General Catalogue

Transkript

General Catalogue
ABCCD01012011
Battalgazi Cad. No:19 34887 Samand›ra - Sancaktepe / ISTANBUL
Tel: +90 216 311 47 00 Fax: +90 216 311 47 05 E-Mail: [email protected]
Tel: +90 216 311 56 38 Fax: +90 216 311 56 37 E-Mail: [email protected]
CEDETAŞ GRUBU
Neden B‹Z...
•Yarım asırlık tecrübe, bilgi ve donanım
•Markası ve ürünleri ile sektörde kazanılmıfl güven
•Avrupa ve Türk standartları ile yang›n yönetmeli¤ine uygun üretim
•TSE ve KEMA tarafından belgelendirilmifl, teyid edilmifl yüksek kalite
•Toplam Kalite Yönetim standartı ISO9001:2008 uygun ve UKAS tarafından
denetlenen ürün ve hizmet
•Sanayi Bakanlı¤ı tarafından onaylanmıfl resmi garanti belgesi ile ürünle sunulan
güven
•Türk Standartları Ensitütüsü tarafından belgelendirilmifl, teyid edilmifl hızlı ve
kaliteli teknik servis
•Uzun yıllar boyunca sektörde hizmet ve üretiminin devamlılı¤ını sa¤layan %98
müflteri memnuniyeti
•‹htiyaç duydu¤unuzda soru ve sorunlarınıza cevap ve çözüm bulabilece¤iniz
uzman kadro
•Yüzlerce projede tercih edilerek oluflturulmufl genifl referans listesi
•Güncel teknolojilere paralel ürün gelifltirme ve üretim
•Her türlü projelerinize cevap verebilecek genifl ve çeflitli ürün gamı
•Projelerinizde ihtiyaç duydu¤unuz, özel istek ve ihtiyaçlarınız için size
özel tasarım ve üretim
CEDETAfi Elektromekanik San. ve Tic. A.fi. ve ABC ENSER Otomasyon ve Güvenlik Teknolojileri San. Tic. A.fi. CEDETAfi grubu üyesidir. Bu katalog 01/01/2011 tarihinden itibaren geçerlidir.
CEDETAfi Elektromekanik San. ve Tic. A.fi. ve ABC ENSER Otomasyon ve Güvenlik Teknolojileri San. Tic. A.fi. ürünler üzerinde performans, ebatlar, renk ve malzeme ile ilgili haber vermeksizin
de¤ifliklikler yapabilir. fiekiller yükümlülük getirmez. Bas›m hatalar›ndan CEDETAfi Elektromekanik San. ve Tic. A.fi. ve ABC ENSER Otomasyon ve Güvenlik Teknolojileri San. Tic. A.fi. sorumlu
tutulamaz. Herhangi bir flekilde yeniden basma veya ço¤altma CEDETAfi Elektromekanik San. ve Tic. A.fi. ve ABC ENSER Otomasyon ve Güvenlik Teknolojileri San. Tic. A.fi. taraf›ndan yaz›l› izin
almadan yap›lamaz. Copyright©2011 CEDETAfi Elektromekanik San. ve Tic. A.fi. ve ABC ENSER Otomasyon ve Güvenlik Teknolojileri San. Tic. A.fi.
CEDETAfi, Elektromekanik alanında Tasarım, Müflavirlik ve Mühendislik yapmak
üzere 1958 yılında kurulmufl ve Cedetafl Elektrik adı ile faaliyete bafllamıfltır.
1974 yılında Cedetafl Elektrik, Cedetafl Mühendislik ve Müflavirlik Ltd. fiti. adı
altında flirketleflmifl, 52 yılı aflan ifl geçmiflinde projeye özgü mühendislik çözüm
ve uygulamaları ile elektroteknik sektöründe birçok projeye imza atmıfltır.
1982 yılında bafllayan elektrik ve elektromekanik üretim faaliyetlerine 1986
yılından itibaren Cedetafl Elektromekanik San. ve Tic. A.fi. bünyesinde devam
etmektedir. Acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürleri, üniteleri,
alçak gerilim, orta gerilim ve otomasyon panoları üretimini her yıl daha da
gelifltirerek sektörde önder firma konumuna yerleflmifltir.
Yurt dıflında Ortado¤u, Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Afrika dahil dünyanın
27 ülkesinin bir çok flehirlerinde sayısız projeleri baflarıyla tamamlamıfltır.
Hizmet ve kalitesiyle bir dünya markası olma hedefine hızlı ve emin bir flekilde
yürümeye devam etmektedir.
Aydınlatma sektöründe projelendirme, danıflmanlık, uygulama tasarım ve
üretim tecrübesiyle, ürünleri yurtiçi ve yurtdıflında gökdelen, otel, alıflverifl
merkezi, ifl merkezi, ticaret merkezi, banka, fabrika, üretim tesisi, iflletme
tesisi, enerji üretim tesisisi, hastane, askeri bina, okul gibi kamu binaları dahil
bir çok yapılarda hizmet vermifl ve ürünleri tercih edilmifltir.
CEDETAfi fi‹RKETLER GRUBU’nun bir üyesi olan ABC ENSER A.fi 1975 yılında
kurulmufltur.
Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri, Gaz Algılama, Çevre Güvenlik, Kartlı
Geçifl, Kamera Kontrol, Merkezi Saat, Seslendirme ve Uydu Yayın Sistemlerinde
uzmanlaflan kadromuz, ilgili ürünlerin Türkiye mümessilli¤inin yanı sıra,
uygulamaları için Mühendislik ve Proje Hizmetleri ile Satıfl sonrası Bakım ve
Arıza Servisi Teknik Deste¤ini de vermektedir.
fiirketimizin amacı; Yangın ve Güvenlik sistemleri konularında kullanıcı
ihtiyaçlarına cevap verecek “Ürün ve mühendislik çözümlerini”sektöre
sunmaktır.
Hedef pazarı içinde yer alan hastaneler, endüstriyel tesisler, okullar,
havalimanları, askeri binalar, bankalar, alıflverifl merkezleri vb. tüm mahallerde
firmamızın pek çok referansı bulunmaktadır.
1
‹Ç‹NDEK‹LER
3
ADRESLENEB‹L‹R AC‹L DURUM AYDINLATMA S‹STEMLER‹
YANGIN ALGILAMA VE SÖNDÜRME S‹STEMLER‹
4-5
B‹LG‹ VE YÖNLEND‹RME ARMATÜRLER‹ (LED - FLÜORESAN)
6-7
AC‹L DURUM AYDINLATMA ARMATÜRLER‹
8
AC‹L AYDINLATMA DÖNÜfiTÜRME ÜN‹TELER‹
9
GAZ ALGILAMA S‹STEMLER‹
10
CCTV S‹STEMLER‹
11
KARTLI GEÇ‹fi S‹STEM‹
12
YILDIRIMDAN KORUNMA, YANGINDAN KORUNMA VE TES‹SAT ÜRÜNLER‹
13
MERKEZ‹ SAAT S‹STEMLER‹
14
SINIR GÜVENL‹K VE HIRSIZ ‹HBAR S‹STEMLER‹
15
SESLEND‹RME VE UYDU S‹STEMLER‹
16
PANO S‹STEMLER‹
17
18 - 19 - 20
REFERANSLARIMIZ
21
KAL‹TE BELGELER‹M‹Z
2
ADRESLENEB‹L‹R AC‹L DURUM AYDINLATMA S‹STEMLER‹
BESLEME DURUMU
fiebekeden besleme
Bataryadan beslenme
BATARYA DURUMU
Batarya sa¤lam
Batarya ar›zal›
Batarya flarj durumu
Batarya deflarj süresi
LAMBA DURUMU
Lamba sa¤lam
Lamba ar›zal›
Lamba’n›n acil kullan›m süresi
Lamba’n›n toplam yanma süresi
STANDART UYGULAMALARDA KARfiILANAN SORUNLAR
• Kifli veya ekip bulundurma zorunlulu¤u sebebi ile yüksek iflletim maliyeti
• Cihaz ar›zalar›na an›nda müdahale edilmemesi
• Olas› ar›zalar›n önceden tespit edilememesi
• Düzgün raporlama yap›lamamas›
• Bina iflletim sistemi ile uyumsuzluk
ADRESLENEB‹L‹R AC‹L DURUM AYDINLATMA S‹STEM‹ AVANTAJLARI
• Tüm cihazlar›n tek merkezden izlenmesi
• Bütün armatürlerin veya seçilen bir armatürün merkezden batarya lamba,
elektronik kart testlerinin yap›labilmesi
• Minimum bak›m personeli ile düflük iflletim maliyeti
• Yönetmeliklere uygun çal›flma
• Bina iflletim sistemi ile entegrasyon imkan›
3
YANGIN ALGILAMA VE SÖNDÜRME S‹STEMLER‹
Gerçeklefltirmekte oldu¤umuz projeleri NFPA 72 ve EN.54 gibi uluslararas›
standartlara göre dizayn etmekte, ayr›ca projelerde UL, FM, AFNOR, LPCB
vb. uluslararas› onaylara sahip ürünler kullanmaktay›z.
Ürün yelpazesi içinde hem
konvansiyonel hemde
analog adresli sistemler
yer almaktad›r.
Analog adresli sistemler
genellikle dedektör
say›s›n›n çok oldu¤u
projelerde tercih
edilirken, konvansiyonel
sistemler ise küçük
kapsaml› mahaller için
tercih edilmektedir.
4
YANGIN ALGILAMA VE SÖNDÜRME S‹STEMLER‹
Analog adresli sistemlerimizde ise paneller 1 loop’dan 10 loop’a kadar
geniflleyebilmekte, 99 adres kapasitesinden 3180 adres kapasitesine kadar
ç›kabilmektedir. RS-485 Network durumunda 1’i master 7’si slave 8 panel,
peer to peer network durumunda ise 100 panele kadar geniflleyebilme imkan›
vard›r.
Firmam›z ayr›ca sabit gazl› söndürme sistemleri de sa¤lamaktad›r. Otomatik
sabit gazl› söndürme sistemi bir yang›n alg›lama paneli taraf›ndan alg›lanan
alarm bilgisinin otomatik olarak yang›n tüplerini boflaltmas› olarak tan›mlanmaktad›r.
De¤iflik uygulamalar için halon alternatifi FM200 (HFC227ea), Argon, FE13
gazlar› yada CO2 gaz› kullan›lmaktad›r.
Özel bir software yaz›l›m ile gazl› söndürme sistemi projelerinin hidrolik
hesaplar›n›n yap›lmaktad›r.
5
B‹LG‹ VE YÖNLEND‹RME ARMATÜRLER‹
(LED AYDINLATMALI)
Acil durumda panik halindeki insanlar›n en k›sa yoldan ve en k›sa sürede
binay› terk edebilmesini sa¤lamak için acil ç›k›fllara do¤ru yönlendiren
armatürlerdir. Normal koflullarda al›flverifl merkezleri, ifl merkezleri,
hastaneler, oteller gibi büyük ve çok girifl-ç›k›fll› binalarda insanlar›n kolayl›kla
ç›k›fllar›n› bulmas›na olanak sa¤lar. Ayn› zamanda farkl› flekillerle de¤iflik
bilgilendirme içinde kullan›labilir.
Enerji tasarrufu sa¤lamalar› ve uzun kullan›m ömürleri ile ön plana ç›kan
LED Ayd›nlatmal› bilgi ve yönlendirme armatürleri;
• Prestij
• Nova
• Füzyon
• Mini Klasik
Serileri ile sürekli çal›flma modunda tek-çift yüz kullan›m›, duvara veya tavana
farkl› montaj seçenekleri ile ihtiyac›n›za uygun ürünler sunmaktad›r.
6
B‹LG‹ VE YÖNLEND‹RME ARMATÜRLER‹
(FLÜORESAN AYDINLATMALI)
Bilgi ve yönlendirme armatürlerimiz kalite standartlar› ve yang›n
yönetmeliklerine uygun flekilde fabrikam›zda tamamen yerli üretim olarak
sektörün hizmetine sunulmaktad›r. Armatürlerimizde TSE ve KEMA ürün
belgeleri bulunmaktad›r.
8 Watt flüoresan lamba ile ayd›nlatmal› bilgi ve yönlendirme armatürleri;
• Alto
• Soft
• Kandil
• Klasik
Serileri ile sürekli modda acil ve flebekede çal›flma imkân›, tek - çift yüz
kullan›m›, 1-2-3 saat yanma süresi seçenekleri sunmaktad›r.
7
AC‹L DURUM AYDINLATMA ARMATÜRLER‹
Acil ayd›nlatma normal flartlarda gereksinimi hissedilen bir ayd›nlatma türü
olmay›p, yang›n, deprem, terör, sabotaj vb. ola¤anüstü flartlarda veya bir
ar›za durumunda devreye giren bir ayd›nlatma çeflididir. Acil ayd›nlatma
sistemi binada gerekti¤i flekilde çal›flmal›, binada bulunan kimselerin h›zl›
ve emniyetli bir flekilde tahliye edilmesini sa¤layarak can ve mal kay›plar›n›n
önlenmesi sa¤lanmal›d›r. Bunun yan›nda acil ayd›nlatma riskli alanlarda
oluflabilecek kazalar› önleyerek, yang›n alarm ve söndürme cihazlar› ile
ilkyard›m donan›m›na kolay eriflilmesine olanak vermelidir.
Acil durum ayd›nlatma armatürleri kullan›lan lamba seçeneklerine göre iki
gruba ayr›l›r.
Flüoresanl› modeller
* Marina
* Mini Alto
* Magic
Serilerini içermekte olup afl›r› flarj ve deflarja karfl› koruma, flebeke ve flarj
göstergesi, 1-2-3 Saat yanma süresi seçenekleri sunmaktad›r.
Halojen Lambal› modeller: Fener Serisi
Sanayi s›n›f› yüksek dayan›kl›l›¤a sahip, bak›m gerektirmeyen kuru tip akülü
tek ve çift lamba ile 20-35 ve 50 Watt seçenekleri bulunmaktad›r.
8
AC‹L AYDINLATMA DÖNÜfiTÜRME ÜN‹TELER‹
Binalarda ayr›ca armatür kullan›m›na gerek duymadan mevcut armatürlere
montaj edilerek acil durum ayd›nlatma sa¤layan bir üründür. Armatür normal
koflularda çal›flmas›na devam ederken enerjisi kesildi¤inde acil durum
ayd›nlatma armatürü gibi çal›flarak 1-2 veya 3 saat süreli ayd›nlatma
sa¤layabilmektedir.
Flüoresan, halojen veya 220V ampullerde çal›flan armatürlere uygulanabilen
farkl› modelleri mevcuttur.
*CCL
*CCC
*CCH
*CCEAC
Lineer ve dört uçlu kompakt flüoresanl› lambalar
‹ki uçlu kompakt flüoresan lambalar
12 Volt halojen lambalar
220 Volt lambalar için kullan›lmaktad›r.
9
GAZ ALGILAMA S‹STEMLER‹
Konut ve endüstriyel tesisler için gaz alg›lama sistemleri konusunda genifl
bir ürün yelpazesine sahip olan firmam›z, sabit sistemler ve tafl›nabilir
sistemler olarak 2 ürün bafll›¤› alt›nda çal›flmaktad›r.
Sabit sistemlerde kontrol panelinin kapasitesi 1 kanaldan 64 kanala kadar
ç›kabilmektedir. Patlay›c› (explosive), oksijen-toxic gazlar› alg›layan
sistemlerin yan› s›ra çoklu gaz ve baca gaz› alg›lama sistemleri ve toz
analizörleri bulunmakta olup bu sistemler ile personel, ifl ve çevre güvenli¤i
maksimum ölçüde sa¤lanmaktad›r.
Firmam›z standart endüstriyel veya ex-proof tipte patlay›c› ve zehirli gaz
dedektörlerini, ister kendi kontrol üniteleri ile, ister yang›n ve güvenlik
sistemleri ile entegre olarak çal›flacak flekilde tasarlamakta ve
uygulamaktad›r.
10
CCTV S‹STEMLER‹
Firmam›z birkaç kamera ve monitörden oluflan basit çözümlerden bafllayarak,
h›zl› dome kameralar, IP kameralar, matrix ve multiplexerlar, dijitalkay›t ve
remote görüntü aktar›m sistemlerinin yer ald›¤› genifl bir ürün yelpazesine
sahiptir. CCTV ürün gam›nda sundu¤umuz ürünlerimiz, sektöründe lider
markalardan oluflmaktad›r.
Çözümlerimiz standart D1 çözünürlükten, 10 Megapiksel çözünürlü¤e ve
panoramik özellikli kameralara kadar, merkezde IP NVR –DVR yaz›l›m ve
donan›m çözümlerine, uzun süreli ve performansl› depolama ve yönetim
sistemlerine kadar çeflitlilik göstermektedir.
Analog ve IP CCTV projelerinde ihtiyaç duydu¤u bütün ürün, aksesuar, yaz›l›m
ve donan›m çözümlerini sunabilmekteyiz. Endüstriyel uygulamalar için s›cak
ortamlara uygun, patlamaya, yanmaya karfl› özel (Ex-proof) kameralar, özel
ve devlet kurumlar›na ve güvenli¤in, kay›tta detay›n önemli oldu¤u projelere
özel farkl› çözünürlükleri farkl› bütçelere uygun alternatifler ile sunmaktay›z.
Onlarca, hatta yüzlerce kamera kaydedebilecek ve efektif olarak yönetebilecek
merkez çözümleri ve projelendirmelerini sizinle beraber yapmaktay›z.
11
KARTLI GEÇ‹fi S‹STEMLER‹
Firmam›z idari binalar, hapishaneler, endüstrüyel
tesisler vb. güvenli¤in ön planda oldu¤u projelerde belirli
kap›lardan sadece yetkili kiflilere geçifl imkan› sa¤layan
kartl› girifl sistemleri kullanmaktad›r. Hangi kap›lardan
kimin ne zaman geçti¤ini kontrol edebilme,geçifllerin
kiflilere göre s›n›rland›r›labilmesi yap›labilmektedir.
PC ve özel yaz›l›m sayesinde tüm sistemin kontrolü bir
yaz›l›m üstünden yap›labilmektedir. Proximity, magstripe, wiegand, mifare, finger-print vb. gibi pek çok kart
teknolojisi mevcutdur. 96 kap›ya kadar tek bir kontrolör
üstünden kontrol imkan›, network durumunda ise
binlerce kart okuyucu ba¤lanabilme özelli¤i vard›r.
Ayr›ca küçük uygulamalar için 1-2-4-8 kap›l›k ekenomik
paket çözümlerimiz vard›r. ‹stenilirse binalardaki
asansör kontrolüde kartl› geçifl sistemi üstünden
yap›labilmekte, bir sistemde maksimum 1.300.000 kart
sahibi olabilmektedir. RS-232/RS-485/TCP/IP ba¤lant›
imkan› mevcutdur.
12
YILDIRIMDAN KORUNMA, YANGINDAN KORUNMA VE
TES‹SAT ÜRÜNLER‹
DARBE GER‹L‹M‹NDEN VE YILDIRIMDAN KORUNMA
S‹STEMLER‹
Elektriksel cihazlar için en büyük tehdidi oluflturan
darbe gerilimleri a¤›rl›kl› olarak y›ld›r›m deflarj›
nedeniyle meydana gelmektedir. Bu etkilerden
korumak amac›yla darbe geriliminden ve y›ld›r›mdan
korunma sistemleri kullan›lmaktad›r.
YANGINDAN KORUNMA S‹STEMLER‹
Yang›n›n yay›lmas›n› engellemek, duman› mimimum
seviyede tutmak, korozif gazlar› engellemek amac› ile
kullan›lan sert kum kütlesi, yang›ndan koruyucu
köpük,dolgu,macun gibi ürünleri içerir.
TES‹SAT ÜRÜNLER‹ :
* Kablo tafl›ma sistemleri
* Kablo döfleme sistemleri
* Ba¤lant› ve tespit sistemleri
* Döfleme alt› buat sistemleri
13
MERKEZ‹ SAAT S‹STEMLER‹
Türkiye'de uydudan senkronize merkezi saat sistemlerini hizmetinize
sunmaktay›z.
Senkronize Saat Senkronizasyon A¤lar› büyük binalar, okullar, oteller,
iflmerkezleri fabrika ve hastaneler, k›saca bulundu¤unuz her alanda en do¤ru
ve en keskin bilgiye ihtiyaç duyulan her yerde kusursuz dakikli¤i size
sunmaktad›r. Merkezi saat sistemi elektronik ve senkronize çal›flan quartz
ana sinyal ünitesi ve bu saate ba¤l› olarak çal›flan analog ve digital saatler
den oluflmaktad›r. Merkezi saat yard›m›yla, tali saatleri durdurma, ilerletme
ve senkronizasyon kontrolü yap›labilmektedir.
Analog tali saatlerde 25cm çaptan 100cm çapa kadar de¤iflik opsiyonlar,
dijital saatlerde saat, dakika, saniye, tarih, ›s› göstergesi opsiyonlar› mevcutdur.
Harici, dahili, tek yüzlü, çift yüzlü, kurflun geçirmez, su geçirmez tip tali saat
opsiyonlar› mevcutdur. Dünya saatleri, özel uygulamalar için kule saatleri,
çiçek saatler vb. uygulamalar› vard›r.
14
SINIR GÜVENL‹K VE HIRSIZ ‹HBAR S‹STEMLER‹
Ürünlerimiz tasar›m ve mühendisli¤i ile fl›k ve sa¤lam bir yap›da olup
güvenli¤inizi en üst seviyeye tafl›yacak teknoloji ile donat›lm›flt›r.
H›rs›z ihbar sistemlerinde LED yada LCD keypad ba¤lanabilen, 8 zondan 464
zona kadar geniflleyen panellere mekan›n›z›n dekor ve esteti¤ini bozmadan
kablosuz p›r dedektör, manyetik kontak ba¤lanabilmektedir. 24 saat güvenli¤i
sa¤layan bu sistemlere eklenebilecek gaz ve duman dedektörleri ile gaz
kaça¤› ve yang›n tehlikeleri de tespit edilip gerekli yönlendirmeler
yapabilmektedir.
Bir yap›, yap›lar grubu yada tesislerin olas› sald›r›lardan korunmas› için
çevrenin izlenmesi ve korunmas›n› sa¤layan s›n›r güvenlik sistemleri; optik
bariyerler (1,2,4 ›fl›nl› olarak 200 metreye kadar alg›lama imkan› sunar),
mikrodalga bariyerler, mikrofonik kablolar (tel ve çit ile s›n›rland›r›lm›fl
tesisler için uygun olup hareket ve ses alg›layabilir), elektromanyetik
ve elektostatik yaklafl›m hissediciler (askeri alan gibi kritik yerlerin
korunmas› için) ve sismik dedektörlerden oluflmaktad›r.
15
SESLEND‹RME VE UYDU S‹STEMLER‹
Firmam›z seslendirme, acil anons, IPTV, Uydu-TV, Interkom ve Hemflire Ça¤rı
Sistemleri üzerine satıfl öncesi mühendislik ve proje hizmetleri danıflmanlı¤ı,
satıfl sonrasında ise bakım, arıza, teknik destek ve da¤ıtım olmak üzere
genifl bir yelpazede kusursuz hizmeti sunmaktadır.
Otel, hastane, havaalanı, ofis, ifl merkezi, fabrika, alıflverifl merkezleri gibi
kapalı mekanlar ile stadyum, spor alanları, park ve askeri alanlar gibi açık
mekanlarda SPL ve kablo hesapları yapılarak sesin istenilen flekilde iletilmesi
sa¤lanmaktadır.
Kalite kriterlerine önem veren firmamız müzik yayını ve ses düzeyinin istenilen
seviyede olmasını, her seslendirilmifl noktada homojen ses da¤ılımı,
istenmeyen ses yankılanmaları ve parazitlerin olmadı¤ı kaliteli bir ses
sistemini size garanti etmektedir.
16
PANO
• Ana da¤ıtım panoları
• Tali da¤ıtım panoları
• Motor kontrol panoları
• Frekans konvertör panoları
• Soft starter panoları
• Bina otomasyon sistemleri panoları
• Kompanzasyon panoları
• Otomatik transfer panoları
• Fan kontrol panoları
ile ilgili olarak proje ve imalat hizmeti
verilmektedir.
17
REFERANSLARIMIZ
Otel Projeleri
• Çıra¤an Palace Kempinski / ‹stanbul
• Courtyard by Marriott Hotel / ‹stanbul
Yurtdıflı Projeleri
• Altınbafl Binası / Kıbrıs
• Atik Pasha Four Seasons / ‹stanbul
• Libya Tobho / Libya
• Marriott Hotel Asia / ‹stanbul
• Samsung Bakü Ofis / Azerbaycan
• A¤ao¤lu My City Otel / ‹stanbul
• Lykia World Resort ve Links Golf Otel / Antalya
• Erbil Arıtma Tesisi / Irak
• Limak Arcadia Otel / Antalya
• Kogalym Maternity Hospital / Rusya
• Bera Otel / Antalya
• Nizamiye Residence / Azerbaycan
• Club Otel Sera / Antalya
• Lykia World Resort ve Links Golf Otel / Antalya
• Esentai Park Tower / Kazakistan
• Limak Arcadia Otel / Antalya
• Bakü Montin Evleri / Azerbeycan
• Magic Life Der Club Otel / Antalya
• Almaata Petrol Club Disco / Kazakistan
• Oba Termal Otel / Bursa
• Hilton Moda / ‹stanbul
• Bosphorus Hotel / ‹stanbul
• Wow Hotels Turizm Sat›fl Bürolar› / ‹stanbul
• Amerikan Büyükelçili¤i / Arnavutluk
• Donetsd Ukraynon Bank / Ukrayna
• Efes AlmataFabrikası / Kazakistan
• Magic Life Kartanesi Oteli Uluda¤ / Bursa
• Baltürk Otel / ‹zmit
• King Fahd National Library / Suudi Arabistan
• Magic Life / Sar›germe
• Meraji Market / Afganistan
• The Marmara / ‹stanbul
• Büyük Klüp Tesisleri / ‹stanbul
• Ba¤dat Kbr Buildings
• Ankara Hilton Bilgi ‹fllem Merkezi / Ankara
• Astana Otel / Kazakistan
• Otel Bat›han - Kufladas› / Ayd›n
• Anaconda Havaüssü / Irak
• Otel Dilek - Kufladas› / Ayd›n
• Fettaho¤lu Turizm - Manavgat / Antalya
• Ba¤dat Kbr Buildings
• Otel Dedeman / ‹stanbul
• Astana Otel / Kazakistan
• Otel Dedeman / Antalya
• Anaconda Havaüssü / Irak
• Otel Dedeman / Nevflehir
• Simena Tatil Köyü - Kemer / Antalya
• Military Projects / Afganistan
• Palmiye Tatil Köyü / Antalya
• Libya Al Fettah Üniversitesi
• Grand Phaselis Oteli - Kemer / Antalya
• Banias Rafinery / Suriye
• Otel Presindent / ‹stanbul
• Kumsal Otel / Antalya
• Tatl›ses Otel - Bodrum / Mu¤la
• Ukthabank / Rusya
• Saleh Kamel ‹fl Merkezi / S. Arabistan
18
Fabrika Ve Üretim Tesisleri
Askeri Tesisler
• Alpin Çorap Fabrikası / ‹stanbul
• Cumhurbaflkanl›¤› Köflkü
• Fritolay Gıda Fabrikası / Mersin
• Genelkurmay Baflkanlı¤ı / Ankara
• Tuzla Sika Deri Fabrikası / ‹stanbul
• Harbiye Askeri Müzesi / ‹stanbul
• Viko Fabrikası / ‹stanbul
• Koleksiyon Mobilya Fabrikası / Tekirda¤
• Cumhurbaflkanl›¤› Muhaf›z Alay›
• Hayat Kimya Fabrikası / ‹zmit
• Gölcük Haskeri Hastanesi
• Goodyear Lastik Fabrikası / ‹zmit
• U.S. Air Base / Çakmakl›
• Tetafl Tekstil Fabrikası / ‹stanbul
• U.S. Air Force / ‹ncirlik / Adana
• Ekol Ofset Fabrikası / ‹stanbul
• Abdi ‹brahim ‹laç Fabrikası / ‹stanbul
• Milli Savunma Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Merkezi
• Hyosung Tekstil Fabrikası / Tekirda¤
• F-16 Tesisleri Bilgi ‹fllem Merkezi / Eskiflehir
• Oyak Renault Fabrikası / Bursa
• K.K.K. Kara Havac›l›k Okulu Simulator Binas› / Ankara
• Aygaz / 8 Fabrika
• D.K.K. Dikim Evi / ‹stanbul
• Tüprafl / ‹zmit (H2S)
• M.S.B. Etimesgut Hava Lojistik Komutanl›¤› / Ankara
• Eskom / Eskiflehir
• Hava Lojistik Komutanl›¤› / Ankara
• Inco / ‹stanbul
• Dusa / ‹zmit
• Orta Anadolu Endüstri Ticaret / Kayseri
Residence ve Konut Projeleri
• Novartis ‹laç Fabrikas› / ‹stanbul
• Uphill Towers Residence / ‹stanbul
• Botafl / Ankara
• Bafler Colgate / Adana
• Kiptafl ‹çerenköy Evleri / ‹stanbul
• Arçelik / Eskiflehir
• Mahalle ‹stanbul Evleri / ‹stanbul
• Beko Teknik / ‹stanbul
• Dora Park Residence / ‹stanbul
• Tüprafl - Alia¤a / ‹zmir (H2S)
• Uphill Court Residence / ‹stanbul
• Bp-Otogaz Kozyata¤› / ‹stanbul
• Sinpafl Avangarden Residence / ‹stanbul
• Arçelik T.A.fi. Çamafl›r Fabrikas› / Gebze
• Odak Mühendislik
• Spradon Evleri / ‹stanbul
• Met Denizcilik Gemileri
• Residences Astoria / ‹stanbul
• Türk Telekom
• Ataköy Novus Residence / ‹stanbul
• Oyak Renault / Bursa
• Do¤a Park Konutları / ‹stanbul
• Aygaz / Otogaz Tesisleri
• Teksan / ‹stanbul
• Kiptafl ‹çerenköy Evleri / ‹stanbul
• Arçelik / Çerkezköy
• Dilman Tower / ‹stanbul
19
Hastane ve Okul Projeleri
• Anadolu Sa¤lık Hastaneleri / ‹stanbul
• Medicana Hastaneleri / ‹stanbul
• Hisar Sa¤lık Hastanesi / ‹stanbul
• Erdem Hastanesi / ‹stanbul
• Yunus Emre Devlet Hastanesi / Eskiflehir
• Turgut Özal T›p Merkezi / Malatya
• Pendik Bölge Hastanesi / ‹stanbul
• Ba¤c›lar Devlet Hastanesi / ‹stanbul
• Amerikan Koleji (ICSI) / ‹stanbul
• Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep
• Kars Üniversitesi / Kars
• Özel Yüzy›l Koleji / ‹stanbul
• ‹stek Vakf› Okullar› / ‹stanbul
• Yeditepe Üniversitesi / ‹stanbul
• Robert Koleji / ‹stanbul
• Avusturya Lisesi / ‹stanbul
Banka, Alıflverifl ve ‹fl Merkezleri Projesi
• Forum Alıflverifl Merkezi / ‹stanbul
• 212 Alıflverifl Merkezi / ‹stanbul
• Forum Alıflverifl Merkezi / Nevflehir
• Starcity Alıflverifl Merkezi / ‹stanbul
• Kanyon Alıflverifl Merkezi / ‹stanbul
• Astoria Alıflverifl Merkezi / ‹stanbul
• Neo Alıflverifl Merkezi / Eskiflehir
• Diyarbakır Alıflverifl Merkezi
• Parkway Alıflverifl Merkezi / ‹stanbul
• Ece Alıflverifl Merkezi / Eskiflehir
• Akmerkez Alıflverifl Merkezi / ‹stanbul
• Astoria Alıflverifl Merkezi / ‹stanbul
• Caddebostan Alıflverifl Merkezi / ‹stanbul
• Arena Bilgisayar Binası / ‹stanbul
• Borusan Genel Müdürlük Binası / ‹stanbul
• Altınbafl Holding Yönetim Binası / ‹stanbul
• ‹stanbul Teknik Üniversitesi Rektörlük Binası / ‹stanbul
• Metro City Millenium / ‹stanbul
• Turcell Operasyon Merkezi / ‹stanbul
Kültür Merkezi
• Harbiye Kongre Vadisi / ‹stanbul
• Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı / ‹stanbul
• Caddebostan Kültür Merkezi / ‹stanbul
• Borusan Kültür merkezi / ‹stanbul
• Kozyata¤ı Kültür Merkezi / ‹stanbul
• Halis Kurtça Kültür Merkezi / ‹stanbul
• Kartal Kültür Merkezi / ‹stanbul
• Vehbi Koç Lisesi Tiyatro Salonu / ‹stanbul
• Yeditepe Üniversitesi / ‹stanbul
• Bank of Boston Merkez fiubesi / ‹stanbul
• Citibank Merkez fiubesi / ‹stanbul
• Manufacturers Hanover Trust Bank / ‹stanbul
• Chemical Mitsui Bank / ‹stanbul
• Banco di Roma / ‹stanbul
• Standart Chartered Bank Mrk.fib. / ‹stanbul
Havalimanlar›
• ‹stanbul Atatürk Havaliman› / ‹stanbul
• Bursa Yeniflehir Havaliman› / Bursa
• Ankara Esenbo¤a Havaliman› / Ankara
• Mu¤la Dalaman Havaliman› / Mu¤la
• Konya Havaliman› / Konya
• Adana Havaliman› / Adana
• Digital Corp. / ‹stanbul
• Sabiha Gökçen Hava Limanı / ‹stanbul
• Novartis ‹laç Fabrikas› Veliefendi / ‹stanbul
• Hürriyet Gazetesi Bilgi ‹fllem Merkezi / ‹stanbul
• Midland Bank / ‹stanbul
• Novartis Levent / ‹stanbul
• Udek Makina / ‹stanbul
• Pirelli Lastik Fabrikas› / ‹zmit
• Osmanl› Bankas› Bilgi ‹fllem Merkezi / ‹stanbul
20
KAL‹TE BELGELER‹M‹Z
21