Güvenlik Bilgi Formu

Transkript

Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G 13.12.2014-29204)
Ürün Adı: STARLUX CP 5L
Ürün No
: AV09-0808 RM05
Basım tarihi
: 11.06.2016
Gözden geçirilme tarihi : 01.06.2016
Sayfa 1 / 17
Revizyon 16
TR TR 00000000004
1
Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
1.1. Madde /Karışımın kimliği
STARLUX CP 5L
AV09-0808 RM05
53219143
1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen
kullanımları
Tavsiye edilen kullanim
Araba tamir ürünleri
1.3. Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları
BASF France SAS Division Coatings
Z.I de Breuil le Sec
60676 Clermont-de-l'Oise Cedex
France
Elektronik posta adresi:
[email protected]
1.4. Acil durum telefon numarası
+49 180 2273 112
_____________________________________________________________________________________
Bölüm 2: Zararlılık tanımlanması
2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması
28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)
-
Alev.Sıvı 3, H226 Parlayıcı sıvı ve buhar
Göz Hsr./Tah. 2, H319 Ciddi göz hasarına neden olur.
Cilt Hassas. 1A, H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
BHOT Tekr. Mrz. 2, H373 Uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalmalarda
organlarda hasara neden olabilir.
- Sucul Kronik 3, H412 Sudaki organizmalar için zararlıdır.Uzun süreli olumsuz
etkilere neden olabilir.
2.2. Etiket unsurları
28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G 13.12.2014-29204)
Ürün Adı: STARLUX CP 5L
Ürün No
: AV09-0808 RM05
Basım tarihi
: 11.06.2016
Gözden geçirilme tarihi : 01.06.2016
Sayfa 2 / 17
Revizyon 16
TR TR 00000000004
2
Tehlike piktogram:
Sinyal kelime:
İkaz
Tehlike açıklamaları:
H226
Parlayıcı sıvı ve buhar
H317
Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
H319
Ciddi göz hasarına neden olur.
H373
Uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalmalarda organlarda
hasara neden olabilir.
H412
Sudaki organizmalar için zararlıdır.Uzun süreli olumsuz
etkilere neden olabilir.
Güvenlik ifadeleri (önlemler):
P210
Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, alevden ve diğer
tutuşturuculardan uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz.
P261
Tozunu/isini/gazını/dumanını/buharını/serpintiyi solumaktan
kaçının.
P280
Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/koruyucu gözlük/maske
kullanın.
Güvenlik İfadeleri (tepki):
P305 + P351 + P338
GÖZ İLE TEMASINDA: Birkaç dakika dikkatlice su ile
yıkayın.Varsa ve kolay bir işlem ise kontak lensleri
çıkarın. Yıkamaya devam edin.
Güvenlik İfadeleri (depolama):
P403 + P235
İyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Serin yerde
muhafaza edin.
Güvenlik İfadeleri (bertaraf):
P501
Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında
imha ediniz.
Etiketlemede gözönünde bulundurulacak tehlike oluşturan bileşenler:
benzoik asit
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-sebakat
Özel karışımların etiketlenmesi:
EUH066
Tekrarlanan maruz kalma deride kuruluğa veya çatlamaya neden
olabilir
EUH208
İçerir: metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidin-türevi.
Alerjik reaksiyona neden olabilir.
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G 13.12.2014-29204)
Ürün Adı: STARLUX CP 5L
Ürün No
: AV09-0808 RM05
Basım tarihi
: 11.06.2016
Gözden geçirilme tarihi : 01.06.2016
Sayfa 3 / 17
Revizyon 16
TR TR 00000000004
3
2.3. Diğer zararlar
Bütün tehlikeli madde ve karışımlara katkıda bulunan fakat sınıflandırması
olmayan diğer tehlikeliler için uygulanabilir bilgi bu bölümde sağlanır.
_____________________________________________________________________________________
Bölüm 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi
3.1. Maddeler
tatbik edilemez
3.2. Karışımlar
Kimyasal yapısı
akrilik rezinler, organik çözücü
Tehlikeli bilesenleri
28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)
CAS Nr.
AT Nr.
Indeks Nr.
Ağr.%
Sınıf, Kategori, Risk İfadesi
etiletoksi propionat
763-69-9
212-112-9
15,0 - < 20,0
Alev.Sıvı 3, H226
Mesleki maruziyet limiti (bkz: Bölüm 8)
n-butilasetat
123-86-4
204-658-1
12,5 - < 15,0
Alev.Sıvı 3, H226
BHOT Tek Mrz. 3, H336
metil izobutil keton
108-10-1
203-550-1
3,0 - < 5,0
Alev.Sıvı 2, H225
Akut Tok. 4, H332
Göz Hsr./Tah. 2, H319
BHOT Tek Mrz. 3, H335
ksilol ( izomer karışımı )
1330-20-7
215-535-7
2,0 - < 2,5
607-025-00-1
606-004-00-4
601-022-00-9
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G 13.12.2014-29204)
Ürün Adı: STARLUX CP 5L
Ürün No
: AV09-0808 RM05
Basım tarihi
: 11.06.2016
Gözden geçirilme tarihi : 01.06.2016
Sayfa 4 / 17
Revizyon 16
TR TR 00000000004
4
Alev.Sıvı 3, H226
Akut Tok. 4, H312
Akut Tok. 4, H332
Cilt Aşnd./Tah. 2, H315
Göz Hsr./Tah. 2, H319
BHOT Tek Mrz. 3, H335
BHOT Tekr. Mrz. 2, H373
Asp. Tok. 1, H304
Sucul Kronik 3, H412
çözelti maddeleri nafta (petrol), hafif aromatik
64742-95-6
265-199-0
649-356-00-4
1,0 - < 2,0
Alev.Sıvı 3, H226
BHOT Tek Mrz. 3, H335
BHOT Tek Mrz. 3, H336
Asp. Tok. 1, H304
Sucul Kronik 2, H411
hidroksifenil-alkilbenzotriazol
127519-17-9
607-281-00-4
1,0 - < 2,0
Sucul Kronik 2, H411
benzoik asit
65-85-0
200-618-2
1,0 - < 2,0
Cilt Aşnd./Tah. 2, H315
Göz Hsr./Tah. 1, H318
BHOT Tekr. Mrz. 1, H372
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-sebakat
41556-26-7
255-437-1
0,5 - < 1,0
Cilt Hassas. 1A, H317
Sucul Akut 1, H400
Sucul Kronik 1, H410
metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidin-türevi
82919-37-7
280-060-4
0,2 - < 0,3
Cilt Hassas. 1, H317
Sucul Akut 1, H400
Sucul Kronik 1, H410
Bu bölüme tümü yazılmayan sınıflandırmaların hepsi 16. bölümde bulunabilir.
_____________________________________________________________________________________
Bölüm 4: İlk yardım önlemleri
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G 13.12.2014-29204)
Ürün Adı: STARLUX CP 5L
Ürün No
: AV09-0808 RM05
Basım tarihi
: 11.06.2016
Gözden geçirilme tarihi : 01.06.2016
Sayfa 5 / 17
Revizyon 16
TR TR 00000000004
5
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Tüm tereddütlü hallerde veya belirtilerin gitmemesi halinde doktora başvurun.
Bayılma halinde ağızdan bir şey vermeyin.
Solunursa
Hastayı hemen tehlikeli bölgeden çıkartın. Sıcak ve sakin yatırın. Teneffüsün
düzensiz olması veya nefes alıp vermenin durması halinde, suni teneffüs yaptırın.
Doktor çağırın! Bayılma halinde sağlam yan tarafa yatırın.
Deri ile temas ederse
Bulaşmış giysileri çıkartın. Cildin bulaşmış kısmını suyla ve sabunla yıkayın,
bol suyla durulayın. Tiner veya Solvent kullanmayın.
Göz ile temas ederse
Kontak lensleri çıkartın. Göz kapaklarını açık tutarak gözleri temiz, bol su ile
veya özel göz yıkama solüsyonu çözeltisi ile yıkayın. Doktora danışın.
Yutulursa
Yutulması halinde ağzı iyice su ile çalkalayın (sadece kişinin bilinci
yerindeyse) ve hemen doktora başvurun. İlgili kişinin sakin olmasını sağlayın.
Kesinlikle kusmamalıdır.
4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen en önemli belirtileri ve etkileri (bkz. Bölüm 2)'deki ve/veya bölüm
11'deki etikette tanımlanmış
4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Veri yok.
_____________________________________________________________________________________
Bölüm 5: Yangınla mücadele önlemleri
5.1. Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Köpük (alkole dayanıklı), karbondioksit, toz, püskürtme sisi (su), söndürme suyu
kanalizasyona veya suya karışmamalı.
güvenlik açisindan uygun olmayan söndürücü maddeler
Tam kapasite su püskürtme
5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yangın halinde yoğun, siyah duman çıkar. Tehlikeli ayrışım maddelerinin teneffüs
edilmesi ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir.
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G 13.12.2014-29204)
Ürün Adı: STARLUX CP 5L
Ürün No
: AV09-0808 RM05
Basım tarihi
: 11.06.2016
Gözden geçirilme tarihi : 01.06.2016
Sayfa 6 / 17
Revizyon 16
TR TR 00000000004
6
5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Özel koruyucu donanım
Gerekmesi halinde teneffüs maskesi kullanın.
İlave bilgiler
Yangının merkezine yakın kapalı kapları soğutun.
_____________________________________________________________________________________
Bölüm 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Ürünü elleçleme önerileri güvenlik bilgi formunun 7 ve 8. bölümlerinde
bulunabilir.
Alev kaynaklarından uzak tutun ve odayı iyi havalandırın. Buharı teneffüs
etmeyin.
6.2. Çevresel önlemler
Kanalizasyona akıtmayın. Nehirlerin, göllerin veya su atık su kanallarının
kirlenmesi halinde yerel yasalar uyarınca yetkili mercilere başvurun.
6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Sızan maddeyi yanıcı olmayan toplama maddesiyle (örn. kum, toprak, kiselgur,
vermikulit) sınırlayın imha için ve yerel mevzuata uyarınca öngörülen kaplarda
toplayın. Tercihan temizlik maddeleriyle temizleyin. Mümkünse solvent
kullanmayın.
6.4. Diğer bölümlere atıflar
Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili
bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.
_____________________________________________________________________________________
Bölüm 7: Elleçleme ve Depolama
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Emin işlem hakkında açıklamalar
Havada alev alıcı ve infilak edici buhar oluşmasından ve işyerine özgü limit
değerlerin aşılmasından kaçının.
Gözle ve ciltle temas etmesinden kaçının. Buharı ve püskürtme sisini teneffüs
etmeyin.
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G 13.12.2014-29204)
Ürün Adı: STARLUX CP 5L
Ürün No
: AV09-0808 RM05
Basım tarihi
: 11.06.2016
Gözden geçirilme tarihi : 01.06.2016
Sayfa 7 / 17
Revizyon 16
TR TR 00000000004
7
Zımpara tozunu teneffüs etmeyin.
Çalışırken bir şey yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin. Şahsi korunma teçhizatı
konusunda bkz. madde 8. Yasal korunma ve güvenlik kurallarına uyun.
Her türlü alev ve ısı kaynağından ve açık ateşten uzak tutun. Kıvılcımlanmaya
karşı emin araçlar kullanın.
Madde elektrostatik şarj olabilir. Aktarırken sadece topraklanmış hat kullanın ve
kapları topraklayın. Antistatik elbise ve ayakkabı giyilmesi tavsiye olunur.
Kendilerinin boya atıp atmamalarından bağımsız olarak, insanların boya yapma
sırasında boya kabininde bulunmaları halinde, aerosol ve solvent buharı etkisi
olabileceğinin hesaba katılması gereklidir. Solvent madde yoğunluğu hava limit
değeri altına düşünceye kadar bu tür koşullarda teneffüs maskesi kullanılmalıdır.
Yangından ve infilaktan koruma açıklamaları
Solvent buharı havadan ağırdır ve yerden yayılır. Buhar havayla karışarak
patlayıcı bir karışım oluşturur.
Kapları kuru ve sızdırmaz şekilde kapatılmış olarak serin ve iyi havalandırılmış
bir yerde muhafaza edin.
7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Depolardan ve kaplardan beklentiler
Elektrikli tesisatlar standartlara uygun ve infilak tehlikesine karşı korumalı
olmalıdır. Zeminler elektrik iletken ve depolanan malı sızdırmaz olmalıdır.
Kapları iyice kapalı tutun. Kaplar basınç kabı değildir; basınçla boşaltmayın.
Her türlü sızıntıyı önlemek için açık kapları iyice kapatın ve dik depolayın.
Sigara içmek yasaktır. Yetkisiz kişilerin girmesi yasaktır.
Birlikte depolama açıklamaları
Oksitleyici maddeler gibi aşırı asitli veya alkalik malzemelerden uzak tutun.
Depolama koşulları hakkına ek bilgiler
Daima orijinal kaplara uygun kaplarda muhafaza edin. Etiket üzerindeki
açıklamalara dikkat edin. Kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde depolayın.
Sıcaktan ve direk güneş ışığından koruyun. Alev kaynaklarından uzak tutun.
Depo sıcaklığı: 5 - 35 ˚C
_____________________________________________________________________________________
Bölüm 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
8.1. Kontrol parametreleri
İşyeri kontrolü sınır parametreleri içeren bileşenler
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G 13.12.2014-29204)
Ürün Adı: STARLUX CP 5L
Ürün No
: AV09-0808 RM05
Basım tarihi
: 11.06.2016
Gözden geçirilme tarihi : 01.06.2016
CAS-No
Sınır Değer
ml/m3(ppm)
1,2,4-trimetilbenzol
95-63-6
AGW
TRTWA
propilbenzol
103-65-1
AGW
metil izobutil keton
108-10-1
AGW
TRSTE
TRTWA
mesitilen
108-67-8
AGW
TRTWA
n-butilasetat
123-86-4
AGW
MAK*
etiletoksi propionat
763-69-9
AGW
ksilol ( izomer karışımı )
1330-20-7
AGW
TRSTE
TRTWA
Sayfa 8 / 17
Revizyon 16
TR TR 00000000004
8
mg/m3
20
20
100
100
-
100
20
50
20
83
208
83
20
20
100
100
62
100
300
480
100
610
100
100
50
440
442
221
8.2. Maruziyet kontrolleri
Uygun teknik tesisleri
İyi havalandırın. Bu yerel emme veya teknik oda havalandırma vasıtasıyla
sağlanabilir. İşyeri konsantrasyonunu işyeriyle ilgili limit değerlerin altında
tutmak için bunun yeterli olmaması halinde, uygun bir teneffüs maskesi
takılmalıdır.
Kişisel korunma donanımları
Teneffüs maskesi
İşyeriyle ilgili limit değerlerin aşılması halinde, bu amaç için ruhsatlı bir
teneffüs maskesi takılmalıdır.
Kurumuş lake tabakasının kuru zımparalanması, otojen kaynak ile kesilmesi ve/veya
oksijen kaynağı ile kaynak yapılması toz ve/veya tehlikeli duman oluşumuna sebep
olabilir. Mümkünse ıslak zımparalama yapılmalıdır. Eğer yayılma, lokal bir
aspiratör sistemi olmasına karşın önlenemiyorsa uygun bir solunum koruma cihazı
takılmalıdır.
Aerosollarla temas halinde A1P2 yarı teneffüs maskesi kullanın.
Eldiven
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G 13.12.2014-29204)
Ürün Adı: STARLUX CP 5L
Ürün No
: AV09-0808 RM05
Basım tarihi
: 11.06.2016
Gözden geçirilme tarihi : 01.06.2016
Sayfa 9 / 17
Revizyon 16
TR TR 00000000004
9
Uygun eldiven takın.
EN 374 onaylı kimyasal eldiven uygundur:
Örn. Nitril-Eldiven
Malzeme kalınlığı: = 0,7 mm
Nüfuz etme süresi hakkındaki bilgilerle ilgili olarak eldivenin üreticisine
başvurun.
Bilgiler eldiven üreticilerinin, hammadde üreticilerinin verdikleri veya ürünün
içeriği hakkında üründe bulunan bilgilere dayanmaktadır.
Eldiven her halükarda işyeriyle ilgili uygunluğu (örn. mekanik dayanıklılık, ürün
tolaritesi, antistatik) kontrol edilmelidir.
Eldiven imalatçısının eldivenin kullanımı, depolanması, bakımı ve değiştirilmesi
hakkındaki talimatlarına uyulmalıdır.
Eldivenler hasar görme halinde hemen yenileriyle değiştirilmelidir. Ellerin zarar
görmeden kaçılması şeklinde bir korunma tavsiye olunur.
Gözleri koruma
Gözle temasa tehlikesi halinde gerekli.
Yan siperlikleri olan koruma gözlükleri kullanın.
Vücudu koruma
Antistatik ve doğal elyaftan ve/veya sıcağa dayanıklı sentetik elyaftan yapılmış
yanmayı önleyici elbise giyilmelidir.
Çevre ekspozityonunun sınırlanması ve kontrolü
Bkz. madde 7 ve 12
_____________________________________________________________________________________
Bölüm 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
Şekil
: sıvı
Renk
: renksiz
Koku
: türe uygun
pH-Değeri
: uygulanamaz
Durum değişimi
Kaynama sıcaklığı/ Kaynama alanı: 124 - 200 ˚C
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G 13.12.2014-29204)
Ürün Adı: STARLUX CP 5L
Ürün No
: AV09-0808 RM05
Basım tarihi
: 11.06.2016
Gözden geçirilme tarihi : 01.06.2016
Sayfa 10 / 17
Revizyon 16
TR TR 00000000004
10
Erime noktası/ Erime alanı
: veri yok
Yanma noktası
: +023 ˚C
Tutuşma sıcaklığı
: > 200 ˚C
çözücü
İnfilak sınırları, alt
üst
: > 35 g/m3
: veri yok
Buhar basıncı
: 5,0 20˚C' de hPa
Yoğunluk
: 1,021 20˚C' de g/cm3
Eriyebilirlik
: suyla karıştırılamaz
Viskozite
: 411,6 mm2/s
ISO 3679
9.2. Diğer bilgiler
Akış zamanı
: >060/6 20˚C' de s ISO 2431
_____________________________________________________________________________________
Bölüm 10: Kararlılık ve Tepkime
10.1. Tepkime
Depolama ve işlem ile ilgili tavsiye olunan kurallara uyulması halinde, stabil.
(bkz. madde 7).
10.2. Kimyasal kararlılık
Ürün öngörüldüğü/gösterildiği şekilde kullanılır ve depolanırsa stabildir.
10.3. Zararlı tepkime olasılığı
Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli
reaksiyonlar oluşmaz.
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Tüm tutuşma kaynaklarından kaçınınız: ısı, kıvılcım, açık alev.
10.5. Kaçınılması gereken maddeler
Ekzoterm tepkilerden kaçınmak için aşırı asitli ve alkalik malzemeler ve
oksitleyici maddelerinden uzak tutun.
10.6. Zararlı bozunma ürünleri
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G 13.12.2014-29204)
Ürün Adı: STARLUX CP 5L
Ürün No
: AV09-0808 RM05
Basım tarihi
: 11.06.2016
Gözden geçirilme tarihi : 01.06.2016
Sayfa 11 / 17
Revizyon 16
TR TR 00000000004
11
Aşırı sıcaklıklarda karbon monoksit, karbon dioksit, duman, azot gibi tehlikeli
ayrışım ürünleri oluşabilir.
_____________________________________________________________________________________
Bölüm 11: Toksikolojik Bilgi
11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Karışım (AT) Nr. 1272/2008 yönetmeliğine göre değerlendirilmiştir. Detaylar için
Bölüm 2 ve 15'e bakınız.
İşyeriyle ilgili limit değerlerin üzerine solvent parçacıkları teneffüs edilmesi
mükoza zarında ve teneffüs organlarında tahrişe, böbreklerde, karaciğerde merkezi
sinir sisteminde hasarlara sebebiyet verebilir.
Konsantrasyonu iş ortamı için kabul edilen sınır değerleri aşan çözücü maddelerin
tekrarlı veya uzun süreli olarak solunması; davranış değişiklikleri ve hafıza
bozuklukları da dahil olmak üzere kronik toksik ensefalopati gibi merkezi sinir
sisteminin uzun süreli bozukluklarına neden olabilir.
Solventler cilt rezorpsiyonu sonucu yukarıda belirtilen etkilerden birkaçına
sebebiyet verebilir. Ürünle uzun süre veya tekrar temas cildin doğal tekrar
yağlanmasını olumsuz etkiler ve alerjik olmayan temas dermatitiye ve/veya cilt
rezorpsiyonuna sebebiyet verebilir.
Akut Toksisite
Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.
Cilt aşınması/tahrişi
Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
Ciddi göz hasarına neden olur.
Püsküren solvent parçacıkları gözde tahrişe ve düzeltilmesi mümkün olmayan
hasarlara sebebiyet verebilir.
Solunum veya cilt hassaslaştırıcılığı
Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
Eşey hücre mutajenitesi
Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.
Kanserojenite
Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.
Üreme için Toksik
Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.
Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma)
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G 13.12.2014-29204)
Ürün Adı: STARLUX CP 5L
Ürün No
: AV09-0808 RM05
Basım tarihi
: 11.06.2016
Gözden geçirilme tarihi : 01.06.2016
Sayfa 12 / 17
Revizyon 16
TR TR 00000000004
12
Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.
Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarli maruz kalma)
Uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalmalarda organlarda hasara neden olabilir.
Aspirasyon zararı
Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.
_____________________________________________________________________________________
Bölüm 12: Ekolojik Bilgi
Bu ürünle ilgili deney sonuçları bulunmamaktadır.
Karışım (AT) Nr. 1272/2008 yönetmeliği uyarınca değerlendirilmiştir ve ilgili
ekotoksikolojik özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Detay bilgi için Bölüm 2
ve 3'e bakınız.
12.1. Toksisite
Sudaki organizmalar için zararlıdır.Uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
Madde 3'de belirtilen çevreye zararlı bileşenlerin biyolojik arıtılabilirliği:
CAS-No
Test yöntemi
Biyolojik arıtılabilirlik (%)
ksilol ( izomer karışımı )
1330-20-7
OECD 301 A
kolay arıtılabilir
çözelti maddeleri nafta (petrol), hafif aromatik
64742-95-6
OECD 301 A
kolay arıtılabilir
12.3. Biyoakümülasyon potansiyeli
veri yok
12.4. Toprakta hareketlilik
veri yok
12.5. PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi
REACH (AT) No. 1907/2006 yönetmeliği Annex XIII 'e göre: Ürün PBT (Kalıcı /
biyobirikimli / toksik) veya vPvB (çok kalıcı / biyobirikimli) kriterlerini
karşılayan bir madde içermez.
12.6. Diğer olumsuz etkiler
Ürünü suya veya kanalizasyona akıtmayın.
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G 13.12.2014-29204)
Ürün Adı: STARLUX CP 5L
Ürün No
: AV09-0808 RM05
Basım tarihi
: 11.06.2016
Gözden geçirilme tarihi : 01.06.2016
Sayfa 13 / 17
Revizyon 16
TR TR 00000000004
13
_____________________________________________________________________________________
Bölüm 13: Bertaraf etme bilgileri
13.1. Atık işleme yöntemleri
Ulusal ve yerel yasal yönetmelikler göz önünde bulundurulmalıdır.
Avrupa Atık Listesi
Komisyonun 3 Mayıs 2000 tarih ve 2000/532/EG nolu kararı
08 01 11*
Boya ve vernik imalatından, preparasyonundan, satışından, kullanımından (HZVA) ve
çıkartılmasından oluşan çöpler;
organik solvent veya tehlikeli başka madde içeren boya ve vernik çöpleri
(*) ile belirtilen çöpler 91/689/EWG nolu tehlikeli çöpler ile ilgili yönetmelik
uyarınca tehlikeli çöp sayılmaktadır.
Kirlenmiş ambalaj
Tavsiye
Usulüne uygun olarak boşaltılmamış kaplar 91/689/EWG nolu yönetmelik uyarınca
imha edilmelidir.
_____________________________________________________________________________________
Bölüm 14: Taşımacılık Bilgisi
14.1. UN-numarası
Karayolu taşıması (ADR/RID):
1263
Deniz taşıması (IMDG):
1263
Havayolu taşıması (IATA/IACO):
1263
Kanal gemisi ile taşıma (ADN):
değerlendirilmemiş
14.2. Uygun UN taşımacılık adı
Karayolu taşıması (ADR/RID):
BOYA
Deniz taşıması (IMDG):
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G 13.12.2014-29204)
Ürün Adı: STARLUX CP 5L
Ürün No
: AV09-0808 RM05
Basım tarihi
: 11.06.2016
Gözden geçirilme tarihi : 01.06.2016
PAINT
Havayolu taşıması (IATA/IACO):
PAINT
Kanal gemisi ile taşıma (ADN):
değerlendirilmemiş
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Karayolu taşıması (ADR/RID):
3
Deniz taşıması (IMDG):
3
Havayolu taşıması (IATA/IACO):
3
Kanal gemisi ile taşıma (ADN):
değerlendirilmemiş
14.4. Ambalaj gurubu
Karayolu taşıması (ADR/RID):
III
Deniz taşıması (IMDG):
III
Havayolu taşıması (IATA/IACO):
III
Kanal gemisi ile taşıma (ADN):
değerlendirilmemiş
14.5. Çevresel zararlar
Karayolu taşıması (ADR/RID):
hiçbiri
Deniz taşıması (IMDG):
hiçbiri
Kanal gemisi ile taşıma (ADN):
değerlendirilmemiş
14.6. Kullanıcı için özel önlemler
Sayfa 14 / 17
Revizyon 16
TR TR 00000000004
14
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G 13.12.2014-29204)
Ürün Adı: STARLUX CP 5L
Ürün No
: AV09-0808 RM05
Basım tarihi
: 11.06.2016
Gözden geçirilme tarihi : 01.06.2016
Sayfa 15 / 17
Revizyon 16
TR TR 00000000004
15
Karayolu taşıması (ADR/RID):
Geçit kodu: D/E
Tehlike kodu Hazard identification number 30
Special provision 640 E
Ambalajlar < 450 l "3. SINIF ÜRÜN DEĞİLDİR"
Deniz taşıması (IMDG):
Nr. EMS: F-E, S-E
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett
szállítás
değerlendirilmemiş
_____________________________________________________________________________________
Bölüm 15: Mevzuat Bilgisi
15.1. Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel
düzenlemeler/özel mevzuat
1999/13/EG nolu VOC-Yönetmeliği hakkında bilgiler (ürünün teslimat sekliye
ilgilidir)
Uçucu organik solventler: 41 %
VOC
: 41 %
Uçucu CMR-Maddeleri
: yok
2004/42/EG nolu DecoPaint yönetmeliği hakkında bilgiler
Ek IIB'ye göre alt kategori
: d
Ek IIB uyarınca VOC-Azami içeriği için limit değer : 420 g/l
ISO 11890-2 Kullanıma hazır ürünün VOC-İçeriği
: 419 g/l
Milli kurallar
_____________________________________________________________________________________
Bölüm 16: Diğer Bilgiler
Sadece mesleği gereği kullanıcı için.
Emniyet özellikeri iceren doküman yayinlanan düzenlemeye göre (R.G
13.12.2014-29204)uygundur
Bu güvenlik bilgi formunda yer alan bilgiler kullanıcının, 98/24/EG sayılı
direktif gereğince yapılması şart olan, kendi tehlike tespit çalışmalarını yapma
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı:
Ad/Soyad
: Zeynep Çakir
Adres
: BASF Tuerk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., 41455
Dilovasi - Kocaeli, Turkey
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G 13.12.2014-29204)
Ürün Adı: STARLUX CP 5L
Ürün No
: AV09-0808 RM05
Basım tarihi
: 11.06.2016
Gözden geçirilme tarihi : 01.06.2016
Sayfa 16 / 17
Revizyon 16
TR TR 00000000004
16
Sertifika No
: GBF-1812
Belge Tarihi
: 23.03.2015
Geçerlilik Tarihi : 23.03.2018
Madde 2 ve 3'de belirtilen içerik maddelerinin tehlikesine işaret
Akut Tok.
Akut Toksisite
Alev.Sıvı
Alevlenir sıvı
Asp. Tok.
Aspirasyon tehlikesi
BHOT Tek Mrz.
Özel hedef organ toksisitesi tek bir pozlama ile.
BHOT Tekr. Mrz.
Özel hedef organı toksisitesi (tekrarlanan maruz kalma)
Cilt Aşnd./Tah.
Deri korozyon/tahriş
Cilt Hassas.
Cildi hassaslaştırıcı
Göz Hsr./Tah.
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
Sucul Akut
Suyla ilgili çevrelere akut tehlikeler
Sucul Kronik
Sucul çevreye olan kronik tehlikeler
H225
Çok yanıcı sıvı ve buhar
H226
Parlayıcı sıvı ve buhar
H304
Yutulduğunda veya solunum yoluna girdiğinde ölümcül olabilir.
H312
Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
H315
Cilt tahrişine neden olur.
H317
Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
H318
Ciddi göz hasarına neden olur.
H319
Ciddi göz hasarına neden olur.
H332
Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
H335
Solunum sistemini tahriş edebilir.
H336
Uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabilir.
Güvenlik Bilgi Formu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G 13.12.2014-29204)
Ürün Adı: STARLUX CP 5L
Ürün No
: AV09-0808 RM05
Basım tarihi
: 11.06.2016
Gözden geçirilme tarihi : 01.06.2016
Sayfa 17 / 17
Revizyon 16
TR TR 00000000004
17
H372
Uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalma yoluyla organlarda hasar meydana
getirebilir.
H373
Uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalmalarda organlarda hasara neden olabilir.
H400
Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
H410
Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik.
H411
Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için zehirlidir
H412
Sudaki organizmalar için zararlıdır.Uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
Birden fazla parçalı sistemlerde tüm parçaların güvenlik bilgi formuna dikkat
edin.
Kısaltmaların açıklanması:
k.D.v. Veri yok
n.a.
uygulanamaz
TRSTE Kısa süreli maruz kalma limiti
TRTWA Zaman Ağırlıklı Ortalama
AGW
İşyeri limiti, Durum 1/2006
MAK*
İşyerindeki azami konsantrasyon, Durum 8/2005
TRK*
Teknik standart konsantrasyon, Durum 8/2005
_____________________________________________________________________________________
Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize
dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır.
Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık
kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi
formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Entellektüel mülkiyet haklarının korunması
ve ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

Benzer belgeler

Alverde® MSDS

Alverde® MSDS çıkarın. Yıkamaya devam edin. Güvenlik İfadeleri (depolama): P403 + P235 İyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Serin yerde muhafaza edin. Güvenlik İfadeleri (bertaraf): P501 Atığını/kabını tehl...

Detaylı