pdf görüntüle

Transkript

pdf görüntüle
T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA ANA BİLİM DALI
ULUSAL TELEVİZYONLARIN
HABER BÜLTENLERİNDE
ŞİDDETİN TEMSİLİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Itır ÇORDAN
Tez danışmanı
Doç. Dr. M. Ayşe İnal
Ankara- 2001
n
öz
ULUSAL TELEVİZYONLARIN
ANA HABER BÜLTENLERİNDE
ŞİDDETİN TEMSİLİ
ÇORDAN, Itır
Yüksek Lisans Tezi,
Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı
Tez Yöneticisi: Doç. Dr. M. Ayşe İNAL
Temmuz 2001,121 sayfa
Bu çalışmanın amacı, toplumsal şiddetin haber medyasında nasıl temsil
edildiğini göstermektir. Çalışmada ileri sürülen varsayımlardan ilki olumsuz nitelik
taşıyan haberlerin, diğerlerine oranla daha çok haber değeri taşıdığıdır. İkincisi ise
olumsuz nitelikli bu haberlerin önemli bir bölümünü oluşturan, her zaman ve her
halükârda haber değeri taşıyan şiddet davranışının, egemen söylemlere karşıt
düşünce veya eylemlerde bulunan kişi, kurum ya da kamuların medya tarafından
"sapkın" olarak nitelenmesinin; başka bir deyişle egemen durum tanımlarının
anlamlandınlmasınm bir biçimi olarak temsil edildiğidir. Çalışmada ayrıca haber
medyasında şiddetin temsilinin, toplumsal ilişkilerdeki eşitliksizliklerin bir uzantısı
olduğu kabul edilmektedir. Nitekim haber medyası, toplumdaki bu eşitliksiz ilişkileri
üretmekte ve her gün yeniden kurmaktadır.
111
Araştırmada ileri sürülen bu varsayımların doğruluğunu araştırmak açısından
kamusal yayıncılık hizmeti veren TRT - 1, özel televizyon kanalları arasından
seçilen Kanal D ve haber kanalı olan NTV'de, tesadüfi bir biçimde belirlenen 9 - 1 5
Ekim 2000 tarihleri ile 18 - 24 Aralık 2000 tarihleri arasındaki on beş günlük süre
içerisinde yayınlanan haber bültenleri üzerine içerik çözümlemesi yapılmıştır.
Çözümleme sonrasında ortaya çıkan sonuçlar, olumsuz nitelik taşıyan haberlerin
diğerlerine oranla daha çok haber değeri taşıdığı varsayımını doğrulamaktadır. Öte
yandan, olumsuz nitelikli bu haberlerin yaklaşık % 50'sini, şiddet öğesi içermesi
nedeniyle haber değeri kazanan olaylar oluşturmaktadır. Şiddet içerikli bu haberlerin
sunumunda arka plân bilgisine, olayların nedenlerine ve olay öncesi görüntülere
yeterince yer verilmemekte; böylece şiddet davranışı kişiselleştirilerek, toplumsal
bağlamından koparılmakta ve yapılanmış bir çerçevede sunulmaktadır.
ABSTRACT
PRESENTATION OF VOILENCEIN THE MAİN NEWS OF THE
NATIONAL TELEVISION PROGRAMS
ÇORDAN, Itır
Postgraduate Dissertation
Radio Television and Cinematography Departmant
Supervisor: Associate Prof. Dr. M. Ayşe İNAL
July 2001,121 pages
This study intends to demonstrate how the social voilence is represented in the
news media. The first assumption is that negative news has more news value
compared to the other news. It is the second assumption defended in this study is that
the terrific behaviour, being an important part of such a manner that any persons,
institutions or communities with ideas or actions contrary to the dominant dogmas
are defined as "pervert" by the media. Howewer, the presentation voilence in the
news media is considered to be an extension of the inequities in social relations. As a
matter of fact, the news media produces and edits suchinequal social relations every
day.
To verify the defended assumptions, a quantitative analysis of contents was
performed on the main newscasts of public TV program TRT - 1, and the chosen
private TV program Kanal D and the private newscaster NTV for 15 days between
9* and 15* October 2000 18* and 24* December 2000. The analytical results verify
113
the assumption that the negative news has a higher news value than the others. On
the other hand, a portion of some 50 % of such negative news comprises of the
events bearing a value of news, since such events contain terrific elements. In
presentation of such terrific news, the background information, underlying reasons
and historic scenes are ignored, so that the terrific behaviour is individualized and
presented in a structured frame far from the social context.

Benzer belgeler