0112541 - Bilgisayar Mühendisliği

Transkript

0112541 - Bilgisayar Mühendisliği
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
Adı
Name
DERS FORMU
SYLLABUS
Programlama Dilleri I
Programming Languages I
Kodu
Code
Yarıyıl
Semester
0112541
3
Dili
Language
Ders
Course
Türü
Type
Koordinatörü
Coordinator
Amacı
Objectives
Tanımı
Description
Çıktıları
Outcomes
Önkouşul(lar)
Pre-requisite(s)
Kitabı
Text Book
Diğer Kaynak(lar)
Other Reference(s)
Teori
Uygulama
Lab.
(saat/hafta)
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Lecture
Practice
Lab.
(hours/week)
(hours/week)
(hours/week)
2
0
2
TR
Kredi
Credit
AKTS
ECTS
3
5
EN
Temel Bilimler
Basic Sciences
Temel Meslek
Basic Occupational
Meslek / Alan
Occupational/Branch
Kültür
Culture
Sosyal
Social
Seminer
Seminar
Zorunlu
Compulsive
Seçmeli
Elective
Yrd.Doç.Dr. M. Elif KARSLIGİL
Assist.Prof. Dr. M. Elif KARSLIGİL
C programlama dilini detaylı olarak öğretmek
To teach the C programming language in advanced level
C programlama dilini ileri düzeyde öğretir
Teaches the C programming language in advanced level
Öğrencilerin farklı uygulama alanlarında C programlama
dilinin özelliklerini gerektiği gibi kullanabilmelerini
sağlamak, algoritma tasarımı ve program yazma
konularında geliştirmek
Ability to use C in an advanced level, advance the student in
the areas of algorithm design and programming
0111521 Bilgisayar Bilimlerine Giriş I
0111521 Introduction to Computer Engineering I
Software Engineering in C, Peter A. Darnell, Philip E.
Margolis, Springer Verlag, 1988
How to program: C , 3rd Edition,Deitel & Deitel,
Prentice Hall
1/4
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ VE KREDİ DAĞILIMI
EVALUATION CRITERIA AND CREDIT DIVISION
Yöntem
Method
Değerlendirme Sistemi
Evaluation Criteria
Kredinin Dağılımı
Division of Credit
(%)
Yıliçi Sınavı
Midterm Exam(s)
Kısa Sınav
Quiz(s)
Ödev
Homework(s)
Proje
Project(s)
Laboratuvar
Laboratory
Diğer (Açıklayınız)
Other (Specify)
Yılsonu Sınavı
Final Exam
Temel Bilimler
Basic Sciences
Mühendislik Bilimi
Engineering Sciences
Mühendislik Tasarımı
Engineering Design
Sosyal Bilimler
Social Sciences
2/4
Adedi
Quantity
Oranı %
Ratio
2
30
-
-
4
10
1
10
6
20
-
-
1
30
50
50
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
HAFTALIK DERS PLANI
WEEKLY LECTURE PLAN
Hafta
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konu
Topic
C programlama dilinin yapısı ve genel özellikleri
Structure and general properties of C
Değişkenler, Veri Tipleri, Veri Tiplerinin Genişletilmesi
Variables, data types, extending data types
İlişkisel, Lojik ve Bit İşlemleri için Operatörler ve İfadeler
Relational, logic and bitwise operators
Program Kontrol Deyimleri, Döngüler
Control statements and loops
Diziler ve Pointer’lar
Arrays and pointers
Fonksiyon Yapısı, Kullanım Amaçları
Functions
Saklayıcı Sınıflar
Containers
Dinamik Belek Kullanımı
Dynamic memory usage
struct ve union
struct and union
Dosya Kullanımı
File usage
Farklı I/O Yöntemleri
Different I/O Methods
Dosyalara erişim metotları
File access methods
C önişlemcisi
C preprocessor
Macro ve Şartlı Derleme
Macros and conditional compiling
Include Özelliği
Include property
3/4
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
CONTRIBUTION TO PROGRAM OUTCOMES
Yok
None
Kısmi
Partial
1
Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi
Ability to apply basic sciences in the field of computer engineering
2
İstenilen gereksinimleri karşılayacak sistemleri tasarlayabilme becerisi
Ability to design systems to meet desired needs
3
Tasarımları, deneysel yöntemler ile destekleyerek uygulayabilme becerisi
Ability to implement designs by experiments
X
4
Takım çalışması yapabilme becerisi
Ability to function as a member of a team
X
5
6
7
8
9
Analitik düşünce ile mevcut sistemleri inceleme, iyileştirme ve
geliştirmeye yönelik algoritmik çözümler üretebilme becerisi
Ability to create algorithmic solutions to inspect, improve and enhance
existing systems by means of analytical approaches
Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma, yetki alabilme ve gereğini
yerine getirebilme becerisi
Ability to possess professional and ethical responsibilities, taking charge
and fulfiling the requirements
Türkçe ve İngilizce etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
Ability to communicate effectively in written/spoken Turkish and English
Küresel ve toplumsal boyutlarda mühendislik alanındaki gelişmeleri takip
edebilecek ve üretebilecek eğitime sahip olmak
The ability to possess the necessary level of education to pursuit
engineering advances and to develop them
Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamak ve kendi kendine öğrenme
becerisini kazanmak
Comprehend the necessity of life-long learning and gain the ability of
self-learning
Değişken koşullara uyum sağlayabilme becerisi
X
X
X
X
X
X
X
10 Ability to adapt to changing conditions
X
Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern mühendislik
araçlarını kullanabilme becerisi
11 Ability to use techniques and modern engineering tools necessary for
engineering practice
X
Hazırlayan / Prepared By:
Tarih / Date :
Yrd.Doç.Dr. M. Elif KARSLIGİL
İmza / Signature:
4/4
Tam
Complete

Benzer belgeler

DERS FORMU SYLLABUS Akademik Rapor Hazırlama ve Yazışma

DERS FORMU SYLLABUS Akademik Rapor Hazırlama ve Yazışma Yıldız Technical University, Computer Engineering Department

Detaylı

DERS FORMU SYLLABUS Sistem Analizi ve Tasarımı System

DERS FORMU SYLLABUS Sistem Analizi ve Tasarımı System Yıldız Technical University, Computer Engineering Department

Detaylı

0113720 - Bilgisayar Mühendisliği

0113720 - Bilgisayar Mühendisliği Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi Ability to apply basic sciences in the field of computer engineering

Detaylı

0113580 - Bilgisayar Mühendisliği

0113580 - Bilgisayar Mühendisliği Yıldız Technical University, Computer Engineering Department

Detaylı