Karar belgesini pdf formatında görmek için tıklayınız.

Yorumlar

Transkript

Karar belgesini pdf formatında görmek için tıklayınız.
| \-.
gAII,GITAY
ON]]iRiNCi HUI(UK DAIR,ES I
KARAB
F_$4S.
2004114019
ivlAHKI'MESi
GLT'IU
SAYISI
DAVACI
20061499
YAR'CI'['AY KARARI
:istanbul 2.Iikri ve Srnai ltaklar ]:Iukuk Mahlcetr:Lesi
:01 ,07.2002\
.,20a4166-2,0041t14
Vekili:Av.
VekilirAv.
:
DAVALI
.Iaraflar a]'asmda goriilen clavarla istantlrri
2.F
lkri ve
Sr.nai l:Iaktar I-ILrkul< Mahlreme:si,n.cc
durulrnalt
as.zt>ct+tttq sayrh kararrn Yar5;rra1"ca incelenmesi
""^iooai
iqin belirleracn 9]-'''-o^nL^-nnttiinde taral
',iir"."l?,di.ii6a'r"rrri
oiarak clavacr tarafindan it;;;;$ oimalda' <{ur''rqina
'1
ka|ar verildikten'
evrak iizerind']1r yapllmasrna
rvukatlan tebligata ragmen gelmediiinclen. telkikatrn
i-Iakirni
't11
dava dosiyasn iEin Texkik
temyiz dilekqesinin de siiresinels u",.itaigi anla$rlclk[an,
yine dosya igerisind,;ki dilekqe, layihalal, durusrna
Larafindan cliizenlenen ,opo, ,ilnt*nlaitie,r r,e
rqin gereBi g'6ri'iEii'iiip' diiqtiniildl't:
tutanaklan ve tilm belgeler okrrnup incr:lcnclikten sonra
yrliklenerek lcull;rnrlan ha:ztr
Davacr vekili, mtvekjcilinin GSM operarsr.lednin kr:ntor
'JtloterliAinin
yonetik bir pioje r"'rettiSini, bu clr"rrurnr-rn .
-;;;Ilrry"
kartlarrnda kontdr ftanslbrin,l
davzrLt
davaprntn
bilahere
ecliklifirj,
lespit
ite
numaral'tutzrnak
tarih ve
bir g'k hez gilri)qen daval girlcetin lronuya
qirkete mail yolu ile pro; *yi ,,ntittgt'r, nriirrekkili i1e
ciaval 6ir{<.etin daha sotua mrivekkiline air
hakim olduktan.o*o *u*kkilini f,ir da6a aramacir$nr,
ka.rpanyasr 'baqlatttf;tnt'
ptrj"vi t""oi.ire ait gibi'.pi*voao i1k vc tel<" nitelendinnesi ile.eklam
gerefinc;e eser niteli[inde olr-1r:[unu'
mrivekkilince ilk ve tek otarair tasarlairan bu clLuumr.rn FSBI{',nu
dai/aLl larafin yanrt vermedi$ini
mali ve manevi iraklarn i.o*o-u*t ytlniirLde giinciorilen ihtamam*,ye
" I(o1lor Ta.rlanslbr Projesi'he ii'i6hir hakkrmrr tespitirLi' clavacntttt
ileri si1rerek, davact n
. haklanna ydnelik tecaviizi!] ref i ve gerekli (liEer tedbiflelin ahitntastnt l'alep ve dava etrrri[tir'
miivel<kjli
Daval vekiii, f.orrtol. t,.unrfe.ilapn',a irikam sa$layan serviriin 08,07 2{)03.talihjnde
.,.sirket abonelerinin hizmetine sun,rldu.gu:nu, batrsi geqen servisjrr rniiveld<i1i. qi::ketiir zalen
r-rygulama da
gtlncleminde ve gahgmalan arastn,la olan bir servis olmakla, birlikt.r:, olijinai bir
isinli operatiirde oLduSu 5iibi Dtinya'nrn pek gok v*rinde
'dakl
ilmadrgrn,
iizr:r'ine
benzer servisin uygulanchprnr, girltet gai.Lqanlart i1e abonelercien geien yofun talep
eset
miivekkilince bu servisin hizmete l{onuldltiunu, davaclntn nr:terde t;espit euit'di$i linsrisun
niteliginde olmadrfrni savunarak, davamn lerddlni i$tomi$tir'
ait bir
M.ahlcemeoe iddia, sarrunrna ve dosya kapsamlra g<ire, da.vactmn telii'hakkr kendisine
bir
a5rlk
I miiqteri hizme;tlerine ilettigi, fikirlerin herkese
fikri oldufunu 14.04.2003 tadhinde
-"
"'de
geligtililebilecefiine d.air davalnrn bilgi verdiSi, esasen
platform olan -gok
iavahml kurdu[n sistem ile onerileri ahp c,eserleraclirdifii, ibraz edilen belgelere gdre davacrdaii
krtrilqtden
clahe d!s-e, ?3,01,2001, 01.09.2001. 10.0,1,2(1Q2, \:1.062002 gltri lrrihlerdp, n,uhlQlif
qahslar
baqka
r;lduSu
iddiasryla.
ail
teni-., On"iifei ald.rgi, korLtdr trarsferi fila'inin kendisine
likrin lxrk genel
tarafrndan aqrlan davalanu tla oldugu, 6te :/andan., dilvactntn nolerde tt:spit etlirdifli
es_erinde bLrlunnrast
ve soy.ut bir.qekiicle belirtilclili, baslr bil onrel< i1e agrklandrfr, bu hali il.e bir fikir
gereken kriterden yoksun olup, korunmayr gerektiren birJ,husu:r bulunrnacl[t gelekgesiyle, ciavanin
reddine karar verilmirstit'.
20041r4a$
2006t499
s(2)
Karar, davact tarafindan temyiz edilmi$tir.
Dava dosyasl iqerisindeki tilgi u,, trelgelere, mahkeme lEaLan'rn ger:ekqesinde dayaulan
:bi1ydn bulunmamasl a g6l'e,
cleliilerin tartqtilp, dejierlenclirilmesinde usrul ve y4saya ay1c6
yerinde
'--...davacrmn ltim temyiz itirazlar'l
nerlerrlerden dolayt, davacttrtn biitfln temyiz itirazlanntn
SONUe: iukanda
^prLi*utr
reddiyle usul ve kannna uygun bu1unan hiikmiin ONANMASn{A, taraf vekilleri duruqmaya
gelmediginden, Ouruqma veldlilk iicrethin tajrdirine yer olmadrSma, arragrda yazih.bakiyo 2' 10 Y'l'L'
iemyiz iXam harcrnrn ternyiz eclenden almgrasrna, 24.0I.2006 tarihinde oybirliliyle karar verildi.
clegildir.
I
Baqkan
Yurdaer Ozdilek
12.20 H
10.10 PH.
2.10 BK
26.0t.2445 S.B
_
uye
L.Yavuz
Ov.9
A.Ozgan
S.Akbulut
''lr,r;+"
L*-:;,_
Uv"
H.tlo$kun
VI'RDIGI KARARDIII.
ESAS NO
KARARNO
DAVA
:
:
:
200416ti
200+/l14
]I-tl\Vi,Zl.n'r
DAVATAzuFII :
KAI{AIITARiHI :'
RF'l 'i
,27.A1 .241J4
0'7.07.20A4
I_Ar.
H
lt
I)avaci
t
tzLrihinilc
. vei<ili. mtlvekkilini:n
tesbit
olduBunu
Notefiigine baqvurarak l(oni6r I'ransferi Projcsinin ke;nclisine ait
A $' ye agthlad'tptnt'
ettir:digini, lrail yolu ile bu projeyi davah
sorua baglanttrl]rr
daha
ancak
bi1gi
alrndriiru
proie
dolayh
ile ilgili
bir kJg kez a,.anzuak
tarnparr.yasr ile
reldam
bir
kopaniarai< mtiracaatlagna karg;i r verilmedifini, bilahare biiytik
projenin
l'ikir vr] Sanal
piyasaya stlrdilgiinii, rnitveks'ili l.inaftndan tasatltrrtan bu
projeyi
'Es.r,leri -Kununu
kapsarornda olrlupunu, projenin dlnyada illi ve teJr oJ.dufiunu, deva]tntn
haklarul ihlal etmesi leel.eniyle, ilncelitile hakkr mn tespiti, tru hakka yoneiilr tecavliziin re fir.ri
vc rerekl j tedbifltrrin alrtul.'trstnt trlcp elrnigljr'
<trinyadaki
Davah vrd<i1i nttivekkilinin abrlnelerinitr ihtiyaq:Laritrl ve
uygulamalarr gcizlemleyip, deferiendirrJifini, hontor Lransferi .t-:lYfi..1si1 ']" * ut
zaman6rr gairgmalat yaptr[rm, brL sisferri kuratrilmek igin tekrLo
loj i1.
"P1lyRPC" a]tyapls'nr
gergekleEtirdigini, s"tvisin llzibitite qa[pmalarnrn yapridriirnr, ben:rer rwgulamalartu ba5kr,
itt(eterA" mevcut olt'iu!,gnu, uygr.rlanan Si:rek1i iyileqtirme Sisti:mirre (SiS) abonelerden ve
galganlarclan ayu kor:ir,Ja sayrsrz baglur:n olclufunu, bu ledr:r e cl.avnetirlu orjinal bir fikli
o1*u,15rnt, eserrle olmasr gereken objektif vo subj ektif k:o6rr1[alt l;agtmachfltut, bu neilenle
davanrn reddi gerekti[ini savr"rnntuqb:r '
DELMEIT" vE OjIREI<CE /
I
0.500.000.TL TEBT.I(jA
l
GllJLXlJ
iS'IANBUL 2. FiKRi VE SJINA]
I-IAKLAR 1ruX U I\. MAJ I.f \4 LSI
1
:
i
:2.
ESAS NO
KARARNO
SAYFA NO
2.044166
20041114
kontdr sayrsrln diigi-iriilrnesi karqr taraf evet'; basinca kontoriin yiiklennesi ve di[er hattrn
kullamlmasr nedeniyle 1 veya 2 kont0runiin dii;ilriilmesi yoir"mcla t,mek. ver:ilmi$tir.
I)avacrm le:lif hak-trr kendisine ait. bir fikri oldufunr
hcrkese agrk bil plirttbr:rn oian --hizme,tleri?6i1-eiiifi.,'ciavalirliii,'fikirlrrin
miiqteri
de
' de geli$tililebilecefile dair bilgi ve,r:clifi,,_e;raqen.dav4ltmu kntdu!,u
sistem iie dnerileri alrp defleriendirdi[:uri, ibraz edilen belgelere 11iile davacrdal Eoh claha diroe
23.01".2001, 0i.09.2001, 10 Ooak20Cr2, 17 .06.2002 gibi iarihlolde mnhteh]i f,liilerdcn benzer
6nerl1ol alrndrfr anlagtlmaktadtr. JMahtei'nemi.zde gdrr.ilen, kontdr tralisfed fikrinin
kenrlisine ait oldrifu iddiasryla drfier gaiuslar: tatafindan aErian lagka davtr]nr da nlcvcutlor.
FIer ne kadar yasiu:nn adr lrilcir ve Sanat llserlori Kanunu ise de, 'ya.sa il': kon:tran fikr:in lceirdisi
deEil, tikrin biiriindiiEu lr}"i1 , buska t,il ocyj;,le fikrin ii{hd-s p.rzrr!in l).rv.rcriirri,-uotelJe
tespit ettirdifi fikir qok genei ve soyrLt bir gekilde belitilmil;, basit b.ir ornek]e a5:rklantlt;br.
Bir lhkir eserinde buluru:rasi gereken icilerlelden yoksundur, liorunmayr gelektiren bil husus
mevcut olmamakla dnvarur reddi gereirn:rigtir
[l UK[] N'l
'
Davamr rerldine,
K.arar lalilLinde )4r'iirliilde bu.luna;n 1-ra.r9lar tarifesi gerelinoe
hesap olulan 10.100.000.1'L red harcrmrt davactcian tahsiline, pe$in yalal harcm mahsubuna,
Davah tarafrndalr yaptlaa I 0.50(1.000.'lL yargrlan:rn p,:iderinln
davacrdan ahnarak davalrya verihresine,
Karar lnli.niude 1'Liriirliikte bulunan avukartirk ilcret tarifesr
gerefince hesap o.iuneu, 1. 100.000.0 ]0.1'L maktu vekallet tjcretinin davactdan alitral ak
davahya veriltnesine,
Davacrnm yaptrfir yargllamn. giderlr:rilin kendi iiz-erinde
brrakrlmasrna,
'Iaraf vekilletinin huzuruncla, ten:lyizi lr:abil
verildi,07.07.2004
^til
/v\
V
HARC
BEYANI--
OO.O()O,TL
1
O,
1
0. 1 00.000.T1.
1
/
KAId{Id FIARCI
PE$iN]ltA1{c_ /
00.000
DAVALI
GipijRi -_*_l
I'
10.500.000,T1 I EBLj(iA
UlDLir_'
oln.ratr:
iizere karar