EGE SERAMİK A.Ş. 2011 YILI İŞ KAZALARI VE MESLEK

Transkript

EGE SERAMİK A.Ş. 2011 YILI İŞ KAZALARI VE MESLEK
SU VERİMLİLİĞİ
UYGULAMALARI
16.12.2015
ERKAN PETEKAL
ÇEVRE MÜHENDİSİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
1987
[email protected]
EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ
EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ
EGE SERAMİK ATIK SU ARITMA TESİSİ
Tesiste Kullanılan Su ve Oluşan Atık Su Döngüsü
Tesiste personelin kullanımından kaynaklanan
50 m3 /gün evsel atık su ile tank, değirmen, sırlama ve yer
yıkama işlemleri sonucunda proses kaynaklı
425 m3 /gün endüstriyel atık su oluşmaktadır.
Endüstriyel atık suyun ve çamur kekinin tesis içerisinde geri
kazanımı mevcuttur.
Tesiste endüstriyel nitelikli atık sular kimyasal arıtma
işleminden sonra yaklaşık 375 m3/gün tekrar
kullanılmaktadır.
25 ton masse bünyesinde olmak üzere İşletmede geri
kullanılan suyun yaklaşık 350 m3/günü sprey dryer
ünitesinden buharlaşmakta ve atmosfere geçmektedir.
Geri kalan fazla atık su ise (yaklaşık 50 m3/gün) personelin
kullanımından kaynaklanan evsel nitelikli atık sular ile birlikte
biyolojik arıtma ünitesinde arıtılmaktadır.
Endüstriyel atık sular ön çökeltim havuzunda toplanmaktadır.
Burada dalgıç pompa ile arıtma tesisi içinde bulunan
dengeleme havuzuna terfi ettirilmektedir.
Dengeleme havuzuna ayrıca hollerin toz tutucularından gelen
atık sular ve Ar-Ge atık suları ile beraber 425 m3/gün’lük atık
su kimyasal arıtma tesisine dalgıç pompa vasıtasıyla
basılmaktadır.
Atık su kimyasal karıştırma tanklarına gelmekte burada kireç,
polialüminyum klorür ve polielektrolit sırasıyla 3 adet tankta
karıştırılmaktadır.
Dengeleme havuzundaki seviye şalterinden komut alan dalgıç
pompa ile beraber çalışan üç adet kimyasal madde pompası
ile kimyasal madde sarfiyatı kontrol altına alınmıştır.
Kimyasal maddeyi bünyesine alan atıksu önce pıhtılaşmakta
sonra yumaklaşarak oluşan floklar ve su 4 adet çökeltim
havuzuna geçmekte, burada çamurlar yoğunluk farkından
dolayı dibe çökmekte, arıtılan su ise berraklaşmış olarak
çökeltim havuzu üst kotundan savaklanarak arıtılmış su
kimyasal arıtma çıkış rögarına alınmakta ve buradan mevcut 2
adet pompa ile işletmede geri kullanım amacıyla tanka
basılmaktadır.
Arıtılan su masse değirmen dolumlarında, yer yıkamalarda ve
sulu toz tutucularda kullanılmaktadır.
Çıkış rögarındaki fazla su evsel dengeleme havuzuna
alınmaktadır.
Arıtma tesisinde kullanılan kimyasal maddeler gelen atıksu
debisi ve çamur içeriğine göre değişim göstermekle birlikte
ortalama tüketim miktarları aşağıda belirtilmiştir.
Arıtma Kimyasal Sarfiyatlarımız :
Torba Kireç
Poli Alüminyum Klorür-17
Polielektrolit
: 100 kg/gün,
: 150 kg/gün,
: 6 kg/gün
Çökeltim havuzu altında oluşan çamurlar % 3-5 katı madde
muhteviyatına sahip olarak çamur yoğunlaştırma tankına alınmakta ve
buradan özel çamur pompası ile filtre pres ünitesine basılmaktadır.
Burada sulu çamur halinden % 75 katı madde içeren hale kek haline
dönüştürülmektedir. Oluşan su sızıntı suyu toplama rögarına alınıp
pompa ile tekrar arıtılmak üzere dengeleme havuzuna basılmaktadır.
Oluşan kekler filtre pres altındaki römorka, buradan da fabrika
içerisinde hammadde bakslarına alınarak geri kazanımı
sağlanmaktadır.
SERAMİK ENDÜSTRİSİ ATIKSUYU
DEŞARJ STANDARTLARI
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
(Resmi Gazete: Tarih 31 Aralık 2004, Sayı: 25687)
Tablo 7.4: Sektör: Maden Sanayi (Seramik ve Topraktan Çanak-Çömlek
Yapımı ve Benzerleri)
KOMPOZİT
NUMUNE
24 SAATLİK
PARAMETRE
BİRİM
KOMPOZİT
NUMUNE
2 SAATLİK
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)
(mg/L)
80
-
ASKIDA KATI MADDE (AKM)
KURŞUN (Pb)
KADMİYUM (Cd)
ÇİNKO (Zn)
pH
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
-
100
1
0,1
3
6-9
6-9
Atık su Arıtma Tesisimiz’de
her gün 450 m3 Atık su arıtılıp,
bunun 350 m3 ünü geri
kullanıyoruz.
SIRLI PROSES ATIK SUYU TOPLAMA HAVUZU
SIRLI ATIKSU ARITMA KİREÇ DOZLAMA TANKI
SIRLI ATIK SU ARITMA PERPAK DOZLAMA TANKI
POLİELEKTROLİT DOZLAMA TANKI
SIRLI ATIKSU ARITMA PH KONTROLLÜ KİMYASAL
DOZLAMA SİSTEMİ
SIRLI ATIKSU ARITMA ÇÖKELTİM TANKI
SIRLI ATIKSU ARITMA ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA
TANKI VE FİLTRE PRES ÜNİTELERİ
Evsel kaynaklı Atık Sular
Yemekhane, tuvalet, banyo gibi sosyal
tesislerden gelen atıksulardır.
Pompalarla atıksu arıtma tesisine gönderilir.
Biyolojik arıtma tesisinde arıtılarak standart
kirlilik değerlerine indirildikten sonra deşarj
edilir.
BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ
TEŞEKKÜRLER
ERKAN PETEKAL
[email protected]

Benzer belgeler