullananlar ek bir katkı payı
ödemektedirler.
Mayıs 2008’den bu yana tesislerimizden 991 kişi kat maliki olarak
bedelsiz, 379 kişi paket satın alarak yararlanmış, günü birlik gelen
1.597 kişiden toplam 15.375.-TL katkı payı toplanmıştır. Günübirlik giriş
fiyatını düşürmemiz tesislerin kullanımını arttırmıştır.
SOSYAL VE SPORTİF ETKİNLİKLER :
ASK ve Site Yönetim Kurulu geçtiğimiz 20 ay içinde sitemizde
sosyal yaşamı zenginleştiren faaliyetler yaparak yaşama sevincimizi
arttırmış ve çok sayıda gencimize spor olanağı sağlamıştır. Yine ASK
bünyesinde izci obası kurulmuş, yaz aylarında eğitim verilmiştir.
Arıtepe’de her ay üyelerimizi bir araya getirerek güzel vakit
geçirmelerini sağlamak için her hafta sonları muhtelif etkinlikler ile
sonuncusu 19 Mayıs’ta olmak üzere bir yıl içinde toplam 4 kez spor
şenliği ile düzenlenmiştir.
Her ayın 3. haftası Pazar günleri masa tenisi turnuvaları, her ayın
4. haftası Cumartesi akşamları sıcak şarap eşliğinde tombala çekilişi ve
her ayın 4. haftası Pazar günleri Tavla turnuvası düzenlenip çeşitli
ödüller verip kutlamalar yapılmıştır.
Aralık 2008’den bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen bu
etkinliklerden başka, diğer özel günler de özelliğine yakışır bir şekilde
kutlanmıştır.
29 Ekim 2008’da, Arıköy’de ilk kez Cumhuriyet Bayramı
yürüyüşü gerçekleştirilmiş, Site girişi ve kutlama alanları, Atatürk
posterleri ve Türk bayraklarıyla süslenmiştir. Gündüz çeşitli spor
aktiviteleri ile başlayan etkinliklerimiz akşam üstü günün anlamına uygun
olarak site sakinlerimizin kararlı katılımı, marşlar ve meşaleler eşliğinde
Arıköy ve çevre sakinlerinden oluşan fener alayı yürüşüyle devam etmiş
ve kutlamalarımız, Arısu tesislerinde küçük misafirlerimize yemek ve
kitap ikramıyla, Arıtepe tesisinde de kokteyl ve canlı müzik eşliğindeki
yemekle sona ermiştir.2009 yılında aynı program daha fazla coşkuyla
tekrarlanmıştır.
Yılbaşı akşamları, ASK ve Site Yönetimi tarafından düzenlenen
yeni yıl kutlamalarında; site girişi, kapalı mekanlarımızın içi ve dışı
çeşitli ışıklandırmalarla süslenmiş, yeni yıla hep beraber Arıtepe’de
girmenin çoşkusu yaşanmıştır.
14 Şubat sevgililer gününde, Arıtepe tesislerinde canlı müzik ve
sıcak şarap eşliğinde yemek düzenlenmiştir.
23
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
Tesislerimizin çeşitli mekanları, Arıköy ve çevre sakinlerinin çeşitli
kutlamalarına(doğum günü, yemek, toplantı) ev sahipliği yapmaktadır
ASK ve Site yönetimi işbirliği sonucunda Yaz Spor Okulları
düzenlenmiş; çocuklarımıza çeşitli sosyal etkinliklere katılmaları ve spor
yapma alışkanlıkları edinmelerine olanak sağlanmıştır.
Briç severler için yaklaşık 30 kişinin katıldığı Briç turnuvası
düzenlenmiş, dereceye girenlere plaketler verilmiştir.
Arıköy’ün muhteşem yeşil-mavi manzarasında üyelerimizin eş, dost
ve arkadaşları ile içkilerini yudumlayabilecekleri Arıtepe barı canlı müzik
ve çeşitli kokteyl ikramlarıyla hizmet vermesi için faaliyete geçirilmiştir.
Sarıyer Belediyesi Halk Eğitim Merkezi ile kurulan işbirliği
sayesinde kat maliklerimizin hobilerini kendi tercihleri doğrultusunda
geliştirmeleri amacıyla çeşitli kurslar açılmıştır.
Çocuklar ve yetişkinler için yüzme dersleri başlatılmıştır..
2009 yılı başından bu yana, tesislerimizde ilk kez uygulanan Pazar
açık büfe kahvaltılarıyla; Karadeniz manzarası eşliğinde bir araya
getirilen kat maliklerinin tanışmalarına ve komşuluk ilişkilerini
geliştirmelerine yardımcı olunmuştur.
Arıköy’ü çevre site sakinlerine tanıtmak amaçlı özenle
hazırlanan Arıköy tanıtım broşürleri çevre sitelere dağıtılmıştır. Bu
kapsamda 48 kişi site dışından program satın almışlardır.
Ramazan bayramında özel menüler hazırlanmış, tüm Arıköy
sakinleri ile birlikte Arıtepe tesislerinde iftar yemekleri sunulmuştur.
Geleneksel değerlerimizi yaşatmak amacıyla, Şeker ve Kurban
Bayramlarında Arıtepe tesislerimizde bir araya gelerek bayramlaşma
geleneğimiz sürdürülmüştür.
Arı-su tesislerinde ilk kez bir Mangal partisi düzenlenmiş ve
katılımcılar arasında çekilen kura ile bir üyemize elektrikli mangal hediye
edilmiştir.
Anneler gününde bütün annelerin birbiri ile tanışmalarına vesile
olmak ve anneler gününü kutlamak için ASK-Site Yönetimi işbirliği ile
çeşitli ikramlarda bulunulmuş, günün anlam ve önemine yakışır çekilişler
yapıp annelerimize hediyeler verilmiştir.
Ferhan Şensoy’un “2019” oyununu izlemek isteyenlerle birlikte
tiyatro turu düzenlenmiştir.
Yaz aylarında, üyelerimizin Kilyos sahiline giderken karşılaştıkları
sorunlar nedeniyle Boğaziçi Sarıtepe Kampus koordinatörü ve BÜMED
koordinatörü ile görüşülmüş, yapılan toplantılar sonucu, 635 ada
köşesindeki güvenlik noktamızın yanından bir kapı açılmış ve
üyelerimizin sorunsuz geçebilmeleri sağlanmıştır.
ASK ve SİTE çalışanlarına verdikleri emekten dolayı teşekkür
ederiz.
24
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
11-
ÇOCUK OYUN EVİ :
Uzun süredir ihtiyacını duyduğumuz çocuk oyun odası,1 Nisan
2009 Çarşamba günü Arıtepe Tesislerinde hizmete girmiştir. Dokuz yıllık
ve üç yıllık deneyimlere sahip iki öğretmenimiz ile kız meslek lisesi
çocuk bakımı mezunu yardımcı ablamız ; 24-60 ay arası yavrularımızı
özbakım, oyun, paylaşım, el becerisi kazanma ve kavram çalışması gibi
konularda hazırlanan program çerçevesinde eğitirken, anne ve babalar
da çocuklarının hijyenik ortamda, ev sıcaklığında, güvenilir ellere
bırakmanın huzurunu yaşamaktalar.
2008 Genel Kurulunda üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda
sitemizde Anaokulu açılması çalışmasını sürdüren kurulumuz, Millî
Eğitim
Bakanlığının
“Okul
Öncesi
Özel
Eğitim
Kurumları”
yönetmeliğini incelemiş, bu maksatla düşünülen yapının şartlarının
söz konusu yönetmeliğe uygun olmayışı nedeniyle anaokulu kurma
projesini gerçekleştirmemiştir. Sitemizde özel anaokulu açma
girişimde bulunan bir üyemiz de MEB yönetmeliğinde karşılaştığı zorluğu
aşamayıp bu projesini gerçekleştirememiştir.
Üyelerimizin bu konudaki ihtiyaçlarına cevap vermek maksadıyla
kurulumuz, Arıtepe Sosyal Tesisler binasında üç odayı Çocuk Oyun Evi
şeklinde tefriş ederek ve gerekli kadroyu oluşturarak siz değerli
üyelerimizin
ve
yavrularımızın
hizmetine
sunmuştur.
Anaokulu
statüsünde olmayan; eğitimi, faaliyet konuları ve kadrosu “Anaokulu
olmama”
ana fikri üzerine kurulmuş olan, sadece şehirde işlerini
halletmek üzere birkaç saatliğine çocuğunu bırakacak kapı arayan anne
babaya çare ve çözüm getiren çocuk evi, maalesef yedi kez jandarma,
zabıta ve Milli Eğitim Md.lüğü müfettişlerinin soruşturmasına uğramıştır.
Bunun da başlıca nedeni çeşitli mercilere “Kaçak anaokulu işletiliyor”
diye telefonla ve yazılı müracaatta bulunan Sn. Şükret Öroğlu’dur.
Şükret hanımı çocukların velileri ile bir araya getirdik, anlattı ve
dinledi. İkna olmadı kendisini insafa davet ediyoruz.
12-
KİRACILAR VE KAT MALİKLERİ ALACAKLARI :
Kiralarını ve gider avanslarını zamanında ödemeyen, ödeme
yapmamayı adeta adeta alışkanlık haline getiren kiracılar için hukuki
yaptırım uygulanmış, kira artırımı, zamanında yazılı bildirimde
bulunularak, sözleşmelerinde olduğu şekli ile uygulanmıştır. Birçok
kez yapılan uyarılara rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen toplam
17 kiracıya alacaklarımızın tahsili için icra ve tahliye davası açılmış, 8
kiracı tahliye edilmiş, icra takipleri devam etmektedir. 2 Kiracıdan
alacağımız tahsil edilmiş ve tahliye edilmiştir. 3 Kiracının tahliye davası,
4 kiracınında icra davası devam etmektedir.
Kat maliklerinden 29 kişiye icra takibi yapılmış, 3 kişi itiraz etmiş,
diğerleri devam etmektedir.
Yönetimimiz zamanında 14 iş yeri kiraya verilmiştir.
25
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
Mayıs 2009 başında mevcut borcu 300 TL.nin üzerinde olan 159 kat
maliki ve kiracısına uyarı yazısı gönderilmiş olup, 1000.-TL ve üzeri
borcu olup ödemeyen 29 üyeden 98.240,- TL alacağımız için icra
takibi başlatılmış, aynı yıl içinde 33.573,- TL tahsil edilmiştir.
(Bu takiplerden 2010 yılı içinde 7.040,-TL daha tahsilât sağlanmıştır.)
Açılmış olan bu icra takipleri devam etmektedir.
Kat malikleri kimlik ve iletişim bilgilerini (konutta ikamet eden
herkes) 1774 sayılı kimlik bildirme yasasının 8.maddesi gereği site
yönetimine bildirmek ve kiracısı varsa taşındığı tarihi ve kimlik
bilgilerini bildirmek zorundadır.
13-
PARK ALANI :
Şok marketin yetersiz park alanına çözüm yaratmak için, sitemiz
önünde dışarıdan gelen araçlar için otopark alanı düzenlenmiş,
otopark’tan şok market girişine sürme kapı yaptırılmıştır.
14-
TEKNİK, TAMİR, BAKIM VE BOYA İŞLERİ :
Yıllar içinde yıpranan ortak alanlardaki donatılar ve binaların
bakım ve onarımlarının yapılması hayati öneme sahiptir. Örneğin
boyanması gereken alan 35.000 m 2 .dir. Boyanın birkaç kat
sürüleceği düşünülürse bu rakam 70-80 bin m 2 .lere çıkmaktadır.
Bunlara birde teknik tamirleri (Isıtma-soğutma sistemlerinin
izolasyonu, havuz terasları ve çatı tamirleri vb.) eklediğinizde en az
350-360 bin TL.lık gider kalemi ayırmak zorunda olduğumuzun
bilincinde olmalıyız.
Yönetim kurulumuz tamir ve bakımı yapılması zorunlu olan yerler
için çok pahalı olan dışarıdan hizmet alımı yerine, 7 Mayıs 2009
tarihinde son derce yetenekli ve çalışkan bir boyacı ustası istihdam
etmiş yakın yerlerden %50 pahalıya alınan boya ve sarf
malzemelerini de toptan ve vade kullanarak almış, çok ciddi tasarruf
etmiştir. Yüzlerce metrekare iç ve dış boya, spor tesisleri, su
depolarımızın, çocuk park ve bahçelerindeki oyuncakların tamir ve
boyası yapılmıştır. 16 Nisan 2010 tarihine kadar tamir ve boyası yapılan
yerlerin bir kısmı aşağıda yazılıdır.
Sosyal tesis mutfak, halı saha soyunma odaları ve dış cephesi,
sosyal tesis havuz karşısı, kafeterya, spor salonu, ara koridor,personel
dinlenme yeri, el sanat atölyesi, yönetim odası, basket sahası, tüm
çocuk parkları sosyal tesis çoçuk oyun odaları, merdiven korkulukları,
çoçuk parkının üstündeki çardak, çarşı çatı tamiratı, tekrar basket
sahası 22 adet 40x40 kutu yapımı, kuşların verdiği zararın çarşı üst
duvarlarında tamiratı, güvenlik panoları, güvenlik kulübesi taban tamiratı
sosyal tesis dikiş atölyesi, kafe
teras merdiven, spor hocalarının
odası, 20 Adet köpek kulübesi, sosyal tesis masa tenisi salonu (toplam
353 m 2 .) nizamiyenin sayaç odası ve çöp konteynırlarının kaynak
yapılması, sosyal tesis şömine odası (toplam 110m 2 . herşey dahil 4 iş
gününde) çocuk parkında kırılan tüm tahtaların yenilenmesi, sosyal
tesis t.v. odası ( toplam 164 m 2 . herşey dahil 5 iş günü),
26
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
Sosyal tesis bilardo salonu toplam 180 m 2 . + 30 mt. merdiven demirleri
Site misafir girişinin kapı ve tellerinin tamiratı, sosyal tesis kapalı
otopark tarafı demir kapıları, doğalgaz boruları, jeneratör kapısı ve
demirleri, güvenlik kameraları için tüm direklerin boyanması ve bütün
kaynak işleri, bilarda salonunun ahşap merdivenlerinin zımpara ve
cilalanması, 1000 lt. su deposunun tüm iç metal aksamının tek tek
boyanması, misafir giriş yolunun ve bayrak direklerinin boyanması, tüm
çanak antenlerin temizliği ve boyanması, T.V. binasının iç ve dış
boyanması , Üzüm bağındaki tüm metal direklerin boyanması, Site
girişindeki kapının yağlı boya ile boyanması, sosyal tesis ARITEPE dış
cephelerinin bir bölümüne başlanması,
Bu boyaların birkaç kat yapıldığını düşünürseniz çıkartılan işi ve
yapılan tasarrufu daha iyi anlayabilirsiniz.
Tesislerimizdeki ısıtma ve soğutma sistemini kuran Alarko
firması
ile
aramızdaki
mevcut,
bakım
sözleşmesine
aykırı
davrandıkları ve yeterli hizmet vermedikleri gerekçesi ile sözleşme
yenilenmemiş ve son faturaları ödenmemiştir. Sosyal tesis ısıtma ve
soğutma sistemi kendi teknik ekibimiz ile hiçbir makine atlanmadan
tek tek kontrol edilmiş, firmanın inanılmaz ihmallerİ tespit edilmiştir.
Bu incelemeler sonucunda yeni bakım sözleşmesi için araştırmalar
yapılmış, hazırlıklar tamamlanmıştır.
Sitemizin bir makine mühendisine ve bir mimara ihtiyacı vardır.
15- UÇAN VE YÜRÜYEN HAŞERATLA MÜCADELE :
Her konuda olduğu gibi ilaçlama, böcek ve kemirgen ile
mücadelede yetkin firmalardan teklif alınmış, en bilimsel çalışan firma ile
anlaşma sağlanmıştır.
6 Nisan 2008’den bu yana ilaçlama ve ilaç kutularından kaynaklanan her
hangi bir hayvan ölmemiştir.
Aşağıda Ziraat mühendisimiz Murat Ali DEMİR ve Biyolog Gülşah
HUT’UN hazırladığı bilgilendirme metnini paylaşıyoruz.
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ HALK SAĞLIĞI BİLGİLENDİRME RAPORU
İç mekân haşere ilaçlaması renksiz ve kokusuz insan sağlığına
zararsız wg (Granül) formüllü ilaçlarlarla ilaçlanmaktadır.
Kemirgen ilaçlaması kilitli yem istasyonlarına blok yem halinde
uygulanmaktadır. Blok yemler diğer canlılar tarafından tüketilmemesi
için özel bir tada sahiptir. İçinde sadece fareyi çekici özellikte bir madde
vardır. Diğer canlılara itici gelecek bitrex maddesi içerir. Şimdiye kadar
fare dışında hiçbir canlının öldüğü saptanmamıştır. Sağlık bakanlığı
MSDS raporları elimizde mevcuttur.
Larvasit ilaçlaması derelere atılan ve sivrisinek larvalarını sudayken
öldüren bir ilaçtır. Sivrisinekler ilkbahar ve sonbahar aylarında
larvalarını suya bırakırlar. Uçkun hale gelmeden yapılan ilaçlama ile
müdahale edilir.
27
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
Yaz döneminde ise ergin olan yani uçan sivrisinekler için gece
20.30 ile 23.00 saatleri arasında, hava sıcaklığı 16 derecenin
üzerindeyken yağmursuz ve rüzgârsız havada gerçekleştirilir. Bu
yöntemin adı ULV yöntemidir. Bu yöntem su ve ilaç karışımı ile ultra
küçük damlacıklar halindedir. Mazot yöntemi sağlık bakanlığınca
yasaklandığından kesinlikle kullanılmamaktadır.
Yemekhane, mutfak ve kafeteryalarda ise hamamböceklerine karşı
jel insektisit ilaçlaması yapılmaktadır. Bu yöntem son yıllarda bulunmuş
olup tüm gıda üretimlerinin olduğu yerlerde güvenle uygulanmaktadır.
Kokusuz, lekesiz, insanların ulaşamayacağı kadar derin yerlerde ve
arkasından herhangi bir temizlik gerektirmemesi sebebi ile rakipsizdir.
Zaman ve maddi açıdan temizlik masrafı olmadan uygulanmaktadır. Jel
insektisitin içinde böceği kendine çekici özellikler olup böcek tarafından
yendiği takdirde 1–2 saat içinde ölmesini sağlayacak şekilde
tasarlanmıştır. Jel kullanıldığı yerde hem çok uzun süre tazeliğini
korumakta hem de herhangi bir bulaşmaya sebep olmamaktadır.
İnsanların zehirlenmesi için bu jelden yaklaşık yarım tüp yemesi
gerekmektedir. Kullandığımız tüm noktalara 0,005 gr ağırlığında damla
halinde bırakıldığı için tehlike söz konusu değildir.
16-
www.arikoy.com.tr
Arıköy
Toplu
Yapı
Yönetimi’nin
resmi
sitesi
olan
www.arikoy.com.tr sitesine girerek Forum, Mevzuatlar, Hizmetler,
Bilgiler ve Duyurular’dan güncel olarak faydalanabilir, ayrıca Yönetim
Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri , Arikoy Toplu Yapı Yönetim Planı,
Üyelik Aidatları, Yönetim Kurulu Mektupları, Ariköy Yönetim Talimatı ,
Evcil Hayvan Yönetmeliği vb. bilgilere ulaşabilirsiniz.
Servis Saatleri, Eğitim Hizmetlerimiz , Sosyal Tesis Faaliyetleri ,
Sosyal Tesis Çalışma Saatleri , Spor Faaliyetleri güncel olarak web
sayfamızda yer almaktadır.
www.arikoy.com.tr
ana sayfamızdaki kullanıcı giriş paneli ile
kullanıcı adı ve şifre girişini yaparak cari hesap genel bilgilerini, aylık
borçlarınızı, aylık ödemelerinizi ve hesap özetini öğrenebilirsiniz.
Kullanıcı adı ve şifrenizi almak için [email protected]
adresine ileti gönderebilir veya yönetim binamızda iletişim güncelleme
formunu doldurarak Ynt.Krl. sekreterinden alabilirsiniz.
Kat maliklerinden Cengiz Güngör’ün sahibi olduğu ‘yahoo’ grup yazıları
kullanılan uslup ve taraflı yayını sebebi ile dikkate alınmamaktadır.Diğer
‘tr’ uzantısı olmayan Arıköy web siteleride aynı kişinin hazırladığı siteler
olup Arıköy Toplu Yapı Yönetimi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.
Her türlü görüş ve önerilerinizi
yönetime iletebilirsiniz.
[email protected]
adresinden
28
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
17 - ARIKÖY TELEVİZYONU
Kablo ile evlerimize gelen Uydu Dağıtım Sistemi (SMATV)
50
adet kanalı kapsamaktadır. Bu kanallardan biri, duyurularımızın ,
sitemizle
ilgili
bilgilerin,
çeşitli
kültür-eğlence
programlarının
yayınlandığı Arıköy Televizyon kanalıdır. Arıköy TV Kablo yayınımızda
287 Mhz. den izlenmektedir.
Kablo TV deki kanal sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımız
devam
etmektedir.
Beğenmediğiniz
veya
Türksat
ve
Hotbird
uydularındaki şifresiz kanallar içinden tercihlerinizi [email protected]
adresine iletebilirsiniz.
18 -
ÇOCUK PARKLARI ve ORTAK ALANLAR :
Arıköy’de mevcut çocuk parklarının bakım ve onarımı baştan sona
tamamlanmış, oyun aletleri tamir edilip boyası yapılmıştır. Parklar her gün kontrol
edilmekte, her Cuma kapsamlı temizlik ve bakım yapılmaktadır. Koşu pistine yakın bir
çocuk parkı yapılmak üzere projesi hazırlanmış, bütçemiz elvermediği için
gerçekleştirilememiştir.
Sosyal tesisler, Parklar ve ortak alanlardaki yanmayan ve bozuk armatürler
tamir edilmiş, 200 adet 9-11 Watt tasarruflu ampul takılarak, Arıköy’e yakışan bu
alanların hava karardıktan sonra ışıl ışıl olması sağlanmıştır.
19-
SİGORTA :
EUBRO Brokerlik firmasından bedelsiz danışmanlık hizmeti
alınmış, uzun görüşmelerin ardından 8 ayrı teklif ile tablo
oluşturulmuş, geçen yıl sigortamızı yapan Aviva Sigorta ile eksiksiz
bir sigorta poliçesi gerçekleştirilmiştir. Yeni yapılan poliçe eskisi ile
karşılaştırıldığında;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yaptırılan poliçe sayısı az ve poliçe içerikleri oldukça temel ve yalındı.
Yeni dönemde de Anadolu, Aviva, Ergo Isviçre, Eureko (eski Garanti), Mapfre
Genel, Yapı Kredi ve Zurich Sigorta şirketlerinden teklif alınmış ve en uygun
şartları sağlayan Aviva Sigorta’da karar kılınmıştır.
Geçen yıl doğru bedelleri belirlemek üzere bağımsız bir ekspere Mutabakatlı
Kıymet Takdir çalışması yaptırılmış, çalışmanın ücreti sigorta şirketi tarafından
karşılanmıştır. Bu şekilde herhangi bir hasar durumunda eksik veya aşkın
sigorta sorunu olmayacak , sigorta şirketinin hasar ödemesi kolaylaşak ve
ödeme süresi kısalacaktır.
Alınabilecek tüm ek teminat ve özel şartları içeren bir Yangın poliçesi kesildi.
Yangın poliçesi bir Site Paket Poliçesi olmasına rağmen, mümkün olan tüm
özel şartlar eklenerek teminat olabildiğince genişletilmiş, bununla ilgili herhangi
bir ek prim ödenmemiştir.
Bu Yangın poliçesinin içine İşveren, 3. Şahıs ve Komşuluk Mali Sorumluluk
teminatları eklenmiştir.
Poliçede minimum muafiyetler uygulanmıştır.
Geçen yıl alınmayan Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz sigortaları yaptırıldı.
Taşınan Para ve Emniyeti Suistimal için ayrı bir poliçe yaptırıldı.
Ödeme 10 eşit taksitte yapılacak şekilde sigorta şirketi ile anlaşma yapıldı.
29
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
20 - İNTERNET HİZMETİ :
Arıtepe kafeterya alanına dizüstü bilgisayarı olmayan Arıköy sakinlerinin
kullanımı için internet erişimi olan bir masa üstü bilgisayar konulmuştur.
Ayrıca soyal tesislerin her yerinde kablosuz internet mevcuttur.
21 - HAVUZLAR :
Havuzlarımızda sağlığa zararlı yoğun klor kullanımı yerine; su
dezenfeksiyon
sistemleri
konusunda
Amerika
ve
İngiltere'de
dezenfeksiyon kimyasallarına oranla daha çok tercih edilerek kullanılan
ve Dünya çevre sağlık örgütleri ile AB tarafından su hijyeni konusunda
tavsiye edilmekte olan " Gümüş bakır iyon teknolojisi " yoğun havuz
kimyasalları kullanımına oranla hem daha sağlıklı hem de daha
ekonomiktir. Dünya genelindeki kullanıcıları ve uluslararası çevre
laboratuvarları
tarafından
belgelenen
İYONİZASYON
sisteminin
sağlığımıza sağlayacağı faydalar sebebi, %100 hijyen bir yüzme havuzu
saşlamnın yanı sıra ekonomik anlamdada getireceği tasarruflar göz
önüne alınarak önce Arıtepe açık havuzumuz, sonrada Arısu
havuzumuzda bu sistemi kurduk. Sistemi genel özellikleri özetle
aşağıdaki gibidir.
*Klor kullanımında %70'e varan tasarruf
*PH dengeleyici kullanımında %70'e varan tasarruf
*Çöktürücü, topaklayıcı vb. kimyasal kullanımında %80'e varan tasarruf
*Yosun önleyici/öldürücü kimyasal kullanımında %100 tasarruf
22- KONUTLARIN DURUMU:
1 Nisan 2010 tarihi itibarı ile konutlarımızın durumu aşağıdaki gibidir.
İNŞAATI BİTEN OTURAN ÜYE SAYISI
761
İNŞAATI BİTEN KİRACI SAYISI
75
İNŞAATI BİTEN OTURMAYAN KONUT SAYISI
41
İNŞAATI DEVAM EDEN KONUT SAYISI
84
İNŞAATA HİÇ BAŞLANMAYAN KONUT SAYISI
109
Toplam 1070
30
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
YÖNETİM
Ufuk YALÇIN
Yönetim Kurulu Başkanı
Figen PALAMUTÇUOĞULLARI
Yönetim Kurulu Üyesi
Celal YEGEK
Yönetim Kurulu Üyesi
KURULU
M.Kürşad ERDEM
Başkan Yardımcısı
Şadi YANIK
Sayman Üye
Murat ULUTUNCEL
Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal ÜLGER
Yönetim Kurulu Üyesi
31
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
2009 YILI GELİR – GİDER TABLOLARI VE ANALİZLER :
2009 yılında bağımsız bölüm maliklerine tahakkuk ettirilen aidat tutarı,
yılın ilk 5 ayında 120,-TL, kalan 7 ayında ise 140,-TL olmak üzere toplam
1.674.800,-TL’dir.
1060 X 5 ay X 120,-TL =
636,000.- TL
1060 X 7 ay X 140,-TL = 1.038,800.- TL
1.674,800.- TL
Bağımsız bölüm maliklerinden tahsil edilen toplam tutar 1.579.546,61 TL
olup bu tutarın 1.570.096,61 TL’lik kısmı aidat olarak, 9.450,- TL’lik
kısmı ise bahçe temizliği ve benzeri gelirler olarak tahsil edilmiştir.
Yukarıda 2009 yılında bağımsız bölüm maliklerinden tahsil edildiği
belirtilen toplam 1.579.546,61 TL’lik bu tutara, bağımsız bölüm
maliklerinden tahsil edilen 60.065,37 TL. faiz, kiracılardan tahsil edilen
13.782,89 TL. faiz dâhil edilmemiştir. Bu 73.843,23 TL. faiz tutarı, 2009
bilançosunda karşılıklar hesabına dâhil edilmiştir.
İşletme hesap özetimizin önemli bir gelir kalemi de alınan kiralar ve
genel gider katkı paylarıdır. 2009 yılında kiracılardan tahsil edilen kira
gelirleri tutarı 174.126,95 TL, genel gider katkı payları tutarı ise
24.522,51 TL olup, alınan kiralar ve genel gider katkı payları toplamı
198.649,46 TL olmuştur. Aramızdaki protokol gereği ASK’nın payına
düşen 51.770,-TL genel gider katkı payı alınamamıştır.
Diğer bir gelir kalemi olan sosyal tesis ve havuzlardan sağlanan katkı
payları tutarı 93.689,25 TL olmuştur.
2009 yılında çocuk oyun evinden 17.136,-TL gelir elde edilmiştir. Çocuk
oyun evinin amaca uygun hale getirilmesi için 7.706,17 TL malzeme alım
harcaması yapılmıştır. Halen burada çalışan 3 personelin aylık brüt
maliyeti 3.557,92 TL, yıllık maliyeti ise 42.695,04 TL’dir. Çocuk oyun evi
uygulamasının mayıs ayı sonunda değiştirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda sayılan gelir kalemleri dışında
olarak 3.478,- TL,
sair gelirler olarak
nakitlerimizin fonda değerlendirilmesinden
gelirleri 2.184,75 TL ve son olarak da kur
elde edilmiştir.
ayrıca halı saha katkı payı
2.875,37 TL, bankalardaki
oluşan, menkul kıymet satış
farklarından 331,75 TL gelir
Yukarıda detayları izah edilen gelir kalemleri toplamı 2.055.954,19
TL’dir.
Bu gelirlere karşılık işletme hesap özetinde gider yerleri ayrıntılı olarak
belirtilen giderler ise personel giderleri 1.244.667,18 TL, amaç ve hizmet
giderleri 960.304,55 TL, demirbaş giderleri 22.443,82 TL olağandışı
gider ve zararlar 3.779,18 TL, kambiyo zararları 2.325,28 TL olmak
üzere toplam 2.233.520,01 TL olarak gerçekleşmiştir.
32
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
2.233.520,01 TL gider kalemleri toplamı ile 2.055.954,19 TL gelir
kalemleri toplamı arasındaki menfi fark 177.565,82 TL olarak hesap
özetine yansımıştır.
Bu menfi farkın 106.000,- TL’sı, 2009 yılı için
öngörülen 140,-TL aidatın ilk 5 ay 120,-TL olarak toplanmasından, yani
önceki yıllarda olduğu gibi ilk 5 aylık aidat farkının sonraki aylara
yedirilmek suretiyle toplanmamasından kaynaklanmıştır. (140 – 120 =
20,-TL X 5 ay X 1060 = 106.000,- TL) Ayrıca bağımsız bölüm
maliklerinden ve kiracılardan tahsil edilen toplam 73.843,23 TL faizler,
gelire dâhil edilmeyerek 2009 bilançosunda karşılıklar hesabına dâhil
edilmiştir. Bu durum gözetildiğinde denk kapatılmış bir bütçeden söz
etmemiz mümkündür.
2009 yılı bütçesinde öngörülen tahmini giderler toplamı 2.220.600,TL olup, bu bütçe öngörüsü, elektrik harcamalarının beklenenin
üstünde gerçekleşmesine rağmen, % 0,05 (binde beş) gibi çok cüz’i
bir sapma ile 2.233.520,01 TL olarak gerçekleşmiştir.
Öte yandan 39 bütçe gider kalemleri birer birer incelendiğinde de brüt
ücretler ve elektrik giderleri kalemi dışında bütçe aşımı olmamıştır. 2009
yılı bütçesinde 985.000,-TL olarak öngörülen tahmini (SSK işveren
payları da dâhil) brüt ücretler, % 4,35 aşım ile 1.027.846,63 TL olarak
gerçekleşmiştir. ASK’da çalışan bir kısım personelin ücretlerinin
yönetimimizce karşılanması personel giderleri bütçesinin aşılmasına
etkili olmuş, ayrıca 2008 yılında olmayan 1 muhasebe müdürü ve 9
bahçe bakım personelinin 2009 yılında işe alınmış olması da bu sonuçta
etkendir. Ancak bahçe bakım işlerimizin kendi personelimiz tarafından
yapılması, denetim raporunda da gayet isabetle tespit edildiği üzere % 6
yararımıza olmuştur. Ayrıca bu uygulama ile gözle görünür şekilde
üstün bir hizmet üretilmiştir.
Keza 2009 yılı bütçesinde 128.000,-TL olarak öngörülen tahmini elektrik
giderleri, % 61 aşım ile 206.169,59 TL ile tahmin edilenin üzerinde
gerçekleşmiştir. 2008 yılında 99.097,42 TL olan elektrik giderlerinin 2009
yılında % 30 artışla 128.000,- TL olabileceği tahmin edilmişse de, yıl
içinde gelen ciddi elektrik zamları ve 2008 yılı elektrik giderleri içinde
Arısu elektrik giderlerinin bulunmayışı ve bunun dikkate alınmaması
nedeniyle bu fasılda bütçe aşımı oluşmuştur.
2009 yılı içinde 29 üyeden olan 98.240,- TL alacağımız için icra takibi
başlatılmış, aynı yıl içinde 33.573,- TL tahsil edilmiştir. (Bu takiplerden
2010 yılı içinde 7.040,-TL daha tahsilât sağlanmıştır.) Açılmış olan bu
icra takipleri devam etmektedir.
Kiracılar hakkında başlatılmış olan 9 adet tahliyeli icra takibi sonucunda
8 kiracı tahliye edilmiş, birinin de tahliyesi için dava süreci devam
etmektedir.
33
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
34
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
35
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
ORGANİZASYON ŞEMASI
Arıköy Toplu Yapı Temsilciler Kurulu
Toplu Yapı Yönetim Kurulu
İşyeri Hekimi
Mehmet Bayraktar
Hukuk Müşaviri
Mehmet Şentürk
Yön. Krl. Asistanı
Bahar Vural
İcra Kurulu
Teknik Müdür
Çev.Bkm.Tmz.Md.
Güvenlik Md.
Muhasebe Md.
Sosyal Tesisler Müdürü
Muhittin Göktaş
Murad Ali Demir
Metin Tüfekçi
Bülent Dinler
Melek Eres
Sekr. / Santr.
Çevre Bakım
Ekibi
Elektrik
Adnan Yıldırım
Su/Gaz
Şafak Yıldız
Fevzi Güldal
İnşaat Takip
M. İsmet Kılıç
Şoför
Eyüp Şan
Metin Uyanık
Ahmet Sönmez
Muharrem Arar
Mücahit Mavi
Samet Akdil
Erol Akdil
Güv. Ekip - 1
Semra Yılan
Cemalettin Özkurt
Tunay Algül
Hakan Önal
Yusuf Akkurt
Şamil Yılmaz
Bülent Sarı
Hamza Tay
Halit Gökdoğan
Kerim Uğur
Çay Ocağı
Suna Aktaş
Ortak Aln.
Tem.
Güv. Ekip - 2
Baki Özkurt
Şafak Yıldırım
İbrahim Seven
Salih Soydan
İlyas Barış
Ayhan Yavuz
Zekai Kaş
Erdal Akkaya
Ahmet Özkoca
Güv. Ekip - 3
GKBN Bakım
Mehmet Dursun
Spor Alanları
Çetin Öçalan
İbrahim Arslan
Arısu Sorumlusu
Hülya Toylar
Temiz. Elemanı
Fatma Aktaş
Garson
Murat Ergün
Havuz Operatörü
Mahir Özkurt
Garson
Tuba Görgülüer
(Haftasonu
pers.)
Temiz. Elemanı
Asal Özkurt
Cüneyt Kömürcü
Sinan Yılmaz
Selçuk Gürgensuyu
Erol Uyucu
R. Uğur Özyılmaz
Turgay Akıl
İsmail Aydın
Boya İşleri
Müslim Arat
Mutfak Elemanı
Havuz Operatörü
Turhan
Özgönen
Temizlik Pers.
Muhasebe
Pakize Kömürcü
Bekir Yıldırım
Çocuk Oyn. Od.
Özlem Alıcı
Pelin Kayacan
Duygu Deniz
Gündüz Devr.
Engin Soydan
Gece Devr.
Göksel Gezgin
Misafir Girişi
Zeynep Gündüz
36
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
37
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
38
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
TAHMİNİ BÜTÇE VE İŞLETME PROJESİ
39
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
TAHMİNİ BÜTÇE VE İŞLETME PROJESİ
GİDER KALEMLERİ
2009 YILI
ÖNGÖRÜLEN
BÜTÇE
31.12.2009
YILI
GERÇEKLEŞE
N GENEL
GİDER
2010 YILI
TAHMİNİ
BÜTÇE
BRÜT ÜCRETLER
830.000,00
869.837,88
1.010.000,00
SSK İŞVEREN
112.000,00
119.586,77
139.500,00
SSK İŞSZ. İŞVEREN
15.000,00
15.383,00
19.500,00
SSK DESTEKLEME
28.000,00
23.038,98
28.500,00
TABLDOT GİDERLERİ
86.000,00
82.678,16
91.000,00
SOSYAL GİDERLER
110.000,00
99.785,82
101.000,00
AVUKAT VE DANIŞMANLIK GİDERLERİ
15.000,00
11.900,00
13.685,00
İŞYERİ HEKİMİ GİDERLERİ
16.200,00
17.272,00
17.040,00
PERSONEL SERVİS GİDERLERİ
24.000,00
23.468,70
26.762,00
TELEFON GİDERLERİ
23.000,00
26.051,31
30.000,00
ELEKTRİK GİDERLERİ
128.000,00
206.169,59
237.000,00
DOĞALGAZ (İGDAŞ) GİD.
140.000,00
120.090,23
138.000,00
İSKİ GİDERLERİ
45.000,00
30.507,00
36.000,00
NAKİL VASITALARI GİDERLERİ
38.000,00
58.193,88
63.500,00
NAKİL VASITALARI SİGORTA GİDERLERİ
5.500,00
GENEL TEMİZLİK VE MALZM. GİD.
32.000,00
16.319,23
19.000,00
ÇAY ŞEKER VE TEMSİL İKRAM GİDERLERİ 10.000,00
8.593,22
10.000,00
GENEL TAMİR BAKIM GİDERLERİ
40.000,00
32.994,39
65.000,00
BİLGİSAYAR BAKIM VE TEKN.SERVİS
İNŞAAT MALZ.VE YAPIM ONARIM
GİDERLERİ
12.000,00
7.677,60
9.000,00
24.400,00
17.834,57
20.500,00
SIHHI TESİSAT MLZM. GİD.
5.000,00
KIDEM TAZMİNATLARI
0,00
19.793,89
25.000,00
GENEL KURUL GİDERLERİ
10.000,00
4.630,44
6.000,00
POSTA VE ULAŞTIRMA GİDERLERİ
7.000,00
7.957,60
9.500,00
ELEKTRİK MALZM. GİD.
6.500,00
5.404,81
6.500,00
İÇMESUYU GİD.
6.000,00
4.237,02
5.000,00
KIRTASİYE GİD.
12.000,00
7.823,60
9.000,00
KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİD.
25.000,00
13.556,87
15.500,00
ÇEVRE BAKIM GİD.
65.000,00
50.986,25
59.000,00
ÇEVRE İLAÇLAMA GİD.
16.000,00
13.159,36
15.500,00
BASIN HALKLA İLŞK.
10.000,00
2.216,00
2.500,00
ŞEHİR İÇİ SERVİS + RİNG GİD.
210.000,00
200.623,89
213.760,00
DİĞER GİDERLER
45.000,00
35.758,66
36.852,00
SİGORTA POLİÇE ve TAZMN.GİDERLERİ
20.000,00
17.557,21
15.181,00
HAVUZ MALZEME GİDERLERİ
15.000,00
32.282,09
41.000,00
DEMİRBAŞ ALIMLARI(SOSYAL TES.+ARI-SU+YÖN.)
20.000,00
22.443,82
26.000,00
SOSYAL TESİS ALIŞVERİŞ MRK.EMLAK
VERGİLERİ
0,00
ÇOCUK OYUN ODASI GİDERLERİ
14.000,00
TOPLAM
150.000,00
7.706,17
9.000,00
2.220.600,00 2.233.520,01 2.720.280,00
40
ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ
41