İstanbul Tramvayları Bibliyografyası

Transkript

İstanbul Tramvayları Bibliyografyası
İSTANBUL TRAMVAYLARI BİBLİYOGRAFYASI
Bülent Ağaoğlu
12 Ocak 1987/İstanbul
1. A. Kadir: "Beşiktaş Tramvayı". Şu kitap içinde: Mutlu Olmak Varken.
Varken İstanbul, 1968, Fono Matbaası. 92. s. Not:
Şiirdir.
2. Akbal, Oktay: "0 Dost Tramvaylar". Şu kitap içinde: Hey! Vapurlar, Trenler. (Öyküler/Öykücükler). İstanbul, 1981,
Ağaoğlu Yayınevi Tesisleri.
3. Alpöge, Atilla: "Kentsel Raylıtaşım, Metro, Tramvay, Hafif Metro". (Tebliğ). Şu kitap içinde:: I. Toplu Taşım
Kongresi Ankara, 1111-14 Aralık 1978 Bildiriler, Tartışm
Tartışmalar.
alar Ankara, 357-384 ss. "Ankara Belediyesi EGO Genel
Müdürlüğü Yayın No: 1".
4. Altan, Çetin: "Çançanlı Tramvaylar". Şu kitap içinde: Kopuk Kopuk.
Kopuk İstanbul, 1976. 237-240 SS. "Bilgi Yayınevi".
5. Arpaçay, E.: "İETT'nin İstanbul'a kazandırdığı Taşıtlar Müzesi”. İstanbul 56, 1968, 18-19 ss.
6. Atabey, Fahri: İstanbullu Hemşehrilerime Rapor. 19601960-1968. İle 19681968-1970 Devrelerinde İstanbul'a Yapılan
Hizmetler. İstanbul, 1970, Nur Ofset. 48 s. resimli.
Hizmetler
7. Ataç, Nurullah: "Tramvayda (Hayata Sair)". HaberHaber-Akşam Postası,
Postası 29 Mayıs 1937, 2. s. / 12 Şubat 1939, 3.s.
8. Belediye ve Özel İdare veya Bunlara Bağlı Elektrik, Havagazı, Tramvay İşletmelerine Ait 4768 nolu Kanun ve
Yönetmeliği. 1947, Kanaat Basımevi. 22 s.
Yönetmeliği
9. Belediyelere
Belediyelere Kayıtlı
Kayıtlı Nakil Vasıtaları.
Vasıtaları Ankara, 1954. 8 s. "İstatistik umum Müdürlüğü Neşriyatı".
10. Convention de rachat des installations de la Societe des Tramvays d'İstanbul.
d'İstanbul İstanbul, 1939, Kaatçilik ve
Matbaacılık A.Ş. 42s.
11. Coşkun, Erdal: "Kentiçi Ulaşımda raylı Sistemlere Toplu Bir Bakış". (Tebliğ). Şu kitap içinde: I. Toplu Taşım
Kongresi Ankara. 1111-14 Aralık 1978 Bildiriler, Tartışmalar. Ankara 331-356 ss. "Ankara Belediyesi EGO Genel
Müdürlüğü Yayın No: 1".
12. "Çelik Raylar Üstünden Müzeye". Hayat,
Hayat, Sıra So: 584, Sayı: Cilt: 3, 14 Aralık 1967, 14-15 as. resimler.
13. Çelikkol, M. Galip: Bir Tramvay Sefası.
Sefası İstanbul, 1948, Burhaneddin Erenler Matbaası. 4 s. Not: Şiirdir.
14. Çubukçuoglu, Zühdü: "Şehrin nakil Vasıtaları", İller ve Belediyeler Dergisi
Dergisi,
si Sayı: 117, Sayfa: 426.
15. Derseadet Tramvay Şirketi Mukavelename ve Şartnameler. Societe des Tramvays de Constantinople Conventions
et cakiers des charges.
charges İstanbul, 1341/1925, K.M.Ş. ve Fratelli Haym. 119s. Not: Türkçe ve Fransızcadır.
16. Derseadet
Derseadet Tramvay Şirketi Seyr ü Sefer Nizamnamesidir.
Nizamnamesidir 1. Zabıta Nizamnamesi, 2. Demiryollar Usul-ı Zabıta
Nizamnamesine Dair Kanun-ı Muvakkat ve Zeyli
2
İstanbul, 1330/1914, Matbaa-i Zelliç; İstanbul, 1332/1916, Fratelli Haym Matbaası. 50 s.
17. Derseadet Tramvay Şirketi Vatmanlara Talimat.
Talimat İstanbul, 1338/1922, Ahsed İhsan ve Şürekâsı Matbaası. 27+3*
a.
18. Derseadet Tramvay Şirketi Yevmiyeli Müstahdemine Mahsus İhtiyat ve Muavenet Sandıkları Nizamname
Nizamname-i
Dahilisidir. İstanbul, 1338/1922, Kâatçılık ve Matbaacılık A.ş. 12+4
Dahilisidir
19. Derseadet Tramvay Şirketinin yevmiyeli Müstahdemlerine Hidmet Esnasında Arız olabilecek kazalardan
Mütevellid Hasaratın Tazminine Dair Nizamname.
Nizamname İstanbul, 1338/1922, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı.
1+10+13 s. Not: Metim Türkçe ve Fransızcadır.
20.. Derseadet Tramvaylarının Elektrikle Cerri İmtiyazının şirketi Haziraya İhalesi Hakkında...
Hakkında
21. Derseadette Tramvay Tesisine Dair 26 Temmuz Sene 1285 Tarihli Birinci Şartnamedir.
Şartnamedir İstanbul, A. Serviçen
Matbaası. 28 s.
22. “Elveda Sevgili yolcularım". Röportaj: Orhan Tahsin. Hayat, Yıl: 6, Sıra No: 255, Sayı: 35, Cilt: 2, 24 Ağustos
1961. 28-29 ss. resimler.
23. Es, Hikmet Feridun: "Tramvayda Bir Kral...". Hürriyet 8. Gün,
Gün 2 Mayıs 1982, 3. s.
24. "Eski Vapurlar, Eski tramvaylar. Kaybolan İstanbul'dan Hatıralar", Yazan: Hikmet Feridun Es. Hayat, Yıl: 10, Sıra
No: Sayı: 43, Cilt: 3, 23 ve 26. s. resimler. 21 Ekim 1965.
25. Evren, Güngör: "Kentsel Ulaşımda raylı Sistemler". (Tebliğ). Şu kitap içinde: I. Toplu Taşım Kongresi, Ankara, 111114 1978 Bildiriler,
Bildiriler, Tartışmalar. Ankara, 271-300 ss.. "Ankara Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Yayın No: 1".
26. Fındıkoğlu, Prof. Ziyaeddin: İstanbul'da Şehir İçi İnsan Meselesi ve İstanbul'da Tramvay İşçilerinin İçtimai
Durumu. İstanbul, 1949, Kenan Matbaası. 138-192 ss. (Ayrıbasımdır).
27. Geray, Cevat: "Tramvay, Troleybüs ve İstanbul'un ulaştırma Problemi". İller ve Belediyeler Dergisi,
Dergisi Sayı: 195, Ocak
1962, 8. s.
28. Gökay, Fehmi: "İstatistik köşesi". İETT Dergisi,
Dergisi Sayı: 1-36 ve özel sayı: 1-5, 1956-1959.
29. Gürpınar, Hüseyin Rahmi: Samatya Tramvayında Topa Yirmi Kala". Boşboğaz, Sayı: 16, 18 Eylül 1908. Not:
Hikâyedir.
30. Hüseyin Rahmi Gürpınar, romanlarında İstanbul tramvaylarını anlatır.
3
31. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 2. D. Başkanlığı H. Ş.: Belediye ve Özel İdare veya Bunlara
Bağlı Elektrik, Havagazı, Tramvay ve Tünel işletmelerine Ait 4768 No. Kanun ve Yönetmeliği.
Yönetmeliği Ankara, 1947, Kanaat
Bas. 22 s.
32. İ.E.T.T. Dergisi'nde (1956-1960) İstanbul Tramvaylarına ilişkin renkli ve siyah-beyaz fotoğraflar bulunmaktadır.
33. "İETT Haberleri: Otobüs ve Tramvay Seferleri". İETT Dergisi,
Dergisi Sayı: 3, Aralık 1956, 35.s.
34. "İETT Tarihi: Tramvay". İETT Dergisi,
Dergisi Sayı: 2, Kasım 1956, 25-26 ss. 2 resim.
35. İ.E.T.T. Tramvay, Otobüs ve Tünel Tarifeleri
Tarifeleri.
eri İstanbul, 1949, Milli Eğitim Basımevi. 63 s. 1 şema.
36. İ.E.T.T. Tramvay ve Otobüs hatlarını Gösterir Plân. Çizen R.C. Akyüz. İstanbul, 1953, Apa Ofset Basımevi. Beş
renkli bir yaprak. (433x598).
37. İslamcıoğlu, Muammer Yahya:: İstanbul Elektrik, Tramvay
Tramvay ve Tünel işletmeleri Umum Müdürlüğünün İdari, Malî ve
İktisadî Durumu: Likiditesi ve Reorganizasyonu.
Reorganizasyonu İstanbul, 1965. 65 s. "T.C. Maliye Teftiş Kurulu".
38. İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilat ve Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine Dair Kanun.
Kanun
1939. Kanun No: 3645.
39. "İstanbul Kent içi Ulaşım Sorunları, ve Çözüm Yolları". Şu kitap içinde: I. Toplu Taşım Kongresi, Ankara, 1111-14
Aralık 1978 Bildiriler, Tartışmalar. Ankara, 73-87 ss.
40. İstanbul Belediyesi: İstanbul Tramvay
Tramvay Şebekesinin Geçtiği Cadde ve Sokaklarla Kaldırım Taşlarının
Taşlarının Tecdidinde
Takip Tatbik edilecek Hususi Şartname. İstanbul, 1940, Alkaya M ası. 56 s.
41. İstanbul Tramvay Şirketi: Vatmanlara Mahsus Talimat.
Talimat İstanbul, 1937, Kâatçılık ve Matbaacılık A.ş. 75 s.
42.İstanbul Tramvay Şirketi: 1934 Hesap Senesi İdare Meclisi raporu.
raporu İstanbul, 1935, L. Murkides Matbaası. 20 s.
bilanço.
43. İstanbul Tramvay Şirketi: Hissedarlar Umumî Heyetinin Yata Sekizinci Toplantısı 1935 Hesap Senesi. İstanbul,
1936, Kaatçılık ve Matbaacılık A.Ş. 12 s.
44. İstanbul Tramvay Şirketi: Hissedarlar Umumi Heyetinim Yetmiş Dokuzuncu Toplantısı 1936 Hesap Senesi.
İstanbul, 1937. L. Murkides Basımevi. 6 s.
45. İstanbul Tramvay Şirketi:: İdare Meclisi Tarafından 30 Birinci Kanun 1935 Pazartesi
Pazartesi Günü Fevkalâde Surette
Toplanan Hissedarlar Umumi Heyetine Takdim Olunan Rapor.
Rapor İstanbul, 1936, Ekspres Basımevi. 8 s.
46. İstanbul Tramvay Şirketi İşçileri Tesanüd ve Teavün Cemiyeti NizamnameNizamname-i Esasisi.
Esasisi İstanbul, 1340/1924,
Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı. 16 s.
4
47. İstanbul Tramvay Şirketi: Kontrol Memurları Hakkında Umumi Talimat.
Talimat İstanbul, 1937. L. Murkides Basımevi. 39
s.
48. İstanbul Tramvay Şirketi Tesisatını Satın Alma Mukavelenamesi.
Mukavelenamesi İstanbul, 1939, Kâatçılık ve Matbaacılık A.Ş. 17s.
49. "İstanbul Tramvayları". Pirelli
Pirelli, Yıl: 17, Sayı: 193, Ekim 1980, 8-9 ss.
50. "İstanbul'da Tramvay Devri Geri Geliyor". Milliyet Gazetesi,
Gazetesi 4 Temmuz 1984, 3. s.
51. "Kadıköy Tramvay Deposu İnşaatı tamamlanıyor". İETT Dergisi,
Dergisi sayı: 9, Haziran 1957, 14. s.
52. "Kapalı Tramvay Durağı isteriz!.. Geçmiş Günlerden Bir yaprak 1931 Kasım". Hayat, yıl: 13, Sıra no: 628, Sayı: 43,
Cilt 17 Ekim 1968, 39.s. 1 resim.
53. Karayolları Genel Müdürlüğü: İstanbul ulaşımında 50 yıl. Ankara, 1974, Karayolları Genel Müdürlüğü Matbaası.
263 s.
54. Kumbaracılar, Dr. Sedat: "Geçmişte İstanbul'um Nakil Vasıtaları". Pirelli,
Pirelli Sene: 9, Sayı: 108, Eylül 1973, 12-13 ss.
55. Kutlu, Kemal: "Trafik Problemi ve Tramvay". İETT Dergisi,
Dergisi Sayı: 1, 1 Ekim 1956, 7. ve 28. s.
56. Koyutürk, Tarık: "Muhtelif Taşıma Araçları". Belediyeler Dergisi,
Dergisi Sayı: 8, 1936, 18-27 ss.
57. Nafıa Vekâleti ile İstanbul Tramvay şirketi Arasında 7 Şubat 1939 Tarihinde Teati Edilen
Edilen Vesaik Cetveli. 1939.
58. Liste des documents echanges le 7 Fevrier 1939 entre le Ministere des Travaux Publics et la Societe des
des
Tramvays d'Istanbul.
d'Istanbul İstanbul, 1939, Kâatçılık ve Matbaacılık A.Ş. 5s.
59. Ortaylı, İlber: "Tramvay, İstanbul'un Asalet Beratı idi". Şu doküman içinde:: İstanbul'dan Göreme'ye Kültür
Mirasımız, 15. fasikül. 1984. Not: Milliyet Gazetesi'nin ilavesidir.
Mirasımız
60. Öncü, Erhan: "Kentsel Ulaşımda Raylı Sistemler". (Tebliğ). Şu kitap içinde: I. Toplu Taşım Kongresi, Ankara, 111114 Aralık 1978 Bildiriler, Tartışmalar. Ankara, 301-329 ss. "Ankara Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Yayın No: 1".
61. Özçandarlı, Adnan - Mehmet Ölmez:: İstanbul Tramvay Biletçilerinin Kolay Hesap Cetveli. İstanbul, 1940,
Burhaneddin Matbaası. 12 s.
62. S.A.: "Otobüs ve Tramvay Tarifeleri". İETT Dergisi,
Dergisi Sayı: 23, Ağustos 1958, 19-20 ss.
5
63. Sadullah, Naci: "Karşı Sahilin Belimi Dolayan Çelik Ağlar Arasında". Yedigün, Sene: 2, No: 81, cilt: 4, 26 Eylül
1934, 3-5 ss. resimler. Not: Üsküdar Tramvayları hakkındadır.
64. Sahir, Necmeddin: ÜsküdarÜsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları Anonim Şirketi.
Şirketi İstanbul, 1932. 76 s. 37 resim,
4 harita, 7 grafik.
65. Salkımsöğüt'te Tramvay Caddesinin Resmi.
Resmi İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi: 90838.
66. Seyitoğlu, Dr. Emin Erkul: "Trafikte Tramvaya Önem Verilmelidir". Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni
Belleteni,
lleteni
No: 202, Kasım 1958, 12. s.
67. Societe des Tramvays de Constantinople, Ligne de Tatavla Bir gömlek içinde 18 ozalit hat haritası.
68. Societe des Tramvays d'Istanbul: QuatrevingtsQuatrevingts-deuixieme assemblee generale.
generale İstanbul, 1939, Murkides
Basımevi.
69. "Som Tramvay. İstanbul'un En Eğlenceli, En Babayani, En Demokrat Yolcu Arabası". Yazan: Selâmi Akpınar.
Resimli Hayat,
Hayat Sayı: 32, Aralık 1954, 34-55 ss. resimler.
70. Soysal, Mümtaz: "Tramvay". Milliyet gazetesi,
gazetesi 13 Haziran 1978.
71. Şapolyo, Enver B.: "Belediyeler ve Nakil Vasıtaları". İller ve Belediyeler Dergisi,
Dergisi Sayı: 151.
72. "Şu Tramvay Dedikleri". Hürriyet 8. Gün
Gün, 8 Ağustos 1982, 2.s. 1 renkli resim.
73. Talu, Ercümemt Ekrem: "Atlı Tramvay Devrinde Nasıl Yolculuk Edilirdi?". Hayat Tarih Mecmuası
Mecmuası,
uası Yıl: 14, Sayı: 12,
1 Aralık 1978, 22-25 ss.
74. Talu, Ercüment Ekrem: "Eski İstanbul Tramvayları". Türk Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni,
Belleteni No: 49-50,
Şubat-Mart 1946, 21-22 ss.
75. Tasfiye Halinde Bulunan ÜsküdarÜsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları
Tramvayları T.A.Ş. Tasfiye Memurları Raporu.
Raporu 1942.
76. Tasfiye Halinde Bulunan ÜsküdarÜsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları T.A.Ş. Tasfiye Memurları Raporu, Murakıp
Raporu. İstanbul, 1943, Kağıt ve Basım İşleri A.Ş. 20 s.
Raporu
77. "Tramvay". Cumhuriyet Ansiklopedisi,
Ansiklopedisi Cilt: 10, 1972, 3146.s.
78. "Tramvay". Meydan
Meydan Larousse,
Larousse Cilt: 12, 1973, 259. s.
79- Tramvay Destanı,
Destanı Neşreden: Demiran Mestçi. İstanbul,d.t.1956, Seri Basımevi. 1 yaprak.
6
80. Tramvay Satın Alan Hacı Ağa. İstanbul, Aydınlık Basımevi.
81. "Tramvaylar". Hayat,
Hayat No: 38, 28 Haziran 1957, 22. s. 1 resim. Not: Bu yazı, Ahmed Rasim'in 'Eşkal-i Zaman'
kitabından alınarak sadeleştirilmiştir.
82. Türker, Hikmet: "Tramvay mı Otobüs mü?". İller ve Belediyeler Dergisi,
Dergisi Sayı: 51, 1950, 7-9 ss.
83. Ünal, Ertan: "İstanbul Tarihinde Taşıt: İlk Tramvay Son Tramvay". Hayat Tarih Mecmuası,
Mecmuası Cilt: 2, Sayı: 10, Kasım
1968, 67-75ss.
84. Ünal, Ertam: "İstanbul'da ilk Tramvay". Hürriyet Pazar Eki,
Eki 12 Ağustos 1984, 6. s.
85. Ünal, Ertan: "Tramvayları Boşuna mı İdam Ettik". Yıllarboyu
Yıllarboyu Tarih Dergisi,
Dergisi Cilt: 2, Sayı: 2, Şubat 1979, 34-41 ss.
86. Ünver, A. Süheyl: "Tramvayda Vatanperverlik Sedir?". İleri Gazetesi,
Gazetesi 11 Ocak 1942, 2.s.
87. Ü.K.H.T. Türk Anonim Şirketi: 1.1.19481.1.1948-1.12.1948 Hesap Dönemine Ait İdare Meclisi Ra
Raporu, Murakıplar
Murakıplar
Raporu, Bilanço ve Zarar Hesapları. İstanbul, 1949, Kağıt ve Basım İşleri A 19 s. 1 cetvel.
88. Üsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları T.A.Ş.: Tramvay ve Otobüs Tarifesi.
Tarifesi İstanbul, 1948, İstanbul
Matbaacılık T.A.O. 70 s.
89. Üsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları T.A.Ş.: Tramvay ve Otobüs Tarifesi.
Tarifesi İstanbul, 1948, İstanbul
Matbaacılık T.A.O. 67 s.
90. ÜsküdarÜsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi Tramvay ve Otobüs Tarifesi.
Tarifesi (1 Haziran 1949
Gününden İtibaren Muteberdir). İstanbul, 1949, İstanbul Matbaacılık T.A.O. 84s.
91. ÜsküdarÜsküdar-Kadıköy Dahil ve Harici İle Beykoz ve Anadolu
Anadolu Fenerlerine Kadar Elektrikli Tramvay Hatlarının İnşasına
ve İşletilmesine Dair Şartname ve Mukavelename.
Mukavelename İstanbul, 1929, Şehremaneti Matbaası. 22 y.
92. ÜsküdarÜsküdar-Kadıkö
Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi.
Şirketi 1932. 44+3 y.
93. Ü.K.H.T. Türk Anonim Şirketi 25 İkinci Teşrin 1929 Pazartesi Günü Fevkalâde Surette Toplanan Hissedarlar
Umumi Hey'eti İdare Meclisi Raporu.
Raporu İstanbul, 1929, Şehremaneti Matbaası. 4s.
94. Ü.K.H.T. Türk Anonim şirketi 30 Mart 1929 Cumartesi Günü Adi Surette Toplanan Hissedarlar Umumî Hey'eti,
İdare Meclisi Raporu, Murakıp Raporu, 1928 Mali Yılı Bilanço ve Kar ve Zarar Hesabı. İstanbul, 1929, Hamit Naci
Matbaası. 10 s. 3 planş.
7
95. Ü.K.H.T. Türk Anonim Şirketi 30 Kart 1950 Pazar Günü Fevkalade Surette Toplanan Hissedarlar Umumî Hey'eti
İdare Meclisi Raporu.
Raporu İstanbul, 1930, Resimli Gazete Matbaası. 4s.
96. Ü.K.H.T
.K.H.T Türk Anonim Şirketi 30
30 Mart Pazar Günü Adi Surette Toplanan Hissedarlar Umumî Hey'eti İdare Meclisi
Raporu, Murakıp Raporu. 1929 Malî Yılı Bilanço ve Kar ve Zarar Hesabı. İstanbul,1930, Resimli Gazete Matbaası.
10+3y.
97. Ü.K.H.T.
.K.H.T. Türk Anonim şirketi 31 Mart 1931 Salı Günü Ad
Adii Surette Toplanan Hissedarlar Umumî Hey'eti İdare
Hes
sabı.
Meclisi Raporu,Murakıp Raporu, 1930 Malî Yılı Bilanço ve Kar ve Zarar He
abı İstanbul, 1931, Hamit Matbaası. 15+5
y.
98. Ü.K.H.T.
Hissedarlar
darlar Umumî Hey'eti
.K.H.T. Türk Anonim Şirketi 31 Mart 1922 Perşembe Günü Adi Surette Toplanan Hisse
İdare Meclisi Raporu, Murakıp Raporu, 1931 Malî Yılı Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesabı. İstanbul, 1952, Resimli Gazete
Matbaası. 32+2 y.
99. Ü.K.H.T. Türk Anonim şirketi 31 Mart 1933 Perşembe Günü Adi Surette Toplanan Hissedarlar Umumî Hey'eti
Hey'eti
Hesabı. 1933. 21+4y.
İdare Meclisi Raporu, Murakıp Raporu, 1932 Malî Yılı Bilanço ve Zarar Hesabı
100. Ü.K.H.T. Türk Anonim şirketi 31 Mart 1934 Cumartesi Günü Adi Surette Toplanan Hissedarlar Umumî Hey'eti
İdare Meclisi Raporu, Murakıp Raporu,1933 Mali Yılı
Yılı Bilanço ve Kar ve Zarar Hesabı. 1934. 36s.
101. Ü.K.H.T. Türk Anonim Şirketi 31 Mart 1935 Pazar Günü Adî Surette Toplanan Hissedarlar Umumî Heyeti İdare
Meclisi Raporu, Murakıp Raporu, 1934 Malî Yılı Bilanço ve Kar ve Zarar Hesabı. İstanbul, 1935, A. Sait basımevi.
48+3 y.+3+7 y.
102. Ü.K.H.T. Türk Anonim Şirketi 31 Mart 1935 Pazar Günü Fevkalade Surette Toplanan Hissedarlar Umumî Hey'eti
İdare Meclisi Raporu.
Raporu İstanbul, 1935, A. Sait Basımevi. 6+1 y.
103. Ü.K.H.T. Türk Anonim Şirketi 31 Mart 1936 Salı
Salı Günü Adî Surette Toplanan Hissedarlar Umumi Hey'eti İdare
Hesabı. İstanbul, 1936. 45+4y.+3s.
Meclisi Raporu Murakıp Raporu, 1935 Malî Yılı Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesabı
104. Ü.K.H.T.
.K.H.T. Türk Anonim Şirketi 31 Mart 1937 Çarşamba Günü Adi Surette Toplanan Hissedarlar
Hissedarlar Umumî Hey'eti
İdare Meclisi Raporu, Murakıp Raporu, 1936 Malî Yılı Bilanço ve Kar ve Zarar Hesabı. İstanbul, 1937, A. Sait Basımevi.
28+3 y.+3 s.
105. Ü.K.H.T. Türk Anonim Şirketi 31 Mart 1938 Perşembe Günü Adi Surette Toplanan Hissedarlar Umumî Hey'eti
Hey'eti
İdare Meclisi Raporu, Murakıp Raporu, 1937 Malî Yılı Bilanço ve Kâr ve Hesabı. İstanbul, 1938, Kâğıtçılık ve
Matbaacılık T.A.Ş. 15+3 y.
106. Ü.K.H.T. Türk Anonim Şirketi 1938 Malî Yılı Bilanço ve Kar ve Zarar Hesabı.
Hesabı 1939.
107. Ü.K.H.T. Türk Anonim Şirketi İdare Meclisi Raporu.
Raporu İstanbul, 1940, Kâatçılık ve Matbaacılık A.Ş. 19 s.
108. Ü.K.H.T. Türk Anonim Şirketi İdare Meclisi Raporu.
Raporu İstanbul, 1942, Halk Basımevi. 22 s.
8
109. Ü.K.H.T.
.K.H.T. Türk Anonim Şirketi İdare Meclisi ve Murakıp Raporları.
Raporları İstanbul, 1945. Kağıt ve Basım İşleri A.Ş.
110. ÜsküdarÜsküdar-Kadıköy ve Havalesi Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi 31 Mart 1950 Cuma Günü Adî Surette
Toplanan Hissedarlar Umumi Hey'eti 1.1.19491.1.1949-31.12.1949 Hesap Dönemine Ait İdare Meclisi Raporu, Murakıplar
Hesapları. İstanbul, 1950, Kağıt ve Basım İşleri A.Ş. 14s.
Raporu, Bilanço ve Zarar Hesapları
111. Ü.K.H.T.
.K.H.T. Türk Anonim Şirketi ÜsküdarÜsküdar-Kadıköy Tramvay Şebekeleri Tesisat ve İnşaatı İçin Kararlaştırılan
Muhtelif
lif Encümen Mazbatası İnşaat Kredi
Esaslara Dair Muhtelif Vesikalar, Malzeme Kredi Mukavelenamesi, Muhte
Mukavelenamesi.
Mukavelenamesi 1934. 20 s.
112. Ü.K.H.T. Türk Anonim Şirketi ÜsküdarÜsküdar-Kadıköy Tramvay şebekeleri Yeniden Takviye Ameliyeleri İçin Tespit ve
Takrir Edilen Esaslar Malzeme Kredi Mukavelenamesi.
Mukavelenamesi 1936. 11 s.
113. ÜsküdarÜsküdar-Kadıköy
Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi Vatman Talimatnamesi.
Talimatnamesi İstanbul, 1939,
Fazilet Basımevi. 61 s.
114. ÜsküdarÜsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketinin İş Yerlerine Mahsus Dahili Talimatname.
İstanbul Kâatçılık ve Matbaacılık T.A.Ş. 13 s.
115. Üsküdar-Kısıklı-Alem Dağı-Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi: ÜsküdarÜsküdar-KısıklıKısıklı-Alem Dağı Elektrikli
Tramvay Hattı Tesisat ve İnşaatı İçin Müteşekkil Şirkete Ait Esas Mukavelename.
Mukavelename İstanbul, 1928, İlhami Fevzi
Matbaası. 28 s. 2 planş.
116. ÜsküdarÜsküdar-Kısıklı ve KısıklıKısıklı-Alem Dağı Elektrikli Tramvay hattının Tesis ve İşledilmesi İmtiyazına Ait
Mukavelename ile Şartname.
Şartname İstanbul, 1338/1340 (1922), Evkaf Matbaası. 15+20s.
117. Yazıcı, Sevim: "Şoför, Vatman, Biletçi Tekâmül Kursları". İETT Dergisi,
Dergisi Sayı: 5, Şubat 1957, 22-23 ss.
118. Yazman, Selim Cavit: "Bir Fotoğraftan ilhamlar". İETT Dergisi,
Dergisi Sayı: 13, Ekim 1957, 26. s.
Not: "Bu fotoğraf 83 yıl evveline aitti ve İstanbul'da ilk defa atlı tramvayın servise çıkmasıyla Tophane Camii önünde
yapılan töreni tespit ediyordu."
119. Yesari, Mahmut: "İstanbul'da Tramvay ile Devrialem". İkdam Gazetesi,
Gazetesi
. "Tepebaşı Süleymaniye". 18 İkincikanun 1941
. "Parmakkapı-Beşiktaş". 20 İkinci Kanun 1941.
. "Köprüüstü-Türbe". 24 ikinci Kanun 1941.
. "Karaköy-Galatasaray". 27 İkincikanun 1941.
. "Tramvayla Tenezzüh". 29 Ikincikanun 1941.
9

Benzer belgeler

Cover Page The handle http://hdl.handle.net/22075 holds

Cover Page The handle http://hdl.handle.net/22075 holds of the World’s Columbian Exhibition, Chicago, 1893, Paris & New York: Boussod, Valadon & Co., 1893, 109-113. (http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/2574526) Eagle, Mary Kavanaugh Oldham (ed.), The Co...

Detaylı

Referans saptama çalışması

Referans saptama çalışması 26.MÜLLER, Mrs. Max: "Yıldız Sarayı".İstanbul'dan İstanbul'dan Mektuplar. Mektuplar (Çev.: Afife Buğra), İstanbul.1978.Kervan Kitapçılık Basın Sanayii ve Ticaret Ofset Tesisleri. 47-52 ss. "Tercüma...

Detaylı

Kitaplar - MikroBeta

Kitaplar - MikroBeta Yöntemler. T.C. Turizm Bankası A.Ş. Zincirinde Geçerlilik Açısından Değerlendirilmesi. Ank. 12. ARAS, İ(smail): 1. inci Devre Garson Kursu Ders Bilgileri. Bilgileri Ank.1949. Nur Matbaası. 24 s.8°....

Detaylı

ISYERI_ADI ADRES ILCE SEHIR MALTEPE MOBILYA

ISYERI_ADI ADRES ILCE SEHIR MALTEPE MOBILYA GEYLANİ MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TEVFİK KABATAŞ VE ORTAĞI KOLLEKTİF ŞTİ KİŞMİROĞLU MOBİLYA LTD.ŞT KEBAN ALıŞVERIŞ MERKEZI SEZGIN ÇOLAK SEZGIN MOBILYA ERCAN TICARET ER SA MOBİLYA CONFETTİ TEKSTİL...

Detaylı