Slayt 1

Transkript

Slayt 1
Akdeniz Havzalarının Hidrolojisi Üzerinde
İklime Bağlı Değişiklikler
Dr. Senem Bayar
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
İklim Değişikliği Araştırma Projeleri
Bilgi Paylaşımı Toplantısı
4 Nisan 2012, Ankara
Kapsam
Bölüm tanıtımı
Proje
Problem
Projenin amacı
Çalışma alanları
İş paketleri
GYTE’nin projedeki sorumlulukları
Proje çıktıları
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
GYTE Çevre Mühendisliği Bölümü
Gebze Çayırova Kampüsünde 1994 yılında kurulan GYTE Çevre
Mühendisliği Bölümü, eğitim ve araştırma faaliyetlerini 2002 yılından
beri Muallimköy Kampüsünde sürdürmektedir.
4 profesör, 8 doçent, 3 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 21
araştırma görevlisi, 1 laboratuar teknikeri
Yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı 200 öğrenci
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Araştırma Alanları
Membran Prosesler (Membran Biyoreaktörler(MBR), Mikrofiltrasyon,
Ultrafiltrasyon, Nonofiltrasyon, İleri Ozmoz, Ters Ozmoz Uygulamaları)
Çevre Biyoteknolojisi (Biyolojik Arıtım Prosesleri, Biyosensörler, Biyoyakıt
Teknolojileri)
Su Kirliliği Kontrolü (İleri Oksidasyon Metotları, Filtrasyon, Ozonlama ,
Fotokimyasal Arıtım, İyon değiştirme, Adsorpsiyon)
Hava Kirliliği Kontrolü (Atmosferdeki Asılı Partiküller, Atmosferde PAH
Kirliliği)
Atıksu Arıtımı (Endüstriyel ve Elektrokimyasal Atıksu Arıtım Prosesleri,
İleri Atıksu Arıtım Prosesleri, Doğal Arıtım)
Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliği Kontrolü (Taşınım Süreçleri, Çevre
Jeolojisi, Jeokimya, Ağır Metal Kirliliği)
Çevre Yönetimi (Havza Yönetimi, Katı Atık Yönetimi, Atık Azaltma, Su
Kaynaklarının ve Sınır Aşan Suların Yönetimi, Zararlı Atık Yönetimi)
Deniz Deşarjları ve Deniz Kirlenmesi Kontrolü
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Proje
Climate Induced Changes on the Hydrology of
Mediterranean Basins: Reducing Uncertainty and
Quantifying Risk through an Integrated Monitoring and
Modeling System (CLIMB)
Akdeniz Havzalarının Hidrolojisi üzerinde İklime Bağlı
Değişiklikler: Entegre İzleme ve Modelleme Sistemi ile
Risklerin Belirlenmesi ve Belirsizliğin Azaltılması
Başlangıç: Ocak 2010
Süre: 48 ay
Bütçe: 3.148.945 €
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
7. Çerçeve Programı
Tema 6. Çevre
•Aktivite 6.1.
İklim Değişikliği, Kirlilik ve Riskler
•Alt-aktivite 6.1.1.
Çevre ve İklim üzerinde Baskılar
•ENV.2009.1.1.5.2.
Güney Avrupa ve komşu ülkelerde su
kaynakları üzerinde güvenliğe tehdit
oluşturabilecek iklime bağlı değişiklikler
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
11
Ludwig-Maximilians-Universität
Ludwig-Maximilians-UniversitätMünchen
München
LMU
LMU
Almanya
Almanya
22
33
Agenzia
Agenziadella
dellaRegione
RegioneSardegna
Sardegnaper
perlalaricerca
ricercascientifica
scientifica
Christian-Albrechts-Universität
Christian-Albrechts-Universitätzu
zuKiel
Kiel
AGRIS
AGRIS
CAU
CAU
İtalya
İtalya
Almanya
Almanya
44
55
Centre
CentreNat
Natdu
duMach
MachAgricole,
Agricole,du
duGénie
GénieRural,
Rural,des
desEaux
EauxetetForêts
Forêts
Center
Centerfor
forWater
WaterResearch
Researchand
andTechnologies
Technologies
CEMAGREF
CEMAGREF
CERTE
CERTE
Fransa
Fransa
Tunus
Tunus
66
77
88
99
Consorzio
ConsorzioInteruni
InteruniNaz
Nazper
perlalaFisica
Fisicadelle
delleAtmosf
Atmosfeedelle
delleIdrosfere
Idrosfere
Center
Centerfor
forAdvanced
AdvancedStudies,
Studies,Research
Researchand
andDevelopment
Development
Deutsches
DeutschesZentrum
Zentrumfür
fürLuftLuft-und
undRaumfahrt
Raumfahrt
Forschungszentrum
ForschungszentrumJülich
Jülich
CINFAI
CINFAI
CRS4
CRS4
DLR
DLR
FZJ
FZJ
İtalya
İtalya
İtalya
İtalya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
10
10
11
11
12
12
Gebze
GebzeYüksek
YüksekTeknoloji
TeknolojiEnstitüsü
Enstitüsü
Institut
InstitutNational
Nationalde
delalaRecherche
RechercheScientifique
Scientifique
Joanneum
JoanneumResearch
ResearchForschungsgesellschaft
ForschungsgesellschaftGraz
Graz
GIT
GIT
INRS
INRS
JRG
JRG
Türkiye
Türkiye
Kanada
Kanada
Avusturya
Avusturya
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
Université
Universitéd’Angers
d’Angers
Islamic
IslamicUniversity
UniversityofofGaza
Gaza
Università
Universitàdegli
degliStudi
StudididiPadova
Padova
Università
Universitàdegli
degliStudi
StudididiTrento
Trento
Zagazig
ZagazigUniversity
University
VISTA
VISTAGeowissenschaftliche
GeowissenschaftlicheFernerkundung
Fernerkundung
Bavarian
BavarianResearch
Research Allience
Allience
UA
UA
IUG
IUG
UNIPD
UNIPD
UNITN
UNITN
UZ
UZ
VISTA
VISTA
BayFOR
BayFOR
Fransa
Fransa
Filistin
Filistin
İtalya
İtalya
İtalya
İtalya
Mısır
Mısır
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Problem
Mevcut iklim projeksiyonlarına göre, Akdeniz ülkeleri
hidrolojik bütçe ve ekstrem değişiklikler bakımından
diğer Avrupa Birliği ülkelerine göre daha belirgin bir
şekilde risk altındadır. Bu değişikliklerin su kaynakları,
tarımsal verimlilik ve içme suyu temini üzerinde ciddi
direkt etkilerinin olması beklenmektedir.
Akdeniz’in farklı bölgelerinde, su güvenliğine bağlı doğal
ve/veya antropojenik tehditler halen yaşanmakta ve
gelecekte de devam edeceği konusunda ciddi sıkıntılar
bulunmaktadır.
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Buzul
erimesi
Kirlilik
Ani sel
baskını
Kuraklık
Çölleşme
Verimli toprakların
azalması
Tuzlanma
4 Nisan 2012, Ankara
Deniz suyu
Seviye
yükselmesi
http://www.shadedrelief.com/natural/images/italy.jpg
Çözüm
Proje konsorsiyumu, iklim değişikliğine bağlı mevcut
belirsizlikleri azaltmak ve nicel risk ve güvenlik
değerlendirme aracı oluşturmak için yeni bir entegre alan
izleme kavramı ortaya koyacaktır.
Bu amaçla, uzaktan algılama teknikleri kullanarak
değerlendirme, entegre hidrolojik/hidrodinamik modelleme
ve sosyo-ekonomik faktör analizleri bir arada
gerçekleştirilecektir.
4 Nisan 2012, Ankara
Projenin Amacı
Akdeniz çevresinde yer alan ülkelerdeki mevcut su havzalarındaki
iklim değişikliği etkilerinin entegre izleme ve modelleme sistemi ile
incelenmesi
Seçilen çalışma alanlarında, bölge bazında su kaynaklarının tarımsal,
içme, kullanma ve endüstriyel su kullanımları bakımından
hassasiyetleri ve risk faktörlerinin belirlenmesi
Gelişmiş iklim senaryo analiz teknikleri kullanılarak bölgesel iklim
model simülasyonlarının gerçekleştirilmesi
Elde edilen sonuçlar neticesinde iklim değişikliğine bağlı olarak
bölge bazında yağış, yüzeysel akış, debi, yeraltı suyu dengelerinin
belirlenmesi
Olası belirsizliklerin azaltılması yönünde çeşitli önerilerin sunulması
Sosyo-ekonomik değerlendirme
Projenin her aşamasında paydaşlara bilgi sunulması.
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Çalışma Alanları
4
1
Noce - 1367 km² –
Southern Alps – Italy
Thau–280 km² - Coastal
Lagoon Southern France
2
Rio Mannu di San Sperate –
473 km² - Sardinia – Italy
5
Izmit Bay –2255 km² Kocaeli – Turkey
3
Chiba - 286 km² Cap Bon – Tunisia
6
7
Nile Delta – 1000 km²
Nile – Egypt
Gaza Aquifer – 365 km²
Gaza – Palestinian
administrated area
Çalışma alanları, yerleri ve yüzey alanları
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Çalışma Alanı: İzmit Körfezi Havzası
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bölgedeki Sorun
 Havza içinde İzmit Körfezi’ne dökülen suyun kalite ve
miktarına ilişkin iklim değişikliği etkilerinin analizinin tam
olarak yapılmaması
 İklim değişikliğinin su kullanıcıları için yenilenebilir su
arzına etkisinin net olarak bilinmemesi
 Gelecek projeksiyonlarının bölge için henüz yapılmamış
olması
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
İş Paketleri
İP0: Sinerji ve idari destek. CLIMB, WASSERMed ve CLICO
arasındaki bilimsel stratejiyi belirleme ve teşvik etme.
İP1: CLIMB birliğinin içerden yönetimi ve koordinasyonu.
İP2: Proje süresince ortak veri alt yapısı sağlama ve geliştirme.
İP3: Çalışma alanı karakterizasyonu ve izleme.
İP4: İklim modellerinin denetimi ve ölçek küçültme.
İP5: Bütünleşik hidrolojik modelleme.
İP6: Belirsizlik analizi, sosyoekonomik faktör analizi ve risk modelleme.
İP7: Bilginin yayılması ve paydaşlar arası iletişim. Bilimsel ilerlemeye
paralel şekilde proje bulgularının tutarlı bir şekilde paylaşımı.
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
GYTE’nin Projedeki Sorumlulukları
İP3: İzmit Körfezi havzasına uygulanacak modeller için
gerekli verilerin temini
GROWA-Forshungzentrum Jülich, Almanya
PROMET-VISTA, Almanya
MIKE-3-Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye
İP5: MIKE-3 hidrodinamik ve su kalitesi modelinin
İzmit Körfezine uygulanması ve iklim değişikliği
etkilerinin belirlenmesi
İP7: Proje çıktılarının paydaşlara sunulması ve geribesleme faaliyetlerinin yürütülmesi
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
İP 3.1. Çalışma Alanı Karakterizasyonu
 Devlet Su İşleri, Devlet Meteoroloji Müdürlüğü ve Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi’nden gerekli veriler temin edildi.
 Körfezde ve Körfeze ulaşan derelerde su kalitesi analizleri
tamamlandı.
 Veritabanı sistemine veri girişleri tamamlandı.
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
İP 3.3. Uzaktan Algılama
 VISTA, maksimum olasılıklı sınıflandırma yaklaşımı ile
Landsat TM uydu görüntülerinden 2000 ve 2010 yılları için
Kocaeli çalışma alanı arazi kullanımı haritalarını üretmiştir.
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
İP 5 Entegre Modelleme
 Modelleme çalışmaları ve veri analizi ile ilgili gelişmelerin
paylaşıldığı Kocaeli Bölgesi çalışma grupları (FZJ,VISTA
ve GYTE) toplantıları yapıldı.
 MIKE 3 modeli için, sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk, su kalite
verileri ve Marmara Denizi üzerindeki 3 istasyondaki deniz
seviyesi ölçüm verileri modelleme sistemine girildi.
 Deniz seviyesi değişimi gelgit hareketinden de etkilendiği
için, ölçülen gelgit seviyesi değerleri de dikkate alındı.
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
İP 7 Yapılan Yaygınlaştırma Faaliyetleri
Japonya’da Tokyo Teknoloji Enstitüsünde sunum
Antalya’da Uluslararası Coğrafya Sempozyumunda sunum
İstanbul Uluslararası Geri Dönüşüm Fuarında poster sunumu
Kocaeli Sanayi Odası’nda Paydaş Toplantısı
Paydaşlar tarafından anket formlarının doldurulması
Web sitesi tasarımı
Özel bir lisede sunum
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Paydaş Toplantısı
Bölgedeki kamu kurumları
Belediyeler
Sanayi kuruluşları
Sivil toplum kuruluşları
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Paydaş Toplantısı-Anket Çalışması
Su Yöneticisi Anketi
Su Kullanıcısı Anketi
 4 BÖLÜM:
 3 BÖLÜM:
1. Su kullanımları
2. Su rekabetleri ve
anlaşmazlıkları
3. Kurum ya da firmanız
4. Siz
1. Su kullanımları
2. Su rekabetleri ve
anlaşmazlıkları
3. Siz
 25 SORU
 34 SORU
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Proje Çıktıları
İzmit Körfezi havzası ile ilgili mevcut durum tespiti
Körfeze dökülen derelerde ve körfezde su kalitesinin izlenmesi
Uydu görüntüsü aracılığıyla 2000 ve 2010 yıllarına ait arazi
kullanım haritalarının üretilmesi
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Proje Çıktıları
1965-2011 zaman aralıklarında bugün ve gelecek için 2075 iklim
projeksiyonları
Küresel iklim modelleriyle üretilen iklim projeksiyonları, bölgesel iklim
modelleri kullanılarak daha küçük ölçeklere indirgenecek
Seçilen Akdeniz havzalarında iklim değişikliği senaryoları üretilecek
Bu senaryolar hidrolojik modellere girdi oluşturacak
Bölge üzerinde iklim değişikliği etkilerinin belirlenmesi ile uyum
çalışmalarında kullanılacak bilgilerin üretilmesi
Geleceğe yönelik planlama ve strateji çalışmaları için çıkacak verilerin
karar vericilere aktarılması.
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
CLIMB projesi ile ilgili detaylı bilgi için
Prof. Dr. Ralf Ludwig (Proje Koordinatörü)
Ludwig-Maximilians-Universität München, Almanya
[email protected]
+49-89-21806677
Dr. Thomas Ammerl (Proje Yönetimi)
Bayerische Forschungsallianz Gemeinnutzige, Almanya
[email protected]
+49-89-990188817
Doç. Dr. Güleda Engin (Projenin Türkiye’deki Yürütücüsü)
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli
[email protected]
262 6053210
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
www.climb-fp7.eu
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
http://www.climb-gyte.info
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Teşekkürler.. Sorular..
4 Nisan 2012, Ankara
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Bölümü

Benzer belgeler