Dökümanı indirmek için tıklayın.

Yorumlar

Transkript

Dökümanı indirmek için tıklayın.
T,C.
F!RAT ON:VERSITES:HASTANESi
DONER SERMAYEi:LETME BiRiMi
TEKLIFiSTEME FORMU
lstem No
Talep Eden
17082016
:29486:16/4111
Blrim
:
BILGI I$LEM KoORoINATORLUGTJ
Flrat Unlversltesl Hastanesl ihtiyacr malzeme/hlzmet satrn alrnacaktrr. Fiyat teklif agaotda
bellrtilen tarlh
'
ve saatto Doner Sermaye Sath alma Blrlmlne blzzat, faks veya posta ile tesllminl iica ederlm.
1- Malzeme/hizmet tesliminin ka9 gilnde yaprlac€grnrn belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariq tarihinden itibaren
teslim siiresi 10 gain olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her giin igin fatura tutaflntn (KDV harig)
0,001 (Bindebiri) oranrnda gecikme cezast hesaplanarak tahakkuk tizerinden kesilecektir.
2- Teklif opsiyonu en az 20 90n olmah ve 0r0n markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlafl KDV harig verileceKir. Belirtilmemesi
durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayflc€ idarenin dngordogu gartlar drgrnda. firma tarafrndan 6deme g0n0 vb. talepleri
tekliferinde belirtseler dahi, dikkate alnmayacaktrr.
3- Mal teslimi hastane ambanna veya idarenin gdslerecegi yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tom gideder satrcrya
aittir.
4- Trbbi malzeme haricindeki 0runlerde TSE markasr aranan malzemeler TSE belgeli olacaktrr.
5- Teklif
meKubunda silinti
ve
kazrntr yaprlmayacaktrr. Son teklif verme tarih ve. saalinden sonra gelen teklifler
degedendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gdrdogU takdirde bu s0reyi uzatabilir.
6- Firma alacaklaflnr sadece banka ve finans kurumlaflna harcama yetkilisinin (Baghekimlik Makamr) izni ile devir ve temlik
yapabilir. (3.$ahrslar ve lirmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik oncesi uygunluk yazrsralnacaktrr.
7- Trbbi malzeme, ilag ve kit almlaflnda Saotk Bakanlgrnrn TITUBB kayrdr gereken Urunlerin kayrur olmasr halinde alm
yaprlac€ktrr. Urunon imalatgr veya ithalatgsr olmadrgr durumlarda ilgili satErnrn bayi olduouna dair TITUBB kayrt ve bildirimi
aranacaktrr. Teklif mektubunda I,JBB kodu ve aynca firmanrn KIK de kaydr olacaKrr. UBB kodu ve sUT kodu gereken orunlerin
kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydr olmayan firmalafln teklifi degerlendirmeye alnmayacaktrr. Sosyal Govenlik Kurumu negatif
listesinde bulunan trbbi malzemeler alnmayacak, alrnsa dahi negatif listeden grkmadrkga fatura bedeli 6denmeyecektir. KIK
kaydrnrn yaptlmamast ve kaydtn goncellenmemesi malzeme alndrklan sonra malzemenin negatif listeye dUgmesi gibi malzeme
kaynakh kuruma ait SGK kesinti tutarlafl ve kurum zararlannrn tamamr ilgili firma tarafrndan kargrlanacaktrr.
8- Sagftk Uygulama Teblioinde yer alan trbbi malzemeler igin SUT kodu, Tebligde yer almayan malzeme olmasr durumunda bu
durum teklif mektubunda belirtilecektir.
10- Firmi laraftndan siparig edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare larafrndan kanun geregi ilgili mercilere
bildirim yaptlarak, firma idarenin belirleyec€gi sore i9erisinde dodrudan temin almlaflna igtirak edemeyecektir.
1,1- Teinik Sartnamede d€mlrbagiclhaz/malzCme alrmrna ait garanti ong6rilimesl durumunda tesllmatta banka
teminat melitubu verllecek yadi naklt ozerlnden %3 (Fatura bedell 0zerlnd6n KDV Harlg) temlnat keslntlsl
yaprlacaktrr.
'12- Siparii sonrasr teslimi y,aprlan mal/hizmet
altmlaflntn Odemeye esas evraklaflnln tanzimine muteakiP Saymanhk kayrtlarrna
/hizmet a[mlaflnrn
alrndrgr
atrndrgr tarihten
6deneceKir.
odeneceKir.
itibaren $p.g!pj!g_
fQ
yaptlacaktrr.
siparisine motakip
motakip teslimat yaprlacaktrr.
Satrnalma biriminin siparigine
'l$Gonderilen Numunenin talep yaprlan ilgili b6l0me/birime gonderilmesi gerekmektedir.
fu:e3
son resrim rarrh &
saat,
25.CE.ZOtI
MALZEMttHizMET L:STES:
Srra N Malzsmo Kodu
1
25510020203001
Malzem6 Cinsl
PDKS dHAZ:lPARMAKレ 1
Agrklama Mlktan Blrlml
5,O ADET
Birim
Flya0
KDV oranr"rt
CIHAZl)
NOT: Te袖 炊sa″ name Fredlr
Adres:
Te::
Flrat un∼ 。rs‖esi Hastanesi DOner Serrnaye 101emo Modorloo0
0424 233 35 55
VD :3860437404
Fax: 04242339040 … EPOSTA:dsemavesaunalmaoorat edu tr
Sayfa l
FrRAT oNivERsiresi nasraxesi
PDKS (Personel Devam Kontrol Slst€ml)
oKUYUcu KoNrRoL iiNiTEsl
TEKNIK ganrnauest
■.OKUYuCU
1.1.
L,2,
KONTROL UNITESI GEREKLERI
Personelln glris-grkrs yaptror yerde uygun blr duvara, masa ya da pano gibl duz zemlnlere monte
edilebllmelidlr.
Personel parmagrnr okuyucu terminalin optlk okuyucusuna basarak okutabilmelidir.
1.3. Maklneye parmalrnr okutan personelin parmalrnr kabul ettlglnde sesll blr uyarr lle blrliKe ekranda
okutulan personel numarasrnr ve adrnr gOsterebllmelldir
1,4, Personel parmalrnr makineden yanhg okuttugunda hata yada lkaz mesarr vermelldir.
1,5. Kablo gekllemeyecek yerlerde harici USB Flash Memory'l sayeslnde verl aktanmr yapabilmelidir.
1.6. 1.800 DPI ' lik tarama segmenti ve optik sensoru lle yarah , glzlk , kesik vb. glbl parmaklan
okuyabllmelldlr.
L.7. Kuru kontak grkrgr olacak. Bunu haricl bir aparat ile degll kendl Uzerlnden sallamalrdrr.
1.8. Fonkslyon tuglan olmahdrr.
1.9. Aynr zamanda proxmty kart (125 khz) tanrmlanacak ve okutulabllmelldlr.
1.10. 9lfre lle 9lrl9 gkrg yapmaya lmkan vermelldir.
1,11. 55.000 Gergek Canlr Renk slstemlne sahip 3,5" TFT ekran olmaltdtr.
1.12, ZEM X800 American Intel 32 bit x-scale okuyucu senstir olmahdtr.
1.13. Clhaz hafrzasrnda en fazla 10000 farkh parmak lzl tutulabllmelidlr.
1.14. Clhazrn hafrzasrnda 150,000 adet 9iris grkrs kaydt tutulabilmelldir,
1.15, Clhazrn dll segeneklerlnde Turkge yada lngllizce olmahdrr.
1.15. Cihaza miidahalede bulunulmadr!r zaman clhaz uyku moduna gegebllmelidir'
7.L7. 16 adet tu9 seceneul ile gerekll bllgller keypad aracrhUt lle glrllebilmelidir
1.18.
RS-232
/
RS485
/
TCP-IP ve USB baolantr noktalan bulunmaltdtr.
1.19. Usb flash disk lle verl transferl yaptlabilmelldlr.
1.20. Ekranda Yrl/AylGtin SaavDaklka gostermelldr..
1.21. Programr wln95/98/2000/XP/VISTA igletlm slstemlerinde gahsabllmelldir.
1.22. Personel parmalrnr okuturken 360 dereceye kadar her turlo agr ile okutabllecek ve okutma hrzl 1
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
sanlyenln altrnda olmaldrr.
Clhaztn menusone erl5imi engellemek igin cihaza yoneticl tlfresi ve parmak lzl tanrmlanabilmelidir.
Slfreleme slsteml lle belirll adettekl kullanrcrlara lstenllen glfreler verllebllmelldir.
Clhaza I parmak lzl tantmlantrken 10 farkh parmak izi kaydl tanlmlanabllmelldlr'
Kendl lgerislndekl yedekleme Unitesi sayeslnde bilgiler Ceklldlkge hafrzasrndakl bllgileri ise
bllglsayarda yedekleyebilmelldlr.
tzl okuyucu termlnalden bilgisayara gelen bilglnln kayrt formau lstenllen Sekilde
ayarlanabllmelldlr.
Hafrzasrndakl bllgileri l0 ytl korumahdrr.
Unrx lsletlm sistemlne sahlp olacak.
Ftrat tinlve6ltesl Hastanesinde kullanrlmakta olan PDKS slstemlyle uyumlu galrsabilmelidir.
Clhazlar bilgl iglem Koordlnatorliiuunun gdstereceol noKalara monte edlllp gerekll ayarlar
1.27. Parmak
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
yaprlacaktrr.
2. Di6ERGEREKLERi
2.1, Garanfl sairesl en az 2 Yll (lkl Ytl) olmalrdrr.Garantl belgelerl kaselenmls olarak tesllm edllecektlr.
2.2. oriinUn, tesllmat strastnda arrzah olmasr durumunda flrma tarafrndan en geg 519 gUnU lglnde yenlsi
lle deglgtlrllecektlr.
2.3. Garantl sllresl lglnde arrzalanan pargalar, en geg 10 lg gUnU lglnde tamlr edlleceKlr, Tamlr siiresince
yerlne kullanrlmak Uzere satro flrma.taraflndan yenlsl verllmelldlr.
2.4. Tesllm silresl tekllfte mutlaka bellrtilecektlr.
Jン 慶 踊 静 P● ‐
03‐ 08.2016
PDKS okuvucu

Benzer belgeler

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 2- Teklif opsiyonu en az 20 gon olmal ve 0rtin markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlan KDV harig verilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Aynca idarenin 0ng0rd0g0 gartia...

Detaylı

押慌響誅躙 :Ⅷ漑:渇猾扉 駆岡躙 l職鼎響鞭

押慌響誅躙 :Ⅷ漑:渇猾扉 駆岡躙 l職鼎響鞭 2- Teklif opsiyonu en az 20 gon olmal ve uriin markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlan KDV harig verilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Aynca idarenin 6n96rdug0 9arfla...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayflca idarenin 0ng0rdu00 gartar drgrnda, lirma tarafrndan odeme 90n0 vb. talepleri teklillerinde belirtseler dahi, dikkate ahnmayac€ktrr. 3- Mal teslimi hast...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. yapatilir. (S.SahElar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik oncesi uygunluk yazrsr alnacaktr. 7- Trbbi malz€me, ilag ve kil almlaflnda Saghk Bakanfionrn TITUBB kayrdr gereken Urunlerin k...

Detaylı

吟 亀

吟 亀 2- fenit bpsiyonu e-n az 20 gon qlmalt vs orun ma*ast, belirtilecek ve teklif fiyatlan KDV harig verileceKir. Beliriilmemesi durumunda

Detaylı

elezG Agrklama Miktan Birimi Birim Fiyatr KDV oranr%

elezG Agrklama Miktan Birimi Birim Fiyatr KDV oranr% durumundd KbV dahil kabut edilecektir. Ayrrca idarenin dngOrdii$U gartlar drgrnda, firma taraftndan 6deme gUnU vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate altnmayacakttr. 3- Mal teslimi h...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. yaprlac€Krr. U non imaleler v€ya ithalatcrsr olmEdrgr durumlarda ilgili sellclnln bayi olduouns dair iITUBB kayrl ve bildirimi Erenacaktrr. Teklil mektubunda UBB kodu ve aynca filrr|anln XIK de kay...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 2- Teklif opsiyonu en az 20 90n olmah ve 0r0n markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlafl KDV harig verileceKir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayflc€ idarenin dngordogu gartla...

Detaylı

2ι 。1‐ 201も

2ι 。1‐ 201も yapabilir. (3.$ahrslar ve lirmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik oncesi uygunluk yazrsralnacaktrr. 7- Trbbi malzeme, ilag ve kit almlaflnda Saotk Bakanlgrnrn TITUBB kayrdr gereken Urunlerin ...

Detaylı

29_0年-201ゞ

29_0年-201ゞ aranacaktrr. Teklif mektubunda I,JBB kodu ve aynca firmanrn KIK de kaydr olacaKrr. UBB kodu ve sUT kodu gereken orunlerin kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydr olmayan firmalafln teklifi degerlendir...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 10- Firmi laraftndan siparig edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare larafrndan kanun geregi ilgili mercilere bildirim yaptlarak, firma idarenin belirleyec€gi sore i9erisinde dodrudan t...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 2- Teklif opsiyonu en az 20 90n olmah ve 0r0n markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlafl KDV harig verileceKir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayflc€ idarenin dngordogu gartla...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydr olmayan firmalafln teklifi degerlendirmeye alnmayacaktrr. Sosyal Govenlik Kurumu negatif listesinde bulunan trbbi malzemeler alnmayacak, alrnsa dahi negatif lis...

Detaylı