MND İzolasyon Malzemelerİ : İzole Şerit

Transkript

MND İzolasyon Malzemelerİ : İzole Şerit
MND ?zolasyon Malzemeler? : ?zole ?erit
?zole ?erit
Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?
Fiyat:
Sat?? fiyat?
Bu ürün hakk?nda soru sorun
Aç?klama
?zole ?erit Bant, temel ürünlerimizdendir. Farkl? yap??t?r?c? ve ta??y?c? bant çözümleri sa?layabilmekteyiz. UV, s?cakl?k, nem, uzama,
gerilme, s?k??t?rma ve y?rt?lma gibi zorlu uygulama yüzeylerinde kullan?labilecek güçlü fiziksel beklentileri kar??layacak ürünlerdir.
?zole ?erit bantlar haz?r kal?plar halinde kesilmi?tir veya Otomotiv, Beyaz-E?ya Aletleri, Elektronik, Yap? & ?n?aat, Reklam ve di?er birçok
sektör için özel olarak rulo bant ?ekilnde dilimlenebilmektedir.
Kal?c?, ç?kar?labilir veya yeri de?i?tirebilen, yap??t?r?c? özellikleri olan; Silikon yap??t?r?c? tipleri, akrilik, modifiye akrilik, Do?al Kauçuk,
Sentetik Kauçuk içeren tipte ürünler olabilmektedir.
Genellikle, yap??kanl? bantlar? üç kategoride s?ralayabiliriz:
1.Ta??y?c? Bantlar: "kolayca ç?kabilen/ h?zl?ca yap??abilen"
Ta??y?c? bantlar?, laminat uygulama alan?na iste?e ba?l? olarak bir veya birden fazla, çift yüzeyli olacak ?ekilde uygulan?r.
4mm'den ba?layan ölçülerde bulunan bantlar? istenilen boyuta göre ?eritler halinde kesebilir ve ihtiyaçlara cevap verebilecek ölçülerde
sunabiliriz.
1 / 2
MND ?zolasyon Malzemeler? : ?zole ?erit
Uygulama alanlar?na göre de?i?iklik gösteren bu ürünlerimiz a?a??daki çe?itlerde üretilebilmektedir:
Physically Crosslinked PE, Chemically Crosslinked PE, Non-Crosslinked PE, EPDM, EVA, NBR, PVC, PU Foams, vb…
2. Film Ta??y?c? Bantlar:
Çift taraf? yap??kanl? filmsel bantlar; PVC, PET, PP, PE, Dokulu, Dokusuz olacak ?ekildedir. Farkl? uzunluk ve kal?nl?klarda sunabiliriz.
(max 1500mm) 4mm den ba?layan herhangi bir geni?likte kesebiliriz ...
3. Ta??y?c? Olmayan Bantlar:
Ta??y?c? olmayan bantlar? rulolar halinde veya 4mm geni?likleri itibaren dilimlenmi? olarak sunabiliriz. Bununla birlikte, Bez ta??y?c? Transfer
Bantlar? a??rl?kl? olarak Köpük, Tekstil ve Folyo laminasyonlar?nda 45gr./m2 için 200gr./m2 aral?klar?nda kullan?lmaktad?r.
4. Özel Uygulama Amaçl? Tek veya Çift Tarafl? Bantlar
Flekso - Yast?k Montaj Bantlar?
Akrilik Köpük Bantlar
Yüzey Koruma Bantlar?
Kapton Bantlar
PET Bantlar
Mylar Bantlar
PE Dondurucu Teyp
Bak?r ve Alüminyum Folyo Bantlar
Elektrik ?zolasyon PVC Bant
Butil & Bitüm Bantlar
Maskeleme ve Kraft Ka??t Bantlar
Teknik Tekstil Bantlar?
Çemberleme Bantlar
Filament Bantlar
Kuma? Kanal Bantlar
??aretleme Bantlar?
Reflektif Bantlar
Ters Transferi Bant
2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Benzer belgeler