KOSGEB 2006 Yılı Faaliyet Raporu

Transkript

KOSGEB 2006 Yılı Faaliyet Raporu
2006 YILI
FAALĠYET RAPORU
Nisan 2007
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
BAKAN SUNUġU
Milenyum çağının gereklerinden olan ve kamu yönetiminde stratejik yönetim ve performans
yönetimi gibi çağdaĢ bir anlayıĢının benimsenmesi sonucu kamuda performans odaklı
verimlilik ve etkinlik ilkeleri ön plana alınarak baĢlatılan „Kamuda Yeniden Yapılanma
ÇalıĢmaları‟ kapsamında „5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun” u yürürlüğe
girmiĢ ve kamu idarelerinde uygulama sürecine girilmiĢtir. ĠĢbu Kanun‟un 9. maddesi
gereğince; kamu kurum ve kuruluĢlarına, stratejik plan hazırlama yükümlülüğü ile kamu
hizmetlerinin istenilen düzey ve kalitede sunulması için bütçeleri ile program ve proje
bazında kaynak tahsislerini, stratejik plan, yıllık amaç ve hedefleri ile performans
göstergelerine dayandırmak yükümlülüğü getirilmiĢtir. Söz konusu Kanun‟un 41. maddesine
dayalı olarak hazırlanan ve yürürlüğe giren „Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet
Raporları Hakkında Yönetmelik‟ gereğince de Kamu Ġdarelerinin üst yöneticilerine ve
bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerine, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde,
her yıl faaliyet raporu hazırlanması sorumluluğu getirilmiĢtir.
Bu bağlamda KOSGEB, Stratejik Plan hazırlama sürecine girmiĢ ve ilgili yönetmelik
gereğince 2008-2012 yıllarını kapsayacak olan „KOSGEB Stratejik Plan Taslağı‟ DPT‟ye
sunulmak üzere hazırlanmıĢtır. Stratejik Yönetim anlayıĢının bir parçası olan ve 2006 yılı için
hedeflenen ve gerçekleĢtirilen faaliyetleri ve bütçe gerçekleĢmelerini içeren „2006 Yılı
Faaliyet Raporu‟ Genel Kurul‟a sunulmak üzere hazırlanmıĢtır.
3624 Sayılı Yasa ile 1990 yılında kurulan ve imalat sanayinde faaliyet gösteren küçük ve orta
ölçekli iĢletmelere destek ve hizmetler veren KOSGEB‟in Stratejik Plan dönemi için
planladığı stratejik hedeflerini gerçekleĢtirerek KOBĠ‟lere en etkin ve verimli destek ve
hizmetleri vermesini dilerim.
Ali COġKUN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU
21. yüzyılı idrak ettiğimiz bu yıllar; ülkemiz için değerlendirilmesi gereken en önemli yıllar
olarak görülmelidir. KüreselleĢen dünyada yerimizi alabilmek, teknoloji yarıĢında her gün
daha ileri kulvarlara geçmekle mümkün olacaktır. Uluslararası platformlarda sesimizi
duyurabilmek, giriĢimciliği ve ar-ge faaliyetlerini ön plana çıkartarak KOBĠ‟leri rekabet
gücüne kavuĢturmak, KOBĠ teĢvik mekanizmalarını hareket geçirmek ve makro düzeyde
devlet politikalarına paralel destekleme modelleri oluĢturmak en önemli hedefimiz olmalıdır.
Dünya sanayi ve ticaretine entegre olmanın koĢullarından biri de düĢünce sınırlarımızı, geniĢ
bir bakıĢ açısı içinde, milli sınırlarımızın ötesine taĢımak, teknolojik geliĢme ve değiĢmelere
vakit geçirmeden uyum sağlamak ekonomik ve sosyal yaĢamın vazgeçilmez unsurlarından
biri olan küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin desteklenmesi ile gerçekleĢebilir. Bu bağlamda,
amacımız hedef kitlemiz olan KOBĠ‟lere en etkin ve verimli Ģekilde destekleri sunarak onları
yüksek katma değer yaratan birer iĢletme olarak ekonomiye kazandırmaktır.
Ülkelerin, geliĢmiĢ ülke olmaları; toplumun refahı ile ne kadar özdeĢleĢiyorsa, küçük ve orta
ölçekli iĢletmelerin rekabet güçlerinin geliĢtirilmeside bu refaha ulaĢmak için anahtar çözüm
olarak gözardı edilmemesi gereken bir olgudur.
Küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin gerek ülke ekonomilerinde, gerekse sosyal dokularındaki
önemi kavrayan ülkeler; bu iĢletmelerin korunması, desteklenmesi, geliĢtirilmesi için bu
kesimin ihtiyacı olan finansman, teknoloji, eğitim, yönetim, pazarlama vb.hizmetleri bu
iĢletmelere sağlamıĢlar ve geliĢmiĢlik düzeyine eriĢmiĢlerdir.
Refah düzeyini yükseltme yolunda ilerleyen bir ülke olarak KOBĠ‟lerin teknolojik
düzeylerinin yükseltilmesi, daha çok istihdam, daha çok yatırım yapmalarına olanak
sağlanması, giriĢimci ve yaratıcı düĢüncelere dinamizim kazandırılması için KOSGEB
çalıĢanları olarak ülkemizin kıt kaynaklarını en etkin ve verimli bir Ģekilde kullanarak
KOBĠ‟lere hizmet ve destek vermenin mutluluğunu yaĢamak ve yaĢatmak istiyoruz.
Bayram MECĠT
BaĢkan V.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
ĠÇĠNDEKĠLER
BAKAN SUNUġU
ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU
I- GENEL BĠLGĠLER .......................................................................................................................................... 1
A. MĠSYON VE VĠZYON .................................................................................................................................. 1
B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ................................................................................................... 1
C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER ..................................................................................................................... 2
1.FİZİKSEL YAPI ............................................................................................................................................ 2
2. ÖRGÜT YAPISI ......................................................................................................................................... 11
3.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ..................................................................................................... 16
4.İNSAN KAYNAKLARI ................................................................................................................................. 17
5.SUNULAN HİZMETLER ............................................................................................................................ 18
6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ..................................................................................................... 21
II. AMAÇ VE HEDEFLER ................................................................................................................................ 22
A. ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ .......................................................................................................... 22
B. TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER .............................................................................................. 23
C. DĠĞER HUSUSLAR..................................................................................................................................... 25
III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER ........................................................ 28
A. MALĠ BĠLGĠLER ......................................................................................................................................... 28
B. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ ...................................................................................................................... 152
1.Faaliyet ve Proje Bilgileri ........................................................................................................................ 152
7.1. Proje ÇalıĢmaları ................................................................................................................................................. 154
7.2. Yönetim Destekleyici ÇalıĢmalar ........................................................................................................................ 162
7.3. Planlama ve Koordinasyon ÇalıĢmaları ............................................................................................................... 164
7.4. KOBĠ‟leri Avrupa Birliği Ġle BuluĢturma Çabaları ............................................................................................. 165
7.4.1. EĢleĢtirme Merkezleri Kurulumu ve ĠĢletilmesine Yönelik Faaliyetler ........................................................ 172
7.4.2. KOBĠ‟leri Bilinçlendirme Bilgilendirme ve ĠĢbirliği GeliĢtirme ÇalıĢmaları ............................................... 174
7.5. KOBĠ‟lere Yönelik BiliĢim ve Elektronik Ticaret ÇalıĢmaları ............................................................................ 176
7.6. KOBĠ‟leri Teknolojik Yeniliklerle BuluĢturma ÇalıĢmaları ................................................................................ 177
7.7. KOBĠ‟ler Ġçin Pazar AraĢtırma ve Ġhracatı GeliĢtirme ÇalıĢmaları ..................................................................... 180
7.8. KOBĠ‟lere Yönelik Bölgesel Kalkınma Çabaları ................................................................................................ 181
7.9. GiriĢimciliği GeliĢtirme Çabaları ........................................................................................................................ 184
7.10. KOBĠ‟lere Yönelik Ekonomik Ve Stratejik AraĢtırmalar .................................................................................. 185
7.11. KOBĠ‟ler Ġçin Eğitim ve DanıĢmanlık ÇalıĢmaları ............................................................................................ 189
7.12. KOBĠ‟ler Ġçin Finansman Desteği ÇalıĢmaları .................................................................................................. 193
2.Performans Sonuçları Tablosu ................................................................................................................. 198
IV. KURUMSAL KAABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ..................................... 199
A. ÜSTÜNLÜKLER ....................................................................................................................................... 199
B. ZAYIFLIKLAR .......................................................................................................................................... 199
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
FAALĠYET RAPOR‘UNDA YER ALAN TABLOLAR LĠSTESĠ
TABLO 1: KOSGEB‟ E AĠT TAġINMAZLAR TABLOSU .............................................................................................. 3
TABLO 2: FĠZĠKĠ KAYNAKLAR TABLOSU .................................................................................................................. 9
TABLO 3 : ĠNSAN KAYNAKLARI TABLOSU ............................................................................................................. 17
TABLO 4 : KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI VE HEDEFLERI TABLOSU ................................................................ 23
TABLO 5 : “KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĠ ĠġLETMELERĠN TANIMI, NĠTELĠKLERĠ VE SINIFLANDIRILMASI
HAKKINDA YÖNETMELĠK” KAPSAMINDA YAPILAN KOBĠ TANIMI TABLOSU ...................................... 26
TABLO 6: ĠġLETMELERIN SEKTÖREL DAĞILIMI TABLOSU ...................................................................................... 26
TABLO 7 : ĠMALAT SANAYĠNDEKĠ ĠġLETMELERĠN ÖLÇEKLERĠNE GÖRE DAĞILIMI TABLOSU ................................ 27
TABLO 8 : HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR ...................................................................... 28
TABLO 9: DĠĞER ALACAKLAR ............................................................................................................................... 29
TABLO 10: STOKLAR.............................................................................................................................................. 30
TABLO 11: DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR .................................................................................................................. 30
TABLO 12: DĠĞER ALACAKLAR ............................................................................................................................. 31
TABLO 13:ĠġTĠRAKLER ........................................................................................................................................... 32
TABLO 14: MADDĠ DURAN VARLĠKLAR ................................................................................................................. 32
TABLO 15: MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR .............................................................................................. 33
TABLO 16: DIĞER BORÇLAR .................................................................................................................................. 33
TABLO 17: ALINAN AVANSLAR ............................................................................................................................. 34
TABLO 18: ÖDENECEK VERGI VE FONLAR ............................................................................................................. 34
TABLO 19: ÖZKAYNAKLAR .................................................................................................................................... 34
TABLO 20: GEÇĠCĠ MĠZAN ..................................................................................................................................... 36
TABLO 21: KESĠN MĠZAN ....................................................................................................................................... 43
TABLO 22: FAALĠYET SONUÇLARI ......................................................................................................................... 51
TABLO 23: BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .......................................................................................................... 70
TABLO 24: BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI .......................................................................... 83
TABLO 25: 3624 SAYILI KANUN'NUN 14. MADDESĠ GEREĞĠNCE KOSGEB BÜTÇE KAYNAKLARININ GERÇEKLEġME
DURUMU ............................................................................................................................................... 97
TABLO 26: BÜTÇE GĠDERLERĠ................................................................................................................................ 98
TABLO 27: KESĠN HESAP CETVELĠ ...................................................................................................................... 107
TABLO 28: BÜTÇE GĠDERLERĠ.............................................................................................................................. 127
TABLO 29: FONKSĠYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GĠDERLERĠ ĠCMALĠ ................................................. 129
TABLO 30 : BÜTÇE GELIRLERI KESIN HESAP ĠCMALI ........................................................................................... 130
TABLO 31: DESTEKLER HARCAMA ...................................................................................................................... 131
TABLO 32 :KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ SANAYĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2006 YILI
BĠLANÇOSU ........................................................................................................................................ 143
TABLO 33: FAALIYET VE PROJE BILGILERI .......................................................................................................... 152
TABLO 34: PROJELER ÇALISMALARI .................................................................................................................... 154
TABLO 35 :YÖNETĠM DESTEKLEYĠCĠ ÇALIġMALAR.............................................................................................. 162
TABLO 36: PLANLAMA VE KOORDĠNASYON ÇALIġMALARI.................................................................................. 164
TABLO 37: KOBĠ‟LERĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ ĠLE BULUġTURMA ÇABALARI .............................................................. 165
TABLO 38: EġLEġTĠRME MERKEZLERĠ KURULUMU VE ĠġLETĠLMESĠNE YÖNELĠK FAALĠYETLER .......................... 172
TABLO 39: KOBĠ‟LERĠ BĠLĠNÇLENDĠRME BĠLGĠLENDĠRME VE ĠġBĠRLĠĞĠ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI .................. 174
TABLO 40: KOBĠ‟LERE YÖNELĠK BĠLĠġĠM VE ELEKTRONĠK TĠCARET ÇALIġMALARI ........................................... 176
TABLO 41: KOBĠ‟LERĠ TEKNOLOJĠK YENĠLĠKLERLE BULUġTURMA ÇALIġMALARI ............................................. 177
TABLO 42: KOBĠ‟LER ĠÇĠN PAZAR ARAġTIRMA VE ĠHRACATI GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI .................................. 180
TABLO 43: KOBĠ‟LERE YÖNELĠK BÖLGESEL KALKINMA ÇABALARI .................................................................. 181
TABLO 44: GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI .................................................................................... 184
TABLO 45: KOBĠ‟LERE YÖNELĠK EKONOMĠK VE STRATEJĠK ARAġTIRMALAR .................................................... 185
TABLO 46: KOBĠ‟LER ĠÇĠN EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK ÇALIġMALARI .................................................................. 189
TABLO 47: KOBĠ‟LER ĠÇĠN FĠNANSMAN DESTEĞĠ ÇALIġMALARI ........................................................................ 193
TABLO 48: 2006 YILI DESTEK HEDEFLERĠ VE GERÇEKLEġMELER ....................................................................... 198
TABLO 49: 2006 YILI DESTEK BĠLGĠLERĠ TABLOSU ............................................................................................. 198
FAALĠYET RAPOR‘UNDA YER ALAN ġEMALAR LĠSTESĠ
ġema 1 : KOSGEB Hizmet Merkezlerinin Coğrafi Dağılımı ġeması…………………………………………...11
ġema 2 : KOSGEB Organizasyon ġeması……………………………………………………………………….15
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
I- GENEL BĠLGĠLER
A. MĠSYON VE VĠZYON
MĠSYONUMUZ:
Gücünü sanayici ve giriĢimciden alan kuruluĢumuzun hizmet politikası; liderlik anlayıĢı,tüm
çalıĢanlarının katılımı ve sürekli iyileĢtirmeyle etkili hizmet sağlayarak çalıĢanlarını ve hedef
kitlesini memnun etmektir. OluĢturduğu güven ortamında; hizmet farkını hissettirerek ve birlikte
geliĢmenin mutluluğunu yaĢayarak sanayicisinin küresel rekabette var olmasını sağlayacaktır.
VĠZYONUMUZ:
Küçük iĢletmelerin ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilmelerini sağlayacak kararları
geliĢtirmek ve desteklemek; her türlü bilgi ihtiyaçlarını karĢılamak; pazar ve teknoloji yönelimli,
katma değeri yüksek üretim alanlarında yeni iĢ imkanları oluĢturmak; giriĢimcilik ortamlarını
hazırlamak ve bu faaliyetlerini belirlenmiĢ program hedefleri doğrultusunda, planlanan öncelikler
çerçevesinde bilgilendirme ve yönlendirmeyi ana ilke olarak benimseyerek uluslararası nitelikte bir
kuruluĢ olmaktır.
2008 – 2012 yıllarını kapsayan stratejik planda benimsenen misyonumuz ve vizyonumuz ayrıca
aĢağıda verilmiĢtir.
MĠSYON
Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak üzere küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin
ve giriĢimcilerin; verimli ve etkin yönetilen, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları doğru öngören, kaliteli
ürünleri zamanında ve en uygun maliyetle insana ve çevreye duyarlı olarak üreten, teknolojiyi
özümseyen,geliĢtiren ve yenilikçi/yaratıcı düĢünceleri rekabetçi ürün ve hizmetlere dönüĢtüren,
uluslar arası pazarda rekabet eden düzeye yükseltilmesi için güçlü iĢbirlikleriyle destek ve hizmetler
sunmaktır.
VĠZYON
Ülkemiz küçük ve orta ölçekli iĢletmelerinin küresel rekabet ortamında varlık ve güç olmalarını
sağlayan öncü bir kurum olmak
B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresinin Kurulması Hakkında
Kanunun 4. maddesinde KOSGEB Görevleri aĢağıdaki Ģekilde belirtilmiĢtir:

Sanayide, AraĢtırma ve GeliĢtirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması
için Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, DanıĢmanlık Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimlerin
kurulmasını sağlamak,

Üniversiteler ile Kamu ve Özel araĢtırma kurumlarındaki bilim ve teknoloji alt yapısından
iĢletmelerin yararlanmasını sağlamak, sanayi ve üniversite iĢbirliğini kuvvetlendirmek,

Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere eriĢmek ve yeni teknolojik
bilgiler üretmek, eriĢilmiĢ ve üretilmiĢ bilgileri yaygınlaĢtırmak,

Üniversite ve AraĢtırma Merkezlerinin imkanlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye
dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliĢtirildiği ve uygulamaya yönelik üretime hazır hale
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
1
getirilerek iĢletmelerin kullanımına sunulduğu Teknoloji Merkezleri ve Teknoparkları kurmak ve
kurdurtmak,

ĠĢletmelerin planlı yönetim anlayıĢına, modern ve çağdaĢ iĢletmecilik düzeyine
kavuĢturulmalarını teminen sanayinin çeĢitli alt sektörlerinde yatırımları yönlendirmek üzere proje
profillerini uygulayacak, atıl kapasiteleri değerlendirecek, verimliliği artıracak; modernizasyon,
üretim, yönetim, pazarlama , enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi konularda kapsamlı
"Teknik Yardım ve Destek Program ve Projeleri"ni gerçekleĢtirecek Ġhtisas Merkezlerini kurmak ve
kurulmasını sağlamak,

ĠĢletmelerin uluslararası düzeyde mal üretmeleri ve daha modern iĢletmeler haline gelmelerini
teminen gerekli yardımda bulunmak, sanayi rehabilitasyonu için gerekli düzenlemeleri yürütmek;
sanayi ürünlerini çeĢitlendirecek, yan sanayi iliĢkilerini geliĢtirecek Ģekilde; malzeme bilgisi,
tasarım, prototip imalat, imalat usul ve iĢlemlerinin seçimi, takım aparat kullanımı, bakım onarım
planlaması ve iĢ temini gibi iĢyerinde ve uygulamalı olarak aktif danıĢmanlık hizmetlerini verecek
olan DanıĢmanlık Merkezleri tesis etmek ve bu iĢletmelerin ortak istifadesine yönelik olarak
malzeme test ve analiz ile mamul madde fiziki ölçümleme laboratuar ve atölyelerini kurmak ve
kurulmasını sağlamak,

Hizmet Merkezlerinde görev alacak elemanların, özel ihtisas konularında eğitimini teminen
Eğitim Uzmanlarının yetiĢtirilmesi, yaygın eğitim programlarının düzenlenmesi, ĠĢletmelerin eğitim
ihtiyaçlarının tespiti ve gerekli eğitimlerinin sağlanması ile ilgili uygulamalı Teknik Eğitim
Merkezlerini kurmak,

ĠĢletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönünden
güçlenmeleri ve geliĢmelerini sağlamak,

ĠĢletmelerin pazarlama sorunlarına çözümler aramak; iĢletmelerin yurt içi ve yurt dıĢı
pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini teminen gerekli çalıĢmaları yürütmek ve konuya
iliĢkin danıĢmanlık hizmetlerini en verimli bir biçimde organize etmek.
C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
1.FĠZĠKSEL YAPI
Ġdare BaĢkanlığımızın merkez ve taĢra teĢkilatına ait taĢınmazlar bilgilerini ve fiziki kaynaklarını
içeren tablolar aĢağıda verilmiĢtir.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
2
Tablo 1: KOSGEB‘ e Ait TaĢınmazlar Tablosu
KOSGEB BAġKANLIĞI VE MERKEZ MÜDÜRLÜKLERE AĠT TAġINMAZLARIN BĠLGĠSĠ
SATINALMA,KĠRALAMA,HĠBE VEYA PROTOKOL
BĠRĠM ADI
TAġINMAZIN
CĠNSĠ
AÇIK
KULLANIM
ALANI (m2)
1.BaĢkanlık Tandogan
Bina
2.BaĢkanlık Necatibey
Bina
500
3.BaĢkanlık Mamak
4.BaĢkanlık Akköprü
Bina
Arsa
5000
8096
Arsa
11412
KAPALI
KULLANIM
ALANI (m2)
KĠRALIK
KĠME AĠT
OLDUĞU
600 MKEK
Bina
YILLIK
BEDELĠ
YILLIK
ARTIġ
ORANI
358.503,27
Türk Patent
Enstitüsü
2000 KOSGEB
KOSGEB
3000
253.416,00
KOSGEB
11412,00
(1984 Yılı )
1900 KOSGEB
124717,10
(KOSGEB
yaptırmıĢtır)
5.Sincan ĠGEM
Yıllık üfe
oranında
Ostim Organize
3200 Sanayi Bölge
Müdürlüğü
6.OSTĠM ĠGEM
Bina
1000
7.Siteler ĠGEM
Bina
660
1000 Gerçek KiĢi
Bina
3000
Bina
816
9.Hacettepe Üniversitesi
TEKMER
Bina
800
1500 ODTÜ
Teknokent –
600
ODTÜ
Hacettepe
2000
Üniversitesi
10.Ankara Üniversitesi
TEKMER
Bina
500
8.ODTÜ TEKMER
SATINALMA
BEDELĠ
900
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
Ankara
Üniversitesi
42688,80 +
Stopaj
PROTOKOL ĠLE
KULLANIM
HĠBE
BEDELLĠ
KULLANIM
(TUTARI) /
SÜRESĠ (Yıl)
BEDELSĠZ
Katılım
payı
ödenmekte
Bedelsiz
30
Bedelsiz
25
Bedelsiz
5
Bedelsiz
20
ÜFE
Yılık
Ortalama
Bedelsiz
15
3
SATINALMA,KĠRALAMA,HĠBE VEYA PROTOKOL
TAġINMAZIN
CĠNSĠ
BĠRĠM ADI
11.Gebze
TEKMER
YTE
12.Gebze ĠGEM
Bina
14.Ege Üniversitesi
TEKMER
15.Ġstanbul Boğaziçi
Üniversitesi TEKMER
16.Ġstanbul Teknik
Üniversitesi TEKMER
545
Prefabrik Bina
Ek Hizmet
Binası
Eğitim Salonu
Arsa
13.Erciyes Üniversitesi
TEKMER
AÇIK
KULLANIM
ALANI (m2)
1100
KĠME AĠT
OLDUĞU
SATINALMA
BEDELĠ
GYTE
Rektörlüğü
YILLIK
BEDELĠ
YILLIK
ARTIġ
ORANI
PROTOKOL ĠLE
KULLANIM
HĠBE
BEDELLĠ
KULLANIM
(TUTARI) /
SÜRESĠ (Yıl)
BEDELSĠZ
Bedelsiz
10
200
58
65
Bedelsiz
Kocaeli Gebze
ġekerpınarı
42.687
Bedelsiz
Süresiz
(3 yılda bir
görüĢülmek
üzere)
30 Ege Üniversitesi
Bedelsiz
Süresiz
Boğaziçi
Üniversitesi
Bedelsiz
Erciyes
1000
Üniversitesi
Bina
Ofis
Bina
KAPALI
KULLANIM
ALANI (m2)
KĠRALIK
875
875
3600 ĠTÜ Rektörlüğü
Bina
17.Ġstanbul Üniversitesi
Bina
TEKMER
1000
18.Ġstanbul
Yıldız
Teknik
Bina
Üniversitesi TEKMER
100
Bina KOSGEB'e
1786 ait arsa Ġstanbul
Üniversitesine ait
400
814.039,35 +
KDV'ye
yaptırılmıĢ
Yıldız Teknik
Üniversitesi
10
Bedelsiz
Süresiz
Arsa
bedelsiz
Süresiz
Bedelsiz
10
Bedelsiz
19.Gaziantep TEKMER Bina
Gaziantep
1040
Üniversitesi
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
20
4
SATINALMA,KĠRALAMA,HĠBE VEYA PROTOKOL
BĠRĠM ADI
TAġINMAZIN
CĠNSĠ
AÇIK
KULLANIM
ALANI (m2)
KAPALI
KULLANIM
ALANI (m2)
KĠRALIK
KĠME AĠT
OLDUĞU
SATINALMA
BEDELĠ
YILLIK
BEDELĠ
YILLIK
ARTIġ
ORANI
PROTOKOL ĠLE
KULLANIM
HĠBE
BEDELLĠ
KULLANIM
(TUTARI) /
SÜRESĠ (Yıl)
BEDELSĠZ
20.Karadeniz Teknik
Üniversitesi
TEKMER
Bina
600
Karadeniz Teknik
Üniversitesi
Bedelsiz
Süresiz
21.Pamukkale
Üniversitesi
TEKMER
Bina
90
Pamukkale
Üniversitesi
Bedelsiz
Yeni bina
yapılana
kadar
22.Gazi Üniversitesi
TEKMER
Bina
700
Gazi Üniversitesi
Bedelsiz
20
Bina
2000
Süleyman
Demirel
Üniversitesi
Bedelsiz
20
Bina
400
Konya Selçuk
Üniversitesi
Bedelsiz
20
Bina
400
Dokuz Eylül
Üniversitesi
Bedelsiz
26.Aydın ĠGEM
Bina
250
27.Ġstanbul Ġkitelli
ĠGEM
- Ġstanbul Ġkitelli
BSGM
28.Ġstanbul ĠMES
ĠGEM
- Ġstanbul ĠMES
BSGM
Bina
700
23.Süleyman Demirel
Üniversitesi
TEKMER
24.Konya Selçuk
Üniversitesi
TEKMER
25.Dokuz Eylül
Üniversitesi
TEKMER
Arsa
3097
Bina
297
2800
Aydın Ticaret
Borsası
Bina KOSGEB'e
ait arsa ESKOOP
San.Sit. ait
S:S Ġst.Madeni
EĢya Sanatları
Küçük Sanayi
Sitesi Yapı Koop.
KOSGEB
Süresiz
Bedelsiz
7
Bedelsiz
49
25
intifa
hakkı
74.455,55.YTL.yapım
bedeli
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
5
SATINALMA,KĠRALAMA,HĠBE VEYA PROTOKOL
BĠRĠM ADI
TAġINMAZIN
CĠNSĠ
AÇIK
KULLANIM
ALANI (m2)
KAPALI
KULLANIM
ALANI (m2)
29.Zonguldak BSGM
Bina
13749 9000
30.Erzurum BSGM
Bina
711 964
31.Kayseri ĠGEM
Bina
600
32.Bursa ĠGEM-Bursa
BSGM
Bina
33.Trabzon ĠGEM
Bina
997 2000
560
KĠRALIK
KĠME AĠT
OLDUĞU
SATINALMA
BEDELĠ
Hazine (Milli
Emlak
Müdürlüğü)
KOSGEB
YILLIK
BEDELĠ
7000
YILLIK
ARTIġ
ORANI
PROTOKOL ĠLE
KULLANIM
HĠBE
BEDELLĠ
KULLANIM
(TUTARI) /
SÜRESĠ (Yıl)
BEDELSĠZ
ÜFE
(3 yılda
bir)
219.141,45
(Yapım
Bedeli)
Ġmam Gazali
Camii Vakfı
21.684,00
ÜFE
KOSGEB (Arsa
Nilüfer
Belediyesine ait)
1.510,00
ÜFE
Trabzon Ticaret
ve Sanayi Odası
10.769,23
ÜFE
KOSGEB
(Organize Sanayi
MüteĢebbis
Heyetince arsa
bedelsiz olarak
tahsis edilmiĢtir)
Arsa
bedelsiz
34.Samsun ĠGEM
Bina
35.KahramanmaraĢ
ĠGEM
Bina
170
KahramanmaraĢ
Ticaret Borsası
Bedelsiz
36.Ġzmir ĠGEM-Ġzmir
BSGM
Bina
500
Atatürk Organize
Sanayi Bölge
Müdürlüğü
Bedelsiz
1500 1610
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
10
Süresiz
6
SATINALMA,KĠRALAMA,HĠBE VEYA PROTOKOL
BĠRĠM ADI
TAġINMAZIN
CĠNSĠ
AÇIK
KULLANIM
ALANI (m2)
37.Adana ĠGEM-Adana Bina
BSGM
Tarla
KAPALI
KULLANIM
ALANI (m2)
425
KĠRALIK
KĠME AĠT
OLDUĞU
SATINALMA
BEDELĠ
YILLIK
BEDELĠ
YILLIK
ARTIġ
ORANI
SS.Adana Metal
ĠĢleri Küçük
San.Sit. Yapı
Koop. BaĢkanlığı
PROTOKOL ĠLE
KULLANIM
HĠBE
BEDELLĠ
KULLANIM
(TUTARI) /
SÜRESĠ (Yıl)
BEDELSĠZ
Bedelsiz
20
Adana ĠGEM
1719.90
Hibe
KarĢılıklı
görüĢme ile
38.EskiĢehir ĠGEM
Bina
200
Sanayi Odası
Bedelsiz
39.Malatya BSGM
Bina
370
Malatya 1.OSB
Müdürlüğü
Bedelsiz
20
40.NevĢehir BSGM
Bina
842 600
S.S. NevĢehir Lale
Küçük Sanayi
Yaptıma Koop.
Bedelsiz
10
41.Çorum BSGM
Bina
ĠġGEM
Bedelsiz
Bedelsiz
50
42.Van BSGM
Hizmet Binası
Arsa
43.ġanlıurfa ĠGEM
Bina
44.Konya ĠGEM-Konya
Bina
BSGM
3000 1200
19ha8902m2 8116
700
5632.32
4000 2000
496 850
Bina
184
Bina
232
45.Denizli ĠGEM
OSB
KOSGEB
Van Küçük
Sanayi Sitesi
Koop.
KOSGEB
KOSGEB
BÜSAN Yapı
Koop.
Türkiye ĠĢ
Kurumu
2005 yılı
3000.-2006 ylı tüfe
3240
Esnaf
Sanatkarlar
Odaları Birliği
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
Bedelsiz
507,24
Bedelsiz
Süresiz
Bedelsiz
Süresiz
ÜFE
7
SATINALMA,KĠRALAMA,HĠBE VEYA PROTOKOL
BĠRĠM ADI
TAġINMAZIN
CĠNSĠ
AÇIK
KULLANIM
ALANI (m2)
KAPALI
KULLANIM
ALANI (m2)
46.Ġstanbul Ġkitelli
ĠGEM
- Ġstanbul Ġkitelli
BSGM
Bina
2500
47.EskiĢehir BSGM
Bina
384
48.Gaziantep ĠGEM
Bina
38815 6185
49.Mersin ĠGEM
Bina
120 60
KĠRALIK
KĠME AĠT
OLDUĞU
SATINALMA
BEDELĠ
YILLIK
BEDELĠ
YILLIK
ARTIġ
ORANI
PROTOKOL ĠLE
KULLANIM
HĠBE
BEDELLĠ
KULLANIM
(TUTARI) /
SÜRESĠ (Yıl)
BEDELSĠZ
KOSGEB
Bina KOSGEB
ait (Arsa
EskiĢehir OSB)
KOSGEB
Mersin Sanayi
Odası
15.381,27
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
Bedelsiz
49
8
Tablo 2: Fiziki Kaynaklar Tablosu
SIRA NO
PLAKA NO
ARACIN CĠNSĠ VE
MODELĠ
BULUNDUĞU MERKEZ
ARACIN
MÜLKĠYET
DURUMU
1
01 GZC 707
Renault Megane 2005
Adana BSGM
Kiralık
2
01 AC 680
Renault 12 TSW 1991
Adana ĠGEM
Resmi
3
06 AY 8588
Renault Megane 2006
Ankara Hacettepe Üniversitesi
TEKMER
Kiralık
4
5
06 AF 8218
06 M 7657
Renault Megane 2004
Peugeot J9 Minibüs 1988
Ankara ODTÜ TEKMER
Ankara ODTÜ TEKMER
Kiralık
Resmi
6
06 FRU 15
Peugeot J9 Minibüs 1992
Ankara Sincan ĠGEM
Resmi
7
8
06 AR 8732
06 AS 8798
Renault Megane 2005
Renault Megane 2005
Kiralık
Kiralık
9
06 AY 8590
Renault Megane 2006
10
11
20 D 0050
06 FRU 71
Renault Megane 2005
Renault 12 TSW 1992
Ankara Sincan ĠGEM
Ankara Siteler ĠGEM
Ankara Üniversitesi
TEKMER
Aydın ĠGEM
BaĢkanlık
12
06 FRU 69
Renault Broadway 1992
BaĢkanlık
Resmi
13
27 KE 236
Peugeot J9 Minibüs 1992
BaĢkanlık
Resmi
14
06 LAS 27
Peugeot J9 Minibüs 1992
BaĢkanlık
Resmi
15
06 FRZ 66
Peugeot J9 Minibüs 1992
BaĢkanlık
Resmi
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
06 AJ 9434
06 AK 7816
06 AK 8591
06 AF 8190
06 AF 8207
06 AR 6739
06 AF 8191
06 AK 7026
06 AY 8589
26 SN 334
Renault Megane 2004
Renault Megane 2004
Renault Megane 2006
Renault Megane 2004
Renault Megane 2004
Renault Megane 2005
Renault Megane 2004
Renault Megane 2005
Renault Megane 2006
Renault Megane 2006
26 SP 570
16 E 2112
Renault Megane 2006
Renault 12 Toros
BaĢkanlık
BaĢkanlık
BaĢkanlık
BaĢkanlık
BaĢkanlık
BaĢkanlık
BaĢkanlık
BaĢkanlık
BaĢkanlık
BaĢkanlık
BaĢkanlık
Bursa BSGM
Bursa ĠGEM
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Resmi
29
19 DT 869
Peugeot J9 Minibüs 1989
Çorum BSGM
Resmi
30
31
06 AL 3746
20 ZY 965
Renault Megane 2004
Renault Megane 2004
Çorum BSGM
Denizli ĠGEM
Kiralık
Kiralık
32
20 EV 593
Renault Megane 2005
Denizli Pamukkale
Üniversitesi TEKMER
Kiralık
33
25 AF 665
Renault 12 TSW 1992
Erzurum BSGM
Resmi
EskiĢehir ĠGEM
Kiralık
34
Kiralık
Kiralık
Resmi
35
36
37
26 DA 721
01 JF 487
27 KZ 072
Renault 12 TSW 1992
Renault Megane 2006
Renault 12 TSW 1991
EskiĢehir ĠGEM
Gaziantep BSGM (LAB.)
Gaziantep BSGM (LAB.)
Resmi
Kiralık
Resmi
38
27 ET 711
Peugeot J9 Minibüs 1991
Gaziantep ĠGEM
Resmi
39
40
41
01 JG 649
34 EEJ 48
34 DF 6195
Renault Megane 2006
Renault Megane 2004
Renault Megane 2004
Gaziantep ĠGEM
Gebze ĠGEM
Gebze Y.T.E. TEKMER
Kiralık
Kiralık
Kiralık
42
06 AL 2937
Renault Megane 2004
Ġstanbul Boğaziçi Üniversitesi
TEKMER
Kiralık
43
34 BB 2068
Renault Megane 2005
Ġstanbul Ġkitelli BSGM
Kiralık
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
9
SIRA NO
PLAKA NO
ARACIN CĠNSĠ VE
MODELĠ
BULUNDUĞU MERKEZ
Ġstanbul Ġkitelli ĠGEM
Ġstanbul ĠMES BSGM
Ġstanbul ĠMES ĠGEM
ARACIN
MÜLKĠYET
DURUMU
Kiralık
Kiralık
Kiralık
44
45
46
34 DK 2578
06 AL 2935
06 AL 2936
Renault Megane 2005
Renault Megane 2005
Renault Megane 2005
47
06 YTZ 69
Fiat-Albea 2005
48
34 AIY 61
Renault 12 TSW 1992
49
34 DK 2580
Renault Megane 2005
50
34 EIG 42
Renault Megane 2004
Ġzmir BSGM
Kiralık
51
34 EPZ 56
Renault Megane 2004
Ġzmir Dokuz Eylül
ÜniversitesiTEKMER
Kiralık
52
34 EKD 26
Renault Megane 2004
Ġzmir Ege Üniversitesi
TEKMER
Kiralık
53
54
55
34 EPS 14
46 KH 616
06 AK 0673
Renault Megane 2004
Renault Megane 2006
Transit Connect TDDĠ
Ġzmir ĠGEM
KahramanmaraĢ ĠGEM
KahramanmaraĢ ĠGEM
Kiralık
Hibe
Hibe
56
06 AJ 3649
Transit Connect TDDĠ
KahramanmaraĢ ĠGEM
Hibe
57
35 AZJ 16
Renault 12 TSW 1992
Kayseri Erciyes Üniversitesi
TEKMER
Resmi
58
59
38 PL 413
01 JF 489
Renault Megane 2005
Renault Megane 2006
Kayseri ĠGEM
Konya BSGM
Kiralık
Kiralık
60
01 JF 488
Renault Megane 2006
Konya ĠGEM
Kiralık
61
42 AV 452
Peugeot J9 Minibüs 1991
Konya ĠGEM
Resmi
62
63
64
65
44 ED 026
33 SU 504
50 DR 774
06 K 7697
Toyota 2005
Renault Megane 2006
Fiat Punto 2006
Renault Megane 2005
Malatya BSGM
Mersin ĠGEM
NevĢehir BSGM
Ordu BSGM
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
66
06 EAM 27
Peugeot J9 Minibüs 1991
OSTĠM ĠGEM
Resmi
67
68
69
70
71
72
73
74
06 FRU 68
06 AL 2020
06 KGM 30
63 VP 773
61 TC 007
61 DS 363
34 DF 9351
06 AF 8192
Renault 12 TSW 1992
Renault Megane 2004
Renault Megane 2005
Renault Megane 2006
Toyota Corolla 2006
Renault Megane 2005
Ford Focus
Renault Megane 2004
OSTĠM ĠGEM
OSTĠM ĠGEM
Samsun ĠGEM
ġanlıurfa ĠGEM
Trabzon ĠGEM
Trabzon K.T.Ü. TEKMER
Van BSGM
Zonguldak BSGM
Resmi
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Kiralık
Ġstanbul Teknik Üniversitesi
TEKMER
Ġstanbul Üniversitesi
TEKMER
Ġstanbul Yıldız Teknik
Üniversitesi TEKMER
Kiralık
Resmi
Kiralık
RESMĠ ARAÇ =21
KĠRALIK ARAÇ =53
TOPLAM=74
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
10
2. ÖRGÜT YAPISI
Ġdare BaĢkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Hizmet Merkezlerimizin Türkiye genelinde
dağılımlarını gösteren, “KOSGEB Hizmet Merkezlerinin Coğrafi Dağılımı ġeması” ve
“KOSGEB Organizasyon ġeması” aĢağıda yer almaktadır.
ġema 1 : KOSGEB Hizmet Merkezlerinin Coğrafi Dağılımı ġeması
İGEM 20 Adet
SİNERJİ ODAĞI 73 Adet
TEKMER 20 Adet
BSGM 15 Adet
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
11
KOSGEB Organizasyon Yapısı
12 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı kanun ile kurulan KOSGEB‟in organları Ģunlardır;

Genel Kurul

Ġcra Komitesi

BaĢkanlık
KOSGEB Genel Kurulu; BaĢbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakanı‟nın baĢkanlığında
toplanır.
Genel Kurul Üyeleri;

Sanayi ve Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, ÇalıĢma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı, Devlet Bakanı

Meslek KuruluĢları üst düzey temsilcileri (TOBB, TESK, TMMOB, TOSYÖV,
Meslek ve Sanayi Odaları)

Kamu KuruluĢları üst düzey yetkilileri (DPT, Hazine, TSE, MPM, TÜBĠTAK vb.)

Ġlgili Banka Genel Müdürleri

Üniversite Temsilcileri‟nden oluĢur.

KOSGEB Ġcra Komitesi ise;

Sanayi ve Ticaret Bakanı BaĢkanlığında;

Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarı

Maliye Bakanlığı MüsteĢarı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı MüsteĢarı

TOBB BaĢkanı

TESK BaĢkanı

Genel Kurul‟da temsil edilen Teknik Üniversite Rektörü

TÜBĠTAK BaĢkanı

KOSGEB BaĢkanı‟ndan
oluĢmaktadır. Ġcra Komitesi, Ġcra Komitesi BaĢkanı‟nın daveti üzerine üye tam sayısının
yarısından bir fazlası ile en geç iki ayda bir toplanır.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
12
KOSGEB BaĢkanlığının birimleri ise aĢağıda verilmiĢtir;

BaĢkanlık

Ġdare BaĢkanı

BaĢkan Yardımcısı

BaĢkan DanıĢmanı

Hukuk DanıĢmanlığı

Özel Kalem Müdürlüğü

Süreç DanıĢmanı

Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı



Strateji GeliĢtirme ve Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı





Muhasebe Müdürlüğü
Bütçe ve Performans Müdürlüğü
Ġç Kontrol Müdürlüğü
Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü
DıĢ ĠliĢkiler Koordinasyon Daire BaĢkanlığı



Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü
Hizmetiçi Eğitim Müdürlüğü
Dünya Türk ĠĢadamları ile Koordinasyon Müdürlüğü
AB ve Uluslararası KuruluĢlarla Koordinasyon Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı



Satınalma Müdürlüğü
Ġdari ĠĢler Müdürlüğü
Teknik ĠĢler Müdürlüğü

Teknoloji Destek Süreçleri Grubu

Bilgi Sistemleri ve E- Ticaret Süreçleri Grubu

Kalite DanıĢmanlığı

Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Birimi
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
13

Basın Yayın DanıĢmanlığı

Pazar AraĢtırma ve Ġhracatı GeliĢtirme Merkezi

Bölgesel ve Yerel Kalkınma Merkezi

GiriĢimciliği GeliĢtirme Merkezi

Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar Merkezi

Eğitim ve DanıĢmanlık Merkezi

Finansman Merkezi

KOBĠ Kredi Yönetimi ve Ġzleme Merkezi

Ankara Avrupa Bilgi Merkezi

Uygulama Merkezleri
 ĠĢletmeleri GeliĢtirme Merkez Müdürlükleri (ĠGEM)
 Teknoloji GeliĢtirme Merkez Müdürlükleri (TEKMER)
 Bölge Sanayi GeliĢtirme Merkez Müdürlükleri (BSGMM)
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
14
ġema 2 : KOSGEB Organizasyon ġeması
KOSGEB GENEL KURULU
KOSGEB
İCRA KOMİTESİ
BAŞKAN DANIŞMANLARI
İDARE BAŞKANI
HUKUK DANIŞMANLIĞI
ÖZEL
BÜRO
KALEM
YÖNETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİMİ
BAŞKAN YARDIMCISI
DIŞ
DIŞİLİŞKİLER
İLİŞKİLERKOOR
KOOR.DAİRESİ
GRUBUBŞK.
BAŞKAN YARDIMCISI
Dünya
TürkTürk
İş İleİş.Koor.
Müd.Md.
Dünya
İle Koor.
ABAB
ve ve
Ulus.
Kuruluş
Koor.
Müd.
Ulus.
Kuruluş.
Koor.
Md.
KOBİ KREDİ YÖNETİMİ VE İZLEME MERKEZİ
BASIN YAYIN DANIŞMANLIĞI
SÜREÇ DANIŞMANLARI
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BİRİMİ
PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI
DAİRE BAŞKANLIĞI
BAŞKAN YARDIMCISI
BAŞKAN YARDIMCISI
HİZMET İÇİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEKMER’LER
ANKARA AVRUPA BİLGİ MERKEZİ
İGEM’LER
EKONOMİK VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR
MERKEZİ
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME VE
MALİ HİZMETLER DAİRE BŞK.
SİNERJİ ODAKLARI
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
BSGM’LER
GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ
BÜTÇE VE PERFORMANS MÜD.
TEKNOLOJİ DESTEK SÜREÇLERİ GRUBU
TOBB KOSGEB KOORDİNATÖRLÜĞÜ
PAZAR ARAŞTIRMA VE İHRACATI
GELİŞTİRME MERKEZİ
İÇ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ.
BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA MERKEZİ
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.
KALİTE DANIŞMANLIĞI
FİNANSMAN MERKEZİ
BİLGİ SİSTEMLERİ VE E-TİCARET SÜREÇLERİ
GRUBU
DESTEK HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI.
İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
15
3.BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR
KOSGEB 2003 yılından itibaren, Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletme (KOBĠ) bilgilerinin kayıt
altına alınması ve onlara Stratejik Planlama Kültürü kazandırılması amacına yönelik çeĢitli
yazılımları uygulamaya almıĢtır.
KOSGEB hedef kitlesini oluĢturan iĢletmeler, geliĢtirilen yazılımlar ile 3 yıllık bir döneme
iliĢkin Stratejik Yol Haritalarını internet ortamında hazırlayabilir duruma gelmiĢler ve bu
planlar KOSGEB desteklerinin sağlanmasında temel kriter olarak uygulamaya alınmıĢtır.
GeliĢtirilen yazılımlar ile, hedef kitleden toplanan bilgiler, KOBĠ Politikalarının
Ģekillendirilmesinde temel kaynak olarak kullanılır duruma gelmiĢtir.
Veri güvenliğinin sağlanması için tüm KOSGEB Merkezleri arasına VPN (Sanal Özel Ağ)
bağlantısı kurulmuĢ ve sistemin iĢletilmesi için gerekli sunucu altyapısı oluĢturulmuĢtur.
Hedef kitlemiz olan iĢletmelerin faaliyet alanlarına göre Avrupa Standartlarında NACE
Kodlarıyla sınıflandırılması tamamlanmıĢtır.
Elektronik imzanın kullanımına yönelik çalıĢmalar sürdürülmektedir.
KOSGEB‟de bilgi sistemleri donanımı açısından her çalıĢana birer bilgisayar tahsis edilmiĢ
ve iĢ süreçlerinin bilgisayar ortamında otomasyona alınmasına yönelik çalıĢmalar
sürdürülmektedir.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
16
4.ĠNSAN KAYNAKLARI
Ġdare BaĢkanlığımızın 2005-2006 dönemindeki insan kaynakları ile 2007 yılı tahminlerini
gösteren tablo aĢağıda yer almaktadır.
Tablo 3 : Ġnsan Kaynakları Tablosu
SözleĢmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler
GiriĢ ve ÇıkıĢ
YılbaĢı mevcudu
SözleĢmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler
2005
2006
KiĢi
KiĢi
670
Yıl içinde giren
Yıl sonu mevcudu
655 YılbaĢı mevcudu
655
2 Yıl içinde giren
200
14 Yıl içinde çıkan (-)
15
655
2005
643
Yıl sonu mevcudu
2006
855
2007
GiriĢ Ģekli
GiriĢ Ģekli
KiĢi
KiĢi
Açıktan tayin
KiĢi
2 Açıktan tayin
-
Naklen tayin
Naklen tayin
Askerlik dönüĢü
Askerlik dönüĢü
Toplam
AyrılıĢ nedenleri
2007
KiĢi
-
Yıl içinde çıkan (-)
GiriĢ ve ÇıkıĢ
-
-
2005
2006
KiĢi
KiĢi
Toplam
AyrılıĢ nedenleri
-
2007
KiĢi
Ġstifa
6
3 Ġstifa
2
BaĢka kuruluĢa nakil
-
- BaĢka kuruluĢa nakil
-
Askerlik
-
- Askerlik
-
1 ĠĢten çıkarma
-
ĠĢten çıkarma
SözleĢmenin yenilenmemesi
SözleĢmenin yenilenmemesi
Emeklilik
7
8 Emeklilik
Ölüm
2
2 Ölüm
Toplam
Öğrenim durumu
15
14
2005
2006
KiĢi
KiĢi
1- Yüksek
508
2- Lise
101
3
Toplam
Öğrenim durumu
5
2007
KiĢi
502 1- Yüksek
705
98 2- Lise
107
3- Ortaokul
18
17 3- Ortaokul
17
4- Ġlkokul
28
26 4- Ġlkokul
26
Toplam
655
643
Toplam
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
855
17
5.SUNULAN HĠZMETLER
Ġdare BaĢkanlığımız tarafından küçük ve orta ölçekli iĢletmelerimize sunulan hizmetlerimiz
temel 5 Faaliyet Alanı içinde sunulmaktadır. Bunlar sırasıyla;
Faaliyet Alanı 1: Hedef Kitleye Yönelik Parasal Hizmetler Kapsamında Sağlanan
Destekler;








DanıĢmanlık ve Eğitim
Teknoloji GeliĢtirme ve Yenilik
BiliĢim
Kalite GeliĢtirme
Pazar AraĢtırma ve Ihracatı GeliĢtirme
Uluslar arası IĢbirliği GeliĢtirme
Bölgesel Kalkınma
GiriĢimciliği GeliĢtirme
olmak üzere 8 ana baĢlık altında toplanmaktadır.
Destekler geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler olarak ikiye ayrılmaktadır.Ayrıca
iĢletmelerin kısa süreli finansman ihtiyacına yönelik olarak çeĢitli konularda kredi faiz desteği
sağlanmaktadır. Bu desteklere iliĢkin detaylara aĢağıda yer verilmektedir.
-Geri Ödemeli Destekler:





Malzeme Teçhizat Prototip Hammadde(Geri Ödemeli)
Kalite GeliĢtirme ve Teknolojik Donanım(Geri Ödemeli)
ORTKA (Geri Ödemeli)
ORTLAB (Geri Ödemeli)
Sabit Yatırım (Geri Ödemeli)
-Geri Ödemesiz Destekler:















DanıĢmanlık
CE ĠĢaretlemesi Testleri
Genel Test Analiz ve Kalibrasyon
Malzeme Teçhizat Prototip Hammadde (Finansal Kiralama)
Kalite GeliĢtirme ve Teknolojik Donanım (Finansal Kiralama)
AR-GE DanıĢmanlık
AR-GE Sonuçlarını Yayınlama
Teknopark Kira
ĠĢlik Tahsisi
YurtdıĢı Kongre-Konferans Panel Katılım
Yerel Ekonomik AraĢtırma
ORTKA (Finansal Kiralama)
ORTLAB (Finansal Kiralama)
Genel Eğitim
Özel Eğitim
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
18



























Ġhracat Amaçlı YurtdıĢı ĠĢ Gezisi
Milli Katılım Düzeyindeki YurtdıĢı Fuarlara Katılım
Milli Katılım DıĢındaki YurtdıĢı Fuarlara Katılım
Yurtiçi Uluslararası Sanayi Ġhtisas Fuarlarına Katılım
Yurt Ġçi Sanayi Ġhtisas Fuarlarına Katılım
Yurt içi Genel Sanayi Fuarlarına Katılım
ĠĢ GeliĢtirme Merkezi
ĠĢ Kurma
Sabit Yatırım (Finansal Kiralama)
Dört Yıllık Y.O Mezunları Ġçin Ġstihdam
Ġki Yıllık Y.O Mezunları Ġçin Ġstihdam
Bilgisayar Yazılımı
Patent Belgesi
Faydalı Model Belgesi
Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi
Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi
Altyapı ve Üstyapı Uygulama Projesi
E-Ticarete Yönlendirme Altyapı
E-Ticaret
BroĢür, Katalog
Etiket Baskılı CD
WEB Sayfası Hazırlama
Markaya Yönlendirme
Temel Hizmetler
Organizasyonel Hizmetler
EĢleĢtirme Ġçin DanıĢmanlık Hizmetleri
Daimi Sergi / Showroom Hizmetleri
-Kredi Faiz Desteği




KOBĠ Destek Kredisi
Ġstihdam Kredisi
Ġhracat Kredisi
BiliĢim Kredisi
Faaliyet Alanı 2: Hedef Kitleye Yönelik Parasal Olmayan Hizmetler
-Bilgilendirme Tanıtım Faaliyetleri
-Organizasyon Faaliyetleri
-Rapor Hazırlama



AraĢtırma Raporları
Tercüme Raporlar
Derleme Raporlar
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
19
-ĠĢbirlikleri (Proje/Protokol)




Yurtiçi Kurum/KuruluĢlarla Yürütülen Projeler
YurtdıĢı Kurum/KuruluĢlarla Yürütülen Projeler
Yurtiçi Kurum/KuruluĢlarla Yürütülen Protokoller
YurtdıĢı Kurum/KuruluĢlarla Yürütülen Protokoller
Faaliyet Alanı 3: Hedef Kitleye Ücretli Olarak Sağlanan Hizmetler











Metalik Numune Hazırlama
Plastik Numune Hazırlama
Kauçuk Numune Hazırlama
Metal Testler
Plastik Testler
Kauçuk Testleri
Raporlama
MüĢteri Bilgilendirme
Tekstil Laboratuarı Testleri
Gözetim ve Teknik DanıĢmanlık
Ġleri Üretim Teknolojileri Hizmetleri (CAD,CAM,Simülasyon vb.)
Faaliyet Alanı 4: Diğer Kurum/KuruluĢlara Yönelik Hizmetler
-Bilgi Notları Hazırlama
-Rapor Hazırlama



ÇalıĢma Programları
Faaliyet Raporları
Ġzleme ve Değerlendirme Raporları
-Mevzuat Hazırlama/Revizyon
-Eğitim/Seminer/Toplantı vb. Katılım
-Eğitim/Seminer/Toplantı vb. Organizasyon
-ĠĢbirlikleri (Proje/Protokol)




Yurtiçi Kurum/KuruluĢlarla Yürütülen Projeler
YurtdıĢı Kurum/KuruluĢlarla Yürütülen Projeler
Yurtiçi Kurum/KuruluĢlarla Yürütülen Protokoller
YurtdıĢı Kurum/KuruluĢlarla Yürütülen Protokoller
Faaliyet Alanı 5: Kurum içine Yönelik Hizmetler
-Destek Modeli GeliĢtirme ÇalıĢmaları
-Rapor Hazırlama
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
20







Süreç Ġzleme ve Değerlendirme Raporları
Faaliyet Raporları
Kalite Yönetim Sistemi Raporları
Ġzleme ve Değerlendirme Raporları
AraĢtırma Raporları
Tercüme Raporlar
Derleme Raporlar
6. YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ
Yönetimin temel ilkesi kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımıdır.
Bu bağlamda;
Yönetimde açıklık, adillik ve hesap verilebilirlik, devlet ve vatandaĢ arasında güven ortamının
sağlanması, üst yönetim kademelerine iliĢkin atamalarında ehliyet ve kariyer planlamasına
gereken özen gösterilmektedir.
BaĢkanlığımızda iç denetim faaliyetleri Kamuda uygulanan mevzuat çerçevesinde
yürütülecektir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında, KOSGEB Ġcra Komitesinin
28.09.2006 tarih ve 2006/41 no.lu kararı doğrultusunda Strateji GeliĢtirme ve Mali Hizmetler
Daire BaĢkanlığı kurulmuĢ, 16.10.2006 ve 12798 sayılı Makam OLUR‟u ile söz konusu Daire
BaĢkanlığına bağlı olarak kurulan birimlerin fonksiyonları tanımlanmıĢ ve Ġç Kontrol
Müdürlüğü faaliyetine baĢlamıĢtır. Ġlk olarak da iç mali kontrol sisteminin kurulmasına ve ön
mali kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesine yönelik yapılan çalıĢmalarla ilgili,
19.01.2007 ve 04.04.2007 tarihlerinde alınan BaĢkanlık OLUR‟ları ile iki ayrı düzenleme
yapılmıĢtır.
Bu çerçevede, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu ve bu kanuna göre Maliye
Bakanlığınca çıkarılmıĢ olan Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole iliĢkin Usul ve Esaslar
Hakkında
Yönetmelik
hükümlerine
istinaden
alınan
19.01.2007
tarih
ve
B.14.2.KSG.0.65.03.00-010/830 sayılı Makam OLUR‟u kapsamında, 01.02.2007 tarihinden
itibaren Hizmet Merkezlerinin geri ödemeli desteklere ait ödeme emri belgesi ve ekleri,
BaĢkanlık ve AraĢtırma Merkezlerinin tutarı 28.000.- YTL.‟yi aĢan mal / hizmet alımları ile
yapım iĢlerine ait taahhüt evrakı ve sözleĢme tasarıları ile ödeme emri belgesi ve ekleri Ġç
Kontrol Müdürlüğünün ön mali kontrolüne tabi tutulmaktadır.
Ayrıca, yukarıda bahsi geçen düzenlemeye ilave olarak; alınan 04.04.2007 tarih ve
B.14.2.KSG.0.65.03.00-010/6235 sayılı Makam OLUR‟una istinaden Teknoloji GeliĢtirme
Merkez Müdürlüklerince verilen tüm geri ödemesiz desteklere ait ödeme emri belgesi ve
ekleri de 01.04.2007 tarihinden itibaren Ġç Kontrol Müdürlüğünün ön mali kontrolüne tabi
tutulmaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda Ġç Kontrol kavramının ilk kez
zikredilmesi ve KOSGEB bünyesinde kurulan Ġç Kontrol Müdürlüğünün yeni kurulması
nedeniyle, alınan ilk 19.01.2007 tarihli BaĢkanlık OLUR‟unda ön mali kontrole tabi mali
karar ve iĢlemlerin kapsamı dar tutulmuĢ, 04.04.2007 tarihli ikinci BaĢkanlık OLUR‟u ile
kapsam biraz daha geniĢletilmiĢtir. Aynı zamanda ön mali kontrole tabi mali karar ve
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
21
iĢlemlerin kapsamı belirlenirken Müdürlükte istihdam edilen personelin sayısıda göz önünde
bulundurulmuĢtur.
Önümüzdeki dönemde;





Ön mali kontrole tabi mali karar ve iĢlemlerin kapsamının personel sayısına bağlı
olarak geniĢletilmesi,
Ġç mali kontrol sisteminin kurulmasına yönelik çalıĢmalar yapılması,
Ġç kontrol ve ön mali kontrole iliĢkin usul ve esaslar doğrultusunda KOSGEB yönerge
çalıĢmasının yapılması,
Mali olmayan iç kontrol sistemi ile ilgili farklı kurum uygulamalarının araĢtırılması ve
çalıĢmaların baĢlatılması,
Risk yönetimi konusunda uygulama örnekleri araĢtırılması ve çalıĢmaların
baĢlatılması hedeflenmektedir.
II. AMAÇ VE HEDEFLER
A. ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ
2003 yılında baĢlatılan yeniden yapılanma sürecinde gerek KOBĠ‟ lerden gelen talepler
gerekse KOSGEB Uygulama Birimlerinden gelen teklifler doğrultusunda yeniden hazırlanan
KOSGEB Destekleri Yönetmeliği; 24 Nisan 2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 2005 yılından itibaren, Ġdaremiz tarafından yapılan
Yararlanıcı Durum Tespiti çalıĢması neticesinde değerlendirilen yararlanıcılar,
hazırlayacakları Stratejik Yol Haritaları (SYH) kapsamında desteklenecektir.
Bu bağlamda, iĢletmeler tarafından bilgisayar ortamında hazırlanarak elektronik ortamda
Merkezlerimize iletilen Stratejik Yol Haritaları, verilen bilgilerin yeterliliği açısından
incelenmekte, yeterli bulunmayanlar, elektronik ortamda yararlanıcılara iade edilmekte ve
revizyon talep edilmektedir. SYH Planı, KOSGEB Destekleri Yönergesi‟nde belirtilen sürede
revize edilerek gönderildiğinde tekrar değerlendirmeye alınmaktadır. Onay Komisyonunda
onaylanan SYH Planları kapsamında Yararlanıcılarla Destek SözleĢmeleri imzalanmakta
iĢletmeler KOSGEB desteklerinden yararlandırılmaktadır.
Destek Programları: Yararlanıcıların temel stratejik hedeflerine ve alt stratejik hedeflerine
göre sınıflandırılmıĢ ve destek türleri belirlenmiĢ olan; ĠĢletme GeliĢtirme Programı, Ürün
Kalite GeliĢtirme Programı, Ġhracat GeliĢtirme Programı, Teknoloji GeliĢtirme ve Yenilik
Programı, Bölgesel Kalkınma Programı, GiriĢimciliği GeliĢtirme Programı ve Genel ĠĢletme
GeliĢtirme Programını (GĠGP) ifade eder.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
22
Tablo 4 : KOSGEB Destek Programları ve Hedefleri Tablosu
Program Adı
ĠĢletme GeliĢtirme Programı
Ürün Kalite GeliĢtirme
Programı
Ġhracatı GeliĢtirme Programı
Teknoloji GeliĢtirme ve
Yenilik Programı
Bölgesel Kalkınma Programı
GiriĢimciliği GeliĢtirme
Programı
Genel ĠĢletme GeliĢtirme
Programı (GĠGP)
Hedef
Yararlanıcıların kurumsallaĢmasını ve yurtiçi satıĢların arttırılmasını
hedeflemektedir.
Yararlanıcıların ürün kalitesinin geliĢtirme ve üretim kapasitesinin
arttırılması hedeflenmektedir.
Yararlanıcıların ihracata baĢlamaları, ihracatını artırmaları ve marka
oluĢturmaları hedeflenmektedir.
Yararlanıcının yeni ürün tasarımı ve üretimi ile teknolojik AR-GE ve
yeni ürünlerin ticarileĢmesi hedeflenmektedir.
Bölgelerarası farklılıkların giderilmesi, yatırım, üretim ve istihdamın
artırılması amacı ile yapılacak faaliyet, verilecek destek ve hizmetleri
belirlemek için hazırlanan Bölgesel Kalkınma AraĢtırma Raporları
sonuçlarına istinaden Yararlanıcılara yönelik oluĢturulan programdır.
Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel
faktörü olan giriĢimciliği destekleyerek baĢarılı iĢletmelerin
kurulmasını hedeflemektedir.
Yararlanıcı Durum Tespit Formu (YDTF) uygulanan ve Genel
ĠĢletme GeliĢtirme Programı Stratejik Yol Haritası (GĠGPSYH)
hazırlaması istenen Yararlanıcıların alabileceği Eğitim Desteği,
DanıĢmanlık Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, Yurtiçi Sanayi
Fuarlarına Katılım Desteği, Yurtiçi Uluslararası Sanayi Ġhtisas
Fuarlarına Katılım Desteği, Ġhracat Amaçlı YurtdıĢı ĠĢ Gezisi
Programı Katılım Desteği, Kalite GeliĢtirme Destekleri, Ortak
Kullanım Amaçlı Makine Teçhizat Desteği ve Altyapı Üstyapı
Desteğini kapsamaktadır.
B. TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER
KOBĠ‟lerin;

Katma değerini artırmak,

Rekabet güçlerini yükseltmek,

Teknolojik düzeylerini yükseltmek,

Uluslar arası pazarlarda söz sahibi olmasını sağlamak,

Marka bilincini geliĢtirmek,

Ana-yan sanayi iliĢkilerini güçlendirebilmek,
temel politikaları ile,

Sürekli değiĢim,

Adem-i merkeziyetçi bir yapılanma,

Çözüm odaklılık,

Sanayici ile güçlü sinerjik bağlar kurmak,
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
23
temel ilkeleri benimsenmiĢtir.
Bu bağlamda;

Destek ve proje etkinliği arttırılacaktır.

KOSGEB destek mevzuatı, bürokrasinin azaltılması ve etkinliğin arttırılması yönünde
iyileĢtirilecektir. Bu amaçla;
KOBĠ‟lerin KOSGEB destek ve hizmetlerine eriĢimi kolaylaĢtırılacak ve
hızlandırılacaktır. KOSGEB desteklerinden faydalanmak için tamamlanması gereken
KOBĠ vasfının doğrulanması, durum tespiti, stratejik planlama süreçlerinin elektronik
ortamda, basit ve yalın adımlarla gerçekleĢtirilebilmesi sağlanacaktır.

KOSGEB desteklerinin, desteklerden beklenen çıktıları gerçekleĢtiren KOBĠ‟lere
verilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla, KOSGEB desteklerine konu ürün ve hizmetler
için eĢik değerler belirlenecek, KOBĠ‟ler tarafından destek kapsamında satınalınan
ürün ve hizmetlerin eĢik değerleri aĢtığı kontrol edildikten sonra destek verilecektir.

KOSGEB desteklerinden faydalanan KOBĠ‟lerin kaydettikleri geliĢim, mali yıl esaslı
takvime göre periyodik kontrollerle takip edilecek, geliĢimi yeterli bulunmayan
KOBĠ‟ler belirli sürelerle KOSGEB desteklerinden faydalandırılmayacaktır. Böylece,
KOBĠ‟lerin, aldığı destekleri etkin olarak kullanmaları ve katma değere
dönüĢtürmeleri teĢvik edilecektir

KOBĠ‟lerin Avrupa tek pazarına girme ve buradaki rekabet ortamında tutunmalarında
KOSGEB desteklerinin katkısının arttırılması amacıyla ürün / sistem belgelendirmeye
yönelik test, danıĢmanlık ve eğitim desteklerinde, sınai mülkiyet hakları desteklerinde
ve markalaĢma / tanıtıma yönelik desteklerde iyileĢtirmeler yapılacaktır.

GiriĢimcilik ve Teknoloji Ar-Ge desteklerinin tanıtılması, cazibesinin artırılması ve
daha fazla giriĢimcinin bu desteklerden faydalandırılması sağlanacaktır.

Yürütülen projelerde etkinlik ve sürdürülebilirlik unsurları periyodik olarak izlenecek,
beklenen çıktıları sağlayamayan projelerin kaynak israfına neden olmadan önce tespiti
ve önlem alınması sağlanacaktır.

Finans KuruluĢları aracılığı ile KOBĠ‟ lere yönelik olarak uygulanan Finansal Destek
Programları üzerinde çalıĢmalar sürdürülecektir.

Bilgi sistemleri araçlari güçlendirilecektir

Yönetim Bilgi Sistemi, KOBĠ‟lerin ve faydalandıkları desteklerin iĢletme, birim, il,
sektör vb. bazında izlenebileceği ve KOSGEB araĢtırma merkezleri ile diğer kurum /
kuruluĢların ihtiyaç duyacağı istatistik bilgilerin üretilebileceği yapıya kavuĢturulacak,
veri tabanlarında entegrasyon ve güvenlik sağlanacaktır.

E-devlet ve buna bağlı e-imza uygulama geliĢtirme çalıĢmalarında, ilgili kurumların
uygulamalarına paralel ve uyumlu olarak hareket edilecektir.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
24

KOSGEB Teknonet Portalı geliĢtirilecek, Türkiye‟nin teknolojik yenilik portalı olması
sağlanacaktır.

KOBĠ‟lere destek ve hizmet veren diğer yurtiçi / yurtdıĢı kuruluĢlarla iĢbirliği düzeyi
yükseltilecek, bölgesel ve sektörel bazda hizmet veren meslek kuruluĢları ile bölgesel
ve sektörel sorunların çözümü yönünde iĢbirlikleri kurulacaktır.

KOBĠ‟lerle ilgili ulusal / uluslararası düzeydeki organizasyonların KOBĠ‟lere en fazla
fayda getirecek Ģekilde yürütülmesi ve sonuçlanması için organizasyonu düzenleyen
kuruluĢlarla planlama, duyurma, yönlendirme, yürütme ve sonuçları izleme
süreçlerinde iĢbirliği yapılacak, bu süreçlerde etkin rol üstlenilecektir.

KOSGEB desteklerinin verilmesi sürecinde KOBĠ‟lerden temin edilen bilgi ve
belgelerin diğer kamu kurumlarının veri tabanlarından doğrudan alınması ve / veya bu
veri tabanlarının kullanılarak doğrulanması için gerekli iĢbirlikleri tesis edilecektir.

Üniversitelerle iĢbirliği yapılarak kurulan Teknoloji GeliĢtirme Merkezlerinin kuruluĢ,
idare ve idame usulleri iyileĢtirilecek, daha etkin ve verimli çalıĢmaları sağlanacak,
üniversitelerin bu merkezlere yaptıkları katkı ve üniversite - sanayi iĢbirliği düzeyi
arttırılacaktır

Organizasyon yapısı iyileĢtirilecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun gerektirdiği teĢkilat
yapılanması tesis edilecek, strateji geliĢtirme, performans esaslı bütçeleme, iç kontrol
fonksiyonlarının diğer kurum fonksiyonlarıyla uyum içinde etkin olarak ifası
sağlanacaktır.
C. DĠĞER HUSUSLAR
Yeni KOBĠ Tanımı ve KOBĠ‘lerin Önemi
KOBĠ‟lerin en önemli sorunlarından biri olarek çeĢitli platformlarda gündeme getirilen
“KOBĠ Tanımı”nda bir yeknesaklığın bulunmayıĢı ile ilgili husus 2006 yılında 2005/9617
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde 18 Kasım 2005 ve 25997 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanan ve 18 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe giren ―Küçük ve Orta Büyüklükteki
ĠĢletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile çözümlenmiĢ
ve iĢletmeler; ölçeklerine, mali bilançolarına ve türlerine göre sınıflandırılmıĢlardır.
KOSGEB‟de de bu konuda çalıĢmalar yapılmıĢ ve KOSGEB‟in hedef kitlesi olan ve imalat
sanayinde faaliyet gösteren iĢletmelerin tanımı söz konusu yönetmelik kapsamında
değiĢtirilmiĢ ve KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinde yapılan değiĢiklik Resmi Gazete‟de
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
25
Tablo 5 : ―Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması
Hakkında Yönetmelik‖ Kapsamında Yapılan KOBĠ Tanımı Tablosu
ÇalıĢan Sayısı
0-9
(Mikro ĠĢletmeler)
10-49 (Küçük Ölçekli ĠĢletmeler)
50-249 (Orta Ölçekli ĠĢletmeler)
Yıllık Net SatıĢ Hasılatı
Yıllık Mali Bilançosu
≤ Milyon YTL
≤ Milyon YTL
(606,000 Avro)
≤5 Milyon YTL
(3 Milyon Avro)
≤ 25 Milyon YTL
(15.15 Milyon Avro)
≤
≤
(606,000 Avro)
5 Milyon YTL
(3 Milyon Avro)
25 Milyon YTL
(15.15 Milyon Avro)
Ekonomik ve sosyal yapının temelini oluĢturan küçük ve orta ölçekli iĢletmeler büyük
iĢletmelere göre daha dinamik bir yapı ve esnek karar alma mekanizmaları ile istihdam
sağlama potansiyelini en iyi değerlendirebilecek iĢletmeler olarak tanımlanmaktadır. Aynı
zamanda KOBĠ‟ler; teknolojik yeniliklerin önemli bir kaynağını ve büyük iĢletmelerin
çekirdeklerini oluĢturmakta, ekonomiye kazandırdıkları dinamizm ile geliĢmiĢlik ölçütü
olmaktadırlar. Ayrıca, KOBĠ‟ler büyük iĢletmelere, mamul ve yarı mamul girdileri üreterek,
üretim süreçlerinde de tamamlayıcı rol oynayan ve baĢka bir deyiĢle yan sanayi oluĢturan ve
ekonomide sinerji yaratan iĢletmelerdir.
Ülkemizdeki KOBĠ‟ler tüm iĢletmelerin %99.8‟ini, istihdamın %76.7‟sini oluĢturmaktadır.
Tablo 6‟daki büyük, orta, küçük ölçekli iĢletmelerin toplamını içeren dağılıma bakıldığında,
iĢletmelerin en yoğun olduğu sektörün ticaret sektörü olduğu arkasından imalat sanayi
sektörünün ağırlık kazandığı görülmektedir. Ülkemizdeki iĢletme sayısı 1.720.598 olup,
imalat sektöründe ise toplam giriĢimlerin %14,35'ini oluĢturan 246.89 iĢletme yer almaktadır.
Tablo 6: ĠĢletmelerin Sektörel Dağılımı tablosu
Sektörler
ĠĢletme Sayısı
%
ÇalıĢan Sayısı
%
Ticaret
794.715
46,19
2.048.2644
32,38
Ġmalat
246.899
14,35
2.043.815
32,31
UlaĢtırma, Depolama, HaberleĢme
244.490
14,21
500.104
7,91
Otel ve Lokantalar
163.112
9,48
526.845
8,33
Diğer Sosyal, Toplumsal ve KiĢisel Hizmet
Faaliyetleri
Gayrimenkul, Kiralama ve ĠĢ Faaliyetleri
90.919
5,28
213.400
3,37
90.473
5,26
325.697
5,15
ĠnĢaat
35.702
2,07
229.400
3,63
Sağlık ĠĢleri ve Sosyal Hizmetler
31.546
1,83
99.966
1,58
Mali Aracı KuruluĢların Faaliyetleri
13.538
0,79
123.178
1,95
Eğitim Hizmetleri
5.692
0,33
76.435
1,21
Madencilik ve TaĢocakçılığı
1.809
0,11
80.341
1,27
Elektrik, Gaz, Su Dağıtımı
1.703
0,10
57.591
0,91
1.720.598
100,00
6.325.036
100,00
Toplam
Kaynak: TÜĠK, 2003
Ġmalat sanayindeki iĢletmelerin ölçeklerine göre dağılımı tablosunda (Tablo 7) mikro ölçekli
olarak tanımlanan 1 ila 9 iĢçi çalıĢtıran iĢletmelerin, toplam iĢletmelerin %89.12‟sini
oluĢturarak en yüksek paya sahip oldukları görülmektedir.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
26
Tablo 7 : Ġmalat Sanayindeki ĠĢletmelerin Ölçeklerine Göre Dağılımı Tablosu
ÇalıĢan Sayısı
ĠĢletme Sayısı
%
Sadece iĢletme sahibi
1.509
0,61
1–9
220.030
89,12
10 – 49
20.325
8,24
50 – 99
2.453
0,99
100 – 150
946
0,38
151 – 250
719
0,29
250 +
917
0,37
Toplam
246.899
100,00
Kaynak: TÜĠK, 2003
Ülkemizdeki KOBĠ‟lere yönelik istatistiki veriler ile AB üyesi ülkelerdeki istatistiki veriler
karĢılaĢtırıldığında; iĢletme sayısı ve istihdam payı açısından büyük bir fark göze
çarpmamaktadır. Ancak katma değer bakımından AB üyesi ülkelerde bu oran, bizdeki oranın
yaklaĢık iki katıdır.
Avrupa Birliği‟nde de ekonomik büyüme, rekabet edebilirlik ve istihdam yaratılmasının
temel unsurunun, KOBĠ'ler olduğu, tüm üye ülkelerce kabul edilmekte, iĢletme politikası,
KOBĠ'lerin ihtiyaçlarını ve karĢılaĢtıkları sorunları dikkate alarak rekabet edebilirliklerini
güçlendirecek Ģekilde yapılandırılmakta ve bu doğrultuda çeĢitli mekanizmalar uygulamaya
koyulmaktadır.
Yapılan karĢılaĢtırılmalarda görülen en büyük fark ise KOBĠ‟lerin kredilerden aldıkları
payda göze çarpmaktadır. KOBĠ‟lerin kredilerden aldığı pay ülkemizde %5 civarında tahmin
edilirken AB ülkelerinde bu oran %35-40‟lara ulaĢmaktadır.
Bu denli büyük öneme haiz KOBĠ‟lerin;

Küresel ekonomi içinde rekabet güçlerinin artırılması

Yeni ürün ve süreç çeĢitliliğine uyum sağlayabilmesi

Küresel pazarlarda rekabet gücüne eriĢebilmesi

Teknolojik değiĢimleri
kavuĢabilmesi

GiriĢimcilik potansiyelinin harekete geçirilebilmesi
özümseme
ve
yenilikleri
geliĢtirme
yeteneklerine
ancak, söz konusu iĢletmelere sağlanacak güçlü ve etkin destekleme politikaları ile mümkün
olabilir. Avrupa Birliği‟ ne adaylık sürecinde KOBĠ‟lerin; özel programlarla desteklenmesi
büyük bir önem taĢımaktadır.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
27
III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A. MALĠ BĠLGĠLER
5018 sayılı Kanunun eki 2 sayılı cetvelde Özel Bütçeli Ġdareler arasında sayılan Ġdare
BaĢkanlığımız, bu kanun kapsamında, Maliye Bakanlığı ve SayıĢtay BaĢkanlığının da uygun
görüĢü alınarak hazırlanan 07.02.2006 tarih 2006-2 no.lu Ġcra Komitesi Kararı ile kabul edilen
Muhasebe Yönetmeliği ve Bütçe Yönetmeliğini 01.01.2006 tarihinden itibaren uygulamaya
baĢlamıĢtır.Söz konusu Ġcra Kararı ile KOSGEB Muhasebe Yönetmeliği ve KOSGEB
Bütçesinin Gelir Gider ve Muhasebesine iliĢkin Yönetmelik de 01.01.2006 tarihi itibariyle
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Bu çerçevede 2006 yılı Muhasebe iĢ ve iĢlemleri kullanmakta olduğumuz muhasebe programı
üzerinde Maliye Bakanlığının uygun görüĢ verdiği Hesap planına bağlı kalınarak
gerçekleĢtirilmiĢtir.
BĠLANÇO
2006 yılı Bilançosunda görülen aktif ve pasif hesapların ayrıntısı aĢağıda açıklanmaktadır.
AKTĠF
DÖNEN VARLIKLAR
Bilançoda 225.215.943,07 YTL (Net) ile yer alan ve aktifin %67‟sini oluĢturan Dönen
Varlıklar; Hazır Değerler, Menkul Kıymet ve Varlıklar, Faaliyet Alacakları, Kurum
Alacakları, Kısa Vadeli Diğer Alacaklar, Stoklar ve Diğer Dönen Varlıkları kapsamakta olup,
Tablo 8, Tablo 9, Tablo 10 ,Tablo 11 ve Tablo 12 „de verilmiĢtir.
Tablo 8 : Hazır Değerler ve Menkul Kıymet ve Varlıklar
YTL
Hesap
Kodu
Hesap Adı
102
Bankalar
Verilen Çekler ve Ödeme
103
Emirleri
104
Proje Özel Hesabı
105
Döviz Hesabı
108
Diğer Hazır Değerler
Kamu
Kesimi
Tahvil
112
Senetleri ve Bonoları
118
Diğer Menkul Kıymetler
Toplam
2005 Yılı
80.886.602,15
2006 Yılı
127.343.568,80
Fark
46.456.966,65
(4.979.00)
31.549,09
(14.087,88)
342.212,30
4.550,96
60.826,55
(9.108,88)
342.212,30
4.550,96
29.277,46
18.495.802,57
99.408.974,81
16.366.167,26 16.366.167,26
- (18.495.802,57)
144.103.237,99 44.694.263,18
44.694.263,18 YTL (Net) ile bilançoda yer alan bu değerler, Bankalardaki Mevduat ve
Diğer Hazır Değerler gibi kısa vadede paraya çevrilebilir varlıklardır. Verilen çekler ve
ödeme emirleri tutarı hazır değerlerden düĢülmüĢtür.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
28
Tablo 9: Diğer Alacaklar
YTL
Hesap
Kodu Hesap Adı
120 Gelirlerden Alacaklar
TC.San.ve
120.04 Tic.Bak.Bütç.Kon.Ödenek
120.06 KĠT
Verilen Depozito ve
126 Teminatlar
128 ġüpheli Alacaklar Hesabı
ġüpheli Alacaklar KarĢılığı
129 Hesabı (-)
Kurumca Verilen Borçlardan
132 Alacaklar Hesabı
132.09 Özel Sektör ġirketlerinden
Kurumca Verilen Borçlardan
132.99 Alacaklar
135 Personelden Alacaklar
136 Diğer ÇeĢitli Alacaklar
MüteĢebbislerden Katılım
136.02 Payı Alacakları
136.03 Leasing A.ġ'den Alacaklar
136.04 KSS Ozalit Bedeli Alacakları
TC.San.Ve
136.06 Tic.Bak.Bütç.Kon.Ödenek
136.07 Kit Aidatları
136.10 TOBB
Diğer Kısa Vadeli Senetsiz
136.99 Alacaklar
Takipteki Kurum Alacakları
137 Hesabı
Takipteki Kurum Alacakları
138 KarĢılığı Hesabı (-)
138 ġüpheli Diğer Alacaklar
ġüpheli Diğer Alacaklar
139 KarĢılığı (-)
Diğer Kurum Alacakları
139 Hesabı
MüteĢebbis Katılım Payı
139.02 Alacakları
139.90 AB Alacaklar
139.99 Diğer Alacaklar
140 KiĢilerden Alacaklar Hesabı
Toplam
2005 Yılı
2006 Yılı
40.000.096,72
Fark
40.000.096,72
40.000.000
96,72
40.000.000
96,72
-
9.947
35.872.952,87
9.947
35.872.952,87
-
(35.872.952,87)
(35.872.952,87)
-
27.885.707,25
27.885.635,25
27.885.707,25
27.885.635,25
72,00
72,00
(332.750,82)
(78.776.602,43)
-
332.750,82
78.776.602,43
49.056,13
(49.056,13)
324,97
(324,97)
74.910.000,00
96,72
2.520.000,00
(74.910.000,00)
(96,72)
(2.520.000,00)
1.297.124,61
(1.297.124,61)
21.876,74
21.876,74
(21.876,74)
35.895.966,91
(21.876,74)
(35.895.966,91)
(35.895.966,91)
35.895.966,91
79.109.353,25
539,030,96
539,030,96
40.997,49
2.407,55
495.625,92
422.450,64
68.857.232,57
40.997,49
2.407,55
495.625,92
422.450,64
(10.252.120,68)
68.857.232,57 YTL ile Bilançoda yer alan diğer alacaklar; müteĢebbislerden, TC.Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı Bütçesine konulan ödenekten, KĠT‟lerden, personelden ve diğer kurum ve
kuruluĢlardan olan alacaklardır.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
29
Tablo 10: Stoklar
YTL
Hesap
Kodu
150
Hesap Adı
Stoklar
Toplam
2005 Yılı
2006 Yılı
59.199.93 16.035,84
59.199.93 16.035,84
Fark
(43.164,09)
(43.164,09)
Bu hesapta kayıtlı olan 16.035,84YTL BaĢkanlık ve bağlı hizmet merkezlerinin ihtiyacı için
alınıp 2007 yılına devreden sarf malzemeleri toplamıdır.
Tablo 11: Diğer Dönen Varlıklar
YTL
Hesap
Kodu
Hesap Adı
190
191
Devreden KDV
Ġndirilecek KDV
195
ĠĢ Avansları
196
Personel Avansları
Toplam
2005 Yılı
2006 Yılı
10.252.159,79 12.239.436,67
(0,00)
Fark
1.987.276,88
3.440,87
(3.440,87)
100,00
(100,00)
10.255.700,66 12.239.436,67
1.983.736,01
Diğer Dönen Varlıklar içindeki 12.239.436,67 YTL; Ġdarenin KDV alacağını göstermektedir.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
30
DURAN VARLIKLAR
Bilançoda 112.862.085,54 YTL ile yer alan ve aktifin %33‟ünü oluĢturan Duran Varlıklar;
Uzun Vadeli Diğer Alacaklar, Mali Duran Varlıklar, Maddi Duran Varlıklar, Maddi Olmayan
Duran Varlıklar ve Diğer Duran Varlıkları kapsamakta olup Tablo 12, Tablo 13, Tablo 14,
Tablo 15‟de verilmiĢtir.
Tablo 12: Diğer Alacaklar
YTL
Hesap
Kodu
232
232.09.04
232.99
234
Hesap Adı
ĠĢtiraklerden Alacaklar
Kurumca Verilen Borçlardan
Alacaklar Hesabı
Teknoloji malz.teç.prot.üre.ve
kal.gel.ve tek.mal.teç.des.alac.
Ortkalardan Alacaklar
Yeni giriĢimci sabit yatırım
destek alac.
Vakıfbankdan
alacaklar(istihdam kredisi)
Diğer Alacaklar
Verilen Depozito ve Teminatlar
236
Diğer ÇeĢitli Alacaklar
236.02
236.04
236.05
MüteĢebbislerden Alacaklar
KGF'den Alacaklar
Ortkalardan Alacaklar
Vakıfbankdan alacaklar(kobi
kredisi)
Yeni giriĢimci sabit yatırım
destek alac.
Vakıfbankdan
alacaklar(istihdam kredisi)
Diğer Senetsiz Alacaklar
Diğer Kurum Alacakları
232
232.09.01
232.09.02
232.09.03
236.07
236.08
236.09
236.09
239
Toplam
2005 Yılı
3.943.657,92
2006 Yılı
Fark
( 3.943.657,92)
94.231.353,50
94.231.353,50
33.548.833,82
9.380.320,52
33.548.833,82
9.380.320,52
1.325.199,26
1.325.199,26
49.793.606,36
179.793,54
8.631.80
49.793.606,36
179.793,54
( 8.631.80 )
124.402.647.19
(124.402.647.19)
34.523.863.29
1.446.505.68
10.385.079.22
( 34.523.863.29)
( 1.446.505.68)
(10.385.079.22)
40.805.108.87
(40.805.108.87)
1.566.281.75
( 1.566.281.75 )
35.501.346.48
174.461.90
1.617.000,90
(35.501.346.48)
(174.461.90 )
1.617.000,90
95.848.354.40
(32.506.582,51)
128.354.936.91
Uzun Vadeli Alacaklar hesabında kayıtlı 95.848.354.40 YTL‟nin 64.865,88 YTL‟si KOSGEB
iĢtiraklerinden Kredi Garanti Fonu A.ġ.‟den alacakları , Kurumca Verilen Borçlardan
Alacaklar Hesabı içinde görülen 33.548.833,82 YTL‟si KOSGEB tarafından teknoloji
projeleri kapsamında desteklenen müteĢebbislere verilen geri dönüĢlü destekleri, 9.380.320,52
YTL‟si KOSGEB‟in desteklediği mevcut ve kurulması planlanan Ortak Kolaylık Atölyelerine
alınan makine ve teçhizat için KOSGEB‟in verdiği geri dönüĢlü destekleri, 49.793.606,36
YTL kredi değerliliği bulunan KOBĠ‟lere nakdi kredi kullandırılması amacıyla Vakıf Banka
KOSGEB tarafından aktarılan kaynak nedeniyle Vakıf Bank dan olan alacağı, 1.325.199,26
YTL si GiriĢimciliğin desteklenmesi ve baĢarılı iĢletmelerin kurulması amacıyla yeni
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
31
giriĢimcilere sağlanan destekler nedeniyle alacağı, 114.927,66 YTL‟si ise ORTKA
satıĢlarından doğan alacağı göstermektedir.
1.617.000,90 YTL‟si Halk Bankasınca kredilendirilip KGF tarafından taahhüt edilerek
desteklenen firmalardan geri dönüĢü sağlanamayan krediler için Halk Bankasının KOSGEB
fonundan çektiği meblağdır.
MALI DURAN VARLIKLAR
Tablo 13:ĠĢtirakler
Hesap Kodu
242/240/241
242.02/240.01.02.01
242.03/240.01.01.01
242.04/240.01.02.02
242.05/241.01.02.01
240.01.01.02
243/247
243.04/
243.05
247.01.01.01.02
247.01.01.02.02
Hesap Adı
ĠĢtirakler/Mali KuruluĢa Yatırılan
Sermaye/Mal Hizmet Üreten
KuruluĢlara Yatırılan Sermaye
Kredi Garanti Fonu A.ġ
Kobi Yatırımlarına Ortaklık A.ġ
Yazılım Destek A.ġ
Kema-Esim Test
Hiz.San.Tic.A.ġ
GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası A.ġ
ĠĢtiraklere Sermaye Taahütleri
Yazılım Destek A.ġ
Kema-Esim Test
Hiz.San.Tic.A.ġ
GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası A.ġ
Yazılım Destek A.ġ.
Toplam
2005 Yılı
YTL
Fark
2006 Yılı
2.858.650
8.350
2.466.300
120.000
13.058.650
9.708.350
2.466.300
120.000
264.000
264.000
500.000
(328.750)
(177.750)
(78.750)
(99.000)
2.680.900
10.200.000
9.700.000
500.000
(151.000)
78.750
(250.000)
(78.750)
99.000
(250.000)
(78.750)
12.729.900
10.049.000
Bu hesapta kayıtlı 12.729.900 YTL KOSGEB‟in ortak olduğu iĢtiraklerdeki sermaye paylarını
göstermekte olup; iĢtiraklerin sermaye artıĢından kaynaklanan toplam 328.750 YTL sermaye
taahhüdü, bilanço dönemi itibariyle ödenmediğinden Mali Duran Varlıklar toplamından
düĢülmüĢtür.
MADDI DURAN VARLIKLAR
Tablo 14: Maddi Duran Varliklar
Hesap Kodu
250
252
253
254
255
257
258
259
Hesap Adı
Arazi ve Arsalar
Binalar
Tesis Makine ve Cihazlar
TaĢıtlar
DemirbaĢlar
BirikmiĢ
Amortismanlar
Hesabı
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Verilen Avanslar
Toplam
2005 Yılı
7.300.00
1.527.510.92
5.161.480.66
2.463.87
723.406.68
2006 Yılı
7.300,00
2.204.019,03
5.199.217,50
1.917,72
1.742.144,23
2.630.325.22
10.052.487.35
(6.943.279,45)
1.953.817,11
4.165.136,14
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
YTL
Fark
676.508,11
37.736,84
(546,15)
1.018.737,55
(6.943.279,45)
(676.508,11)
(5.887.351,21)
32
Bilanço dönemi itibariyle Maddi Duran Varlıkların kayıtlı değeri 11.108.415.59 YTL olup;
6.943.279.45 YTL amortisman ayrılmıĢtır.30.12.2006 tarih 26392 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu Ġdarelerinde Uygulanacak Amortisman ve
Tükenme Payı Süre Yöntem ve Oranlarına iliĢkin 2006/1 nolu Genel Tebliğ uyarınca %100
oranında amortisman uygulanmıĢtır.
Tablo 15: Maddi Olmayan Duran Varlıklar
YTL
Hesap
Kodu
260
Hesap Adı
Haklar Hesabı
269
Verilen Avanslar
95.268.07
269.01
Verilen Yurtiçi Avanslar
95.268.07
2005 Yılı
2006 Yılı
118.695
Fark
118.695
Toplam
95.268.07
118.695
118.695
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabında görülen 118.695 YTL bilgisayar yazılım
alımlarını göstermektedir.
PASĠF
KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
Pasifin %1‟ini oluĢturan 4.383.155.92 YTL tutarındaki Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar;





Kısa Vadeli Mali Borçlar,
Faaliyet Borçları,
Emanet Yabancı Kaynaklar,
Alınan Avanslar,
Ödenecek Diğer Yükümlülüklerden oluĢmakta olup Tablo 16, Tablo 17 ve Tablo 18‟de
verilmiĢtir.
Tablo 16: Diğer Borçlar
YTL
Hesap Kodu Hesap Adı
2005 Yılı
329
Diğer ÇeĢitli Borçlar
330
Alınan Depozito ve Teminatlar Hs
333
334
335
336
Emanetler Hesabı
Alınan Depozito ve Teminatlar
Personele Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Borçlar
Toplam
2006 Yılı
Fark
1.407.566.90
1.407.566.90
484.944,70
484.944,70
1.195.331,67
1.195.331,67
(597.172.08)
(2.568.98 )
(3.171.049.38)
(682.947,17)
597.172.08
2.568.98
3.171.049.38
3.770.790.44 3.087.843,27
Bu hesapta kayıtlı 3.087.843,27 YTL ile ilgili ayrıntılı bilgi tabloda yer almıĢtır.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
33
Tablo 17: Alınan Avanslar
YTL
Hesap Kodu Hesap Adı
2005 Yılı
2006 Yılı Fark
340
Kısa Vadeli Alınan SipariĢ Avansları
4.523,95 45.637,81
41.113.86
349
Alınan Diğer Avanslar
218.318,57 55.426,62 (162.891,95)
Toplam
222.842,52 101.064,43 (121.778,09)
101.064,43 YTL tutarında alınan avanslar ; diğer hizmetler için diğer kiĢi, kurum ve
kuruluĢlardan alınan meblağlardır.
Tablo 18: Ödenecek Vergi ve Fonlar
YTL
Hesap
Kodu
360
2005 Yılı
362
Hesap Adı
Ödenecek Vergi ve Fonlar
Ödenecek
Sosyal
Güvenlik
Kesintileri
Fonlar veya Diğer Kamu Ġdareleri
Adına Yapılan Tahsilat
369
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
320.379.97
Toplam
389.522.96
361
69.142.99
2006 Yılı
Fark
64.806,31
(4.336,68)
5.503.66
5.503.66
(320.379.97)
70.309.97
2006 Mali Yılında tahakkuk ettirilip 2007 yılında ödenmesi gereken
kesintileri ve diğer yükümlülükler toplam 70.309.97 YTL‟dır.
(319.212,99)
sosyal güvenlik
ÖZKAYNAKLAR
Tablo 19: Özkaynaklar
YTL
Hesap Kodu Hesap Adı
2005 Yılı
2006 Yılı
Fark
570
GeçmiĢ Yıllar Gelir Fazlası 208.172.766.17 184.578.431,66 (23.594.334,51)
590
591
Dönem Gelir Fazlası
Dönem Gider Fazlası
Toplam
150.240.379,28 150.240.379,28
(23.594.334.51)
23.594.334,51
184.578.431.66 334.818.810,94 150.240.379,28
Pasifin %99‟unuı oluĢturan Öz Kaynaklar 334.818.810,94 YTL‟dır.
NAZIM HESAPLAR
Bu hesap, Teminat Mektupları, SözleĢmeler, Protokoller, Ġzlemeye Tabi Maddi Duran
Varlıklar ve benzeri hizmetlerin izlendiği değerleri göstermektedir.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
34
GELĠR – GĠDER
Bilançoda görüldüğü üzere 2006 Mali Yılı 150.240.379,28 YTL faaliyet gelir
kapanmıĢtır.
fazlası ile
BÜTÇE
Kurumumuz 2006 yılı bütçesi 209.890.000 YTL olup, 80.247.933,38 YTL‟lik bütçe gideri
oluĢmuĢtur.
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair BaĢkanlık
Bütçesi ile ilgili Gelir Kaynaklarının sıralandığı 20.06.2001 tarih ve 4684 sayılı Kanunun 11.
maddesi ile değiĢtirilen 3624 sayılı KOSGEB KuruluĢ Kanununun 14. maddesinde belirtilen
KOSGEB Bütçesi aidatları; 2006 yılı Mayıs ve Ekim aylarında tahsil edilerek T.C.Ziraat
bankası Tandoğan / ANKARA ve Halkbank Emek ġubesindeki BaĢkanlık hesabında
toplanmıĢtır.
2006 yılında Bütçe Kanununda Hazine yardımı ödeneği 89.490.000 YTL olarak belirlenmiĢ
ancak Maliye Bakanlığı tarafından 49.490.000 YTL‟lik ödenek iptal edilmiĢ,40.000.000
YTL‟si tahakkuka bağlanmıĢtır.Söz konusu meblağ 2007 yılı içersinde tahsil edilecektir.
Bu sebeple bütçe kaynağı tablosunda görüldüğü üzere 87.386.423,78 YTL bütçe kaynağı
tahakkuka bağlanarak 47.386.423,78 YTL tahsil edilmiĢ bulunmaktadır.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
35
Tablo 20: Geçici Mizan
Kurumu
:Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı
Yılı:2006
YTL
HESAPLARIN
KODU
TUTARI
ADI
KALANI
BORÇ
ALACAK
BORÇ
ALACAK
0,00
0,00
0,00
0,00
100
KASA HESABI
101
ALINAN ÇEKLER
0,00
0,00
0,00
0,00
102
BANKALAR
377.664.664,85
250.321.096,05
127.343.568,80
0,00
103
VERĠLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMĠRLERĠ (-)
49.181.052,79
49.195.140,67
0,00
14.087,88
104
PROJE ÖZEL HESABI
4.185.558,05
3.843.345,75
342.212,30
0,00
105
DÖVĠZ HESABI
47.095,99
42.545,03
4.550,96
0,00
106
DÖVĠZ GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
108
DĠĞER HAZIR DEĞERLER
242.756,69
181.930,14
60.826,55
0,00
109
BANKA KREDĠ KARTLARINDAN ALACAKLAR
HESABI
0,00
0,00
0,00
0,00
112
KAMU KESĠMĠ, TAHVĠL, SENET VE BONOLARI
266.004.802,22
249.638.634,96
16.366.167,26
0,00
117
0,00
0,00
0,00
0,00
118
0,00
0,00
0,00
0,00
117.430.096,72
77.430.000,00
40.000.096,72
0,00
121
0,00
0,00
0,00
0,00
122
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.859,00
912,00
9.947,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.616.558,80
16.743.605,93
35.872.952,87
0,00
0,00
35.872.952,87
0,00
35.872.952,87
0,00
0,00
0,00
0,00
120
GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI
124
KAZANILMAMIġ FĠNANSAL KĠRALAMA FAĠZ
GELĠRLERĠ (-)
126
VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR
127
DĠĞER FAALĠYET ALACAKLARI HESABI
128
ġÜPHELĠ ALACAKLAR HESABI
129
ġÜPHELĠALACAKLAR KARġILIĞI HESABI (-)
130
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
36
HESAPLARIN
KODU
TUTARI
ADI
131
132
KURUMCA VERĠLEN BORÇLARDAN
ALACAKLAR HESABI
KALANI
BORÇ
ALACAK
BORÇ
ALACAK
0,00
0,00
0,00
0,00
43.673.512,68
15.787.805,43
27.885.707,25
0,00
23.639,50
1.762,76
21.876,74
0,00
1.137,30
23.014,04
0,00
21.876,74
138
TAKĠPTEKĠ KURUM ALACAKLARI HESABI
TAKĠPTEKĠ KURUM ALACAKLARI KARġILIĞI
HESABI(-)
139
DĠĞER KURUM ALACAKLARI HESABI
2.229.142,14
1.690.111,18
539.030,96
0,00
140
KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI
608.768,56
186.317,92
422.450,64
0,00
150
ĠLK MADDE VE MALZEME
205.966,72
189.930,88
16.035,84
0,00
157
DĠĞER STOKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
160
Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI
10.669.144,51
10.669.144,51
0,00
0,00
161
PERSONEL AVANSLARI HESABI
1.309.886,58
1.309.886,58
0,00
0,00
162
BÜTÇE DIġI AVANS VE KREDĠLER HESABI
7.239,76
7.239,76
0,00
0,00
164
AKREDĠTĠFLER HESABI
MAHSUP DÖNEMĠNE AKTARILAN AVANS VE
KREDĠLER HESABI
0,00
0,00
0,00
0,00
1.820,00
1.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137
165
166
167
0,00
0,00
0,00
0,00
180
GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER
0,00
0,00
0,00
0,00
181
GELĠR TAHAKKUKLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
190
DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI
12.239.436,67
0,00
12.239.436,67
0,00
191
ĠNDĠRĠLECEK KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI
2.233.947,84
2.233.947,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194
197
SAYIM NOKSANLARI HESABI
198
DĠĞER ÇEġĠTLĠ DÖNEN VARLIKLAR HESABI
217
220
GELĠRLERDEN ALACAKLAR
222
0,00
0,00
0,00
0,00
224
KAZANILMAMIġ FĠNANSAL KĠRALAMA FAĠZ
GELĠRLERĠ (-)
0,00
0,00
0,00
0,00
227
DĠĞER FAALĠYET ALACAKLARI HESABI
0,00
0,00
0,00
0,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
37
HESAPLARIN
KODU
TUTARI
ADI
230
232
239
240
241
KURUMCA VERĠLEN BORÇLARDAN
ALACAKLAR HESABI
DĠĞER KURUM ALACAKLARI HESABI
MALĠ KURULUġLARA YATIRILAN SERMAYE
HESABI
MAL VE HĠZMET ÜRETEN
KURULUġ.YATIRILAN SERMAYELER
242
247
SERMAYE TAAHHÜTLERĠ HESABI(-)
250
ARAZĠ VE ARSALAR HESABI
251
KALANI
BORÇ
ALACAK
BORÇ
ALACAK
0,00
0,00
0,00
0,00
151.411.200,67
57.179.847,17
94.231.353,50
0,00
1.891.910,02
274.909,12
1.617.000,90
0,00
12.794.650,00
0,00
12.794.650,00
0,00
264.000,00
0,00
264.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.049.000,00
10.377.750,00
0,00
328.750,00
7.300,00
0,00
7.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252
BĠNALAR HESABI
2.204.019,03
0,00
2.204.019,03
0,00
253
TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR
5.671.545,46
472.327,96
5.199.217,50
0,00
254
TAġITLAR HESABI
255
DEMĠRBAġLAR HESABI
256
257
BĠRĠKMĠġ AMOTĠSMANLAR HESABI (-)
258
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
259
YATIRIM AVANSLARI HESABI
260
HAKLAR HESABI
264
267
ÖZEL MALĠYETLER HESABI
DĠĞER MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
HESABI
268
BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI (-)
280
281
2.637,45
719,73
1.917,72
0,00
2.684.479,87
942.335,64
1.742.144,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.630.325,22
676.508,11
1.953.817,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.695,00
0,00
118.695,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER HESABI
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
294
GELĠR TAHAKKUKLARI HESABI
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDĠ
DURAN VARLIKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
297
DĠĞER ÇEġĠTLĠ DURAN VARLIKLAR HESABI
0,00
0,00
0,00
0,00
299
BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI (-)
0,00
0,00
0,00
0,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
38
HESAPLARIN
KODU
301
302
TUTARI
ADI
FĠNANSAL KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN
BORÇLAR
ERTELENMĠġ FĠNANSAL KĠRALAMA
BORÇLANMA MALĠYETLERĠ
KALANI
BORÇ
ALACAK
BORÇ
ALACAK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304
0,00
0,00
0,00
0,00
305
0,00
0,00
0,00
0,00
310
0,00
0,00
0,00
0,00
320
BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI
0,00
0,00
0,00
0,00
322
BÜTÇELEġTĠRĠLECEK BORÇLAR HESABI
0,00
0,00
0,00
0,00
323
329
DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR HESABI
330
ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI
332
333
EMANETLER HESABI
337
MUTEMETLIK CARI HESABI
0,00
0,00
0,00
0,00
49.765.411,10
51.172.978,00
0,00
1.407.566,90
623.674,11
1.108.618,81
0,00
484.944,70
0,00
0,00
0,00
0,00
1.066.199,29
2.261.530,96
0,00
1.195.331,67
4.306,45
4.306,45
0,00
0,00
338
0,00
0,00
0,00
0,00
339
0,00
0,00
0,00
0,00
340
ALINAN SĠPARĠġ AVANSLARI HESABI
349
ALINAN DĠĞER AVANSLAR HESABI
360
ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ
HESABI
FONLAR VEYA DĠĞER K.ĠDARELERĠ ADINA
YAP.TAHSĠLAT H
361
362
363
8.145,40
53.783,21
0,00
45.637,81
193.099,18
248.525,80
0,00
55.426,62
7.085.456,06
7.085.456,06
0,00
0,00
2.737.457,57
2.802.263,88
0,00
64.806,31
34.382,15
39.885,81
0,00
5.503,66
0,00
0,00
0,00
0,00
368
VADESĠ GEÇMĠġ,ERTELEN.VEYA
TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ VERGĠ
878,34
878,34
0,00
0,00
372
KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI HESABI
0,00
0,00
0,00
0,00
380
GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER HESABI
0,00
0,00
0,00
0,00
381
GĠDER TAHAKKUKLARI HESABI
0,00
0,00
0,00
0,00
391
HESAPLANAN KATMA DEGER VERGĠSĠ HESABI
240.221,59
240.221,59
0,00
0,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
39
HESAPLARIN
TUTARI
KALANI
BORÇ
ALACAK
BORÇ
ALACAK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404
0,00
0,00
0,00
0,00
409
0,00
0,00
0,00
0,00
410
0,00
0,00
0,00
0,00
KODU
397
401
402
ADI
SAYIM FAZLALARI HESABI
FĠNANSAL KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN
BORÇLAR
ERTELENMĠġ FĠNANSAL KĠRALAMA
BORÇLANMA MALĠYETLERĠ
429
DĠĞER FAALĠYET BORÇLARI HESABI
0,00
0,00
0,00
0,00
430
0,00
0,00
0,00
0,00
438
ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI
KAMUYA AĠT
ERTELENMĠġ/TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ BORÇLAR
419,40
419,40
0,00
0,00
472
KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI HESABI
0,00
0,00
0,00
0,00
479
DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI
141.645.331,11
141.645.331,11
0,00
0,00
480
GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER HESABI
0,00
0,00
0,00
0,00
481
GĠDER TAHAKKUKLARI HESABI
0,00
0,00
0,00
0,00
500
NET DEĞER HESABI
0,00
0,00
0,00
0,00
502
SERMAYE DÜZELTMESĠ OLUMLU FARKLARI
SERMAYE DÜZELTMESĠ OLUMSUZ FARKLARI
(-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510
0,00
0,00
0,00
0,00
511
0,00
0,00
0,00
0,00
512
0,00
0,00
0,00
0,00
513
0,00
0,00
0,00
0,00
519
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.893.893,00
209.472.324,66
0,00
184.578.431,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
503
522
570
580
590
YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI
GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET
SONUÇLARI HESABI
GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ FAALĠYET
SONUÇLARI HESABI(-)
DÖNEM OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI
HESABI
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
40
HESAPLARIN
TUTARI
KALANI
BORÇ
ALACAK
BORÇ
ALACAK
591
ADI
DÖNEM OLUMSUZ FAALĠYET SONUÇLARI
HESABI(-)
25.758.547,45
25.758.547,45
0,00
0,00
600
GELĠRLER HESABI
4.415.564,57
227.455.612,01
0,00
223.040.047,44
610
ĠNDĠRĠM ĠADE VE ĠSKONTOLAR HESAPLARI (-)
630
GĠDERLER HESABI
648
658
690
697
FAALĠYET SONUÇLARI HESABI
YILLARA YAYGIN ĠNġAAT ENFLASYON
DÜZELTME HESABI
698
ENFLASYON DÜZELTME HESABI
800
BÜTÇE GELĠRLERĠ HESABI
805
810
GELĠR YANSITMA HESABI
BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER
HESABI
0,00
830
BÜTÇE GĠDERLERĠ HESABI
80.810.954,98
0,00
KODU
0,00
0,00
0,00
0,00
69.026.159,07
3.169.770,36
65.856.388,71
0,00
ENFLASYON DÜZELTMESĠ KARLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
ENFLASYON DÜZELTMESĠ ZARARLARI (-)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.694,31
1.694,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224.719,54
87.611.143,32
0,00
87.386.423,78
87.436.119,63
49.695,85
87.386.423,78
0,00
0,00
0,00
0,00
563.021,60
80.247.933,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
563.021,60
80.810.954,98
0,00
80.247.933,38
831
833
834
GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI
835
GĠDER YANSITMA HESABI
895
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI
0,00
0,00
0,00
0,00
900
GÖNDERĠLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI
222.210.475,94
92.568.409,32
129.642.066,62
0,00
901
BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI
11.757.454,34
221.647.454,34
0,00
209.890.000,00
903
0,00
0,00
0,00
0,00
904
0,00
0,00
0,00
0,00
80.810.954,98
563.021,60
80.247.933,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
907
ÖDENEKLĠ GĠDERLER HESABI
MAHSUP DÖNEMĠNE AKTARILAN
KULLANILACAK ÖDENEKLER H
MAHSUP DÖNEMĠNE AKTARILAN ÖDENEKLER
HESABI
0,00
0,00
0,00
0,00
910
TEMĠNAT MEKTUPLARI HESABI
56.657.984,22
9.785.113,98
46.872.870,24
0,00
905
906
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
41
HESAPLARIN
KODU
TUTARI
ADI
KALANI
BORÇ
ALACAK
BORÇ
ALACAK
911
TEMĠNAT MEKTUPLARI EMANETLERĠ HESABI
9.785.113,98
56.657.984,22
0,00
46.872.870,24
912
744.980,25
553.554,00
191.426,25
0,00
913
KĠġĠLERE AĠT MENKUL KIYMETLER HESABI
KĠġĠLERE AĠT MENKUL KIYMET EMANETLERĠ
HESABI
553.554,00
744.980,25
0,00
191.426,25
920
GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI
35.780.659,42
35.780.659,42
0,00
0,00
921
GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI HESABI
35.533.373,93
35.533.373,93
0,00
0,00
930
0,00
0,00
0,00
0,00
931
0,00
0,00
0,00
0,00
940
0,00
0,00
0,00
0,00
942
0,00
0,00
0,00
0,00
944
0,00
0,00
0,00
0,00
945
0,00
0,00
0,00
0,00
946
0,00
0,00
0,00
0,00
947
0,00
0,00
0,00
0,00
948
0,00
0,00
0,00
0,00
949
0,00
0,00
0,00
0,00
950
0,00
0,00
0,00
0,00
951
0,00
0,00
0,00
0,00
954
0,00
0,00
0,00
0,00
955
0,00
0,00
0,00
0,00
956
0,00
0,00
0,00
0,00
957
0,00
0,00
0,00
0,00
958
0,00
0,00
0,00
0,00
959
0,00
0,00
0,00
0,00
111.001.805,03
91.262.680,16
19.739.124,87
0,00
91.232.680,11
110.971.804,98
0,00
19.739.124,87
2.282.923.942,19
2.282.923.942,19
891.443.142,78
891.443.142,78
980
981
ĠZLEMEYE TABĠ VARLIK BORÇLULAR HESABI
ĠZLEMEYE TABĠ VARLIK ALACAKLILAR
HESABI
TOPLAM
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
42
Tablo 21: Kesin Mizan
Kurumu :Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı
Yılı:2006
YTL
HESAPLARIN
TUTARI
KALANI
KODU
ADI
BORÇ
ALACAK
BORÇ
ALACAK
100
101
102
KASA HESABI
ALINAN ÇEKLER
BANKALAR
VERĠLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMĠRLERĠ ()
PROJE ÖZEL HESABI
DÖVĠZ HESABI
DÖVĠZ GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI(-)
DĠĞER HAZIR DEĞERLER
BANKA KREDĠ KARTLARINDAN
ALACAKLAR HESABI
KAMU KESĠMĠ, TAHVĠL, SENET VE
BONOLARI
0,00
0,00
377.664.664,85
0,00
0,00
250.321.096,05
0,00
0,00
127.343.568,80
0,00
0,00
0,00
49.181.052,79
4.185.558,05
47.095,99
0,00
242.756,69
49.195.140,67
3.843.345,75
42.545,03
0,00
181.930,14
0,00
342.212,30
4.550,96
0,00
60.826,55
14.087,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266.004.802,22
0,00
0,00
117.430.096,72
0,00
0,00
249.638.634,96
0,00
0,00
77.430.000,00
0,00
0,00
16.366.167,26
0,00
0,00
40.000.096,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.859,00
0,00
52.616.558,80
0,00
912,00
0,00
16.743.605,93
0,00
9.947,00
0,00
35.872.952,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.872.952,87
0,00
0,00
0,00
35.872.952,87
0,00
103
104
105
106
108
109
112
117
118
120
121
122
124
126
127
128
129
130
GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI
KAZANILMAMIġ FĠNANSAL KĠRALAMA
FAĠZ GELĠRLERĠ (-)
VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR
DĠĞER FAALĠYET ALACAKLARI HESABI
ġÜPHELĠ ALACAKLAR HESABI
ġÜPHELĠALACAKLAR KARġILIĞI HESABI
(-)
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
43
KODU
HESAPLARIN
ADI
TUTARI
131
132
137
138
139
140
150
157
160
161
162
164
165
166
167
180
181
190
191
194
197
198
217
220
222
KURUMCA VERĠLEN BORÇLARDAN
ALACAKLAR HESABI
TAKĠPTEKĠ KURUM ALACAKLARI HESABI
TAKĠPTEKĠ KURUM ALACAKLARI
KARġILIĞI HESABI(-)
DĠĞER KURUM ALACAKLARI HESABI
KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI
ĠLK MADDE VE MALZEME
DĠĞER STOKLAR
Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI
PERSONEL AVANSLARI HESABI
BÜTÇE DIġI AVANS VE KREDĠLER HESABI
AKREDĠTĠFLER HESABI
MAHSUP DÖNEMĠNE AKTARILAN AVANS
VE KREDĠLER HESABI
GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER
GELĠR TAHAKKUKLARI
DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ
HESABI
ĠNDĠRĠLECEK KATMA DEĞER VERGĠSĠ
HESABI
SAYIM NOKSANLARI HESABI
DĠĞER ÇEġĠTLĠ DÖNEN VARLIKLAR
HESABI
GELĠRLERDEN ALACAKLAR
KALANI
BORÇ
ALACAK
BORÇ
ALACAK
0,00
0,00
0,00
0,00
43.673.512,68
23.639,50
15.787.805,43
1.762,76
27.885.707,25
21.876,74
0,00
0,00
1.137,30
2.229.142,14
608.768,56
205.966,72
0,00
10.669.144,51
1.309.886,58
7.239,76
0,00
23.014,04
1.690.111,18
186.317,92
189.930,88
0,00
10.669.144,51
1.309.886,58
7.239,76
0,00
0,00
539.030,96
422.450,64
16.035,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.876,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.239.436,67
0,00
12.239.436,67
0,00
2.233.947,84
0,00
0,00
2.233.947,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
44
KODU
224
227
230
232
239
240
241
242
247
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
264
267
268
280
HESAPLARIN
ADI
KAZANILMAMIġ FĠNANSAL KĠRALAMA
FAĠZ GELĠRLERĠ (-)
DĠĞER FAALĠYET ALACAKLARI HESABI
KURUMCA VERĠLEN BORÇLARDAN
ALACAKLAR HESABI
DĠĞER KURUM ALACAKLARI HESABI
MALĠ KURULUġLARA YATIRILAN
SERMAYE HESABI
MAL VE HĠZMET ÜRETEN
KURULUġ.YATIRILAN SERMAYELER
SERMAYE TAAHHÜTLERĠ HESABI(-)
ARAZĠ VE ARSALAR HESABI
BĠNALAR HESABI
TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR
TAġITLAR HESABI
DEMĠRBAġLAR HESABI
BĠRĠKMĠġ AMOTĠSMANLAR HESABI (-)
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
HESABI
YATIRIM AVANSLARI HESABI
HAKLAR HESABI
ÖZEL MALĠYETLER HESABI
DĠĞER MADDĠ OLMAYAN DURAN
VARLIKLAR HESABI
BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI (-)
GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER
HESABI
TUTARI
KALANI
BORÇ
ALACAK
BORÇ
ALACAK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.411.200,67
1.891.910,02
57.179.847,17
274.909,12
94.231.353,50
1.617.000,90
0,00
0,00
12.794.650,00
0,00
12.794.650,00
0,00
264.000,00
0,00
10.049.000,00
7.300,00
0,00
2.204.019,03
5.671.545,46
2.637,45
2.684.479,87
0,00
0,00
0,00
0,00
10.377.750,00
0,00
0,00
0,00
472.327,96
719,73
942.335,64
0,00
6.943.279,45
264.000,00
0,00
0,00
7.300,00
0,00
2.204.019,03
5.199.217,50
1.917,72
1.742.144,23
0,00
0,00
0,00
0,00
328.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.943.279,45
2.630.325,22
0,00
118.695,00
0,00
676.508,11
0,00
0,00
0,00
1.953.817,11
0,00
118.695,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
45
KODU
281
294
297
299
301
302
304
305
310
320
322
323
329
330
332
333
337
338
339
340
349
360
361
362
HESAPLARIN
ADI
T UTARI
GELĠR TAHAKKUKLARI HESABI
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE
MADDĠ DURAN VARLIKLAR
DĠĞER ÇEġĠTLĠ DURAN VARLIKLAR
HESABI
BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI (-)
FĠNANSAL KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN
BORÇLAR
ERTELENMĠġ FĠNANSAL KĠRALAMA
BORÇLANMA MALĠYETLERĠ
BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI
BÜTÇELEġTĠRĠLECEK BORÇLAR HESABI
DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR HESABI
ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR
HESABI
EMANETLER HESABI
MUTEMETLIK CARI HESABI
ALINAN SĠPARĠġ AVANSLARI HESABI
ALINAN DĠĞER AVANSLAR HESABI
ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK
KESĠNTĠLERĠ HESABI
FONLAR VEYA DĠĞER K.ĠDARELERĠ
ADINA YAP.TAHSĠLAT H
KALANI
BORÇ
ALACAK
BORÇ
ALACAK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.765.411,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.172.978,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.407.566,90
623.674,11
0,00
1.066.199,29
4.306,45
0,00
0,00
8.145,40
193.099,18
7.085.456,06
1.108.618,81
0,00
2.261.530,96
4.306,45
0,00
0,00
53.783,21
248.525,80
7.085.456,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
484.944,70
0,00
1.195.331,67
0,00
0,00
0,00
45.637,81
55.426,62
0,00
2.737.457,57
2.802.263,88
0,00
64.806,31
34.382,15
39.885,81
0,00
5.503,66
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
46
KODU
HESAPLARIN
ADI
TUTARI
363
368
372
380
381
391
397
401
402
404
409
410
429
430
438
472
479
480
481
500
502
503
VADESĠ GEÇMĠġ,ERTELEN.VEYA
TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ VERGĠ
KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI HESABI
GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER HESABI
GĠDER TAHAKKUKLARI HESABI
HESAPLANAN KATMA DEGER VERGĠSĠ
HESABI
SAYIM FAZLALARI HESABI
FĠNANSAL KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN
BORÇLAR
ERTELENMĠġ FĠNANSAL KĠRALAMA
BORÇLANMA MALĠYETLERĠ
DĠĞER FAALĠYET BORÇLARI HESABI
ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR
HESABI
KAMUYA AĠT
ERTELENMĠġ/TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ
BORÇLAR
KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI HESABI
DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI
GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER
HESABI
GĠDER TAHAKKUKLARI HESABI
NET DEĞER HESABI
SERMAYE DÜZELTMESĠ OLUMLU
FARKLARI
SERMAYE DÜZELTMESĠ OLUMSUZ
FARKLARI (-)
KALANI
BORÇ
ALACAK
BORÇ
ALACAK
0,00
0,00
0,00
0,00
878,34
0,00
0,00
0,00
878,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.221,59
0,00
240.221,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419,40
0,00
141.645.331,11
419,40
0,00
141.645.331,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
47
KODU
510
511
512
513
519
522
570
580
590
591
600
610
630
648
658
690
697
698
800
805
810
830
831
833
HESAPLARIN
ADI
TUTARI
YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI
GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET
SONUÇLARI HESABI
GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ FAALĠYET
SONUÇLARI HESABI(-)
DÖNEM OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI
HESABI
DÖNEM OLUMSUZ FAALĠYET SONUÇLARI
HESABI(-)
GELĠRLER HESABI
ĠNDĠRĠM ĠADE VE ĠSKONTOLAR
HESAPLARI (-)
GĠDERLER HESABI
ENFLASYON DÜZELTMESĠ KARLARI
ENFLASYON DÜZELTMESĠ ZARARLARI (-)
FAALĠYET SONUÇLARI HESABI
YILLARA YAYGIN ĠNġAAT ENFLASYON
DÜZELTME HESABI
ENFLASYON DÜZELTME HESABI
BÜTÇE GELĠRLERĠ HESABI
GELĠR YANSITMA HESABI
BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER
HESABI
BÜTÇE GĠDERLERĠ HESABI
KALANI
BORÇ
ALACAK
BORÇ
ALACAK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.893.893,00
209.472.324,66
0,00
184.578.431,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.240.379,28
0,00
150.240.379,28
25.758.547,45
227.455.612,01
25.758.547,45
227.455.612,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.969.438,52
0,00
0,00
223.041.741,75
0,00
75.969.438,52
0,00
0,00
223.041.741,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.611.143,32
87.436.119,63
0,00
0,00
87.611.143,32
87.436.119,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.810.954,98
0,00
0,00
0,00
80.810.954,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
48
KODU
834
835
895
900
901
903
904
905
906
907
910
911
912
913
920
921
930
931
940
942
944
945
946
947
948
HESAPLARIN
ADI
TUTARI
GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI
GĠDER YANSITMA HESABI
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI
GÖNDERĠLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERĠ
HESABI
BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI
ÖDENEKLĠ GĠDERLER HESABI
MAHSUP DÖNEMĠNE AKTARILAN
KULLANILACAK ÖDENEKLER H
MAHSUP DÖNEMĠNE AKTARILAN
ÖDENEKLER HESABI
TEMĠNAT MEKTUPLARI HESABI
TEMĠNAT MEKTUPLARI EMANETLERĠ
HESABI
KĠġĠLERE AĠT MENKUL KIYMETLER
HESABI
KĠġĠLERE AĠT MENKUL KIYMET
EMANETLERĠ HESABI
GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI
GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI HESABI
KALANI
BORÇ
ALACAK
BORÇ
ALACAK
0,00
80.810.954,98
167.634.357,16
0,00
80.810.954,98
167.634.357,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222.210.475,94
221.647.454,34
0,00
0,00
80.810.954,98
222.210.475,94
221.647.454,34
0,00
0,00
80.810.954,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.657.984,22
0,00
9.785.113,98
0,00
46.872.870,24
0,00
0,00
9.785.113,98
56.657.984,22
0,00
46.872.870,24
744.980,25
553.554,00
191.426,25
0,00
553.554,00
35.780.659,42
35.533.373,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
744.980,25
35.780.659,42
35.533.373,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191.426,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
49
KODU
HESAPLARIN
ADI
TUTARI
949
950
951
954
955
956
957
958
959
980
981
ĠZLEMEYE TABĠ VARLIK BORÇLULAR
HESABI
ĠZLEMEYE TABĠ VARLIK ALACAKLILAR
HESABI
KALANI
BORÇ
ALACAK
BORÇ
ALACAK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.001.805,03
91.262.680,16
19.739.124,87
0,00
91.232.680,11
3.281.106.030,84
110.971.804,98
3.281.106.030,84
0,00
448.062.396,91
19.739.124,87
448.062.396,91
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
50
Tablo 22: Faaliyet Sonuçları
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı
Gider Türü
Hesap Kodu
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
630
Giderler Hesabı
172.699.206,26
65.856.388,71
-162%
630.01
Personel Giderleri
21.918.327,27
24.495.910,92
11%
630.01.01
Memur MaaĢları
20.334,40
46.460,11
56%
630.01.01.05
Ek ÇalıĢma KarĢılıkları
20.334,40
46.460,11
56%
630.01.01.05.01
Ġcra Komitesi Huzur Hakkı
20.334,40
46.460,11
56%
630.01.02
SözleĢmeli Personel
21.897.992,87
24.449.450,81
10%
630.01.02.01
Ücretler
14.828.396,71
22.885.043,69
35%
630.01.02.01.90
Diğer SözleĢmeli Personel Ücretleri
14.828.396,71
22.885.043,69
35%
630.01.02.02
Zamlar Ve Tazminatlar
141.767,45
193.099,57
27%
630.01.02.02.90
Diğer SözleĢmeli Personel Zam Ve Tazminatları
141.767,45
193.099,57
27%
630.01.02.03
Ödenekler
12.900,48
100%
630.01.02.03.90
Diğer SözleĢmeli Personel Ödenekleri
12.900,48
100%
630.01.02.04
Sosyal Haklar
1.255.803,07
1.295.117,04
3%
630.01.02.04.90
Diğer SözleĢmeli Personelin Sosyal Hakları
1.255.803,07
1.295.117,04
3%
630.01.02.05
Ek ÇalıĢma KarĢılıkları
19.933,96
12.150,97
-64%
630.01.02.05.90
Diğer SözleĢmeli Personelin Ek ÇalıĢma KarĢılıklar
19.933,96
12.150,97
-64%
630.01.02.06
Ödül Ve Ġkramiyeler
5.652.091,68
51.139,06
-10952%
630.01.02.06.90
Diğer SözleĢmeli Personel Ödül Ve Ġkramiyeleri
5.652.091,68
51.139,06
-10952%
630.01.02.90
Sendika ĠĢveren Hissesi
0,00
#SAYI/0!
630.01.02.90.90
Sendika ĠĢveren Hissesi
0,00
#SAYI/0!
630.02
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Prim Gid.
1.530.848,87
6%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
1.434.793,64
51
Gider Türü
Hesap Kodu
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
630.02.02
SözleĢmeli Personel Ġçin Tahak. Ettirilen KarĢılık
1.434.793,64
1.530.848,87
6%
630.02.02.01
Emekli Sandığına
1.207.589,92
1.291.028,70
6%
630.02.02.01.01
Emekli Sandığına
1.207.589,92
1.291.028,70
6%
630.02.02.02
Sosyal Sigortalar Kurumuna
227.203,72
239.820,17
5%
630.02.02.02.01
Sosyal Sigortalar Kurumuna
227.203,72
239.820,17
5%
630.03
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
9.004.884,24
10.535.817,26
15%
630.03.02
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
1.425.450,80
1.232.113,74
-16%
630.03.02.01
Kırtasiye Ve Büro Malzemesi Alımları
279.715,11
203.676,34
-37%
630.03.02.01.01
Kırtasiye Alımları
228.913,30
160.506,41
-43%
630.03.02.01.02
Büro Malzemesi Alımları
11.291,31
11.089,50
-2%
630.03.02.01.03
Periyodik Yayın Alımları
8.432,27
1.446,30
-483%
630.03.02.01.04
Diğer Yayın Alımları
6.801,18
736,56
-823%
630.03.02.01.05
Baskı Ve Cilt Giderleri
12.369,76
5.924,85
-109%
630.03.02.01.90
Diğer Kırtasiye Ve Büro Malzemesi Alımları
11.907,29
23.972,72
50%
630.03.02.02
Su Ve Temizlik Malzemesi Alımları
180.911,63
139.835,42
-29%
630.03.02.02.01
Su Alımları
127.246,31
115.539,80
-10%
630.03.02.02.02
Temizlik Malzemesi Alımları
53.665,32
24.295,62
-121%
630.03.02.03
Enerji Alımları
793.729,38
774.834,61
-2%
630.03.02.03.01
Yakacak Alımları
270.030,88
243.375,34
-11%
630.03.02.03.02
Akaryakıt Ve Yağ Alımları
248.476,43
219.220,77
-13%
630.03.02.03.03
Elektrik Alımları
275.222,07
312.238,50
12%
630.03.02.04
Yiyecek,Ġçecek Ve Yem Alımları
13.520,92
26.672,38
49%
630.03.02.04.02
Ġçecek Alımları
13.520,92
26.672,38
49%
630.03.02.06
Özel Malzeme Alımları
95.959,70
74.445,48
-29%
630.03.02.06.01
Laborat. Malz. Ġle Kimyevi Ve Temrinlik Malz.Alım.
95.604,06
68.705,02
-39%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
52
Gider Türü
Hesap Kodu
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
355,64
5.740,46
94%
630.03.02.06.90
Diğer Özel Malzeme Alımları
630.03.02.09
Diğer Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları
61.614,06
12.649,51
-387%
630.03.02.09.01
Bahçe Malzemesi Alımları Ġle Yapım Ve Bakım Gid.
3.518,75
1.972,73
-78%
630.03.02.09.90
Diğer Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları
58.095,31
10.676,78
-444%
630.03.03
Yolluklar
461.671,62
419.312,39
-10%
630.03.03.01
Yurt Ġçi Geçici Görev Yollukları
345.910,64
285.789,93
-21%
630.03.03.01.01
Yurt Ġçi Geçici Görev Yollukları
343.909,90
283.219,45
-21%
630.03.03.01.02
Yurt Ġçi Tedavi Yollukları
2.000,74
2.570,48
22%
630.03.03.02
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
500,00
27.144,49
98%
630.03.03.02.01
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
500,00
27.144,49
98%
630.03.03.03
YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları
115.260,98
106.377,97
-8%
630.03.03.03.01
Yurt DıĢı Geçici Görev Yollukları
115.260,98
106.377,97
-8%
630.03.03.03.02
Yurt DıĢı Tedavi Yollukları
0,00
#SAYI/0!
630.03.04
Görev Giderleri
34.626,71
52.004,01
33%
630.03.04.02
Yasal Giderler
3.636,52
37.648,93
90%
630.03.04.02.04
Mahkeme Harç Ve Giderleri
3.636,52
30.173,92
88%
630.03.04.02.05
Ödül, Ġkramiye Ve Benzeri Ödemeler
7.475,01
100%
630.03.04.03
Ödenecek Vergi Resim Harçlar Ve Benzeri Giderler
30.990,19
14.355,08
-116%
630.03.04.03.01
Vergi Ödemeleri Ve Benzeri Giderler
9.156,30
4.650,48
-97%
630.03.04.03.02
ĠĢletme Ruhsatıi Ve Benzeri Giderler
1.662,05
704,41
-136%
630.03.04.03.90
Diğer Vergi Resim Harçlar Ve Benzeri Giderler
20.171,84
9.000,19
-124%
630.03.05
Hizmet Alımları
4.985.919,82
6.828.966,67
27%
630.03.05.01
MüĢavir Firma Ve KiĢilere Ödemeler
3.729.081,29
5.331.149,22
30%
630.03.05.01.01
Etüd Proje BilirkiĢi Ekspertiz Giderleri
7.486,34
238,00
-3046%
630.03.05.01.02
AraĢtırma Ve GeliĢtirme Giderleri
-
0,00
#SAYI/0!
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
53
630.03.05.01.03
Gider Türü
Bilgisayar Hizmeti Alımları(Yazılım Ve Donanım
Har
630.03.05.01.04
Müteahitlik Hizmetleri
630.03.05.01.04.01
Temizlik Hizmetleri
2.687.913,72
100%
630.03.05.01.04.02
Güvenlik Hizmetleri
618.572,51
100%
630.03.05.01.06
Enformasyon Ve Raporlama Giderleri
0,00
#SAYI/0!
630.03.05.01.90
Diğer MüĢavir Firma Ve KiĢilere Ödemeler
688.540,82
2.000.096,35
66%
630.03.05.02
HaberleĢme Giderleri
659.674,94
840.915,35
22%
630.03.05.02.01
Posta Ve Telgraf Giderleri
37.507,92
51.176,38
27%
630.03.05.02.02
Telefon Abonelik Ve Kullanım Ücretleri
522.275,17
438.110,26
-19%
630.03.05.02.03
Bilgiye Abonelik Giderleri
99.891,85
351.575,04
72%
630.03.05.02.06
Hat Kira Giderleri
53,67
100%
630.03.05.03
TaĢıma Giderleri
95.908,89
89.513,07
-7%
630.03.05.03.04
GeçiĢ Ücretleri
1.321,86
2.465,03
46%
630.03.05.03.90
Diğer TaĢıma Giderleri
94.587,03
87.048,04
-9%
630.03.05.04
Tarifeye Bağlı Ödemeler
231.520,33
329.682,60
30%
630.03.05.04.01
Ġlan Giderleri
222.277,35
310.613,71
28%
630.03.05.04.02
Sigorta Giderleri
5.255,07
4.211,92
-25%
630.03.05.04.90
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
3.987,91
14.856,97
73%
630.03.05.09
Diğer Hizmet Alımları
269.734,37
237.706,43
-13%
630.03.05.09.01
Yurt Ġçi Staj Ve Öğrenim Giderleri
167.940,17
165.349,33
-2%
630.03.05.09.03
Kurslara Katılma Giderleri
25.647,04
14.899,58
-72%
630.03.05.09.90
Diğer Hizmet Alımları
76.147,16
57.457,52
-33%
630.03.06
Kira Giderleri
763.574,00
1.174.300,03
35%
630.03.06.01
TaĢıt Kiralanması Giderleri
398.900,06
615.536,75
35%
630.03.06.02
Hizmet Binası Kiralanma Giderleri
354.838,86
547.305,50
35%
Hesap Kodu
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
11.225,03
24.328,64
54%
3.021.829,10
3.306.486,23
9%
54
Gider Türü
Hesap Kodu
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
-
0,00
#SAYI/0!
9.835,08
11.457,78
14%
630.03.06.03
Bilgisayar,Bil.Sis.Ve Yazılımları Kir. Giderleri
630.03.06.04
Diğer Kiralama Giderleri
630.03.07
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
346.390,35
316.175,03
-10%
630.03.07.01
Temsil Giderleri
20.440,67
27.231,74
25%
630.03.07.01.01
Temsil,Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon Giderleri
20.440,67
27.231,74
25%
630.03.07.02
325.949,68
288.943,29
-13%
630.03.07.02.01
Tanıtma Giderleri
Tanıtma,Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon
Giderleri
325.949,68
288.943,29
-13%
630.03.08
Maddi Duran Varlık Bakım Onarım Giderleri
937.278,63
501.775,24
-87%
630.03.08.01
Menkul Mal Alım Giderleri
73.614,07
21.166,23
-248%
630.03.08.01.01
Büro Ve ĠĢyeri Mal Ve Malzeme Giderleri
41.557,28
8.121,23
-412%
630.03.08.01.02
Büro Ve ĠĢyeri Makine Ve Teçhizat Alım Giderleri
12.938,23
6.401,77
-102%
630.03.08.01.03
Avadan Lık Ve Yedek Parça Giderleri
702,80
3.385,50
79%
630.03.08.01.04
Yangından Koruma Malzemeleri Giderleri
1.002,37
1.341,85
25%
630.03.08.01.90
Diğer Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alım Giderleri
17.413,39
1.915,88
-809%
630.03.08.02
Bakım Ve Onarım Giderleri
589.693,83
341.637,40
-73%
630.03.08.02.01
TefriĢat Bakım Ve Onarım Giderleri
27.237,03
12.206,21
-123%
630.03.08.02.02
Makine Teçhizat Bakım Ve Onarım Giderleri
321.212,06
257.370,20
-25%
630.03.08.02.03
TaĢıt Bakım Ve Onarım Giderleri
38.553,95
15.915,21
-142%
630.03.08.02.90
Diğer Bakım Ve Onarım Giderleri
202.690,79
56.145,78
-261%
630.03.08.03
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri
273.970,73
138.971,61
-97%
630.03.08.03.01
Hizmet Binası Bakım Ve Onarım Giderleri
273.970,73
138.971,61
-97%
630.03.08.03.01.01
Büro Bakım Ve Onarımı Giderleri
213.625,26
92.534,37
-131%
630.03.08.03.01.90
Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım Giderleri
60.345,47
46.437,24
-30%
630.03.99
Diğer Mal Ve Hizmet Giderleri
49.972,31
11.170,15
-347%
630.03.99.01
Gayri Maddi Hak Giderleri
49.972,31
11.170,15
-347%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
55
Gider Türü
Hesap Kodu
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
49.972,31
11.170,15
-347%
630.03.99.01.01
Bilgisayar Yazılım Giderleri Ve Yapım Giderleri
630.04
Faiz Giderleri
0,00
#SAYI/0!
630.04.99
Diğer Faiz Giderleri
0,00
#SAYI/0!
630.06
Amortisman Giderleri
0,00
#SAYI/0!
630.06.01
Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri
0,00
#SAYI/0!
630.06.01.02
Binaların Amortisman Giderleri
0,00
#SAYI/0!
630.06.01.03
Tesis Makina Cihazların Amortisman Giderleri
0,00
#SAYI/0!
630.06.01.04
TaĢıtların Amortisman Giderleri
0,00
#SAYI/0!
630.06.01.05
0,00
#SAYI/0!
0,00
#SAYI/0!
630.06.02
DemirbaĢların Amortisman Giderleri
Diğer Maddi Duran Varlıkların Amortisman
Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman
Gideri
0,00
#SAYI/0!
630.06.02.01
Hakların Amortisman Giderleri
0,00
#SAYI/0!
630.06.02.04
0,00
#SAYI/0!
630.06.02.07
Özel Maliyetlerin Amortisman Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklaramortis.
Gider.
0,00
#SAYI/0!
630.06.03
Diğer Duran Varlıkların Amortisman Gideri
0,00
#SAYI/0!
630.09
Yapılan BağıĢ Ve Yardımlar
Diğer Gen. Yön. Birimlerineyapılan BağıĢ Ve
Yardım
0,00
#SAYI/0!
0,00
#SAYI/0!
0,00
#SAYI/0!
630.09.03.02.01
Sermaye BağıĢ Ve Yardımları
Genel Bütçe Kaps.Kamu Ġdare.Yap.BağıĢ Ve
Yardımlar
0,00
#SAYI/0!
630.10
Sosyal Risk Ödemeleri
737.596,93
705.533,80
-5%
630.10.02
ĠĢverence ÇalıĢan. Ġçin Yapılansosyal Risk Ödeme
737.596,93
688.570,00
-7%
630.10.02.01
Cenaze Giderleri
0,00
#SAYI/0!
630.10.02.02
Kamu Personeli Tedavi Giderleri
653.570,00
-13%
630.06.01.06
630.09.03
630.09.03.02
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
737.596,93
56
Gider Türü
Hesap Kodu
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
630.10.02.02.02
Kamu Personeli Tedavi Giderleri
502.301,31
432.940,83
-16%
630.10.02.02.03
235.295,62
220.629,17
-7%
630.10.02.03
Kamu Personeli Ġla Ç Giderleri
Sosy.Güvenlik Kur.Fatura KarĢ.Öd. Ġkramiye Vb
Gid.
35.000,00
100%
630.10.09
Diğer Sosyal Risk Ödemeleri
16.963,80
100%
630.10.09.07
ĠĢsizlik Sigortası Primi Devlet Payı Ödemeleri
16.963,80
100%
630.11
4.438,61
100%
630.11.01
Değer Ve Miktar DeğiĢimleri Giderleri
Döviz Mevcudu Değerleme.OluĢan Olumsuz Kur
Farklar
4.411,14
100%
630.11.02
Kur DeğiĢik.Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stok ArtıĢ
5,50
100%
630.11.03
Kur De.Nedeni. Döviz Cinsi Veilen Borç.Doğ.Al.Az
21,97
100%
630.11.04
Kur DeğiĢikliği DıĢındaki Değ Ve Miktar DeğiĢ.Kay
0,00
#SAYI/0!
630.11.99
Diğer Değer Ve Miktar DeğiĢim Giderleri
0,00
#SAYI/0!
630.12
Gelirlerin Red Ve Ġadesinden Kaynaklanan Giderler
3.938,13
100%
630.12.04
0,00
#SAYI/0!
630.12.04.03
BağıĢ Ve Yardımlar
Diğer Genel Yön. Birim.Den Alın. BağıĢ Ve
Yardım
0,00
#SAYI/0!
630.12.04.03.01
Cari BağıĢ Ve Yardımlar
0,00
#SAYI/0!
630.12.04.03.01.01
Genel Bütçe Kaps.Ġdareler.Alınan BağıĢ Ve Yardım
0,00
#SAYI/0!
630.12.04.03.01.01.01
T.C.San.Ve Tic.Bak.Bütçe Ödenek/Genel Bütçe
0,00
#SAYI/0!
630.12.04.03.01.01.02
Ö.Ġ.B.
0,00
#SAYI/0!
630.12.06
TeĢebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.01
Mal Ve Hizmet SatıĢ Gelirleri
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.01.01
Eğitim Gelirleri
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.01.02
DanıĢmanlık Gelirleri
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.01.03
Laboratuvar Gelirleri
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.01.04
Bilgilendirme Gelirleri
0,00
#SAYI/0!
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
57
Gider Türü
Hesap Kodu
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
630.12.06.01.05
Belgelendirme Gelirleri
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.01.99
Diğer Gelirler
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.02
Kira Gelirleri
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.03
Faiz Gelirleri
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.03.01
Menkul Kıymet Ve GecikmiĢ Ödemeler Faizi
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.03.01.01
Menkul Kıymet Faizi
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.03.01.02
GecikmiĢ Ödemeler Faizi
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.03.90
Diğer Faizler
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.04
Temettü Gelirleri
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.05
Cezalar
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.06
KiĢi Ve Kurumlardan Alınan Paylar
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.06.01
Kamu Bankaları
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.06.02
Kit
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.06.03
Osb
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.06.04
Tobb
0,00
#SAYI/0!
630.12.06.06.05
Tesk
0,00
#SAYI/0!
630.12.11
0,00
#SAYI/0!
0,00
#SAYI/0!
630.12.11.04
Değer Ve Miktar DeğiĢim Gelirleri
Döviz Mevcudu Değerleme.OluĢan Olumlu Kur
Farkları
Kur DeğiĢikliği DıĢındaki Dğer Ve Miktar
DeğiĢ.Kay
0,00
#SAYI/0!
630.12.11.99
Diğer Değer Ve Miktar DeğiĢim Gelirleri
0,00
#SAYI/0!
630.12.20
Diğer Gelirler
3.938,13
100%
630.12.20.02
KiĢi Lerden Alacaklar
0,00
#SAYI/0!
630.12.20.03
Konusu Kalmayan KarĢılık Gelirleri
3.938,13
100%
630.12.20.03.01
ġüpheli Alacak KarĢılıklarından Kaynaklananlar
0,00
#SAYI/0!
630.12.11.01
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
58
Gider Türü
Hesap Kodu
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
630.12.20.03.02
Takipteki Kurum Alacak KarĢılıklar.Kaynaklananlar
0,00
#SAYI/0!
630.12.20.03.04
Kıdemtazminatı KarĢılıklarından Kaynaklananlar
0,00
#SAYI/0!
630.12.20.03.99
Diğer Borç Ve Gider KarĢılıklarından Kaynaklanan
3.938,13
100%
630.12.20.99
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gelirler
0,00
#SAYI/0!
630.12.20.99.03
ĠĢtirak Gelirleri
0,00
#SAYI/0!
630.12.20.99.06
Basılı Evrak Form Kitap Yayın SatıĢ Gelirleri
0,00
#SAYI/0!
630.12.20.99.09
Değerli Kağıtların SatıĢı
0,00
#SAYI/0!
630.12.20.99.09.01
ġartname SatıĢları
0,00
#SAYI/0!
630.12.20.99.10
0,00
#SAYI/0!
630.12.20.99.10.01
Alınan BağıĢ Ve Yardımlar
Kurumlardan Ve KiĢilerdenalınan BağıĢ Ve
Yardımlar
0,00
#SAYI/0!
630.12.20.99.10.01.01
Kurumlardan Alınan BağıĢlar
0,00
#SAYI/0!
630.12.20.99.10.01.02
Kurumlardan Alınan Yardımlar
0,00
#SAYI/0!
630.12.20.99.10.01.02.01
Sponsorluk Gelirleri
0,00
#SAYI/0!
630.12.20.99.10.01.02.02
Diğer Gelirler
0,00
#SAYI/0!
630.12.20.99.10.02
Proje Yardımları
0,00
#SAYI/0!
630.12.20.99.10.02.01
Ab Projeleri
0,00
#SAYI/0!
630.12.20.99.10.02.01.01
Ankara Abm
0,00
#SAYI/0!
630.12.20.99.10.02.01.02
Ġstanbul Abm
0,00
#SAYI/0!
630.12.20.99.10.02.01.03
Fashion Net
0,00
#SAYI/0!
630.12.20.99.10.02.02
Diğer Projeler
0,00
#SAYI/0!
630.20
Diğer Giderler
28.579.901,12
-388%
630.20.01
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler
0,00
#SAYI/0!
630.20.01.02
KiĢilerden Alacaklardan Silinenler
0,00
#SAYI/0!
630.20.01.02.01
Maliye Bakanı Veya Üst Yönetici Taraf.Silinen Alac
0,00
#SAYI/0!
630.20.01.02.02
Bütçe Veya Diğer Mevzuatla Silinen Alacaklar
0,00
#SAYI/0!
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
139.603.604,18
59
Gider Türü
Hesap Kodu
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
630.20.01.03
Kurum Alacaklarından Silinenler
0,00
#SAYI/0!
630.20.01.03.03
Kurumca Verilen Borclardan Doğan Alacaklar
0,00
#SAYI/0!
630.20.01.03.09
Diğer Kurum Alacakları
0,00
#SAYI/0!
630.20.01.99
Diğer Alacaklardan Silinenler
Sübvansiyon BağıĢ Yardım DıĢındaki Transfer
Gideri
Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yapılan
Transferler
0,00
#SAYI/0!
103.252.103,31
28.564.764,24
-261%
28.745,00
6.292,00
-357%
28.745,00
6.292,00
-357%
28.745,00
6.292,00
-357%
93.415.072,80
26.823.194,20
-248%
630.20.02
630.20.02.02
630.20.02.02.01.01
Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara
Dernek Birlik Kurum KuruluĢ Sandık
Vb.KuruluĢlara
630.20.02.04
Hane Halkına Yapılan Transferler
630.20.02.04.01
DanıĢmanlık Ve Eğitim Destekleri
1.588.762,59
100%
630.20.02.04.01.01
DanıĢmanlık Destekleri
1.466.107,76
100%
630.20.02.04.01.02
Eğitim Destekleri
122.654,83
100%
630.20.02.04.02
Teknoloji GeliĢtirme Ve Yenilik Destekleri
761.804,23
100%
630.20.02.04.02.01
729.050,49
100%
630.20.02.04.02.01.01
Teknoloji AraĢtırma Ve GeliĢtirme Destekleri
Mal.Teç.Prototip Üret.Gid.Ve Den.Amaçlı
Hammadde G
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.02.01.03
Kalite GeliĢtirme Ve Teknolojik Donanım Desteği
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.02.01.05
DanıĢmanlık Desteği
631.248,12
100%
630.20.02.04.02.01.06
Arge Sonuçları Nı Yayınlama Desteği
6.185,49
100%
630.20.02.04.02.01.07
Teknopark Kira Desteği
79.614,61
100%
630.20.02.04.02.01.08
YutdıĢı Kongre Konf.Panel. Semp.Topl. Tek.Fuar D
12.002,27
100%
630.20.02.04.02.02
Sınai Mülkiyet Hakları Destekleri
32.753,74
100%
630.20.02.04.02.02.01
Patent Belgesi
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.02.02.02
Faydalı Model Belgesi
9.750,37
100%
630.20.02.04.02.02.03
Endüstriyel Tasarım Ve Tescil Belgesi
23.003,37
100%
630.20.02.02.01
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
60
Gider Türü
Hesap Kodu
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.02.02.04
Entegre Devretopografyalarıtescil Belgesi
630.20.02.04.03
BiliĢim Destekleri
1.778.946,60
100%
630.20.02.04.03.01
Bilgisayar Yazılım Desteği
1.736.005,00
100%
630.20.02.04.03.02
E-Ticareti Yönlendirme Desteği
42.941,60
100%
630.20.02.04.03.02.01
Alt Yapı Desteği
14.841,60
100%
630.20.02.04.03.02.02
E Ticaret Desteği
28.100,00
100%
630.20.02.04.04
Kalite GeliĢtirme Destekleri
243.459,41
100%
630.20.02.04.04.01
Genel Test Analiz Kal.Ce ĠĢaret Test Analiz Dest
243.459,41
100%
630.20.02.04.04.01.01
Genel Test Analiz Kalibrasyon Desteği
172.184,82
100%
630.20.02.04.04.01.02
Ce ĠĢaretlemesine ĠliĢkin Analiz Desteği
71.274,59
100%
630.20.02.04.05
Pazar AraĢtırma Ve Ġhracaatı GeliĢtirme Destekleri
2.551.932,53
100%
630.20.02.04.05.01
Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Destekleri
201.723,74
100%
630.20.02.04.05.01.01
Sanayi Ġhtisas Fuarları
196.373,21
100%
630.20.02.04.05.01.02
Genel Sanayi Fuarları
5.350,53
100%
630.20.02.04.05.02
Yurtiçi Uluslarara San. Ġhtisasfuarlar.Kat. Dest.
132.457,94
100%
630.20.02.04.05.03
Milli Katılım Düzeyindeki YurtdıĢı Fuarlar.Kat
165.829,25
100%
630.20.02.04.05.03.01
Ürün Sergileme
165.829,25
100%
630.20.02.04.05.04
Milli Katılım DıĢındaki YurtdıĢı Fuarlar.Kat
587.992,57
100%
630.20.02.04.05.04.01
Ürün Sergileme
587.992,57
100%
630.20.02.04.05.05
Tanıtım Desteği
1.400.341,82
100%
630.20.02.04.05.05.01
BroĢür Katolog
834.296,07
100%
630.20.02.04.05.05.02
Etiket Baskılı Cd
532.285,25
100%
630.20.02.04.05.05.03
Web Sayfası Hazırlama
33.760,50
100%
630.20.02.04.05.06
Marka Yönlendirme Desteği
63.587,21
100%
630.20.02.04.06
Uluslararası ĠĢbirliği GeliĢtirme Destekleri
22.042,60
100%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
61
Gider Türü
Hesap Kodu
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
630.20.02.04.06.01
Ġhr.Amaçlı YurtdıĢı ĠĢ Gezisi (Ġyig) Katılım Dest.
22.042,60
100%
630.20.02.04.06.01.01
UlaĢım
14.485,24
100%
630.20.02.04.06.01.02
Konaklama
7.557,36
100%
630.20.02.04.06.02
EĢleĢtirme Desteği
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.06.02.01
Temel Hizmetler
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.06.02.02
Organizasyonel Hizmetler
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.06.02.03
DanıĢmanlık Hizmetleri
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.06.02.04
Daimi Sergi Showroom Hizmetleri
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.07
Bölgesel Kalkınma Destekleri
4.784.327,18
100%
630.20.02.04.07.01
Yerel Ekonomik AraĢtırma Destekleri
1.400,00
100%
630.20.02.04.07.02
Ortak Kullanım Amaçlı Makina Techizat Destekleri
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.07.02.01
Makina Techizat Desteği(Finansal Kira.Gid.Ġçin )
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.07.03
Altyapı Üstyapı Uygulama Proje Desteği
179.612,02
100%
630.20.02.04.07.04
Nitelikli Eleman Desteği
4.603.315,16
100%
630.20.02.04.07.04.01
Dört Yıllık Yüksek Okul Mezunları Ġçin
4.481.152,89
100%
630.20.02.04.07.04.02
Ġki Yıllık Yüksek Okul Mezunları Ġçin
122.162,27
100%
630.20.02.04.08
GiriĢimciliği GeliĢtirme Destekleri
322.848,81
100%
630.20.02.04.08.01
Yeni GiriĢimci Desteği
322.848,81
100%
630.20.02.04.08.01.01
ĠĢ Kurma
320.000,00
100%
630.20.02.04.08.01.02
Sabit Yatırım (Finansal Kiralama Giderleri Ġçin )
2.848,81
100%
630.20.02.04.08.02
ĠĢ GeliĢtirme Merkezi Desteği
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.09
Fon Ve Sermaye ĠĢtirak Yönetimi
12.249.492,03
100%
630.20.02.04.09.01
ĠĢtiraklere Sermaye Aktarımı
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.09.02
ĠĢtiraklere Fon Aktarımı
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.09.03
Geri Ödemesiz Kobi Destek Kredisi
12.249.492,03
100%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
62
Gider Türü
Hesap Kodu
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
4.354.315,10
100%
134.132,81
100%
630.20.02.04.09.03.01
Ġhracaat Kredisi Desteği
630.20.02.04.09.03.01.01
Vakıflar Bankkası Ġhracaat Kredisi Desteği
630.20.02.04.09.03.01.02
Halk Bankkası Ġhracaat Kredisi Desteği
2.955.561,13
100%
630.20.02.04.09.03.01.03
Ziraat Bankası Ġhracaat Kredisi Desteği
1.264.621,16
100%
630.20.02.04.09.03.02
Nitelikli Eleman Desteği
2.838.029,06
100%
630.20.02.04.09.03.02.01
Vakıflar Bankası Geri DönüĢsüz Ġstihdam Kredisi
2.838.029,06
100%
630.20.02.04.09.03.03
E-BiliĢim Kredisi Desteği
5.057.147,87
100%
630.20.02.04.09.03.03.01
E-BiliĢim Kredisi Desteği
5.057.147,87
100%
630.20.02.04.10
Projeler
2.519.578,22
-222%
630.20.02.04.10.01
Ab Projeleri
131.254,49
100%
630.20.02.04.10.01.01
Ankara Abm
10.159,08
100%
630.20.02.04.10.01.02
Ġstanbul Abm
45.179,06
100%
630.20.02.04.10.01.03
Samsun Abm
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.10.01.04
Konya Abm
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.10.01.05
Gaziantep Abm
74.408,00
100%
630.20.02.04.10.01.06
Adana Abm
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.10.01.10
Fashion Net
1.508,35
100%
630.20.02.04.10.02
Diğer Projeler
385.436,59
100%
630.20.02.04.10.02.01
Cezaevleri Projeler
50.417,27
100%
630.20.02.04.10.02.02
Irc
87.413,59
100%
630.20.02.04.10.02.03
Kobi Altyapı Güçlendirme Ġhracata Hazırlama Prj.
20.760,72
100%
630.20.02.04.10.02.04
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.10.02.05
Fashıon Net Projesi
Kadın-Genç Dek.Cam Ürtm.Ġstih.ĠĢgücü Piy.
OluĢ.Prj
33.620,00
100%
630.20.02.04.10.02.06
Fashıon To Future Projesi
1.339,37
100%
630.20.02.04.10.02.07
Mermerciliği GeliĢtirme Projesi
0,00
#SAYI/0!
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
8.117.194,44
63
Gider Türü
Hesap Kodu
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
8.673,00
100%
0,00
#SAYI/0!
181.948,29
100%
1.264,35
100%
2.002.887,14
-305%
630.20.02.04.10.02.08
BiliĢim Çırakları Projesi
630.20.02.04.10.02.09
Dünya Türk Kobileri V.T. Web Portalı Projesi
630.20.02.04.10.02.10
Ab Kosgeb Ayakkabıcılık Eğit.Ens.Faaliy.Sürd.Prj
630.20.02.04.10.02.11
Map Prj
630.20.02.04.10.03
Yatırım Projeleri
630.20.02.04.10.03.1
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
253.895,83
100%
630.20.02.04.10.03.1.1
MüĢavir Firma Ve KiĢilere Ödemeler
253.895,83
100%
630.20.02.04.10.03.1.1.1
Proje Giderleri
253.895,83
100%
630.20.02.04.10.03.1.1.2
MüĢavirlik Giderleri
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.10.03.2
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.10.03.2.1
MüĢavir Firma Ve KiĢilere Ödemeler
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.10.03.2.1.1
Proje Giderleri
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.10.03.2.1.2
MüĢavirlik Giderleri
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.10.03.3
Menkul Malların Büyük Onarım Gid.
190.126,40
100%
630.20.02.04.10.03.3.1
MüĢavir Firma Ve KiĢilere Ödemeler
8.000,00
100%
630.20.02.04.10.03.3.1.1
Proje Giderleri
8.000,00
100%
630.20.02.04.10.03.3.1.2
MüĢavirlik Giderleri
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.10.03.3.2
Malzeme Giderleri
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.10.03.3.2.1
Malzeme Giderleri
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.10.03.3.3
Müteahhitlik Hizmetleri
182.126,40
100%
630.20.02.04.10.03.3.3.1
Müteahhitlik Hizmetleri
182.126,40
100%
630.20.02.04.10.03.3.4
Diğer Giderler
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.10.03.3.4.1
Diğer Giderler
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.10.03.4
Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.
1.549.123,60
100%
630.20.02.04.10.03.4.1
Mütaahhitlik Giderleri
1.549.123,60
100%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
8.117.194,44
64
Gider Türü
Hesap Kodu
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
1.549.123,60
100%
630.20.02.04.10.03.4.1.1
Hizmet Binası
630.20.02.04.10.03.4.1.2
Diğer
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.10.03.4.2
Diğer Giderler
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.10.03.4.2.1
Diğer Giderler
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.04.10.03.5
Sermaye Transferleri
9.741,31
100%
630.20.02.04.10.03.5.1
Sermaye Transferleri
9.741,31
100%
630.20.02.04.10.03.5.1.1
Özel TeĢebbüslere
9.741,31
100%
630.20.02.05
DıĢ Dünyaya Yapılan Transferler
1.691.091,07
1.735.278,04
3%
630.20.02.05.01
Uluslararası KuruluĢlara Yapılan Ödemeler
1.675.226,95
1.735.278,04
3%
630.20.02.05.01.01
Uluslararası KuruluĢlara Yapılan Üyelik Aidatı Öd
16.543,30
8.083,08
-105%
630.20.02.05.01.02
Uluslararası KuruluĢlara Katkı Ödemeleri
1.658.683,65
1.727.194,96
4%
630.20.02.05.01.03
Uluslararası KuruluĢlara Yardım Ödemeleri
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.05.09
Diğer YurtdıĢı Transferleri
15.864,12
0,00
#SAYI/0!
630.20.02.05.09.01
Diğer YurtdıĢı Transferleri
15.864,12
0,00
#SAYI/0!
630.20.03
KarĢılık Giderleri
0,00
#SAYI/0!
630.20.03.01
ġüpheli Alacak KarĢılıklarından Kaynaklananlar
0,00
#SAYI/0!
630.20.03.02
Takipteki Kurum Alacak KarĢılıklar.Kaynaklananlar
0,00
#SAYI/0!
630.20.03.03
Stok Değer DüĢük. KarĢılıklarından Kaynaklananlar
0,00
#SAYI/0!
630.20.03.04
Kıdemtazminatı KarĢılıklarından Kaynaklananlar
0,00
#SAYI/0!
630.20.03.99
Diğer Borç Ve Gider KarĢılıklarından Kaynaklanan
0,00
#SAYI/0!
630.20.99
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Giderler
15.136,88
-240052%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
36.351.500,87
65
Hesap Kodu
Gelir Türü
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
600
Gelirler Hesabı
149.104.871,75
223.040.047,44
33%
600.04
BağıĢ Ve Yardımlar
78.970.181,35
40.064.427,89
-97%
600.04.03
Diğer Genel Yön. Birim.Den Alın. BağıĢ Ve Yardım
40.064.427,89
100%
600.04.03.01
Cari BağıĢ Ve Yardımlar
40.064.427,89
100%
600.04.03.01.01
Genel Bütçe Kaps.Ġdareler.Alınan BağıĢ Ve Yardım
78.970.181,35
40.064.427,89
-97%
600.04.03.01.01.01
T.C.San.Ve Tic.Bak.Bütçe Ödenek/Genel Bütçe
74.910.000,00
40.000.000,00
-87%
600.04.03.01.01.02
Ö.Ġ.B.
4.060.181,35
64.427,89
-6202%
600.06
TeĢebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri
48.448.422,64
39.702.810,46
-22%
600.06.01
Mal Ve Hizmet SatıĢ Gelirleri
1.223.639,05
1.365.733,13
10%
600.06.01.01
Eğitim Gelirleri
20.149,47
69.151,09
71%
600.06.01.02
DanıĢmanlık Gelirleri
48.994,26
9.551,29
-413%
600.06.01.03
Laboratuvar Gelirleri
986.056,58
1.011.425,34
3%
600.06.01.04
Bilgilendirme Gelirleri
909,26
88,93
-922%
600.06.01.05
Belgelendirme Gelirleri
2.486,70
279,61
-789%
600.06.01.99
Diğer Gelirler
165.042,78
275.236,87
40%
600.06.02
Kira Gelirleri
26.980,13
100%
600.06.03
Faiz Gelirleri
21.316.126,62
-52%
600.06.03.01
Menkul Kıymet Ve GecikmiĢ Ödemeler Faizi
8.257.512,63
100%
600.06.03.01.01
Menkul Kıymet Faizi
8.237.791,81
100%
600.06.03.01.01.01
Ziraat Bankası Gecelik Repo Hs.Faizi 7038591-5002
529.129,76
100%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
32.376.254,18
66
Hesap Kodu
Gelir Türü
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
600.06.03.01.01.02
Ziraat Bankası Haftalık Repo Hs.Faizi 7038591-5002
2.497.840,95
100%
600.06.03.01.01.03
Halk Bankası Gecelik Repo Hs.Faizi
133.581,67
100%
600.06.03.01.01.04
Halk Bankası Haftalık Repo Hs.Faizi AK001056
380.707,72
100%
600.06.03.01.01.05
Vakıflar Bankası Gecelik Repo Hs.Faizi 1070382
78.917,60
100%
600.06.03.01.01.06
Vakıflar Bankası Haftalık Repo Hs.Faizi 1070330
348.162,33
100%
600.06.03.01.01.07
Vakıflar Bankası Ġhracat Kredisi Hs.Repo Faizi
14.133,07
100%
600.06.03.01.01.08
Ziraat Bankası Ġhracat Kredisi Hs.Repo Faizi
11.794,39
100%
600.06.03.01.01.09
Halk Bankası Ġhracat Kredisi Hs.Repo Faizi
15.561,13
100%
600.06.03.01.01.10
Vakıf Bank Kobi Destek Kred. Hs.Repo-Tefe Faizi
2.187.526,38
100%
600.06.03.01.01.11
Vakıf Bank Ġstihdam Geri Ödemeli.Repo Faizi
1.987.883,88
100%
600.06.03.01.01.12
Vakıf Bank Ġstihdam Geri Ödemesiz. .Repo Faizi
45.405,06
100%
600.06.03.01.01.13
Vakıf Bank BiliĢim Kredisi .Repo Faizi
7.147,87
100%
600.06.03.01.02
GecikmiĢ Ödemeler Faizi
19.720,82
100%
600.06.03.90
Diğer Faizler
13.058.613,99
100%
600.06.03.90.01
Ziraat Bankası Vadeli Hes.Faizi
6.652.775,33
100%
600.06.03.90.02
Halk Bankası Vadeli Hes.Faizi
0,00
#SAYI/0!
600.06.03.90.03
Vakıf Bank Vadeli Hes.Faizi
6.305.011,10
100%
600.06.03.90.04
KGF Hesabı Faizi
92.027,41
100%
600.06.03.90.05
Akbank 130936 Hesa P Faizi
348,88
100%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
67
Hesap Kodu
Gelir Türü
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
600.06.03.90.99
Diger Faizler
8.451,27
100%
600.06.04
Temettü Gelirleri
0,00
#SAYI/0!
600.06.05
Cezalar
1.072,10
100%
600.06.06
KiĢi Ve Kurumlardan Alınan Paylar
14.848.529,41
16.992.898,48
13%
600.06.06.01
Kamu Bankaları
4.818.496,00
10.988.161,78
56%
600.06.06.02
Kit
1.456.207,40
615.420,00
-137%
600.06.06.03
Osb
155.779,56
235.909,84
34%
600.06.06.04
Tobb
8.350.978,45
5.086.883,80
-64%
600.06.06.05
Tesk
67.068,00
66.523,06
-1%
600.11
Değer Ve Miktar DeğiĢimleri Gelirleri
4.597,75
1.095.568,34
100%
600.11.01
Döviz Mevcudu Değerleme.OluĢan Olumlu Kur Farkları
1.095.568,34
100%
600.11.04
Kur DeğiĢikliği DıĢındaki Değer Ve Mikt DeğiĢ.Kay
0,00
#SAYI/0!
600.11.99
Diğer Değer Ve Miktar DeğiĢim Gelirleri
0,00
#SAYI/0!
600.20
Diğer Gelirler
142.177.240,75
85%
600.20.01
KiĢi Ve Kurumlardan Alınan Gönüllü Transferler
331.549,10
100%
600.20.01.01
Kurumlardan Alınan BağıĢlar
2.555,00
100%
600.20.01.02
Kurumlardan Alınan Yardımlar
21.771,72
100%
600.20.01.02.01
Sponsorluk Gelirleri
0,00
#SAYI/0!
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
21.681.670,01
68
Hesap Kodu
Gelir Türü
600.20.01.02.02
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
Diğer Gelirler
21.771,72
100%
600.20.01.03
Proje Yardımları
307.222,38
100%
600.20.01.03.01
Ab Projeleri
305.332,57
100%
600.20.01.03.01.01
Ankara Abm
191.083,87
100%
600.20.01.03.01.02
Ġstanbul Abm
82.670,73
100%
600.20.01.03.01.03
Fashion Net
13.495,65
100%
600.20.01.03.01.04
Fashion To Future
18.082,32
100%
600.20.01.03.02
Diğer Projeler
1.889,81
100%
600.20.02
KiĢilerden Alacaklar
896,43
100%
600.20.03
Konusu Kalmayan KarĢılık Gelirleri
141.088.324,25
100%
600.20.03.01
ġüpheli Alacak KarĢılıklarından Kaynaklananlar
0,00
#SAYI/0!
600.20.03.02
Takipteki Kurum Alacak KarĢılıklar.Kaynaklananlar
0,00
#SAYI/0!
600.20.03.04
Kıdemtazminatı KarĢılıklarından Kaynaklananlar
0,00
#SAYI/0!
600.20.03.99
Diğer Borç Ve Gider KarĢılıklarından Kaynaklanan
141.088.324,25
100%
600.20.99
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gelirler
756.470,97
-2766%
600.20.99.06
Basılı Evrak Form Kitap Yayın SatıĢ Gelirleri
0,00
#SAYI/0!
600.20.99.09
Değerli Kağıtların SatıĢ Gelirleri
29.527,27
100%
600.20.99.09.01
ġartname SatıĢları
29.527,27
100%
600.20.99.99
Diğer OlağandıĢı Gelirler
726.943,70
-2883%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
21.681.670,01
21.681.670,01
69
Tablo 23: Bütçe Uygulama Sonuçları
Hesap Kodu
I
Yardımcı Hes.
II
III
Gider Türü
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
136.347.705,39
80.247.933,38
-70%
21.918.327,27
24.496.193,32
11%
Memur MaaĢları
20.334,40
46.460,11
56%
Ek ÇalıĢma KarĢılıkları
20.334,40
46.460,11
56%
Ek ÇalıĢma KarĢılıkları (Ġcra Kom.Huzur
Hak.)
20.334,40
46.460,11
56%
SözleĢmeli Personel
21.897.992,87
24.449.733,21
10%
Ücretler
14.828.396,71
22.885.043,69
35%
Diğer SözleĢmeli Personel Ücretleri
14.828.396,71
22.885.043,69
35%
Zamlar Ve Tazminatlar
141.767,45
193.099,57
27%
Diğer SözleĢmeli Personel Zam Ve
Tazminatları
141.767,45
193.099,57
27%
Ödenekler
12.900,48
100%
Diğer SözleĢmeli Personel Ödenekleri
12.900,48
100%
IV
Bütçe Giderleri Hesabı
830
830.01
01
Personel Giderleri
830.01.01
01
01
830.01.01.05
01
01
05
830.01.01.05.01
01
01
05
830.01.02
01
02
830.01.02.01
01
02
01
830.01.02.01.90
01
02
01
830.01.02.02
01
02
02
830.01.02.02.90
01
02
02
830.01.02.03
01
02
03
830.01.02.03.90
01
02
03
830.01.02.04
01
02
04
830.01.02.04.90
01
02
04
830.01.02.05
01
02
05
830.01.02.05.90
01
02
05
830.01.02.06
01
02
06
830.01.02.06.90
01
02
06
830.01.02.90
01
02
90
830.01.02.90.90
01
02
90
01
90
90
90
90
90
90
90
Sosyal Haklar
1.255.803,07
1.295.399,44
3%
Diğer SözleĢmeli Personelin Sosyal Hakları
1.255.803,07
1.295.399,44
3%
Ek ÇalıĢma KarĢılıkları
19.933,96
12.150,97
-64%
Diğer SözleĢmeli Personelin Ek ÇalıĢma
KarĢılıklar
19.933,96
12.150,97
-64%
Ödül Ve Ġkramiyeler
5.652.091,68
51.139,06
-10952%
Diğer SözleĢmeli Personel Ödül Ve
Ġkramiyeleri
5.652.091,68
51.139,06
-10952%
Sendika ĠĢveren Hissesi
-
#SAYI/0!
Sendika ĠĢveren Hissesi
-
#SAYI/0!
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
70
Yardımcı Hes.
% DeğiĢim
Hesap Kodu
I
II
III
830.02
02
830.02.02
02
02
830.02.02.01
02
02
01
830.02.02.01.01
02
02
01
830.02.02.02
02
02
02
830.02.02.02.01
02
02
02
830.02.02.04
02
02
04
830.02.02.04.01
02
02
04
830.03
03
830.03.02
03
02
830.03.02.01
03
02
01
830.03.02.01.01
03
02
01
830.03.02.01.02
03
02
830.03.02.01.03
03
830.03.02.01.04
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
IV
01
01
01
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Prim Gid.
1.434.793,64
1.547.812,67
7%
SözleĢmeli Personel
1.434.793,64
1.547.812,67
7%
Emekli Sanığına
1.207.589,92
1.291.028,70
6%
Emekli Sandığına
1.207.589,92
1.291.028,70
6%
Sosyal Sigortalar Kurumuna
227.203,72
239.820,17
5%
Sosyal Sigortalar Kurumuna
227.203,72
239.820,17
5%
ĠĢsizlik Sigortası Fonuna
16.963,80
100%
ĠĢsizlik Sigortası Fonuna
16.963,80
100%
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
9.742.481,17
12.896.373,33
24%
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme
Alımları
1.425.450,80
1.404.376,98
-2%
Kırtasiye Ve Büro Malzemesi Alımları
279.715,11
170.288,10
-64%
01
Kırtasiye Alımları
228.913,30
132.304,38
-73%
01
02
Büro Malzemesi Alımları
11.291,31
11.891,24
5%
02
01
03
Periyodik Yayın Alımları
8.432,27
1.451,85
-481%
03
02
01
04
Diğer Yayın Alımları
6.801,18
1.899,77
-258%
830.03.02.01.05
03
02
01
05
Baskı Ve Cilt Giderleri
12.369,76
6.940,34
-78%
830.03.02.01.90
03
02
01
90
Diğer Kırtasiye Ve Büro Malzemesi
Alımları
11.907,29
15.800,52
25%
830.03.02.02
03
02
02
Su Ve Temizlik Malzemesi Alımları
180.911,63
161.104,35
-12%
830.03.02.02.01
03
02
02
01
Su Alımları
127.246,31
124.077,84
-3%
830.03.02.02.02
03
02
02
02
Temizlik Malzemesi Alımları
53.665,32
37.026,51
-45%
830.03.02.03
03
02
03
793.729,38
938.276,21
15%
Enerji Alımları
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
71
Yardımcı Hes.
Hesap Kodu
I
II
III
Gider Türü
IV
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
830.03.02.03.01
03
02
03
01
Yakacak Alımları
270.030,88
279.866,13
4%
830.03.02.03.02
03
02
03
02
Akaryakıt Ve Yağ Alımları
248.476,43
293.747,96
15%
830.03.02.03.03
03
02
03
03
Elektrik Alımları
275.222,07
364.662,12
25%
830.03.02.04
03
02
04
Yiyecek,Ġçecek Ve Yem Alımları
13.520,92
28.555,63
53%
830.03.02.04.02
03
02
04
Ġçecek Alımları
13.520,92
28.555,63
53%
830.03.02.06
03
02
06
Özel Malzeme Alımları
95.959,70
88.350,43
-9%
830.03.02.06.01
03
02
06
01
Laborat. Malz. Ġle Kimyevi Ve Temrinlik
Malz.Alım.
95.604,06
80.328,38
-19%
830.03.02.06.90
03
02
06
90
Diğer Özel Malzeme Alımları
355,64
8.022,05
96%
830.03.02.09
03
02
09
Diğer Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları
61.614,06
17.802,26
-246%
3.518,75
2.204,69
-60%
58.095,31
15.597,57
-272%
Yolluklar
461.671,62
424.993,68
-9%
Yurt Ġçi Geçici Görev Yollukları
345.910,64
292.397,69
-18%
343.909,90
289.792,73
-19%
2.000,74
2.604,96
23%
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
500,00
26.219,05
98%
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
500,00
26.219,05
98%
YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları
115.260,98
106.376,94
-8%
115.260,98
106.376,94
-8%
02
830.03.02.09.01
03
02
09
01
Bahçe Malzemesi Alımları Ġle Yapım Ve
Bakım Gid.
830.03.02.09.90
03
02
09
90
Diğer Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları
830.03.03
03
03
830.03.03.01
03
03
01
830.03.03.01.01
03
03
01
01
Yurt Ġçi Geçici Görev Yollukları
830.03.03.01.02
03
03
01
02
Yurt Ġçi Tedavi Yollukları
830.03.03.02
03
03
02
830.03.03.02.01
03
03
02
830.03.03.03
03
03
03
830.03.03.03.01
03
03
03
01
Yurt DıĢı Geçici Görev Yollukları
830.03.03.03.02
03
03
03
02
Yurt DıĢı Tedavi Yollukları
830.03.04
03
04
830.03.04.02
03
04
02
830.03.04.02.04
03
04
02
01
04
-
#SAYI/0!
Görev Giderleri
34.626,71
51.689,71
33%
Yasal Giderler
3.636,52
37.648,93
90%
Mahkeme Harç Ve Giderleri
3.636,52
30.173,92
88%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
72
Yardımcı Hes.
Hesap Kodu
I
II
III
830.03.04.02.05
03
04
02
830.03.04.03
03
04
03
830.03.04.03.01
03
04
03
% DeğiĢim
IV
05
2005 Yılı
2006 Yılı
Ödül,Ġkramiye Ve Benzeri Ödemeler
Ödenecek Vergi Resim Harçlar Ve Benzeri
Giderler
% DeğiĢim
7.475,01
100%
30.990,19
14.040,78
-121%
01
Vergi Ödemeleri Ve Benzeri Giderler
9.156,30
4.452,98
-106%
1.662,05
704,41
-136%
20.171,84
8.883,39
-127%
Hizmet Alımları
5.749.493,82
9.323.922,55
38%
MüĢavir Firma Ve KiĢilere Ödemeler
3.729.081,29
6.280.708,10
41%
7.486,34
238,00
-
1.206,00
100%
11.225,03
28.726,29
61%
3.021.829,10
3.890.447,42
22%
830.03.04.03.02
03
04
03
02
ĠĢletme Ruhsatı Ödemeleri Ve Benzeri
Giderler
830.03.04.03.90
03
04
03
90
Diğer Vergi Resim Harçlar Ve Benzeri
Giderler
830.03.05
03
05
830.03.05.01
03
05
01
830.03.05.01.01
03
05
01
01
Etüd Proje BilirkiĢi Ekspertiz Giderleri
830.03.05.01.02
03
05
01
02
AraĢtırma Ve GeliĢtirme Giderleri
830.03.05.01.03
03
05
01
03
Bilgisayar Hizmetleri Alım Giderleri
830.03.05.01.04
03
05
01
04
Müteahitlik Hizmet Giderleri
830.03.05.01.04.01
03
05
01
04
Temizlik Hizmetleri
3.169.883,27
100%
830.03.05.01.04.02
03
05
01
04
Güvenlik Hizmetleri
720.564,15
100%
830.03.05.01.06
03
05
01
06
Enformasyon Ve Raporlama Gid.
830.03.05.01.90
03
05
01
90
Diğer MüĢavir Firma Ve KiĢilere Ödenen
Giderler
688.540,82
2.360.090,39
71%
830.03.05.02
03
05
02
HaberleĢme Giderleri
659.674,94
968.525,55
32%
830.03.05.02.01
03
05
02
01
Posta Ve Telgraf Giderleri
37.507,92
53.521,31
30%
830.03.05.02.02
03
05
02
02
Telefon Abonelik Ve Kullanım Ücretleri
522.275,17
505.089,43
-3%
830.03.05.02.03
03
05
02
03
Bilgiye Abonelik Giderleri
99.891,85
409.861,14
76%
830.03.05.02.06
03
05
02
06
Hat Kira Giderleri
53,67
100%
830.03.05.03
03
05
03
830.03.05.03.04
03
05
03
TaĢıma Giderleri
04
GeçiĢ Ücretleri
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
-
-3046%
#SAYI/0!
95.908,89
104.858,25
9%
1.321,86
3.129,71
58%
73
Yardımcı Hes.
Hesap Kodu
I
II
III
830.03.05.03.90
03
05
03
830.03.05.04
03
05
04
830.03.05.04.01
03
05
04
830.03.05.04.02
03
05
830.03.05.04.90
03
830.03.05.05
Gider Türü
IV
90
Diğer TaĢıma Giderleri
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
94.587,03
101.728,54
7%
Tarifeye Bağlı Ödemeler
231.520,33
387.067,99
40%
01
Ġlan Giderleri
222.277,35
365.632,14
39%
04
02
Sigorta Giderleri
5.255,07
4.211,92
-25%
05
04
90
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
3.987,91
17.223,93
77%
03
05
05
Kiralar
763.574,00
1.334.144,30
43%
830.03.05.05.02
03
05
05
02
TaĢıt Kiralanması Giderleri
398.900,06
727.233,36
45%
830.03.05.05.05
03
05
05
05
Hizmet Binası Kiralanma Giderleri
354.838,86
595.087,11
40%
830.03.05.05.10
03
05
05
10
Bilgisayar,Bil.Sis.Ve Yazılımları Kir.
Giderleri
-
47,70
100%
830.03.05.05.90
03
05
05
90
Diğer Kiralama Giderleri
9.835,08
11.776,13
16%
830.03.05.09
03
05
09
Diğer Hizmet Alımları
269.734,37
248.618,36
-8%
830.03.05.09.01
03
05
09
01
Yurt Ġçi Staj Ve Öğrenim Giderleri
167.940,17
166.676,83
-1%
830.03.05.09.03
03
05
09
03
Kurslara Katılım Giderleri
25.647,04
16.551,58
-55%
830.03.05.09.90
03
05
09
90
Diğer Hizmet Alımları
76.147,16
65.389,95
-16%
830.03.06
03
06
346.390,35
366.665,47
6%
830.03.06.01
03
06
01
Temsil Giderleri
20.440,67
28.974,66
29%
830.03.06.01.01
03
06
01
Temsil,Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon
Giderleri
20.440,67
28.974,66
29%
830.03.06.02
03
06
02
Tanıtma Giderleri
325.949,68
337.690,81
3%
830.03.06.02.01
03
06
02
Tanıtma,Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon
Giderleri
325.949,68
337.690,81
3%
830.03.07
03
07
Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım,Bak.Ve
Ona. Gid.
713.280,21
482.576,05
-48%
830.03.07.01
03
07
01
73.614,07
46.286,76
-59%
830.03.07.01.01
03
07
01
41.557,28
14.015,17
-197%
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
01
01
Menkul Mal Alım Giderleri
Büro Ve ĠĢyeri Mal Ve Malzeme Alımları
01
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
74
Yardımcı Hes.
Hesap Kodu
I
II
III
IV
Gider Türü
830.03.07.01.02
03
07
01
02
Büro Ve ĠĢyeri Makine Ve Teçhizat
Alımları
830.03.07.01.03
03
07
01
03
Avadan Lık Ve Yedek Parça Alımları
830.03.07.01.04
03
07
01
04
Yangından Koruma Malzemeleri Alımları
830.03.07.01.90
03
07
01
90
830.03.07.02
03
07
02
830.03.07.02.01
03
07
02
830.03.07.03
03
07
03
830.03.07.03.01
03
07
03
01
830.03.07.03.02
03
07
03
830.03.07.03.03
03
07
830.03.07.03.90
03
07
830.03.08
03
08
830.03.08.01
03
08
01
830.03.08.01.01
03
08
01
830.03.08.01.90
03
08
01
830.03.09
03
09
830.03.09.01
03
09
01
830.03.09.01.01
03
09
01
830.03.09.02
03
09
02
830.03.09.02.01
03
09
02
830.03.09.03
03
09
03
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
12.938,23
28.227,55
702,80
8,26
1.002,37
1.583,38
37%
Diğer Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alımları
17.413,39
2.452,40
-610%
Gayrimaddi Hak Alımları
49.972,31
13.180,78
-279%
Bilgisayar Yazılım Alımları Ve Yapımları
49.972,31
13.180,78
-279%
589.693,83
423.108,51
-39%
TefriĢat Bakım Ve Onarım Giderleri
27.237,03
14.368,51
-90%
02
Makine Teçhizat Bakım Ve Onarım
Giderleri
321.212,06
321.853,93
0%
03
03
TaĢıt Bakım Ve Onarım Giderleri
38.553,95
18.515,01
-108%
03
90
Diğer Bakım Ve Onarım Giderleri
202.690,79
68.371,06
-196%
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım
Giderleri
273.970,73
163.254,78
-68%
Hizmet Binası Bakım Ve Onarım Giderleri
273.970,73
163.254,78
-68%
01
Büro Bakım Ve Onarımı Giderleri
213.625,26
108.709,07
-97%
90
Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım
Giderleri
60.345,47
54.545,71
-11%
Tedavi Ve Cenaze Giderleri
737.596,93
678.894,11
-9%
Kamu Pers.Tedavi Ve Sağlık Malz.
Giderleri
502.301,31
444.339,25
-13%
Kamu Personeli Tedavi Ve Sağlık
Malzemesi Gid.
502.301,31
444.339,25
-13%
Kamu Personeli Ġlaç Giderleri
235.295,62
234.554,86
0%
Kamu Personeli Ġlaç Giderleri
235.295,62
234.554,86
0%
01
Bakım Ve Onarım Giderleri
01
01
Cenaze Giderleri
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
-
54%
-8408%
#SAYI/0!
75
Yardımcı Hes.
Hesap Kodu
I
830.03.09.03.01
03
830.04
04
830.04.05
04
II
09
III
03
Gider Türü
IV
2006 Yılı
% DeğiĢim
Cenaze Giderleri
-
#SAYI/0!
Faiz Giderleri
-
#SAYI/0!
05
Kısa Vadeli Nakit ĠĢlemlerine Ait Faiz
Giderleri
-
#SAYI/0!
Kısa Vadeli Nakit ĠĢlemlerine Ait Faiz
Giderleri
-
#SAYI/0!
Ulusal Para Cins.K.Vd.Li Nakit ĠĢlem.Ait
Faiz Gid.
-
#SAYI/0!
830.04.05.01
04
05
01
830.04.05.01.01
04
05
01
830.05
05
830.05.02
05
02
830.05.02.06
05
02
06
830.05.02.06.10
05
02
06
830.05.03
05
03
830.05.03.01
05
03
01
830.05.03.01.01
05
03
01
830.05.04
05
04
830.05.04.09
05
04
09
830.05.04.09.01
05
04
09
830.05.06
05
06
830.05.06.02
05
06
01
2005 Yılı
01
Cari Transferler
02
10
01
01
39.672.401,56
31.801.198,72
-25%
Hazine Yardımları
35.000,00
100%
Hasılattan Paylar Ve Giderlere Katılma
Payları
35.000,00
100%
T.C.Emekli Sandığı Yönetim Giderlerine
Katılma Pay
35.000,00
100%
Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yapılan
Transferler
28.745,00
6.292,00
-357%
Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara
28.745,00
6.292,00
-357%
Dernek,Birlik,Kurum,KuruluĢ,Sandık
Vb.KuruluĢlara
28.745,00
6.292,00
-357%
Hane Halkına Yapılan Transferler
37.952.565,49
30.119.924,70
-26%
Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
37.952.565,49
30.119.924,70
-26%
Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
37.952.565,49
30.119.924,70
-26%
YurtdıĢına Yapılan Transferler
1.691.091,07
1.639.982,02
-3%
Uluslararası KuruluĢlara Yapılan Ödemeler
1.675.226,95
1.639.982,02
-2%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
76
Yardımcı Hes.
Gider Türü
Hesap Kodu
I
II
III
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
IV
830.05.06.02.01
05
06
02
01
Uluslararası KuruluĢlara Üyelik Aidatı
Ödemeleri
830.05.06.02.02
05
06
02
02
Uluslararası KuruluĢlara Katkı Ödemeleri
830.05.06.02.03
05
06
02
03
Uluslararası KuruluĢlara Yardım Ödemeleri
830.05.06.09
05
06
09
830.05.06.09.01
05
06
09
830.06
06
830.06.01
06
01
830.06.01.01
06
01
01
830.06.01.01.01
06
01
01
830.06.01.01.90
06
01
01
830.06.01.02
06
01
02
830.06.01.02.01
06
01
02
830.06.01.02.02
06
01
830.06.01.02.04
06
830.06.01.02.90
16.543,30
8.083,08
1.658.683,65
1.631.898,94
-
-
#SAYI/0!
Diğer YurtdıĢı Transferleri
15.864,12
-
#SAYI/0!
Diğer YurtdıĢı Transferleri
15.864,12
-
#SAYI/0!
8.117.194,44
3.478.870,32
509.018,57
980.317,72
48%
Büro Ve ĠĢ Yeri MefruĢatı Alımları
10.182,00
192.585,84
95%
01
Büro MefruĢatı Alımları
10.182,00
192.585,84
95%
90
Diğer MefruĢat Alımları
01
Sermaye Giderleri
Mamul Mal Alımları
-
-105%
-2%
-133%
#SAYI/0!
Büro Ve ĠĢ Yeri Makine Teçhizat Alımları
498.836,57
787.731,88
37%
01
Büro Makineleri Alımları (Asgari Değerin
Üzerinde)
111.543,19
218.520,39
49%
02
02
Bilgisayar Alımları
183.296,12
408.020,81
55%
01
02
04
Laboratuvar Cihazı Alımları
130.523,26
17.980,07
-626%
06
01
02
90
Diğer Makine Teçhizat Alımları
73.474,00
143.210,61
49%
830.06.02
06
02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
7.279.654,86
307.572,05
-2267%
830.06.02.01
06
02
01
MüĢavir Firma Ve KiĢilere Ödemeler
7.279.654,86
307.572,05
-2267%
830.06.02.01.01
06
02
01
01
Proje Giderleri
4.760.477,42
307.572,05
-1448%
830.06.02.01.02
06
02
01
02
MüĢavirlik Giderleri
2.519.177,44
-
830.06.03
06
03
Gayri Maddi Hak Alımları
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
140.060,10
#SAYI/0!
100%
77
Yardımcı Hes.
Hesap Kodu
I
II
III
830.06.03.01
06
03
01
830.06.03.01.01
06
03
01
830.06.03.03
06
03
03
830.06.03.03.01
06
03
03
830.06.05
06
05
830.06.05.01
06
05
01
830.06.05.01.01
06
05
01
830.06.05.01.02
06
05
01
830.06.05.07
06
05
07
830.06.05.07.01
06
05
07
830.06.06
06
06
830.06.06.01
06
06
01
830.06.06.01.01
06
06
01
830.06.06.01.02
06
06
01
830.06.06.02
06
06
02
830.06.06.02.01
06
06
02
830.06.06.07
06
06
07
830.06.06.07.01
06
06
07
830.06.06.09
06
06
09
830.06.06.09.01
06
06
09
830.06.07
06
07
830.06.07.07
06
07
Gider Türü
IV
01
2006 Yılı
% DeğiĢim
Bilgisayar Yazılımı Alımları
140.060,10
100%
Bilgisayar Yazılımı Alımları
140.060,10
100%
Lisans Alımları
-
#SAYI/0!
Lisans Alımları
-
#SAYI/0!
Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri
-
#SAYI/0!
MüĢavir Firma Ve KiĢilere Ödemeler
-
#SAYI/0!
01
Proje Giderleri
-
#SAYI/0!
02
MüĢavirlik Giderleri
-
#SAYI/0!
Müteahhitlik Giderleri
-
#SAYI/0!
Hizmet Binası
-
#SAYI/0!
01
01
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
07
2005 Yılı
222.909,15
91%
MüĢavir Firma Ve KiĢilere Ödemeler
8.000,00
100%
01
Proje Giderleri
8.000,00
100%
02
MüĢavirlik Giderleri
-
#SAYI/0!
Malzeme Giderleri
-
#SAYI/0!
Malzeme Giderleri
-
#SAYI/0!
01
01
01
20.839,01
Müteahhitlik Hizmetleri
7.354,71
214.909,15
97%
Müteahhitlik Hizmetleri
7.354,71
214.909,15
97%
Diğer Giderler
13.484,30
-
#SAYI/0!
Diğer Giderler
13.484,30
-
#SAYI/0!
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
307.682,00
1.828.011,30
83%
Müteahhitlik Giderleri
307.682,00
1.827.965,42
83%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
78
Yardımcı Hes.
Hesap Kodu
I
II
III
Gider Türü
IV
830.06.07.07.01
06
07
07
01
Hizmet Binası
830.06.07.07.90
06
07
07
90
Diğerleri
830.06.07.09
06
07
09
830.06.07.09.01
06
07
09
830.07
07
830.07.01
07
01
830.07.01.09
07
01
09
830.07.01.09.05
07
01
09
830.08
08
830.08.01
08
01
830.08.01.09
08
01
09
01
05
2005 Yılı
307.682,00
2006 Yılı
% DeğiĢim
1.827.965,42
-
83%
#SAYI/0!
Diğer Giderler
45,88
100%
Diğer Giderler
45,88
100%
Sermaye Transferleri
11.216,57
100%
Yurtiçi Sermaye Transferleri
11.216,57
100%
Diğer Sermaye Transferleri
11.216,57
100%
Özel TeĢebbüslere
11.216,57
100%
Borç Verme
55.462.507,31
6.016.268,45
-822%
Yurtiçi Borç Verme
55.462.507,31
6.016.268,45
-822%
Diğer Yurtiçi Borç Verme
55.462.507,31
6.016.268,45
-822%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
79
Hesap Kodu
Yardımcı Hes.
I
II
III
Hesap Kodu
Gelir Türü
IV
Vergi DıĢı Gelirler
800,02
800
02
800.02.01
800
02
01
800.02.01.05
800
02
01
05
800.02.01.05.02
800
02
01
05
02
800.02.01.05.05
800
02
01
05
800.02.01.06.90
800
02
01
06
800.02.03
800
02
03
800.02.03.02
800
02
03
02
800.02.03.02.09
800
02
03
02
800.02.03.02.90
800
02
03
02
800.02.03.03
800
02
03
03
800.02.03.03.01
800
02
03
03
800.02.05
800
02
05
800.02.05.01
800
02
05
01
800.02.05.01.90
800
02
05
01
800.02.06
800
02
06
800.02.06.01
800
02
06
01
800.02.06.01.05
800
02
06
01
05
ġartname,Basılı Evrak, Form, Kitap,
Yayın Vb SatıĢ Gelirleri
800.02.06.01.90
800
02
06
01
90
Diğerleri
800.02.07
800
02
07
800.02.07.09
800
02
07
09
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
50.199.438,49
38.839.418,19
-29%
TeĢebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri
2.974.654,90
1.560.714,09
-91%
Hizmet Gelirleri
2.974.654,90
1.560.714,09
-91%
Muayene Denetim Ve Kontrol Ücreti
988.543,28
1.192.603,76
17%
05
Kurs,Toplantı,Seminer,Eğitim Vb
Faaliyet Gelirleri
235.095,77
81.578,60
-188%
90
Diğer Hizmet Gelirleri
1.751.015,85
286.531,73
-511%
Diğer Mülkiyet Gelirleri
32.376.254,18
17.073.272,68
-90%
Faizler
32.376.254,18
17.045.765,56
-90%
09
Mevduat Faizleri
32.376.254,18
4.071.936,79
-695%
90
Diğer Faizler
12.973.828,77
100%
Menkul Kiraları
27.507,12
100%
Menkul Kira Geliri
27.507,12
100%
Para Cezaları Ve Cezalar
391,88
100%
Para Cezaları
391,88
100%
Diğer Cezalar
391,88
100%
ÇeĢitli Vergi DıĢı Gelirler
692.238,72
100%
ÇeĢitli Vergi DıĢı Gelirler
692.238,72
100%
35.085,00
100%
657.153,72
100%
01
90
KiĢi Ve Kurumlardan Alınan Paylar
14.848.529,41
19.512.800,82
24%
Diğer Paylar
14.848.529,41
19.512.800,82
24%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
80
Hesap Kodu
Yardımcı Hes.
Hesap Kodu
I
II
07
III
09
Gelir Türü
IV
09
Diğerlerinden Alınan Paylar
2005 Yılı
% DeğiĢim
800.02.07.09.09
800
02
800,03
800
03
800.03.01
800
03
01
800.03.01.01
800
03
01
01
800.03.01.01.90
800
03
01
01
800.03.01.02
800
03
01
02
800.03.01.02.01
800
03
01
02
01
TaĢınır MallarsatıĢ Gelirleri
800.03.01.02.02
800
03
01
02
02
TaĢıt SatıĢ Gelirleri
800.03.01.02.90
800
03
01
02
90
Diğer Sabit Sermaye SatıĢ Gelirleri
-
#SAYI/0!
800.03.02
800
03
02
Stokların SatıĢı
-
#SAYI/0!
800.03.02.01
800
03
02
01
Stokların SatıĢı
-
#SAYI/0!
800.03.02.01.01
800
03
02
01
Stok SatıĢ Gelirleri
-
#SAYI/0!
800.03.03
800
03
03
Arazi Ve Maddi Olmayan Varlıkların
SatıĢı
-
#SAYI/0!
800.03.03.01
800
03
03
01
Arazi Ve Arsa SatıĢları
-
#SAYI/0!
800.03.03.01.01
800
03
03
01
01
Arazi SatıĢı
-
#SAYI/0!
800.03.03.01.02
800
03
03
01
02
Arsa SatıĢı
-
#SAYI/0!
800.03.03.02
800
03
03
02
-
#SAYI/0!
800.03.03.02.90
800
03
03
02
90
Maddi Olmayan Varlıklar
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar SatıĢ
Ve Devir Gelir
-
#SAYI/0!
800,04
800
04
800.04.03
800
04
03
800.04.03.01
800
04
03
01
800.04.03.01.01
800
04
03
01
90
14.848.529,41
2006 Yılı
19.512.800,82
24%
Sermaye Gelirleri
59.493,39
100%
Sabit Sermaye Varlıkların SatıĢı
59.493,39
100%
Bina SatıĢları
-
#SAYI/0!
Diğer Bina SatıĢları
-
#SAYI/0!
Diğer Sabit Sermaye SatıĢları
01
01
59.493,39
100%
12,39
100%
59.481,00
100%
Alınan BağıĢ Ve Yardımlar
78.970.181,35
40.070.460,95
-97%
Diğer Bütçelerden
74.910.000,00
40.064.364,39
-87%
Cari
74.910.000,00
40.000.000,00
-87%
Cari
74.910.000,00
40.000.000,00
-87%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
81
Hesap Kodu
Yardımcı Hes.
Hesap Kodu
I
II
III
800.04.03.02
800
04
03
02
800.04.03.02.01
800
04
03
02
800.04.04
800
04
04
800.04.04.01
800
04
04
04
Gelir Türü
IV
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
Sermaye
4.060.181,35
64.364,39
-6208%
Sermaye
4.060.181,35
64.364,39
-6208%
Kurumlardan Ve KiĢilerden Alınan
Yardım Ve BağıĢlar
6.096,56
100%
01
Cari
6.096,56
100%
01
Kurumlardan Alınan BağıĢ Ve
Yardımlar
6.096,56
100%
800.04.04.01.01
800
04
800.08
800
08
800.08.01
800
08
01
800.08.01.09
800
08
01
09
800.08.01.09.03
800
08
01
09
800.08.01.09.05
800
08
01
800.08.01.09.90
800
08
01
01
01
Alacaklardan Tahsilat
19.935.251,91
8.417.051,25
-137%
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilatlar
19.935.251,91
8.417.051,25
-137%
19.935.251,91
8.417.051,25
-137%
03
Diğer Yurtiçi Alacaklardan
Tahsilatlar
Diğer Kamu Kurum Ve
KuruuĢlarından
19.935.251,91
10.000,00
09
05
Özel TeĢebbüslerden
19.935.251,91
8.346.809,08
-139%
09
90
Diğerlerinden
60.242,17
100%
87.386.423,78
-71%
TOPLAM
149.104.871,75
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
-199253%
82
Tablo 24: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması
Hesap Kodu
Fonksiyonel Kod
Hesap
Kodu
I
II
III
830
830
830.01
830
01
830.01.01
830
01
01
830.01.01.05
830
01
01
05
830.01.01.05.01
830
01
01
05
830.01.02
830
01
02
830.01.02.01
830
01
02
01
830.01.02.01.90
830
01
02
01
830.01.02.02
830
01
02
02
830.01.02.02.90
830
01
02
02
830.01.02.03
830
01
02
03
830.01.02.03.90
830
01
02
03
830.01.02.04
830
01
02
04
830.01.02.04.90
830
01
02
04
830.01.02.05
830
01
02
05
2005 Yılı
2006 Yılı
%
DeğiĢim
Bütçe Giderleri Hesabı
136.347.705,39
80.247.933,38
-41%
Personel Giderleri
21.918.327,27
24.496.193,32
12%
Memur MaaĢları
20.334,40
46.460,11
128%
Ek ÇalıĢma KarĢılıkları
20.334,40
46.460,11
128%
Ek ÇalıĢma KarĢılıkları (Ġcra Kom.Huzur
Hak.)
20.334,40
46.460,11
128%
SözleĢmeli Personel
21.897.992,87
24.449.733,21
12%
Ücretler
14.828.396,71
22.885.043,69
54%
90
Diğer SözleĢmeli Personel Ücretleri
14.828.396,71
22.885.043,69
54%
141.767,45
193.099,57
36%
90
Zamlar Ve Tazminatlar
Diğer SözleĢmeli Personel Zam Ve
Tazminatları
141.767,45
193.099,57
36%
Ödenekler
12.900,48
#SAYI/0!
Diğer SözleĢmeli Personel Ödenekleri
12.900,48
#SAYI/0!
Gider Türü
IV
01
90
90
Sosyal Haklar
1.255.803,07
1.295.399,44
3%
Diğer SözleĢmeli Personelin Sosyal Hakları
1.255.803,07
1.295.399,44
3%
19.933,96
12.150,97
-39%
Ek ÇalıĢma KarĢılıkları
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
83
Fonksiyonel Kod
Hesap Kodu
Hesap
Kodu
2005 Yılı
2006 Yılı
%
DeğiĢim
19.933,96
12.150,97
-39%
Ödül Ve Ġkramiyeler
5.652.091,68
51.139,06
-99%
Diğer SözleĢmeli Personel Ödül Ve
Ġkramiyeleri
5.652.091,68
51.139,06
-99%
Sendika ĠĢveren Hissesi
0,00
#SAYI/0!
Sendika ĠĢveren Hissesi
0,00
#SAYI/0!
Gider Türü
I
II
III
830.01.02.05.90
830
01
02
05
830.01.02.06
830
01
02
06
830.01.02.06.90
830
01
02
06
830.01.02.90
830
01
02
90
830.01.02.90.90
830
01
02
90
830.02
830
02
830.02.02
830
02
02
830.02.02.01
830
02
02
01
830.02.02.01.01
830
02
02
01
830.02.02.02
830
02
02
02
830.02.02.02.01
830
02
02
02
830.02.02.04
830
02
02
04
IV
90
90
90
01
01
Diğer SözleĢmeli Personelin Ek ÇalıĢma
KarĢılıklar
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Prim Gid.
1.434.793,64
1.547.812,67
8%
SözleĢmeli Personel
1.434.793,64
1.547.812,67
8%
Emekli Sanığına
1.207.589,92
1.291.028,70
7%
Emekli Sandığına
1.207.589,92
1.291.028,70
7%
Sosyal Sigortalar Kurumuna
227.203,72
239.820,17
6%
Sosyal Sigortalar Kurumuna
227.203,72
239.820,17
6%
16.963,80
#SAYI/0!
ĠĢsizlik Sigortası Fonuna
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
84
Hesap Kodu
Fonksiyonel Kod
Hesap
Kodu
I
II
02
III
830.02.02.04.01
830
02
04
830.03
830
03
830.03.02
830
03
02
830.03.02.01
830
03
02
01
830.03.02.01.01
830
03
02
01
830.03.02.01.02
830
03
02
830.03.02.01.03
830
03
830.03.02.01.04
830
830.03.02.01.05
Gider Türü
2005 Yılı
2006 Yılı
% DeğiĢim
16.963,80
#SAYI/0!
IV
01
ĠĢsizlik Sigortası Fonuna
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
9.742.481,17
12.896.373,33
32%
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme
Alımları
1.425.450,80
1.404.376,98
-1%
Kırtasiye Ve Büro Malzemesi Alımları
279.715,11
170.288,10
-39%
01
Kırtasiye Alımları
228.913,30
132.304,38
-42%
01
02
Büro Malzemesi Alımları
11.291,31
11.891,24
5%
02
01
03
Periyodik Yayın Alımları
8.432,27
1.451,85
-83%
03
02
01
04
Diğer Yayın Alımları
6.801,18
1.899,77
-72%
830
03
02
01
05
Baskı Ve Cilt Giderleri
12.369,76
6.940,34
-44%
830.03.02.01.90
830
03
02
01
90
Diğer Kırtasiye Ve Büro Malzemesi
Alımları
11.907,29
15.800,52
33%
830.03.02.02
830
03
02
02
Su Ve Temizlik Malzemesi Alımları
180.911,63
161.104,35
-11%
830.03.02.02.01
830
03
02
02
01
Su Alımları
127.246,31
124.077,84
-2%
830.03.02.02.02
830
03
02
02
02
Temizlik Malzemesi Alımları
53.665,32
37.026,51
-31%
830.03.02.03
830
03
02
03
Enerji Alımları
793.729,38
938.276,21
18%
830.03.02.03.01
830
03
02
03
Yakacak Alımları
270.030,88
279.866,13
4%
01
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
85
Hesap Kodu
Fonksiyonel Kod
Hesap
Kodu
I
II
III
Gider Türü
2005 Yılı
2006 Yılı
%
DeğiĢim
IV
830.03.02.03.02
830
03
02
03
02
Akaryakıt Ve Yağ Alımları
248.476,43
293.747,96
18%
830.03.02.03.03
830
03
02
03
03
Elektrik Alımları
275.222,07
364.662,12
32%
830.03.02.04
830
03
02
04
Yiyecek,Ġçecek Ve Yem Alımları
13.520,92
28.555,63
111%
830.03.02.04.02
830
03
02
04
Ġçecek Alımları
13.520,92
28.555,63
111%
830.03.02.06
830
03
02
06
Özel Malzeme Alımları
95.959,70
88.350,43
-8%
830.03.02.06.01
830
03
02
06
01
Laborat. Malz. Ġle Kimyevi Ve Temrinlik
Malz.Alım.
95.604,06
80.328,38
-16%
830.03.02.06.90
830
03
02
06
90
Diğer Özel Malzeme Alımları
355,64
8.022,05
2156%
830.03.02.09
830
03
02
09
Diğer Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları
61.614,06
17.802,26
-71%
830.03.02.09.01
830
03
02
09
Bahçe Malzemesi Alımları Ġle Yapım Ve
Bakım Gid.
3.518,75
2.204,69
-37%
02
01
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
86
Hesap Kodu
Fonksiyonel Kod
Hesap
Kodu
I
II
III
09
Gider Türü
2005 Yılı
2006 Yılı
%
DeğiĢim
Diğer Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları
58.095,31
15.597,57
-73%
Yolluklar
461.671,62
424.993,68
-8%
Yurt Ġçi Geçici Görev Yollukları
345.910,64
292.397,69
-15%
343.909,90
289.792,73
-16%
2.000,74
2.604,96
30%
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
500,00
26.219,05
5144%
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
500,00
26.219,05
5144%
YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları
115.260,98
106.376,94
-8%
115.260,98
106.376,94
-8%
0,00
#SAYI/0!
IV
830.03.02.09.90
830
03
02
90
830.03.03
830
03
03
830.03.03.01
830
03
03
01
830.03.03.01.01
830
03
03
01
01
Yurt Ġçi Geçici Görev Yollukları
830.03.03.01.02
830
03
03
01
02
Yurt Ġçi Tedavi Yollukları
830.03.03.02
830
03
03
02
830.03.03.02.01
830
03
03
02
830.03.03.03
830
03
03
03
830.03.03.03.01
830
03
03
03
01
Yurt DıĢı Geçici Görev Yollukları
830.03.03.03.02
830
03
03
03
02
Yurt DıĢı Tedavi Yollukları
830.03.04
830
03
04
830.03.04.02
830
03
04
02
830.03.04.02.04
830
03
04
02
830.03.04.02.05
830
03
04
02
830.03.04.03
830
03
04
03
830.03.04.03.01
830
03
04
03
830.03.04.03.02
830
03
04
03
01
Görev Giderleri
34.626,71
51.689,71
49%
Yasal Giderler
3.636,52
37.648,93
935%
04
Mahkeme Harç Ve Giderleri
3.636,52
30.173,92
730%
05
Ödül,Ġkramiye Ve Benzeri Ödemeler
Ödenecek Vergi Resim Harçlar Ve Benzeri
Giderler
7.475,01
#SAYI/0!
30.990,19
14.040,78
-55%
01
Vergi Ödemeleri Ve Benzeri Giderler
9.156,30
4.452,98
-51%
02
ĠĢletme Ruhsatı Ödemeleri Ve Benzeri
Giderler
1.662,05
704,41
-58%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
87
Fonksiyonel Kod
Hesap Kodu
Hesap
Kodu
2005 Yılı
2006 Yılı
%
DeğiĢim
20.171,84
8.883,39
-56%
Hizmet Alımları
5.749.493,82
9.323.922,55
62%
MüĢavir Firma Ve KiĢilere Ödemeler
3.729.081,29
6.280.708,10
68%
7.486,34
238,00
-97%
-
1.206,00
#SAYI/0!
11.225,03
28.726,29
156%
3.021.829,10
3.890.447,42
29%
Gider Türü
I
II
III
03
IV
90
Diğer Vergi Resim Harçlar Ve Benzeri
Giderler
830.03.04.03.90
830
03
04
830.03.05
830
03
05
830.03.05.01
830
03
05
01
830.03.05.01.01
830
03
05
01
01
Etüd Proje BilirkiĢi Ekspertiz Giderleri
830.03.05.01.02
830
03
05
01
02
AraĢtırma Ve GeliĢtirme Giderleri
830.03.05.01.03
830
03
05
01
03
Bilgisayar Hizmetleri Alım Giderleri
830.03.05.01.04
830
03
05
01
04
Müteahitlik Hizmet Giderleri
830.03.05.01.04.01
830
03
05
01
04
Temizlik Hizmetleri
3.169.883,27
#SAYI/0!
830.03.05.01.04.02
830
03
05
01
04
Güvenlik Hizmetleri
720.564,15
#SAYI/0!
830.03.05.01.06
830
03
05
01
06
Enformasyon Ve Raporlama Gid.
0,00
#SAYI/0!
830.03.05.01.90
830
03
05
01
90
Diğer MüĢavir Firma Ve KiĢilere Ödenen
Giderler
688.540,82
2.360.090,39
243%
830.03.05.02
830
03
05
02
HaberleĢme Giderleri
659.674,94
968.525,55
47%
830.03.05.02.01
830
03
05
02
01
Posta Ve Telgraf Giderleri
37.507,92
53.521,31
43%
830.03.05.02.02
830
03
05
02
02
Telefon Abonelik Ve Kullanım Ücretleri
522.275,17
505.089,43
-3%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
88
Hesap Kodu
Fonksiyonel Kod
Hesap
Kodu
I
II
III
Gider Türü
2005 Yılı
2006 Yılı
%
DeğiĢim
99.891,85
409.861,14
310%
53,67
#SAYI/0!
IV
830.03.05.02.03
830
03
05
02
03
Bilgiye Abonelik Giderleri
830.03.05.02.06
830
03
05
02
06
Hat Kira Giderleri
830.03.05.03
830
03
05
03
830.03.05.03.04
830
03
05
03
830.03.05.03.90
830
03
05
03
830.03.05.04
830
03
05
04
830.03.05.04.01
830
03
05
04
830.03.05.04.02
830
03
05
830.03.05.04.90
830
03
830.03.05.05
830
830.03.05.05.02
TaĢıma Giderleri
95.908,89
104.858,25
9%
04
GeçiĢ Ücretleri
1.321,86
3.129,71
137%
90
Diğer TaĢıma Giderleri
94.587,03
101.728,54
8%
Tarifeye Bağlı Ödemeler
231.520,33
387.067,99
67%
01
Ġlan Giderleri
222.277,35
365.632,14
64%
04
02
Sigorta Giderleri
5.255,07
4.211,92
-20%
05
04
90
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
3.987,91
17.223,93
332%
03
05
05
Kiralar
763.574,00
1.334.144,30
75%
830
03
05
05
02
TaĢıt Kiralanması Giderleri
398.900,06
727.233,36
82%
830.03.05.05.05
830
03
05
05
05
354.838,86
595.087,11
68%
830.03.05.05.10
830
03
05
05
10
Hizmet Binası Kiralanma Giderleri
Bilgisayar,Bil.Sis.Ve Yazılımları Kir.
Giderleri
-
47,70
#SAYI/0!
830.03.05.05.90
830
03
05
05
90
Diğer Kiralama Giderleri
9.835,08
11.776,13
20%
830.03.05.09
830
03
05
09
Diğer Hizmet Alımları
269.734,37
248.618,36
-8%
830.03.05.09.01
830
03
05
09
01
Yurt Ġçi Staj Ve Öğrenim Giderleri
167.940,17
166.676,83
-1%
830.03.05.09.03
830
03
05
09
03
Kurslara Katılım Giderleri
25.647,04
16.551,58
-35%
830.03.05.09.90
830
03
05
09
90
Diğer Hizmet Alımları
76.147,16
65.389,95
-14%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
89
Hesap Kodu
Fonksiyonel Kod
Hesap
Kodu
I
II
III
2005 Yılı
2006 Yılı
%
DeğiĢim
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
346.390,35
366.665,47
6%
Temsil Giderleri
20.440,67
28.974,66
42%
Temsil,Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon
Giderleri
20.440,67
28.974,66
42%
Tanıtma Giderleri
325.949,68
337.690,81
4%
Tanıtma,Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon
Giderleri
Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım,Bak.Ve
Ona. Gid.
325.949,68
337.690,81
4%
713.280,21
482.576,05
-32%
Menkul Mal Alım Giderleri
73.614,07
46.286,76
-37%
41.557,28
14.015,17
-66%
12.938,23
28.227,55
118%
702,80
8,26
-99%
Gider Türü
IV
830.03.06
830
03
06
830.03.06.01
830
03
06
01
830.03.06.01.01
830
03
06
01
830.03.06.02
830
03
06
02
830.03.06.02.01
830
03
06
02
830.03.07
830
03
07
830.03.07.01
830
03
07
01
830.03.07.01.01
830
03
07
01
01
830.03.07.01.02
830
03
07
01
02
Büro Ve ĠĢyeri Mal Ve Malzeme Alımları
Büro Ve ĠĢyeri Makine Ve Teçhizat
Alımları
830.03.07.01.03
830
03
07
01
03
Avadan Lık Ve Yedek Parça Alımları
830.03.07.01.04
830
03
07
01
04
Yangından Koruma Malzemeleri Alımları
1.002,37
1.583,38
58%
830.03.07.01.90
830
03
07
01
90
Diğer Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alımları
17.413,39
2.452,40
-86%
830.03.07.02
830
03
07
02
Gayrimaddi Hak Alımları
49.972,31
13.180,78
-74%
830.03.07.02.01
830
03
07
02
Bilgisayar Yazılım Alımları Ve Yapımları
49.972,31
13.180,78
-74%
830.03.07.03
830
03
07
03
Bakım Ve Onarım Giderleri
589.693,83
423.108,51
-28%
830.03.07.03.01
830
03
07
03
01
27.237,03
14.368,51
-47%
830.03.07.03.02
830
03
07
03
02
TefriĢat Bakım Ve Onarım Giderleri
Makine Teçhizat Bakım Ve Onarım
Giderleri
321.212,06
321.853,93
0%
01
01
01
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
90
Hesap Kodu
Fonksiyonel Kod
Hesap
Kodu
I
II
III
Gider Türü
2005 Yılı
2006 Yılı
%
DeğiĢim
IV
830.03.07.03.03
830
03
07
03
03
TaĢıt Bakım Ve Onarım Giderleri
38.553,95
18.515,01
-52%
830.03.07.03.90
830
03
07
03
90
202.690,79
68.371,06
-66%
830.03.08
830
03
08
Diğer Bakım Ve Onarım Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım
Giderleri
273.970,73
163.254,78
-40%
830.03.08.01
830
03
08
01
Hizmet Binası Bakım Ve Onarım Giderleri
273.970,73
163.254,78
-40%
830.03.08.01.01
830
03
08
01
01
213.625,26
108.709,07
-49%
830.03.08.01.90
830
03
08
01
90
Büro Bakım Ve Onarımı Giderleri
Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım
Giderleri
60.345,47
54.545,71
-10%
830.03.09
830
03
09
Tedavi Ve Cenaze Giderleri
737.596,93
678.894,11
-8%
830.03.09.01
830
03
09
01
Kamu Pers.Tedavi Ve Sağlık Malz.
Giderleri
502.301,31
444.339,25
-12%
830.03.09.01.01
830
03
09
01
Kamu Personeli Tedavi Ve Sağlık
Malzemesi Gid.
502.301,31
444.339,25
-12%
830.03.09.02
830
03
09
02
Kamu Personeli Ġlaç Giderleri
235.295,62
234.554,86
0%
830.03.09.02.01
830
03
09
02
Kamu Personeli Ġlaç Giderleri
235.295,62
234.554,86
0%
830.03.09.03
830
03
09
03
Cenaze Giderleri
0,00
#SAYI/0!
830.03.09.03.01
830
03
09
03
Cenaze Giderleri
0,00
#SAYI/0!
830.04
830
04
0,00
#SAYI/0!
830.04.05
830
04
05
0,00
#SAYI/0!
830.04.05.01
830
04
05
Faiz Giderleri
Kısa Vadeli Nakit ĠĢlemlerine Ait Faiz
Giderleri
Kısa Vadeli Nakit ĠĢlemlerine Ait Faiz
Giderleri
0,00
#SAYI/0!
01
01
01
01
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
91
Hesap Kodu
Fonksiyonel Kod
Hesap
Kodu
I
II
05
III
830.04.05.01.01
830
04
01
830.05
830
05
830.05.02
830
05
02
830.05.02.06
830
05
02
06
830.05.02.06.10
830
05
02
06
830.05.03
830
05
03
830.05.03.01
830
05
03
01
830.05.03.01.01
830
05
03
01
830.05.04
830
05
04
830.05.04.09
830
05
04
09
830.05.04.09.01
830
05
04
09
830.05.06
830
05
06
830.05.06.02
830
05
06
02
830.05.06.02.01
830
05
06
02
Gider Türü
2005 Yılı
2006 Yılı
%
DeğiĢim
0,00
#SAYI/0!
31.801.198,72
-20%
35.000,00
#SAYI/0!
35.000,00
#SAYI/0!
35.000,00
#SAYI/0!
IV
01
Ulusal Para Cins.K.Vd.Li Nakit ĠĢlem.Ait
Faiz Gid.
Cari Transferler
10
01
01
01
39.672.401,56
Hazine Yardımları
Hasılattan Paylar Ve Giderlere Katılma
Payları
T.C.Emekli Sandığı Yönetim Giderlerine
Katılma Pay
Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yapılan
Transferler
28.745,00
6.292,00
-78%
Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara
28.745,00
6.292,00
-78%
Dernek,Birlik,Kurum,KuruluĢ,Sandık
Vb.KuruluĢlara
28.745,00
6.292,00
-78%
Hane Halkına Yapılan Transferler
37.952.565,49
30.119.924,70
-21%
Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
37.952.565,49
30.119.924,70
-21%
Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
37.952.565,49
30.119.924,70
-21%
YurtdıĢına Yapılan Transferler
1.691.091,07
1.639.982,02
-3%
Uluslararası KuruluĢlara Yapılan Ödemeler
1.675.226,95
1.639.982,02
-2%
16.543,30
8.083,08
-51%
Uluslararası KuruluĢlara Üyelik Aidatı
Ödemeleri
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
92
Fonksiyonel Kod
Hesap Kodu
Hesap
Kodu
2005 Yılı
2006 Yılı
%
DeğiĢim
1.658.683,65
1.631.898,94
-2%
-
0,00
#SAYI/0!
Diğer YurtdıĢı Transferleri
15.864,12
0,00
-100%
Diğer YurtdıĢı Transferleri
15.864,12
0,00
-100%
8.117.194,44
3.478.870,32
-57%
Mamul Mal Alımları
509.018,57
980.317,72
93%
Büro Ve ĠĢ Yeri MefruĢatı Alımları
10.182,00
192.585,84
1791%
10.182,00
192.585,84
1791%
0,00
#SAYI/0!
Gider Türü
I
II
III
IV
830.05.06.02.02
830
05
06
02
02
Uluslararası KuruluĢlara Katkı Ödemeleri
830.05.06.02.03
830
05
06
02
03
Uluslararası KuruluĢlara Yardım Ödemeleri
830.05.06.09
830
05
06
09
830.05.06.09.01
830
05
06
09
830.06
830
06
830.06.01
830
06
01
830.06.01.01
830
06
01
01
830.06.01.01.01
830
06
01
01
01
Büro MefruĢatı Alımları
830.06.01.01.90
830
06
01
01
90
Diğer MefruĢat Alımları
830.06.01.02
830
06
01
02
830.06.01.02.01
830
06
01
02
830.06.01.02.02
830
06
01
830.06.01.02.04
830
06
830.06.01.02.90
830
830.06.02
830
01
Sermaye Giderleri
Büro Ve ĠĢ Yeri Makine Teçhizat Alımları
498.836,57
787.731,88
58%
01
Büro Makineleri Alımları (Asgari Değerin
Üzerinde)
111.543,19
218.520,39
96%
02
02
Bilgisayar Alımları
183.296,12
408.020,81
123%
01
02
04
Laboratuvar Cihazı Alımları
130.523,26
17.980,07
-86%
06
01
02
90
Diğer Makine Teçhizat Alımları
73.474,00
143.210,61
95%
06
02
7.279.654,86
307.572,05
-96%
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
93
Fonksiyonel Kod
Hesap Kodu
Hesap
Kodu
2005 Yılı
2006 Yılı
%
DeğiĢim
MüĢavir Firma Ve KiĢilere Ödemeler
7.279.654,86
307.572,05
-96%
Gider Türü
I
II
III
IV
830.06.02.01
830
06
02
01
830.06.02.01.01
830
06
02
01
01
Proje Giderleri
4.760.477,42
307.572,05
-94%
830.06.02.01.02
830
06
02
01
02
MüĢavirlik Giderleri
2.519.177,44
0,00
-100%
830.06.03
830
06
03
Gayri Maddi Hak Alımları
140.060,10
#SAYI/0!
830.06.03.01
830
06
03
01
Bilgisayar Yazılımı Alımları
140.060,10
#SAYI/0!
830.06.03.01.01
830
06
03
01
Bilgisayar Yazılımı Alımları
140.060,10
#SAYI/0!
830.06.03.03
830
06
03
03
Lisans Alımları
0,00
#SAYI/0!
830.06.03.03.01
830
06
03
03
Lisans Alımları
0,00
#SAYI/0!
830.06.05
830
06
05
Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri
0,00
#SAYI/0!
830.06.05.01
830
06
05
01
MüĢavir Firma Ve KiĢilere Ödemeler
0,00
#SAYI/0!
830.06.05.01.01
830
06
05
01
01
Proje Giderleri
0,00
#SAYI/0!
830.06.05.01.02
830
06
05
01
02
MüĢavirlik Giderleri
0,00
#SAYI/0!
01
01
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
94
Fonksiyonel Kod
Hesap Kodu
Hesap
Kodu
2006 Yılı
%
DeğiĢim
Müteahhitlik Giderleri
0,00
#SAYI/0!
Hizmet Binası
0,00
#SAYI/0!
222.909,15
970%
MüĢavir Firma Ve KiĢilere Ödemeler
8.000,00
#SAYI/0!
8.000,00
#SAYI/0!
Gider Türü
I
II
III
2005 Yılı
IV
830.06.05.07
830
06
05
07
830.06.05.07.01
830
06
05
07
830.06.06
830
06
06
830.06.06.01
830
06
06
01
830.06.06.01.01
830
06
06
01
01
Proje Giderleri
830.06.06.01.02
830
06
06
01
02
MüĢavirlik Giderleri
0,00
#SAYI/0!
830.06.06.02
830
06
06
02
Malzeme Giderleri
0,00
#SAYI/0!
830.06.06.02.01
830
06
06
02
Malzeme Giderleri
0,00
#SAYI/0!
830.06.06.07
830
06
06
07
830.06.06.07.01
830
06
06
07
830.06.06.09
830
06
06
09
830.06.06.09.01
830
06
06
09
830.06.07
830
06
07
830.06.07.07
830
06
07
07
830.06.07.07.01
830
06
07
07
01
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
01
01
01
01
20.839,01
Müteahhitlik Hizmetleri
7.354,71
214.909,15
2822%
Müteahhitlik Hizmetleri
7.354,71
214.909,15
2822%
Diğer Giderler
13.484,30
0,00
-100%
Diğer Giderler
13.484,30
0,00
-100%
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
307.682,00
1.828.011,30
494%
Müteahhitlik Giderleri
307.682,00
1.827.965,42
494%
Hizmet Binası
307.682,00
1.827.965,42
494%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
95
Hesap Kodu
Fonksiyonel Kod
Hesap
Kodu
I
II
III
830.06.07.07.90
830
06
07
07
830.06.07.09
830
06
07
09
830.06.07.09.01
830
06
07
09
830.07
830
07
830.07.01
830
07
01
830.07.01.09
830
07
01
09
830.07.01.09.05
830
07
01
09
830.08
830
08
830.08.01
830
08
01
830.08.01.09
830
08
01
09
830.08.01.09.05
830
08
01
09
2006 Yılı
%
DeğiĢim
Diğerleri
0,00
#SAYI/0!
Diğer Giderler
45,88
#SAYI/0!
Diğer Giderler
45,88
#SAYI/0!
Sermaye Transferleri
11.216,57
#SAYI/0!
Yurtiçi Sermaye Transferleri
11.216,57
#SAYI/0!
Diğer Sermaye Transferleri
11.216,57
#SAYI/0!
Özel TeĢebbüslere
11.216,57
#SAYI/0!
Gider Türü
2005 Yılı
IV
90
01
05
05
Borç Verme
55.462.507,31
6.016.268,45
-89%
Yurtiçi Borç Verme
55.462.507,31
6.016.268,45
-89%
Diğer Yurtiçi Borç Verme
55.462.507,31
6.016.268,45
-89%
Özel TeĢebbüslere
55.462.507,31
6.016.268,45
-89%
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
96
Tablo 25: 3624 Sayılı Kanun'nun 14. Maddesi Gereğince KOSGEB Bütçe Kaynaklarının
GerçekleĢme Durumu
31.12.2006 itibariyle
14. Maddenin:
TAHAKKUKLAR
2006
A) Bendi gereği Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Bütçesine Konulacak Ödenek
40.064.364,39
A1)Genel Bütçe / Cari Transferler / Hazine Yardımları
A2)DıĢ Proje Kredileri / Sermaye Transferleri / Yurtiçi Sermaye
Transferleri
40.000.000,00
B) Bendi gereği KĠT TeĢekkül Mües.Bağlı Ortaklık Aidatları
C) Bendi gereği Banka Aidatları
64.364,39
615.419,68
10.988.161,78
D) Bendi gereği T.Esn.San.Konf. Aidatları
66.523,06
E) Bendi gereği T.O.B.B. Aidatları
7.606.786,46
F) Bendi gereği Hizmet Gelir.
1.560.714,09
G) Bendi gereği Organize Snayi Bölgeleri Arsa SatıĢ payları
H) Bendi gereği DıĢ Kayn.Sağ.Krediler
I) Geri DönüĢlü Destekler
235.909,84
8.356.809,08
J) Bendi gereği BağıĢ Yardım Mal. ve Haklardan Sağlanan Gelirler
TOPLAM
A) Bendi gereği Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Bütçesine Konulacak Ödenek
A1)Genel Bütçe / Cari Transferler / Hazine Yardımları
A2)DıĢ Proje Kredileri / Sermaye Transferleri / Yurtiçi Sermaye
Transferleri
B) Bendi gereği KĠT TeĢekkül Mües.Bağlı Ortaklık Aidatları
C) Bendi gereği Banka Aidatları
17.891.735,40
87.386.423,78
TAHSĠLAT
2006
64.364,39
64.364,39
615.419,68
10.988.161,78
D) Bendi gereği T.Esn.San.Konf. Aidatları
66.523,06
E) Bendi gereği T.O.B.B. Aidatları
7.606.786,46
F) Bendi gereği Hizmet Gelir.
1.560.714,09
G) Bendi gereği Organize Sanayi Bölgeleri Arsa SatıĢ payları
H) Bendi gereği DıĢ Kayn.Sağ.Krediler
I) Geri DönüĢlü Destekler
235.909,84
8.356.809,08
J) Bendi gereği BağıĢ Yardım Mal. ve Haklardan Sağlanan Gelirler
17.891.735,40
TOPLAM
47.386.423,78
2006 yılı bütçe kanununda hazine yardımı ödeneği 89.490.000 ytl olarakbelirlenmiĢ ancak maliye bakanlığı
tarafından 40.000.000 ytl tahakuka bağlanmıĢtır.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
97
Tablo 26: Bütçe Giderleri
I
40
II
III
FİNANSAL
FONKSİYONEL
KURUMSAL
IV
I
II
III
EKONOMİK
BÜTÇE ÖDENEĞİ
IV
I
KURUM DIŞI AKTARMALARLA
AÇIKLAMA
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
(1)
KESİNTİ
(2)
GEÇEN
YILDAN
DEVREDEN
ÖDENEK *
(3)
EKLENEN
ÖDENEK
(4)
DÜŞÜLEN
ÖDENEK
(5)
KURUM İÇİ AKTARMALARLA
EKLENEN ÖDENEK
(6)
DÜŞÜLEN ÖDENEK
(7)
II
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ
BAŞKANLIĞI
30
209.890.000,00
ÖZEL KALEM
02
04
4
2
2
01
0,00
0,00
0,00
0,00
91.776.427,00
91.776.427,00
147.444.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
89.900.287,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
147.444.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
89.900.287,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
147.444.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
89.900.287,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
147.444.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
89.900.287,00
Özel Bütçeli Ġdareler
147.444.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
89.900.287,00
PERSONEL GİDERLERİ
1.519.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
1
MEMURLAR
2
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
1.492.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2.823.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.000,00
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
YOLLUKLAR
5
HĠZMET ALIMLARI
6
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
02
2
03
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.503.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
CARİ TRANSFERLER
05
3
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA
YAPILAN TRANSFERLER
4
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
1
101.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.010.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.169.287,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.169.287,00
53.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.506.000,00
YURTĠÇĠ BORÇ VERME
53.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.506.000,00
MALĠ ĠġLER VE SATINALMA DAĠRE
BAġKANLIĞI
12.291.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571.000,00
515.000,00
BORÇ VERME
08
04
B Ü T Ç E
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
98
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
1
2
2
1.456.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.000,00
15.000,00
Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve
Mali ĠĢler, DıĢiĢleri Hizmetleri
833.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
Finansal ve mali iĢler ve hizmetler
833.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
833.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
01
2
02
636.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
636.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
36.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
160.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
7.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
YOLLUKLAR
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
GÖREV GĠDERLERĠ
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
HĠZMET ALIMLARI
50.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
7
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
74.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Genel Hizmetler
622.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
15.000,00
Diğer genel hizmetler
622.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
15.000,00
2
03
3
9
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
Özel Bütçeli Ġdareler
2
622.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
15.000,00
443.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
443.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
24.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
01
2
02
24.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
155.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
15.000,00
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
YOLLUKLAR
5
HĠZMET ALIMLARI
6
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
2
03
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
60.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
66.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
4
2
2
0,00
15.000,00
10.835.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
10.835.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
10.835.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
Özel Bütçeli Ġdareler
10.835.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
99
CARİ TRANSFERLER
05
2
HAZĠNE YARDIMLARI
SERMAYE GİDERLERİ
06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.871.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
1
MAMUL MAL ALIMLARI
1.734.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ
2.366.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
3
GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI
1.070.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM
GĠDERLERĠ
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM
GĠDERLERĠ
7
GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ
5
SERMAYE TRANSFERLERİ
07
1
05
YURTĠÇĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ
ĠDARĠ ĠġLER VE ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRE
BAġKANLIĞI
01
3
1
2
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.929.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129.000,00
1.247.500,00
0,00
0,00
0,00
129.000,00
1.247.500,00
Genel Hizmetler
7.704.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129.000,00
1.247.500,00
Genel personel hizmetleri
3.720.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.000,00
1.247.500,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
02
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
01
0,00
0,00
7.954.400,00
Özel Bütçeli Ġdareler
2
1.350.000,00
3.929.000,00
7.704.400,00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
109.000,00
1.247.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.227.500,00
3.444.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.227.500,00
39.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.000,00
0,00
39.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.000,00
0,00
235.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
20.000,00
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
5.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
YOLLUKLAR
5
HĠZMET ALIMLARI
6
03
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
3.720.100,00
3.444.500,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
130.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Diğer genel hizmetler
3.984.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
3.984.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
988.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
2
01
2
02
2
03
35.000,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
988.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
94.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.902.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
100
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
575.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
GÖREV GĠDERLERĠ
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
HĠZMET ALIMLARI
1.951.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
97.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Güvenlik Hizmetleri
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kurumsal güvenlik hizmetleri
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HĠZMET ALIMLARI
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE ELEKTRONĠK
TĠCARET SÜRECĠ GRUBU
942.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
942.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
Genel Hizmetler
942.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
Diğer genel hizmetler
942.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
Özel Bütçeli Ġdareler
942.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
585.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
585.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
8
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
GĠDERLERĠ
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
7
03
1
4
2
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK
HİZMETLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
5
10
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
3
9
2
PERSONEL GİDERLERİ
01
02
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
5
HĠZMET ALIMLARI
6
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
4
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
73.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.571.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
3.571.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
3.571.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
3.571.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
0,00
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
DIġ ĠLĠġKĠLER KOORDĠNASYON GRUBU
12
9.750,00
18.500,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
101
2
01
2
02
Özel Bütçeli Ġdareler
3.571.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
764.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
764.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
47.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
1.330.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
YOLLUKLAR
47.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
HĠZMET ALIMLARI
267.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
906.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
03
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
7
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
CARİ TRANSFERLER
05
6
YURTDIġINA YAPILAN TRANSFERLER
ĠZLEME, DEĞERLENDĠRME KOORDĠNASYON
GRUBU
23
4
2
2
01
2
02
0,00
0,00
260.000,00
0,00
1.430.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.000,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
1.085.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.000,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
1.085.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.000,00
Özel Bütçeli Ġdareler
1.085.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.000,00
PERSONEL GİDERLERİ
771.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
771.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
52.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
52.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.000,00
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
6.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
YOLLUKLAR
5
HĠZMET ALIMLARI
6
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
7
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.000,00
7.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.890,00
0,00
321.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.890,00
0,00
Genel Hizmetler
321.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.890,00
0,00
Diğer genel hizmetler
321.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.890,00
0,00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
9
0,00
0,00
1.085.150,00
HUKUK DANIġMANLIĞI
3
0,00
0,00
260.950,00
03
01
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2
24
0,00
0,00
1.085.150,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
76.000,00
1.430.000,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
102
Özel Bütçeli Ġdareler
2
PERSONEL GİDERLERİ
01
2
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
02
134.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.000,00
0,00
134.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
3.390,00
0,00
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
9.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
YOLLUKLAR
1.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390,00
0,00
4
GÖREV GĠDERLERĠ
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
5
HĠZMET ALIMLARI
80.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
0,00
2
2
58.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
716.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
716.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
716.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
716.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
341.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
01
2
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
341.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
350.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
YOLLUKLAR
1.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
5
HĠZMET ALIMLARI
6.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
17.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
64.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
228.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
228.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
228.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
03
KALĠTE DANIġMANLIĞI
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
01
0,00
0,00
4
2
126.890,00
0,00
04
2
0,00
0,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
4
0,00
7.000,00
25
04
0,00
180.950,00
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM BĠRĠMĠ
27
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2
03
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
321.950,00
PERSONEL GİDERLERİ
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
103
2
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
114.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
7.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
107.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
6.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
YOLLUKLAR
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
HĠZMET ALIMLARI
23.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
56.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
03
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
BASIN YAYIN DANIġMANLIĞI
28
253.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
253.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
253.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
253.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
253.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
4
2
2
01
2
02
83.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
83.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
164.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
YOLLUKLAR
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
HĠZMET ALIMLARI
13.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
17.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
2
03
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
58.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.316.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.435.287,00
3.640,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Güvenlik Hizmetleri
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kurumsal güvenlik hizmetleri
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HĠZMET MERKEZLERĠ
62
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK
HİZMETLERİ
03
1
4
2
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
5
HĠZMET ALIMLARI
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
4
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.816.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.435.287,00
3.640,00
29.816.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.435.287,00
3.640,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
104
Ġmalat iĢleri hizmetleri
2
29.816.000,00
Özel Bütçeli Ġdareler
2
2
02
0,00
0,00
0,00
90.435.287,00
3.640,00
29.816.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.435.287,00
3.640,00
15.114.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
756.000,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
15.114.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
756.000,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
1.125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
01
0,00
1.125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
13.576.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264.000,00
3.640,00
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
2.388.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
YOLLUKLAR
626.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640,00
4
GÖREV GĠDERLERĠ
70.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
5
HĠZMET ALIMLARI
8.117.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
161.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.141.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
03
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
8
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
GĠDERLERĠ
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
7
CARİ TRANSFERLER
05
4
08
1
4
2
2
2
02
573.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.909.287,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.909.287,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.506.000,00
0,00
0,00
YURTĠÇĠ BORÇ VERME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.506.000,00
263.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
263.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
263.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
263.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
263.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
141.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
141.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
9.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
01
0,00
BORÇ VERME
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
174.000,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
TEKNOLOJĠ DESTEKLEME SÜRECĠ GRUBU
30
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
9.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
112.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
YOLLUKLAR
6.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
HĠZMET ALIMLARI
6.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
63.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
03
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
105
ARAġTIRMA MERKEZLERĠ
32
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
4
2
2
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
4.502.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
4.502.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
4.502.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
4.502.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
3.201.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
01
4.502.650,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
3.201.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
231.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
1.070.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
146.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
YOLLUKLAR
62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
GÖREV GĠDERLERĠ
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
HĠZMET ALIMLARI
565.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
02
2
03
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
8
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
GĠDERLERĠ
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
7
GENEL TOPLAM
209.890.000,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
0,00
0,00
0,00
0,00
91.776.427,00
0,00
91.776.427,00
106
Tablo 27: Kesin Hesap Cetveli
I
II
40
30
III
FİNANSAL
FONKSİYONEL
KURUMSAL
IV
I
II
III
EKONOMİK
İ Ş L E M L E R İ
IV
I
YEDEK ÖDENEKTEN AKTARMALARLA
AÇIKLAMA
EKLENEN ÖDENEK
(8)
II
YIL İÇİNDE
EKLENEN ÖZEL
ÖDENEK
(11)
YIL İÇİNDE İPTAL
EDİLEN ÖDENEK
(12)
0,00
49.490.000,00
0,00
0,00
0,00
ÖZEL KALEM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
MEMURLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
YOLLUKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
HĠZMET ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CARİ TRANSFERLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN
TRANSFERLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BORÇ VERME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YURTĠÇĠ BORÇ VERME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MALĠ ĠġLER VE SATINALMA DAĠRE BAġKANLIĞI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
4
2
2
01
02
2
03
05
08
1
01
GEÇEN YILDAN
DEVREDEN ÖZEL
ÖDENEK **
(10)
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME
VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
02
04
DÜŞÜLEN ÖDENEK
(9)
BÜTÇE KANUNU VE ÖZEL KANUNLAR
GEREĞİNCE
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
107
Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali ĠĢler,
DıĢiĢleri Hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finansal ve mali iĢler ve hizmetler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
YOLLUKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
GÖREV GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
HĠZMET ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
1
2
2
01
2
02
2
03
3
9
2
01
2
02
0%
0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Diğer genel hizmetler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
YOLLUKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
HĠZMET ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
4
0%
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
2
04
0%
Genel Hizmetler
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
108
Ġmalat iĢleri hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CARİ TRANSFERLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HAZĠNE YARDIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SERMAYE GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
MAMUL MAL ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SERMAYE TRANSFERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YURTĠÇĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
2
05
2
06
07
1
05
01
3
1
2
01
2
02
2
03
9
2
01
ĠDARĠ ĠġLER VE ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRE
BAġKANLIĞI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Genel Hizmetler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Genel personel hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
0%
0,00
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
HĠZMET ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Diğer genel hizmetler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
109
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
YOLLUKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
GÖREV GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
HĠZMET ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Güvenlik Hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kurumsal güvenlik hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HĠZMET ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE ELEKTRONĠK TĠCARET SÜRECĠ
GRUBU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Genel Hizmetler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Diğer genel hizmetler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
02
2
03
03
1
4
2
03
5
10
01
3
9
2
01
2
02
2
03
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
110
2
3
5
6
7
9
12
04
4
2
2
01
2
02
2
03
2
3
5
6
7
9
05
6
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YOLLUKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HĠZMET ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIġ ĠLĠġKĠLER KOORDĠNASYON GRUBU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YOLLUKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HĠZMET ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CARİ TRANSFERLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YURTDIġINA YAPILAN TRANSFERLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
111
23
04
4
2
2
01
2
02
2
03
2
3
5
6
7
9
24
01
3
9
2
01
2
02
ĠZLEME, DEĞERLENDĠRME KOORDĠNASYON GRUBU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YOLLUKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HĠZMET ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HUKUK DANIġMANLIĞI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Genel Hizmetler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Diğer genel hizmetler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
112
2
03
2
3
4
5
7
9
25
04
4
2
2
01
2
02
2
03
2
3
5
6
7
9
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YOLLUKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GÖREV GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HĠZMET ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM BĠRĠMĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YOLLUKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HĠZMET ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
113
27
04
4
2
2
01
2
02
2
03
2
3
5
6
7
9
28
04
4
2
2
01
2
02
KALĠTE DANIġMANLIĞI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YOLLUKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HĠZMET ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BASIN YAYIN DANIġMANLIĞI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
114
2
03
2
3
5
7
9
62
03
1
4
2
03
5
04
4
2
2
01
2
02
2
03
2
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YOLLUKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HĠZMET ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HĠZMET MERKEZLERĠ
0,00
49.490.000,00
0,00
0,00
0,00
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Güvenlik Hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kurumsal güvenlik hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HĠZMET ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
0,00
49.490.000,00
0,00
0,00
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
0,00
49.490.000,00
0,00
0,00
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
0,00
49.490.000,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
0,00
49.490.000,00
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
115
3
4
5
6
7
8
9
05
4
08
1
30
04
4
2
2
01
2
02
2
03
2
3
5
YOLLUKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GÖREV GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HĠZMET ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CARİ TRANSFERLER
0,00
49.490.000,00
0,00
0,00
0,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
0,00
49.490.000,00
0,00
0,00
0,00
BORÇ VERME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YURTĠÇĠ BORÇ VERME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TEKNOLOJĠ DESTEKLEME SÜRECĠ GRUBU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YOLLUKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HĠZMET ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
116
7
9
32
04
4
2
2
01
2
02
2
03
2
3
4
5
6
7
8
9
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ARAġTIRMA MERKEZLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YOLLUKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GÖREV GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HĠZMET ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GENEL TOPLAM
0,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
49.490.000,00
0,00
0,00
0,00
117
I
II
40
30
III
FİNANSAL
FONKSİYONEL
KURUMSAL
IV
I
II
III
EKONOMİK
Y I L
IV
I
AÇIKLAMA
TOPLAM ÖDENEK
(13)
[(1+3+4+6+8+10+11)(2+5+7+9+12)]
ÖZEL KALEM
02
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
4
2
1
2
Ġmalat iĢleri hizmetleri
57.603.813,00
MEMURLAR
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
02
2
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
2
3
5
6
7
9
3
4
1
87.000,00
1.492.600,00
91.000,00
91.000,00
2.598.500,00
54.000,00
YOLLUKLAR
85.000,00
HĠZMET ALIMLARI
2.293.500,00
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
48.000,00
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GĠDERLERĠ
17.000,00
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
BORÇ VERME
08
57.603.813,00
1.579.600,00
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
CARİ TRANSFERLER
05
57.603.813,00
57.603.813,00
57.603.813,00
PERSONEL GİDERLERİ
01
160.400.000,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
Özel Bütçeli Ġdareler
2
YURTĠÇĠ BORÇ VERME
MALĠ ĠġLER VE SATINALMA DAĠRE BAġKANLIĞI
01
ÖDENEK ÜSTÜ
BÜTÇE GİDERİ
(15)= [13(16+17)]-14
İPTAL EDİLEN
ÖDENEK
(16)
ERTESİ YILA
DEVREDİLEN
ÖDENEK
(17)
II
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
04
BÜTÇE GİDERİ
(14)
S O N U
GENEL KAMU HİZMETLERİ
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
101.000,00
40.840.713,00
10.000,00
40.830.713,00
12.494.000,00
12.494.000,00
12.347.000,00
1.512.000,00
80.247.680,13
19.198.638,35
19.198.638,35
19.198.638,35
19.198.638,35
19.198.638,35
1.397.200,86
46.460,11
1.350.740,75
88.522,58
88.522,58
228.065,19
5.848,00
83.354,98
61.906,49
14.524,46
3.275,12
58.128,25
17.417.389,68
6.292,00
17.411.097,68
67.460,04
67.460,04
4.788.383,34
1.263.296,45
0,00
80.152.319,87
0,00
0,00
38.405.174,65
0,00
0,00
38.405.174,65
0,00
0,00
38.405.174,65
0,00
0,00
38.405.174,65
0,00
0,00
38.405.174,65
0,00
0,00
182.399,14
0,00
0,00
40.539,89
0,00
0,00
141.859,25
0,00
0,00
2.477,42
0,00
0,00
2.477,42
0,00
0,00
2.370.434,81
0,00
0,00
48.152,00
0,00
0,00
1.645,02
0,00
0,00
2.231.593,51
0,00
0,00
33.475,54
0,00
0,00
13.724,88
0,00
0,00
42.871,75
0,00
0,00
23.423.323,32
0,00
0,00
3.708,00
0,00
0,00
23.419.615,32
0,00
0,00
12.426.539,96
0,00
0,00
12.426.539,96
0,00
0,00
7.558.616,66
0,00
0,00
248.703,55
0,00
118
1
2
2
Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali ĠĢler, DıĢiĢleri
Hizmetleri
839.100,00
Finansal ve mali iĢler ve hizmetler
839.100,00
Özel Bütçeli Ġdareler
839.100,00
PERSONEL GİDERLERİ
01
2
02
2
636.500,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
36.100,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
2
3
4
5
6
7
9
3
9
2
02
2
2
3
5
6
7
9
4
31.058,03
129.844,64
0,00
0,00
129.844,64
0,00
0,00
39.560,05
0,00
0,00
39.560,05
0,00
0,00
5.041,97
0,00
5.041,97
0,00
85.242,62
0,00
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
7.100,00
3.784,55
0,00
3.315,45
0,00
YOLLUKLAR
3.000,00
2.969,22
0,00
30,78
0,00
31.058,03
GÖREV GĠDERLERĠ
6.000,00
5.342,48
0,00
657,52
0,00
HĠZMET ALIMLARI
50.900,00
48.835,54
0,00
2.064,46
0,00
8.500,00
263,75
0,00
8.236,25
0,00
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GĠDERLERĠ
17.000,00
3.789,34
0,00
13.210,66
0,00
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
74.000,00
16.272,50
0,00
57.727,50
0%
Genel Hizmetler
672.900,00
554.041,09
0,00
118.858,91
0,00
Diğer genel hizmetler
672.900,00
554.041,09
0,00
118.858,91
0,00
672.900,00
554.041,09
0,00
118.858,91
0,00
443.500,00
395.282,71
0,00
48.217,29
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
443.500,00
395.282,71
0,00
48.217,29
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
24.400,00
23.113,67
0,00
1.286,33
0,00
24.400,00
23.113,67
0,00
1.286,33
0,00
205.000,00
135.644,71
0,00
69.355,29
0,00
6.500,00
2.881,96
0,00
3.618,04
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HĠZMET ALIMLARI
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GĠDERLERĠ
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
596.939,95
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
596.939,95
0,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
01
709.255,36
129.844,64
81.257,38
Özel Bütçeli Ġdareler
2
36.100,00
709.255,36
0,00
166.500,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
636.500,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
709.255,36
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
18.000,00
8.968,76
0,00
9.031,24
0,00
110.500,00
109.555,82
0,00
944,18
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
17.000,00
1.532,42
0,00
15.467,58
0,00
51.000,00
12.705,75
0,00
38.294,25
0,00
10.835.000,00
3.525.086,89
0,00
7.309.913,11
0,00
10.835.000,00
3.525.086,89
0,00
7.309.913,11
0,00
119
2
2
Ġmalat iĢleri hizmetleri
10.835.000,00
3.525.086,89
0,00
7.309.913,11
Özel Bütçeli Ġdareler
10.835.000,00
3.525.086,89
0,00
7.309.913,11
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
CARİ TRANSFERLER
05
2
HAZĠNE YARDIMLARI
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
6.871.000,00
3.478.870,32
0,00
3.392.129,68
0,00
MAMUL MAL ALIMLARI
1.734.000,00
980.317,72
0,00
753.682,28
0,00
MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ
1.866.000,00
307.572,05
0,00
1.558.427,95
0,00
GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI
1.070.000,00
140.060,10
0,00
929.939,90
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
350.000,00
222.909,15
0,00
127.090,85
0,00
1.850.000,00
1.828.011,30
0,00
21.988,70
0,00
3.929.000,00
11.216,57
0,00
3.917.783,43
0,00
SERMAYE GİDERLERİ
06
1
2
3
5
6
7
GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ
GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ
SERMAYE TRANSFERLERİ
07
1
05
YURTĠÇĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ
3.929.000,00
11.216,57
0,00
3.917.783,43
0,00
ĠDARĠ ĠġLER VE ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRE BAġKANLIĞI
6.835.900,00
5.798.880,92
0,00
1.037.019,08
0,00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
3
1
2
2
02
2
2
3
5
6
7
9
2
01
2.169.914,86
0,00
4.415.985,14
0,00
6.585.900,00
2.169.914,86
0,00
4.415.985,14
0,00
Genel personel hizmetleri
2.581.600,00
2.169.914,86
0,00
411.685,14
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
2.581.600,00
2.169.914,86
0,00
411.685,14
0,00
2.217.000,00
1.964.828,61
0,00
252.171,39
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
2.217.000,00
1.964.828,61
0,00
252.171,39
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
133.700,00
119.938,61
0,00
13.761,39
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
9
6.585.900,00
Genel Hizmetler
PERSONEL GİDERLERİ
01
0,00
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HĠZMET ALIMLARI
133.700,00
119.938,61
0,00
13.761,39
0,00
230.900,00
85.147,64
0,00
145.752,36
0,00
5.600,00
2.138,66
0,00
3.461,34
0%
17.500,00
1.833,50
0,00
15.666,50
0,00
130.800,00
62.411,97
0,00
68.388,03
0,00
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
16.000,00
9.047,91
0,00
6.952,09
0,00
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GĠDERLERĠ
16.000,00
2.280,24
0,00
13.719,76
0,00
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
45.000,00
7.435,36
0,00
37.564,64
0,00
Diğer genel hizmetler
4.004.300,00
3.378.966,06
0,00
625.333,94
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
4.004.300,00
3.378.966,06
0,00
625.333,94
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
988.000,00
983.490,27
0,00
4.509,73
0,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
120
2
02
2
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
988.000,00
983.490,27
0,00
4.509,73
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
94.000,00
90.327,77
0,00
3.672,23
0,00
94.000,00
90.327,77
0,00
3.672,23
0,00
2.922.300,00
2.305.148,02
0,00
617.151,98
0,00
575.300,00
273.204,57
0,00
302.095,43
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
2
3
4
5
6
7
8
9
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
3.100,00
1.275,94
0,00
1.824,06
0,00
GÖREV GĠDERLERĠ
22.000,00
21.038,43
0,00
961,57
0,00
HĠZMET ALIMLARI
1.951.900,00
1.841.431,47
0,00
110.468,53
0,00
10.000,00
963,89
0,00
9.036,11
0,00
183.000,00
55.479,70
0,00
127.520,30
0,00
GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
80.000,00
78.506,00
0,00
1.494,00
0,00
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
97.000,00
33.248,02
0,00
63.751,98
0,00
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GĠDERLERĠ
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
03
1
4
2
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
Güvenlik Hizmetleri
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
Kurumsal güvenlik hizmetleri
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
5
10
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
HĠZMET ALIMLARI
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE ELEKTRONĠK TĠCARET SÜRECĠ GRUBU
894.000,00
828.840,42
0,00
65.159,58
0,00
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
3
9
2
894.000,00
828.840,42
0,00
65.159,58
0,00
Genel Hizmetler
894.000,00
828.840,42
0,00
65.159,58
0,00
Diğer genel hizmetler
894.000,00
828.840,42
0,00
65.159,58
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
894.000,00
828.840,42
0,00
65.159,58
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
01
2
02
2
585.500,00
579.795,42
0,00
5.704,58
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
585.500,00
579.795,42
0,00
5.704,58
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
36.000,00
31.327,02
0,00
4.672,98
0,00
36.000,00
31.327,02
0,00
4.672,98
0,00
272.500,00
217.717,98
0,00
54.782,02
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
2
3
5
6
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HĠZMET ALIMLARI
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
9.750,00
2.763,10
0,00
6.986,90
0,00
18.500,00
12.818,42
0,00
5.681,58
0,00
147.250,00
146.476,12
0,00
773,88
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
121
7
9
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GĠDERLERĠ
52.000,00
44.542,84
0,00
7.457,16
0,00
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
43.000,00
11.117,50
0,00
31.882,50
0,00
3.831.500,00
2.613.034,00
0,00
1.218.466,00
0,00
DIġ ĠLĠġKĠLER KOORDĠNASYON GRUBU
12
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
4
2
2
01
2
02
2
3.831.500,00
2.613.034,00
0,00
1.218.466,00
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
3.831.500,00
2.613.034,00
0,00
1.218.466,00
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
3.831.500,00
2.613.034,00
0,00
1.218.466,00
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
3.831.500,00
2.613.034,00
0,00
1.218.466,00
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
764.500,00
698.327,55
0,00
66.172,45
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
764.500,00
698.327,55
0,00
66.172,45
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
47.000,00
37.065,66
0,00
9.934,34
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
2
3
5
6
7
9
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
6
23
4
2
2
01
2
02
2
2
3
9.934,34
0,00
1.092.341,23
0,00
6.000,00
538,85
0,00
5.461,15
0,00
47.500,00
45.600,46
0,00
1.899,54
0,00
267.500,00
56.398,46
0,00
211.101,54
0,00
906.000,00
124.115,04
0,00
781.884,96
0,00
0,00
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GĠDERLERĠ
27.000,00
339,30
0,00
26.660,70
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
76.000,00
10.666,66
0,00
65.333,34
0,00
1.690.000,00
1.639.982,02
0,00
50.017,98
0,00
YURTDIġINA YAPILAN TRANSFERLER
1.690.000,00
1.639.982,02
0,00
50.017,98
0,00
ĠZLEME, DEĞERLENDĠRME KOORDĠNASYON GRUBU
1.023.150,00
698.540,90
0,00
324.609,10
0,00
1.023.150,00
698.540,90
0,00
324.609,10
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
1.023.150,00
698.540,90
0,00
324.609,10
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
1.023.150,00
698.540,90
0,00
324.609,10
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
1.023.150,00
698.540,90
0,00
324.609,10
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
771.500,00
638.019,04
0,00
133.480,96
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
771.500,00
638.019,04
0,00
133.480,96
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
52.700,00
41.069,96
0,00
11.630,04
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
52.700,00
41.069,96
0,00
11.630,04
0,00
198.950,00
19.451,90
0,00
179.498,10
0,00
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
6.750,00
2.107,59
0,00
4.642,41
0,00
YOLLUKLAR
5.000,00
4.000,45
0,00
999,55
0,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
0,00
0,00
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
37.065,66
237.658,77
HĠZMET ALIMLARI
CARİ TRANSFERLER
05
47.000,00
1.330.000,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
122
5
6
7
9
HĠZMET ALIMLARI
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GĠDERLERĠ
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
HUKUK DANIġMANLIĞI
24
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
3
9
2
2
02
2
2
3
4
5
7
9
4
2
2
2
02
2
2
3
64,55
0,00
15.935,45
0,00
79.000,00
13.279,31
0,00
65.720,69
0,00
448.840,00
316.066,04
0,00
132.773,96
0,00
0,00
132.773,96
0,00
0,00
132.773,96
0,00
Diğer genel hizmetler
448.840,00
316.066,04
0,00
132.773,96
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
448.840,00
316.066,04
0,00
132.773,96
0,00
250.000,00
239.324,34
0,00
10.675,66
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
250.000,00
239.324,34
0,00
10.675,66
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
14.500,00
12.369,02
0,00
2.130,98
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
14.500,00
12.369,02
0,00
2.130,98
0,00
184.340,00
64.372,68
0,00
119.967,32
0,00
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
9.950,00
1.006,36
0,00
8.943,64
0,00
YOLLUKLAR
2.340,00
2.262,83
0,00
77,17
0,00
GÖREV GĠDERLERĠ
18.000,00
14.306,04
0,00
3.693,96
0,00
HĠZMET ALIMLARI
80.050,00
42.277,79
0,00
37.772,21
0,00
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GĠDERLERĠ
16.000,00
95,86
0,00
15.904,14
0,00
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
58.000,00
4.423,80
0,00
53.576,20
0,00
716.900,00
573.685,68
0,00
143.214,32
0,00
716.900,00
573.685,68
0,00
143.214,32
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
716.900,00
573.685,68
0,00
143.214,32
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
716.900,00
573.685,68
0,00
143.214,32
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
716.900,00
573.685,68
0,00
143.214,32
0,00
0,00
341.750,00
337.625,77
0,00
4.124,23
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
341.750,00
337.625,77
0,00
4.124,23
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
24.000,00
18.674,13
0,00
5.325,87
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
0,00
16.000,00
316.066,04
PERSONEL GİDERLERİ
01
0,00
1.250,00
316.066,04
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
90.950,00
0,00
448.840,00
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM BĠRĠMĠ
25
0,00
0,00
448.840,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
0,00
1.250,00
Genel Hizmetler
PERSONEL GİDERLERİ
01
90.950,00
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
24.000,00
18.674,13
0,00
5.325,87
0,00
351.150,00
217.385,78
0,00
133.764,22
0,00
11.500,00
3.243,09
0,00
8.256,91
0,00
1.500,00
1.161,25
0,00
338,75
0,00
123
5
6
7
9
HĠZMET ALIMLARI
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GĠDERLERĠ
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
KALĠTE DANIġMANLIĞI
27
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
4
2
2
2
2
2
3
5
6
7
9
4
2
2
01
2
02
2
2
3
2.268,54
0,00
15.131,46
0,00
64.000,00
12.792,05
0,00
51.207,95
0,00
228.400,00
128.820,88
0,00
99.579,12
0,00
0,00
99.579,12
0,00
0,00
99.579,12
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
228.400,00
128.820,88
0,00
99.579,12
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
228.400,00
128.820,88
0,00
99.579,12
0,00
114.100,00
109.489,79
0,00
4.610,21
0,00
114.100,00
109.489,79
0,00
4.610,21
0,00
7.300,00
6.305,55
0,00
994,45
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
7.300,00
6.305,55
0,00
994,45
0,00
107.000,00
13.025,54
0,00
93.974,46
0,00
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
6.850,00
361,67
0,00
6.488,33
0,00
YOLLUKLAR
4.000,00
2.045,76
0,00
1.954,24
0,00
23.900,00
4.082,21
0,00
19.817,79
0,00
250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
16.000,00
118,00
0,00
15.882,00
0,00
HĠZMET ALIMLARI
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GĠDERLERĠ
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
56.000,00
6.417,90
0,00
49.582,10
0,00
269.200,00
103.495,61
0,00
165.704,39
0,00
269.200,00
103.495,61
0,00
165.704,39
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
269.200,00
103.495,61
0,00
165.704,39
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
269.200,00
103.495,61
0,00
165.704,39
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
269.200,00
103.495,61
0,00
165.704,39
0,00
PERSONEL GİDERLERİ
0,00
99.700,00
94.546,07
0,00
5.153,93
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
99.700,00
94.546,07
0,00
5.153,93
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
5.500,00
4.922,25
0,00
577,75
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
0,00
17.400,00
128.820,88
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
0,00
58.751,02
128.820,88
BASIN YAYIN DANIġMANLIĞI
28
78,13
0,00
228.400,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
0,00
228.400,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
02
6.671,87
191.248,98
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
PERSONEL GİDERLERİ
01
6.750,00
250.000,00
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
5.500,00
4.922,25
0,00
577,75
0,00
164.000,00
4.027,29
0,00
159.972,71
0,00
75.000,00
21,24
0,00
74.978,76
0,00
250,00
240,00
0,00
10,00
0,00
124
5
7
9
13.450,00
362,85
0,00
13.087,15
0,00
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GĠDERLERĠ
17.300,00
164,40
0,00
17.135,60
0,00
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
58.000,00
3.238,80
0,00
54.761,20
0,00
71.257.647,00
41.634.663,73
0,00
29.622.983,27
0,00
500.000,00
470.564,15
0,00
29.435,85
0,00
Güvenlik Hizmetleri
500.000,00
470.564,15
0,00
29.435,85
0,00
Kurumsal güvenlik hizmetleri
500.000,00
470.564,15
0,00
29.435,85
0,00
HĠZMET MERKEZLERĠ
62
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
03
1
4
Özel Bütçeli Ġdareler
2
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
5
HĠZMET ALIMLARI
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
4
2
2
2
2
2
3
4
5
6
7
8
9
4
1
0,00
0,00
500.000,00
470.564,15
0,00
29.435,85
0,00
0,00
29.593.547,42
0,00
41.164.099,58
0,00
29.593.547,42
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
70.757.647,00
41.164.099,58
0,00
29.593.547,42
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
70.757.647,00
41.164.099,58
0,00
29.593.547,42
0,00
15.870.500,00
13.558.580,69
0,00
2.311.919,31
0,00
15.870.500,00
13.558.580,69
0,00
2.311.919,31
0,00
1.125.000,00
860.666,48
0,00
264.333,52
0,00
1.125.000,00
860.666,48
0,00
264.333,52
0,00
13.836.860,00
8.087.216,98
0,00
5.749.643,02
0,00
2.388.000,00
1.037.649,69
0,00
1.350.350,31
0,00
625.360,00
227.018,58
0,00
398.341,42
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GĠDERLERĠ
67.500,00
11.002,76
0,00
56.497,24
0,00
HĠZMET ALIMLARI
8.291.000,00
5.944.340,61
0,00
2.346.659,39
0,00
161.000,00
21.521,18
0,00
139.478,82
0,00
1.141.000,00
353.841,47
0,00
787.158,53
0,00
0,00
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GĠDERLERĠ
GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
500.000,00
59.748,78
0,00
440.251,22
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
663.000,00
432.093,91
0,00
230.906,09
0,00
15.419.287,00
12.708.827,02
0,00
2.710.459,98
0,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
BORÇ VERME
08
29.435,85
29.435,85
41.164.099,58
CARİ TRANSFERLER
05
0,00
0,00
70.757.647,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
470.564,15
470.564,15
70.757.647,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
02
500.000,00
500.000,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
PERSONEL GİDERLERİ
01
30
HĠZMET ALIMLARI
YURTĠÇĠ BORÇ VERME
TEKNOLOJĠ DESTEKLEME SÜRECĠ GRUBU
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
15.419.287,00
12.708.827,02
0,00
2.710.459,98
0,00
24.506.000,00
5.948.808,41
0,00
18.557.191,59
0,00
24.506.000,00
5.948.808,41
0,00
18.557.191,59
0,00
291.000,00
192.362,76
0,00
98.637,24
0,00
125
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
4
2
291.000,00
192.362,76
0,00
98.637,24
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
291.000,00
192.362,76
0,00
98.637,24
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
291.000,00
192.362,76
0,00
98.637,24
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
2
PERSONEL GİDERLERİ
01
2
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
02
2
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
2
3
5
7
9
4
2
2
2
02
2
2
169.700,00
156.684,41
0,00
13.015,59
0,00
9.300,00
8.837,61
0,00
462,39
0,00
0,00
462,39
0,00
0,00
85.159,26
0,00
16.500,00
630,60
0,00
15.869,40
0,00
YOLLUKLAR
6.950,00
4.848,88
0,00
2.101,12
0,00
HĠZMET ALIMLARI
6.550,00
4.444,91
0,00
2.105,09
0,00
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GĠDERLERĠ
19.000,00
11.285,10
0,00
7.714,90
0,00
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
63.000,00
5.631,25
0,00
57.368,75
0,00
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
4.652.650,00
3.372.520,75
0,00
1.280.129,25
0,00
4.652.650,00
3.372.520,75
0,00
1.280.129,25
0,00
Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat Hizmetleri
4.652.650,00
3.372.520,75
0,00
1.280.129,25
0,00
Ġmalat iĢleri hizmetleri
4.652.650,00
3.372.520,75
0,00
1.280.129,25
0,00
Özel Bütçeli Ġdareler
4.652.650,00
3.372.520,75
0,00
1.280.129,25
0,00
3.351.650,00
2.746.057,84
0,00
605.592,16
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
3.351.650,00
2.746.057,84
0,00
605.592,16
0,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
231.000,00
173.614,33
0,00
57.385,67
0,00
231.000,00
173.614,33
0,00
57.385,67
0,00
1.070.000,00
452.848,58
0,00
617.151,42
0,00
146.200,00
67.169,16
0,00
79.030,84
0,00
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
0,00
0,00
8.837,61
PERSONEL GİDERLERİ
01
98.637,24
13.015,59
26.840,74
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
04
0,00
0,00
9.300,00
ARAġTIRMA MERKEZLERĠ
32
192.362,76
156.684,41
112.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
291.000,00
169.700,00
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI
62.000,00
26.594,65
0,00
35.405,35
0,00
GÖREV GĠDERLERĠ
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
HĠZMET ALIMLARI
565.000,00
274.162,29
0,00
290.837,71
0,00
6
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
30.000,00
4.980,26
0,00
25.019,74
0,00
7
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM
GĠDERLERĠ
78.300,00
3.499,17
0,00
74.800,83
0,00
30.000,00
25.000,00
0,00
5.000,00
0,00
157.000,00
51.443,05
0,00
105.556,95
0,00
3
4
5
8
9
YOLLUKLAR
GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
GENEL TOPLAM
160.400.000,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
80.247.933,38
80.152.066,62
126
Tablo 28: Bütçe Giderleri
YTL
EKONOMĠK
KODU
I
AÇIKLAMA
2006 YILI
BÜTÇE
BAġLANGIÇ
ÖDENEĞĠ
(7)
II
PERSONEL GĠDERLERĠ
01
TOPLAM
ÖDENEK
(8)
BÜTÇE
GĠDERĠ
(9)
28.285.000,00
28.183.500,00
24.496.193,32
27.000,00
87.000,00
46.460,11
0,53
28.258.000,00
28.096.500,00
24.449.733,21
0,87
1
MEMURLAR
2
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
3
ĠġÇĠLER
0,00
0,00
0,00
4
GEÇĠCĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
5
DĠĞER PERSONEL
0,00
0,00
0,00
1.830.000,00
1.931.500,00
1.547.812,67
0,00
0,00
0,00
1.830.000,00
1.931.500,00
1.547.812,67
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA
DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
02
GĠDERĠN
TOPLAM
ÖDENEĞE ORANI
(9/8) %
0,87
0,80
1
MEMURLAR
2
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
3
ĠġÇĠLER
0,00
0,00
0,00
4
GEÇĠCĠ PERSONEL
0,00
0,00
0,00
5
DĠĞER PERSONEL
0,00
0,00
0,00
7
MĠLLETVEKĠLLERĠ
0,00
0,00
0,00
24.500.000,00
24.500.000,00
12.896.373,33
0,00
0,00
0,00
3.325.000,00
3.325.000,00
1.404.376,98
0,42
MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ
03
0,80
0,53
1
ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
2
TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
885.000,00
900.000,00
424.993,68
0,47
4
GÖREV GĠDERLERĠ
115.000,00
115.000,00
51.689,71
0,45
5
HĠZMET ALIMLARI
14.840.000,00
14.780.000,00
9.323.922,55
0,63
6
TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ
1.435.000,00
1.435.000,00
366.665,47
0,26
7
MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ
1.650.000,00
1.650.000,00
482.576,05
0,29
8
GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
GĠDERLERĠ
590.000,00
610.000,00
163.254,78
0,27
9
TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ
1.660.000,00
1.685.000,00
678.894,11
0,40
FAĠZ GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
1
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN ĠÇ BORÇ
FAĠZ GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
2
DĠĞER ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
3
DIġ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
4
ĠSKONTO GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
5
KISA VADELĠ NAKĠT ĠġLEMLERE AĠT FAĠZ
GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
91.475.000,00
58.245.000,00
31.801.198,72
0,00
0,00
0,00
04
CARĠ TRANSFERLER
05
0,55
1
GÖREV ZARARLARI
2
HAZĠNE YARDIMLARI
35.000,00
35.000,00
35.000,00
1,00
3
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA
YAPILAN TRANSFERLER
10.000,00
10.000,00
6.292,00
0,63
4
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER*
90.000.000,00
56.510.000,00
30.119.924,70
0,53
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
127
DEVLET SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINDAN HANE
HALKINAYAPILAN FAYDA ÖDEMELERĠ
YURT DIġINA YAPILAN TRANSFERLER
0,00
0,00
0,00
1.430.000,00
1.690.000,00
1.639.982,02
0,97
SERMAYE GĠDERLERĠ
6.871.000,00
6.871.000,00
3.478.870,32
0,51
1
MAMUL MAL ALIMLARI
1.734.000,00
1.734.000,00
980.317,72
0,57
2
MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ
2.366.000,00
1.866.000,00
307.572,05
0,16
3
GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI
1.070.000,00
1.070.000,00
140.060,10
0,13
4
GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE
KAMULAġTIRMASI
0,00
0,00
0,00
5
GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM
GĠDERLERĠ
1.000,00
1.000,00
0,00
6
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM
GĠDERLERĠ
350.000,00
350.000,00
222.909,15
0,64
7
GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM
GĠDERLERĠ
1.350.000,00
1.850.000,00
1.828.011,30
0,99
8
STOK ALIMLARI
0,00
0,00
0,00
9
DĠĞER SERMAYE GĠDERLERĠ
0,00
0,00
0,00
SERMAYE TRANSFERLERĠ
3.929.000,00
3.929.000,00
11.216,57
0,00
1
YURT ĠÇĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ
3.929.000,00
3.929.000,00
11.216,57
0,00
2
YURT DIġI SERMAYE TRANSFERLERĠ
0,00
0,00
0,00
BORÇ VERME
53.000.000,00
36.740.000,00
6.016.268,45
0,16
1
YURT ĠÇĠ BORÇ VERME
53.000.000,00
36.740.000,00
6.016.268,45
0,16
2
YURT DIġI BORÇ VERME
0,00
0,00
0,00
YEDEK ÖDENEKLER
0,00
0,00
0,00
1
PERSONEL GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA
ÖDENEĞĠ
0,00
0,00
0,00
2
KUR FARKLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ
0,00
0,00
0,00
3
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞĠ
0,00
0,00
0,00
4
ÖNGÖRÜLEMEYEN GĠDERLER ÖDENEĞĠ
0,00
0,00
0,00
5
DEPREM GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA
ÖDENEĞĠ
0,00
0,00
0,00
6
YEDEK ÖDENEK
0,00
0,00
0,00
7
YENĠ KURULACAK DAĠRE VE ĠDARELERĠN
ĠHTĠYAÇLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ
0,00
0,00
0,00
8
MÜLTECĠ VE GÖÇMEN GĠDERLERĠ
ÖDENEĞĠ
0,00
0,00
0,00
9
DĠĞER YEDEK ÖDENEKLER
0,00
0,00
0,00
209.890.000,00
160.400.000,00
80.247.933,38
5
6
06
07
08
09
GENEL TOPLAM
0,50
* BaĢkanlığımıza ait 2004 yılı bütçesinde geri ödemeli ve ödemesiz destekler torba tutulduğundan destek ayrımı yapılamamaktadır.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
128
Tablo 29: Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali
KODU
AÇIKLAMA
01
GENEL KAMU HĠZMETLERĠ
02
SAVUNMA HĠZMETLERĠ
03
KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK
HĠZMETLERĠ
04
EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER
05
ÇEVRE KORUMA HĠZMETLERĠ
06
TOPLAM
ÖDENEK
GÖNDERĠLEN
ÖDENEK (*)
BÜTÇE
GĠDERĠ
ÖDENEK
ÜSTÜ BÜTÇE
GĠDERĠ
ĠPTAL EDĠLEN
ÖDENEK
ERTESĠ YILA
DEVREDĠLEN
ÖDENEK
9.440.740,00
0,00
7.957.083,83
0,00
1.483.656,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
720.564,15
0,00
29.435,85
0,00
0,00 71.570.285,40
0,00
78.638.974,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI
HĠZMETLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
SAĞLIK HĠZMETLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
DĠNLENME, KÜLTÜR VE DĠN
HĠZMETLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.209.260,00
SOSYAL GÜVENLĠK VE SOSYAL
10
YARDIM HĠZMETLERĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GENEL
160.400.000,00
80.247.933,38
80.152.066,62
0
TOPLAM
(*) Bu sütuna, ödenek gönderme belgesine bağlanmak suretiyle merkezdeki ve merkez dıĢındaki harcama birimlerine gönderilen ödenekler kaydedilecektir.
Form: 3/1
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
129
Tablo 30 : Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Ġcmali
YTL
EKONOMĠK
KODU
I
02
BÜTÇE GELĠRĠ
TAHMĠNĠ
AÇIKLAMA
NET TAHSĠLAT
II
30.000.000,00
2.000.000,00
38.839.418,19
1.560.714,09
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
13.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.073.272,68
391,88
692.238,72
19.512.800,82
59.493,39
59.493,39
0,00
0,00
0,00
89.490.000,00
78.690.000,00
0,00
0,00
70.460,95
64.364,39
1
VERGĠ DIġI GELĠRLER
TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ
MALĠ OLMAYAN TEġEKKÜL VE KAMU MALĠ
KURULUġLARINDAN GELĠRLER
DĠĞER MÜLKĠYET GELĠRLERĠ
PARA CEZALARI VE CEZALAR
ÇEġĠTLĠ VERGĠ DIġI GELĠRLER
KĠġĠ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR
SERMAYE GELĠRLERĠ
SABĠT SERMAYE VARLIKLARININ SATIġI
STOKLARIN SATIġI
ARAZĠ VE MADDĠ OLMAYAN VARLIKLARIN
SATIġI
DEĞERLĠ KAĞITLARIN SATIġI
ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR
DĠĞER BÜTÇELERDEN
KURUMLARDAN VE KĠġĠLERDEN ALINA
YARDIM VE BAĞIġLAR
ALACAKLARDAN TAHSĠLAT
YURTĠÇĠ ALACAKLARDAN TAHSĠLATLAR
10.800.000,00
15.400.000,00
15.400.000,00
6.096,56
8.417.051,25
8.417.051,25
1
2
3
GENEL TOPLAM
RET VE ĠADELER (-)
VERGĠ GELĠRLERĠ
VERGĠ DIġI GELĠRLER
DĠĞER RET VE ĠADELER
134.890.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.386.423,78
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2
3
5
6
7
03
1
2
3
4
04
3
4
08
09
Form: 4/1
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
130
SINAĠ MÜLKĠYET
HAK.DES.
BĠLGĠSAYAR
YAZILIMI DES.
E-TĠCARETE
YÖN.DES.
-
-
-
-
-
-
-
-
ĠZLEME DEĞERLENDĠRME VE KOOR.
GRUBU
HUKUK DANIġMANLIĞI
HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ
KALĠTE DANIġMANLIĞI
BASIN YAYIN DANIġMANLIĞI
TEKNOLOJĠ GRUBU
MERKEZLER
GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA
MERKEZĠ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PAZAR ARAġ. VE ĠHR. GELĠġ.
MERKEZĠ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KOBĠ EKONOMĠK ARAġTIRMA
MERKEZĠ
FĠNANSMAN MERKEZ MÜD.
ABM MERKEZ MÜD.
EĞĠTĠM MÜD.
TEKMERLER
GAZĠ TEKMER
A.U TEKMER
ANKARA ODTU-TEKMER
14.318,40
-
3.771,88
821,88
562.655,48
25.936,98
43.397,42
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
-
8.000,00
-
-
252,00
-
-
Y.ĠÇĠ SANAYĠ
FUARLARINA
KAT.DES.
TEKNOLOJĠ ARAGEL DEST.
-
CE ĠġARET.
ĠLĠġKĠN TEST VE
ANAL.DES.
EĞĠTĠM
DESTEKLERĠ
BAġKANLIK
ÖZEL KALEM
FON VE MUHASEBE MÜD.
SATINALMA MÜD.
ĠDARĠ ĠġLER MÜD.
ĠNSAN KAYNAKLARI MÜD.
BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ GRUBU
DIġ ĠLĠġKĠLER VE KOOR. GRUBU
GENEL TEST,
ANALĠZ VE
KALĠBRAS..DES.
DANIġMANLIK
DESTEĞĠ
Talo 31: Destekler Harcama
873,60
-
131
OSTĠM ĠġLETME GELĠġ. MERKEZ
MÜD.
SĠTELER ĠġL.GEL. MERK.MÜD
SĠNCAN ĠGEM
ĠSTANBUL ĠKĠTELLĠ
ĠġL.GEL.MER.MÜD.
ĠSTANBUL ĠMES ĠġL.GEL. MERK.MÜD
KOCAELĠ/GEBZE ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
ADANA ĠġL.GEL. MERK.MÜD
MERSĠN ĠġL.GEL. MERK.MÜD
KAHRAMANMARAġ ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
TRABZON ĠġL.GEL. MERK.MÜD
ġANLIURFA ĠġL.GEL. MERK.MÜD
SAMSUN ĠġL.GEL. MERK.MÜD
2.318,40
12.000,00
1.170.928,28
2.950,00
87.356,53
52.999,64
16.197,00
37.042,10
39.850,00
177.371,00
6.832,01
8.150,00
2.734,00
5.500,00
8.700,00
24.850,00
12.000,00
6.000,00
78.795,33
16.300,00
151.559,81
29.511,00
19.714,80
26.218,40
2.950,00
510,00
100.994,33
129.937,04
2.567,00
4.428,30
26.144,50
14.794,91
21.841,60
34.092,32
47.510,00
12.450,00
-
2.400,00
-
9.920,00
46.577,00
21.928,00
56.037,20
11.275,00
16.734,00
876,67
2.575,20
-
-
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
31.256,77
8.000,00
1.349.292,00
6.819,94
-
37.775,00
46.150,00
49.237,00
506,48
8.044,95
37.726,82
Y.ĠÇĠ SANAYĠ
FUARLARINA
KAT.DES.
CE ĠġARET.
ĠLĠġKĠN TEST VE
ANAL.DES.
GENEL TEST,
ANALĠZ VE
KALĠBRAS..DES.
E-TĠCARETE
YÖN.DES.
BĠLGĠSAYAR
YAZILIMI DES.
SINAĠ MÜLKĠYET
HAK.DES.
TEKNOLOJĠ ARAGEL DEST.
EĞĠTĠM
DESTEKLERĠ
DANIġMANLIK
DESTEĞĠ
ĠSTANBUL TÜ TEKMER
ĠSTANBUL YILDIZ TEKMER
ĠSTANBUL B.Ü.TEKMER
TRABZON KTÜ TEKMER
GEBZE TEKMER
IU TEKMER'(AVCILAR)
ERCĠYES TEKMER
ĠZMĠR 9 EYLÜL ÜNĠ.TEKMER
PAMUKKALE ÜNĠ.TEKMER
EGE ÜNĠ.TEKMER
SELÇUK TEKMER
19 MAYIS TEKMER
SÜLEYMEN DEMĠREL TEKMER
HACETTEPE ÜNĠ.TEKMER
G.ANTEP.TEKMER
ĠGEMLER
252,00
155.688,37
62.402,09
873,60
170.916,64
-
1.815,40
771,15
5.529,69
-
3.959,80
3.096,00
6.408,00
266.106,50
205.697,00
-
5.016,03
18.034,40
3.260,00
24.038,00
17.450,63
11.663,20
-
24.000,00
59.512,50
58.275,00
-
3.806,65
3.920,25
7.907,12
-
10.650,00
10.580,00
-
2.119,00
1.054,50
-
680,75
8.788,29
16.729,58
8.118,40
5.880,00
6.492,00
11.310,15
1.152,00
11.831,69
12.723,20
1.332,00
132
KOBĠ KREDĠLERĠ YÖNETĠMĠ VE
ĠZLEME MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL TOPLAM
Y.ĠÇĠ SANAYĠ
FUARLARINA
KAT.DES.
CE ĠġARET.
ĠLĠġKĠN TEST VE
ANAL.DES.
GENEL TEST,
ANALĠZ VE
KALĠBRAS..DES.
E-TĠCARETE
YÖN.DES.
BĠLGĠSAYAR
YAZILIMI DES.
SINAĠ MÜLKĠYET
HAK.DES.
TEKNOLOJĠ ARAGEL DEST.
EĞĠTĠM
DESTEKLERĠ
DANIġMANLIK
DESTEĞĠ
KAYSERĠ ĠġL.GEL. MERK.MÜD
ESKĠġEHĠR ĠġL.GEL. MERK.MÜD
MALATYA ĠġL.GEL. MERK.MÜD
KONYA ĠġL.GEL. MERK.MÜD
DENĠZLĠ ĠġL.GEL. MERK.MÜD
ĠZMĠR ĠġL.GEL. MERK.MÜD
GAZĠANTEP ĠġL.GEL. MERK.MÜD
BURSA ĠġL.GEL. MERK.MÜD
AYDIN ĠġL.GEL. MERK.MÜD
BÖSGEMLER
ERZURUM BÖSGEM
VAN BÖSGEM
NEVġEHR BÖSGEM
ÇORUM BÖSGEM
ZONGULDAK BÖSGEM
ADANA BÖSGEM.
SAMSUN BÖSGEM
ESKĠġEHĠR BÖSGEM
GAZĠANTEP BÖSGEM
ĠST.ĠKĠTELLĠ BÖSGEM
ĠST.ĠMES BÖSGEM
ĠZMĠR BÖSGEM
KONYA BÖSGEM
BURSA BÖSGEM
HĠZMET MERKEZLERĠ
245.399,25
46.529,00
122.730,09
8.158,00
23.813,20
48.869,00
59.146,71
42.200,10
29.801,24
280.861,08
1.920,00
236,96
8.577,60
83.438,00
30.336,72
30.342,60
103.548,60
8.250,00
2.814,00
11.396,60
-
5.295,00
3.019,00
2.100,00
765,80
604,00
23.781,76
31.526,42
2.700,00
18.332,36
2.829,14
3.249,10
960,00
3.455,82
-
12.800,00
92.845,20
14.835,20
14.835,20
-
840,00
8.382,24
2.103,02
4.560,14
1.496,97
1.350,00
146,97
-
44.875,00
27.144,00
10.411,50
113.062,50
13.537,50
186.581,50
167.947,00
17.750,00
378.713,00
8.000,00
37.211,50
10.650,00
18.000,00
91.964,50
87.665,00
12.150,00
10.750,00
102.322,00
-
28.426,00
8.236,32
5.214,78
1.314,78
3.900,00
-
14.559,75
754,50
1.998,55
3.057,60
2.811,60
15.333,66
670,20
12.184,35
36.848,54
16.244,45
4.963,70
4.768,75
229,50
1.016,50
389,50
325,50
711,00
3.840,00
-
2.016,00
19.440,00
8.872,50
5.057,50
3.815,00
-
11.822,40
3.168,00
404,00
6.890,00
2.468,20
29.377,03
7.323,00
7.229,34
8.936,00
29.933,50
936,00
9.192,90
2.232,00
8.317,00
5.799,60
3.456,00
-
1.466.107,76
122.654,83
729.050,49
32.753,74
1.736.005,00
42.941,60
172.184,82
71.274,59
201.723,74
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
133
ÖZEL KALEM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BÖLGESEL VE YEREL
KALKINMA MERKEZĠ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ġġ
GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
DES.
YENĠ
GĠRĠġĠMCĠ
DESTEĞĠ
NĠTELĠKLĠ
ELEMAN
DESTEĞĠ
ALT YAPI VE
ÜST YAPI
UYG.PRJ.DES.
ORTKA
DESTEĞĠ
-
-
-
-
-
-
-
GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ
GELĠġTĠRME MERKEZĠ
-
-
-
MERKEZLER
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
YEREL
EKO.ARAġ.DE
S.
EġLEġTĠRME
DESTEĞĠ
ĠYĠG
PROG.KAT.D
ES.
-
-
PAZAR ARAġ. VE ĠHR.
GELĠġ. MERKEZĠ
-
-
-
BASIN YAYIN
DANIġMANLIĞI
TEKNOLOJĠ GRUBU
-
-
ĠDARĠ ĠġLER MÜD.
HALKLA ĠLĠġKĠLER
BĠRĠMĠ
KALĠTE DANIġMANLIĞI
-
-
ĠNSAN KAYNAKLARI
MÜD.
BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ
GRUBU
DIġ ĠLĠġKĠLER VE
KOOR. GRUBU
ĠZLEME
DEĞERLENDĠRME VE
KOOR. GRUBU
HUKUK DANIġMANLIĞI
MARKAYA
YÖNLENDĠR
ME DESTEĞĠ
-
FON VE MUHASEBE
MÜD.
SATINALMA MÜD.
MĠLLĠ
KAT.DIġINDA
KĠ Y.DIġI
FUAR.KAT.DE
S.
TANITIM
DESTEĞĠ
Y.ĠÇĠ
ULUSLAR
ARASI
SAN.ĠHTĠSAS
FUAR.KAT.DE
S.
MĠLLĠ
KAT.DÜZEYĠ
NDEKĠ Y.DIġI
FUAR.KAT.DE
S.
BAġKANLIK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
134
FĠNANSMAN MERKEZ
MÜD.
ABM MERKEZ MÜD.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.665,90
11.750,00
-
-
-
-
-
7.500,00
-
-
-
-
-
-
7.000,00
-
-
-
-
-
-
-
4.918,90
-
-
-
3.247,00
-
-
-
-
-
-
-
4.750,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ġġ
GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
DES.
YENĠ
GĠRĠġĠMCĠ
DESTEĞĠ
NĠTELĠKLĠ
ELEMAN
DESTEĞĠ
ALT YAPI VE
ÜST YAPI
UYG.PRJ.DES.
ORTKA
DESTEĞĠ
-
-
-
-
-
-
SELÇUK TEKMER
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ERCĠYES TEKMER
-
-
-
IU TEKMER'(AVCILAR)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A.U TEKMER
-
-
-
GAZĠ TEKMER
YEREL
EKO.ARAġ.DE
S.
EġLEġTĠRME
DESTEĞĠ
ĠYĠG
PROG.KAT.D
ES.
-
-
ĠZMĠR 9 EYLÜL
ÜNĠ.TEKMER
PAMUKKALE
ÜNĠ.TEKMER
EGE ÜNĠ.TEKMER
-
-
TEKMERLER
TRABZON KTÜ
TEKMER
GEBZE TEKMER
-
-
ĠSTANBUL YILDIZ
TEKMER
ĠSTANBUL B.Ü.TEKMER
MARKAYA
YÖNLENDĠR
ME DESTEĞĠ
-
EĞĠTĠM MÜD.
ANKARA ODTUTEKMER
ĠSTANBUL TÜ TEKMER
MĠLLĠ
KAT.DIġINDA
KĠ Y.DIġI
FUAR.KAT.DE
S.
TANITIM
DESTEĞĠ
Y.ĠÇĠ
ULUSLAR
ARASI
SAN.ĠHTĠSAS
FUAR.KAT.DE
S.
MĠLLĠ
KAT.DÜZEYĠ
NDEKĠ Y.DIġI
FUAR.KAT.DE
S.
KOBĠ EKONOMĠK
ARAġTIRMA MERKEZĠ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
682.978,52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54.289,82
-
-
-
-
38.014,82
-
-
-
-
400.774,85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.460,32
-
-
-
-
8.942,00
-
-
-
-
26.250,00
-
-
-
-
20.808,00
-
-
-
-
46.610,51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24.827,37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
135
-
-
-
-
-
KOCAELĠ/GEBZE
ĠġL.GEL. MERK.MÜD
ADANA ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
MERSĠN ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
KAHRAMANMARAġ
ĠġL.GEL. MERK.MÜD
TRABZON ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
ġANLIURFA ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
SAMSUN ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
-
-
-
-
-
509.615,27
1.115.087,86
43.091,49
19.708,10
2.917,00
24.215,00
-
780,00
18.250,00
-
-
-
-
139.729,49
116.051,49
1.987,47
80.030,18
91.542,00
5.579,47
29.568,85
9.860,00
11.500,00
-
-
17.100,00
-
9.791,00
34.328,96
17.325,00
-
Ġġ
GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
DES.
YENĠ
GĠRĠġĠMCĠ
DESTEĞĠ
NĠTELĠKLĠ
ELEMAN
DESTEĞĠ
ALT YAPI VE
ÜST YAPI
UYG.PRJ.DES.
ORTKA
DESTEĞĠ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
640,00
-
-
-
-
-
9.000,00
28.925,00
-
-
-
-
-
-
5.801,10
23.900,00
-
-
3.600,00
873,60
-
4.736,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37.264,83
-
-
-
-
-
-
-
- 163.294, 3.207.501,6
52
7
190.848,81
-
-
-
71.795,91
-
-
-
-
37.767,29
-
-
-
-
77.665,14
4.000,00
-
-
-
598.023,13
-
-
-
-
394.146,97
-
-
-
-
54.548,97
4.000,00
-
-
-
130.103,78
-
-
-
-
220.269,04
24.000,00
-
- 47.796,0
3
38.000,00
2.848,81
-
-
134.864,69
-
-
- 53.921,0
0
185.211,60
84.000,00
-
- 11.910,5
0
217.545,36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.303,40
1.400,00
2.270,00
-
-
-
1.237,21
7.065,00
3.213,00
-
-
25.115,00
-
-
-
22.548,03
1.680,00
-
-
-
-
15.947,74
-
-
-
14.364,00
-
-
2.340,00
1.915,20
-
-
2.616,00
YEREL
EKO.ARAġ.DE
S.
EġLEġTĠRME
DESTEĞĠ
ĠYĠG
PROG.KAT.D
ES.
-
135.757,65
436,80
ĠSTANBUL ĠMES
ĠġL.GEL. MERK.MÜD
-
-
-
132.457,94
ĠSTANBUL ĠKĠTELLĠ
ĠġL.GEL.MER.MÜD.
-
-
-
SĠTELER ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
SĠNCAN ĠGEM
-
-
ĠGEMLER
OSTĠM ĠġLETME GELĠġ.
MERKEZ MÜD.
MARKAYA
YÖNLENDĠR
ME DESTEĞĠ
-
SÜLEYMEN DEMĠREL
TEKMER
HACETTEPE
ÜNĠ.TEKMER
G.ANTEP.TEKMER
MĠLLĠ
KAT.DIġINDA
KĠ Y.DIġI
FUAR.KAT.DE
S.
TANITIM
DESTEĞĠ
Y.ĠÇĠ
ULUSLAR
ARASI
SAN.ĠHTĠSAS
FUAR.KAT.DE
S.
MĠLLĠ
KAT.DÜZEYĠ
NDEKĠ Y.DIġI
FUAR.KAT.DE
S.
19 MAYIS TEKMER
-
-
-
-
-
-
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
1.400,00
-
-
136
KONYA ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
DENĠZLĠ ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
ĠZMĠR ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
GAZĠANTEP ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
BURSA ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
AYDIN ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
BÖSGEMLER
2.700,00
1.593,60
51.754,09
140.675,00
8.610,05
16.127,34
19.680,00
9.202,00
-
80.350,00
5.062,50
-
2.700,00
92.785,00
1.150,00
-
9.317,00
8.863,00
8.702,60
3.190,00
32.103,62
-
65.442,31
213.520,25
-
-
40.850,00
-
33.924,60
82.070,50
-
35.101,35
65.885,00
-
ERZURUM BÖSGEM
62.711,40
273.503,96
20.495,72
2.334,50
-
9.480,00
-
-
-
VAN BÖSGEM
-
NEVġEHR BÖSGEM
-
-
-
ÇORUM BÖSGEM
-
15.662,50
-
-
8.585,50
45.787,46
2.355,00
612,50
6.971,60
-
ZONGULDAK BÖSGEM
-
ADANA BÖSGEM.
-
9.925,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ġġ
GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
DES.
YENĠ
GĠRĠġĠMCĠ
DESTEĞĠ
NĠTELĠKLĠ
ELEMAN
DESTEĞĠ
ALT YAPI VE
ÜST YAPI
UYG.PRJ.DES.
ORTKA
DESTEĞĠ
-
-
-
-
1.722,00
-
ESKĠġEHĠR BÖSGEM
-
-
-
SAMSUN BÖSGEM
-
-
-
-
-
30.071,60
-
-
537,40
19.872,62
12.414,00
-
-
2.700,00
1.915,00
-
-
-
-
-
15.000,00
24.550,20
-
780,00
3.600,00
-
3.672,49
21.900,00
25.069,80
YEREL
EKO.ARAġ.DE
S.
EġLEġTĠRME
DESTEĞĠ
ĠYĠG
PROG.KAT.D
ES.
MARKAYA
YÖNLENDĠR
ME DESTEĞĠ
MĠLLĠ
KAT.DIġINDA
KĠ Y.DIġI
FUAR.KAT.DE
S.
TANITIM
DESTEĞĠ
Y.ĠÇĠ
ULUSLAR
ARASI
SAN.ĠHTĠSAS
FUAR.KAT.DE
S.
MĠLLĠ
KAT.DÜZEYĠ
NDEKĠ Y.DIġI
FUAR.KAT.DE
S.
KAYSERĠ ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
ESKĠġEHĠR ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
MALATYA ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
-
-
90.994,43
4.000,00
-
-
-
91.401,77
8.000,00
-
- 40.240,0
0
197.875,48
-
-
- 3.442,50
105.313,34
-
-
-
-
160.147,86
4.000,00
-
- 3.000,00
164.956,26
28.000,00
-
- 2.984,49
61.961,00
8.000,00
-
-
-
142.001,11
12.000,00
-
-
-
32.908,54
8.000,00
-
- 16.317,5
0
712.834,97
132.000,00
-
-
-
31.530,00
16.000,00
-
-
-
26.050,60
8.000,00
-
- 15.592,5
0
34.304,00
12.000,00
-
-
725,00
195.015,67
-
-
-
-
33.474,66
56.000,00
-
-
-
5.900,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.724,06
-
-
137
ĠST.ĠKĠTELLĠ BÖSGEM
-
-
-
-
30.281,36
61.000,00
-
-
-
22.673,00
-
-
6.545,59
-
-
-
-
10.718,50
10.806,72
-
17.298,95
98.257,50
7.334,00
-
-
-
-
-
-
-
587.992,57
1.400.341,82
63.587,21
22.042,60
165.829,25
132.457,94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ġġ
GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
DES.
YENĠ
GĠRĠġĠMCĠ
DESTEĞĠ
NĠTELĠKLĠ
ELEMAN
DESTEĞĠ
ALT YAPI VE
ÜST YAPI
UYG.PRJ.DES.
ORTKA
DESTEĞĠ
-
-
-
-
-
-
-
-
3.600,00
HĠZMET MERKEZLERĠ
-
-
-
BURSA BÖSGEM
-
-
9.000,00
KONYA BÖSGEM
-
-
10.500,00
ĠZMĠR BÖSGEM
-
-
ĠST.ĠMES BÖSGEM
YEREL
EKO.ARAġ.DE
S.
EġLEġTĠRME
DESTEĞĠ
ĠYĠG
PROG.KAT.D
ES.
MARKAYA
YÖNLENDĠR
ME DESTEĞĠ
-
KOBĠ KREDĠLERĠ
YÖNETĠMĠ VE ĠZLEME
MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL TOPLAM
MĠLLĠ
KAT.DIġINDA
KĠ Y.DIġI
FUAR.KAT.DE
S.
TANITIM
DESTEĞĠ
Y.ĠÇĠ
ULUSLAR
ARASI
SAN.ĠHTĠSAS
FUAR.KAT.DE
S.
MĠLLĠ
KAT.DÜZEYĠ
NDEKĠ Y.DIġI
FUAR.KAT.DE
S.
GAZĠANTEP BÖSGEM
-
-
14.185,08
-
-
-
-
190.193,43
-
-
-
-
54.154,55
-
-
-
-
12.190,09
-
-
-
-
53.648,83
-
-
-
-
55.464,00
40.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 179.612, 4.603.315,1
02
6
322.848,81
-
-
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
1.400,00
138
17.401.069,60
10.028,08
-
17.411.097,68
-
-
67.460,04
ÖZEL KALEM
17.401.069,60
10.028,08
-
17.411.097,68
-
-
67.460,04
-
TOPLAM
GERĠ
DÖNÜġLÜDE
STEKLER
HARCAMA
TOPLAMI
ORTKA
FON-SERM.
ĠġTĠRAK
YÖN.
YENĠ
GĠRĠġĠMCĠ
DESTEĞĠ
TEKNOLOJĠ
ARA-GEL
DEST.
GERĠ
DÖNÜġSÜZ
DESTEKLER
HARCAMA
TOPLAMI
KDV
PROJE
FON-SERM.
ĠġTĠRAK
YÖN.
BAġKANLIK
67.460,04
17.478.557,72
67.460,04
17.478.557,72
FON VE MUHASEBE MÜD.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SATINALMA MÜD.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ĠDARĠ ĠġLER MÜD.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ĠNSAN KAYNAKLARI MÜD.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ GRUBU
DIġ ĠLĠġKĠLER VE KOOR.
GRUBU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ĠZLEME DEĞERLENDĠRME VE
KOOR. GRUBU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HUKUK DANIġMANLIĞI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KALĠTE DANIġMANLIĞI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BASIN YAYIN DANIġMANLIĞI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TEKNOLOJĠ GRUBU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MERKEZLER
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BÖLGESEL VE YEREL
KALKINMA MERKEZĠ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PAZAR ARAġ. VE ĠHR. GELĠġ.
MERKEZĠ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KOBĠ EKONOMĠK ARAġTIRMA
MERKEZĠ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
139
TOPLAM
GERĠ
DÖNÜġLÜDE
STEKLER
HARCAMA
TOPLAMI
ORTKA
FON-SERM.
ĠġTĠRAK
YÖN.
YENĠ
GĠRĠġĠMCĠ
DESTEĞĠ
TEKNOLOJĠ
ARA-GEL
DEST.
GERĠ
DÖNÜġSÜZ
DESTEKLER
HARCAMA
TOPLAMI
KDV
PROJE
FON-SERM.
ĠġTĠRAK
YÖN.
FĠNANSMAN MERKEZ MÜD.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ABM MERKEZ MÜD.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EĞĠTĠM MÜD.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TEKMERLER
-
87.413,59
86.340,42
1.474.019,79
3.657.620,98
-
-
-
GAZĠ TEKMER
-
-
-
-
-
-
-
-
A.U TEKMER
-
-
1.863,00
89.589,80
169.305,82
-
-
-
169.305,82
258.895,62
ANKARA ODTU-TEKMER
-
46.287,50
3.816,15
132.337,77
32.693,95
-
-
-
32.693,95
165.031,72
ĠSTANBUL TÜ TEKMER
-
-
8.034,51
471.127,40
1.427.823,54
-
-
-
1.427.823,54
1.898.950,94
ĠSTANBUL YILDIZ TEKMER
-
-
531,00
19.678,00
176.554,00
-
-
-
176.554,00
196.232,00
ĠSTANBUL B.Ü.TEKMER
-
-
1.944,00
59.446,42
28.800,00
-
-
-
28.800,00
88.246,42
TRABZON KTÜ TEKMER
-
-
7.173,00
61.757,50
-
-
-
-
GEBZE TEKMER
-
-
31.324,32
238.192,32
891.674,20
-
-
-
891.674,20
1.129.866,52
IU TEKMER'(AVCILAR)
-
-
3.127,50
42.767,51
440.199,20
-
-
-
440.199,20
482.966,71
ERCĠYES TEKMER
-
-
1.467,00
61.229,51
-
-
-
-
-
61.229,51
ĠZMĠR 9 EYLÜL ÜNĠ.TEKMER
-
-
491,94
3.225,94
-
-
-
-
-
3.225,94
PAMUKKALE ÜNĠ.TEKMER
-
-
990,00
31.317,37
66.408,00
-
-
-
EGE ÜNĠ.TEKMER
-
41.126,09
1.566,00
51.392,09
-
-
-
-
SELÇUK TEKMER
-
-
4.473,00
29.323,00
59.929,60
-
-
-
59.929,60
89.252,60
19 MAYIS TEKMER
-
-
2.160,00
18.896,00
11.745,28
-
-
-
11.745,28
30.641,28
SÜLEYMEN DEMĠREL TEKMER
-
-
1.080,00
7.080,00
176.088,42
-
-
-
176.088,42
183.168,42
HACETTEPE ÜNĠ.TEKMER
-
-
13.365,00
137.425,16
148.640,47
-
-
-
148.640,47
286.065,63
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
3.657.620,98
-
-
66.408,00
-
5.131.640,77
-
61.757,50
97.725,37
51.392,09
140
-
-
2.934,00
19.234,00
27.758,50
ĠGEMLER
-
340.722,42
64.919,00
9.141.532,04
1.038.076,23
OSTĠM ĠġLETME GELĠġ.
MERKEZ MÜD.
-
-
-
175.385,11
-
SĠTELER ĠġL.GEL. MERK.MÜD
-
-
531,00
145.063,92
SĠNCAN ĠGEM
-
-
-
ĠSTANBUL ĠKĠTELLĠ
ĠġL.GEL.MER.MÜD.
-
184.678,39
ĠSTANBUL ĠMES ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
-
KOCAELĠ/GEBZE ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
TOPLAM
GERĠ
DÖNÜġLÜDE
STEKLER
HARCAMA
TOPLAMI
ORTKA
-
-
-
931.586,37
-
-
-
-
175.385,11
-
-
-
-
-
145.063,92
165.246,49
-
-
-
-
-
165.246,49
34.272,53
1.534.937,21
841.994,23
-
-
-
841.994,23
2.376.931,44
33.620,00
15.358,04
1.080.247,20
152.482,00
-
-
-
152.482,00
1.232.729,20
-
5.292,30
2.241,00
193.734,37
-
-
-
-
ADANA ĠġL.GEL. MERK.MÜD
-
4.471,66
753,58
268.637,09
-
63.480,00
-
-
63.480,00
332.117,09
MERSĠN ĠġL.GEL. MERK.MÜD
-
-
-
426.178,27
-
39.200,00
-
-
39.200,00
465.378,27
-
-
-
105.091,79
-
-
-
-
-
105.091,79
-
-
-
270.215,07
-
-
-
-
-
270.215,07
-
4.995,50
3.012,12
381.470,92
-
-
-
-
-
381.470,92
SAMSUN ĠġL.GEL. MERK.MÜD
KAYSERĠ ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
ESKĠġEHĠR ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
MALATYA ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
-
-
-
357.304,41
-
-
-
280.343,77
-
3.811,90
383,43
633.002,39
-
-
-
-
-
-
2.304,00
284.860,41
3.600,00
-
-
-
-
449,82
466.140,94
-
-
-
-
-
466.140,94
KONYA ĠġL.GEL. MERK.MÜD
-
-
-
458.066,38
-
-
-
-
-
458.066,38
DENĠZLĠ ĠġL.GEL. MERK.MÜD
-
4.367,05
122,03
258.132,48
-
-
-
-
-
258.132,48
ĠZMĠR ĠġL.GEL. MERK.MÜD
-
9.074,76
151,54
856.886,65
40.000,00
-
-
KAHRAMANMARAġ ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
TRABZON ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
ġANLIURFA ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
-
FON-SERM.
ĠġTĠRAK
YÖN.
YENĠ
GĠRĠġĠMCĠ
DESTEĞĠ
TEKNOLOJĠ
ARA-GEL
DEST.
GERĠ
DÖNÜġSÜZ
DESTEKLER
HARCAMA
TOPLAMI
KDV
PROJE
FON-SERM.
ĠġTĠRAK
YÖN.
G.ANTEP.TEKMER
152.680,00
10.000,00
40.000,00
27.758,50
46.992,50
1.190.756,23
10.332.288,27
-
280.343,77
13.600,00
80.000,00
193.734,37
637.648,18
633.002,39
298.460,41
936.886,65
141
GERĠ
DÖNÜġLÜDE
STEKLER
HARCAMA
TOPLAMI
651.242,60
545.972,68
-
-
-
-
-
545.972,68
-
276.904,24
-
-
-
-
-
276.904,24
20.760,72
4.546,92
2.043.275,19
-
168.844,83
-
-
-
-
78.728,90
-
24.684,83
-
VAN BÖSGEM
-
-
486,00
38.409,56
-
40.000,00
NEVġEHR BÖSGEM
-
-
-
95.451,38
-
40.000,00
ÇORUM BÖSGEM
-
-
-
412.996,24
-
ZONGULDAK BÖSGEM
-
-
-
129.736,38
ADANA BÖSGEM.
-
-
-
SAMSUN BÖSGEM
-
-
ESKĠġEHĠR BÖSGEM
-
GAZĠANTEP BÖSGEM
KDV
BURSA ĠġL.GEL. MERK.MÜD
-
12.347,10
5.134,42
AYDIN ĠġL.GEL. MERK.MÜD
-
1.150,63
BÖSGEMLER
-
ERZURUM BÖSGEM
76.913,13
205,49
258.054,02
651.242,60
TOPLAM
ORTKA
-
-
YENĠ
GĠRĠġĠMCĠ
DESTEĞĠ
FON-SERM.
ĠġTĠRAK
YÖN.
TEKNOLOJĠ
ARA-GEL
DEST.
GERĠ
DÖNÜġSÜZ
DESTEKLER
HARCAMA
TOPLAMI
-
PROJE
FON-SERM.
ĠġTĠRAK
YÖN.
-
GAZĠANTEP ĠġL.GEL.
MERK.MÜD
909.296,62
168.844,83
2.212.120,02
-
24.684,83
103.413,73
-
-
40.000,00
78.409,56
-
-
40.000,00
135.451,38
-
-
-
-
412.996,24
-
-
-
-
-
129.736,38
18.501,50
-
-
-
-
-
18.501,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24.724,06
-
-
-
-
-
24.724,06
-
-
-
14.185,08
-
-
-
-
-
14.185,08
ĠST.ĠKĠTELLĠ BÖSGEM
-
20.760,72
4.060,92
439.738,67
-
-
-
-
-
439.738,67
ĠST.ĠMES BÖSGEM
-
-
-
295.661,75
-
-
-
-
-
295.661,75
ĠZMĠR BÖSGEM
-
-
-
55.220,78
-
-
-
-
-
55.220,78
KONYA BÖSGEM
-
-
-
89.596,02
-
-
-
-
-
89.596,02
BURSA BÖSGEM
-
-
-
350.324,87
-
-
-
-
-
HĠZMET MERKEZLERĠ
50.000,00
-
-
50.000,00
KOBĠ KREDĠLERĠ YÖNETĠMĠ
VE ĠZLEME MÜDÜRLÜĞÜ
50.000,00
-
-
50.000,00
458.924,81
155.806,34
GENEL TOPLAM
17.451.069,60
30.119.924,70
64.160,00
-
.695.697,21
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
321.524,83
67.460,04
64.160,00
31.586,37
-
414.484,87
50.000,00
6.016.268,45
142
Tablo 32 :Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı 2006 Yılı Bilançosu
AKTĠF
PASĠF
AKTĠF
2005 YILI
1 Dönen Varlıklar
2006 YILI
PASĠF
FARK
188.866.319,51
225.215.943,07
36.349.623,56
3
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
80.913.172,24
127.737.070,73
46.823.898,49
30
Kısa Vadeli Mal Borçlar
-
2005 YILI
2006 YILI
4.383.155,92
-
FARK
3.259.217,67
1.123.938,25
10
Hazır Değerler
100
KASA HESABI
-
-
301
FĠNANSAL KĠRALAMA
ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR
-
-
101
ALINAN ÇEKLER
-
-
302
ERTELENMĠġ FĠNANSAL KĠRALAMA
BORÇLANMA MALĠYETLERĠ
-
-
102
BANKALAR
32
Faaliyet Borçları
103
VERĠLEN ÇEKLER VE ÖDEME
EMĠRLERĠ (-)
9.108,88
320
BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI
-
-
104
PROJE ÖZEL HESABI
342.212,30
342.212,30
322
BÜTÇELEġTĠRĠLECEK BORÇLAR
HESABI
-
-
105
DÖVĠZ HESABI
4.550,96
4.550,96
329
DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR HESABI
106
DÖVĠZ GÖNDERME EMĠRLERĠ
HESABI(-)
33
EMANET YABANCI KAYNAKLARI
108
DĠĞER HAZIR DEĞERLER
29.277,46
330
109
BANKA KREDĠ KARTLARINDAN
ALACAKLAR HESABI
-
333
80.886.602,15
-
4.979,00
127.343.568,80
-
14.087,88
-
31.549,09
60.826,55
-
46.456.966,65
-
-
0
-
-
1.407.566,90
-
-
1.407.566,90
-
1.680.276,37
ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR
HESABI
-
484.944,70
-
484.944,70
EMANETLER HESABI
-
1.195.331,67
-
1.195.331,67
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
-
3.770.790,44
-
1.407.566,90
1.407.566,90
2.090.514,07
143
AKTĠF
AKTĠF
PASĠF
2005 YILI
11
Menkul Kıymet ve Varlıklar
112
KAMU KESĠMĠ, TAHVĠL, SENET
VE BONOLARI
118
Diğer Menkul Kıymetler
12
Faaliyet Alacakları
120
GELĠRLERDEN ALACAKLAR
HESABI
124
KAZANILMAMIġ FĠNANSAL
KĠRALAMA FAĠZ GELĠRLERĠ (-)
126
VERĠLEN DEPOZĠTO VE
TEMĠNATLAR
127
DĠĞER FAALĠYET ALACAKLARI
HESABI
128
ġÜPHELĠ ALACAKLAR HESABI
129
ġÜPHELĠALACAKLAR
KARġILIĞI HESABI (-)
13
KURUM ALACAKLARI
2006 YILI
18.495.802,57
2006 YILI
FARK
334
ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR
-
597.172,08
597.172,08
16.366.167,26
335
PERSONELE BORÇLAR
-
2.568,98
2.568,98
- 18.495.802,57
336
DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR
-
3.171.049,38
3.171.049,38
40.010.043,72
40.010.043,72
337
MUTEMETLIK CARI HESABI
40.000.096,72
40.000.096,72
18.495.802,57
-
9.947,00
-
79.109.353,25
2005 YILI
2.129.635,31
16.366.167,26
16.366.167,26
-
PASĠF
FARK
-
34
-
ALINAN AVANSLAR
-
222.842,52
-
101.064,43
-
121.778,09
-
340
ALINAN SĠPARĠġ AVANSLARI
HESABI
-
4.523,95
-
45.637,81
9.947,00
349
ALINAN DĠĞER AVANSLAR HESABI
-
218.318,57
-
55.426,62
162.891,95
36
ÖDENECEK DĠĞER
YÜKÜMLÜLÜKLER
-
389.522,96
-
70.309,97
319.212,99
-
0,00
-
64.806,31
-
5.503,66
-
35.872.952,87
35.872.952,87
360
ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR
HESABI
- 35.872.952,87
- 35.872.952,87
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK
KESĠNTĠLERĠ HESABI
28.424.738,21
- 50.684.615,04
362
FONLAR VEYA DĠĞER K.ĠDARELERĠ
ADINA YAP.TAHSĠLAT H
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
-
69.142,99
-
-
41.113,86
0,00
4.336,68
-
5.503,66
144
AKTĠF
AKTĠF
PASĠF
2005 YILI
2006 YILI
132
KURUMCA VERĠLEN
BORÇLARDAN ALACAKLAR
HESABI
135
PERSONELDEN ALACAKLAR
332.750,82
136
DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR
78.776.602,43
137
TAKĠPTEKĠ KURUM
ALACAKLARI HESABI
138
TAKĠPTEKĠ KURUM
ALACAKLARI KARġILIĞI
HESABI(-)
138
ġÜPHELĠ DĠĞER ALACAKLAR
HESABI
139
DĠĞER KURUM ALACAKLARI
HESABI
139
ġÜPHELĠ DĠĞER ALACAKLAR
KARġILIĞI HESABI (-)
14
DĠĞER ALACAKLAR
140
KĠġĠLERDEN ALACAKLAR
HESABI
27.885.707,25
-
-
21.876,74
35.895.966,91
-
- 35.895.966,91
2006 YILI
FARK
368
VADESĠ GEÇMĠġ,ERTELEN.VEYA
TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ VERGĠ
332.750,82
369
DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKER
38
GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER
VE GĠDER TAHAKUKLARI
-
-
21.876,74
380
GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER
HESABI
-
-
21.876,74
381
GĠDER TAHAKKUKLARI HESABI
-
-
39
DĠĞER KISA VADELĠ YABANCI
KAYNAKLAR
-
0,00
-
0,00
539.030,96
391
HESAPLANAN KATMA DEGER
VERGĠSĠ HESABI
-
0,00
-
0,00
35.895.966,91
397
SAYIM FAZLALARI HESABI
- 35.895.966,91
539.030,96
2005 YILI
27.885.707,25
- 78.776.602,43
21.876,74
-
PASĠF
FARK
422.450,64
422.450,64
422.450,64
422.450,64
-
-
-
-
320.379,97
320.379,97
-
-
-
4 UZUN
VADELĠ
YABACI
KAYNAKLAR
40
- 141.088.324,26
UZUN VADELĠ ĠÇ MALĠ BORÇLAR
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
141.088.324,26
-
145
AKTĠF
AKTĠF
15
PASĠF
2005 YILI
STOKLAR
2006 YILI
PASĠF
FARK
2005 YILI
2006 YILI
FARK
92.290,79
16.035,84
-
76.254,95
401
FĠNANSAL KĠRALAMA
ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR
-
-
16.035,84
-
43.164,09
402
ERTELENMĠġ FĠNANSAL KĠRALAMA
BORÇLANMA MALĠYETLERĠ
-
-
-
33.090,86
41
UZUN VADELĠ DIġ MALĠ BORÇLAR
-
-
42
Faaliyet Borçları
-
0,00
43
Diğer Borçlar
-
-
150
ĠLKMADDE MALZEME
59.199,93
159
VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLARI
33.090,86
16
ÖN ÖDEMELER
160
Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ
HESABI
161
PERSONEL AVANSLARI HESABI
-
0,00
-
0,00
44
Alınan Avanslar
162
BÜTÇE DIġI AVANS VE
KREDĠLER HESABI
-
0,00
-
0,00
47
Borç ve Gider KarĢılıkları
- 141.088.324,26
141.088.324,26
164
AKREDĠTĠFLER HESABI
-
-
479
DĠĞER BORÇ VE GĠDER
KARġILIKLARI
- 141.088.324,26
141.088.324,26
165
MAHSUP DÖNEMĠNE
AKTARILAN AVANS VE
KREDĠLER HESABI
-
-
48
GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER
-
480
GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER
HESABI
-
-
-
481
GĠDER TAHAKKUKLARI HESABI
-
-
18
180
0,00
GELECEK AYLARA AĠT
GĠDERLER VE GELĠR
TAHAKKUKLARI
GELECEK AYLARA AĠT
GĠDERLER
-
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
-
146
AKTĠF
AKTĠF
PASĠF
2005 YILI
2006 YILI
PASĠF
FARK
2005 YILI
2006 YILI
FARK
181
GELĠR TAHAKKUKLARI
19
DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR
10.255.700,66
12.239.436,67
1.983.736,01
190
DEVREDEN KATMA DEĞER
VERGĠSĠ HESABI
10.252.159,79
12.239.436,67
1.987.276,88
191
ĠNDĠRĠLECEK KATMA DEĞER
VERGĠSĠ HESABI
0,00
195
Ġġ AVANSLARI
196
PERSONEL AVANSLARI
197
SAYIM NOKSANLARI HESABI
-
-
51 DEĞER
HAREKETLERĠ
198
DĠĞER ÇEġĠTLĠ DÖNEN
VARLIKLAR HESABI
-
-
57
GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET
SONUÇLARI
- 208.172.766,17
- 184.578.431,66
23.594.334,51
2
DURAN VARLIKLAR
570
GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET
SONUÇLARI HESABI
- 208.172.766,17
- 184.578.431,66
23.594.334,51
21
MENKUL KIYMET VE
VARLIKLAR
-
58
GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ
FAALĠYETLER SONUÇLARI
22
FAALĠYET ALACAKLARI
-
580
GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ
FAALĠYET SONUÇLARI HESABI(-)
-
-
49
Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5 ÖZ
KAYNAKLAR
-
- 184.578.431,66
- 334.818.810,94
- 150.240.379,28
50
NET DEĞER
0,00
500
NET DEĞER HESABI
-
-
-
3.440,87
-
3.440,87
502
SERMAYE DÜZELTMESĠ OLUMLU
FARKLARI
-
-
100,00
-
100,00
503
SERMAYE DÜZELTMESĠ OLUMSUZ
FARKLARI (-)
-
-
141.183.592,33
112.862.085,54
-
- 28.321.506,79
-
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
-
-
-
147
AKTĠF
AKTĠF
PASĠF
2005 YILI
2006 YILI
PASĠF
FARK
2005 YILI
220
GELĠRLERDEN ALACAKLAR
-
-
59
DÖNEM FAALĠET SONUÇLARI
224
KAZANILMAMIġ FĠNANSAL
KĠRALAMA FAĠZ GELĠRLERĠ (-)
-
-
590
DÖNEM OLUMLU FAALĠYET
SONUÇLARI HESABI
227
DĠĞER FAALĠYET ALACAKLARI
HESABI
-
-
591
DÖNEM OLUMSUZ FAALĠYET
SONUÇLARI HESABI(-)
23
KURUM ALACAKLARI
232
KURUMCA VERĠLEN
BORÇLARDAN ALACAKLAR
HESABI
232
ĠġTĠRAKLERDEN ALACKLAR
234
VERĠLEN DEPOZĠTO VE
TEMĠNATLAR
236
DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR
239
DĠĞER KURUM ALACAKLARI
HESABI
24
MALĠ DURAN VARLIKLAR
240
MALĠ KURULUġLARA
YATIRILAN SERMAYE HESABI
128.354.936,91
23.594.334,51
23.594.334,51
2006 YILI
FARK
- 150.240.379,28
- 126.646.044,77
- 150.240.379,28
- 150.240.379,28
-
23.594.334,51
95.848.354,40
- 32.506.582,51
-
94.231.353,50
94.231.353,50
-
-
3.943.657,92
-
3.943.657,92
8.631,80
-
8.631,80
-
- 124.402.647,19
-
1.617.000,90
1.617.000,90
-
12.729.900,00
10.049.000,00
-
12.794.650,00
12.794.650,00
-
124.402.647,19
2.680.900,00
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
148
AKTĠF
PASĠF
AKTĠF
2005 YILI
241
MAL VE HĠZMET ÜRETEN
KURULUġ.YATIRILAN
SERMAYELER
242
ĠġTĠRAKLER
243
ĠġTĠRAKLERE SERMAYE
TAAHHÜTLERĠ
247
SERMAYE TAAHHÜTLERĠ
HESABI(-)
25
MADDĠ DURAN VARLIKLAR
250
ARAZĠ VE ARSALAR HESABI
252
2006 YILI
264.000,00
2.858.650,00
-
-
177.750,00
-
PASĠF
FARK
2005 YILI
2006 YILI
FARK
264.000,00
-
2.858.650,00
-
177.750,00
-
328.750,00
-
328.750,00
-
10.052.487,35
4.165.136,14
-
5.887.351,21
-
7.300,00
7.300,00
-
-
BĠNALAR HESABI
1.527.510,92
2.204.019,03
676.508,11
-
253
TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR
5.161.480,66
5.199.217,50
37.736,84
-
254
TAġITLAR HESABI
2.463,87
1.917,72
546,15
-
255
DEMĠRBAġLAR HESABI
723.406,68
1.742.144,23
1.018.737,55
-
257
BĠRĠKMĠġ AMOTĠSMANLAR
HESABI (-)
6.943.279,45
-
-
6.943.279,45
-
-
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
149
AKTĠF
AKTĠF
PASĠF
2005 YILI
2006 YILI
PASĠF
FARK
2005 YILI
2006 YILI
FARK
258
YAPILMAKTA OLAN
YATIRIMLAR HESABI
259
YATIRIM AVANSLARI HESABI
26
MADDĠ OLMAYAN DURAN
VARLIKLAR
260
HAKLAR HESABI
264
ÖZEL MALĠYETLER HESABI
-
-
0
267
DĠĞER MADDĠ OLMAYAN
DURAN VARLIKLAR HESABI
-
-
0
268
BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR
HESABI (-)
-
-
0
269
VERĠLEN AVANSLAR
95.268,07
0
28
GELECEK YILLARA AĠT
GĠDERLER VE GELĠR
TAHAKKUKLARI
-
0
280
GELECEK YILLARA AĠT
GĠDERLER HESABI
-
-
281
GELĠR TAHAKKUKLARI HESABI
-
-
2.630.325,22
1.953.817,11
-
-
95.268,07
676.508,11
-
-
-
118.695,00
23.426,93
118.695,00
118.695,00
95.268,07
-
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
0
0
150
AKTĠF
AKTĠF
PASĠF
2005 YILI
AKTĠF TOPLAM
330.049.911,84
2006 YILI
338.078.028,61
PASĠF
FARK
2005 YILI
2006 YILI
FARK
-
8.028.116,77
-
PASSĠF TOPLAM
- 330.049.911,84
- 338.078.028,61
8.028.116,77
NAZIM HESAPLAR
126.285.914,96
66.803.421,36
- 59.482.493,60
NAZIM HESAPLAR
- 126.285.914,96
- 66.803.421,36
59.482.493,60
GENEL TOPLAM
456.335.826,80
404.881.449,97
- 51.454.376,83
GENEL TOPLAM
- 456.335.826,80
- 404.881.449,97
51.454.376,83
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
151
B. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
1.Faaliyet ve Proje Bilgileri: 2006 yılı KOSGEB ÇalıĢma Programı‟ nda yer alan faaliyet plan sıralamasına göre; 2006 yılında gerçekleĢen
faaliyetler karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tablolarda verilmektedir.
Tablo 33: Faaliyet ve Proje Bilgileri
6.ĠDAREYĠ GÜÇLENDĠRME AMAÇLI ÇALIġMALAR
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
Faaliyet
Madde No
1
GAZĠANTEP ĠGEM
19
6
2
GEBZE ĠGEM
20
6
3
GEBZE ĠGEM
20
6
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje
/ Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
GerçekleĢen ÇalıĢma
Sinerji Odaklarının Kurulması
Nizip Ticaret Odası ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde
sinerji odakları açılmıĢ ve faaliyete geçirilmiĢtir.
Ġdareyi Güçlendirme Amaçlı ÇalıĢmalar
Bölgemiz etki alanında 3 adet Sinerji Odağı daha açılarak sinerji odaklarının sayısı 5'e
çıkarılmıĢtır
Ġdareyi Güçlendirme Amaçlı ÇalıĢmalar
Müdürlüğümüzde atıl bulunan Laboratuar Cihazları Ġstanbul ĠMES Bölge Sanayi
GeliĢtirme Merkez Müdürlüğüne devredilmiĢtir.
Yıllık ÇalıĢma Programı çerçevesinde yararlanıcıların SYH Planlarının doldurulması
sağlanmıĢ ve devam etmektedir. Destek baĢvuruları alınmıĢ ve Merkez ile bilgi, evrak
akıĢı etkin bir Ģekilde sağlanmıĢtır.
4
ĠKĠTELLĠ ĠGEM
19
6
KOSGEB ile Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası ile Tip 1
Sinerji Odağı KuruluĢu ve ĠĢletilmesi ile ilgili ĠĢbirliği
Protokolü.
KOSGEB ile Oda arasında, KOBĠ'lere yönelik ―TĠP 1
Sinerji Odağının Kurulması ve ĠĢletilmesi" ile ilgili
iĢbirliği yapılmasıdır.
ĠKĠTELLĠ ĠGEM
19
6
KOSGEB ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası arasında
Tip 1 Sinerji Odağı KuruluĢu ve ĠĢletilmesi ile ilgili
ĠĢbirliği Protokolü
Yararlanıcıların SYH Planları doldurulması çalıĢmaları baĢlamıĢ ve devam etmektedir.
5
ĠKĠTELLĠ ĠGEM
19
6
KOSGEB ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası arasında
Tip 2 Sinerji Odağı KuruluĢu ve ĠĢletilmesi ile ilgili
ĠĢbirliği Protokolü
Yararlanıcıların SYH Planları doldurulması çalıĢmaları baĢlamıĢ ve devam etmektedir.
6
ĠKĠTELLĠ ĠGEM
19
6
KOSGEB ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası arasında Tip
1 Sinerji Odağı KuruluĢu ve ĠĢletilmesi ile ilgili ĠĢbirliği
Protokolü
Yararlanıcıların SYH Planları doldurulması çalıĢmaları baĢlamıĢ ve devam etmektedir.
7
Ġdareyi Güçlendirme Amaçlı ÇalıĢmalar
8
ĠZMĠR ĠGEM
19
6
Ġzmir-KemalpaĢa'da hazırlıkları tamamlanan ve 2007 yılında açılacak olan Sinerji
Odağı ile birlikte Ġzmir ĠGEM'e bağlı Sinerji Odaklarının sayısı 8'e yükseltilmiĢtir.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
152
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
Faaliyet
Madde No
9
ĠZMĠR ĠGEM
20
6
10
KAHRAMANMARA
ġ ĠGEM
19
6
11
12
SAMSUN TEKMER
EGE TEKMER
19
20
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje
/ Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
GerçekleĢen ÇalıĢma
Ġdareyi Güçlendirme Amaçlı ÇalıĢmalar
ġubat 2006'da KOSGEB BaĢkanlığı ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) arasında
imzalanan ĠĢbirliği Protokolü kapsamında; Sinerji Odağı Kurulması Projesi, ĠYĠG
Organizasyonları Projesi, Ar-Ge ĠĢbirliği Projesi, EĢleĢtirme Projesi, KOBĠ Kümeleme
Projesi, ĠĢ GeliĢtirme Projesi, ORTKA ve ORTLAB Kurulması Projesi ve Çevre
Bilincinin Arttırılması Projesi uygulamaya baĢlanmıĢ olup Sinerji Odağı aktif olarak
çalıĢmaktadır.
Ġdareyi Güçlendirme Amaçlı ÇalıĢmalar
Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Elbistan Sinerji Odağı faaliyete
baĢlamıĢtır.
Ġdareyi Güçlendirme Amaçlı ÇalıĢmalar
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yapmakta olan Öğretim Üyelerinin KOSGEB
Eğitmen / DanıĢman Envanterine girmeleri için yazıĢmalar yapılmıĢ 138 öğretim Üyesi
Veri Tabanımızda yer almıĢlardır.
Ulusal KuruluĢlarla Yapılan ĠĢbirliği Protokolleri
8 ġubat 2006 tarihinde imzalanan KOSGEB - EBSO ĠĢbirliği protokolü kapsamında;
"Ar-Ge ĠĢbirliği Projesi" kapsamında KOSGEB Ar-Ge destekleri konusunda 2 adet
tanıtım toplantısı düzenlenmiĢ ve AB 7. Çerçeve Programı kapsamında proje
geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. "Çevre Bilincinin Artırılması Projesi"
kapsamında EBSO Çevre Komitesi Toplantılarına aktif katılım sağlanmıĢtır.
6. Ġdareyi Güçlendirme Amaçlı ÇalıĢmalar / Ulusal
kuruluĢlarla yapılan ĠĢbirliği Protokolleri etkin olarak
yürütülecektir.
Petkim'in altyapı ve yeni teknoloji yatırımları ile ilgili araĢtırma ve yararlanılabilecek
olanaklar ile ilgili çalıĢmalar yapılmıĢtır. KOSGEB Destek Yönetmeliğindeki
değiĢiklikler ve yeni giriĢimcilerin yararlanabileceği koĢullar hakkında toplantı ve
bilgilendirme yapılmıĢtır. Yapılan toplantılarda kuluçka merkezlerinin kurulması
gündeme gelmiĢ olup, bu konuda alt yapı çalıĢmalarının Petkim tarafından baĢlatılması
öngörülmüĢtür. Ancak Petkim tarafından sağlanması düĢünülen iĢliklerle ilgili yazılı
bir görüĢ Merkez Müdürlüğümüze iletilmemiĢtir.
BASEL II sürecine uyum çalıĢmaları kapsamında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
ve Çaycuma TSO ile Çaycuma'da ortaklaĢa düzenlenen panele katılım sağlanmıĢtır.
6
6
13
D.E.Ü.TEKMER
19
6
14
ZONGULDAK
BSGM
19
6
Ġdareyi Güçlendirme Amaçlı ÇalıĢmalar / KOBĠ‘lerin
Basel II sürecine uyum çalıĢmaları yürütülecektir.
16
ZONGULDAK
BSGM
19
6
Ġdareyi Güçlendirme Amaçlı ÇalıĢmalar / Sinerji
Odakları yaygınlaĢtırılacak ve misyonu güçlendirilecektir.
Karabük'te Sinerji Odağı kurulmasına yönelik altyapı çalıĢmaları yapılmıĢtır.
17
ZONGULDAK
BSGM
Ġdareyi Güçlendirme Amaçlı ÇalıĢmalar / Ġdareyi
güçlendirme ve iĢbirliğini yaygınlaĢtırma amacıyla ulusal
kuruluĢlarla yapılan ĠĢbirliği Protokolleri etkin olarak
yürütülecektir.
KOSGEB Desteklerini yaygınlaĢtırma amacıyla Çaycuma TSO ve Kdz.Ereğli TSO ile
ĠĢbirliği Protokolü imzalanmıĢ ve odaların görevlendirdiği personele KOSGEB
Destekleri ve iĢleyiĢi hakkında eğitim verilmiĢtir.
19
6
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
153
Tablo 34: Projeler ÇalıĢmaları
7.1. Proje ÇalıĢmaları
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
Faaliyet
Madde No
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
Kadınlar ve Gençlere Dekoratif ve Süsleme Amaçlı Cam
Üretiminde Ġstihdam Yaratma ve Aktif ĠĢgücü Piyasası
OluĢturma Projesi
1
SÜREÇ
DANIġMANLIĞI
20
7.1
KOBĠ Altyapı Güçlendirme ve Ġhracata Hazırlık Projesi
2
SÜREÇ
DANIġMANLIĞI
20
7.1
3
SÜREÇ
DANIġMANLIĞI
20
7.1
4
SÜREÇ
DANIġMANLIĞI
5
SÜREÇ
DANIġMANLIĞI
22
22
7.1
GerçekleĢen ÇalıĢma
Proje kapsamına alınan 140 kadın ve genç önce Genel GiriĢimcilik Eğitimine tabi
tutulmuĢlardır. Daha sonra bu kiĢiler Füzyon ve Cam Boncuk konusunda Cam
Ocağı Vakfında uygulamalı meslek eğitimi almıĢlar ve baĢarı gösteren 101 kiĢiye
katılım belgeleri verilmiĢtir.El yapımı cam ürünlerinin pazar alanlarının
belirlenmesine yönelik olarak bir danıĢman firma tarafından hazırlanan rapor,
teknik Ģartnameye uygun olmaması yönüyle kabul edilmemiĢtir.Raporun IMES
Merkez Müdürlüğünce hazırlanması çalıĢmalarına baĢlanılmıĢtır.Katılımcılara
proje kapsamında verilmesi öngörülen ĠĢ Kurma DanıĢmanlığı hizmeti, KÖĠDD
ihalesinin iptal edilmesi nedeniyle baĢlatılamamıĢtır.Ancak 1.3.2007 tarihli PDK
toplantısında proje süresinin 31.12.2007 ye kadar uzatılması kararı sonucunda
KÖĠDD ihalesi yeniden açılacak ve proje kapsamında öngörülen bu hizmet
verilecektir.
1.Makina, Alçak Gerilim,Elektromanyetik Uyumluluk,Oyuncak Yönetmeliklerini
kapsayan 8 adet eğitim programı Ġstanbul, Ankara,Ġzmir,Bursa ve Adana illerinde
gerçekleĢtirilmiĢtir.Bu programlara yaklaĢık 250 iĢletme katılmıĢtır.Ayrıca
danıĢmanlık hizmeti veren 35 danıĢman CE yönetmelikleri konusunda ,70
KOSGEB personeli de genel ürün güvenliği ve AB Teknik Mevzuatı ve
yönetmelikler konusunda eğitilmiĢlerdir.
KOBĠ Altyapı Güçlendirme ve Ġhracata Hazırlık Projesi
2.KOSGEB Desteklerinden faydalan iĢletmelerin KOBĠ-Satın Alıcı iĢbirliğini
amaçlayan model çalıĢması sonuçlandırılmıĢtır.
Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü Projesi kapsamında
Ġkitelli ĠĢletme GeliĢtirme Merkez Müdürlüğü ve proje
çalıĢma grubu tarafından faaliyetler
* 2005 yılında 9 kursiyer ile baĢlayan 1 Yıllık sertifika programı Aralık 2006
tarihinde 8 kiĢi mezun ederek tamamlanmıĢtır.
2005 yılı sonunda baĢlayan 1 yıllık sertifika programı
2006 yılı sonunda 2. mezunlarını verecektir.
*Ekim 2006‘da 3. grup kursiyerler eğitime baĢlayacaktır.
* Ekim 2004 yılında baĢlayan 2 Yıllık Diploma Programı Temmuz 2006
tamamlanmıĢ olup kursiyerler fabrikalarda staj yaparak proje hazırlamıĢtır. Söz
konusu 2 yıllık diploma programından Ekim 2006 tarihi itibari ile 27 kiĢi mezun
olmuĢtur. 19 Eylül 2005 tarihinde 20 kursiyer ile baĢlayan 2. grup 2 Yıllık diploma
programı 2006 yılında da 18 kursiyer ile devam etmiĢtir. Söz konusu 2 Yıllık
diploma programı 2007 yılında tamamlanacaktır. * Sektöründe talepleri alınarak
eğitim programlarında değiĢiklik yapılmıĢ ve biri üniversite mezunları diğeri lise
mezunları için 2 ayrı 1'er yıllık ayakkabıcılık eğitim programı oluĢturulmuĢtur.
Eğitim programına katılımı artırmak amacı ile gazete ve dergilerde ilan ve
duyurular yayınlanmıĢtır.Sektöre duyuru toplantıları düzenlenmiĢtir. Sonuç olarak
1yıllık üniversite mezunları için yeterli baĢvuru olmadığından ( 8 baĢvuru) söz
konusu program açılamamıĢtır. 1 Yıllık lise mezunları programına 40 baĢvuru
olmuĢ program 25 kursiyer ile 30 Ekim 2006 tarihinde eğitime baĢlamıĢtır. Modüler
eğitim programı olarak 6 kursiyerle saya dikiĢ eğitimi, 7 kursiyer ile Ģablon kesimi
eğitimi, 9 kursiyer ile tasarım eğitimi ve 8 kursiyer ile tasarım eğitimi yapılmıĢtır.
7.1
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
154
Sıra No
6
7
8
9
Ġlgili Birim
SÜREÇ
DANIġMANLIĞI
SÜREÇ
DANIġMANLIĞI
SÜREÇ
DANIġMANLIĞI
SÜREÇ
DANIġMANLIĞI
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
22
22
22
22
Faaliyet
Madde No
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
Modüler eğitimler ve seminerler devam edecektir. *
Ticari CAD/CAM hizmeti sürdürülecektir.
* 2006 yılında Pazarlama, Ayakkabı Sektöründe Maliyet Analizi, Ayakkabı Deri
Ġmalatı Sek. Çevresel Sorunları ve Çözüm Yolları, Ortopedik Ayakkabı ÜretimiAyakkabı hataları , Ayakkabı Sektöründe Maliyet Analiz, Fabrika
Organizasyonunda Yeni Eğilimler, Ayakkabı Ġhracatı ve ÇeĢitleri (Fuarlar), Son
Teknolojik GeliĢmeler IĢığında Ayakkabı Üretimi, Liderlik Yönetimi, ĠĢ Planlaması
konularında Antakya, Ġstanbul Konya ve Gaziantep illerinde toplam 12 adet
seminer gerçekleĢtirilmiĢ olup söz konusu seminer programına 335 kiĢi katılmıĢtır.
*Ticari CAD CAM hizmeti sektördeki firmaların kendi bünyelerinde CAD CAM
sistemini kurmalarından dolayı faaliyete geçememiĢtir. Bu yüzden söz konusu
cihazlar eğitim amacı ile kullanılacaktır.
*Kalite Kontrol Laboratuarı için Laboratuar mekanının
inĢaatı tamamlanacak olup, makine ekipmanın teslimi ile
birlikte laboratuar akreditasyonu çalıĢmalarına
baĢlanacaktır. 2006 yılının sonlarına doğru Laboratuarın
hizmete girmesi planlanmaktadır.
Kalite Kontrol Laboratuarının inĢaatı tamamlanmıĢ ve AB katkısı ile cihazlar
alınarak kurulumları ve cihaz eğitimleri ile personel eğitimi Temmuz 2006 tarihinde
tamamlanmıĢtır AB katkısı ve laboratuar personelinin çalıĢmaları ile Kalite Kontrol
Laboratuarının akreditasyonu tamamlanmıĢ olup Kasım 2006 tarihi itibari ile
sektöre hizmet vermeye baĢlamıĢtır. Laboratuarın TÜRKAK tarafından akredite
edilmesi planlanmakta olup akreditasyon belgelendirmesinin ġubat 2007 tarihinden
sonra gerçekleĢtirilmesi düĢünülmektedir.
7.1
7.1
7.1
7.1
Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve
TASEV ile yapılan protokollerin süresi Nisan 2006 sona
ermekte olup söz konusu protokoller kurulan Enstitünün
sürdürülebilirliliği sağlamak amacı ile yenilenecektir.
endirilen elemanların
görevlendirme sürelerinin Nisan 2006 ‗da sona
ermesinden dolayı söz konusu elemanların tekrar projede
görevlendirme için ihale yapılacaktır.
Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kurulan
Enstitü Yönetim Modeli belirlenerek uygulamaya
geçilecektir
10
SÜREÇ
DANIġMANLIĞI
22
GerçekleĢen ÇalıĢma
7.1
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik
Öğretim Genel Müdürlüğü ve TASEV ile yapılan protokollerin süresi, proje AB
tarafından Haziran 2006 tarihine kadar uzatıldığından 30 Haziran 2006‘da sona
ermiĢtir. Yeni protokol imzalanana kadar var olan protokoller protokolde yer
alan bir madde kapsamında uzatılmıĢtır.
ihalesi gerçekleĢtirilmiĢtir.
30 Haziran 2006 tarihinde tamamlanan AB MEDA Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü
Projesinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hazırlanan, ―Ayakkabı Sektörünü
GeliĢtirmek için AB KOSGEB Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü Projesinin
Faaliyetlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Projesi‖ KOSGEB Proje
Koordinasyon Kurulunca değerlendirilerek 29 Haziran 2006 tarihli KOSGEB
BaĢkanı Oluru ile uygulanmaya baĢlamıĢtır.TASEV yeni projeye katkı sağlamak
istediğini resmi olarak KOSGEB‘e bildirmiĢtir. Bu kapsamda Enstitü yönetiminin
KOSGEB, TASEV ve MEB katılı ile oluĢturulacak bir Ġcra Komitesi ile yönetileceği
taslak protokol hazırlanmıĢ olup söz konusu protokolün imzalanabilmesi için 26
Aralık 2006 tarihinde yapılan KOSGEB Ġcra Komitesine müzekkere hazırlanmıĢtır.
155
Sıra No
Ġlgili Birim
11
TOBB-KOSGEB
KOORDĠNATÖRLÜĞ
Ü VE ANKARA
OSTĠM ĠGEM
12
DÜNYA TÜRK
ĠġADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
13
14
15
16
17
DÜNYA TÜRK
ĠġADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
DÜNYA TÜRK
ĠġADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
DÜNYA TÜRK
ĠġADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
DÜNYA TÜRK
ĠġADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
DÜNYA TÜRK
ĠġADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
20
22-23
Faaliyet
Madde No
7.1
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
GTZ tarafından desteklenen Anadolu‘da Ekonominin
Desteklenmesi Projesi kapsamında KOSGEB-TOBB
Koordinatörlüğü tarafından faaliyetler yürütülecektir. Bu
çerçevede Ankara OSTĠM‘de otomotiv yan sanayi iĢkolu;
KahramanmaraĢ‘ta çelik eĢya, kırmızı pul biber,
konfeksiyon iĢkolları; Malatya‘da konfeksiyon
iĢkollarında faaliyet gösteren iĢletmeler danıĢmanlık,
eğitim ve pazarlama ile ilgili konularda desteklenecektir.
Fashion to Future
7.1
Fashion to Future
22-23
7.1
22-23
7.1
22-23
7.1
22-23
7.1
22-23
GerçekleĢen ÇalıĢma
Proje kapsamında iĢletmelere sektörel eğitim ve danıĢmanlık hizmeti verilmiĢ ve
projede iĢbirliği yapılan KOBĠ'lere hizmet sunan kurumlara da danıĢmanlık hizmeti
sunulmuĢ ve uluslar arası iĢbirlikleri tesis edilmiĢtir.
ĠĢ Paketi 2 (WP2) ―Analiz ve TeĢvik‖ kapsamında, BaĢarı/BaĢarısızlık öykülerine
iliĢkin olarak hazırlanan anket formu, INTRINSIC, TR-ACCESS, (Facilitation of
the Participation of the Turkish Research and Development Community to EU
Framework Programmes), Networking ICT Clusters in Europe (NICE) ve
Facilitating Innovation for ICT SMEs in South Eastern Europe (SEEINNOVATION) olmak üzere 4 adet baĢarılı FP6 projesi için doldurulmuĢ ve ilgili
ortaklara gönderilmiĢtir.
ODTÜ Mezunlar Derneğinde 16.05.2006 tarihinde Fashion to Future Projesi de
dahil olmak üzere 6. Çerçeve Programı projelerine iliĢkin sunum yapılmıĢtır.
Fashion to Future
2007'de gerçekleĢtirilmesi planlanan fikir oluĢturma etkinliğine iliĢkin hazırlık
çalıĢmaları sürdürülmüĢtür.
Fashion to Future
KOSGEB ve Dünya Türk ĠĢadamları ile Koordinasyon Müdürlüğü web sayfaları
aracılığıyla yaklaĢık 1000 KOBĠ ve kurum FP7 hakkında bilgilendirilmiĢtir.
Fashion to Future
Yeni proje fikirleri üretmek amacıyla gerçekleĢtirilecek olan "fikir üretme
etkinlikleri"ne yönelik çalıĢmalar sürdürülmektedir.
Fashion to Future
KOSGEB‘in lideri olduğu Görev 1.3. ―Aracı kuruluĢlar, paydaĢlar ile ağ takibi ve
güncellenmesi‖ kapsamında oluĢturulacak olan uzman ve aracı kuruluĢ
veritabanına 8‘i aracı kuruluĢ, 9‘u uzman olmak üzere toplamda 17 veri ile katkıda
bulunulmuĢtur. Ayrıca 15 ortak (KOSGEB dahil) tarafından, uzman ve aracı
kuruluĢ veritabanına dahil edilmek üzere gönderilmiĢ olan 176 adet veri, 1. ĠĢ Paketi
lideri UGENT‘in önerileri doğrultusunda, standart formatta düzenlenmiĢ ve ilgili
ortaklara gönderilmiĢtir.
7.1
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
156
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
Faaliyet
Madde No
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
Fashion Net
18
19
20
21
DÜNYA TÜRK
ĠġADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
DÜNYA TÜRK
ĠġADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
DÜNYA TÜRK
ĠġADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
DÜNYA TÜRK
ĠġADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
22
DÜNYA TÜRK
ĠġADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
23
DÜNYA TÜRK
ĠġADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
23
7.1
23
7.1
Fashion Net
Fashion Net
23
7.1
Fashion Net
23
7.1
Dünya Türk KOBĠ‘leri Veri Tabanı ve Web Portalı
Projesi (e-KOBĠ)‘nin hazırlanması
23
7.1
Projeye iliĢkin yazılımın oluĢturulması hedeflenmektedir.
24
DÜNYA TÜRK
ĠġADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
23
7.1
Türkiye Cumhuriyeti Temsilcilikleri, Vakıf ve
Derneklerimiz aracılığıyla Dünya üzerinde Türk
KOBĠ‘leri taranacaktır.
23
7.1
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
GerçekleĢen ÇalıĢma
30 Mart 2006 tarihinde gerçekleĢen ―Fashion, Textile & Innovation: the Future
Now‖ Uluslararası Konferansı kapsamında Poster BaĢvuru Formu ve ―Give a
Chance to Your Project‖ proje teklif formu ilgili kurum, kuruluĢ ve KOBĠ‘lere
iletilmiĢ, organizasyon hakkında bilgi verilmiĢtir. ―Fashion, Textile & Innovation:
the Future Now‖ Uluslararası Konferansı kapsamında Türkiye‘den beĢ poster
baĢvuru formu Ġtalya‘ya gönderilmiĢtir. ―Give a Chance to Your Project‖
kapsamında beĢ adet proje önerisi ve beĢ adet Poster Çağrı Formu gönderilmiĢ olup
bunlardan iki proje önerisi, dört poster çağrısı kabul edilmiĢtir. Türkiye‘den KOBĠ
olarak Tülin ERTÜRK (Tülin Ertürk Koleksiyon Tekstil Tasarım ve Ticaret
Limited ġirketi) katılmıĢ ve ilgili kiĢilerle görüĢmeler yapmıĢtır. Bu görüĢmelerde,
KOSGEB temsilcisi çeviri konusunda yardımcı olmuĢtur.
30 Mart 2006 tarihinde Artimino‘da Fashion Net Projesi kapanıĢ konferansı ile 31
Mart 2006 tarihinde Prato‘da Fashion Net Projesi 5. Yönetim Kurulu toplantısı
gerçekleĢtirilmiĢtir. KOSGEB tarafından bu toplantılara katılım sağlanmıĢtır.
2006 'nın Mayıs ve Haziran ayları içerisinde 2. 1-Yıllık Periyodik Faaliyet Raporu,
Periyodik Yönetim Raporu, Periyodik Finansman Raporu, Ara Faaliyet Raporu
hazırlanmıĢ. Projenin 2. yılına ait Denetim Sertifikası imzalanmıĢ olup Proje
Koordinatörü IPI‘ye gönderilmiĢtir.
10349 Sayı ve 23.08.2006 tarihli yazımız ekinde ĠDKG ve Mali ĠĢler ve Satınalma
Grubuna Projenin KapanıĢ Raporu gönderilmiĢtir.
Dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren Türk iĢadamlarını bir web portalı
üzerinde bir araya getirmek, iletiĢim bilgilerini güncel tutmak, bulundukları
ülkelerdeki ihaleleri, ticari faaliyetleri, iĢbirliği imkanlarını paylaĢmak ve farklı
ülkelerdeki Türk KOBĠ‘leri arasında yeni ticari iĢbirliklerini sağlamak amacıyla bir
portal projesi geliĢtirilmiĢtir. Portalın çalıĢma biçimi, içeriği, veri giriĢ yapısı, veri
denetim yapısı hazırlanmıĢtır.
e-KOBĠ Projesi için ―Sponsorluk Ġhalesi‖ne esas olacak Ģartname hazırlanmıĢ, bu
Ģartname çerçevesinde iki kez ―Sponsorluk Ġhalesi‖ yapılmıĢtır. Ġlk Ġhaleyi üstlenen
Ģirket, Ģarname doğrultusunda yazılımı hazırlamıĢ ve deneme yayına almıĢtır.
Ancak hukuk görüĢü gereği sponsorluk anlaĢması yürürlüğe girmemiĢ ve e-KOBĠ
rutin faaliyet çerçevesinde iĢletmeye alınamamıĢtır. Daha sonra ikinci ihale
duyurusu yapılmıĢ, ancak bu ihaleye katılan bir firma çıkmamıĢtır.
Yazılımın tamamlanması ve yayına alınmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti
Temsilcilikleri, vakıflarımız, derneklerimiz, üst birliklerimiz aracılığıyla dünya
üzerinde faaliyet gösteren Türk KOBĠ‘lerinin taranması ve elde edilen verilerin eKOBĠ veritabanına aktarılması, düzenlenmesi ve güncellenmesi
gerçekleĢtirilememiĢtir. Buna rağmen, birimimiz müdürleri, uzmanları ve uzman
yardımcıları, özellikle AB ülkeleri nezdinde yapılan yurtdıĢı gezilerinde, ilgili
ülkelerdeki Türk iĢadamları teĢkilatları ile görüĢmeler yapmıĢlar ve sistemin
devreye alınması halinde veritabanına yönelik baĢlangıç envanterini
hazırlamıĢlardır.
157
Sıra No
Ġlgili Birim
25
DÜNYA TÜRK
ĠġADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
26
DÜNYA TÜRK
ĠġADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
27
28
29
ĠKĠTELLĠ ĠGEM
ĠKĠTELLĠ ĠGEM
ĠKĠTELLĠ ĠGEM
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
Faaliyet
Madde No
23
7.1
23
22
22
22
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
Türk KOBĠ‘lerine iliĢkin Veri Tabanı oluĢturulacaktır.
OluĢturulması düĢünülen veri tabanı, özellikle, sektörel, ülkesel, bölgesel, teknolojik
parametrelerine göre tasnif edilecek ve kolaylıkla üzerinde derinlemesine
araĢtırmalar yapılacak Ģekilde parametrik hale getirilmiĢtir.
Veri Tabanı bir Web Portalı üzerinden üyelerin Internet
eriĢimine açılacaktır.
OluĢturulması düĢünülen veritabanı, stratejik ve kurumların üzerinde hassasiyetle
durdukları özel bilgileri haricinde belli algoritmalara dayalı olarak son
kullanıcıların kullanımına Internet ortamında sunulacaktı. Ġhalelerin
gerçekleĢmemesi üzerine www.dti.kosgeb.gov.tr sitesi altında baĢlatılan envanter
çalıĢmalarına esas teĢkil edecek kayıtlar girilmeye baĢlanmıĢtır. ġu anda anılan
sitede 627 kayıt ve 149 web linki bulunmaktadır.
Eğitim dokümanları ve Uygulamalı Eğitim Malzemeleri tedarik edilmiĢtir. Protokol
kapsamında TASEV, Milli Eğitim Bakanlığı ile belli aralıklarla Ġcra Kurulu
toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir. Hedef kitleye yönelik 1 yıllık lise mezunları için
ayakkabıcılık eğitimi baĢlamıĢtır. Modüler eğitimler devam etmektedir. Kalite
kontrol laboratuarı hizmet vermeye baĢlamıĢtır.
7.1
7.1
7.1
7.1
GerçekleĢen ÇalıĢma
AB MEDA ―Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü Projesi‖
kapsamında Ġstanbul‘da kurulacak olan ayakkabıcılık
eğitim enstitüsüne ait iĢbirliği protokolü.Ülkemiz
ayakkabı sanayinin günümüz teknolojilerine paralel
olarak geliĢtirilmesini teminen, sektörde çalıĢan
iĢgücünün meslek geliĢtirme eğitiminin ve sektörün
gereksinim duyduğu yeni iĢ gücünün uluslararası
standartlara göre yetiĢtirilmesi ile araĢtırma, geliĢtirme
uygulamaları, kalite kontrol hizmetleri ile ürün denetimi
ve danıĢmanlık hizmetlerinin geliĢtirilmesi için, MEDA
fonu ile KOSGEB bütçesinden sağlanan imkanlarının
Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum örgütleri iĢbirliği
içerisinde değerlendirilmesidir.
AB MEDA ―Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü Projesi‖
kapsamında eğitim amaçlı alınan saya dikiĢ
makinelerinin kullanımı ile eğitim programlarının
gerçekleĢtirilmesine ait iĢbirliği protokolü
AB MEDA ―Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü Projesi‖
kapsamında tasarım, eğitim iĢbirliği protokolü
Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü Projesi" kapsamında
Ġstanbul ve Ankara ayakkabı tasarım eğitim merkezi /
laboratuarlarında , 3624 Sayılı KOSGEB KuruluĢ
Kanunu'nda tanımlanan ve imalat sanayi sektöründe
faaliyet gösteren KOBĠ' lerde çalıĢanlara, Kız Teknik
Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarda
Ayakkabıcılık Teknolojisi alanında ayakkabı tasarımı
konusunda mesleki eğitim veren, Eğiticilerden KOSGEB
imkanları dahilinde, sanayicilerin eğitimi ile Kız Teknik
Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda Ayakkabı
Teknolojisi alanında örgün ve yaygın eğitim düzeyinde
eğitim gören öğrenci/kursiyerlere taraflar arasında
gerçekleĢtirilecek planlama doğrultusunda eğitim
verilmesidir.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
Protokolde marka, model ve seri numaraları verilen eğitim amaçlı saya makineleri
AYMAKOOP tarafından tahsisi edilen mekana yerleĢtirilmiĢtir
Eğitimi baĢarı ile tamamlayan adaylar hedef kitlenin eğitim programlarında
eğitmen olarak tam zamanlı olarak görevlendirilmiĢtir. Ġstanbul‘da CAD CAM ve
Ģablon kesimi dersleri Rüstü Uzel Meslek Lisesi öğretmenleri tarafından
verilmektedir.
158
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
Faaliyet
Madde No
30
ĠKĠTELLĠ ĠGEM
22
7.1
31
ĠZMĠR ĠGEM
20
7.1
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
GerçekleĢen ÇalıĢma
KOSGEB ile Küçük çekmece Ġlçe Belediye BaĢkanlığı
arasında ĠĢbirliği Protokolü
Bu protokolün konusu, AB KOSGEB Ayakkabıcılık
Eğitim Enstitüsü Projesi kapsamında Küçük çekmece Ġlçe
Belediye BaĢkanlığı ve KOSGEB ĠĢbirliği ile
gerçekleĢtirilecek Modüler Eğitim Programlarının
düzenlenmesidir.
Söz konusu protokol kapsamında Modüler Saya Eğitim Programı için baĢvurular
alınıp, mülakatlar yapılarak 14 Ağustos 2006 da eğitim programına
baĢlanmıĢtır.Söz konusu eğitim programı Ekim-Kasım ayları boyunca devam etmiĢ,
01 Aralık 2006 tarihinde 6 mezun vererek tamamlanmıĢtır.
Türk KOBĠ'leri için AB Çevre Müktesebatı'na Uyum ile
Ġlgili Bilgilendirme Projesi
Hacettepe Üniversitesi-KOSGEB iĢbirliği ile yürütülmekte olan'Türk KOBĠ'leri için
AB Çevre Müktesebatı'na Uyum ile Ġlgili Bilgilendirme Projesi' kapsamında 12-13
Haziran tarihlerinde Ġzmir'de bir eğitim düzenlenmiĢtir.
Anadolu‘da Ekonominin Desteklenmesi Projesi
32
KAHRAMAN MARAġ
ĠGEM
20
GTZ tarafından desteklenen Anadolu‘da Ekonominin Desteklenmesi Projesi
kapsamında çelik mutfak eĢyası, kırmızı pul biber ve konfeksiyon üreticilerine
yönelik proje çalıĢmaları yürütülmüĢtür.
7.1
Kadınlar ve Gençlere Dekoratif ve Süsleme Amaçlı Cam
Üretiminde Ġstihdam Yaratma ve Aktif ĠĢgücü Piyasası
OluĢturma Projesi
33
ĠMES ĠGEM
20-22
7.1
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
Kadınlar ve Gençlere Dekoratif ve Süsleme Amaçlı Cam Üretiminde Ġstihdam
Yaratma ve Aktif ĠĢgücü Piyasası OluĢturma Projesi kapsamında gerçekleĢen
faaliyetler;
— Eğitici kiĢi kuruluĢlar belirlenmesi ihale süreci
— Sarf malzemeleri ve aletlerin temin edilmesi
— Katılımcıların gruplandırılması
— Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma TeĢvik Fonu‘ndan alınacak kaynağın
projede tanımlanan alanlara aktarılması
— GiriĢimcilik ve mesleki atölye eğitimleri için ayrı ayrı olmak üzere eğitimlerle
ilgili altyapı çalıĢmaların tamamlanması
— Katılımcıların yemek ve ulaĢım organizasyonlarının gerçekleĢtirilmesi
— Eğitimlerin takibinden sorumlu bir personel görevlendirilmesi ve eğitim
programların baĢlatılması, izlenmesi, sonlandırılması ve katılımcılara belge
verilmesi (140 kiĢi eğitimlere katılmıĢ olup 101 katılımcı Katılım Belgesi
aldı.)aĢamaları gerçekleĢtirilmiĢtir.
Kadınlar ve Gençlere Dekoratif ve Süsleme Amaçlı Cam Üretiminde Ġstihdam
Yaratma ve Aktif ĠĢgücü Piyasası OluĢturma Projesi kapsamında tamamlanmayan
faaliyetler:AĢağıda belirtilen aĢamalar gerçekleĢtirilmemiĢ olup 2007 yılı içersinde
tamamlanması planlanmaktadır.
— AraĢtırma raporunu hazırlayacak DıĢ Uzman DanıĢmanm tespit edilmesi ve
göreve baĢlatılması (Bu konuda DıĢ Uzman alımından vazgeçilmiĢ olup AraĢtırma
raporu Müdürlüğümüz personeli tarafından hazırlanacaktır.
— AraĢtırma raporunun hazırlanması ( AraĢtırma raporu Müdürlüğümüz
159
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
Faaliyet
Madde No
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
Kadınlar ve Gençlere Dekoratif ve Süsleme Amaçlı Cam
Üretiminde Ġstihdam Yaratma ve Aktif ĠĢgücü Piyasası
OluĢturma Projesi
34
ĠMES ĠGEM
20-22
7.1
Hazır Giyim Sektörü Mesleki Eğitim Projesi
35
ĠMES ĠGEM
36
OSTĠM ĠGEM
37
D.E.Ü. TEKMER
20-22
7.1
20
7.1
20
GerçekleĢen ÇalıĢma
personeli tarafından hazırlanacaktır.)
— Veri tabanı için altyapı çalıĢmalarının yürütülmesi (Beykoz Belediyesi tarafından
web sayfasının yapım çalıĢmalarına baĢlanıldı.)
— Veri tabanı oluĢturulması ve proje sonuna kadar güncellenmesi (Beykoz
Belediyesi tarafından web sayfasının yapım çalıĢmalarına baĢlanıldı.)
— ĠĢ Kurma DanıĢmanlığına tabi tutulacak katılımcıların belirlenmesi (ÖSDP-2
KÖĠDD Ġhalesi iptal edilmiĢ olup yeniden Ġhaleye yapılması planlanmaktadır.)
— ĠĢ Kurma DanıĢmanlığı hizmetini üstlenecek kuruluĢun belirlenmesi, ihale süreci
(ÖSDP-2 KÖĠDD Ġhalesi iptal edilmiĢ olup yeniden Ġhaleye yapılması
planlanmaktadır.)
— DanıĢmanlık merkezinin tahsis edilmesi ve kullanıma açılması (ÖSDP-2 KÖĠDD
Ġhalesi iptal edilmiĢ olup yeniden Ġhaleye yapılması planlanmaktadır.)
— ĠĢ Kurma DanıĢmanlığı hizmetinin baĢlatılması, izlenmesi ve sonlandırılması
(Proje tamamlanmamıĢ olup proje süresinin uzatılması planlanmaktadır.)
— Tüm aĢamaları baĢarıyla tamamlayan katılımcıların Yeni GiriĢimci desteğinden
faydalandırılmaları ve kendi iĢlerini kurmaları (Proje tamamlanmamıĢ olup proje
süresinin uzatılması planlanmaktadır.)
— Proje çıktıları ve sonuçlarının değerlendirilmesi (Proje tamamlanmamıĢ olup
proje süresinin uzatılması planlanmaktadır.)
— Projenin ikinci aĢama faaliyetlerine baĢlanılması (Proje tamamlanmamıĢ olup
proje süresinin uzatılması planlanmaktadır.)
— Sürdürülebilirlik ÇalıĢmaları (Proje tamamlanmamıĢ olup proje süresinin
uzatılması planlanmaktadır.)
Hazır Giyim Sektörü Mesleki Eğitim Projesi kapsamında aĢağıdaki çalıĢmalar
gerçekleĢtirilmiĢtir.
1- Orta Kademe Yönetici Eğitimi: Mart, Mayıs, Kasım 2006 aylarında olmak üzere
3 eğitim gerçekleĢtirilmiĢ ve 59 kiĢi eğitim almıĢtır.
2- ġef Eğitimi: Ocak 2006'da bir eğitim gerçekleĢtirilmiĢ olup 21 kiĢi katılmıĢtır.
GTZ Tarafından Desteklenen Anadolu 'da Ekonominin
Desteklenmesi Projesi
Proje kapsamında iĢletmelere sektörel eğitim ve danıĢmanlık hizmeti sunulmakta ve
projede iĢbirliği yapılan KOBĠ‘lere hizmet sunan kurumlara danıĢmanlık hizmeti
sunulmakta uluslar arası iĢbirlikleri tesis edilmektedir.
LIFE Projesi
Proje kapsamında Ġzmir'de düzenlenen eğitim programına katılım sağlanmıĢ, Türk
KOBĠ‘lerinin AB Çevre Müktesebatına Uyumu ile ilgili bilgi sisteminin
kurulmasına yönelik bu proje kapsamında KOBĠ'lere anket formu
doldurtulmuĢtur.
7.1
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
160
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
Faaliyet
Madde No
37
GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ
GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
44
7.1
38
ADANA ĠGEM
44
7.1
39
DENĠZLĠ ĠGEM
44
7.1
40
KAYSERĠ ĠGEM
44
7.1
41
TRABZON ĠGEM
44
7.1
42
DENĠZLĠ ĠGEM
44
7.1
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
GerçekleĢen ÇalıĢma
Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Uygulanacak
GiriĢimci YetiĢtirme (Meslek ve ĠĢ Kurma Kursları)
ĠĢbirliği Projesi kapsamında GiriĢimciliği GeliĢtirme
Merkezi tarafından 2006 yılında, belirlenecek yeni 10
cezaevinde mesleki ve giriĢimcilik eğitimleri verilecektir.
2005 yılında baĢlamıĢ olan eğitimler, 2006 yılında
tamamlanacaktır.
Cezaevi Kurumları ve Tutukevlerinde uygulanacak
giriĢimci yetiĢtirme (meslek ve iĢ kurma kursları) iĢbirliği
projesi
Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Uygulanacak
GiriĢimci YetiĢtirme (Meslek ve ĠĢ Kurma Kursları)
ĠĢbirliği Projesi
Cezaevi Projesi
2006 yılında mesleki eğitim ve giriĢimcilik eğitimi verilecek 10 cezaevi belirlenmiĢtir.
Aydın, Burdur, Ceyhan, Çanakkale, Denizli, Kayseri, Malatya, Manisa, ġanlıurfa,
Van-ErciĢ'te 4 adet giriĢimcilik ve 23 adet mesleki olmak üzere toplam 27
eğitim/sertifika programı gerçekleĢtirilmiĢtir. 28.889 TL eğitim ve 20.615 TL
temriklik giderleri olmak üzere toplam 49.504 TL. bütçe kullanılmıĢtır. GiriĢimcilik
eğitimlerinde tümü erkek 148 kiĢi, mesleki eğitimlerde 75'i kadın, 286'sı erkek
toplam 434 kiĢi eğitimlere katılmıĢtır.
Düzenlenen 5 mesleki eğitim kursunda 60 katılımcıya eğitim verilmiĢtir. Proje
tamamlanmıĢtır.
Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Uygulanacak
GiriĢimci YetiĢtirme (Meslek ve ĠĢ Kurma Kursları)
ĠĢbirliği Projesi kapsamında GiriĢimciliği GeliĢtirme
Merkezi tarafından 2006 yılında, belirlenecek yeni 10
cezaevinde mesleki ve giriĢimcilik eğitimleri verilecektir.
2005 yılında baĢlamıĢ olan eğitimler, 2006 yılında
tamamlanacaktır.
Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Uygulanacak
GiriĢimci YetiĢtirme (Meslek ve ĠĢ Kurma Kursları)
ĠĢbirliği Projesi
BaĢkanlığımızın 16.08.2006 tarih ve B 142 KSG 0 09 00 00-180-07-3391 sayılı yazısı
ve Merkez Müdürlüğümüzün 17.08.2006 tarih ve B 14 2 KSG 4 61 00 11-180.07/479
sayılı yazısı ile, proje bütçesinin %10 limiti üzerinde doğrudan alım yapılabilmesi
için Mali ĠĢler ve Satın alma Süreç Grubu tarafından Kamu Ġhale Kurumun'dan
talep edilen uygun görüĢ için cevap beklenmektedir.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
Denizli Cezaevinde 2005 yılında baĢlamıĢ olan Mesleki eğitimler 2006 Haziran
ayında tamamlanmıĢtır. Burdur Cezaevinde ise Mesleki eğitimlere baĢlanmıĢ ve iki
eğitim tamamlanmıĢtır.
1 adet Cezaevi Projesi - Mesleki Eğitim verilmiĢtir.
Denizli Cezaevinde 2005 yılında baĢlamıĢ olan Mesleki eğitimler 2006 Haziran
ayında tamamlanmıĢtır. Burdur Cezaevinde ise Mesleki eğitimlere baĢlanmıĢ ve iki
eğitim tamamlanmıĢtır.
161
Tablo 35 : Yönetim Destekleyici ÇalıĢmalar
7.2. Yönetim Destekleyici ÇalıĢmalar
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
Faaliyet
Madde No
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje / Protokol / Ġcra
Komitesi Kararları Adı ve Konusu
Kamuda baĢlatılan yeniden yapılanma çalıĢmaları içerisinde,
BaĢkanlığımızın durumu incelenerek uyumlu hale getirilecektir.
1
ĠNSAN KAYNAKLARI
MÜDÜRLÜĞÜ
2
ĠNSAN KAYNAKLARI
MÜDÜRLÜĞÜ
23
7.2
3
ĠNSAN KAYNAKLARI
MÜDÜRLÜĞÜ
23
7.2
4
ĠNSAN KAYNAKLARI
MÜDÜRLÜĞÜ
24
7.2
5
ĠNSAN KAYNAKLARI
MÜDÜRLÜĞÜ
23
7.2
Ücret Sistemi yeniden ele alınarak 631 sayılı KHK kapsamında net
ücret uygulamasına geçilmeye çalıĢılacaktır.
24
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE
TANITIM BĠRĠMĠ
24
7.2
7
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE
TANITIM BĠRĠMĠ
24
7.2
Sosyal Güvenlik Kurumu Emekli Sandığı tarafından
yürütülen Say2000 projesi kapsamında Ġdaremizin
olması nedeniyle 2006 yılında Emekli Sandığına tabi
olan tüm personelin sosyal güvenlik hizmet hesabı
yeniden yapılmıĢ bununla ilgili KazanılmıĢ Hak aylığı
Derece Kademe ve Ek Gösterge, Emekli Keseneğine
Esas Aylık Derece Kademe, Kıdem ayları yeniden
hesaplanmıĢ online olarak Emekli Sandığı hesaplarına
aktarım gerçekleĢtirilmiĢtir. 5434 Emekli Sandığı
Kanunda geçen unvanlarla ilgili çalıĢmalar devam
edilmiĢ Ġdaremizde söz konusu Süreç Yöneticisi unvanı
Daire BaĢkanı, Büro Yönetmen unvanı ise Özel Kalem
Müdürü Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve söz konusu kanun ile
uyumlaĢtırılmıĢtır.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol kapsamında organizasyonda ve mevzuatlarda
gerekli değiĢiklikler tamamlanmıĢtır.
07.02.2006 tarihinde KOSGEB Ücret Usul ve Esasları
değiĢtirilmiĢtir. Buna göre Performans Sistemi,
ikramiye kaldırılmıĢ ve brüt ücrete ilave edilmiĢtir.
Personelin tedavi yardımları için ―Devlet Memurlarının Tedavi
Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği‖nin uygulanmasına devam
edilecek, Emekli Sandığı ile protokol imzalanarak ―Reçete Kontrol
Sistemine‖ geçilecektir.
ĠçiĢleri Bakanlığı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü ile
imzalanan protokol çerçevesinde tüm personel ile bakmakla yükümlü
aile fertlerine ait nüfus bilgileri güncellenecektir.
LOGO firması ile yapılan analiz sonucuna göre WEB tabanlı yeni ĠK
programına geçiĢ yapılacaktır.
01.01.2006 tarihinde Emekli Sandığı Protokol
imzalanmıĢ ve Reçete Kontrol Sistemi çerçevesinde
çalıĢmalar sağlıklı Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir.
KOSGEB çalıĢmalarının ve verilen hizmetlerin hedef kitleye ve
kamuoyuna duyurulması, tanıtılması ve böylece KOBĠ‘lerin KOSGEB
hizmetlerinden daha bilinçli ve yoğun olarak yararlanmalarını
sağlamak amacıyla tanıtım dokümanı (tanıtım broĢürleri, kataloglar,
CD‘ler… vb.) Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Birimi tarafından
hazırlanarak KOBĠ‘lere ulaĢtırılması sağlanacaktır.
Sanayinin Sesi Dergisi ve diğer yayınlar Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
Birimi tarafından hazırlanacak ve KOBĠ‘lere ulaĢtırılacaktır
2006 Yılında 100 bin Türkçe, 10 bin Ġngilizce olmak
üzere Toplam: 110 bin Tanıtım BroĢürü. 40 bin Türkçe
ve 5 bin Ġngilizce olmak üzere toplam: 45 bin Tanıtım
CD'si hazırlanarak hedef kitle ve Kamuoyuna
ulaĢtırılmıĢtır.
7.2
6
GerçekleĢen ÇalıĢma
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
Protokoller yapılmıĢ tüm personelin protokol
çerçevesinde iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ġnsan Kaynakları Müdürlüğünün iĢ analizleri 2006 yılı
içerisinde tamamlanmıĢ olup, programla ilgili Bilgi
Sistemleri ve E-Ticaret Süreçlerinin giriĢimleri
çerçevesinde iĢlemler yapılacaktır.
BirleĢtirilmiĢ 3 sayı hazırlanarak bastırılmıĢ ve gerekli
yerlere ulaĢtırılmıĢtır.
162
Sıra No
8
Ġlgili Birim
TOBB-KOSGEB
KOORDĠNATÖRLÜĞÜ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
24
Faaliyet
Madde No
7.2
9
KALĠTE DANIġMANLIĞI
23
7.2
10
SĠNCAN ĠGEM
23
7.2
11
GAZĠANTEP ĠGEM
24
7.2
12
SÜREÇ DANIġMANLIĞI
23
7.2
13
14
SÜREÇ DANIġMANLIĞI
SÜREÇ DANIġMANLIĞIHUKUK DANIġMANLIĞI
23
23
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje / Protokol / Ġcra
Komitesi Kararları Adı ve Konusu
GerçekleĢen ÇalıĢma
Sinerji Odaklarının KuruluĢ ve ĠĢletilmesi ile ilgili Yönetmelik
kapsamında, 2006 yılı içerisinde, kurulmuĢ olan Sinerji Odaklarının
faaliyetlerinin takibi ve yönlendirilmesi çalıĢmalarına KOSGEB-TOBB
Koordinatörlüğü tarafından devam edilecek olup, talep ve ihtiyaçlara
bağlı olarak yeni Sinerji Odakları kurulması çalıĢmaları
sürdürülecektir.
"Kalite Yönetim Sistemi" uygulaması ve geliĢtirilmesi, modern yönetim
sistemlerinin araĢtırılması, öneri geliĢtirme ve çözüm üretme
mekanizmasının kurulması, iyileĢtirme ve kritik süreç komitelerinin
oluĢturulması, iyileĢtirmeler, toplam kalite bilincinin geliĢtirilmesine
yönelik bilgilenme toplantıları ve eğitim organizasyonlarına katkı,
kurum içi intranetten bilgilendirmeyi sağlamak üzere bilgi
dokümanlarının hazırlanmasına iliĢkin faaliyetler Kalite DanıĢmanlığı
tarafında yürütülecektir.
TOBB-KOSGEB Koordinatörlüğü tarafından, 2006 yılı
sonu itibariyle 73 Sinerji Odağı kurulmuĢtur.
KOSGEB‘in uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sisteminin iĢletimi,
denetlenmesi ve iyileĢtirilmesine yönelik faaliyetler.
Merkez Müdürlüğümüz Kalite Yönetim Sistemi izleme,
performans ve müĢteri memnuniyeti faaliyetleri
yürütülmüĢtür.
Sinerji Odakları faaliyetlerinin takibi ve raporlandırılması
NTO ve GOSBM bünyesindeki sinerji odaklarının
faaliyet hedefleri ve faaliyet gerçekleĢmeleri izlenerek
rapor edilmiĢtir.
Yönetimi Destekleyici çalıĢmalar
KOSGEB destek mevzuatının iyileĢtirilmesi ve
basitleĢtirilmesini hedefleyen çalıĢmalar yapılmıĢtır.
Yönetimi Destekleyici çalıĢmalar
Mevcut ĠGEM'ler ve Laboratuarların coğrafi
konumları ve iĢlevleri açısından değerlendirilerek
yeniden yapılandırılması çalıĢması tamamlanmıĢ,
Laboratuar Müdürlükleri ve bazı ĠGEM'ler Ġcra
Komitesi Kararı ile BSGM'lere dönüĢtürülmüĢtür.
Yönetimi Destekleyici çalıĢmalar
Mevzuat geliĢtirme ve iyileĢtirme amacı ile çalıĢma
grupları oluĢturulmuĢ, mevzuat gözden geçirilerek
karĢılaĢılan sorunlara yönelik düzenleyici ve önleyici
uygulamada etkinliği ve verimliliği arttırıcı hususları
içeren öneriler hazırlanmıĢtır.
7.2
7.2
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
Kalite Yönetim Sisteminin kuruluĢta iĢletilmesine
yönelik tüm faaliyetler gerçekleĢtirilmiĢ olup,
kuruluĢta yeniden yapılanma sürecinin devam etmesi
nedeniyle Toplam Kalite Yönetim çalıĢmaları henüz
baĢlatılmamıĢtır.
163
Tablo 36: Planlama ve Koordinasyon ÇalıĢmaları
7.3. Planlama ve Koordinasyon ÇalıĢmaları
Sıra No
Ġlgili Birim
1
ĠZLEME
DEĞERLENDĠRME VE
KOORDĠNASYON
GRUBU
2
ĠZLEME
DEĞERLENDĠRME VE
KOORDĠNASYON
GRUBU
3
4
5
ĠZLEME
DEĞERLENDĠRME VE
KOORDĠNASYON
GRUBU
ĠZLEME
DEĞERLENDĠRME VE
KOORDĠNASYON
GRUBU
ĠZLEME
DEĞERLENDĠRME VE
KOORDĠNASYON
GRUBU
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
24
24
Faaliyet
Madde No
7.3
7.3
24
7.3
25
7.3
25
7.3
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
GerçekleĢen ÇalıĢma
3624 sayılı Kanunla verilen görevlerin; ülkenin uzun
vadeli kalkınma plan ve programları, yıllık plan ve
programları, hükümet programı ve KOBĠ Stratejisi ve
Eylem Planı çerçevesinde yerine getirilebilmesini
teminen, tüm KOSGEB birimlerince yıllık çalıĢma
programlarının hazırlanmasının ve uygulanmasının
koordinasyonu ve izlenmesi çalıĢmaları "Ġzleme
Değerlendirme ve Koordinasyon Grubu" * tarafından
yapılacaktır. 5018 sayılı Yasa ve ilgili diğer mevzuat
gereğince KOSGEB'de yeniden yapılanma gerçekleĢmiĢ
ve Ġzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Grubu, yeni
oluĢturulan "Strateji GeliĢtirme ve Mali Hizmetler Daire
BaĢkanlığı" bünyesinde Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü
olarak yeniden yapılandırılmıĢtır.
Birimlerin yıllık çalıĢma programı kapsamındaki
faaliyetleri izlenecek ve yıl sonunda KOSGEB yıllık
faaliyet raporu Ġzleme Değerlendirme ve Koordinasyon
Grubu tarafından hazırlanacak ve BaĢkanlık Makamına
sunulacaktır.
KOSGEB'in tüm birimleri arasındaki iliĢkilerin, bilgi
alıĢ veriĢinin, iĢbirliğinin ve koordinasyon sağlanmasına
yönelik çalıĢmalar, Ġzleme Değerlendirme ve
Koordinasyon Grubu tarafından yürütülecektir.
Ġdare dıĢına gidecek periyodik raporların zamanında
hazırlanması ve gönderilmesi Ġzleme Değerlendirme ve
Koordinasyon Grubu tarafından sağlanacaktır.
Yıllık ÇalıĢma Programının hazırlanması 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu kapsamında ve birimlerle koordineli olarak
hazırlanmıĢ olup Ġcra Komitesine sunularak onaylanmıĢ ve Genel Kurul'a
sunulmak üzere hazırlıkları yapılmıĢtır.
KOSGEB faaliyetlerinin yürütülmesinde iĢbirliğini
sağlamak üzere imzalanacak protokollerde usul ve Ģekil
birliği sağlanacak, imzalanan protokoller derlenecek ve
protokollere iliĢkin faaliyetler Ġzleme Değerlendirme ve
Koordinasyon Grubu tarafından izlenecektir.
Yıl içinde imzalanan protokollerde usul ve Ģekil birliği sağlanmasına
yönelik çalıĢmalar yapılmıĢ, mevcut protokoller konu, kapsam ve hedef
kitle açısından sınıflandırılmıĢ, yürürlük süresi biten protokoller ile ilgili
iĢlemler gerçekleĢtirilmiĢtir.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
KOSGEB yıllık faaliyet raporu birimlerden 2006 yılı çalıĢma programında
yer alan hedeflerin gerçekleĢme durumları alınarak koordine ve konsolide
edilerek hazırlanmıĢ ve Ġcra Komitesine sunulmak üzere BaĢkanlık
Makamına sunulmuĢtur.
Gerek KOSGEB içi gerekse KOSGEB dıĢı bilgilerin derlenmesi ve
değerlendirilmesinde ilgili birimlerle eĢgüdüm içerisinde çalıĢılmıĢtır.
STB için periyodik olarak haftalık ve aylık raporlar hazırlanarak STB'ye
gönderilmiĢ, ayrıca idare dıĢından gelen talepler doğrultusunda gerekli
raporlar hazırlanarak ilgililerin istifadesine sunulmuĢtur.
164
Tablo 37: KOBĠ‘leri Avrupa Birliği Ġle BuluĢturma Çabaları
7.4. KOBĠ‘leri Avrupa Birliği Ġle BuluĢturma Çabaları
Sıra No
1
2
Ġlgili Birim
AB VE
ULUSLARARASI
KURULUġLARLA
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
AB VE
ULUSLARARASI
KURULUġLARLA
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
28
30
Faaliyet
Madde No
7.4.1.e.1
7.4.1.e.6
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
/
GerçekleĢen ÇalıĢma
Ġkili iliĢkileri geliĢtirme amacına yönelik olarak Almanya, Bahreyn, Çin Halk
Cumhuriyeti, Irak, Pakistan, Romanya ve Rusya Federasyonu ile ilgili çeĢitli
toplantılara katılım sağlanmıĢ ve yazıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Rusya
Federasyonu ve Romanya'da düzenlenen Ortak Sanayi ÇalıĢma Grubu
toplantılarına katılım sağlanarak, KOSGEB ve faaliyetleri hakkında bilgi
verilmiĢtir.Güney Kore‘nin kalkınma bilgi ve tecrübesini paylaĢarak ülkemizin
Ġkili ĠĢbirliği ÇalıĢmaları
kalkınmasına katkıda bulunmak ve iki ülke arasında iĢbirliğini artırmak
DıĢiĢleri Bakanlığı ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı
amacıyla yürütülen Bilgi PaylaĢımı Projesi kapsamında, 01-02 ġubat 2006
koordinasyonunda ülkeler iĢbirliğinin geliĢtirmeye yönelik tarihlerinde Türkiye‘de ve 07-10 Mart 2006 tarihlerinde Güney Kore‘de
çalıĢmalara devam edilecektir.
gerçekleĢtirilen çalıĢtaylara katılım sağlanmıĢtır.―Serbest Ticaret AnlaĢması
Ortakları arasında Ekonomik ĠĢbirliği ve Teknik Yardımın GeliĢtirilmesi Projesi‖
kapsamında, 28-29 Haziran 2006 tarihlerinde düzenlenen seminere katılan
ülkelere yönelik KOSGEB sunumu yapılmıĢtır. 28 – 30 Ağustos 2006 tarihlerinde
Vietnam‘da düzenlenen Türkiye-Vietnam Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi
(KEK) III. Dönem Toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
TuR&Bo-ppp ĠĢbirliği Protokolü kapsamında planlanan
çalıĢmalar
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
BĠLGĠLENDĠRME VE ĠLETĠġĠM : 6.ÇP, MAP, COST, MEDA ve Mali ĠĢbirliği
programları, 7.ÇP ve CIP Önerileri hakkında, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi
nezdinde geliĢmeler, çalıĢma programları, 7.ÇP Zaman Çizelgesi 7.ÇP Özel
Programları, Euratom, Avrupa AraĢtırma Konseyi, Güvenlik gibi Çerçeve
Programlarına iliĢkin bilgi dosyaları ve Avrupa araĢtırma ve iĢ dünyasının
yaklaĢımlarına yönelik duyuru ve değerlendirmeler düzenli olarak PaydaĢ
Kurumlara aktarılmıĢ ve erken uyarı hizmeti verilmiĢtir. Bu kapsamda Komisyon
nezdindeki komite ve çalıĢma gruplarına katılım sağlanmıĢ, CIP Program
Komitesi düzenli olarak takip edilmiĢtir.ÇeĢitli konularda alınan ortaklık
teklifleri paydaĢ kurumlara iletilmiĢtir.
Yabancı basında Türkiye ve araĢtırma dünyasına yönelik haberler yabancı basın
ve Komisyon benzeri kaynaklardan derlenerek ―günlük haber bülteni‖ olarak
PaydaĢlara iletilmiĢtir.TURBO‘nun ―web‖ sitesi yenilenmesi faaliyetine devam
edilmiĢtir.6.ÇP Ara Değerlendirme Raporu, Euratom Değerlendirme Raporu,
―Galileo‖ Raporu, Avrupa Teknoloji Enstitüsü Raporu ve güvenlik konusunda
bir rapor hazırlanmıĢtır. ―Innovation Trend Chart 2005‖ raporuna yönelik
değerlendirme çalıĢması hazırlanmıĢtır. PaydaĢ kurumlardan gelen heyetlere
yönelik destek sağlanmıĢtır. Türkiye‘den gelen heyetlere de TURBO ve
faaliyetleri hakkında bilgi sunulmuĢtur.DANIġMANLIK VE EĞĠTĠM : AB
Müzakere sürecine yönelik olarak derlenebilen bilgilerin iletilmesi, talep üzerine
değerlendirme raporları hazırlanması ve lojistik destek verilmesi suretiyle merkez
çalıĢmalarına destek verilmiĢtir.
165
Sıra No
2
Ġlgili Birim
AB VE
ULUSLARARASI
KURULUġLARLA
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
30
Faaliyet
Madde No
7.4.1.e.6
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
TuR&Bo-ppp ĠĢbirliği Protokolü kapsamında planlanan
çalıĢmalar
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
/
GerçekleĢen ÇalıĢma
KOSGEB‘in iĢletme ve sanayi politikaları baĢlığı altındaki çalıĢmalarını
desteklemek amacıyla değerlendirme raporu hazırlanmıĢtır. Tarama
toplantılarına gelen paydaĢ kurum mensuplarına lojistik hizmet verilmiĢ,
çalıĢmalarına destek faaliyetleri gerçekleĢtirilmiĢtir. KOSGEB yetkililerinin
Brüksel ziyaretinde, NORMAPME ve UEAPME yetkilileriyle iĢ birliği
imkanlarını belirlemek üzere toplantı yapılmıĢtır. TÜBĠTAK tarafından bu yıl
ikincisi düzenlenecek Uluslararası ĠĢbirlikleri Gününe konuĢmacı desteği
verilmiĢtir. Hollanda YaĢam Bilimleri NCP‘sinin önerisi üzerine Türkiye‘de 7.
ÇP‘ye yönelik seminer düzenlenmesi değerlendirmeye alınmıĢtır.NORMAPME ile
iĢbirliği içerisinde tasarlanan baĢta ―CE‖ iĢareti olmak üzere AB Standartları ile
ilgili konularda Türk kamu ve özel sektörünü aydınlatıcı AB Standardizasyon
Uygulamaları Semineri Projesine TAIEX tarafından destek alınmıĢ, planlama
faaliyetleri devam etmektedir.IGLO Eğitim ÇalıĢma Grubu iĢbirliğiyle TURBO
evsahipliğinde iki günlük eğitim semineri Türk ve yabancı konukların katılımıyla
düzenlenmiĢtir. Eğitim sonuçları değerlendirilerek katılımcılara ve PaydaĢlara
iletilmiĢtir. Talep üzerine, eğitimin Türkiye‘de de yapılması çalıĢmaları devam
etmektedir.Türk projelerinin Komisyona iletilmesi faaliyetleri
gerçekleĢmiĢtir.KOSGEB‘in katılım sağladığı Euromed Avrupa-Akdeniz Tekstil
Diyalogu faaliyetleri takip edilmiĢ toplantılara katılım sağlanmıĢtır.KOSGEB‘in
talebi üzerine Avrupa Komisyonu ile istatistiki almanak yayın izni konusunda
görüĢmeler yapılmıĢ ve süreç sonuçlandırılmıĢtır.KOSGEB‘in talebi üzerine,
imalat sanayinin sektörel dağılımına göre AB bünyesindeki KOBI‘lerin sayısı ile
istihdam ve katma değer paylarının belirlenmesi amaçlı analiz
hazırlanmıĢtır.KOSGEB talimatına istinaden Komisyon ―Sınır Ötesi Yatırımını
Önündeki Engellerin Kaldırılması‖ uzman grubuna iĢtirak edilmiĢtir.PaydaĢ
kurumlarla iĢbirliği içerisinde, ―BIS-RTD‖ Çağrısı, ―ICER‖ Çağrısı, ―Science
and Society‖ Çağrısı, ―Food 4C‖ Çağrısı, ―FP6-2005-INCO-WBC/SSA-3‖ Çağrısı,
ĠĢ Kümelerinin GeliĢtirilmesine Yönelik Çağrısı ile ilgili çalıĢmalar
gerçekleĢtirilmiĢtir.ĠġBĠRLĠĞĠ VE LOBĠ FAALĠYETLERĠ : Muhtelif hususlarda
gerçekleĢtirilen toplantı ve temaslarda AraĢtırmalar, Bilgi Toplumu ve ĠĢletmeler
Genel Müdürlükleri yetkilileriyle diyalog geliĢtirilmiĢ, TURBO ve PaydaĢ
Kurumlarının Komisyon nezdinde görünürlüğünün artırılmasına katkı
sağlanmıĢtır. EPMC toplantılarına KOSGEB adına katılım sağlanmıĢtır.Muhtelif
toplantılarda Genel Müdürlük yetkilileri ile diyalog geliĢtirilmiĢ ve TURBO ve
PaydaĢ Kurumlarının Komisyon nezdinde görünürlüğünün artırılmasına katkı
sağlanmıĢtır. CIP alanındaki geliĢmelere yönelik Genel Müdürlük yetkilileri ile
görüĢme gerçekleĢtirilmiĢtir.AVBĠR DT ile eĢgüdüm ve bilgi alıĢveriĢini sağlamak
üzere düzenli toplantılar yapılmıĢtır.AVBĠR DT‘nin inisiyatifiyle baĢlatılan
Brüksel Sivil Toplum KuruluĢları (STID) toplantılarına düzenli katılım
sağlanmıĢtır.IGLO Sekreteryasına seçilerek aktif görev alınmıĢtır. IGLO‘nun
tüm toplantı ve faaliyetleri yakından takip edilerek aktif katılım sağlanmıĢtır.
IGLO‘nun 2 Mayıs 2006 tarihli toplantısının Ofiste düzenlenmesi temin edilmiĢ,
Avrupa AraĢtırma Konseyi‘nden sorumlu Komisyon yetkilisi davet edilerek
166
Sıra No
2
Ġlgili Birim
AB VE
ULUSLARARASI
KURULUġLARLA
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
30
Faaliyet
Madde No
7.4.1.e.6
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
TuR&Bo-ppp ĠĢbirliği Protokolü kapsamında planlanan
çalıĢmalar
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
/
GerçekleĢen ÇalıĢma
konferans verilmiĢtir.―FP6 for Hungary‖ Projesi kapsamında Macar makamların
davetiyle BudapeĢte‘de düzenlenen etkinlikte TURBO Ofisi
tanıtılmıĢtır.NORMAPME/UEAPME (Esnaf, Sanatkar ve KOBĠ Standardizasyon
Kurumu) ile üst düzey temaslar gerçekleĢtirilmiĢtir. TAIEX desteğiyle ortak
seminer düzenlenmesi öngörülmektedir. Ayrıca, EARMA, RBIN Ağı, COST,
NIROC(The Network of Interest Representation Offices from Candidate
Countries) Ağı, CORDIS, JRC, Avrupa Standardizasyon Ajansı ile iliĢkiler
devam ettirilmiĢtir. Brezilya, Avustralya ve Güney Afrika araĢtırma ofisleriyle
kurulmuĢ olan temaslar geliĢtirilmiĢtir.KURUM GELĠġTĠRME : TURBO
personelinin yeniden yapılandırma çalıĢmaları baĢlamıĢtır. Bu kapsamda yeni
personel istihdamı, mülakatlar, çalıĢma izni, stajyer ve öğrenci istihdamı için
gerekli giriĢimler hususunda çalıĢmalar yapılmıĢ ve sonuçları paydaĢ kurumlara
bildirilmiĢtir. TURBO Koordinasyon Kurulu‘nun 3 Haziran 2005 tarihli kararı
gereğince TURBO‘ya gelen talep, bilgi vb. iĢlemlerin tek bir kanaldan giriĢ - çıkıĢ
yapması sağlanmıĢtır.Yeni ―web‖ sitesi veri tabanı tasarlanmıĢtır.
167
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
Faaliyet
Madde No
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
/
3
AB VE
ULUSLARARASI
KURULUġLARLA
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
29
7.4.1.e.6
TĠKA – KOSGEB iĢbirliği protokolü kapsamında
planlanan çalıĢmalar
4
AB VE
ULUSLARARASI
KURULUġLARLA
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
26-27
7.4.1.a.2
KOBĠ Stratejisi ve Eylem Planının uygulanmasının temini
doğrultusunda çalıĢmalar yapılacaktır.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
GerçekleĢen ÇalıĢma
Azerbaycan‘da KOS.NET kurulması ile ilgili çalıĢmalara Ankara Avrupa Bilgi
Merkezi ile iĢbirliği içinde devam edilmiĢtir.TĠKA tarafından toplanmakta olan
OECD-DAC istatistikleri ile ilgili çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. 24 – 26 Nisan
2006 tarihleri arasında gerçekleĢtirilmesi planlanan eğitimle ilgili hazırlık
çalıĢmalarına devam edilmiĢ, ancak Arnavutluk heyetinin katılamayacağının
TĠKA tarafından iletilmesi üzerine program gerçekleĢtirilememiĢtir.29 Mayıs – 02
Haziran 2006 tarihleri arasında Moğolistan‘dan gelen 5 kiĢilik heyet ile ilgili
hazırlıklar yapılmıĢtır. Gelen heyete KOSGEB ve faaliyetleri hakkında bilgi
aktarılmıĢtır. Hizmet Merkezleri (ODTÜ TEKMER ve Sincan Laboratuar
Müdürlüğü) ziyaret edilerek, destek uygulamalarının yerinde incelenmesi
sağlanmıĢtır. Ayrıca Kredi Garanti Fonu, Hazine MüsteĢarlığı TeĢvik ve
Uygulama Genel Müdürlüğü, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı ve TÜBĠTAK – TĠDEB
yetkilileri tarafından KOBĠ‘lere verilen destekler hakkında bilgi aktarımında
bulunulmuĢtur. Gürcistan‘dan gelen talep üzerine Marneuli Bölgesinde yerinde
inceleme gerçekleĢtirilerek, bölgeye KOSGEB adına yapılabilecek faaliyetlerle
ilgili görüĢme yapılmıĢtır.22 – 23 Ağustos 2006 tarihleri arasında Azerbaycan‘dan
gelen heyete yönelik olarak, sanayi bölgeleri ağırlıklı bilgilendirme programı
düzenlenmiĢtir.TĠKA desteği ile düzenlenen ―10. Türk Kurultayı‖ ile ilgili
hazırlık çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir.11 – 13 Eylül 2006 tarihleri arasında
ülkemizi ziyaret eden Tacikistan heyetine, talepleri doğrultusunda, seracılık ve
gıda iĢletmeleri ziyareti ağırlıklı bir program Denizli ĠGEM ve Antalya Sinerji
Odağı aracılığı ile Antalya‘da gerçekleĢtirilmiĢtir.27 Eylül 2006 tarihinde
Kırgızistan‘dan gelen heyete yönelik olarak ―KOSGEB ve GiriĢimcilik‖ konulu
bir program organize edilmiĢtir.ĠĢbirliği protokolü kapsamında, Tacikistan‘dan
bir heyet 18 - 23 Kasım 2006 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiĢtir.
Tacikistan heyeti DuĢanbe Belediyesi tarafından yılın iĢadamı seçilen ve
aralarında doğal taĢ iĢleme, turizm, reklamcılık, inĢaat gibi çeĢitli sektörlerde
faaliyetlerde bulunan 10 iĢ adamı ve DuĢanbe Belediyesi ve Tacikistan Ekonomi
Bakanlığı yöneticileri olmak üzere 2 kurum temsilcisinden oluĢmaktadır. Heyet
Ġstanbul‘da ağırlanmıĢ olup, Ġkitelli ĠGEM, ĠMES ĠGEM ve ĠTÜ-KOSGEB
TEKMER tarafından KOSGEB ve faaliyetleri hakkında bilgi aktarımında
bulunulmuĢtur.
KOBĠ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) revizyon çalıĢmaları kapsamında
Yönlendirme Komitesi, Ön değerlendirme Komitesi ve Kurum içi ÇalıĢma Grubu
Toplantıları gerçekleĢtirilmiĢ olup, yeni strateji metni oluĢturulmuĢ ve 10 baĢlık
altında değerlendirirken Plan, gözden geçirilerek 5 yeni baĢlık altında
derlenmiĢtir. 5 yeni baĢlık altında hedefler, eylem/projeler, ilgili/sorumlu
kuruluĢlar tespit edilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalar Yüksek Planlama Kurulu onayına
sunulma aĢamasına gelinmiĢtir.
168
Sıra No
5
6
Ġlgili Birim
AB VE
ULUSLARARASI
KURULUġLARLA
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
AB VE
ULUSLARARASI
KURULUġLARLA
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
28
28
Faaliyet
Madde No
7.4.1.e.3
7.4.1.e.4
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
KEĠ çalıĢmaları
Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı (EĠT) ÇalıĢmaları
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
/
GerçekleĢen ÇalıĢma
KEĠ - Konrad Adenauer "Stiftung" Vakfı - KOSGEB - TOSYÖV iĢbirliğinde 16 18 Mart 2006 tarihleri arasında "KEĠ Bölgesinde KOBĠ'ler : Gerçekler ve
Öngörüler" konulu bir çalıĢtay düzenlenmiĢ olup, BaĢkanlığımızdan katılım
sağlanmıĢtır. KEĠ KOBĠ ÇalıĢma Grubu Eylem Planı üzerinde çalıĢmalara
DıĢiĢleri Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile iĢbirliği içerisinde devam
edilmiĢtir. 04 Temmuz 2006 tarihinde KEĠ KOBĠ ÇalıĢma Grubu toplantısı
Ġstanbul'da KEĠ Sekreteryası'nda gerçekleĢtirilmiĢ olup, bu toplantıda, Eylem
Planı kabul edilmiĢtir. KEĠ - Konrad Adenauer "Stiftung" Vakfı - KOSGEB TOSYÖV iĢbirliğinde 12 - 15 Ekim 2006 tarihleri arasında Bulgaristan-Sofya'da
"KOBĠ'lerin GeliĢtirilmesinde Kooperatiflerin Rolü" konulu bir çalıĢtay da
düzenlenmiĢ olup, BaĢkanlığımızdan katılım sağlanmıĢtır. Eylem Planı
kapsamında, KEĠ KOBĠ ÇalıĢma Grubu'nun Kümelenme ÇalıĢtayı, Ġstanbul‘da
14-15 Aralık 2006 tarihlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile iĢbirliği içerisinde
KOSGEB tarafından organize edilmiĢ olup, söz konusu çalıĢtaya, üye ülkelerden
Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Sırbistan, Rusya Federasyonu,
Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan temsilcileri katılım sağlamıĢtır. ÇalıĢtayın 1.
günü, KOSGEB ve KEĠ Sekreteryası tarafından yapılan açılıĢ konuĢmalarını
müteakip Türkiye (KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Ağaç ĠĢleri
Federasyonu) ve Sırbistan tarafından sunuĢ yapılmıĢ ve diğer ülke katılımcıları
tarafından konuya iliĢkin görüĢ ve öneriler aktarılmıĢtır. ÇalıĢtayın 2. günü ise
sanayi gezisi gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı (EĠT) 2. Uzmanlar Grubu Toplantısı, 28-29 Kasım
2006 tarihlerinde Pakistan‘da düzenlenmiĢ olup, söz konusu toplantıya BaĢkan
Yardımcısı seviyesinde katılım sağlanmıĢtır. KOBĠ‘ler konulu oturumda, Ülkemiz
adına BaĢkanlığımız tarafından hazırlanan ve 21-25 Kasım 2005 tarihlerinde
Ġstanbul‘da düzenlenen Sanayi Bakanları 2. Toplantısı kapsamında
gerçekleĢtirilen KOBĠ Alanındaki Kıdemli Memurlar Toplantısı‘nda sunulan
KOBĠ‘ler için Taslak Eylem Planı görüĢülmüĢtür.
169
Sıra No
Ġlgili Birim
7
AB VE
ULUSLARARASI
KURULUġLARLA
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
8
AB VE
ULUSLARARASI
KURULUġLARLA
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
9
AB VE
ULUSLARARASI
KURULUġLARLA
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
10
AB VE
ULUSLARARASI
KURULUġLARLA
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
28
Faaliyet
Madde No
7.4.1.e.2
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
/
ĠKÖ ÇalıĢmaları
GerçekleĢen ÇalıĢma
Ġslam Konferansı Örgütü‘ne üye 57 ülkenin özel sektör temsilcilerini temsil eden
Ġslam Ticaret ve Sanayi Odaları ve BaĢkanlığımızın ortak organizasyonu ile Ġslam
Konferansı Örgütü (ĠKÖ) KOBĠ Görev Gücü‘nün 5. Toplantısı 05-07 Haziran
tarihleri arasında Ġstanbul‘da gerçekleĢtirilmiĢ olup, organizasyona 125 kiĢi
katılım sağlamıĢtır.Toplantıda; KOBĠ‘lerin kendi aralarında ve büyük Ģirketlerle
bağlantılar kurması, KOBĠ‘lerin büyümesinin önündeki engeller, ekonomik
geliĢmede iĢ inkübatörleri, ĠKÖ ülkelerinde KOBĠ‘ler için E-Ticaret imkanı,
Ticaret destekleme tedbirleri açısından Kamu – Özel Sektör ĠĢbirliği, Özel sektör
destekleme programı, KOBĠ‘lerin finansmanı ve finansmana eriĢiminin önündeki
engellerin ortadan kaldırılması konuları ele alınmıĢtır. Toplantı sonrasında,
KOBĠ‘lere iliĢkin tespit edilen hedeflere yönelik çalıĢmaların ilgili
kurum/kuruluĢların iĢbirliği içerinde gerçekleĢtirmeleri gerekliliği gündeme
getirilmiĢtir.06 Haziran 2006 tarihinde gerçekleĢtirilen Ġslam Konferansı TeĢkilatı
Ekonomik ve Ticari ĠĢbirliği Daimi Komitesi (ĠSEDAK) Türkiye Toplantısı,
Bakanlar Düzeyinde ÇalıĢma Oturumu Türkiye Raporu'nda kullanılmak üzere
"KOBĠ'lerinRekabet Gücü" baĢlığı altında Devlet Planlama TeĢkilatı ve Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı ile iĢbirliği içerisinde doküman hazırlanmıĢtır.
DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Kurulu (DEĠK) ile iĢbirliği yapılmasına yönelik protokol
ile ilgili çalıĢmalara 2006 yılı içinde devam edilmiĢtir.
32
7.4.1.f
Diğer kurumlarla iĢbirliği yapılması çalıĢmaları
BaĢkanlığımızca AB'ye uyum sürecinde gerçekleĢtirilen faaliyetler aylık bazda
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na iletilmiĢtir.
28
28
7.4.1
7.4.1.e.1
AB - Müzakere çalıĢmaları
Ġkili ĠĢbirliği ÇalıĢmaları
DıĢiĢleri Bakanlığı ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı
koordinasyonunda ülkeler iĢbirliğinin geliĢtirmeye yönelik
çalıĢmalara devam edilecektir.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
Ġkili iliĢkileri geliĢtirme amacına yönelik olarak Endonezya,Cezayir, Tunus,
Lübnan, Meksika ile ilgili çeĢitli toplantılara katılım sağlanmıĢ ya da yazıĢmalar
gerçekleĢtirilmiĢtir.
170
Sıra No
11
Ġlgili Birim
AB VE
ULUSLARARASI
KURULUġLARLA
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
13
AB VE
ULUSLARARASI
KURULUġLARLA
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
14
AB VE
ULUSLARARASI
KURULUġLARLA
KOORDĠNASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
28
28
29
Faaliyet
Madde No
7.4.1.c
7.4.1.e.2
7.4.1.e.5
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
AB Destekli Projeler
Ġslam Konferansı Örgütü (ĠKÖ) ÇalıĢmaları
OECD ÇalıĢmaları
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
/
GerçekleĢen ÇalıĢma
Avrupa Birliğinin aday ülkelere yönelik tüm katılım öncesi yardım programlarını
birleĢtiren ve 2007-2013 bütçe dönemini kapsayan Katılım Öncesi Mali Yardım
Aracından (IPA), ülkemizin etkin bir Ģekilde yararlanabilmesini sağlamak
amacıyla beĢ bileĢen altında çalıĢmalar yapılmakta olup, bu çalıĢmalara
BaĢkanlığımız görev alanı ile kesiĢme derecesine göre katkı sağlanmakta, ve
çalıĢmalar izlenmektedir. IPA kapsamında hazırlanacak olan ve yönetim
otoritesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (STB) olduğu ―Bölgesel Rekabet
Edebilirlik‖ Operasyonel Programında KOBĠ'lerle ilgili önlemler ağırlıklı olup,
bu kapsamda çalıĢmalarımız yoğunlaĢmıĢtır. 6 personelimiz STB tarafından
oluĢturulan çalıĢma grubunda yer almaktadır.
IPA'nın 1. bileĢeni "kurumsal kapasite geliĢtirme" olup, bu alanda üç proje
önerimiz ABGS'ye iletilmiĢitir. IPA'nın 5. BileĢeni "kırsal kalkınma" olup, bu
kapsamdaki katkılarımız Tarım ve Köy iĢleri Bakanlığına iletilmiĢ, çalıĢma grubu
için temsilcilerimiz görevlendirilmiĢtir. Ġnsan Kaynakları Operasyon el Programı
hazırlık çalıĢmalarına ise KOBĠ'lerin eğitim ve danıĢmanlık ihtiyacı çerçevesinde
katkı ve katılım sağlanmaktadır. Ayrıca IPA kapsamında, kurumların
kapasitelerini geliĢtirmek amacı ile düzenlenen çeĢitli eğitim, seminer ve çalıĢtaya
katılım sağlanmıĢtır.
Ġslam Kalkınma Bankası (IDB), Ġslami AraĢtırma ve Eğitim Enstitüsü (IRTI) ile
iĢbirliği içinde Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, BangladeĢ, Brunei
Darussalam, Ġran, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan, Malezya, Maldivler,
Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan‘a yönelik olarak 19 - 23 ġubat
2007 tarihlerinde gerçekleĢtirilecek olan ―Küçük ĠĢletme Finansmanı‖ konulu
bilgilendirme programına yönelik organizasyon çalıĢmaları yürütülmüĢtür.
REMTECH Projesi kapsamındaki çalıĢmalar izlenmektedir. MENA Kadın
GiriĢimcilik Projesi kapsamında 10.000 (onbin) Avro katkı payı ödenmiĢtir. 11-12
Aralık 2006‘da Ġstanbul'da gerçekleĢtirilen OECD (MENA) Kadın GiriĢimcilik
ÇalıĢtayı kapsamında çeĢitli katkı sağlanmıĢtır. OECD'de "secondee" olarak
görevlendirilen Dinçer Kara'nın çalıĢma durumu takip edilmiĢtir.
171
Tablo 38: EĢleĢtirme Merkezleri Kurulumu ve ĠĢletilmesine Yönelik Faaliyetler
7.4.1. EĢleĢtirme Merkezleri Kurulumu ve ĠĢletilmesine Yönelik Faaliyetler
Sıra
No
Ġlgili Birim
1
DÜNYA TÜRK Ġġ
ADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYO
N MÜDÜRLÜĞÜ
2
DÜNYA TÜRK Ġġ
ADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYO
N MÜDÜRLÜĞÜ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
32
32
Faaliyet
Madde No
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
EĢleĢtirme Merkezleri Kurulumu ve ĠĢletilmesine
Yönelik Faaliyetler
Almanya - Mainz EĢleĢtirme Merkezi faaliyete geçirilmiĢtir. 6 adet EĢleĢtirme Merkezi
baĢvurusu değerlendirmeye alınmıĢtır (Almanya - Duisburg, Almanya - Berlin,
Almanya - Köln, Ukrayna, Cezayir, Azerbaycan). EĢleĢtirme Desteğine yönelik
mevzuat ve dokümantasyon revizyonu gerçekleĢtirilmiĢtir.
EĢleĢtirme Merkezleri Kurulumu ve ĠĢletilmesine
Yönelik Faaliyetler
EĢleĢtirme Merkezleri Modelleri içinde, eĢleĢtirme iĢlerini takip etmek, arz ve talepleri
izlemek, tarafların birbirleri ile bilgi paylaĢımını sağlayacak bir program yazdırılması
planlanmıĢtır. Bu plana bağlı olarak Lotus Notes - Domino sunucusu temelli bir
yazılım hazırlanmaya baĢlanmıĢtır. Yazılımın geliĢtirmesi ve düzenlenmesi için
sunucuya kurulmuĢ ve deneme yayınına geçilmiĢtir. uygulama için analizler yapılmıĢ
ve analizler için toplantılar düzenlenmiĢtir. Yazılım içinde "UPAR-Uluslararası Pazar
Raporu" hazırlanmasına esas temel bilgiler internet üzerinde araĢtırılmıĢ ve bir
veritabanına taĢınmıĢtır.
Yazılım bağlamında; 1. Uluslararası Pazar AraĢtırma Raporu (UPAR)‘na destek
olabilecek kaynaklara (ilgili belge ve dokümanlar, web siteleri) eriĢilmiĢ, gerekli
bilgiler toplanmıĢtır. Ayrıca UPAR baĢlıklarının parametreleĢtirilmesi çalıĢmaları
sürdürülmüĢtür. 2. EĢleĢtirme Türleri ile Stratejik Yol Haritası, Yararlanıcı Durum
Tespit Formu ve KOSGEB KOBĠ Veri Tabanı arasında bulunan iliĢki SPSS ve Excel
ile veri sorgulamaları yapılarak incelenmiĢ ve rapor hazırlanmıĢtır. 3. Avrupa Birliği
(AB) ve diğer ülkelerin dıĢ ticaretini ve sektörel dağılımını, Türkiye‘nin bu ülkeler ile
ticaretini ve Türkiye‘nin ihraç potansiyelini kapsayan Türkiye‘nin DıĢ Ticareti ve
KOBĠ Stratejileri konulu bir doküman hazırlanmıĢtır. 4. EĢleĢtirme Merkezi Modelleri
yazılımına yönelik olarak Stratejik Yol Haritası ve Saha AraĢtırma Raporu arasındaki
iliĢkilere iliĢkin bir matris hazırlanmıĢtır. Yine yazılımda kullanılmak üzere EĢleĢtirme
Türleri ile ilgili formlar hazır hale getirilmiĢtir.
EĢleĢtirme modelleri üzerine Türkçe ve Ġngilizce‘de model tanıtımı, iĢleyiĢi, iĢ akıĢları
gibi konularda dokümantasyon çalıĢmaları yapılmıĢtır. Yurtiçinde ve yurtdıĢından
gelen ulusal ve uluslararası heyetlere eĢleĢtirme modelleri konusunda sunumlar
yapılmıĢtır. EĢleĢtirme merkezi iĢleticiliğine aday olan firmalara model hakkında
teknik sunumlar gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu sunumlar sonrası, katılımcılara eĢleĢtirme
modellerine ve KOSGEB faaliyetlerine iliĢkin dosyalar verilmiĢtir. BaĢkanlık
makamının talepleri doğrultusunda EĢleĢtirme destekleri iĢleyiĢi revize edilmiĢtir.
7.4.2.
7.4.2.
EĢleĢtirme Merkezleri Kurulumu ve ĠĢletilmesine
Yönelik Faaliyetler
3
DÜNYA TÜRK Ġġ
ADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYO
N MÜDÜRLÜĞÜ
32
7.4.2.
EĢleĢtirme Merkezleri Kurulumu ve ĠĢletilmesine
Yönelik Faaliyetler
4
DÜNYA TÜRK Ġġ
ADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYO
N MÜDÜRLÜĞÜ
5
DÜNYA TÜRK Ġġ
ADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYO
N MÜDÜRLÜĞÜ
32
7.4.2.
Sektörel ĠĢbirliği Toplantıları
32
GerçekleĢen ÇalıĢma
7.4.2.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
27 Nisan 2006 tarihinde 2. Sektörel Dünya Türk ĠĢadamları ĠĢbirliği Pazarı Toplantısı
Ankara Etap ALTINEL Otel'de gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplantıda ikili olarak 34
görüĢme yapılmıĢtır. Ġtalya'dan gelen 2 iĢadamı ile krom madeni, mermer, mekanik,
elektro mekanik, ham döĢemelik kumaĢ, suni deri (ayakkabı ve çanta), fındık, zeytin
yağı konularında görüĢülmüĢtür.
172
Sıra
No
Ġlgili Birim
6
DÜNYA TÜRK Ġġ
ADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYO
N MÜDÜRLÜĞÜ
7
DÜNYA TÜRK Ġġ
ADAMLARI ĠLE
KOORDĠNASYO
N MÜDÜRLÜĞÜ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
32
32
Faaliyet
Madde No
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
GerçekleĢen ÇalıĢma
Sektörel ĠĢbirliği Toplantıları
2. Sektörel Dünya Türk ĠĢadamları ĠĢbirliği Pazarı Toplantısına katılan Mekanik ve
Elektromekanikci uygun firmalar; 1-4 Haziran‘da Ġstanbul‘da yapılan SUBCONIST
2006 Yan Sanayi Ürünleri Fuarına Ġtalya‘dan Mekanik ve Elektromekanik konusunda
katılan 7 firma ile görüĢmüĢlerdir.
Sektörel ĠĢbirliği Toplantıları
6 Eylül 2006 tarihinde 3. Sektörel ĠĢbirliği Toplantısı TOBB'da yapılmıĢtır. Toplantıya
Kazakistan, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Bosna Hersek,
KKTC, Azerbaycan, Tacikistan, Ġran, Afganistan, Irak, Gürcistan, Karadağ-Sancak,
Batı Trakya, Özbekistan'dan toplantıya 30 Türk iĢadamı katılmıĢ olup Türkiye'den
katılan 30 kadar firma ile 60 görüĢme gerçekleĢtirilmiĢtir. Ağırlıklı olarak genel ticari
iliĢkiler, inĢaat,yapı malzemeleri, turizm, kimya, metal, mermer, mobilya, dekorasyon,
mekanik, otomasyon konularında görüĢmeler yapılmıĢtır. Söz konusu etkinlikler
Müdürlüğümüz web sayfasında ve KOSGEB web sayfasında yayınlanmıĢ; ayrıca
KOBĠ'lere gerek e-posta ortamında gerekse ikili görüĢmeler ve telefon bağlantıları ile
duyurulmuĢtur.
7.4.2.
7.4.2.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
173
Tablo 39: KOBĠ‘leri Bilinçlendirme Bilgilendirme ve ĠĢbirliği GeliĢtirme ÇalıĢmaları
7.4.2. KOBĠ‘leri Bilinçlendirme Bilgilendirme ve ĠĢbirliği GeliĢtirme ÇalıĢmaları
Sıra No
1
2
3
Ġlgili Birim
ANKARA AVRUPA
BĠLGĠ MERKEZĠ
ANKARA AVRUPA
BĠLGĠ MERKEZĠ
ANKARA AVRUPA
BĠLGĠ MERKEZĠ
4
ANKARA AVRUPA
BĠLGĠ MERKEZĠ
5
ANKARA AVRUPA
BĠLGĠ MERKEZĠ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
33
33
33
33
34
Faaliyet
Madde No
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
GerçekleĢen ÇalıĢma
Bilinçlendirme Hizmetleri: ĠĢletmelerin, Avrupa Birliği‘nin
KOBĠ‘lere yönelik inisiyatiflerinden ve iĢbirliği imkanlarından
haberdar edilmesi amacıyla; ASO, ATO ve KOSGEB
Merkezleri ve diğer sektör / bölge temsilcileri ile ortak
bilgilendirme ve bilinç uyandırma etkinlikleri Ankara Avrupa
Bilgi Merkezi tarafından düzenlenecek yada katılım
sağlanacaktır. Ayrıca katılım sağlanacak TV programları
aracılığı ile iĢletmeler bilinçlendirilerek AB kaynaklarından
daha etkin faydalanmalarına yardımcı olunacaktır.
Bilinç Uyandırma ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Ankara Avrupa
Bilgi Merkezi tarafından 2006 yılı boyunca sanayi ve ticaret odaları ,
devlet kurumları, üniversiteler ile ortak olarak düzenlenen toplam 6 adet
etkinliğe katılım sağlanmıĢ, 2 adet Televizyon programı aracılığı ile
Ankara Avrupa Bilgi Merkezi faaliyetleri ve Avrupa Bilgi Merkezleri
Ağı hakkında bilinç uyandırmaya yönelik tanıtım yapmıĢtır.
Bilgilendirme Hizmetleri: ĠĢletmelerimizin ekonomi ve iĢ
dünyası ile ilgili güncel bilgi talepleri, Avrupa Bilgi Merkezi
(ABM) uzmanları tarafından bilgi teknolojisi araçları
kullanılarak çeĢitli bilgi kaynaklarından (CD‘ler, online bilgi
bankaları, Avrupa Bilgi Merkezleri Ağı, vb.) araĢtırmalar
yapılarak karĢılanmaya devam edilecektir. Ayrıca ABM Ağı
aracılığı ile yurt dıĢından Türk iĢ mevzuatı yada Türk iĢletme
profilleri bilgi talepleri karĢılanacaktır.
ĠĢletmeler arası ĠĢbirliği Hizmetleri: ĠĢletmelerimizin
teknoloji, ticari, finanssal ve ortak yatırım konulardaki
yabancı firma arayıĢlarına iliĢkin taleplerinin AB‘nin ABM
programı çatısı altında toplanan KOBĠ'lere yönelik iĢbirliği-iĢ
ortaklığı programları ile karĢılamasına Ankara ABM
tarafından devam edilecektir. Bu kapsamda Türk iĢletmelerin
yabancı iĢletmelere yönelik iĢbirliği teklifleri hazırlanarak
yurtdıĢına duyurusu yapılacaktır. Türk iĢletmelerine yönelik
yabancı iĢbirliği teklifleri Türkçe‘ye çevrilerek iĢletmelere
duyurulmasına devam edilecektir.
2006 Yılı boyunca Türk iĢletmelerinden ve kurumlarından gelen bilgi
talepleri doğrultusunda yaklaĢık 700 iĢletmeye dünya genelinde 75.800‘e
yakın firma profili gönderilmiĢ, Türk iĢletmelerinden ve kurumlarından
gelen bilgi talepleri doğrultusunda yaklaĢık 43 iĢletmeye AB mevzuatı ve
Ġnisiyatifleri konularında bilgilendirme yapılmıĢtır. Ankara Avrupa
Bilgi Merkezi tarafından, gerek yurtiçi gerekse yurtdıĢına sunulan
hizmetlere iliĢkin raporlar hazırlanmıĢtır.
Avrupa Bilgi Merkezleri Ağı Etkinliklerine kapsamında 2006 yılında 2
adet Yönlendirme Kurulu ve 3 adet AB inisiyatifleri konulu eğitimlere
katılım sağlanmıĢtır. 2006 yılında Toplam 3 adet Ulusal Avrupa Bilgi
Merkezlerinin koordinasyon toplantısına Katılım sağlanmıĢtır..
7.4.3.
Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenecek olan, ABM
Ağı‘nın iĢleyiĢiyle ilgili sorunların tartıĢıldığı ve yeni
politikaların arayıĢının yapıldığı ABM Yönlendirme Kurulu
toplantılarına Türkiye‘yi temsilen Ankara ABM katılım
sağlayacaktır. Ayrıca Türkiye‘de faaliyet gösteren 9 adet
ABM‘nin hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve hizmette
standartların sağlanmasına yönelik Ulusal ABM toplantısına
düzenlenecek/katılım sağlanacaktır.
7.4.3.
Ankara ABM tarafından verilen hizmetler ile Türkiye‘de
faaliyet gösteren ABM ortak hizmetlerini elektronik ortama
taĢınmasını sağlanması amacıyla oluĢturulan 2 adet web
sitesinin güncelliğinin ve sürekliliğinin sağlanmasına devam
edilecektir.
2006 yılında Ankara Avrupa Bilgi Merkezi, Türkiye Avrupa Bilgi
Merkezleri ortak,kobi-net web sitelerinin geliĢtirme ve güncelleĢtirilme
çalıĢmalarına devam edilmiĢtir
7.4.3.
7.4.3.
7.4.3.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
2006 Yılı boyunca Türk iĢletmelerinden gelen iĢbirliği talepleri
doğrultusunda 33 adet iĢletmenin iĢbirliği teklifi AB ticari iĢbirliği
veritabanına girilmiĢtir. Avrupa‘dan Türkiye‘ye yönelik yaklaĢık 690
iĢbirliği teklifi çeĢitli kanallardan Türk iĢletmelere duyurulmuĢtur.
174
Sıra No
6
7
Ġlgili Birim
ANKARA AVRUPA
BĠLGĠ MERKEZĠ
ANKARA AVRUPA
BĠLGĠ MERKEZĠ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
34
34
Faaliyet
Madde No
7.4.3.
7.4.3.
8
ANKARA AVRUPA
BĠLGĠ MERKEZĠ
34
7.4.3.
9
GAZĠANTEP ĠGEM
26
7.4.3.
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
GerçekleĢen ÇalıĢma
ĠĢletmelerin sanal dünyada yerlerini alabilmeleri ve ulusal ve
uluslar arası pazarda tanıtılmaları amacıyla kurulan
KOBĠNET- KOBĠ Bilgi Ağı yazılımları yenilenecektir. Yeni
yazılımlar aracılığı ile her iĢletmeye ücretsiz web sayfası, ömür
boyu değiĢmemek üzere ücretsiz elektronik posta hizmeti
sunulmaya devam edilecektir. KOSGEB tarafından taranan
iĢletmelerin de KOBĠNET‘e üye olmaları sağlanarak, bu firma
bilgilerinin Türkçe dıĢında EN, DE, IT, FR, ES, RU dillerinde
de yayınlanması sağlanacaktır.
Türk iĢletmelerinin portalı olması amacıyla baĢlatılan KOBINET-EU
online AB projesinde öngörülen hedeflere ulaĢılamamıĢ olması
dolayısıyla baĢlatılan soruĢturma bitinceye kadar yazılımların
yenilenmesi hizmeti alınamamıĢtır. Ancak sitede mevcut olan aksaklıklar
ve gerekli bazı değiĢiklikler Ankara ABM personeli tarafından
gerçekleĢtirilmiĢ böylece sitenin devamlılığı sağlanmıĢtır.
Azeri iĢletmelerine KOBĠNET benzeri bir KOBĠ Bilgi Ağı
kurularak (Azerbaycan KOSNET), Azeri iĢletmelerinin
elektronik ticarete hazırlanması sağlanacaktır.. Ankara ABM
aracılığı ile Azeri iĢletmelerinin iĢbirliği tekliflerinin tüm
dünyaya duyurulması sağlanacak ve özellikle Türk ve Azeri
iĢletmelerinin iĢbirliklerinin arttırılmasına çalıĢılacaktır.
Azeri iĢletmelere ait bilgilerin de Türkçe ve Azeri dilleri
dıĢında 6 dilde yayınlanması sağlanacak ve ücretsiz e-posta
hizmeti sunulacaktır.
AB Komisyonu tarafından duyurulan ve 2007-2013 yılları
arasında yürütülecek olan Rekabetçilik ve Ġnovasyon
Programı kapsamında, sanayi yoğun yörelerimizde yeni
Avrupa Bilgi Merkezlerinin açılması amacıyla gerekli
bilgilendirme ve bilinç uyandırma etkinliklerinin yapılması,
ihtiyaç duyulan hallerde oluĢturulacak konsorsiyumlara katkı
sağlanması ve böylece açılan yarıĢmaya etkin katılım
sağlanmasına Ankara Avrupa Bilgi Merkezi tarafından
çalıĢılacaktır.
Yeni KOBĠNET yazılımlarının uygulamaya geçirilememiĢ olması
dolayısıyla mevcut KOBĠNET portalında Azeri verilerinin
yayınlanabilmesini teminen çalıĢmalar yapılmıĢtır. ĠĢletmelerin
ürünlerinin KOD sisteminin Azericisinin oluĢturulması ve bu kod
sistemine göre verilerin bilgisayar ortamına kayıtlarının yapılması
amacıyla mevcut kodlar Azeri tarafına iletilmiĢtir.
ABM lerin faaliyete geçirilmesi
Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde ABM kurulmuĢtur.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
2001-2005 yıllarını içeren MAP-ĠĢletmeler ve giriĢimcilik için çok yıllı
program 2006 yılından sonra 2007 yılı içinde uzatılmıĢtır. Bu nedenle
2006 yılında bu kapsamda çalıĢmalara baĢlanamamıĢtır. 2007 yılı içinde
ihale baĢlayacaktır.
175
Tablo 40: KOBĠ‘lere Yönelik BiliĢim ve Elektronik Ticaret ÇalıĢmaları
7.5. KOBĠ‘lere Yönelik BiliĢim ve Elektronik Ticaret ÇalıĢmaları
Sıra No
1
2
Ġlgili Birim
BĠLGĠ
SĠSTEMLERĠ VE
E – TĠCARET
SÜREÇ GRUBU
BĠLGĠ
SĠSTEMLERĠ VE
E – TĠCARET
SÜREÇ GRUBU
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
34
35
Faaliyet Madde
No
7.5
7.5
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje / Protokol /
Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
KOSGEB.Net‖ faaliyetleri aĢağıda belirtilen Ģekilde Bilgi
Sistemleri ve Elektronik Ticaret Süreç Grubu tarafından
yürütülecektir.KOSGEB.Net; KOSGEB tarafından KOBĠ lerin
önündeki ticarete iliĢkin sınırların kaldırıldığı ve sanal ortamla
kolaylaĢtırıldığı hedefine yönelik; yurtiçi/dıĢı; alıcı/satıcı,
ihracatçı/ithalatçıların buluĢturulduğu piyasa zeminini
oluĢturacak enstrümanlarla, pazaryeri hizmetinin kapsamlı
olarak sunulduğu portal olarak tasarlanmıĢtır.Bu çerçevede
KOSGEB, globalleĢen/geliĢen/değiĢen dünya da; KOBĠ lerin
kendilerini sorguladığı ve KOSGEB.Net ile bende varım dediği bir
sistemi; KOSGEB in hali hazırda iĢbirliği yaptığı
kurum/kuruluĢ/firmalarla, elinde bulunan veri tabanlarıyla ve
yurtdıĢına açılmaya dönük ticaret kapıları EĢleĢtirme
Merkezleriyle, her geçen gün büyüyen sinerjiyle projeyi
yürütecektir.Bu kapsamda http://www.kosgeb.net web adresinde
hizmet verecek üst ağının kurulmasına yönelik çalıĢmalar devam
edecektir.
―Karadeniz – Net (Bs-Net) Bilgi Ağı Projesi‖ aĢağıda belirtilen
Ģekilde Bilgi Sistemleri ve Elektronik Ticaret Süreç Grubu
tarafından yürütülecektir.
Bu proje ile; Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı Ülkeleri
(BSEC) arasında ekonomik ve kültürel iliĢkileri geliĢtirmek,
Karadeniz ülkelerinin KOSGEB muadili kurumları aracılığı ile
ticari teklifleri ilgili ülkelerin KOBĠ‘lerine iletilmesini sağlamak,
Karadeniz bölgesinde varolan pazar fırsatları konusunda
farkındalık yaratmak, ticari ve endüstriyel geliĢim ile ilgili yeni
teknolojilerden yararlanılmasını sağlayacak araçları geliĢtirmek
ve uygulamak, BSEC ülkeleri arasında Bilgi Dağıtım Ağı kurmak,
Özellikle Karadeniz ticaret pazarındaki Rusça ve Türkçe dilleri
arasındaki engeller için çoklu dil desteği veren araçları
geliĢtirmek amaçlanmaktadır. Karadeniz-Net çalıĢma
faaliyetlerinin devam edecektir.
Karadeniz-NET‘ in yaygın teknolojileri kullanan, Karadeniz
çevresindeki ve dünyanın diğer bölgelerindeki ekonomi ve iĢ
dünyası hakkında bilgi ve iĢbirliği araçlarını da içeren çeĢitli
hizmetleri verecek bir sistem olması amaçlanmıĢ olup 2006 yılının
ilk altı ayı içerisinde portal çalıĢması tamamlanacaktır.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
GerçekleĢen ÇalıĢma
KOSGEB.NET projesi kapsamında Faizsiz BiliĢim Kredisi portalı
oluĢturulmuĢ olup, genel yapı ile ilgili model çalıĢması devam
etmektedir. 2007 yılı içerisinde KOSGEB ile ilgili tüm Portallar
KOSGEB.NET çatısı altında toplanması planlanmaktadır.
KEĠ-NET Ġle ilgili 2005 yılında dönem BaĢkanlığını Yunanistan
dayken Ġstanbul da gerçekleĢtirilen toplantıda KOSGEB tarafından
model olarak hazırlanan proje görüĢe sunulmuĢ fakat KEĠ-NET in
varolan sitesi üzerinden bu iĢlemlerin yapılması istenilmiĢtir. Mevcut
sitenin KOSGEB için uygun olmadığı izin verildiği takdirde
KOSGEB'in imkanlarıyla tarafımızca yapılabileceği iletilmiĢtir. O
dönemden bu zamana kadar herhangi bir geri dönüĢ olmamıĢtır.
176
Tablo 41: KOBĠ‘leri Teknolojik Yeniliklerle BuluĢturma ÇalıĢmaları
7.6. KOBĠ‘leri Teknolojik Yeniliklerle BuluĢturma ÇalıĢmaları
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının lgili Sayfa Nosu
Faaliyet
Madde No
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
GerçekleĢen ÇalıĢma
1
TEKNOLOJĠ DESTEK
SÜREÇLERĠ GRUBU
38-39
7.6
KOSGEB‘in üyesi bulunduğu, IASP, WAITRO, TAFTIE
kuruluĢlarından alınacak bilgilerden, hizmetlerin
iyileĢtirilmesinde ve geliĢtirilmesinde yararlanırken
iĢletmelere de gereken duyurular yapılacaktır.
TEKNOLOJĠ DESTEK
SÜREÇLERĠ GRUBU
38-39
7.6
Uluslar arası bilgi bankalarına abone olunarak edinilen
bilgiler iĢletmelere duyurulacaktır.
GerçekleĢmedi
2
7.6
‗‗World Competitiveness Year Book‘‘ Ülke Raporları ve
‗‗Eurofunding‘‘de yer alan bilgiler iĢletmelere
duyurulacaktır.
‗‗World Competitiveness Year Book‘‘ Ülke Raporları ve
‗‗Eurofunding‘‘de yer alan bilgiler Teknonet‘de yayınlandı.
3
TEKNOLOJĠ DESTEK
SÜREÇLERĠ GRUBU
IRC hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması ve tanıtılması için
sektörel grup toplantıları düzenlenmesi7katılınması,
iĢletmelerin networking ve teknoloji faaliyetlerine katılımına
yardımcı olunması, workshop, seminer&TT günleri,
networking aktiviteleri düzenlenmesi gibi IRC faaliyetleri
konusunda IRC koordinatörlüğü ile ortak çalıĢmalar
yapılacaktır.
IRC hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması ve tanıtılması için
sektörel grup toplantıları düzenlenmesi/katılınması,
iĢletmelerin networking ve teknoloji faaliyetlerine katılımına
yardımcı olunması, workshop, seminer&TT günleri,
networking aktiviteleri düzenlenmesi gibi IRC faaliyetleri
konusunda IRC koordinatörlüğü ile ortak çalıĢmalar
yapılmıĢtır.
ODTÜ-SSM-KOSGEB-ODTÜ TEKNOKENT A.ġ. - ASO
iĢbirliği ile ''KOBĠ'ler ve Savunma Sanayi Paneli''
düzenlenecektir.
ODTÜ-SSM-KOSGEB-ODTÜ TEKNOKENT A.ġ. - ASO
iĢbirliği ile ''KOBĠ'ler ve Savunma Sanayi Paneli''
düzenlenmiĢ olup, katılım sağlanmamıĢtır.
Teknoloji tabanlı, yenilikçi KOBĠ'lerin savunma sanayinden
daha fazla pay alabilmeleri için ilgili kuruluĢlarla iĢbirliği
yapılarak muhtelif etkinliklere katkı sağlanacaktır.
GerçekleĢmedi
4
5
6
TEKNOLOJĠ DESTEK
SÜREÇLERĠ GRUBU
TEKNOLOJĠ DESTEK
SÜREÇLERĠ GRUBU
TEKNOLOJĠ DESTEK
SÜREÇLERĠ GRUBU
38-39
38-39
38-39
38-39
7.6
KOSGEB‘in üyesi bulunduğu, IASP, WAITRO, TAFTIE
kuruluĢlarından alınan bilgilerden, hizmetlerin
iyileĢtirilmesinde ve geliĢtirilmesinde yararlanırken
iĢletmelere de gereken duyurular Teknonet‘te
yapılmaktadır. 2007 yılında TAFTIE etkinliklerinde
bulunulacaktır.
7.6
7.6
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
177
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının lgili Sayfa Nosu
Faaliyet
Madde No
7
TEKNOLOJĠ DESTEK
SÜREÇLERĠ GRUBU
38-39
7.6
8
9
10
TEKNOLOJĠ DESTEK
SÜREÇLERĠ GRUBU
TEKNOLOJĠ DESTEK
SÜREÇLERĠ GRUBU
TEKNOLOJĠ DESTEK
SÜREÇLERĠ GRUBU
38-39
38-39
38-39
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
GerçekleĢen ÇalıĢma
TEKNONET‘ten yararlanan iĢletme sayısı arttırılacak,
içerik güçlendirilecektir.
TEKNONET‘ten yararlanan iĢletme sayısı, güncellenen ve
zenginleĢtirilen içerik sayesinde 2006 yılı içerisinde belirgin
olarak artmıĢtır.
Türkiye ile KORE arasındaki iĢbirliği kapsamında ''KORE
Bilgi PaylaĢımı Projesi'' ne iliĢkin faaliyetler yürütülecektir.
GerçekleĢmedi
Ankara ve EskiĢehir'de konuĢlanan ODTÜTeknoparklarında geliĢtirilen pre-incubator projelerinin
desteklenmesini amaçlayan ''Ġnfo Dev Incubator InitiativeSupport for Business Incubation in Developing Countries''
projesine KOSGEB olarak teklif verilmiĢtir. Projede yer
alınması durumunda projenin yürütülmesi Teknoloji Destek
Süreçleri Grubu tarafından yürütülecektir.
GerçekleĢmedi
Hollanda Hükümeti tarafından katılım öncesi mali yardım
kapsamında desteklenen PPA-Pre Accession 05/TR/9/2 no.lu
Strengthining TPI Projesinde proje ortağı olarak
KOBĠ‘lerin sınai mülkiyet hakları konusunda bilgi sahibi
olmalarına yönelik faaliyetler gerçekleĢtirilecektir.
Hollanda Hükümeti tarafından katılım öncesi mali yardım
kapsamında desteklenen PPA-Pre Accession 05/TR/9/2 no.lu
Strengthining TPI Projesinde proje ortağı olarak
KOBĠ‘lerin sınai mülkiyet hakları konusunda bilgi sahibi
olmalarına yönelik faaliyetler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu
kapsamda 28 Mayıs-3 Haziran, 19-23 Haziran 2006
tarihlerinde çalıĢma ziyaretlerine katılım sağlamıĢtır.
7.6
7.6
7.6
11
TEKNOLOJĠ DESTEK
SÜREÇLERĠ GRUBU
38-39
7.6
TURBO ofisi vasıtasıyla ve TÜBĠTAK ile birlikte teklif
Proje kabul edilmedi.
verilen ICER(Innovation Cooperation among European
Regions) Projesi kabul edildiği taktirde konsorsiyum üyesi
12 ülkenin ''Yenilik Destek Sistemleri'' incelenerek, bölgesel
destek sistemlerinin geliĢtirilmesi ve IRC, EIC, CIP vb. proje
ve programlarda iĢbirliği yapılması sağlanacaktır.
12
TEKNOLOJĠ DESTEK
SÜREÇLERĠ GRUBU
38-39
7.6
AB'nin ''Support To Ġnnovation Policy Learning and
Development'' Projesine teklif verilecektir.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
GerçekleĢmedi
178
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının lgili Sayfa Nosu
Faaliyet
Madde No
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
IRC_Anatolia Protokolü
13
ADANA ĠGEM
38
7.6
14
YTÜ - TEKMER
38
7.6
15
GAZĠANTEP
TEKMER
38
7.6
16
GAZĠANTEP
TEKMER
38
7.6
17
GAZĠANTEP
TEKMER
38
7.6
18
GAZĠANTEP
TEKMER
38
7.6
19
GAZĠANTEP
TEKMER
38
7.6
KOBĠ'leri Teknolojik Yeniliklerle BuluĢturma ÇalıĢmaları
KOBĠ‘leri Teknolojik Yeniliklerle BuluĢturma ÇalıĢmaları
KOBĠ‘leri Teknolojik Yeniliklerle BuluĢturma ÇalıĢmaları
KOBĠ‘leri Teknolojik Yeniliklerle BuluĢturma ÇalıĢmaları
20
SAMSUN TEKMER
KOBĠ‘leri Teknolojik Yeniliklerle BuluĢturma ÇalıĢmaları
38
EGE TEKMER
39
Protokol çerçevesinde IRC_Anatolia' nın katıldığı çeĢitli
organizasyonlar, fuarlar, sempozyumlar ve faaliyetler ile
ilgili bölgemizde faaliyet gösteren teknoloji arzı yapabilecek
veya teknoloji taleplerini karĢılayabilecek potansiyel
iĢletmelere bilgilendirme yapılmıĢtır.
"World Competitiveness Year Book" konusuna iliĢkin
bilgiler 10 iĢletmeye duyuruldu.
IRC hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması. 43 iĢletme ziyaret
edilerek yüzyüze görüĢüldü,19 biliĢim iĢletmeye seminer
verildi,158 iĢletme bilgilendirme amaçlı e-posta
gönderilmiĢ,30 iĢletmenin ağa kaydolması sağlanmıĢtır.
BiliĢimcilere yönelik sektörel toplantı düzenlenek Gaziantep
Ticaret Odasında Bölgedeki BiliĢim iĢletmelerine yönelik
Teknoloji destek programları anlatılmıĢtır.
Gaziantep Üniversitesi Makine, Elektrik-Elektronik ve
Endüstri Mühendisliği Öğretim elamanları ile 3 ayrı toplantı
yapılarak KOBĠ lere yönelik Teknoloji-GeliĢtirme
DanıĢmanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verildi.
Genç giriĢimcileri bilgilendirme toplantısı yapılarak,
Gaziantep Üniversitesi son sınıf öğrencilererine KOSGEB
destek programları hakkında bilgi verilmiĢtir.
KOBĠ‘leri Teknolojik Yeniliklerle BuluĢturma ÇalıĢmaları
25.11.2006 da GAP TV'de yayınlanan programa Merkez
Müdür Vekili Selçuk EriĢ katılarak KOBĠ lere verilen
KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirme yapmıĢtır.
KOBĠ‘leri Teknolojik Yeniliklerle BuluĢturma ÇalıĢmaları
Ar-Ge faaliyetlerine verilmesi gereken önemin bilinciyle
çalıĢmalarımızı planlamakta ve yönlendirmekte ,
gerekli alt yapıyı oluĢturarak, sorumluluk bölgemizdeki
illere giderek gerek kamu kurum ve kuruluĢları gerekse
konuyla ilgili sivil toplum örgütleri ile koordineli bir
biçimde çalıĢmalarımızı sürdürmekteyiz.
IRC-EGE'nin tanıtılması için ulusal ve uluslar arası
organizayonlarda stand açılması sağlandı, iĢletmelerin
teknolojik düzeylerinin belirlenmesi için "teknoloji
değerlendirme" çalıĢmaları yapıldı, teknoloji talep ve
sunumları KOSGEB Internet sitesinde her hafta düzenli
olarak yayınlandı, düzenlenen diğer aktivitelerin
organizasyonunda ve duyurusunda katkı sağlandı. Toplam
uluslararası teknoloji transferi sayısı 29'a ulaĢtı.
7.6
IRC Hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması
21
GerçekleĢen ÇalıĢma
7.6
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
179
Tablo 42: KOBĠ‘ler Ġçin Pazar AraĢtırma ve Ġhracatı GeliĢtirme ÇalıĢmaları
7.7. KOBĠ‘ler Ġçin Pazar AraĢtırma ve Ġhracatı GeliĢtirme ÇalıĢmaları
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
Faaliyet
Madde No
1
PAZAR ARAġTIRMA VE ĠHRACATI
GELĠġTĠRME MERKEZĠ
41
7.7
KOBĠ'ler için Pazar AraĢtırma ve Ġhracatı GeliĢtirme
ÇalıĢmaları
8 adet YĠGAR raporu hazırlanmıĢ ve
güncellenmiĢtir.
2
PAZAR ARAġTIRMA VE ĠHRACATI
GELĠġTĠRME MERKEZĠ
41
7.7
KOBĠ'ler için Pazar AraĢtırma ve Ġhracatı GeliĢtirme
ÇalıĢmaları
12 adet talebe dayalı pazar araĢtırması
yapılmıĢtır.
3
PAZAR ARAġTIRMA VE ĠHRACATI
GELĠġTĠRME MERKEZĠ
41
7.7
KOBĠ'ler için Pazar AraĢtırma ve Ġhracatı GeliĢtirme
ÇalıĢmaları
4
PAZAR ARAġTIRMA VE ĠHRACATI
GELĠġTĠRME MERKEZĠ
42
7.7
KOBĠ'ler için Pazar AraĢtırma ve Ġhracatı GeliĢtirme
ÇalıĢmaları
148 adet Milli Katılım Düzeyindeki Fuarın destek
kapsamına alınması için gerekli çalıĢmalar
yapılmıĢtır.
67 adet Yurtiçi Fuarı destek kapsamına alınması
için gerekli çalıĢmalar yapılmıĢtır.
5
PAZAR ARAġTIRMA VE ĠHRACATI
GELĠġTĠRME MERKEZĠ
40
7.7
KOBĠ'ler için Pazar AraĢtırma ve Ġhracatı GeliĢtirme
ÇalıĢmaları
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
GerçekleĢen ÇalıĢma
Ġran ülke raporu hazırlanmıĢtır.
180
Tablo 43: KOBĠ‘lere Yönelik Bölgesel Kalkınma Çabaları
7.8. KOBĠ‘lere Yönelik Bölgesel Kalkınma Çabaları
Sıra No
1
2
Ġlgili Birim
BÖLGESEL
VE YEREL
KALKINMA
MERKEZĠ
BÖLGESEL
VE YEREL
KALKINMA
MERKEZĠ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının
Ġlgili Sayfa Nosu
43
42
Faaliyet
Madde No
7.8
7.8
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
Düzey-1‘lere göre 12 Bölgenin Raporlarının
tamamlanmasından sonra Bölgesel ve Yerel Kalkınma
Merkezi tarafından ―Türkiye Bölgesel Rekabet Üstünlükleri
Raporu‖ hazırlanacaktır.Bu raporlarda da elde edilen yeni
verilere göre sürekli güncelleĢtirmeler yapılacak ve KOSGEB
web ve Ġntranet sayfalarında yayınlanarak KOSGEB
Birimleri ve diğer ilgili kurum/kuruluĢlar ile paylaĢımı
sağlanacaktır.
Bölgesel ve Yerel Kalkınma Merkezi tarafından ―Bölgesel
Kalkınma AraĢtırma Raporu‖ faaliyetleri yürütülmekte olup,
söz konusu raporlar KOSGEB Veri Tabanı ve diğer
kurum/kuruluĢların ikincil verilerinin derlenmesi ile
hazırlanmaktadır. Düzey-2 Bölgesel Kalkınma AraĢtırma
Raporları; bölgenin GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit)
Analizine dayalı olarak mevcut rekabet gücünü, ekonomik ve
teknik olarak rekabet edilebilecek alanları, bölgedeki
iĢletmelerin Stratejik Yol Haritası Planına dayalı olarak ve
genel ekonomik veriler dikkate alınarak rekabet gücünü
artırabilmesi için yardıma ihtiyaç duydukları alanları,
bölgede yürütülmüĢ veya yürütülmekte olan proje ve
araĢtırma çalıĢmalarını, bölgenin giriĢimcilik düzeyini,
iĢletmeler ve kurumlar arasındaki iĢbirliği düzeyi ve
geliĢtirilebilme imkanlarını, uluslararası kaynaklardan
finansman imkanını ve benzeri hususları içermektedir.
Ayrıca, bu raporlarda; ―Ortak Kullanım Amaçlı MakineTeçhizat Desteği‖ verilecek iĢkolları ve iller ile ―Yerel
Ekonomik AraĢtırma Desteği‖nin verileceği araĢtırma
konuları ve iller belirlenmektedir.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
GerçekleĢen ÇalıĢma
Bu konuda Bilgisayar Programının yapılması ve programın çıktısı olarak
Düzey-1 raporlarının elde edilmesi planlanmıĢ ancak programın
yaptırılamaması nedeniyle Düzey-1 raporları hazırlanamamıĢtır.
NUTS-Ġstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması ; Düzey-2‘lere göre 33 ili
kapsayan 9 adet Bölgesel Kalkınma AraĢtırma Raporlarından sonra 48 ili
kapsayan 17 adet Bölgesel Kalkınma AraĢtırma Raporu hazırlanarak toplam
26 Alt Bölge tamamlanmıĢtır:1* Ġstanbul Alt Bölgesi (Ġstanbul) 2* Ankara Alt
Bölgesi (Ankara) 3* Konya Alt Bölgesi ( Konya, Karaman) 4* Bursa Alt
Bölgsei (Bursa, EskiĢehir, Bilecik) 5* Ġzmir Alt Bölgesi (Ġzmir) 6* Manisa Alt
Bölgesi (Manisa, Afyon, Kütahya, UĢak) 7* Tekirdağ Alt Bölgesi (Tekirdağ,
Edirne, Kırklareli) 8* Antalya Alt Bölgesi (Antalya, Isparta, Burdur) 9* Adana
Alt Bölgesi (Adana, Mersin) 10* Hatay Alt Bölgesi (Hatay, KahramanmaraĢ,
Osmaniye) 11* Kastamonu Alt Bölgesi (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 12*
Kayseri Alt Bölgesi (Kayseri, Sivas, Yozgat) 13* Trabzon Alt Bölgesi (Trabzon,
Ord, Giresun, Rize, Artvin, GümüĢhane) 14* ġanlıurfa Alt Bölgesi (ġanlıurfa,
Diyarbakır) 15* Mardin Alt Bölgesi (Mardin, Batman, ġırnak, Siirt) 16*
Malatya Alt Bölgesi (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 17*
181
Sıra No
3
4
Ġlgili Birim
BÖLGESEL
VE YEREL
KALKINMA
MERKEZĠ
BÖLGESEL
VE YEREL
KALKINMA
MERKEZĠ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının
Ġlgili Sayfa Nosu
42
42
Faaliyet
Madde No
7.8
7.8
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
Ġstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey-2‘lere göre
2005 yılı içerisinde hazırlanan ―Düzey-2 Bölgesel Kalkınma
AraĢtırma Raporlarının Revizyonları ve Kümelenme
ÇalıĢmaları‖ kapsamında, 26 Alt Bölge raporlarının, elde
edilen yeni veriler ile güncellenmesi Bölgesel ve Yerel
Kalkınma Merkezi tarafından yapılacak, KOSGEB Birimleri
ve diğer ilgili kurum/kuruluĢlar ile paylaĢımı sağlanacaktır.
Ayrıca, bu raporlarda bölgelere göre tespit edilmiĢ olan
iĢkollarında hedef kitle temsilcileri ile iĢbirliği yapılarak
kümelenme çalıĢmalarının gerçekleĢtirilmesi
hedeflenmektedir. KOSGEB tarafından 2004 yılında yapılan
saha araĢtırması ve 2005 yılında destek almak üzere
baĢvuruda bulunarak KOSGEB Veri Tabanında kayıtları
bulunan ĠĢletme verilerine göre; 33 ilde 18 iĢkolunda
kümelenme çalıĢması yapılabilecek potansiyel bulunduğu
tespit edilmiĢtir. Bu bağlamda, baĢvuruda bulunan iĢletme
sayısı sürekli arttığı için kümelenme çalıĢması yapılacak il ve
iĢkolu sayılarında değiĢikliler olabilecektir.Hedef kitle
temsilcileri ile iĢbirliği içerisinde Yerel Ekonomik AraĢtırma
Desteği verilereksahada yapılacak anket ve görüĢmeler
sonucunda elde edilecek birincil verilerle yapılacak olan
Kümelenme (Cluster) çalıĢmaları neticesinde il ve bölgelerin
iĢkollarına göre rekabet üstünlükleri ortaya çıkmıĢ olacak ve
bu çalıĢmalar sonucunda yeni yatırım konuları ile
bölgesel/sektörel olarak yeni teĢvik unsurları ve projeler
belirlenebilecektir.
Ġstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey-1‘lere göre
12 Bölgenin Bölgesel Kalkınma AraĢtırma Raporlarının
Hazırlanması; Düzey-2‘lere göre 26 Alt Bölge için 2005 yılı
içerisinde hazırlanan raporların KOSGEB web ve Ġntranet
sayfalarında yayınlanması ve yararlanıcıların görüĢ ve
önerilerinin alınmasından sonra Düzey-1‘lere göre 12
Bölgenin (Ġstanbul, Batı Anadolu, Doğu Marmara, Ege, Batı
Marmara, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu
Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu,
Kuzeydoğu Anadolu Bölgeleri) ―Düzey-1 Bölgesel Kalkınma
AraĢtırma Raporları‖ hazırlanacaktır.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
GerçekleĢen ÇalıĢma
Düzey-3, Düzey-2 ve Düzey-1 Bölgesel Kalkınma AraĢtırma Raporlarının
revizyon ve güncellemelerinin sabit verilere göre yapılabilmesi için Bilgisayar
Programına ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu çerçevede program sağlayabilecek
tedarikçi ile görüĢmeler yapılmıĢ ancak sonuç alınamamıĢtır. Düzey Bölgelere
ait Bölgesel Kalkınma raporlarında da kullanılacak bilgisayar programının
gündeme alınması ile birlikte Ġmalat Sanayi Bölgesel Kalkınma raporları
oluĢturulması çalıĢmaları kapsamında ; 1-Düzeylere ait Bölgesel Kalkınma
Raporları güncellenebilecek, 2-Ġmalat sanayinin bölgelere ait çözüm önerilerini
içeren Bölge Kalkınma Planları yapılabilecek, 3- Kalkınma Planlarında çözüm
olarak görünebilecek organizasyonlar yapılabilecektir.
Düzey-1 ÜST BÖLGE'lere ait 12 Bölgenin (Ġstanbul, Batı Anadolu, Doğu
Marmara, Ege, Batı Marmara, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu
Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu
Bölgeleri) raporları bilgisayar programına bağlı olarak yapılması
planlanmıĢtır. Ancak, program elde edilemediğinden bu konudaki çalıĢma
tamamlanamamıĢtır.
182
Sıra No
Ġlgili Birim
5
BÖLGESEL
VE YEREL
KALKINMA
MERKEZĠ
6
BÖLGESEL
VE YEREL
KALKINMA
MERKEZĠ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının
Ġlgili Sayfa Nosu
43
43
Faaliyet
Madde No
7.8
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
GerçekleĢen ÇalıĢma
Bölgesel Kalkınma Desteklerinin süreç açısından
değerlendirilmesi için, belirlenecek bir takvim dahilinde 2006
yılı içerisinde Uygulama Birimlerinde ve sahada Bölgesel ve
Yerel Kalkınma Merkezi tarafından yapılacak çalıĢmalar
sonucunda yıllık ―Bölgesel kalkınma Destekleri Süreç Ġzleme
ve Değerlendirme Raporu‖ hazırlanacaktır.
BaĢkanlık tarafından belirlenen takvim ile Merkezlerin yaklaĢık %60'ı ziyaret
edilmiĢ ve yapılan çalıĢmalar Makama sunulmuĢtur.
Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği EUROADA ve/veya
benzeri kuruluĢlar ile iliĢkiler geliĢtirilecektir.
Üyelik iĢlemleri konusunda gerekli giriĢimlerde bulunulmuĢtur.
7.8
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
183
Tablo 44: GiriĢimciliği GeliĢtirme ÇalıĢmaları
7.9. GiriĢimciliği GeliĢtirme ÇalıĢmaları
Sıra No
1
2
Ġlgili Birim
GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ
GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ
GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının
Ġlgili Sayfa Nosu
Faaliyet
Madde No
43
7.9
43
7.9
3
GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ
GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
43
7.9
4
GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ
GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
43
7.9
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
GerçekleĢen ÇalıĢma
ĠĢ GeliĢtirme Merkezleri‘ nin ve yeni iĢletmelerin
kurulmasını özendirici teĢvikleri öngören kanun taslağı
çalıĢmaları sürdürülecektir.
Nihai kanun taslağı oluĢturulmuĢ, BaĢkanlık Makamına
sunulmuĢtur.
Internet‘te www.girisimciliknetwork.gen.tr adresi ile
ulaĢılabilen GiriĢimcilik Ağı, giriĢimcilik, iĢ kurma yönetme ve giriĢimcilikle ilgili kurumların faaliyetleri
hakkındaki bilgilere eriĢilebilecek bir ortam iĢlevi
görmektedir. 2006 yılında sitenin içeriğinin, tamamlanmıĢ ve
yürütülmekte olan giriĢimcilik faaliyetleri hakkında
kapsamlı bilgilere yer verecek Ģekilde geliĢtirilmesine
GiriĢimciliği GeliĢtirme Merkezi tarafından devam
edilecektir.
―Genel GiriĢimcilik Eğitimi‖ kapsamında KOSGEB
Merkezlerinin taleplerinin belirlenmesi ve eğitim hizmeti
satın alınmasına iliĢkin ihale çalıĢmaları altı aylık
periyotlarla GiriĢimciliği GeliĢtirme Merkezi tarafından
gerçekleĢtirilecektir.
Siteye GiriĢimciliği GeliĢtirme Merkezi, Kadın GiriĢimciliği ve
ÖzelleĢtirme Sosyal Destek Projesi ile ilgili bilgiler ve üç adet makale
eklenmiĢ, yayınlar bölümü güncellenmiĢtir.
KOSGEB Merkezlerinden talep toplanmıĢtır. 72 adet eğitim
programı için ihaleye çıkılmıĢ olup ihale süreci devam etmektedir.
2006-2007 öğretim yılında düzenlenecek Genç GiriĢimci
KOSGEB Merkezlerinden talep toplanmıĢtır.. 30 adet eğitim
Eğitim Programları belirlenecek ve eğitim hizmeti satın alma programı için ihaleye çıkılmıĢ olup ihale süreci devam etmektedir.
ihalesi gerçekleĢtirilecektir.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
184
Tablo 45: KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik Ve Stratejik AraĢtırmalar
7.10. KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik Ve Stratejik AraĢtırmalar
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili Sayfa
Nosu
Faaliyet
Madde No
1
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
2
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
3
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
4
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
5
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
6
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
7
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
8
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
9
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
10
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
11
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
12
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
13
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
14
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
GerçekleĢen ÇalıĢma
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
KOSGEB Saha AraĢtırma ÇalıĢması Amasya Ġli
Değerlendirme Raporu
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
KOSGEB Saha AraĢtırma ÇalıĢması NevĢehir Ġli
Değerlendirme Raporu
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
KOSGEB Saha AraĢtırma ÇalıĢması Rize Ġli Değerlendirme
Raporu
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
KOSGEB Saha AraĢtırma ÇalıĢması Sakarya Ġli
Değerlendirme Raporu
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
KOSGEB Saha AraĢtırma ÇalıĢması Sivas Ġli Değerlendirme
Raporu
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
KOSGEB Saha AraĢtırma ÇalıĢması Zonguldak Ġli
Değerlendirme Raporu
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
KOSGEB Saha AraĢtırma ÇalıĢması Van Ġli Değerlendirme
Raporu
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
KOSGEB Saha AraĢtırma ÇalıĢması Diyarbakır Ġli
Değerlendirme Raporu
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
KOSGEB Saha AraĢtırma ÇalıĢması Elazığ Ġli Değerlendirme
Raporu
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
KOSGEB Saha AraĢtırma ÇalıĢması Isparta Ġli Değerlendirme
Raporu
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
KOSGEB Saha AraĢtırma ÇalıĢması ġanlıurfa Ġli
Değerlendirme Raporu
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
Ekonomik AraĢtırma Analiz Yöntem ve Teknikleri Raporu
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
Türkiye‘de Kurulan ve Kapanan ĠĢletmeler (2002-2005)
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
Ġller Kapsamında Kurulan ve Kapanan ĠĢletmeler (2002-2005)
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
185
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili Sayfa
Nosu
Faaliyet
Madde No
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
15
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
16
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
46
7.10
17
18
19
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
46
7.10
20
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
21
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
22
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
23
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
7.10
46
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
25
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
26
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
27
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
28
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
Temel Makro Ekonomik Göstergeler ve Ġmalat Sanayi
Değerlendirme Raporu (Mart-Haziran-Eylül-Aralık
Dönemleri)
Avrupa Konseyi‘nin 2005 Ġlkbahar Komisyon Raporu Ġle Ġlgili
GüncelleĢtirilmiĢ Ġstatistik Eki Yapısal Göstergeler
Hazırlanan raporların Intranet, Internet ve KOSGEB
Sanayicinin Sesi Dergisinde yayınlanması
Kütüphane Programının Intranet ve Internette kullanıma
açılması
World Development Indicator aboneliğinin yapılması ve tüm
KOSGEB personelin eriĢiminin sağlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
Üniversitelerin Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı Ana
Bilim dallarında hazırlanan KOBĠ'lerle ilgili tezlerden birer
kopyenin KOSGEB kütüphanesine getirilerek kayıtlarının
tutulması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
Kurum dıĢı kullanıcıların ve Merkezlerin Saha AraĢtırma
ÇalıĢması Veri taleplerinin karĢılanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
Ankara Üniversitesi ile Saha AraĢtırma ÇalıĢması üzerine
ortak çalıĢmalar yapılması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
KOSGEB birimleri ve diğer kurum ve kuruluĢlardan gelen
iĢletmelerin sektörel, ölçeksel ve bölgesel dağılımlarına yönelik
bilgi taleplerinin karĢılanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
TÜBĠTAK KAMAG Programı kapsamında ―KOBĠ'lerin AB
Rekabet ġartlarına Uyumu Ġçin Uluslararası Düzeyde
Geçerliliğe Sahip Ekonomik ve Stratejik Öngörü Sistemi
GeliĢtirme ve AraĢtırma Projesi‖ adlı proje teklifinin hazırlık
çalıĢmalarının SPSS Türkiye ile birlikte yürütülmesi
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
TÜBĠTAK KAMAG Programı kapsamında ―Kümeler, Sanayi
Ağları ve Inovasyon- Ankara Bölgesi Makine ve Mobilya
Sektörleri Örneği‖ adlı proje teklifinin hazırlık çalıĢmalarının
ODTÜ TEKPOL ve ASO ile birlikte yürütülmesi
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
KOBĠ'ler ve BiliĢim Zirvesi II (15 Mart 2006) için sunum
hazırlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
SSM-2005 Uluslararası Savunma Sanayi Konferansı (15 Mart
2006) için sunum hazırlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
5. Orta Anadolu ĠĢletmecilik Konferansı‘na ―KüreselleĢme
Sürecinde KOBĠ'lerin Rekabet Stratejisi ve Kümelenmeler‖
konulu Tebliğ hazırlanması ve sunuĢu
7.10
24
46
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
GerçekleĢen ÇalıĢma
7.10
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
186
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili Sayfa
Nosu
Faaliyet
Madde No
29
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
30
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
31
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
32
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
33
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
34
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
35
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
36
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
37
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
38
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
39
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
40
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
41
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
42
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
46
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
GerçekleĢen ÇalıĢma
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
Brezilya'daki Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerle ilgili
KuruluĢlar hakkında bilgi notu hazırlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
Tasarruf 2006 Verimlilik Paneli (6 Nisan 2006) için sunum
hazırlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
IV. KOBĠ ZĠRVESĠ (KOBĠ‘ler, Ar-Ge, Yenilikçilik
(Ġnovasyon)) için tebliğ hazırlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
Dünya Piyasalarında Yeni Rekabet Ortamında KOBĠ'ler için
yol haritası ArayıĢı konulu Forum (8 Nisan 2006) için sunum
hazırlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
OECD Ġstatistik ÇalıĢma Grubu'nun 12-13 Kasım 2006
tarihinde Paris'de yapılan toplantısına katılım sağlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
SATEM tarafından organize edilen Proje Yönetimi konulu
eğitime (28 ġubat - 1 Mart 2006) katılım sağlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
AraĢtırma ve Analiz Teknikleri Eğitimine (26 Haziran 2006-7
Temmuz 2006) katılım sağlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA kapsamında DPT'nda
düzenlenen eğitime (11-15 Eylül 2006) katılım sağlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
ODTÜ Teknokent tarafından organize edilen Proje Süreci
Yönetimi (PCM) konulu eğitime ( 30 Ekim 2006- 10 Kasım
2006) katılım sağlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
ODTÜ Teknokent tarafından organize edilen NLP
/ĠletiĢim/Birlikte ÇalıĢma konulu eğitime ( 23 Aralık 2006- 24
Aralık 2006) katılım sağlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
Clustering Konferansına (25 -26 Mayıs 2006) katılım
sağlanması ve bilgi notu hazırlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
Ġstanbul Sanayi Kongresi ( 1-2 Kasım 2006) katılım sağlanması
ve bilgi notu hazırlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
Rekabet Kongresi ( 8 Kasım 2006) katılım katılım sağlanması
ve bilgi notu hazırlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar Merkezi‘ne gönderilen
uluslararası düzeyde (AB, OECD, Dünya Bankası, D8, KEĠ vb.)
hazırlanmıĢ raporların incelemesinin yapılarak, Merkez görüĢ
ve önerilerinin Ġngilizce ve Türkçe olarak ilgili KOSGEB birimi
ve kuruluĢlara iletilmesinin sağlanması
7.10
7.10
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
187
Sıra No
43
Ġlgili Birim
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili Sayfa
Nosu
Faaliyet
Madde No
46
7.10
44
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
45
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
47
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
48
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
7.10
49
EKONOMĠK VE STRATEJĠK
ARAġTIRMALAR MERKEZĠ
46
46
46
46
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
GerçekleĢen ÇalıĢma
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
KOSGEB Kalite Güvence Sistemi kapsamında yürütülen
çalıĢmalara katılım sağlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
KOSGEB birimleri ve iĢletmelere hizmet veren sivil toplum
kuruluĢları ile diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile iĢbirliği
içerisinde çalıĢmaların sürdürülmesi ve bu amaçla DPT ve
TÜĠK gibi kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliğini geliĢtirici yöndeki
toplantılara katılım sağlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
Türkiye Ġstatistik Kurumu koordinasyonunda 15 Kasım 2006 27 Aralık 2006 tarihleri arasında gerçekleĢen NACE Rev 1
kodlama sisteminden NACE Rev 2 kodlama sistemine geçiĢ
çalıĢmalarına katılım
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
Hazine MüsteĢarlığı'nda düzenlenen AB müzakere
sürecinde‗‗ġirketler Hukuku‘‘ ile ‗‗Ġstatistik‘‘ fasıllarına iliĢkin
teknik düzeyde bilgilendirme ve değerlendirme toplantısına (1
Ağustos 2006) katılım sağlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
Türkiye Ġstatistik Kurumu koordinasyonunda 27 Mart 2006 –
11 Nisan 2006 tarihleri arasında gerçekleĢen ‗‗2007 – 2011
Resmi Ġstatistik Programı‘‘nın hazırlık çalıĢma grubuna
katılım sağlanması
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
KOBĠ Stratejisi ve Eylem Planı Kapsamındaki faaliyetlere
katılım
KOBĠ‘lere Yönelik Ekonomik ve Stratejik AraĢtırmalar
Ekonomik ve Stratejik AraĢtırma Merkezi‘nin 2007 Yılı
ÇalıĢma Programının hazırlanması
7.10
7.10
7.10
7.10
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
188
Tablo 46: KOBĠ‘ler Ġçin Eğitim ve DanıĢmanlık ÇalıĢmaları
7.11. KOBĠ‘ler Ġçin Eğitim ve DanıĢmanlık ÇalıĢmaları
Sıra No
1
Ġlgili Birim
EĞĠTĠM VE
DANIġMANLIK
MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
46
Faaliyet
Madde No
7.11
2
EĞĠTĠM VE
DANIġMANLIK
MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
46
7.11
3
EĞĠTĠM VE
DANIġMANLIK
MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
46
7.11
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
―Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerin ve GiriĢimcilerin
Eğitim/DanıĢmanlık Ġhtiyaçlarının Analizi Konusunda
AraĢtırmalar ve Projeler GeliĢtirilmesi ÇalıĢmaları‖
kapsamında, Ulusal KOBĠ Eğitim AraĢtırma Raporu, Eğitim
ve DanıĢmanlık Merkezi tarafından hazırlanacak olup, rapor
belirli periyotlar halinde intranette yayınlanacaktır.
GerçekleĢen ÇalıĢma
Ulusal KOBĠ Eğitim AraĢtırma Raporunun hazırlanması çalıĢmaları
devam etmektedir.
KOSGEB birimleri ile iĢbirliği içerisinde Yıllık Programlar
dahilinde Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmelere ve GiriĢimcilere
verilecek Eğitim/DanıĢmanlık konuları Eğitim ve
DanıĢmanlık Merkezi tarafından belirlenecektir. Bu
kapsamda SYH planı hazırlaması gerekmeyen ve/veya
hazırladığı SYH Planı onaylanmayan ve/veya SYH
doldurmak istemeyen KOBĠ‘lerin; Genel ĠĢletme GeliĢtirme
Programı kapsamında Eğitim ve DanıĢmanlık Ġhtiyaçlarının
karĢılanması amacıyla hazırlanan paket program, Eğitim ve
DanıĢmanlık Merkezi ile diğer ilgili KOSGEB Birimlerince
ihale yoluyla karĢılanarak hizmet alımları yapılacak, ilgili
Merkezlerde bu paket programlarının uygulanması
çalıĢmalarına devam edilecektir.
KOSGEB Destekleri Yönetmeliği ve Uygulama Yönergesi çerçevesinde,
Yönerge'de DanıĢmanlık ve Eğitim Desteği içersinde yer alan konu
baĢlıkları kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerin SYH
Planlarında belirttikleri hedefler ile ilgili konularda, SYH Planları
kapsamında, Ġlgili uygulama Birimleri tarafından gerekli danıĢmanlık
ve eğitim destekleri verilmiĢtir.KOSGEB Destekleri Uygulama
Yönergesi kapsamında; Uygulama Birimleri tarafından Yararlanıcı
Durum Tespit Formu (YDTF) uygulanan ve değerlendirme sonucunda
Stratejik Yol Haritası (SYH) Planı hazırlaması istenmeyen
Yaralanıcılar ile SYH Planı hazırlamak istemeyen veya hazırladıkları
SYH Planı, Onay Komisyonu tarafından yetersiz görülen
Yararlanıcılar için uygulanması öngörülen, Genel ĠĢletme GeliĢtirme
Programı (GĠGP) kapsamında hazırlanan ĠĢletme GeliĢtirme Eğitim
Programı(ĠGEP) için, Uygulama Birimlerine gelen talepler kapsamında
öncelikle Adana ĠGEM, Denizli ĠGEM, EskiĢehir ĠGEM, Ġzmir ĠGEM,
Kayseri ĠGEM ve Samsun ĠGEM Müdürlükleri için, BaĢkanlık
Makamı‘nın Olur‘una istinaden ĠĢletme GeliĢtirme Eğitim Programı
(ĠGEP) Eğitim Hizmeti Satınalınması Ġhalesi, 28.06.2006 tarihinde
yapılmıĢtır. Ancak, Ġhale Komisyonunca yapılan değerlendirme
sonucu, ihaleye katılan istekliler tarafından Ġdari ve Teknik
ġartnamede belirtilen hususların sağlanamaması nedeniyle, BaĢkanlık
Makamı‘nın 11.08.2006 tarih ve 9909 sayılı Olur‘u ile söz konusu ihale
iptal edilmiĢtir.
Eğitim KuruluĢları/DanıĢman Veri Tabanının OluĢturulması Eğitim KuruluĢları/DanıĢman Veri Tabanının OluĢturulması ve
ve Güncellenmesi faaliyetleri, Eğitim ve DanıĢmanlık Merkezi Güncellenmesi faaliyetleri, Eğitim ve DanıĢmanlık Merkezi tarafından
tarafından yürütülecek olup, Veri Tabanlarında yer alan
yürütülmekte olup, Veri Tabanlarında yer alan Eğitim
Eğitim KuruluĢu/DanıĢmanların sorgulanabilir ve
KuruluĢu/DanıĢmanların sorgulanabilir ve değerlendirilebilir
değerlendirilebilir bilgilerine göre güncelleme çalıĢmalarına
bilgilerine göre güncelleme çalıĢmaları devam etmektedir.
devam edilecektir.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
189
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
Faaliyet
Madde No
4
EĞĠTĠM VE
DANIġMANLIK
MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
5
EĞĠTĠM VE
DANIġMANLIK
MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
47
7.11
6
EĞĠTĠM VE
DANIġMANLIK
MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
47
7.11
7
EĞĠTĠM VE
DANIġMANLIK
MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
46
47
7.11
7.11
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
GerçekleĢen ÇalıĢma
Uygulama Birimleri tarafından gerçekleĢtirilen Genel Eğitim
Programları, Özel Eğitim Desteği ve DanıĢmanlık desteğinin
izlenmesi ve performansının değerlendirilmesi çalıĢması
Eğitim ve DanıĢmanlık Merkezi tarafından yapılarak,
desteğin KOBĠ‘lere ve ekonomiye katkısının
ölçümlendirilmesi konusunda çalıĢmalar sürdürülecektir.
Uygulama Birimleri tarafından gerçekleĢtirilen Genel Eğitim
Programları, Özel Eğitim Desteği ve DanıĢmanlık desteğinin izlenmesi
ve performansının değerlendirilmesi çalıĢmaları Eğitim ve DanıĢmanlık
Merkezi tarafından yapılmakta olup, desteğin KOBĠ‘lere ve ekonomiye
katkısının ölçümlendirilmesi konusunda çalıĢmalar devam etmektedir.
Eğitim KuruluĢları/DanıĢmanların hizmet sonrası
performanslarının değerlendirilerek Veri Tabanlarından
geçici veya sürekli olarak çıkarılmaları konularında Eğitim
ve DanıĢmanlık Merkezi tarafından çalıĢmalara devam
edilecektir.
Ġkili Uluslararası AntlaĢmalar ile Bölgesel ve Ekonomik
ĠĢbirliği ve Kalkınma Programları Çerçevesinde KOSGEB‘in
Uygulayıcı KuruluĢ olarak gerçekleĢtireceği Eğitim ve
DanıĢmanlık hizmet ve desteklerinin verilmesi Eğitim ve
DanıĢmanlık Merkezi tarafından sağlanacaktır. Bu çerçevede
gelen talepler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde
karĢılanacaktır.
Eğitim ve DanıĢmanlık Merkezi koordinasyonunda yürütülen
BiliĢim Çırakları Projesi çerçevesinde Sosyal YardımlaĢma ve
DayanıĢmayı TeĢvik Fonu (SYDTF), Türkiye ĠĢ Kurumu
(ĠġKUR), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve
Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye
Ġhracatçılar Meclisi (TĠM) tarafından, sürdürülebilir gelir
elde etmeye yönelik ve üretkenliği teĢvik edebilecek destekler
geliĢtirilmesi hedeflemektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler
sonucunda sertifika alacak olan 1020 BiliĢim Çırağının,
KOSGEB Veri Tabanında bulunan KOBĠ‘lerde istihdamına
iliĢkin iĢlemler KOSGEB Uygulama Birimleri tarafından
yürütülecektir.
Eğitim KuruluĢları/DanıĢmanların hizmet sonrası performanslarının
değerlendirilerek, veri tabanlarında bulunmaya devam edip
etmemeleri, geçici veya sürekli olarak çıkarılmaları konularındaki
gerekli çalıĢmalar, Eğitim ve DanıĢmanlık Merkez Müdürlüğü
tarafından devam ettirilmektedir.
Ġkili Uluslararası AntlaĢmalar ile Bölgesel ve Ekonomik ĠĢbirliği ve
Kalkınma Programları Çerçevesinde KOSGEB‘in Uygulayıcı KuruluĢ
olarak gerçekleĢtireceği Eğitim ve DanıĢmanlık hizmet ve desteklerinin
verilmesi Eğitim ve DanıĢmanlık Merkezi tarafından sağlanacaktır. Bu
çerçevede talep geldiği takdirde gelen talepler yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde karĢılanacaktır.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
Proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin KOSGEB
Veri Tabanına kayıtlı KOBĠ'lerde istihdamına yönelik çalıĢmalar
Eğitim ve DanıĢmanlık Merkez Müdürlüğü tarafından yürütülmüĢ
olup, Proje konusunun ve kapsamının istihdam desteği ile ilgili olması
dolayısıyla 08 Ağustos 2006 tarihli BaĢkanlık Makamı Oluru ile,
Projenin Bölgesel ve Yerel Kalkınma Merkez Müdürlüğü tarafından
yürütülmesine karar verilmiĢtir.
190
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
Faaliyet
Madde No
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
BaĢkanlığımızın taraf olduğu Mesleki Bilgi, Rehberlik ve
DanıĢmanlık Hizmetleri ĠĢbirliği Protokolü çerçevesindeki
çalıĢmalar Eğitim ve DanıĢmanlık Merkezi tarafından
yürütülecektir.
8
EĞĠTĠM VE
DANIġMANLIK
MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
47
7.11
GerçekleĢen ÇalıĢma
26.11.2004 tarihinde imzalanan protrokol'ün tarafları, Milli Eğitim
Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Planlama
TeĢkilatı, Yüksek Öğretim Kurumu, Devlet Ġstatistik Enstitüsü,
KOSGEB, Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu, Milli
Prodüktivite Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye ĠĢçi Sendikaları olup,
protokolün amacı; tanımlanan taraflar arasında , mesleki bilgi,
rehberlik ve danıĢmanlık hizmetlerinde iĢ birliği ve koordinasyonu
sağlamaktır. Protokol kapsamında, Meslek DanıĢma Komisyonunca
yapılan ve KOSGEB‘in davet edildiği 4 adet toplantıda 40 adet Meslek
Bilgi ve Dosyası hazırlanarak tarafların görüĢüne sunulmuĢ ve
onaylanmıĢtır.Ayrıca 2005 yılı Meslek Bilgisi Dosyasında günceleĢtirme
çalıĢmaları baĢlatılması ve ĠSKUR tarafından hazırlanarak incelenmek
ve görüĢ bildirmek üzere MEDAK (Meslek DanıĢma Komisyonu)
üyelerine dağıtılması karalaĢtırılmıĢ olup, güncelleme çalıĢmaları
devam etmektedir.
BiliĢim Çırakları Protokolü
9
ADANA ĠGEM
47
45 adet biliĢim çırağı iĢ görüĢmesine gönderildir ve 9 adedi çeĢitli
iĢletmelerde istihdam edildi. Proje devam etmektedir.
7.11.
BiliĢim Çırakları Projesi
10
DENĠZLĠ ĠGEM
47
7.11.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
Denizli'de Proje kapsamında eğitim alan 74 adet BiliĢim Çırağı
bulunmaktadır. Bunlardan 31 tanesi iĢe yerleĢtirilmiĢ tir. 15 tanesi
çeĢitli nedenlerle iĢe yerleĢmek istememiĢler, kalan 28 adet BiliĢim
Çırağı için istihdam çalıĢmaları devam etmektedir.
191
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
Faaliyet
Madde No
11
TRABZON ĠGEM
47
7.11
12
Ġ.Ü.TEKMER
46
7.11.
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
Eğitim ve DanıĢmanlık Merkezi koordinasyonunda yürütülen
BiliĢim Çırakları Projesi çerçevesinde Sosyal YardımlaĢma ve
DayanıĢmayı TeĢvik Fonu (SYDTF), Türkiye ĠĢ Kurumu
(ĠġKUR), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve
Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye
Ġhracatçılar Meclisi (TĠM) tarafından, sürdürülebilir gelir
elde etmeye yönelik ve üretkenliği teĢvik edebilecek destekler
geliĢtirilmesi hedeflemektedir.
KOBĠ'ler için eğitim ve danıĢmanlık çalıĢmaları
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
GerçekleĢen ÇalıĢma
Merkez Müdürlüğümüze kayıtlı ihracat yapan veya yapma potansiyeli
olan 300 iĢletmeye BiliĢim Çırakları Projesi duyurulmuĢtur. Bu
kapsamda eğitim programını tamamlayan 45 adet BiliĢim Çırağının
özellikle ihracat yapan veya ihracat yapma potansiyeli bulunan
iĢletmelerimizde %100 KOSGEB destekli olarak istihdam edilebilmesi
için, bu iĢletmelerin listesi iĢe yerleĢtirme danıĢmanlığını yürüten
Türkiye ĠĢ Kurumu Trabzon Ġl Müdürlüğü‘ne gönderilmiĢti. Bu
kapsamda yapılan görüĢme ve çalıĢmalar neticesinde, 21 iĢletme BiliĢim
Çırağı istihdam etmek istemiĢ, bunlardan 18‘i ile sözleĢme imzalanarak
destek baĢlatılmıĢtır.
Merkez Müdürlüğümüz Hizmet Binasında 9.11.2006 tarihinde Ar-Ge
Konulu bir toplantı 8 katılımcı firma ile gerçekleĢtirilmiĢtir..
192
Tablo 47: KOBĠ‘ler Ġçin Finansman Desteği ÇalıĢmaları
7.12. KOBĠ‘ler Ġçin Finansman Desteği ÇalıĢmaları
Sıra No
1
Ġlgili Birim
KOBĠ KREDĠ
YÖNETĠMĠ VE
ĠZLEME MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
2
KOBĠ KREDĠ
YÖNETĠMĠ VE
ĠZLEME MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
3
KOBĠ KREDĠ
YÖNETĠMĠ VE
ĠZLEME MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
4
FĠNANSMAN
MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
47
47
48
47
Faaliyet
Madde No
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
Ġhracat Programları: Ġhracat yapan KOBĠ‘lerin finansal
ihtiyaçlarına yönelik kredi destek programları
oluĢturulması ve mevcut (uygulamada olan) programın
yürütülmesine yönelik çalıĢmalar yapılacaktır.
Protokolün Adı: 0 FAĠZLĠ KOSGEB KOBĠ ĠHRACAT
DESTEĞĠ KREDĠSĠ PROTOKOLÜ Yapılan Faaliyetler :
04.05.2004 Tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan 2004/7131
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ġle Faiz Bedeli KOSGEB
Tarafından KarĢılanan, Ġhracat Yapmak ġartı ve Taahhüdü
KarĢılığında KOBĠ‘lere Sağlanan Ġhracat Desteği Kredi
Programı. Anılan Program ile KOSGEB Üç Kamu Bankası
(HALKBANK, VAKIFBANK ve ZĠRAAT BANKASI) Ġle
Düzenlenen Protokol Ġle 6.682 ĠĢletmeye 607.600.000. USD
Tutarında 0 Faizli Ġhracat Desteği Kredisi sağlanmıĢtır.
Protokol 30.06.2006 Tarihinde Sona ErmiĢtir.
Ġstihdamı Destekleme Programları: Ülkemizin en önemli
sorunlarından olan iĢsizlik ve kayıt dıĢı eleman istihdamına
yönelik örnek teĢkil edebilecek kredi destek programının
Ziraat Bankası , Vakıfbank ve/veya Halk Bankası aracılığı
ile de iĢbirliği içerisinde uygulanması ile mevcut programın
yürütülmesine yönelik çalıĢmalar yapılacaktır.
Protokolün Adı : KOSGEB-VAKIFBANK ĠSTĠHDAM
DESTEĞĠ KREDĠSĠ PROTOKOLÜ Tarih : 20.09.2005
Yapılan Faaliyetler :. Tamamen KOSGEB kaynaklarından
aktarılan 88.000.000 YTL uygulanan sistemle toplamda 1.059
ĢĢletmeye, destek kredisi sağlanmiĢ ve 3.529 kayitli istihdam
sağlanmiĢtir. protokol uygulamalari 31.05.2006 tarihinde sona
ermiĢtir.
KOBĠ Ġhtiyaçları Doğrultusunda oluĢturulacak Finansal
DestekModel/Programları: Günün piyasa koĢullarına göre
KOBĠ‘lerin ihtiyaç duyacakları finansmanı karĢılayacak
kredi destek model/programları üzerinde çalıĢmalar
yaparak, diğer kurum ve kuruluĢlar ile iĢbirliği içinde
uygulamaya geçiĢ faaliyetleri sürdürülecektir.
E- KOBĠ BiliĢim Destek Kredi Programı ile KOBĠ'lerin biliĢim
teknolojilerine olan ihtiyaçlarını karĢılamalarına yönelik
olarak protokol hazırlanmıĢtır. Bu kapsamda, kredi protokolü
tarafı Banka ve destek sponsoru olan kuruluĢlar ile destek
kredisi iĢleyiĢine yönelik olarak finansman ve teknik altyapı
kurma çalıĢmalar yapılmıĢtır.
Modernizasyon Yatırımları Programları: KOBĠ‘lerin
uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek seviyeye
yükselebilmeleri ve ihracat yapmalarına imkan sağlamak
için; üretimde kaliteyi yükseltmelerine ve geliĢen
teknolojinin gerisinde kalmayarak üretimlerini
arttırmalarına destek olmak amacıyla tevsi yatırımlarına
yönelik olarak bankacılık sistemi çerçevesinde kredi destek
model/programlarına yönelik çalıĢmalar yürütülecektir.
1. KOSGEB veri tabanlarından; KOBĠ'lerin mevcut finansal
yapıları hakkında istatistiki veriler temin edilmiĢ ve bu
bilgiler ıĢığında KOBĠ'lerin sermaye yapısı, kredi kullanım
durumu ve kullanılan kredi türleri, kredi karĢılığında verilen
teminat türleri ve kaynaklarının yanı sıra, yeni yatırım için
ihtiyaç duydukları finansmanın temini, teĢvik sistemi vb.
konularında değerlendirmeler yapılarak finansal durum
raporu hazırlanmıĢtır.
7.12
7.12
7.12
7.12.
GerçekleĢen ÇalıĢma
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
193
Sıra No
5
6
7
Ġlgili Birim
FĠNANSMAN
MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
FĠNANSMAN
MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
FĠNANSMAN
MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
47
47
47
Faaliyet
Madde No
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
7.12.
ĠĢletme Sermayesi Programları: KOBĠ‘lerin ihtiyaç
duydukları iĢletme sermayesinin uygun zaman ve koĢullarda
temin edebilmeleri amacıyla kredi destek
model/programlarına yönelik çalıĢmalar yapılacaktır.
7.12.
GerçekleĢen ÇalıĢma
Ġhracat Programları: Ġhracat yapan KOBĠ‘lerin finansal
ihtiyaçlarına yönelik kredi destek programları
oluĢturulması ve mevcut (uygulamada olan) programın
yürütülmesine yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. (KOBĠ
Ġhracatı Destekleme Kredi Protokolü ( Ziraat Bankası –
Halk Bankası – Vakıflar Bankası)
2. Hazırlanan finansal durum raporu ıĢığında KOBĠ'lerin
teknolojik alt yapılarını yükselmeye yönelik Makine-Teçhizat
(tevsi / modernizasyon) yatırımlarının finansmanı ile ihtiyaç
duydukları iĢletme sermayesi finansmanına yönelik olarak
destek kredi programı oluĢturulmasına iliĢkin çalıĢmalar
yapılmıĢtır. Bu kapsamda programların iĢleyiĢ esasları,
Ģartları ve iĢbirliğine iliĢkin taslak metinler hazırlanmıĢtır.
Kredi Destek Programlarının izlenmesine iliĢkin
faaliyetlerimiz, Ġcra Komitemizin 31 Mart 2006 tarih ve
2006/14 no.lu kararına istinaden kurulan KOBĠ Kredi
Yönetimi ve Ġzleme Merkez Müdürlüğü‘ne geçmiĢ
bulunmaktadır. Söz konusu faaliyetler bu tarihe kadar
Merkez Müdürlüğümüz görev alanında yürütülmüĢtür.
Ġstihdamı Destekleme Programları: Ülkemizin en önemli
sorunlarından olan iĢsizlik ve kayıt dıĢı eleman istihdamına
yönelik örnek teĢkil edebilecek kredi destek programının
Ziraat Bankası ve/veya Halk Bankası aracılığı ile de iĢbirliği
içerisinde uygulanması ile mevcut programın yürütülmesine
yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. (Kayıtlı Eleman Ġstihdamını
TeĢvik Projesi KOSGEB-Vakıflar Bankası T.A.O. KOBĠ
Destekleme Protokolü)
Protokolün Adı : KOSGEB-VAKIFBANK ĠSTĠHDAM
DESTEĞĠ KREDĠSĠ PROTOKOLÜ Tarih : 20.09.2005
Yapılan Faaliyetler :. tamamen kosgeb kaynaklarindan
aktarilan 88.000.000 ytl uygulanan sistemle toplamda 1.059
iĢletmeye, destek kredisi sağlanmiĢ ve 3.529 kayitli istihdam
sağlanmiĢtir. protokol uygulamalari 31.05.2006 tarihinde sona
ermiĢtir
7.12.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
194
Sıra No
Ġlgili Birim
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
Faaliyet
Madde No
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
KOBĠ Ġhtiyaçları doğrultusunda oluĢturulacak Finanssal
Destek Model/Programları: Günün piyasa koĢullarına göre
KOBĠ‘lerin ihtiyaç duyacakları finansmanı karĢılayacak
kredi destek model/programları üzerinde çalıĢmalar
yaparak, diğer kurum ve kuruluĢlar ile iĢbirliği içinde
uygulamaya geçiĢ faaliyetleri sürdürülecektir.
(1. KOSGEB ve FĠNAR Enformasyon ve DanıĢmanlık
Hizmetleri A.ġ arasında imzalanan 16.06.2006 tarihli
sözleĢme, 2. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Ticaret Odası
ve KOSGEB arasında 01.06.2006 tarihinde imzalanan
sözleĢme. )
8
FĠNANSMAN
MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
48
7.12.
GerçekleĢen ÇalıĢma
1. Bankacılık sistemi tarafından KOBĠ'lerden kredi
karĢılığında istenen teminatı karĢılayamama sorunlarının
giderilmesine yönelik olarak, kredi kefalet sisteminin
hukuksal alt yapısının oluĢturulması ve KGF A.ġ. dıĢında
sistemin yaygınlaĢtırılması için Bölgesel Kredi Kefalet
kuruluĢlarının oluĢturulmasına yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır.
2. KOBĠ'lerin yeni yatırımlarının finansmanında etkili ve
avantajlı bir araç olarak görülen Leasing sistemi hakkında
yeni araĢtırmalar yapılarak, mevcut çalıĢmalar
güncelleĢtirilmiĢ ve Leasingin önemi, avantajları, Ģartları ve
ülkemiz ile dünyadaki kullanımına iliĢkin değerlendirme
çalıĢmaları ile yine KOBĠ'lerin finansal yapılarının
güçlendirilmesi için önemli bir enstrüman olan Factoring
hakkında araĢtırmalar yapılmıĢtır.
3. Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde kalkınma için etkin bir
araç olarak kabul edilen Mikro Kredi mekanizmasının
ülkemiz KOBĠ ve giriĢimcileri için nasıl bir yarar
sağlayabileceği konularında araĢtırma çalıĢması yapılmıĢtır.
4. Yenilikçi KOBĠ'lerin finansmanında önemli bir yeri olan ĠĢ
Melekleri (Business angels) kavramının ülkemiz Ģartları
içinde uygulanabilirliği üzerine çalıĢmalar yapılmıĢtır.
5. KOSGEB, kendi veri tabanında bulunan iĢletmelerin,
rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, KOBĠ‘leri
BASEL II sürecinde daha kapsamlı ve programlı bir yapıya
kavuĢturabilmek amacıyla KOBĠ‘lerin derecelendirilmesine
yönelik çalıĢmalar baĢlatmıĢtır. Bu kapsamda FĠNAR
Enformasyon ve DanıĢmanlık Hizmetleri A.ġ. ile KOSGEB
KOBĠ Derecelendirme Sistemi oluĢturma çalıĢmaları ve
TÜBĠTAK tarafından onaylanan proje kapsamında Hacettepe
Üniversitesi, Ankara Ticaret Odası ve KOSGEB iĢbirliğinde
oluĢturulacak model kapsamında KOSGEB Veri Tabanında
kayıtlı bulunan iĢletmelerin derecelendirilmesine yönelik
çalıĢmalar baĢlatılmıĢ ve sürdürülmektedir.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
195
Sıra No
8
9
10
Ġlgili Birim
FĠNANSMAN
MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
48
FĠNANSMAN
MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
FĠNANSMAN
MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet
Madde No
KOBĠ Ġhtiyaçları Doğrultusunda oluĢturulacak Finanssal
Destek Model/Programları: Günün piyasa koĢullarına göre
KOBĠ‘lerin ihtiyaç duyacakları finansmanı karĢılayacak
kredi destek model/programları üzerinde çalıĢmalar
yaparak, diğer kurum ve kuruluĢlar ile iĢbirliği içinde
uygulamaya geçiĢ faaliyetleri sürdürülecektir.
(1. KOSGEB ve FĠNAR Enformasyon ve DanıĢmanlık
Hizmetleri A.ġ arasında imzalanan 16.06.2006 tarihli
sözleĢme, 2. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Ticaret Odası
ve KOSGEB arasında 01.06.2006 tarihinde imzalanan
sözleĢme. )
7.12.
7.12.
48
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
7.12.
KOSGEB Desteklerinin Finanssal Destek
Model/Programlarına DönüĢtürülmesi: KOSGEB Destek
programı kapsamında yer alan KOBĠ desteklerinden yapı ve
içerik itibariyle bankacılık kredilendirme sistemine
uyarlanabilecek olanların tespit edilerek, bu desteklerin
kredi destek programı Ģeklinde KOBĠ‘lerin kullanımına
sunulmasına yönelik çalıĢmalar yapılacaktır
KOSGEB ĠĢtiraklerinin Ġzlenmesi çalıĢmaları kapsamda,
KOSGEB iĢtiraklerine iliĢkin, muhatap kuruluĢlarla yapılan
protokollerden doğan sermaye paylarımızın ödenmesi,
sermaye artırımlarından doğan aktarımlarının
gerçekleĢtirilmesi, iĢtiraklerin mali durumları ve
faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, oluĢturulmuĢ
komisyonlara, yönetim, denetim ve genel kurullara
görevlendirilen personelin katılımı çalıĢmaları
yürütülecektir. KOSGEB iĢtiraklerinin yıllık faaliyet ve
mali durumlarına iliĢkin bilgi raporları hazırlanarak Ġcra
Komitesi bilgilendirilecektir.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
GerçekleĢen ÇalıĢma
6. KOBĠ Eylem Planı ve Stratejisi çalıĢmalarına katılınarak
finanssal konularda görüĢler hazırlanmıĢtır.
7. Mevcut finansal sistemimizin Bankacılık kredileri ağırlıklı
yapısı nedeniyle reel sektörün finansal ihtiyaçları direkt banka
kredileri ile doğru orantılı görülmektedir. Halbuki reel sektör
ile bankacılık sistemi arasındaki iliĢkinin tanımlanmasında
mevcut banka kredileri aktivitesinin yanı sıra bankacılık
sektörü dıĢındaki kredi kanallarının da dikkate alınması
gereği yaklaĢımını getiren Makro Kredi kanalları hakkında
araĢtırma yapılmıĢ olup, KOBĠ'ler açısından değerlendirilme
çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. (2007 yılında tamamlanacaktır.)
8.Bilgi ekonomisinde yaĢanan patlama sonucu Ģirketler,
öğrenmenin önemini anlamıĢ ve stratejik çabalarını
entelektüel varlıkları yönetilmesine doğru kaydırmıĢlardır. Bu
nedenle "Daha yüksek değerli varlıklar üretmek için
ĢekillendirilmiĢ, elde edilmiĢ ve güçlendirilmiĢ entelektüel
varlıklar" olarak nitelendirilen ve Entelektüel Sermaye ve
KOBĠ'ler açısından desteklenebilirliği üzerine bir yaklaĢım
çalıĢması baĢlatılmıĢ bulunmaktadır.ÇalıĢma 2007 yılında
tamamlanacaktır.
KOSGEB Destekleri, konuları itibariyle yapısal olarak
incelenmiĢ ve bankacılık kredilendirme sistemine
adaptasyonuna yönelik değerlendirmeler yapılmıĢtır.
1. KOSGEB iĢtiraklerinin yıllık faaliyet ve mali durumlarına
iliĢkin raporlar hazırlanarak üst yönetim ve Ġcra Komitesi
bilgilendirilmiĢtir. 2. Kredi Garanti Fonu ĠĢletme ve
AraĢtırma A.ġ.'nin sermaye artırım çalıĢmaları
gerçekleĢtirilmiĢ olup, Ģirket sermayesi 50.100.YTL'den
20.000.000.-YTL'ye çıkarılmıĢtır. BaĢkanlığımız hisse oranı
%16,67'den %48,54'e çıkarmıĢ, sermayeye 9.700.000.-YTL
katılım sağlayarak Ģirkette ikinci büyük ortak durumuna
gelmiĢ bulunmaktadır.
196
Sıra No
11
12
Ġlgili Birim
FĠNANSMAN
MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
FĠNANSMAN
MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
2006 Yılı ÇalıĢma
Programının Ġlgili
Sayfa Nosu
48
48
Faaliyet
Madde No
2006 Yılı ÇalıĢma Programında Yer Alan Faaliyet / Proje /
Protokol / Ġcra Komitesi Kararları Adı ve Konusu
Ayrıca, KOSGEB‘in iĢtirakten ayrılması kararları
doğrultusunda, satıĢına karar verilen iĢtirakle ilgili
çalıĢmaları ilgili kurum ve kuruluĢlar ortaklığında
kurulacak olan KOBĠ‘lere yönelik yeni Ģirketlere iĢtirak
çalıĢmaları yapılacaktır.
1. ESĠM A.ġ.'nin sermaye artırımı, Ģirketin ortaklık
yapısındaki değiĢim ve diğer ortakların paylarının satıĢına
iliĢkin kurumsal değerlendirme çalıĢmaları yapılmıĢ olup, bu
yöndeki değiĢimlere iliĢkin değerlendirme çalıĢmaları ile
Yeminli Mali MüĢavir tarafından Ģirketin değer tespitine
yönelik çalıĢmalara baĢlanılmıĢtır.
2. KOBĠ Borsası Ģeklinde yapılanacak olan GeliĢen ĠĢletmeler
Piyasası A.ġ.'nin (GĠP) kuruluĢ, ortak olarak katılım ve
sermaye aktarımına iliĢkin çalıĢmalar tamamlanmıĢtır.
BaĢkanlığımız GĠP A.ġ.‘ye %5 sermaye ve 500.000.-YTL
katılım payı ile ortak olmuĢtur.
KOSGEB‘in oluĢturduğu ve bankacılık mevzuatları
çerçevesinde uygulanan kredi destek programlarının takibi
ve protokollerden doğan yükümlülüklerimizin yerine
getirilmesine yönelik onay iĢlemleri yürütülecektir.
Faaliyet, Ġcra Komitemizin 31 Mart 2006 tarih ve 2006/14
no.lu kararına istinaden kurulan KOBĠ Kredi Yönetimi ve
Ġzleme Merkez Müdürlüğü‘ne geçmiĢ bulunmaktadır.
7.12.
7.12.
GerçekleĢen ÇalıĢma
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
197
2.Performans Sonuçları Tablosu
Tablo 48: 2006 Yılı Destek Hedefleri ve GerçekleĢmeler
PLANLANAN
DESTEK TÜRÜ
ĠġLETME ADEDĠ
GERÇEKLEġEN
%
ĠġLETME ADEDĠ GERÇEKLEġME
AR-GE Destekleri
1000
131
13.1
GiriĢimciliği GeliĢtirme Destekleri
1000
61
6.1
Bölgesel Kalkınma Destekleri
1000
874
87.4
Diğer Destek Programları
4700
1627
34.6
Genel Toplam
7700
2693
34.9
Tablo 49: 2006 Yılı Destek Bilgileri Tablosu
PLANLANAN
GERÇEKLEġEN
%
DESTEK TUTARI DESTEK TUTARI
GERÇEKLEġME
YTL
(YTL)
DESTEK TĠPĠ
AR-GE DESTEKLERĠ
GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ GELĠġTĠRME
DESTEKLERĠ
BÖLGESEL KALKINMA
DESTEKLERĠ
DĠĞER DESTEK
PROGRAMLARI
TOPLAM
16.667.000
5.457.501,44
32,74%
6.667.000
644.373,64
9,67%
16.667.000
5.714.513,55
34,29%
69.167.000
109.168.000
5.335.167,12
17.151.555,75
7,71%
15,71%
2006 yılında KOBĠlere sağlanan destek miktarı hedeflenenin çok altında kalmıĢtır. Ancak, bu
dönemde Kredi Faiz Destekleri‟de sürdürülmüĢtür.2006 yılında Vakıfbank aracılığı ile 1058
iĢletmeye 54.237.500 YTL tutarında Ġstihdam Kredisi; Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat
Bankası aracılığı ile 2.079 iĢletmeye 271.956.912 YTL tutarında Ġhracat Destek Kredisi
olmak üzere toplam 326.194.412 YTL tutarında kredi faiz desteği sağlanmıĢtır.
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
198
IV. KURUMSAL KAABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
A. ÜSTÜNLÜKLER
















KOBĠ‟ler ile birebir iletiĢim içerisinde olması
Destek modellerinin günün koĢullarına göre revize edilebilmesi ve yeni destek
modellerinin oluĢturulabilmesi
KOSGEB Birimlerinin Türkiye‟nin sanayi yapısına uygun Ģekilde dağılarak, sahada
yaygın teĢkilatlanması
Kalite Yönetim Sisteminin olması, bu sayede verilere dayalı iyileĢtirme çalıĢmaları
yapılması ve iyileĢtirme çalıĢmalarının süratli Ģekilde uygulamaya alınması
Genel Kurul ve Ġcra Komitesi‟nde hedef kitle ile ilgili tüm kurum ve kuruluĢların
temsil ediliyor olması
Her dönemde hedeflediği destekleri verebilecek mali kaynaklara sahip olması
KOBĠ‟lere destek verilmesi sonucu kazanılan deneyim
Bölgesel ve sektörel bilgi birikimine sahip olunması
Uluslar arası proje geliĢtirme yeteneğinin olması
Merkezlere ait gayrimenkulların büyük bir kısmının KOSGEB mülkiyetinde
bulunması
Cari giderlerinin kontrol edilebilir olması
KOBĠ‟lere iliĢkin veri tabanının olması
Nitelikli insan kaynağına sahip olunması
YaĢ ortalamasının dinamik çalıĢmaya uygun olması
KOSGEB personel eğitim düzeyinin yüksek olması
Örgüt yapısında ara basamakların olmaması
B. ZAYIFLIKLAR

















Ayrıntılı Finansman Programı ve Ayrıntılı Harcama Programının Maliye Bakanlığı
onayında olması
Strateji odaklı bütçeleme sisteminde eksikler bulunması
Planlanan mali kaynaklar ile bütçe gerçekleĢmeleri arasında uyumsuzluk olması
Ġç kontrol sisteminin yeni kuruluyor olması
Denetim sistemindeki eksiklikler
KOBĠ‟lere ulaĢmada güçlükler yaĢanması
MüĢteri memnuniyet ölçümünün veri tabanında yer alan ve destek alan iĢletmeler ile
sınırlı tutulmuĢ olması
Bilgi yönetim sistemlerinde bütünsel bir yapı olmaması, bilgi yönetim sistemindeki
eksiklikler
ĠĢlemlerin elektronik ortamda etkin olarak yapılamaması
KOBĠ Veri tabanının etkin kullanılmaması
Destek mekanizmalarının ihtiyaç analizi yapılmadan belirlenmesi
Desteklerin yarattığı etkinin sistematik olarak ölçülememesi
Personelin geleceğe yönelik hedefler doğrultusunda geliĢiminin sistematik olarak
planlanamaması
Yatay organizasyonel yapıdan dikey yapılanmaya eğilim artması
Hizmet içi eğitim yetersizliği
KurumsallaĢma yönünde eksiklikler olması
Kurumda Devlet Personel Sistemi‟ nde karĢılığı olmayan bazı kadroların bulunması
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
199
EKLER
Ek
1:
KOSGEB ve Ulusal Kurum ve KuruluĢlar Arasında Yapılan Protokoller
Listesi
Ek
2:
KOSGEB ve Uluslar arası Kurum ve KuruluĢlar Arasında Yapılan
Protokoller Listesi
Ek
3:
KOSGEB Sinerji Odakları Adres Listesi
Ek
4:
KOSGEB Hizmet Merkezleri Adres Listesi
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
200
Ek 1.
KOSGEB ve Ulusal Kurum ve KuruluĢlar Arasında Yapılan Protokoller Listesi
Sıra No.
Protokolün Adı
1
KOSGEB TĠKA ĠĢbirliği Protokolü
2
KOBĠ Ġhracatı Destekleme Kredi Protokolü ( Ziraat Bankası – Halk Bankası – Vakıflar
Bankası)
3
KOSGEB/GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı ĠĢbirliği Protokolü
4
KOSGEB Türk Telekomünikasyon A.ġ. ĠĢbirliği Protokolü
5
AB MEDA „Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü Projesi” Kapsamında ĠĢbirliği Yapılmasına Ait
Protokol
6
Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Uygulanacak GiriĢimci YetiĢtirme ĠĢbirliği Protokolü
7
KOSGEB-MPM ĠĢbirliği Protokolü
8
DPT-KOSGEB ĠĢbirliği Protokolü
9
KOSGEB
TÜRKKOBĠ Faaliyetlerinin ve Desteklerinin Tanıtımı Kapsamında Yerel
Televizyonlara Destek Protokolü
10
KOSGEB-Ġvedik OSB Arasındaki ĠĢbirliği Protokolü
11
KOSGEB-DPT-HM-STB ĠĢbirliği Protokolü
12
KOSGEB-URAK (Ulusal Rekabet AraĢtırmaları Kurumu) Mutabakat Protokolü
13
KOSGEB - Vakıfbank KOBĠ Kredi Destek Programı ek Protokolü
14
KOSGEB-TÜV (TÜV- Product Service–GMBH) ĠĢbirliği AnlaĢması
15
AB MEDA „Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü Projesi” Kapsamında Eğitici Adayların Ġstihdam
Edilmesine Ait TASEV-KOSGEB Protokolu
16
AB MEDA „Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü Projesi” Kapsamında Tasarım, Eğitim ĠĢbirliği
Protokolü
17
KOSGEB - Vakıfbank KOBĠ Kredi Destek Programı Ek Protokolü
18
KOSGEB-TOBB KOBĠ GeliĢtirme ve Destekleme ĠĢbirliği Protokolü
19
AB MEDA „Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü Projesi” Kapsamında Ġstanbul‟da Kurulacak Olan
Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü‟ne Ait ĠĢbirliği Protokolü
20
TURBO-PPP Brüksel Ofisi ÇalıĢma Düzeni ve Ġlgili Tarafların Yetki ve Sorumluluklarına
ĠliĢkin ĠĢbirliği Protokolü
21
BiliĢim Çırakları Projesi ĠĢbirliği Protokolü
22
BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi, KOSGEB Arasındaki ÖzelleĢtirme Sosyal Destek Projesi
Protokolü
23
MEB, ÇalıĢma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı, DPT MüsteĢarlığı, YÖK, TÜĠK, Türkiye
ĠĢverenler Konfederasyonu, MPM, TOBB, TESK, T.ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu ile
Mesleki Bilgi Rehberlik ve DanıĢmanlık ĠĢ Birliği Protokolü
24
KOSGEB -GASTEC CERTIFICATION ĠĢbirliği Protokolü
25
AB-MEDA Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü Projesi Kapsamında Eğitmen Görevlendirmesine
ait Protokol
26
PETKĠM KOSGEB ĠĢbirliği Protokolü
27
DĠE- KOSGEB ĠĢbirliği Protokolü
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
201
Sıra No.
Protokolün Adı
28
Kadınlar ve Gençlere Dekoratif ve Süsleme Amaçlı Cam Üretimde Ġstihdam Yaratma ve Aktif
ĠĢgücü Piyasası OluĢturma Projesi Protokolü
29
Kayıtlı Eleman Ġstihdamını TeĢvik Projesi KOSGEB-Vakıflar Bankası T.A.O. KOBĠ
Destekleme Protokolü
30
Kamu Ġhale Kurumu ile KOSGEB Arasında Kamu Alımlarına Yönelik ĠĢbirliği Yapılmasına
Dair Protokol
31
MEB ile Hazır Giyim Sektöründe Mesleki Eğitim ĠĢbirliği Ek 2 Protokolü
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
202
Ek 2.
KOSGEB ve Uluslar arası Kurum ve KuruluĢlar Arasında Yapılan Protokoller
Listesi
Sıra
No.
Protokolün Adı
1
KOSGEB / Rusya Federasyonu ile KOBĠ‟ler Arası ĠĢbirliği Protokolü
2
KOSGEB-ASME ile Mutabakat Zaptı (Singapur)
3
KOSGEB/SINOTECHMART ile Mutabakat Zaptı (Çin Halk Cumhuriyeti)
4
KOSGEB/ ĠSMEA iĠe iĢbirliği Protokolü (Ġsrail)
5
KOSGEB/ EOMMEX ile ĠĢbirliği Protokolü (Yunanistan)
6
KOSGEB /Agency of Republic of Kazahstan on Regulation of Natural Monopolies,
Fuard of Conpetitiveness anda Support of Small Business ile Mutabakat Zaptı
7
KOSGEB/TÜV Product Service GmbH ile ĠĢbirliği Protokolü (Almanya)
8
KOSGEB –STB / TRĠCON ( Global Contracting & Maintenance) arasında KOBĠ
Destek Programı Ortaklık AnlaĢması
9
KOSGEB/ Almanya Rheinland Pfalz Eyaleti Ekonomi Trafik Tarım ve ġarap
Üretimi Bakanlığı ĠĢbirliği Protokolü
10
Ġslam Sanayi Ticaret Odası ile Mutabakat Zaptı
11
KOSGEB/MÜSĠAD/BMVW (Almanya ) Mutabakat Zaptı
12
KOSGEB/ Rusya Federasyonu Küçük ĠĢletmeleri Destekleme Federal Fonu ile
ĠĢbirliği Protokolu
13
KOSGEB/ Rusya Federasyonu BaĢkortostan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve
Sanayi Bakanlığı arasında Protokol
14
KOSGEB /IPI-Ġtalya Sanayi TeĢvik Enstitüsü ile Mutabakat Zaptı
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
203
KOSGEB Sinerji Odakları Adres Listesi
1
Ġl/Ġlçe
Adapazarı T2
ĠĢbirliği
Yapılan
Ġlgili
Kur.
ĠGEM
TSO
Gebze
2
Afyon T2
TSO
EskiĢehir
3
Antalya T2
TSO
Denizli
4
Ankara T2
SO
Siteler
5
Aksaray T2
OSB
NevĢehir
6
Balıkesir T2
SO
Bursa
7
Bartın T2
TSO
Zongulda
k
8
Burdur Tip 1
TSO
Denizli
Sıra
No.
Ek 3.
ĠletiĢim Bilgileri
Muhatap KuruluĢ
Sinerji Odağı
Personel Ġsmi
ÇalıĢanları
Erkan Bulut
Sermet
Özkaraman
Musa BATI
Adres
Hanlı Merkez Mah. ġehit
OnbaĢı Zekeriya
Gözyuman Cad. 54060
Hanlı / Adapazarı
M.Zafer
Y.Doç.Tuğrul
Dumlupınar 2. Cd. 10
Sinanoğlu
Kandemir ġinasi Afyon
Durhan
Selda AkmaniĢ
ġükrü Yıldız
Kazım Özalp Cd. 2. Sk.
No:4 Antalya
Oya Görkmen
Cenk Yıldız
Atatürk Bulvarı No:193
(Vakıflar Gn.
Ankara
Md'den Geçici
görevli)
Ġlhan Çetin
Azra Toker
OSB 1 Cd. 2/A Aksaray
Himmet Karadal
Mustafa Engin
Yrd. Doç.Dr.
Kızılay C. Gaye Apt.
Akyüz
Burhan
Kat:4 Balıkesir
Aydemir
Mustafa ġaner
Özbey
Ela Uğur Asuman Arif Gök
YukarıçarĢı Cd.20/3
Aymutlu Özden
Bartın
Ekrem
BALOĞLU
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
Ġnönü Bulvarı No:130
Burdur
Telefon
0.264.291 03 00
Faks
0.264.2912424
E-Mail
[email protected]
0.272.213.56.57
0.272.213.56.60 infoafyontso.org.tr
0.242.248.99.00
0.242.244.27.89 [email protected]
0.312.417.12.00
0.312.4174370
t0.382.266.22.88
0.382.266.22.90 [email protected]
0.266.239.40.00
0.266.24302.20
0.378.227.10.46
0.378.228.20.66 [email protected]
0.248.234.62.05
0.248.233.67.34 [email protected]il.co
m
[email protected]
[email protected]
com
204
Sıra
No.
Ġl/Ġlçe
9 Çorlu T1
ĠĢbirliği
Yapılan
Ġlgili
Kur.
ĠGEM
TSO
Ġkitelli
ĠletiĢim Bilgileri
10
Diyarbakır T2 OSB
ġ.Urfa
Muhatap KuruluĢ
Sinerji Odağı
Personel Ġsmi
ÇalıĢanları
H. Nur
Faris Kocaman
SUCUKCU
Niyazi KAVAR
11
Erzincan T1
TSO
Erzurum
Ahmet Eskiyurt
12
Elazığ T2
TSO
Malatya
M.Mehmet
Karabulut
13
Giresun T2
TSO
Samsun
Merih MemiĢ
14
Hatay T1
ESOB
Adana
Tuğba Gölge
15
Isparta T2
TSO
Denizli
16
Ġzmir Aliağa
T1
OSB
izmir
Emir Cüneyt
Avcu
BaĢak Tırnaklı
17
Ġzmir T1
Ġzmir
Gökben Koca
18
Ġzmir T1
Atatürk
OSB
EBSO
Ġzmir
19
Ġzmir T1
ESOB
Ġzmir
BaĢak ÖZTAN
KARAÖZ
M.Zeki Ayduk
20
Ġzmir T1
KOBĠD Ġzmir
ER
21
Karaman T2
TSO
Konya
Nermin Arman
533.464.81.68
Ev:232.386.16.75
Behiye Kızılöz
Tuman
Adres
CamiatikMh. Kantarcı Sk.
No:14 Çorlu/Tekirdağ
Diyarbakır Valiliği
Diyarbakır
FevzipaĢa Cd. No:19
Erzincan
ÇarĢı Mah. Mimar Sinan
Cd. No:32 Elazığ
Abdülsamet
Doğançay
Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Orhan
Tülay Kurdoğlu
Sinan ġahin
Ġncedayı Sok.No:4
Giresun
KurtuluĢ Cd. No:87
Antakya
Ömer Ferda
Mimar Sinan Cd. No:29/A
Akyol
Isparta
Safiye Elvan
Atatürk Bulv. 372/1
Çetin
Alsancak / Ġzmir
Reyhan
Küçükbay
AraĢ.Gör. Birol
Mercan
Muhittin KoraĢ
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
M.Kemal Atatürk Bul.
No:42 Çiğili/Ġzmir
Cumhuriyet Bul. No:63
pasaport/Ġzmir
ġehit Fethi Bey Cad.
No:49 Pasaport/Ġzmir
Anadolu Cad. K:7 D:708
Tepekule Kongre ve ĠĢ
Merk.Bayraklı/Ġzmir
ĠsmetpaĢa Cad. No:11
Karaman
Telefon
0282.653.18.45
Faks
282.65135.10
E-Mail
[email protected]
0412.224.97.97
0.412.229.17.19
0.446.214.21.05
0.446.223.36.93 [email protected]
0.424.218.96.91
0.424.218.96.90 [email protected]
om
0.454.216.11.27
0.454.216.2641
[email protected]
0.326.215.20.11
0.326.21417.37
hataysicilmynet.com
0.246.232.94.96
0.246.218.10.16 [email protected]
0.232.483.23.94
0.232.463.35.11 [email protected]
0.232.376.71.76
0.232.376.71.00 [email protected]
0.232.484.80.46
0.232.489.07.90 infoege.ebso.org.tr
0.232.482.02.62
0.232.482.05.60 [email protected]
0.232.461.62.63
0.232.435.12.02 [email protected]
0.338.213.10.21/1 0.338.238.03.92 [email protected]
23
205
Sıra
No.
Ġl/Ġlçe
22 Kumluca T2
ĠĢbirliği
Yapılan
Ġlgili
Kur.
ĠGEM
TSO
Denizli
ĠletiĢim Bilgileri
Muhatap KuruluĢ
Sinerji Odağı
Personel Ġsmi
ÇalıĢanları
Mustafa Öztürk
Yrd. Dr. Pervin
BaĢaran
Abdullah
Duman
M.Egemen Mert
Deniz Soykan
Fatih Mahmutoğlu Osman KILIÇ
Özlem Ege
Ümran KertiĢ
Emrah Uncu
Erçetin
Murat Cengiz
Burak Pala
Celil Altunbilek
Senan Demirdal
23
24
Kocaeli T1
KırĢehir T2
TSO
TSO
Gebze
NevĢehir
25
Kütahya T2
TSO
EskiĢehir
26
27
Kırıkkale T1
Manisa T2
TSO
TSO
Siteler
Ġzmir
28
Muğla T1
TO
Aydın
29
Niğde T1
ESOB
NevĢehir
30
Nazilli T1
TO
Aydın
31
Osmaniye T1
TSO
Adana
Tuba Bozoğlan
32
Ostim T2
OSB
Ostim
Burcu Özbay
33
Rize T2
TSO
Trabzon
Hakkı ġeker
34
Sivas T2
TSO
Kayseri
Mutlu Türkoğlu
35
Siirt T1
TSO
ġ.Urfa
Selda Özkan
Güner Selçuk
Usta
Yrd. Doç. Dr.
Sadık Öncül
Bedrettin
BĠNBAY
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
Adres
Yenimahalle Gürbüzler
Sokak No:9/D Kumluca
Telefon
0.242.889.0707
Faks
E-Mail
0.242.889.07.10 [email protected]
Fuar Ġçi Ġzmit
Atatürk Cad. Tüccarlar
ĠĢhanı KırĢehir
Hükümet Cad. No:1/3
Kütahya
O. Tiryaki Cad. Kırıkkale
G.O.P. Cad. No:51 Manisa
0.262.321.90.70
0.386.213.11.86
0.262.3219070
0.386.213.6134
0.274.216.10.74
0.274.216.10.04 [email protected]
0.318.224.92.93
0.236.231.10.45
0.318.218.70.26 [email protected]
0.236.231.12.45 [email protected]
ġeyh Mh. Ġnönü Cad.
Mahmutoğlu ĠĢhanıK:2
MUĞLA
ġahinali Mah. Faik Ģahenk
Bulvarı ġefik Aydoğan
Apt.K:2 51100 Niğde
Karaçay Mah. ReĢit Galip
Cd. No:1 Nazilli / Aydın
Alibeyli Mah. Dr. Ahmet
Alkan Cad. No:3
Osmaniye
100. Yıl Bulvarı No:99
Ostim / Ankara
Atatürk Cad. No:359 Rize
252.214.11.22
252.214.71.21
0388.232.14.44
0.388.213.89.79 [email protected]
56.315.09.37
256.315.62.51
0.328.813.61.29
0.328.814.11.14 [email protected]@ttnet.net.tr
354.39.91
354.58.98
0.464.217.10.82
0.464.212.22.00 hakkı[email protected]
[email protected]
kirĢ[email protected]
[email protected]
m
[email protected]
Turgut Özal Bulvarı Sivas 0.346.223.19.58
0.346.221.22.37 [email protected]
Bahçelievler Mah.
A.Gaffar Okkan
Cad.No:32 SĠĠRT
0.484.223.40.97 [email protected]
0.484.223.12.03
206
Sıra
No.
Ġl/Ġlçe
36 UĢak T1
ĠĢbirliği
Yapılan
Ġlgili
Kur.
ĠGEM
TSO
Denizli
37
Yalova T2
TSO
Bursa
38
Yozgat T1
TSO
Çorum
ĠletiĢim Bilgileri
Muhatap KuruluĢ
Personel Ġsmi
Tolga Kaya
Himmet Ulusoy
Bülent Arıcı
Sinerji Odağı
ÇalıĢanları
Adres
Ġsmet PaĢa Cad. Çakaloz
Sk. No:1/4 UĢak
Telefon
0276.227.02.03212.13.78
Dr. Sema Çınar Dere Sokak No:14 Yalova 0.226.814.12.24
Ay
Belediye Hal C. No:11
54.212.11.21
Yozgat
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
Faks
E-Mail
0.276.215.20.93 [email protected]
0.226.812.17.82 [email protected]
354.212.18.29
207
KOSGEB MERKEZ ADRESLERĠ
Ek 4.
KOSGEB
ADANA ĠġLETME GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
YEġĠLOBA MAH.SANAYĠ SĠTESĠ
1150 / 58 SOKAK 34.BLOK NO:11/A
SEYHAN / ADANA
KOSGEB
ADANA BÖLGE SANAYĠ GELĠġTĠRME
MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
YEġĠLOBA MAH.SANAYĠ SĠTESĠ
1150 / 58 SOKAK34.BLOK NO:11/ A
KOSGEB
ANKARA SĠNCAN ĠġLETME GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
ANKARA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ
SĠNCAN DÖKÜMCÜLER SĠTESĠ 7.SOK.
SAMSUN DEVLET YOLU 1.CAD.88 / 1
DEMĠRCĠLER SĠTESĠ
SĠNCAN / ANKARA
SĠTELER / ANKARA
DIġKAPI / ANKARA
KOSGEB
AYDIN ĠġLETME GELĠġTĠRME MERKEZĠ
CEVAT DÜNDAR CAD.NO: 156
SEYHAN / ADANA
KOSGEB
ANKARA SĠTELER ĠġLETME
GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
KOSGEB
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKMER
A.Ü. ZĠRAAT FAKÜLTESĠ KAMPÜSÜ
KOSGEB
ANKARA OSTĠM ĠġLETME
GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
OSTĠM / ANKARA
KOSGEB
ANKARA ODTÜ TEKMER
ODTÜ KAMPÜSÜ
ANKARA
KOSGEB
ANKARA HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ
TEKMER
KOSGEB
GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜK
KAMPÜSÜ TEKNĠKOKULLAR
HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ BEYTEPE
KAMPÜSÜ T 1 BĠNASI
BEġEVLER / ANKARA
BEYTEPE / ANKARA
.
KOSGEB
BURSA ĠġLETME GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
KOSGEB
BURSA BÖLGE SANAYĠ GELĠġTĠRME
MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
BEġEVLER KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ
BEġEVLER KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ
NĠLÜFER / BURSA
NĠLÜFER / BURSA
KOSGEB
DENĠZLĠ ĠġLETME GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
KOSGEB
DENĠZLĠ PAMUKKALE ÜNV.
TEKMER
SÜMER MAH.Ġġ VE ĠġÇĠ BULMA
KURUMU
ZEMĠN KAT NO:38
BURSA CAD.NO:119 KAT 3
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ NO:7
KOSGEB BĠNASI
ÇORUM
DENĠZLĠ
AYDIN TĠCARET BORSASI BĠNASI
7.KAT
ATA MAH.DENĠZLĠ BULV.NO: 18
AYDIN
KOSGEB
ÇORUM BÖLGE SANAYĠ GELĠġTĠRME
MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
KOSGEB
ESKĠġEHĠR ĠġLETME GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ
TEKNOLOJĠ
BULV.Ġġ VE TĠCARET MERKEZĠ NO:26
ESKĠġEHĠR
KINIKLI /DENĠZLĠ
KOSGEB
ERZURUM BÖLGE SANAYĠ
GELĠġTĠRME
MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
KOSGEB
ESKĠġEHĠR BÖLGE SANAYĠ
GELĠġTĠRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ
TEKNOLOJĠ
BULV.Ġġ VE TĠCARET MERKEZĠ
NO:26
ORGANĠZE BÖLGESĠ YÖNETĠM CAD.
ERZURUM
ESKĠġEHĠR
KOSGEB
GAZĠANTEP ĠġLETME GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
KOSGEB
DĠYARBAKIR BÖLGE SANAYĠ
GELĠġTĠRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
ESKĠġEHĠR
KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ ANAFARTALAR
BULVARI
ġANLIURFA YOLU 8.KM TĠCARET
BORSASI BĠNASI 3.KAT
ġEHĠTKAMĠL / GAZĠANTEP
DĠYARBAKIR
KOSGEB
GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ TEKMER
GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ KAMPÜSÜ
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ YANI
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
ġAHĠNBEY / GAZĠANTEP
208
KOSGEB
GEBZE ĠġLETME GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
KOSGEB
GEBZE YTE TEKMER
ġEKERPINAR MEVKĠĠ TOSB ĠÇĠ
HONDA FABRĠKASI KARġISI
KOSGEB TEKMER BĠNASI GYTE
ÇAYIROVA KAMPÜSÜ
GEBZE / KOCAELĠ
GEBZE / KOCAELĠ
KOSGEB
ĠSTANBUL ĠKĠTELLĠ ĠġLETME GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
KOSGEB
ĠKĠTELLĠ BÖLGE SANAYĠ
GELĠġTĠRME
MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
ĠKĠTELLĠ ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ
ESKOOP SANAYĠ SĠTESĠ
ĠKĠTELLĠ / ĠSTANBUL
KOSGEB
ĠSTANBUL (ĠMES) BÖLGE SANAYĠ
GELĠġTĠRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
ĠMES SANAYĠ SĠTESĠ 308. SOK.C BLOK
NO:46
Y.DUDULLU / ĠSTANBUL
KOSGEB
ĠSTANBUL Y.T.Ü. TEKMER
BARBAROS BULV.YTÜ KAMPÜSÜ
YILDIZ – BEġĠKTAġ / ĠSTANBUL
KOSGEB
ĠZMĠR BÖLGE SANAYĠ GELĠġTĠRME
MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
KOSGEB
ĠSTANBUL (ĠMES) ĠġLETME
GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
ĠKĠTELLĠ / ĠSTANBUL
Y.DUDULLU / ĠSTANBUL
KOSGEB
ĠSTANBUL ĠTÜ TEKMER
KOSGEB BĠNASI Ġ.T.Ü. A BLOK
AYAZAĞA KAMPÜSÜ
MASLAK / ĠSTANBUL
KOSGEB
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ TEKMER
KOSGEB
ĠSTANBUL B.Ü. TEKMER
BOĞAZĠÇĠ ÜNV.KUZEY KAMPÜSÜ B
KAPISI BEBEK YOLU
HĠSARÜSTÜ / ĠSTANBUL
KOSGEB
ĠZMĠR ĠġLETME GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ AVCILAR
KAMPÜSÜ
ATATÜRK OSB 10013. SOK.NO: 1
AVCILAR / ĠSTANBUL
ÇĠĞLĠ / ĠZMĠR
KOSGEB
DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ
TEKMER
KOSGEB
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ EBSO TEKMER
ÇĠĞLĠ /ĠZMĠR
BUCA / ĠZMĠR
KOSGEB
K.MARAġ ĠġLETME GELĠġTĠRME
MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
KOSGEB
KAYSERĠ ĠġLETME GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
TRABZON CAD.TĠCARET BORSASI
BĠNASI ASMA KAT
YENĠ SANAYĠ CELALETTĠN
CAD.NO:54
KAHRAMANMARAġ
KOCASĠNAN / KAYSERĠ
KONYA
ÇÜNÜR / ISPARTA
ĠMES SANAYĠ SĠTESĠ 308.SOKAK
C BLOK NO:46
DOKUZ EYLÜL ÜNV. 9 ÇEġMELER
KAMPÜSÜ ADATEPE H.24.SOK.NO:2
ANKARA YOLU ÜZERĠ 6.KM BÜSAN
ORGANĠZE SANAYĠ SĠTESĠ KOSGEB CAD.
SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNV.BATI
KAMPÜSÜ
ĠKĠTELLĠ ORGANĠZE SANAYĠ
BÖLGESĠ
ESKOOP SANAYĠ SĠTESĠ
ATATÜRK OSB 10013. SOK.NO: 1
KOSGEB
KONYA ĠġLETME GELĠġTĠRME MERKEZĠ
KOSGEB
SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVESĠTESĠ
TEKMER
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ KAMPÜSÜ
BORNOVA / ĠZMĠR
KOSGEB
KAYSERĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ
TEKMER
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAMPÜSÜ
KAYSERĠ
KOSGEB
KONYA BÖLGE SANAYĠ GELĠġTĠRME
MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
KOSGEB
KONYA SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ
TEKMER
ANKARA YOLU ÜZERĠ 6.KM
BÜSAN ORGANĠZE SANAYĠ SĠTESĠ
KOSGEB CAD.
ALEADDĠN KEYKUBAT KAMPÜSÜ
TEKNOKENT BĠNASI 4.KAT
KONYA
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
SELÇUKLU / KONYA
209
KOSGEB
MALATYA BÖLGE SANAYĠ GELĠġTĠRME
MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
1.ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ĠDARE
MERKEZĠ PK.23
MALATYA
KOSGEB
SAMSUN ĠġLETME GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
KOSGEB
MERSĠN ĠġLETME GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
KOSGEB
NEVġEHĠR BÖLGE SANAYĠ GELĠġTĠRME
MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ ĠDARĠ BĠNASI
KAT: 1
LALE K.S.S HĠZMET BLOKLARI NO:4
NEVġEHĠR
MERSĠN
KOSGEB
ORDU BÖLGE SANAYĠ GELĠġTĠRME
MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
KOSGEB
SAMSUN 19 MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ
TEKMER
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ
SOSYAL TESĠS ALANIPK.29
HACI MĠKTAT MAH.CEMAL GÜRSEL
CAD.GĠRESUN TĠCARET VE SANAYĠ
ODASI BĠNASI 3.KAT
19 MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ KURUPELĠT
KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK BĠNASI KARġISI
KUTLUKENT / SAMSUN
GĠRESUN
KURUPELĠT / SAMSUN
KOSGEB
ġANLIURFA ĠġLETME GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
KOSGEB
TRABZON ĠġLETME GELĠġTĠRME
MERKEZĠ
KOSGEB
TRABZON KTÜ TEKMER
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 1.CAD.
PAZARKAPI MAH.SAHĠL CAD.NO:103
TSO BĠNASI KAT 6
ġANLIURFA
KOSGEB
VAN BÖLGE SANAYĠ GELĠġTĠRME
MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
ERCĠġ KARAYOLU ÜZERĠ 3.KM
YENĠ KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ
KOOPERATĠF BĠNASI KAT:1
TRABZON
KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
MĠMARLIK BÖLÜMÜ ZEMĠN KAT
TRABZON
KOSGEB
ZONGULDAK BÖLGE SANAYĠ
GELĠġTĠRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
KOSGEB
DĠYARBAKIR BÖLGE SANAYĠ
GELĠġTĠRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
DEVREK CAD.ÇAYDAMAR MAH.
ġANLIURFA YOLU 8.KM TĠCARET
BORSASI BĠNASI 3.KAT
ÇAYDAMAR / ZONGULDAK
DĠYARBAKIR
VAN
KOSGEB 2006 YILI FAALİYET RAPORU
210

Benzer belgeler