nitrik asit

Transkript

nitrik asit
TEKKİM KİMYA
SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
NİTRİK ASİT
CAS NO : 7697-37-2
EC NO :231-714-2
GBF No
Yayın Tar.
Rev. Tar.
Rev. No
Sayfa No
: 051
: 08/03/2005
: : 00
: 1/5
1. MAMÜL VE FİRMA TANITIMI
Ürün Adı
Formülü
Firma
Telefon
Acil Telefon
:Nitrik Asit %55-57
: HNO 3
: TEKKİM KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Organize Sanayi Bölgesi. Mavi Cad. 8
Sokak. No: 1 BURSA
: 0 (224) 243 21 71
: 05382084672-05362141138
2. KİMYASAL BİLEŞİMİ
Maddenin Kimyasal Adı
Sinonimleri
Sınıf & Sembol
: Nitrik Asit
: Nitrat asiti
: Sınıf – C
R: 35
S: 23.2-26-36/37/39-45
3. TEHLİKE TANITIMI
En Önemli Tehlikeleri
Spesifik Tehlikeleri
: Ciddi yanıklara neden olur. Yutulursa yada solursa ölümcül
olur.
: Solunum sisteminde (akciğerler), göz ve deride ciddi
yanıklara neden olur.
4. İLK TARDIM TEDBİRLERİ
Teneffüs Edilirse
Deri İle Temas Ederse
Gözle Temas Ederse
Yutulursa
Form No:
26/00
: Hastayı temiz havaya çıkarın. Solunumu ve kalp atışlarını
kontrol edin. Solumuyorsa suni teneffüs yaptırın. Güçlükle
soluyorsa oksijen verin. Başka yaraları olup olmadığını
araştırın. Hastayı sıcak tutun ve dinlendirin. Derhal doktor
çağırın.
: Mümkün olduğu kadar Çabuk 30 dakika boyunca kirlenen
alanı akan su ile yıkayın. Akan su altında kirlenmiş elbiseleri,
ayakkabıları ve deri giyecekleri çıkarın. Geri kullanmadan
önce yıkayın. Doktor çağırın.
: Derhal akan suyla 30 dakika göz kapaklarını açık tutarak
yıkayın. Doktor çağırın.
: Kusturmaya yeltenmeyin. Hastanın bilinci yerindeyse ağzını
suyla yıkayın ve bolca su içirin. Hastanın bilinci yerinde
değilse ağızdan bir şey vermeyin. Derhal doktor çağırın.
Organize San ayi Bölgesi. Mavi Caddesi. 8 So kak. No: 1
Tel. : 0 (224) 243 21 71 - Faks: 0 (224) 243 89 04
TEKKİM KİMYA
SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
NİTRİK ASİT
CAS NO : 7697-37-2
EC NO :231-714-2
GBF No
Yayın Tar.
Rev. Tar.
Rev. No
Sayfa No
: 051
: 08/03/2005
: : 00
: 2/5
5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ
Spesifik Tehlikeleri
Uygun Yangın
Söndürme Maddesi
: Çoğu metallerle teması sonucunda yanıcı, potansiyel patlayıcı
hidrojen gazı açığa çıkabilir. Metal ekipmanlar içerisinde
patlayıcı hidrojen konsantrasyonu birikebilir.
: Su spreyi, CO2, Yangına maruz kapları soğutmak üzere
köpük.
Yangınla Mücadelede
Gerekli Koruyucu Teçhizat : NIOSH-onaylı tam yüz ve göz korumayı da içeren solunum
cihazı.
6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER
Kişisel Önlemler
Çevresel Önlemler
: Tam koruyucu elbise ile solunum cihazı kullanın. Buhar ve
zerreciklerini solumaktan sakının. Gözlere, cilde ve elbiselere
temasından kaçının. Kullandıktan sonra tamamen yıkayın.
Ciltle ve gözlerle temasında en azından 30 dakika akan su ile
yıkayın. Doktor çağırın.
: Temizlik işi tamamlanıncaya kadar alana girişi yasaklayın.
Risksiz olarak yapabiliyorsanız kaçağı önleyin. Alanı
havalandırın.Toprak yada diğer yanıcı olmayan bir madde ile
çevirin ve dökülenleri soda yada kireçle nötralize edin. Temiz
bir kepçe ile maddeyi dikkatli bir şekilde temiz, kuru kaba
koyun kapağını kapatın ve alandan uzaklaştırın. Döküldüğü
alanı suyla yıkayın. Nötralize edilmemiş maddeyi atık su
kanallarından, su kanallarından, yüzey sularından ve topraktan
uzak tutun. Her türlü atık bertaraf, kullanma ve rapor için
gereken mevcut yasal düzenlemelere uyun.
7. KULLANMA VE DEPOLAMA
Kullanma
Teknik Önlemler
Form No:
26/00
: Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Buhar ve
zerreciklerini solumaktan sakının. Metallerden ve şidetli
reaksiyon verdiği maddelerden uzak tutun. Asidin kazara
metallerle teması sonucu çıkabilecek hidrojen gazının
patlamasını önlemek için sigara, açık alev ve kıvılcıma izin
verilmemelidir.
: Kapalı ve iyi havalandırılmış yerlerde kullanılmalıdır.
Kullanıldığı ortamdaki buhar ve zerrecik konsantrasyonun izin
verilen limitlerin altına çekilebilmesi için yeterli mekanik
havalandırma yapılmalıdır. Açık proses ekipmanları lokal
havalandırma sistemi gerektirir. Hepsi korozyona dayanıklı
olmalıdır. Proses sahasında ve kullanıldığı yerlerde göz duşu
ve duş olmalıdır.
Organize San ayi Bölgesi. Mavi Caddesi. 8 So kak. No: 1
Tel. : 0 (224) 243 21 71 - Faks: 0 (224) 243 89 04
TEKKİM KİMYA
SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
NİTRİK ASİT
CAS NO : 7697-37-2
EC NO :231-714-2
GBF No
Yayın Tar.
Rev. Tar.
Rev. No
Sayfa No
: 051
: 08/03/2005
: : 00
:3/5
7. KULLANMA VE DEPOLAMA
Depolama
Ambalaj Malzemesi
Diğer Önlemler
: İyi havalandırılmış, kuru, ısı, açık alev ve güz ışığından uzak
yerlerde depolayın. Oksitleme vasıtaları ve tehlikeli reaksiyon
veren maddelerle birlikte depolamayın. Kapları fiziksel
hasarlardan koruyarak kapalı ve dik konumda tutun.
: PVC
: Kapları kullanmadıkları zaman sıkıca kapalı muhafaza edin.
Kaplar boş bile olsalar, buhar ve zerrecikler bulunabilir. Her
zaman tehlike kuralarına uyun ve kapları doluymuş gibi
kullanın.
8. MARUZ KALMA/KİŞİSEL KORUNMA
Mühendislik Önlemleri
Hijyen Önlemleri
Maruz Kalma Limitleri
Koruyucu Ekipman
-Solunum Sisteminin
Korunması
-Ellerin Korunması
-Gözlerin Korunması
-Cilt ve Vücudun
Korunması
: Söz konusu değil.
: Söz konusu değil
: 5.2 mg/m3
: Kullanım noktasında buhar ve zerrecikler için NIOSH onaylı uygun
maske kullanın. Uygun solunum cihazları; tüm yüzü koruyan asitler
için kullanılan filtre takılmış yarı maske, pozitif basınç modlu
solunum cihazı yada havalı maske olabilir
: Lastik yada PVC eldiven
: Kimyasal gözlük ve tam yüz siperi veya tam solunum cihazı
kullanılabilir. Genel olarak kimyasal maddelerle meşgul olurken
kontak lens kullanılmamasının gereği kabul edilir, çünkü kontak
lensler gözdeki yaranın ciddiyetini artırabilir.
: Lastik kaplı elbise, lastik önlük ve bot
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Molekül Ağırlığı
Fiziksel Görünüş
Renk
Koku
Kaynama Noktası
pH
Yoğunluk
Suda Çözünürlük
Form No:
26/00
: 63.02
: Berrak, tortusuz.
: Renksizden hafif sarıya.
: Keskin kokulu
: 118 0 C
: <1(200C)
: 1.345-1.350 (200C)
: Tamamen
Organize San ayi Bölgesi. Mavi Caddesi. 8 So kak. No: 1
Tel. : 0 (224) 243 21 71 - Faks: 0 (224) 243 89 04
TEKKİM KİMYA
SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
NİTRİK ASİT
CAS NO : 7697-37-2
EC NO :231-714-2
GBF No
Yayın Tar.
Rev. Tar.
Rev. No
Sayfa No
: 051
: 08/03/2005
: : 00
:4/5
10. STABİLİTE VE REAKTİVİTE
Stabilite
Reaktivite
Kaçınılması Gereken
Durumlar
Temas Etmemesi
Gereken Maddeler
Zararlı Parçalanma
Ürünleri
: Stabil
: Ürün kuvvetli bazlar, çoğu metallerle ve organik maddelerle
reaksiyona girer. Tüm alkoller ile birleşimi patlayıcıdır.
: Isı ve nem
: Kuvvetli bazlar,metaller, organik maddelerle temas etmemesi
gerekmektedir.Özellikle alkollerden sakınılmalıdır.
: Söz konusu değildir.
11. TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ
Akut Toksisite
Soluma
Deri İle Temas
Gözle Temas
Yutma
Kronik Toksisite
Kanserojetine
: LD50 : 40 mg/kg,
: Solunum sisteminde ciddi tahriş ve yanıklara,akciğer damarlarında
şişmeye,akciğerlerde yaralanmaya neden olur.
: Ciddi tahriş ve yanıklar.
: Ciddi tahriş ve yanıklar.gözde kalıcı zarar.
: Kostik sodanın yutulması zararlıdır ve ölümcül olabilir.Ciddi ağız,
boğaz ve mide yanıkları ile bulantı ve kusmaya neden olur.
: Söz konusu değil.Genellikle maruz kalındığında gözler,cilt solunum
Sistemi akciğerde tıbbi durumlar yaratır.
: Bu madde, Amerikan ulusal teksikoloji programı uluslar arası kanser
araştırma ajansı veya işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetimince
kanserojen olarak nitelendirilmemiştir.
12. EKOLOJİL BİLGİLER
Eko-Toksisite Etkileri
-Akut Balık Toksisitesi
İlave Bilgiler
:
: Ön arıtma olmaksızın ürün atık su akımlarına girmemelidir
13. DOĞADAN UZAKLAŞTIRMA (BERTARAF ETME)
İlave Bilgiler
Form No:
26/00
: Mevcut merkezi ve yerel çevre düzenlemelerine göre bertaraf edin
Organize San ayi Bölgesi. Mavi Caddesi. 8 So kak. No: 1
Tel. : 0 (224) 243 21 71 - Faks: 0 (224) 243 89 04
TEKKİM KİMYA
SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
NİTRİK ASİT
CAS NO : 7697-37-2
EC NO :231-714-2
GBF No
Yayın Tar.
Rev. Tar.
Rev. No
Sayfa No
: 051
: 08/03/2005
: : 00
: 5/5
14. TAŞIMACILIK HAKKKINDA BİLGİLER
UN NU
IMDG Sınıf
Uygun Nakliye Adı
Ambalaj Grubu
: 2031
: Sınıf : 8
: Nitrik Asit
: II
15. YÖNETMELİKLERE GÖRE SINIFLANDIRMA
EINECS-NO
Semboller
R-Cümlecikleri
R-35
S-Cümlecikleri
S-23
S-26
S-36/37/39
S-45
:231-714-2
: HNO 3
: Ciddi yanıklara neden olur
: Dumanını solumayın.
: Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.
: Çalışırken uygun koruyucu giysi,koruyucu eldiven,koruyucu
gözlük/maske kullanın.
: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora
başvurun.
16. DİĞER BİLGİLER
Uyarı
Form No:
26/00
: Bu bilgiler müşterilerimize sağlık ve emniyet gereklerini açıklamak
için hazırlanmıştır. Bilgiler doğru ve güvenilir kaynaklara dayanılarak
verilmekle beraber Tekkim Kimya San.ve Tic.Ltd.Şti.bu maddenin
kullanımından veya bu bilgilerle ilgili işlemlerden doğabilecek
kusurlardan sorumlu tutulamaz.
Organize San ayi Bölgesi. Mavi Caddesi. 8 So kak. No: 1
Tel. : 0 (224) 243 21 71 - Faks: 0 (224) 243 89 04

Benzer belgeler

sülfürik asit.mdi

sülfürik asit.mdi : PVC : Kapları kullanmadıkları zaman sıkıca kapalı muhafaza edin. Kaplar boş bile olsalar, buhar ve zerrecikler bulunabilir. Her zaman tehlike kuralarına uyun ve kapları doluymuş gibi kullanın.Sül...

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BILGI FORMLARı (MSDS)

MALZEME GÜVENLİK BILGI FORMLARı (MSDS) h Up :/lba s vu rular. meb. 9 ov. tr/bsv2 _ 4/ookeod/eod/tercih/te

Detaylı

PEDİATRİK RESÜSİTASYON www.umke.org

PEDİATRİK RESÜSİTASYON www.umke.org -Havayolunu açmak için çocuğun bulunduğu pozisyonu koruyarak, başı arkaya itip, çeneyi kaldırarak ya da jaw-trust manevrasını kullanın. -Eğer boyun travması düşünüyorsanız başı geriye itmeyin, hava...

Detaylı