IV. Ünite DEĞERLENDİRME YORUMLAMA

Transkript

IV. Ünite DEĞERLENDİRME YORUMLAMA
IV. Ünite
YORUMLAMA - GÜNCELLEME
1. “Kadıköy İskelesi” adlı tiyatronun teması günümüzde de yaşanan hangi sorunu dile getirmek­
tedir? Açıklayınız.
2. Cumhuriyet Döneminde yazılan tiyatro eserlerinde kişiler neden iyi­kötü, ezilen­ezen vb. sınıf­
larda veriliyor olabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz.
3. “Kadıköy İskelesi” ve “Anıtkabir” adlı tiyatro eserlerinin yazılma amaçlarını tahtaya sıralayınız.
4. Tiyatroda olay seyirciye yansıtılırken mekân ve zaman hangi unsurla verilir? İncelediğiniz
tiyatroların hangisinde bu bölüm mevcuttur?
5. “Anıtkabir” adlı oyunda yazar neden şiirsel bir dil kullanmıştır? Yazarın kullandığı üslup tiyat­
roya neler kazandırmıştır?
DEĞERLENDİRME
1. Cumhuriyet Döneminde yazılan göstermeye bağlı edebî metinlerde aşağıdaki hangi konu
işlenmemiştir?
A) Toplumdaki değer çatışması
B) Gecekondularda yaşayan insanların problemleri
C) Osmanlı tarihine özgü önemli şahsiyetler
D) Beyoğlu çevresindeki yaşam
E) Değişen yaşam tarzı
2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatro yazarıdır?
A) Sabri Ertem
B) Şinasi
C) Cenap Şahabettin
D) Ahmet Oktay
E) Güngör Dilmen
3. Cumhuriyet Döneminde yazılan tiyatrolardaki konu çeşitliliği sahne sanatlarının gelişimine
nasıl bir katkı sağlamıştır?
4. Aşağıdaki yargılar doğru ise cümlelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( ) Cumhuriyet Döneminde yazılan tiyatrolarda sosyal problemleri sergileyen olay ve kişile­
re yer verilmiştir.
( ) Cumhuriyet Döneminde yazılan tiyatrolarda tema sosyal hayatla ilişkilidir.
( ) Cumhuriyet Döneminde yazılan tiyatrolarda sosyal kurumlar eleştirilmiştir.
( ) Cumhuriyet Döneminde yazılan tiyatroların dili ağırdır.
5. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.
Cumhuriyet Döneminde yazılan tiyatrolarda geleneksel seyirlik oyunlar ................. ...................
dikkatle yorumlanmıştır.
Cumhuriyet Döneminde yazılan tiyatrolarda kişiler genellikle ......................... sözcülüğünü
yapar.
Cumhuriyet Döneminde yazılan tiyatroların oluşturulmasında .......................... zihniyet
hâkimdir.
ARAŞTIRMA
1. Sınıfınıza Cumhuriyet Döneminde yazılmış şiir, hikâye, makale, deneme ve söyleşi örnekleri
getiriniz.
2. Cumhuriyet Döneminde yazılan edebî metinlerde hangi anlatım ve söyleme biçimlerinin kulla­
nıldığını araştırınız (Bu çalışma, İnceleme bölümündeki 7. etkinliğin b maddesi için yapılacaktır.).
203