Dökümanı indirmek için tıklayın.

Transkript

Dökümanı indirmek için tıklayın.
TC
FIRAT ON!VЁ RSITES:HASTANESI
DONER SERM:ざ
ξ」:LETME
BiRIMI
TEKLiFiSTEME FORMU
17002015
:22355:15′ 5108
lstem No
Ialep Eden tslfim
:NOKLEER TIP POLIKLINlё
l
Ftrat [JnivoGttesl Hestanosl ihtlyecr malzome/hizmet satrn aknacaktr., Fiyat tekllf _agEotda balidil€n tadh
Blimlne bizzat, faks veya Poste lla t€Bliminl rlca aderin.
vo saatte O6nar Sermaye Sath alma
1- Matz€me/hizmet teshminn ka9 g0nde yaprlacagrnln belinilmes zorunludur. Belirtjlmemesi durumund€ siparig tarihinden itibaren
.10 giin
otarak ksbuiedildektr. Taslimatra gecikme durumunda gecikon her gon igin fatura hriarrnrn (Kov hari9)
testim soresi
o 001 lBindebid) oranrnda o€cikme cezasr h€saplan6rak tahekkuk ozerinden ke6ilec€ktrr
i:-i;ir,r
az Zo oijn o|malr ve 0;0n ma[tasr, belinilecek ve teklif fivauan KDV ha c verilecektir. Belirtilmemesi
jtitecertir. Ayflca idarerun ongordlOii $arllar drtrnd;, llrma tarafrndan dd€me gunil vb lalepleri
O"r,,r LUul
t6klifl erinde belirtseler dahi, dikkate ehnmayacaktlr'
u"r iiifimi haslane ambaflna v€ya idaienrn gostereceo yer3 teslim edilec€ktir. Teslimat yenne kadar tum gideder saflcrya
";;i";;;;n
ir.iiri,alibv
I
aitlh.
4' Trbbi malzeme hancindeki llrunlerde TsE markasl aranan malzemelerTsE b€lgeli olacaktrr'
ve 1azrntr yaptlmayacaktrr. Son teklil ve;ne tadh ve saalinden sonra gel€n teklifler
i- teftit mettgtunaa sitinh
de6erlendinlmevecek olup, ancak idare gerek gordu60 takdide bu surer uzatabrlrr'
kunimtinna harcama ietkilisinin lBaehekimrik Makamr) izni rre devir ve lemlik
;:?:ffiH;;ifi; :;&; ;;;6;""ri;;";
6nce$ uygunluk vazrsralrnacaktr
iz
ve.ilmemekt6drr.)Temlik
tomlik
nmahra
ve
iaoaUitii. ts.sahrsrar
rair-ar s€reken itrunrenn kavrtr ormasr halinde ahm
rtruee
Bakantrgln,n
saorri
nda
rijq
ve
k
ahmta
i:'i,idi ,iilji,lrl
biyi olduguna dair iITUBB kavrt ve bildinmr
,tgili
vaDr6caktrr 0dn0n imalargr veya irn"r"tC,"' oi-roigl ir'nlri!.Aii
"ili".'ri
UBB todu sereken l]runlein lodunun
kaydr
oracakir.
KtK
d-e
n-"n'n
tod,l
,"
iii,"j
ln;ktrru'naa'ueg
##;ii,;. i;ftt
Gw€nlik Kurumu nesatif listesinde
sosv€l
alrniavacaktrr
-d;hi degerlendmeve
tlrji'.t1filii""iliii kri iiva, J'nayan trmalann tiirit
ddenm6yecektir. KIK kaydrnrn
gkmaarkca
farura
bederi
ti6ted;n
;;gatif
athsa
ir|nriva"rr,
ilffi;i;il .iii"-Jrli
dusmesi
negatif
lueve
ma'rzemeni;
sibr malzeme kavnakh
sona
it'nuirian
mat
;il:ffiil';:i'"; iil;;uniJr.ni#."ii ,a'a'tann'n
"mJ tam.mr
│ヽ
k"t
Hロ
ilsilifrma rararrndal
kumma
SCК kesn,tu:ana‖ ve
ffi.i1"1:!nli't-lciilll;iiddrriiiue
ttmi肥 端
γ
れ認 淵
│も
i,rru.
ロ
Kururn zコ rai:di"‖ 口 ‐
dan・ bЫ
"● uⅢ
Ⅲ
mttzemda● nも UT
lyげ
ecekt"
__
'''い
‐ ,Ⅲ … ‐
`
●│● │"│■ ‐
…
lilg?[,'t-,---^
語 Ыzem。
kodЦ TeЫ ttde yer amayan
●
_● ___│^
,_^ `^口
:`
“
__“ _ ⅢⅢ
…
│,ぃ
o
Ourununda bu
。lma割
^A''lH●
“
n
■●1[ hお [flm
gere$
Ⅲspan,edlen
dan
¨Ⅲ
9… ma睦
・・
i鼎
tes:ImaM banka
譜
辮
1:席 :3■ 品
│'電 χ 矧た
ネ
疇
魏牌肇
暇
甲
出櫛
1聯
{硝
1謬
需
f棚
咄
両
l鳳
l
o20"ndOn%3
Fatutt
bedel
120"nden
耐 ざお:Lcok,品
計‖ 。
お品∴
=慨ξ
‖
肥苗
ittnT鵠 詰
習
rt]露
ょ
繁 お RIF農 :議 詰 ‖」
1●
U
rm。
Fima
memn leЫ in edlme19● durumunda tare
P‐
1‖
i響 sartname19 d9ml
11[〒 Lttnik
l品 ∬
訥
瑞fょ 電
ilgili mercilere
kanun
:
J II反
teminat keslnusl
muteanp sayman k kaⅥ talna
nら
Pξ]品
:ζ
at yapllacakt:子
:‖
:1書
m Tanh a saa:lht
Sonヽ 釧
30、 Qq‐ 20` S
MAIIEME/HIZMET LiSTESI
Srra N Malzemo
Kodu
ll/lelzemo
Agrklama
Cln'l
iliktafl Blrlmi
Blrlm
Flyat
KDV oranr%
SINTIGRAFISI КITI(METOKSI
IsO BUT LISONITRlLMlBl)
2 3
150030399216
150030399218
MAG3
`00
200
KEM K SlNTIGMFIも
_(H“ DEVEYA MDP)
ヽ
コA[
Vい t
'KI■
NOT:TEKNIK sARTNAME EKTEDIR
偲F:」 夢兜出;露
HaS・ nes Olng Se呼
猥,8臓 Ψ響
!。
Htt VD :3860437404
EPOSTA id“ mave“inalmaorrat
edu
Sayfa l
T.C.
FIRAT tlNヽ TRSiTESI HASTANESi
N血 甑 EER TIP ANABLIM DALI
RADYOFARMASOTiK TEICNIK sARTNAⅣ ESi
A号
]d澪
杷署:般冨
詰;;∬ 群男
i螺盟
dellmeyC httr dmm■
曝織 ぶ
」
L ttrOJ∞ ve
sに
liyoilizc。 lacaktr
2 RadyOfannasOttter Nukleer tlp bollunullmお te¨ e
gё FC
teSlh edilccek ve istckten som cn ge,
1 5 gull i91nde lcsilllli yapJacaktlr
4
hな W恥 ゆ ncd∝ 鋤
I sagllk b鋼 中
・薦
嵐::招盤
「
"扇
胤酬闊躍鰍
,
“ 7
Tekliflerde orijinal iiretici frma adi ve kodu yaz acaktrr.
Optimal kogullarda kullamm strasrnda,. hastada bekleomeyen invivo radyouacer
daf,rlmr
gtistermeyecektir. Hedef organ ve zemin aktivite oranlan bekleneu
dtzeyde olmahdrr,
Uygun sooug aluramayan kitler yenileri ile degEirilecektir.
Radyokimyasal saflrk en az o/o 90 ve rrzeri olmah, oda srcaktpnda stabilitesi
ve kunan m s[rcsi
uzun olmaLdu.
Bir゛ ,Cメ C dtta Fazla hasta,ali,masl yapllabilcn ve hazlrlmmttl k。 1呼 olan
kitler tercih
cdilecc勲 士 Tekllf edilccek kldedn i9cnshdckl ekn maddelcrln mlktarlarlm
belirten agrklayrcr
8
bilgncrtcklifilc bllllldc vcilmclidi
)Bdumumuzde daha Once mlmLnll ohり
m黒
:淵胤
艦
l yTJmalc
等
酪
需
:蹴
●
」
enll ttpklm鄭 」
s血 帥 vC baglTttШ
homotograisindc kullamlacak gerekL ka■
諾:器[∫青出 概圏L♂ 割瑠
『
》鷺
調 :b竃糊嚇識器肝棚脚twttl嵩鍛 ek
鵠艦 I‖ 町冒
dh arasmaル
lma11,tcslimatamda idマ ic wkSek。
uzere ihalc tanhindcn 7 gun Onccslne bdar bi l
l●
t
takdirdc ucretsiz olarak venleccktir
tanh ilc tcslimat■
i sure klsa。
lmalldlr
13.RadyOaktlf atlklarln Turklyc Atom EnclJisi Kurtunula nakli i9h gcrckli ttt i,lamcrjollcratOrth
alindigl imaca yapllacabr

Benzer belgeler

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. jtitecertir. Ayflca idarerun ongordlOii $arllar drtrnd;, llrma tarafrndan dd€me gunil vb lalepleri O"r,,r LUul t6klifl erinde belirtseler dahi, dikkate ehnmayacaktlr' u"r iiifimi haslane ambaflna v...

Detaylı