SC–027 Arsenik Dirençli Pseudomonas luteola`nın Arsenik

Transkript

SC–027 Arsenik Dirençli Pseudomonas luteola`nın Arsenik
SC–027
Arsenik Dirençli Pseudomonas luteola’nın Arsenik Transformasyon
Potansiyelinin ve İlgili Fonksiyonel Genlerinin Belirlenmesi
İhsan Yaşa, Seyyed Farzad Torabı
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir
[email protected]
Amaç: Bu çalışmada, İzmir körfezi Güzelbahçe-Karşıyaka/Bostanlı sahil hattından alınan
örneklerden Arsenik dirençli bakterilerin izolasyonu ve tanılanması, izolatların ağır metal
ve antibiyotik dirençlilik potansiyelleri ve arsenik dirençliliği ile ilgili fonksiyonel genlerin
araştırılması amaçlanmıştır.
Gereçler ve Yöntemler: Su ve toprak örnekleri seyreltme plaka tekniği ile içinde 500 - 2500
ppm As bulunan LB agara ekilmiş ve 2500 ppm As’de büyüyebilen bir koloni seçilmiştir. İzolatın
arsenik için MİC değeri mikrodilusyon tüp yöntemi ile belirlenmiştir. Arsenit oksidasyon ve arsenat
redüksiyon potansiyeli AgNO3 screening metodu ile sıvı besiyerlerinde bir haftalık inkübasyon
boyunca test edilmiştir. İzolatın antibiyotik dirençlilik profili Kirby-Bauer yöntemi ile belirlenmiştir.
arsA, arsB ve arsC genleri izolattan elde edilen DNA da spesifik primerler kullanılarak PCR ile
araştırılmıştır. İzolatın tanısında 16S rRNA dizi analizi, API 50 CH ve 20 E testleri kullanılmıştır.
Bulgular: API 50 CH ve 20 E test paneli ile yapılan test sonucunda izolatın Pseudomonas
luteola olduğu belirlenmiştir. P. luteola’ nın eritromisin, kloramfenikol, sefoxitin, nalidixilik ve
trimetoprim’e karşı dirençli bulunmuştur. Fonksiyonel gen analizlerine göre arsenik dirençli bu
bakterinin arsA genini içermediği, ancak arsB ve arsC genlerini ise taşıdığı PCR ile gösterilmiştir.
Ayrıca bakterinin As (V) redükte ederek As (III) oluşturduğu, buna karşın As (III) okside edemediği
ortaya konmuştur.
Sonuç: Çevresel örneklerde arsenik dirençli bakterilerin izolasyonu mevcut bölgede demir
oksitleyici, sülfat redükleyici bakterilerin de sinerjitik etkisi ile değişen oranlarda arsenik
transformasyonları olduğunun bir göstergesidir.Doğrudan arsenat redüksiyonu bir detoksifikasyon
yöntemidir.Bu özellikteki bakteriler arsenik biyoremediasyonu ve ağır metal belirlenmesine
yönelik biyosensör yapımında uygulama alanına sahiptir. Ağır metal dirençliliği ile antibiyotik
dirençliliğinin transkriptomik karakteristiklerinin benzerlikler göstermesi de bu alanda yapılan
çalışmalara büyük bir ivme kazandıracağı beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Arsenik dirençliliği, ars genleri, antibiyotik dirençliliği, bioremediasyon.
Teşekkür: Bu çalışma, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenmektedir.
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
171

Benzer belgeler

Antik Mitokondrial DNA Analizi

Antik Mitokondrial DNA Analizi Bu çalışmalara destek olması açısından son derece önemli olan antik DNA çalışmaları, teknik güçlüklerine rağmen, son yıllarda gittikçe artan bir ivme kazanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de ilk defa,...

Detaylı