Wise King Solomon Turkish CB

Transkript

Wise King Solomon Turkish CB
Çocuklar için Kutsal Kitap
sunar
Akõllõ Kral
Süleyman
Yazarõ: E. Duncan Hughes
Resimleyen: Lazarus
Uyarlayan: Ruth Klassen
Tercüme eden: Nurcan Duran
Üreten: Bible for Children
www.M1914.org
BFC
PO Box 3
Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada
©2007 Bible for Children, Inc.
Lisans: Satmadõğõnõz sürece bu hikayeyi kopya edebilir
ya da print edebilirsiniz.
Kral Davut büyük bir Tanrõ adamõydõ. Yönetimi
boyunca, İsrail Kral Saul’un krallõğõndan on kez
daha büyüdü. Fakat şimdi daha fazla yönetemezdi.
Davut
yaşlanmõştõ.
Ve
yorgundu!
Ve
hastaydõ!
Dünyadaki
yaşamõ sona
eriyordu.
Davut’un pekçok
oğlundan biri, Adoniya,
İsrail hakõna yeni kralõn
kendisi olacağõnõ
söyledi. İsminin anlamõ
“Rab’bim Tanrõ’dõr” olmasõna
rağmen, Adoniya iyi bir adam
değildi. Davut’un ona
direnmek için çok güçsüz
olduğunu bilerek tahtõ
çalmaya çalõştõ. Fakat
Tanrõ’nõn başka planlarõ
vardõ!
Davut’un eşi Bat-Şeva oğlu
Süleyman’õn kral olmasõ
gerektiğini biliyordu.
Davut’a Adoniya’nõn
planlarõnõ anlattõ. Hasta
olmasõna rağmen, Davut
liderlerini biraraya getirdi
ve halkõn önünde Süleyman’õ
İsrail’in kralõ atadõ.
Süleyman Adoniya ile daha fazla sorun yaşamadõ
çünkü İsrail halkõ Davut’a inandõlar. Davut onlara
Süleyman’õn onlarõn kralõ olmasõ için Tanrõ’nõn seçtiği
kişi olduğunu söyledi. Bundan çok kõsa bir süre
sonra, Davut öldü.
Davut ölmeden önce, Süleyman’a Tanrõ’ya itaat
etmesini ve iyi bir kral olmasõnõ söyledi. “Tanrõ’nõn
yollarõnda yürü ki, yaptõğõn her işte
başarõlõ olasõn.” dedi Davut oğluna.
İyi bir tavsiyeydi! Sonra Süleyman
babasõnõn, Davut’un tahtõna oturdu,
ve krallõğõ sağlam bir şekilde
kurulmuştu.
Bir gece, Süleyman bir rüya
gördü. Rüyasõnda, Tanrõ
ona göründü ve “Sana
ne vermemi
istersin?”
dedi. Siz ne
isterdiniz?
Süleyman iyi bir kral
olmak için hikmet
istedi. Genç kralõn
isteği Tanrõ’yõ hoşnut
etti. Süleyman
istediğini elde
etti – fakat
Tanrõ ona
büyük
zenginlik ve
onur da
vaat etti.
İnsanlarõn Süleyman’õn hikmetini keşfetmeleri uzun
sürmedi. Bir gün, iki anne, bir bebekle ona geldi.
“Bu kadõnõn çocuğu gece ölmüş, ve ölü bebeğini
benim yaşayan bebeğimle değiştirmiş,”
dedi kadõnlardan biri. “Hayõr!
Yaşayan çocuk BENİM, ölü olan
senin,” dedi diğer kadõn. Kral
gerçek annenin hangisi
olduğunu nasõl söyleyecekti?
Sonra kral, “Bana bir kõlõç getirin” dedi. Böylece
krala bir kõlõç getirdiler. Kralõn bir kõlõçla ne
yapmayõ planladõğõnõ düşünüyorsunuz?
Ve kral, “Yaşayan çocuğu ikiye bölüp yarõsõnõ birine,
yarõsõnõ öbürüne verin” dedi. Sonra yaşayan
çocuğun annesi, “Aman efendim, yaşayan çocuğu ona
verin ve sakõn çocuğu öldürmeyin” dedi.
Fakat diğeri, “Çocuk ne
benim, ne de senin olsun, onu
ikiye bölsünler” dedi.
Böylece kral, “Yaşayan çocuğu
birinci kadõna verin. Anne
odur” dedi. Bütün İsrailliler
kararõ duydu, ve krala çok
saygõ duydular. Tanrõ’dan
gelen bilgeliğin onda olduğunu
gördüler.
İsrail halkõnõn içinde Tanrõ’ya
tapõnabilecekleri bir tapõnaklarõ
yoktu. Davut bir tane inşaa
etmeyi planladõğõnda, Tanrõ,
“Oğlun Benim Adõma tapõnağõ
yapacak” demişti. Böylece
Süleyman
Yeruşalim’de çok
güzel bir tapõnak
inşaa etmeye
başladõ.
Tapõnağõ inşaa etmek
yedi uzun sene sürdü.
Fakat Süleyman’õn
tapõnağõ RAB’be
adadõğõnõ duymak için
herkesin biraraya
geldiği büyük gün
geldi.
Çok güzel bir duadan
sonra, kral ve halk
memnuniyetle binlerce
kurban sundular ve iki
hafta boyunca
büyük bir
bayram yaptõlar!
Bundan sonra, Tanrõ
tekrar Süleyman’a
göründü ve Rabbe itaat
ettikleri sürece onu ve
İsrail’i bereketleyeceğini
vaat etti.
Ne yazõk ki, ne Süleyman nede İsrail halkõ
daima Tanrõ’ya itaat ettiler. Kral Tanrõ’nõn
evlenmesini istemediği pekçok kadõnla
evlendi. Putperest olan eşleri onun
yüreğini putlara döndürdü; ve yüreği
Tanrõsõ RAB’be babasõ Davut’un yüreği
sadõk olduğu gibi sadõk değildi.
Süleyman Tanrõ’ya itaat etme şansõnõ kaybedince,
komutanlarõndan Yarovam isminde biri ilginç bir
deneyim yaşadõ. Bir peygamber ona Tanrõ’nõn
Süleyman’õn krallõğõnõ böleceğini ve Yarovam’õn oniki
oymaktan onunu yöneteceğini söyledi. Yarovam
çarçabuk Mõsõr’a kaçtõ. Eğer
kalõrsa Süleyman’õn onu
öldüreceğini
biliyordu.
Sonunda Süleyman öldü.
Oğlu, Rehavam,
Süleyman’nõn yaptõğõndan
bile daha kötü halka vergi
koydu. On oymak isyan
etti – ve önderleri olmasõ
için Yarovam’õ seçtiler.
Süleyman’õn büyük
krallõğõ Tanrõ’nõn
peygamberinin
demiş olduğu gibi
ikiye bölündü. Tanrõ
itaatsizliği
bereketleyemez!
“Akõllõ Kral Süleyman”
Tanrõ’nõn Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
1 Krallar 1-12
“Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.”
Mezmur 119:130
Son
22
60
Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanõmanõ
isteyen harika Tanrõmõz hakkõnda anlatõr.
Tanrõ, O’nun günah olarak adlandõrdõğõ, kötü şeyleri
yaptõğõmõzõ bilir. Günahõn cezasõ ölümdür fakat Tanrõ sizi çok
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yõ, Çarmõh üzerinde ölmesi ve
günahlarõnõz için cezayõ çekmesi için gönderdi.
Eğer gerçeğin bu olduğuna inanõyorsanõz, Tanrõ’ya şunlarõ
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrõ olduğuna ve benim
günahlarõm için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden
yaşõyor olduğuna inanõyorum. Lütfen yaşamõma gel ve
günahlarõmõ affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için
gidebileyim. Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve
Senin için yaşayabilmem için bana yardõm et. Amin.
Her gün Kutsal Kitap’õ okuyun ve Tanrõ’yla konuşun!
Yuhanna 3:16

Benzer belgeler

Wise King Solomon Turkish PDA

Wise King Solomon Turkish PDA inşaa etmek yedi uzun sene sürdü. Fakat Süleyman’ın tapınağı RAB’be adadığını duymak için herkesin biraraya geldiği büyük gün geldi.

Detaylı

Doğruluk Yolu: Ders 52 (The Way of

Doğruluk Yolu: Ders 52 (The Way of yargılayacaktır. Saba Kraliçesi, Süleyman’ın görkemini keşfetmek ve onun bilgece sözlerini dinlemek için elindeki tüm gücü kullandı. Duyduklarının gerçek olup olmadığını öğrenmek için Yeruşalim’e g...

Detaylı

Ezekiel Man of Visions Turkish CB

Ezekiel Man of Visions Turkish CB İsrail halkõnõn içinde Tanrõ’ya tapõnabilecekleri bir tapõnaklarõ yoktu. Davut bir tane inşaa etmeyi planladõğõnda, Tanrõ,

Detaylı