Tıklayınız - istanbul il millî eğitim müdürlüğü

Transkript

Tıklayınız - istanbul il millî eğitim müdürlüğü
2014
a )
YrLt IIIAHALLi uizMtrTlci DGlTlM aAALiYETLERi
UYcULAMA EsAsl,ARI
Mjli Eğİi,n Bakıtrl]!]
H
zfrdçiEiitim Yii|etmeliii.
b.)MEB Hihgıiui E!iüj,. Daiği Bıskİtrn ]0 06:007 whLi
.)M,E,B H]znetç] Lğiıi]ı Dii,gsi B.sk. n:4l10]003 ıalirli
d )
l]ı01]0]2 ıa h le B
ilimi/. \,Ie eu
ladenıedckip
t[troLoj
sonc
03 0
le
otc
ve
GeneLge.
2003l]] İo]u Cetreee
]79] sı),] tsıkınhk \1aka n ()»!,,
]\,1iidiirliikl9inğ b.ğİ okul/klildarda eii.el i hcr
,gelillnmck.
beugrilerin]
v*İni]k $ij aiıınalt. ]rjlimsel \e
iüce
i b lgi !!
0 0] 01,ı9l
!e200757İoh,
\liü] lrğitijn
ge]§melerc u!tr]nlaİnj v. llst görellğre b.ltrknn.lınnı *llaıtk ıma.J-]ı:
\li]dii] iiğirnüzce, malraLlj lriz,nrı]çj egnim f9ıliledei ilgi meluüaft göE Dhnl]|jn.
k
Iüizndiçi .ğnnı aaaLi].ilerjnJe
btrgtrE
ollıdat kg]d ülıcsk \e
§g(la nıda bn]i[ 5ıEla racaktr
]0]J yılj N]almllj lliztrıctiçi Eğnin Pl.nİjJa )el alaı laaljr-clloiin d.ha ra!gd ğkilj. !ğimIj.
e|,om,ni( \e ]]ıi}d k,rr]]ıyac.k ,eriide llrrüİOlebilme§ amao!]a, ilsj (a) Yötrelmlikve iı3] o,o
Gğ 9 lels.loln,lt[utrda aşağlda b.linil.n ğasla? U}gUnliiniliilnesibüyükiin.n ıaşnİktadtr,
EizMETiçi EĞiTiN, F^ALiYETLDRi
... \'d'.g1,1/ :0J\ \.',, l,r.,,
ri
NrAHALLi
ti\,(]t L.\}1^
't
[sAsLARl
, ieli,
o]Dı[k ]ra.na0müşİ. zon lü hıllel d(mdı |)h]di pl&]. ctcl.
gidiimeyecek,}a|]Laİlllanlamslabağlj kahacı]i.,
- \l..,Lrnl.
İc ıe rd
d.ğ§iküiğiİ.
b) 20l.]Y|l,Nla]d]iHiz]ieliçiEğtimPlai]Dvrliğiınizebağ]]tiimdtu].klnmVğkm,luşlıın
dğı.tncn vc p soıelJ-oğ|Dluğ| dilk e aİnamk dağ ,],na,ndan llçe Nlil Eğlim Mi]dürliiklgi
kın,ı ınille,ii.e p*sone]e ina kajllljğl
\. h z ıoıiçjegın lialilolle,iea]liiügreri,n a]isal lmadan rü.iitiile.ektir
d) llço \lill]Eğilnn Mi]diinii[leri,,n.hrLihnİtıiçi._iilj,İ aaaly.lleriİii ıma. il U)gU] 6i, şeki]de
]ii.iitiileb lmes 9in. h( laal)et9E kat laca[lıın bc nenrnelijjde !e hn]neıiç eğni,nh ilgih
c) ]0]r
Yj
Mahali Hizİreliçi Elitj,İ p|an,
durun]L!c.k
diğİ
jrLe,n]erde juiidin]iiğijmiiz
Öğdİer Yğıiıinne vc Gclİıiİnc
Bölüımii
ik
işbirla]
e) ig] ]ıevzut şanlıİ tr )gli]ğ geln]Lmgülili faa i}{Lcı ilçe M ıj Eğİi,n jviidii],liikle.ince,
I iidiirlüğümüz Öğ.etnen Yeliştiıne !e Cel;ıirliğ BiiLiijnOnc biklirile.er ve §i'z k.n!{,
thal])-ctl( iplal cd]lccclıir.
:0l4 Y,l] lvlihallj Hizfrcliçj cğıifr plıirndı )cr aaı. i|al he,hang] bir geretçe i]e oreknğn,
') e!it],n merkezi Ve egıiün oih]tİ degişetr axı]]j-cJ 1] i! ili Eğninr Nliidünülij oğeınoi
Yerişı rme Ve ce]İtrne Ra]ii,niılebi]dii]e.e]. r
g) iç. Millj Egiti,ı Miidii.lük].rj mahrli hiz,nctiçj eğitirn laaird]eji] K.ymakalİjlk orıy] ile
düzJ|lıryeceklerdn. Du7e|]edikleri tiııLi]eilet 20l] Y h lliıİeliçi Eğiıin Plan,nda yer ılan
ftnli)ei ıııanhİ Veril..ekln.
]0]4 Y,] Hrmcıiçi lgiınn PlaDündc }g almalan Ve
. J i' \lu l ,'ü,i / o3.te. Yo.i,nıc
^!İca.
koeIi5!rme Rojü,nairdoı aL, racakİ,
h) ilç. Nü ll] [gıin i{ıidil iil]eİ aç,n!, olduk]3. (trjs \. f,nine 6ali]etkine aji Lateks bi]_!i]e.j
(fn. itae Liİ rn le değgaendirüig lon (. dc\om trkip çizelgesj garevLeİdii enk.in lnrcli)
t!]li,ı illiidini]].]er İd. ır\i\lc]c..lıir siju ltonüİ,
tıLla]? gijıt doslnl rı.Jk Llçc lil
lari),dle, e ileil ol]jak sadecc n6üistk bi]gileri ]htiv. ılgi npo rİ/fuda, (lrorT Ell)
lvliidürlüğümüz oğıdmen Yeüişı]ffi e !e ce]r§Inm. Rij]ümii,t _qöİJüeletleıL r
i) jlçelerde !ğekLi §.flan| oLuİUn,lDıı hdinde H]zntljç Eğnim Pfugİanl] ü dirlİLenmesine
ili§kinohmk, M iİı üı,lalai] trı iiz Ögrch.D Yeı4fimc ve ca i§ün]ne Bölomüı n 03/ll/2009larih !e
B.0l1.1N1EN1.4 ]t.00.:9-]l / l099] s.) L yz6ü el]nü]e göidc lcn ValiLik oio!, ie
K.},n.kım üklı]ı )dlj Vcrilnitlir
.) J,üizİelici e!İi,İ faxli!{lerine an 6i|_gi]e.i (ba§vünü o'!!. ]tı.L,İıc, bi]gier. ku,s sonı a
dlrcilcn.]si sotr!ç b]grLoiıi)lcl[ilcridah]inde llçe Nlil] L ğnifr ]Vl{ldirlük le rjDce Mebh i§
Hnngliçi Eğitirn [,1odi]]üi. adatftl. ah ccckt'
]
m)
..",.flcrde doo,-n
?hLme
U)J .\de|,
p....,Lflni.! tr.(!
F .".un lo.e. ., o ,i
Y?rgr Kannan. özf]trt!z d hi]kin]eri re}ı6ze]dtrruD]la.hariç biIhiDeıiçi eİnim lnlneli,ıin
dlrzstrlencbilmesj jçü 9n
l] k,tıımcı şid,9.inıcik Vc fıı]iyene! MEB Hjzinetjçj E_ğnnİ
Yönğtne]igj ]2, m.(klesnrdebe i(]leİ kritenerc gi'İcdiiĞİlğnfre]rlir
r
.] yıh.]lihizDtliçi ha]i)odcli öğermeı]erh Js]: rükLeri djkk.lğ al]nacak. hjzncıiçi eğitim dej:
p]lgftm !e §ınği gtjz iiDdnd! buh,ndüı,]Jcık. yjlgınlla Edctr o],İayacak §.kildğ
.1,*,,1, p! o.. ... Ji olll,bo3e, .,..,l\ğl. trel
n,. o lL"l,.l.
" "a,
Fr., .e....,o. ia.,rL n.}!.c.,e oi,lJ.n",\ TJ, "İ.,.,"n
ig....., ]h'
di],lİleıo'{el.e!e U}ütr] scninerle/' aksaıınadai sindü,ükcckıir,
p) Maha]li hiznğt]çi eğiıijn ta.]i),ğderi. ilgjLi },öieti.ilcr Ve eğiiin dc,cl]noİl* ıa.afDdan sorekli
'
olııftk izlene.ek ve ,lencllenece]ii r
Diven]e eİ lıiandiçieğİiü a.ali}erl [i[ afi.clnı ulıyP Ilaşmad,ğ,.,n belnlcnfrğsianlac,! o.
.ğnim deidİtnlerift yapld denelimlel sra§ida bü laaljyenerd. veiletr eğiıınLeiiİ
kİ!mlım.eğnimckıtk!\eyanJftasdtr çımbrFponaMi ülli]ğüİlİzc bildiril.cek(ir
NlAltALLl IlizMETiÇi [ĞiTiMLERj BAŞ\,URtr
a)
b)
.)
'§A§LARü
V.hallj hizn.ıiçi eğti,n laali}eıl*ine b.şVufu]aı elektonik oGjİJa hto//melrbis meb !ov.t
ıdİe5i H]znğıiçi Eğiti,ı Moüliilii üzcriırde ] kullai cL ad, alınOa. Tc Kimli( numans rc §ilre§]
Enişi yıPamk r,ılilct başrusunu gcj1glle§tnccckt r
l]izİtıiçi cğiıiin faaljyenc,irİ )ıpülatr ba§ım,li[, i]çe Mllj Eğiıiİ Miidü iikle.jjii,t jlejli
bnm]ei]r.eiak ped lerek eğitif Jiıılilclini diizenle}e.e[(n soz konüsü tba]iyde &§vunü 9rn
}eıe,§iz old!ğu gij.ii]üfi. okul/lturunlanİaresn dıDuülap,loc.k vğ laİl,m sağlsnaskl r,
20]4 hiznoıiçi ğEiıim
iıılildefine aiı
p]anlenı. düZenleme.
başlu
onay]. dtrytrru. cne]eme.
d.İi§itlik ve ipbl]ere yönelik lapülan hlemler cLcktoni( ofumda İnDr/met]6is,ğov.t adiğsj
Hiz]ndiçi Eğiırn Nlodii]ünden Miid.niğOmljTe $p,lmaLladtr, Baıu,luu trygdi göriilme}eD]erjj]
0
clcktonik odanl]]a bolnıilnekEdi..
a.§vun,lan trleuİ g.rrlei hizmeıiçi eğnim faa i)oıilıc m.zertdgi tr.deİiy]e kın]a,nı!"c.l
ol.ılanİ. Deeıed.riDğ jlişkir dilekçe v. belgelcri.llnaıık, kathnaI iled gi oEnjm laljleli içi,l
olr§i!,u!atr doş.da sak]aDaca]üt r
liim y,Işnla]arda: faaliyet nünar!§. kalılınrcjlarrn T.c. kinlik nunaratan. göIelli
otdu an kuün!ek dlo]a nln bulunduğu ku,ur adj ııuülak befuilcccklir,
Öuel Öğcınİ Ktrrumla.ida 9üİ9v] peEone de ihti}aç d!]-dulthİ ıakdirdc hiznetiçj eğitül
g)
Bu
d]
e)
reı gerekçeleri
faıl])delnek ül,bil{eklğn.
h ü
suslır
kü
rum ı miİleri
n
ct pc.so nelg iDza
20l 4 Yllj malElli
YcÜtimıe
!e
kn
rşn,ğ|
d
uyutu lı caktüt,
hizıetiçi €ğilim faaıiyedeİi ile ilgili olarak Müdürlüğünüz, Öğdmen
celişrnme Bdlününün aşağda belinileİ ileiiŞim nunaialoıdan bilgi
TclofoD & links :2l2-4j5 0t20 /2l2_5l2 4942
: hizıneıici][email protected],go, ıI
: hizmğ[email protected]
ğ_poslı
a+ |1l2a|1
iafı GöLL