ADANA SANAY‹ ODASI Gazetesi Adana Sanayi Odas›

Transkript

ADANA SANAY‹ ODASI Gazetesi Adana Sanayi Odas›
Adana Sanayi Odas› ile Çukurova Üniversitesi aras›nda uygulanan “‹ntörn Staj Program›” üçüncü y›l›na girdi
Sanayiye uygulamal› e¤itim dopingi
ADANA
SANAY‹ ODASI
Gazetesi
ADANA SANAY‹ ODASI YAYINI
YIL: 18
SAYI: 338
¥ Tekstil sektöründe iki y›ld›r uygulanan “‹ntörn Staj Program›”na 29
iflletme ve 112 mühendis aday›, Endüstride ise ilk y›l›nda 31 iflletme ve 52 mühendis aday› kat›ld›. Adana Sanayi Odas› ve Çukurova ÜniversiteAdana Sanayi Odas› Yönetim Kurulu
si iflbirli¤iyBaflkan Yard›mc›s› F›rat Karal›:
le iki y›lda
toplam 164
‹ntörn Staj
mühendislik ö¤renciProgram›’ndan baflar›l›
si 60 iflletsonuçlar al›nd› ∂ 6’DA
mede uygulamal›
ÇÜ Tekstil Mühendisli¤i Bölümü
e¤itim görBaflkan› Prof.Dr. Tu¤rul O¤ulata:
müfl oldu.
ISSN 1302 - 1656
¥ Çukurova Üniversitesi ve Adana Sanayi Odas› iflbirli¤iyle, uygulamal› mühendislik ve tekstil tasar›mc›l›¤› e¤itiminin gerçeklefltirilmesini öngören
“‹ntörn Staj Program›” üçüncü y›l›na girerken, taraflar uygulaman›n önemli katk›lar sa¤lad›¤› ve olumlu sonuçlar al›nd›¤› görüflünde birlefliyor.
8 A⁄USTOS 2016
∂ 6’DA
Adana Sanayi Odas›’ndan 15 Temmuz darbe giriflimine tepki
LANETL‹YORUZ
Adana Sanayi Odas›’n›n Temmuz ay› Meclis Toplant›s›’nda 15 Temmuz darbe giriflimi k›nand›.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk baflta olmak üzere tüm flehitler için sayg› duruflunda bulunulmas› ve ‹stiklal Marfl›’n›n okunmas›yla bafllayan Meclis Toplant›s›’nda flehitler için dua okundu.
¥ Meclis Baflkan›
Hüseyin Nuri Çomu, demokrasiye
hiçbir müdahalenin ve millet d›fl›nda hiçbir iradenin
kabul edilemez
oldu¤unu ifade
ederken, Yönetim
Kurulu Baflkan›
Zeki K›vanç da,
birlik ve beraberlik içinde hareket
edilmesi, farkl›l›klar yerine ortak
de¤erlere sahip
ç›k›lmas› gerekti¤ini söyledi.
Daha özgüvenli ve emin
olarak ifl hayat›na at›lma
f›rsat›n› yakalad›lar ∂ 7’DE
ÇÜ Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
Baflkan› Prof.Dr. R›zvan Erol
Bilgi sanayiye aktar›larak,
somut projelerle katma
de¤ere dönüflecek ∂ 8’DE
Faruk AYTEK
(Aytek Konfeksiyon)
‹yi yetiflmifl tasar›mc›lar
sektörümüze güç
∂ 6’DA
katacak
Erman ONATÇA
(Ifl›n Boru)
Sanayicilerimizin
rekabet gücüne katk›
∂ 6’DA
sa¤layacak
ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil-Moda Tasar›m› Bölümü Baflkan›
Doç. Dr. Havva Halaçeli Metlio¤lu:
Tasar›mc›, her zaman
firmas›na h›z ve vizyon
kazand›rmaktad›r ∂ 9’DA
∂ SAYFA 2’DE
AB Bakan› ve Baflmüzakereci Ömer Çelik de demokrasi nöbeti tutan Adanal›larla bir araya geldi
Milli ‹radeye Sayg› Mitinglerine
coflkulu kat›l›m
¥ Adana’da aralar›nda
Adana Sanayi Odas›’n›n da bulundu¤u sivil toplum kurulufllar›ndan oluflan “Milli ‹radeye Sayg› Platformu” taraf›ndan “Demokrasi
‹çin Milli ‹radeye Sayg›”
mitingleri düzenlendi.
Avrupa Birli¤i Bakan› ve
Baflmüzakereci Ömer
Çelik de Adana’ya gelerek demokrasi nöbeti
tutan vatandafllarla bir
araya geldi. ∂ 4’DE
ÇÜ Ziraat Fakültesi Tar›m Makinalar› ve Teknolojileri Bölümü
Baflkan› Prof. Dr. Ali Bayat:
‹novatif yetenekler
kazanm›fl mühendisler
yetifltirece¤iz
∂ 9’DA
‹fl dünyas› darbeye karfl› tek yürek
¥ Adana Sanayi Odas›’nda bir araya gelen TOBB’a
ba¤l› oda ve borsalar ile OSB baflkan ve yöneticileri, 15 Temmuz darbe giriflimine ortak bas›n
aç›klamas› yaparak tepki gösterdi. Aç›klamada,
“15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlar›m›z, demokrasimize kasteden alçakça bir sald›r›y› önlemifltir. Halk›m›z sand›¤a ve demokrasiye
sahip ç›km›flt›r. Bizler, gücünü sand›ktan, yetkiyi
milletten almayan bir idare istemiyoruz. Ülkemiz
için demokrasi d›fl›nda bir seçenek de görmüyoruz. Ordu içinde örgütlenmifl bu terörist çetenin
tamamen ortaya ç›kart›lmas›n› ve adalet önünde
hesap vermesini bekliyoruz” denildi.
∂ 3’TE
HABER
ISSN 1302 - 1656
2
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
ADASO MECL‹S‹’NDEN DARBE
G‹R‹fi‹M‹NE KINAMA
Adana Sanayi Odas›’n›n Temmuz ay›
Meclis Toplant›s›’nda 15 Temmuz
darbe giriflimi k›nand›. Meclis Baflkan›
Hüseyin Nuri Çomu, demokrasiye
hiçbir müdahalenin ve millet d›fl›nda
hiçbir iradenin kabul edilemez
oldu¤unu ifade ederken, Yönetim
Kurulu Baflkan› Zeki K›vanç, birlik
beraberlik içinde hareket edilmesi,
farkl›l›klar yerine ortak de¤erlere sahip
ç›k›lmas› gerekti¤ini söyledi.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk
baflta olmak üzere tüm flehitler için
sayg› duruflunda bulunulmas› ve ‹stiklal
Marfl›’n›n okunmas›yla bafllayan
Meclis Toplant›s›’nda 15 Temmuz
flehitleri için dua okundu. Darbe
giriflimini k›nayan bildiriyi
okuyan ADASO Meclis Baflkan›
Hüseyin Nuri Çomu, iç ve d›fl
mihraklar taraf›ndan devletimizi,
demokrasimizi, ülkemizin
bütünlü¤ünü hedef alan hain darbe
giriflimini fliddetle k›nad›klar›n›
bildirdi. Millet iradesi, iman gücü,
hükümetin ve devlet kurumlar›n›n
takdire flayan dayan›flmas› sonucu
fluursuz ve alçakça giriflimin
bertaraf edildi¤ini belirten Çomu,
flöyle devam etti:
“Demokrasimize, milli
irademize ve çocuklar›m›z›n
gelece¤ine karfl› gerçeklefltirilen
bu ihaneti büyük bir kararl›l›k ve
dirayetle etkisiz k›lan, tüm gücü
ile mücadeleye devam eden baflta
Cumhurbaflkan›m›z olmak üzere
Baflbakan›m›z, devlet erkân›m›z,
hükümetimiz ve gazi Türkiye Büyük
Millet Meclisimize, emniyet
teflkilat›m›za, ordumuza ve aziz
milletimize flükranlar›m›z› sunuyoruz.
Millet, darbecilere gö¤sünü siper
etmifl, direncini göstermifl ve baflar›ya
ulaflm›flt›r. Bundan sonra da bir daha bu
tür kalk›flmalara bu ülkede f›rsat
olmayaca¤›, hiç bir flekilde
desteklenmeyece¤i net olarak ortaya
konmufltur. Millet tarih yazm›flt›r.
Millet, T›pk› Kurtulufl Savafl›’nda
oldu¤u gibi kad›n›yla, genciyle,
yafll›s›yla topyek n karfl› ç›km›fl ve
f›rsatç›lara, hainlere ders vermifltir.”
Meclis Baflkan› Hüseyin Nuri Çomu,
demokrasiye hiçbir müdahalenin,
milletin iradesi d›fl›nda hiçbir iradenin
kabul edilemez, egemenli¤in kay›ts›z
flarts›z milletin oldu¤unu vurgulad›.
Çomu, toplumun tüm kesimlerinin
siyasi görüfl gözetmeksizin birlikte
hareket ederek demokrasimize,
vatan›m›za, bayra¤›m›za, askerimize ve
seçilmifl hükümetimize sahip ç›kmas›
gerekti¤ini söyledi. Çomu, “Bugün,
tüm farkl›l›klar bir kenara b›rak›larak
tek renk olmal›y›z. Bu renk
bayra¤›m›z›n rengi olmal› ve tek
kayg›m›z vatan olmal›d›r”
dedi.
Geliflen yeni Türkiye’nin
ekonomik büyümesini hedef
alan bu alçakça sald›r›y›
bertaraf etmek için daha çok
çal›flmaya, daha fazla
üretmeye devam edilmesi
gerekti¤ini vurgulayan Meclis Baflkan›
Çomu, “Bu zor günlerde el birli¤i ile
ekonomiyi güçlendirmek için,
yükseltmek için, daha iyi duruma
getirmek için çabalamal›y›z. Bu zor
günlerde fahifl karlarla bu durumdan
istifade etmeye çal›flanlar› aram›zda
bar›nd›rmamal›, bu her fleyin en
güzelini hak eden milletin, insanlar›n
bu günleri atlatmas› için destek olmaya
çabalamal›y›z” diye konufltu.
ADASO Meclis Baflkan› Hüseyin
Nuri Çomu, milletimizin en k›sa sürede
olamam›flt›r. 15 Temmuz gecesi, devlet
ve milletimizin demokrasiye olan
inanc›, darbe karfl›tl›¤› aç›k flekilde
gösterilmifltir” dedi. K›vanç, sözlerini
flöyle sürdürdü:
“KAHRAMANLIK
DESTANI YAZILDI”
“Vatan› kurtarmak, gençlerimize ve
çocuklar›m›za daha güzel bir ülke
b›rakabilmek için o gece
Cumhurbaflkan›m›z Say›n Recep
Tayyip Erdo¤an’›n ça¤r›s›yla bir an
bile tereddüt etmeden sokaklara ç›kan
vatandafllar›m›z Dünya’da emsali az
görülecek bir kahramanl›k destan›
yazm›fllard›r. Bu yolda can veren
flehitlerimize Allah’tan rahmet,
ailelerine baflsa¤l›¤› diliyorum.
Yaralanan Gazilerimize de acil flifalar
diliyorum.”
hak etti¤i huzura kavuflmas› ve günlük
hayat›na dönmesi gerekti¤ini belirtti.
Çomu, “‹nsanlar›n milli, dini, manevi
her türlü duygular›n› sömürmeye ve bu
flekilde hain emellerini
gerçeklefltirmeye çal›flan FETÖ ve
benzeri illegal yap›lanmalar bir an
evvel devletin içinden ay›klanmal› ve
bu süreç mümkün olan en k›sa sürede
tamamlanmal›d›r. Milletimiz en k›sa
sürede hak etti¤i huzura kavuflmal› ve
günlük hayat›na dönmelidir. As›l olan
devletin içindeki illegal yap›lanmalar›n
temizlenmesidir” görüflünü dile getirdi.
KIVANÇ: GÜN, B‹RL‹K VE
BERABERL‹K ZAMANI
Adana Sanayi Odas› Yönetim Kurulu
Baflkan› Zeki K›vanç da, darbe
giriflimini fliddet ve öfkeyle k›nad›¤›n›
belirterek, “‹ktidar›, muhalefeti, iflçisi
iflvereni, esnaf›, sanayicisi, polisi,
askeri tüm halk›yla darbe giriflimine
karfl› duran ve baflar›s›zl›¤a u¤ratarak
yeni bir destan yazan bu milletin bir
ferdi olmaktan büyük gurur
duyuyorum” dedi.
Hain darbe girifliminin ülke refah›n›,
özgürlü¤ünü ve demokrasisini hedef
ald›¤›n› vurgulayan K›vanç, "Allaha
fiükür ki darbe giriflimi baflar›l›
Ülke ve millet olarak önümüzde
önemli s›navlardan geçilecek oldukça
zorlu bir süreç bulundu¤unu belirten
K›vanç, birlik ve beraberlik içinde
hareket edilmesinin çok önemli
oldu¤unu ifade etti. K›vanç, “Millet
olarak farkl›l›klar›m›z› de¤il bizi biz
yapan ortak de¤erlerimize, ortak
tarihimize sahip ç›kmal›. Ulu
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün
ve silah arkadafllar›n›n bizlere miras
b›rakt›¤› bu eflsiz topraklar› ve
Cumhuriyetimizi korumal›, ona lay›k
olacak flekilde daha ilerilere
tafl›mal›y›z” dedi.
Fettullahç› paralel yap› taraf›ndan
organize edilen ve gerçeklefltirilen
darbe giriflimi baflar›s›z k›l›nm›fl olsa da
örgüt ve ba¤lant›lar›n›n henüz tam
anlam›yla ortaya konulamad›¤›na
dikkat çeken K›vanç, flöyle konufltu:
“OHAL GÜNLÜK YAfiAMI
ETK‹LEMEYECEK”
“Kirli emelleri u¤runa nerdeyse 40
y›la yak›n bir süredir devletin farkl›
kademelerinde örgütlenmekte olan,
okullar, bankalar, sivil toplum
örgütleri, yard›m kurulufllar› ile
inan›lmaz bir büyüklü¤e sahip olan bu
yap›n›n tam anlam›yla deflifre edilmesi,
iç ve d›fl tüm ba¤lant›lar›n›n aç›k
flekilde ortaya konmas› çok önemli.
Olaydan çok k›sa bir süre geçmesine
ra¤men, ortaya konan deliller, videolar,
tan›klar ne kadar karmafl›k, ne kadar
tehlikeli bir durumla karfl› karfl›ya
kald›¤›m›z› aç›k ve net flekilde ortaya
koymaktad›r. Ülkemiz kurumlar›na
s›zm›fl olan terör örgütü üyelerinin
kurumlardan temizlenmesi için al›nan
Ola¤anüstü Hal karar›n› da bu anlamda
de¤erlendirmek gerekli. OHAL
karar›n›n Ülkemiz ekonomik ve sosyal
yaflam›na sekte vurmayaca¤›
Cumhurbaflkan›m›z dahil tüm yetkililer
taraf›ndan ifade edilmifl, garanti alt›na
al›nm›flt›r.”
ADASO Yönetim Kurulu Baflkan›
Zeki K›vanç, demokrasimize ve
milletimize karfl› gerçeklefltirilen hain
sald›r›lara karfl›l›k olarak, b›kmadan,
usanmadan üretmeye, istihdam
sa¤lamaya, ülke sanayisini ileriye
tafl›maya mecbur olduklar›n›, bunun
da ancak birlik beraberlik içinde
çal›flarak ve demokratik kurumlara
sahip ç›karak baflar›laca¤›n› söyledi.
Ülke olarak bu zorlu sürecin en k›sa
sürede atlat›lmas› gerekti¤ine iflaret
eden K›vanç, öncelikle geçmiflte
yaflan›lan ayr›flma nedenlerinin bir
kenara b›rak›l›p, devletin devam› için
birlik içinde hareket edilmesinin
zorunlu oldu¤unu vurgulad›.
“DIfi GÜÇLERE KARfiI
UYANIK OLMALIYIZ”
Milletimizi birbirinden
uzaklaflt›ran, kardefli kardefle
vurduran d›fl güçlere karfl› uyan›k
olunmas›n›n önemini vurgulayan
K›vanç, “Zaman devletimize,
milletimize sahip ç›kmak zaman›d›r,
Zaman uyan›k olma, düflman›n ne denli
sinsi ve gaddar olabilece¤ini anlama
zaman›d›r. Bugün Birlik olmam›z,
birbirimize sahip ç›kmam›z gereken
gündür, Bugün farkl›l›klar›m›z› de¤il,
ortak de¤erlerimizi, ortak geçmiflimizi,
bu vatan› vatan yapan benli¤imize
sahip ç›kma günüdür. Gün Laik
Türkiye Cumhuriyetine, Demokrasiye,
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk’ün bize b›rakt›¤› bu eflsiz
mirasa ve onun ilkelerine sahip ç›kma
günüdür” dedi.
Darbe giriflimi sonras›nda tüm sivil
toplum örgütlerinin kat›l›m›yla Adana
Milli ‹radeye Sayg› Platformu
oluflturuldu¤unu hat›rlatan K›vanç,
Platform çerçevesinde di¤er
Baflkanlar›m›zla birlikte ADASO
Yönetimi olarak demokrasi
yürüyüfllerimize devam ediyoruz.
Herhangi bir politik kayg› veya amaç
gütmeden, tüm siyasi kimliklerimizden
ar›nm›fl olarak, demokrasiye ve
milletimize olan ba¤l›l›¤›m›z›
göstermek ad›na gerekti¤i sürece de
buraya katk› sa¤lamaya devam
edece¤iz. Her fley vatan bekas›,
milletimiz gelece¤i ve demokrasi için.
Vatan olmadan biz olamay›z” görüflünü
dile getirdi.
HABER
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
3
“DEMOKRAS‹ VAZGEÇ‹LMEZ‹M‹Z, M‹LL‹ ‹RADE GÜCÜMÜZ, KARDEfiL‹⁄‹M‹Z GELECE⁄‹M‹Z”
‹fl dünyas› darbeye karfl› tek yürek
ADANA
SANAY‹ ODASI
ISSN 1302 - 1656
Adana Sanayi Odas›’nda bir araya
gelen TOBB’a ba¤l› oda ve borsalar ile
OSB baflkan ve yöneticileri, 15 Temmuz darbe giriflimine ortak bas›n aç›klamas› yaparak tepki gösterdi.
Ülkenin birli¤ine ve demokrasisine
karfl› gerçeklefltirilen darbe teflebbüsü
sonras›nda Türk ifl dünyas›n›n tepkisini
göstermek üzere tüm illerde ayn› anda
gerçeklefltirilen bas›n toplant›s›na,
Adana Sanayi Odas›, Adana Ticaret
Odas›, Adana Ticaret Borsas›, Adana
Hac› Sabanc› Organize Sanayi Bölgesi,
Ceyhan Ticaret Odas›, Ceyhan Ticaret
Borsas›, Kozan Ticaret Odas›, Kozan
Ticaret Borsas› baflkan ve yöneticileri
kat›ld›.
Türk ifl dünyas›n›n ortak tepki aç›klamas›, Adana’daki oda ve borsalar ile
OSB ad›na TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi fiahin Bilgiç taraf›ndan okundu.
“Türkiye'de özel sektörün tamam›n›
temsil eden TOBB ve 365 Oda-Borsa
olarak 81 ‹l'de, bu ortak aç›klamay› ayn› anda yap›yoruz” diyen Bilgiç taraf›ndan okunan bas›n aç›klamas› flöyle:
“15 Temmuz gecesi milletimiz ve
milli kurumlar›m›z, demokrasimize
kasteden alçakça bir sald›r›y› önlemifltir. Halk›m›z sand›¤a ve demokrasiye
sahip ç›km›flt›r.
Darbe giriflimi haberleri ortaya ç›kt›¤› gece, Birli¤imiz ve Oda-Borsa camias› olarak tepkimizi ilk anda ortaya
koyduk. Bu hain kalk›flman›n baflar›s›zl›¤a u¤ramas›, Türk milletinin birlikte duruflu, kararl› tutumu ve demokrasiye sahip ç›kma iradesiyle mümkün
olmufltur.
Ülkemizin bütün kurumlar›n›n, siyasi
partilerimizin, sivil toplumun, bas›n
kurulufllar›m›z›n, demokrasiyi sahiplenmifl olmas›ndan herkes büyük bir
mutluluk duymal›d›r. Demokrasi düflmanlar›na karfl› iktidar› ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin gösterdi¤i birlik, beraberlik
ve kararl› durufl, en büyük takdiri hak
etmektedir.
Baflta Say›n Cumhurbaflkan›m›z,
Meclis Baflkan›m›z, Baflbakan›m›z ve
Meclisteki tüm siyasi partilerimizi,
cunta heveslileri karfl›s›ndaki dik durufllar›ndan dolay› yürekten kutluyoruz. Gözü dönmüfl darbecilerin sald›r›lar›na büyük bir sebatla direnen, böylece Gazi unvan›n› bir kez daha hat›rlatan Meclisimizle gurur duyuyoruz.
Bu darbe giriflimi karfl›s›nda direnen,
tav›r sergileyen herkese, baflta kahraman emniyet görevlilerimize ve
TSK'n›n flerefli mensuplar›na, gönül
dolusu teflekkür ediyoruz. Onlara minnettar›z. Ama en çok, darbecilerin silahlar› karfl›s›nda kahramanca direnen
milletimizin azim ve cesaretiyle k›vanç
duyuyoruz.
Mustafa Kemal Atatürk'ün
"Hâkimiyet Kay›ts›z fiarts›z Milletindir" sözünü hep akl›m›zda tutarak; ülkemiz için durmadan çal›flmaya, üretmeye devam edece¤iz.
Yeter ki birlik ve beraberli¤imizin
k›ymetini akl›m›zdan ç›karmayarak
omuz omuza verelim. Yeter ki birbirimizi sevelim, birbirimize inan›p,
güvenelim. Bu vesileyle halk›n iradesi
d›fl›nda hiçbir iradeyi
tan›mayaca¤›m›z›, demokrasiden vazgeçmeyece¤imizi ve darbe giriflimlerini kabul etmeyece¤imizi bir defa
daha vurguluyoruz. Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de var›z.
Demokrasi varsa hepimiz var›z. Allah,
ülkemize ve milletimize bir daha böyle
ac›lar yaflatmas›n Kamuoyuna sayg›yla
duyururuz.”
lar›n da karfl›s›na dikilece¤iz. Özel sekBizler, gücünü sand›ktan, yetkiyi
tör olarak, ülkemiz ve milletimiz için
milletten almayan bir idare istemiyodaha büyük bir azimle çal›flacak ve
ruz. Ülkemiz için demokrasi d›fl›nda
Türkiye'yi büyük hedeflerine
bir seçenek de görmüyoruz. Ordu içintafl›yaca¤›z.
de örgütlenmifl bu terörist çetenin tamamen ortaya ç›kart›lmas›n› ve adalet önünde
hesap vermesini bekliyoruz. Hayat›n› kaybeden
kahraman flehitlerimize
Allah'tan rahmet, k›yKAMUOYUNUN D‹KKAT‹NE;
metli ailelerine sab›rlar,
Son günlerde baz› medya yay›n organlar›
luk durumuna göre, de¤iflik tarihlerde, bölümyaral›lara acil flifalar dilive
internet
haber
sitelerinde
“25
ifladam›
ler halinde, 10. Tanker Üs Komutan› taraf›nyoruz. Mîlletimiz onlar›
merak
konusu”
bafll›¤›yla
yay›nlanan
haber
dan yap›lan davete kat›lm›fllard›r.
daima minnetle ve rahüzerine
bu
aç›klaman›n
yap›lmas›
Gerek bizlerin gerekse üye firma temsilcilerimetle anacakt›r. Allah'a
zorunlulu¤u
ortaya
ç›km›flt›r.
mizin
gerçeklefltirdikleri ziyaret ve üste bulunflükür milletimizin sa¤Göreve
geldi¤imiz
günden
itibaren
Adana
Saduklar›
süre zarf›nda, siyasi yönü ve içeri¤i buduyusu, feraseti, cesareti
nayi
Odas›,
Adana
Ticaret
Odas›,
Adana
Ticaret
lunan
sohbet
veya diyalog asla yaflanmam›flt›r.
ve Allah'›n yard›m›yla
Borsas› ve Adana Organize Sanayi Bölgesi olaNitekim Devlete ve Milli ‹radeye sonuna kadar
bu belay›, bu fitneyi durrak, gerek kendi içimizde, gerekse Adana Valili- ba¤l› olan bizler, bu tarz bir yaklafl›m›n söz kodurduk. Bu flerden, hem
¤i ve Adana Büyükflehir Belediyesi baflta olmak nusu olmas› durumunda gerekli tepkiyi ve kardemokrasimizi, hem de
üzere
kentimizdeki tüm kamu kurum ve kurulufl- fl› duruflu gösterecek bilgi, dirayet ve vatan sevbirlik ve beraberli¤imizi
lar›, di¤er sivil toplum örgütleri ile iflbirli¤i ve
gisine sahibiz.
güçlendirerek ç›kt›k.
dayan›flma
içerisinde
hareket
etmeye
özen
gösAdana ifl dünyas›n›n temsilcileri olarak, darHepimiz demokrasi koterdik, göstermeye de devam etmekteyiz.
be giriflimini fliddet, öfke ve nefretle k›nad›¤›nusunda toplumda sa¤laKonumumuz, bulundu¤umuz pozisyon ve
m›z›, milli irade d›fl›nda hiçbir kuvveti tan›manan bu büyük mutabakaDevlet
Kurumlar›na
olan
sayg›m›z
nedeniyle
ilid›¤›m›z›, her zaman milletimizin ve devletimit›n de¤erini bilmeliyiz.
mizde faaliyet gösteren önde gelen devlet kuruzin emrinde oldu¤umuzu hiçbir flüpheye yer b›fiimdi çok daha güçlü ollufllar›ndan biri olan ‹ncirlik 10. Tanker Üs Korakmayacak flekilde her zaman vurgulad›k ve
mak, birbirimize daha
mutanl›¤›’n›n
davetine
Adana
Ticaret
Odas›,
bundan sonra da vurgulamaya devam edece¤iz.
fazla sar›lmak, birbirimiAdana
Sanayi
Odas›,
Adana
Ticaret
Borsas›
ve
Darbe giriflimi sonras›nda, iyi niyetli çabalazi daha fazla sevmek zoAdana Organize Sanayi Meclis ve Yönetim Ku- r›m›z›n farkl› anlamlar yüklenerek kurumlar›runday›z. Çünkü bizi biz
rulu Baflkanlar› olarak hiçbir flüphe ve beis görm›z› ve Adana ifl dünyas›n› töhmet alt›nda b›yapan, bizi ayakta tutan,
meden,
25 May›s 2016 tarihinde icabet ettik.
rakacak flekilde yay›nlar yap›lmas›n› üzüntüyle
bizi millet yapan unsur
Söz
konusu
ziyaret
çerçevesinde
genel
olarak
karfl›l›yoruz. Bugün içinde bulundu¤umuz olabudur. Ülkemizi kaosa
‹ncirlik Üssü hakk›nda bilgilendirme yap›lm›fl,
¤anüstü durum içinde, gerçek faillerin en k›sa
sürüklemek isteyenlerin
‹ncirlik Üssü ile bölge sanayicisi, ticaret erbab›, sürede tüm ba¤lant›lar›yla ortaya ç›kar›lmas›
tuza¤›na düflmeyece¤iz.
esnaf› ve sanatkar›n›n ekonomik iliflkilerinin
için Ülke ve Millet olarak daha dikkatli ve öl‹fl dünyas› olarak daha
gelifltirilmesi
yönünde
karfl›l›kl›
fikir
teatisinde
çülü flekilde hareket etme durumunday›z.
fazla çal›flma, üretme, ‹sbulunulmufl ayr›ca Türk Hava Kuvvetleri bünDevletimize ve milli irademize yap›lan bu terör
tihdam sa¤lama zaman›
yesinde kurulmufl olan Kartal Vakf› hakk›nda
sald›r›s›n›n faillerinin biran önce yakalanmas› ve
diyoruz.
sunum yap›lm›fl, flehit ve gazi olmufl hava kuv- yüce Türk adaletinin önüne ç›kart›larak en a¤›r
Geçmiflte oldu¤u gibi,
vetleri
mensuplar› yarar›na, 23 Temmuz 2016
flekilde cezaland›r›lmas› için tüm imkan ve kabibugün de, yar›n da
tarihinde gerçeklefltirilecek organizasyon kapliyetlerimizle mücadele etmeye devam edece¤iz.
TOBB ve 365 Oda-Borsam›nda yard›m talebinde bulunulmufltur.
sa olarak demokrasiden,
De¤erli kamuoyunun takdirlerine sunar›z.
Bu amaçla Haziran ay› bafl›ndan itibaren, 14
milletimizden, devletiSayg›lar›m›zla.
Temmuz’a kadar süren dönemde, Meclis
mizden yana olmaya deÜyelerimiz, Yönetim Kurullar›m›z ve Adavam edece¤iz.
na’n›n önde gelen firmalar›n›n yetkililerinden
Ülkemizin birli¤ine,
müsait olanlar, firma temsilcilerimizin uygunkardeflli¤imize ve demokrasimize karfl› olan-
ADASO, ATO, ATB ve AOSB ortak aç›klamas›
YAYIN KOORD‹NATÖRÜ
Salih SÜTCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi
Gazetesi
‹MT‹YAZ SAH‹B‹
Zeki KIVANÇ
ADASO YÖNET‹M KURULU BAfiKANI
YAYIN KURULU
F›rat KARALI
Baflkan Yard›mc›s›
‹mam Gazali HIRADA⁄I
Sayman Üye
SORUMLU YAZI‹fiLER‹ MÜDÜRÜ
Bora KOCAMAN
Genel Sekreter
YÖNET‹M YER‹:
Adana Sanayi Odas›
Turhan Cemal Beriker Bulvar› No: 156
Seyhan/ADANA
Tel: (90 - 0 322) 436 63 63 Pbx
Fax: (90 - 0 322) 436 16 36
‹nternet : www.adaso.org.tr.
e-mail : [email protected]
BASKI:
Çukurova Ofset Tel: 351 55 61
• ‹mzal› yaz›larda belirtilen
görüfller sadece yazarlar›na aittir.
• Yay›nlanan yaz›lar ve
foto¤raflar ancak kaynak
gösterilerek al›nt› yap›labilir.
ADANA SANAY‹ ODASI
GAZETES‹ ADASO üyelerine
ücretsiz gönderilir.
Y›ll›k abone ücreti: 300 TL’dir.
15 günde bir yay›nlan›r.
Bu gazete bas›n meslek
ilkelerine uyar.
HABER
ISSN 1302 - 1656
4
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
AB Bakan› ve Baflmüzakereci Ömer Çelik de demokrasi nöbeti tutan Adanal›larla bir araya geldi
“Demokrasi ve Milli ‹radeye Sayg›”
mitinglerine coflkulu kat›l›m
Adana’da aralar›nda Adana Sanayi
Odas›’n›n da bulundu¤u sivil
toplum kurulufllar›ndan oluflan
“Milli ‹radeye Sayg› Platformu”
taraf›ndan “Demokrasi ‹çin Milli
‹radeye Sayg›” mitingleri
düzenlendi. Avrupa Birli¤i Bakan›
ve Baflmüzakereci Ömer Çelik de
Adana’ya gelerek demokrasi nöbeti
tutan vatandafllarla bir araya geldi.
15 Temmuz darbe giriflimini
protesto etmek, demokrasiye sahip
ç›kmak amac›yla ‹stasyon
Meydan›’nda düzenlenen mitingler,
sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl›’n›n
okunmas›yla bafllad›. Kuran-I Kerim
caklar. Bu milletin görkemli direniflini hat›rlayacaklar. Geçmifl zamanlarda, bir grup darbeye direnmifltir
ama ilk defa insanl›k tarihinde bir
millet, topyekün flehit olmak için,
topyekün tanklar›n önüne ç›karak,
topyekün F-16'lar›n önüne ç›karak,
topyekün flehit olmay› göze alarak
bu flanl› direnifli ortaya koydu. Siz
öyle büyük bir milletsiniz ki, öylesine flanl› bir direnifl yazd›n›z ki, öylesine büyük bir direnifl yazd›n›z ki,
dünyan›n en büyük sayfalar›na, alt›n
levhalarla kendi egemenli¤inizi,
kendi halk iradenizi, bu ülkeye sahip ç›kt›¤›n›z›, egemenli¤in kay›ts›z
flarts›z sizde oldu¤unu alt›n harflerle
yazd›n›z. fiehitlerimiz bunlar› kanlar›yla yazd›. Gazilerimiz, o aln› öpülesi gazilerimiz namlular›n önlerinde direnerek, milli iradeye sahip
ç›kt›lar. ‹flte bak›n meydanlar›m›zda, her siyasi partiden vatandafllar›m›z, kardefllerimiz var. Her siyasi
görüflten isanlar›m›z var. Bütün siyasi partilere teflekkür ediyoruz. Bu
burada olaca¤›z. Ben de burada olaca¤›m, baflkanlar›m›z da milletvekillerimiz de burada olacak. Dün iki
bugün de bir olmak üzere Adanal› 3
flehit verdik. 3'ünü de karfl›lamaya
gidece¤im. E¤er flehitlerin gelmesini
istemiyorsak bu alanlar› terk etmemiz laz›m" diye konufltu.
Adana Sanayi Odas›, Adana Ticaret Odas›, Adana Ticaret Borsas›,
Adana Hac› Sabanc› Organize Sanayi Bölgesi Baflkanl›¤›, Adana Esnaf
ve Sanatkar Odalar› Birli¤i, Türk-‹fl,
Hak-‹fl, Memur-Sen konfederasyonlar›, Çukurova Genç ‹fladamlar›
Derne¤i, Adana Sanayici ‹fladamlar›
Derne¤i, Adana Yap› Müteahhitleri
Derne¤i, Adana Genç ‹fladamlar›
Derne¤i, Adana Anadolu Aslanlar›
‹fladamlar› Derne¤i, Adana Müstakil
Sanayici ‹fladamlar› Derne¤i, Adana
Kamu Müteahhitleri Derne¤i, Adana Tüm Sanayici ‹fladamlar› Derne¤i, Türk K›z›lay› Adana fiubesi,
Adana Sivil Toplum Platformu, Çocuk Kanser Derne¤i, Adana Gençlik
Merkezi, Adana ‹fl Kad›nlar› Derne¤i, TOBB Adana Kad›n Giriflimciler
ve TOBB Adana Genç Giriflimciler’in yer ald›¤› “Milli ‹radeye Sayg› Platformu”nca düzenlenen mitinglere, Adana Valisi Mahmut
Demirtafl, Adana Milletvekilleri,
belediye baflkanlar›, platformu oluflturan sivil toplum kurulufllar›n›n
baflkan, yönetici ve üyeleri kat›ld›.
Adana Milli ‹radeye Sayg› Platformu
Tilaveti’nin okundu¤u mitinglere,
Adanal›lar ellerinde Türk
Bayraklar›yla kat›ld›.
Adana’daki mitinge kat›larak
demokrasi nöbeti tutan vatandafllara
hitap eden Avrupa Birli¤i Bakan› ve
Baflmüzakereci Ömer Çelik,
vatandafllar›n FETÖ'nün darbe
giriflimine karfl› destan yazd›¤›n›,
tüm dünyada demokrasi tarihinin
bafltan yaz›ld›¤›n› söyledi.
15 Temmuz'un ebediyen haf›zalar›nda, flehitlerin hat›ralar›n› yaflatacak tarih olarak kalaca¤›n› anlatan
Bakan Çelik, "Adana'n›n en meflhur
meydan› buras›d›r. ‹nflallah Adana'n›n en görkemli meydanlar›ndan
bir tanesine, 15 Temmuz flehitlerinin ismini verece¤iz" diye konufltu.
Kentteki okullara da baflta Adanal›
flehitler olmak üzere, di¤er flehitlerin
de adlar›n› vereceklerini belirten
Avrupa Birli¤i Bakan› Çelik, flöyle
devam etti:
"O okullarda okuyan çocuklar, o
okullara girerken o okulun ismini ve
bu milletin flanl› direniflini hat›rlaya-
muhteflem demokrasi direnifline el
verdiler, güç verdiler, kuvvet verdiler. Türkiye'nin zor zamanda nas›l
bir ve bütün oldu¤unu gösterdiler."
Türkiye'nin gücü ve onurunu bütün dünyan›n gördü¤ünü vurgulayan
Avrupa Birli¤i Bakan› Çelik "fierefli silahl› kuvvetler, bunlarla asla kar›flt›r›lmamal›d›r. Bunlar asker üniformas› giymifl katillerdir. Bunlar o
üniformaya, TSK'n›n parças› olmaya, Mehmetçik s›fat›na lay›k de¤iller" fleklinde konufltu.
VAL‹ DEM‹RTAfi: DEMOKRAS‹YE
SAH‹P ÇIKMA GÜNÜ”
Adana Valisi Mahmut Demirtafl da
Milli ‹radeye Sayg› mitinglerine
kat›ld› ve Adanal›lara seslendi.
Bugünün demokrasiye sahip
ç›kman›n günü oldu¤unu dile
getiren Vali Demirtafl, "Lütfen bu
alanlar›n terk etmeyin. Bu alanlar›
terk edersek maalesef bu flerefsizler,
bu hainler yine bizlere bomba
ya¤d›racaklar. Buna asla müsaade
etmeyece¤iz. Mutlaka her gün
Adana’daki sivil toplum kurulufllar›,
milli iradeyi sahiplenme ad›na yay›nlad›klar› ortak deklarasyonda, “Biz Adana’y› temsil eden STK’lar olarak darbe giriflimine hay›r diyoruz” denildi.
Adana Milli ‹radeye Sayg› Platformu’nda, Adana Sanayi Odas›, Adana
Ticaret Odas›, Adana Ticaret Borsas›,
Adana OSB, Adana ESOB, TÜRK-‹fi,
HAK-‹fi, MEMUR-SEN, Çukurova
G‹AD, ADS‹AD, AYAMDER, AG‹AD, ASKON, MÜS‹AD, AKAMDER,
TÜMS‹AD, TÜRK KIZILAYI, Adana
Sivil Toplum Platformu, Çocuk Kanser Derne¤i, Adana Gençlik Merkezleri Koordinasyonu, ‹fiKAD, TOBB Kad›n Giriflimciler ve TOBB Genç Giriflimciler Kurullar› yer ald›.
Milletten al›nan yetkiyi antidemokra-
tik ve hukuksuz bir flekilde gasp etmek
isteyen bütün odaklara karfl› tek vücut,
tek yürek olma iradesini gösteren Adana Milli ‹radeye Sayg› Platformu’nun
ortak aç›klamas› flöyle:
Biz, Adana’y› temsil eden STK’lar
olarak; DARBE G‹R‹fi‹M‹NE HAYIR diyoruz.
Ülkemizin yar›nlar›n›, gelece¤ini karartacak bütün geliflmelere, kötü niyetlere tek vücut olarak karfl› durdu¤umuzu tüm kamuoyuna duyururuz.
Ülkemiz ve milletimiz flanl› tarihi,
geçmiflten günümüze tafl›d›¤› de¤erleri,
birlikteli¤iyle, din, dil, ›rk, siyasi görüfl
ayr›m› yapmadan demokratik haklar›na ve gelece¤ine sahip ç›km›fl, Yüce
Türk Milletinin gücünü tüm Dünya’ya
bir kez daha göstermifltir.
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
HABER
fiehit yak›nlar› ve gaziler için
‘15 Temmuz Dayan›flma Kampanyas›’
Baflbakan Binali Y›ld›r›m'›n talimat›yla, FETÖ'nün darbe girifliminde flehit olan vatandafllar›n ailelerine ve yaral› vatandafllara
destek olunmas› amac›yla "15
Temmuz Dayan›flma Kampanyas›" bafllat›ld›.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl›¤›n›n yürütece¤i kampanya,
yard›mda bulunmak isteyen vatandafllar›n yo¤un talebi üzerine
düzenlendi.15 Temmuz silahl›
darbe teflebbüsünde flehit olan vatandafllar›n ailelerine ve yaralanan vatandafllara yönelik, Baflbakan Y›ld›r›m imzas›yla bafllat›lan
yard›m kampanyas›na iliflkin genelge yay›mland›.
Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kald›rmaya yönelik menfur 15 Temmuz 2016 silahl› darbe teflebbüsünün, Cumhurbaflkan› Recep Tayyip Erdo¤an'›n dirayeti, hükümetin kararl›
tutumu ve aziz milletin devletine
ve demokratik iradesine sahip ç›kmas›yla bertaraf edildi¤i belirtilen
genelgede, "Bu vesileyle flanl› tarihimizin say›s›z örneklerinde oldu¤u gibi millet ve devlet kenetlenmesi bir kez daha kendini göstermifltir." ifadesine yer verildi.
Genelgede, hain silahl› darbe
teflebbüsünde flehit olan vatandafllar›n ailelerinin kederlerini
hafifletmek ve yaral›lar›n ac›lar›na ortak olmak için hükümetin,
flehit ve gazilere tan›nan bütün
haklar› darbeye karfl› dururken
flehit olanlara ve yaralananlara da
tan›d›¤›na ve tüm imkanlar›n› seferber etti¤ine iflaret edildi.
Ayr›ca, hamiyetperver aziz milletin yaflanan bu ac› karfl›s›nda
yo¤un yard›m etme talebinde bulundu¤u bildirilerek, milletin bu
yo¤un taleplerini karfl›lamak
amac›yla, Baflbakanl›kça belirlenecek esaslar çerçevesinde harcanmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl›¤›n›n görevlendi-
rilerek bir yard›m kampanyas›
bafllat›ld›¤› ve banka hesaplar›
aç›ld›¤› kaydedildi.
Gerçek ve tüzel kifliler yard›m
kampanyas› kapsam›nda belirlenen banka hesaplar›na do¤rudan
ba¤›fl yapabilecekleri gibi Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom
(Avea) GSM operatörlerinin
"1507" k›sa SMS numaras›na "15
Temmuz" yazarak 5 TL karfl›l›¤›nda da ba¤›flta bulunabilecek.
YARDIM KAMPANYASI HESAP NUMARALARI
Vatandafllar›n, kurum ve kurulufllar ile sivil toplum örgütlerinin ba¤›flta bulunabilecekleri "15 Temmuz Yard›m Kampanyas›"n›n banka hesap numaralar› ise flöyle:
T.C. Z‹RAAT BANKASI ANKARA KURUMSAL fiUBES‹
TL-Hesap IBAN No: TR710001001745032156205010
Hesap No:17453215620-5010
ABD Dolar› Hesap IBAN No: TR440001001745032156205011
Hesap No:17453215620-5011
EURO Hesap IBAN No: TR170001001745032156205012
Hesap No:17453215620-5012
Banka Swift Kod No : TCZBTR2A
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ/ANKARA fiUBES‹
TL-Hesap IBAN No: TR220001500158007304883112
Hesap No: 00158007304883112
ABD Dolar› Hesap IBAN No: TR890001500158048016278449
Hesap No: 00158048016278449
EURO Hesap IBAN No: TR190001500158048016278448
Hesap No: 00158048016278448
Banka Swift Kod No: TVBATR2A
T.HALK BANKASI BAKANLIKLAR/ANKARA fiUBES‹
TL-Hesap IBAN No: TR560001200940800005000222 Hesap No:05000222
ABD Dolar› Hesap IBAN No: TR950001200940800058000223 Hesap No:58000223
EURO Hesap IBAN No: TR680001200940800058000224 Hesap No:58000224
Banka Swift Kod No : TRHBTR2A
M‹LL‹ ‹RADEYE
SAH‹P ÇIKIYORUZ!
15 Temmuz 2016 akflam› devletimize,
milletimize, demokrasimize, egemenli¤imize,
toplumsal huzur ve bar›fl›m›za, ülkemizin
istiklaline ve gelece¤ine kasteden alçakça
sald›r›y› nefretle Ianetliyoruz.
Cumhurbaflkan›m›z ve Baflbakan›m›z›n
önderli¤inde; Yüce Türk Milleti, Türkiye Büyük
Millet Meclisi, siyasi partileri, güvenlik güçleri,
kamu-özel kurum ve kurulufllar›yla, büyük
inanç, cesaret ve istiklal ruhuyla, yurdun dört
bir yan›nda darbecilere karfl› büyük bir direnifl
göstermifl ve ülkemizin istikbalini, demokrasi
düflmanlar›n›n kanl› ellerinden kurtarmay›
baflarm›flt›r.
Bu inanç ve direnciyle, milletimiz her türlü
övgüyü hak etmifl, flanl› tarihine yeni bir zaferi
daha yazd›rm›flt›r.
Demokrasiye olan inanc›m›z ve devletimize olan
ba¤l›l›¤›m›zla sald›r›n›n ilk anlar›ndan itibaren
tepkimizi tüm gücümüzle ortaya koyduk ve
hainlerle mücadelede yerimizi ald›k.
Bugün de bu kararl› tutumumuzu, demokrasi
nöbetimizle sürdürüyoruz, sürdürece¤iz.
Çünkü biz, demokrasiden baflka yönetim biçimi
tan›m›yoruz. Darbecileri, halk›n iradesine ve
egemenli¤ine kastedenleri Ianetliyoruz ve
reddediyoruz. Anayasal hukuk düzenimize ayk›r›
her düflünce ve eylemin karfl›s›nda oldu¤umuzu
ve antidemokratik hiçbir güce boyun
e¤meyece¤imizi, birlik ve beraberlik içerisinde
hayk›r›yoruz.
Ülkemizin atlatt›¤› bu büyük badirenin, milli
birlik ve beraberli¤imizi ve kardeflli¤imizi
pekifltirdi¤ine, yar›nlar›n bu güçlü irade ve
inançla, ülkemiz ve milletimiz için çok daha
ayd›nl›k olaca¤›na inan›yor, milletimizin ve
devletimizin yan›nda duruflumuzu sürdürüyoruz.
Yüce Türk Milletini bu azmi ve zaferi
nedeniyle kutluyor, milli iradeyi savunmak
u¤runda hayat›n› feda eden flehitlerimizi
rahmet ve minnetle an›yor, ailelerine sab›r ve
baflsa¤l›¤›, yaral›lar›m›za acil flifalar diliyoruz.
5
‹fi SA⁄LI⁄I VE
GÜVENL‹⁄‹
‹fiYER‹ HEK‹MLER‹
‹LE ‹fi GÜVENL‹⁄‹
UZMANLARI
Hüseyin BENG‹SU
ADASO ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Müflaviri
Geçen dönem yaz›lar›m›zda konular›n
devam› bak›m›ndan ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i kanunundan yap›lan yasal de¤ifliklikler ele al›namam›flt›.
Ancak 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede ‹flyeri Hekimleri ile ‹fl Güvenli¤i
Uzmanlar› ile ilgili 6645 say›l› kanunla;
6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanununun 8 inci maddesinin ikinci f›kras›
de¤ifltirilmifl ve ayn› maddenin beflinci
f›kras›na bir cümle eklenmifltir.
Yeni düzenlemeyle ‹flyeri Hekimi ve ‹fl
Güvenli¤i Uzmanlar›n›n hak ve yükümlülüklerine, kendilerine uygulanacak ‹dari
yapt›r›mlara daha kapsaml› bir flekilde
yer verilmifltir.
Sonuç olarak söz konusu yasan›n 8 inci maddesinin ikinci f›kras› “(2) ‹flverene
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili konularda
rehberlik ve dan›flmanl›k yapmak üzere
görevlendirilen iflyeri hekimi ve ifl güvenli¤i uzman›, görev ald›¤› iflyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik geliflmeleri
göz önünde bulundurarak ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i ile ilgili eksiklik ve aksakl›klar›,
tedbir ve tavsiyeleri belirler ve iflverene
yaz›l› olarak bildirir.
Eksiklik ve aksakl›klar›n düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden iflveren sorumludur.
Bildirilen eksiklik ve aksakl›klar›n acil
durdurmay› gerektirmesi veya yang›n,
patlama, göçme, kimyasal s›z›nt› ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi,
meslek hastal›¤›na sebep olabilecek ortamlar›n bulunmas›na ra¤men iflveren taraf›ndan gerekli tedbirlerin al›nmamas›
hâlinde, bu durum iflyeri hekimi veya ifl
güvenli¤i uzman›nca, Bakanl›¤›n yetkili
birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çal›flan temsilcisine bildirilir.
Bildirim yapmad›¤› tespit edilen iflyeri
hekimi ve ifl güvenli¤i uzman›n›n belgesi
üç ay, tekrar›nda ise alt› ay süreyle ask›ya al›n›r.
Bu bildirimden dolay› iflvereni taraf›ndan iflyeri hekimi veya ifl güvenli¤i uzman›n›n ifl sözleflmesine son verilemez ve
bu kifliler hiçbir flekilde hak kayb›na u¤rat›lamaz. Aksi takdirde iflveren hakk›nda
bir y›ll›k sözleflme ücreti tutar›ndan az olmamak üzere tazminata hükmedilir. ‹flyeri hekimi veya ifl güvenli¤i uzman›n›n ifl
kanunlar› ve di¤er kanunlara göre sahip
oldu¤u haklar› sakl›d›r.
Aç›lan davada, kötü niyetle gerçek d›fl›
bildirimde bulundu¤u mahkeme karar›yla
tespit edilen kiflinin belgesi alt› ay süreyle
ask›ya al›n›r.” fleklini alm›flt›r. Gerek ‹flyeri
Hekimi ile ‹fl Güvenli¤i Uzman› ve gerekse iflveren olsun iflyerinde yukardaki sonuçlar› do¤uracak olumsuz durumlara
meydan verilmemeleri as›ld›r.
Maddenin beflinci f›kras›na eklenen
cümle de “Sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yap› ile di¤er sektörlerde
öncelikli olarak hangi meslekî unvana sahip ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n görev yapaca¤›n›n ve bunlar›n yan›nda görev yapacak di¤er mesleklere sahip ifl güvenli¤i
uzmanlar›n›n belirlenmesine dair usul ve
esaslar, Bakanl›kça belirlenir.” fleklindedir.
Kazas›z çal›flmalar dile¤i ile.
[email protected]
Adana Sanayi Odas› ile Çukurova Üniversitesi aras›nda uygulanan “‹ntörn Staj Program›” üçüncü y›l›na girdi
ISSN 1302 - 1656
HABER
6
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
Sanayiye ‘Uygulamal› E¤itim’ dopingi
Çukurova Üniversitesi ve
Adana Sanayi Odas› iflbirli¤iyle, uygulamal› mühendislik ve
tekstil tasar›mc›l›¤› e¤itiminin
gerçeklefltirilmesini öngören
“‹ntörn Staj Program›” üçüncü
y›l›na girerken, taraflar uygulaman›n önemli katk›lar sa¤lad›¤› ve olumlu sonuçlar al›nd›¤› görüflünde birlefliyor.
Tekstil sektöründe iki y›ld›r
uygulanan intörn staj program›na 29 iflletme ve 112 mühendis aday›, Endüstride ise
ilk y›l›nda 31 iflletme ve 52
mühendis aday› kat›ld›. ADASO-ÇÜ iflbirli¤iyle iki y›lda
toplam 164 mühendislik ö¤rencisi 60 iflletmede uygulamal› e¤itim görmüfl oldu.
2016-2017 ö¤retim y›l›nda
Güzel Sanatllar Fakültesi
Tekstil- Moda Tasar›m› ve Ziraat Fakültesi Tar›m Makinalar› ve Teknolojileri Mühendisli¤i bölümlerinde uygulamaya
konulacak olan programa, ‹ngilizce iflletme bölümü ile di¤er bölümlerin dahil edilmesi
için çal›flmalar devam ediyor.
Uygulamadan iflletme ve bölüm yetkilileri oldu¤u kadar
mezun olan ö¤renciler de
memnun. Program, y›llard›r
daha nitelikli, günün koflullar›na yan›t verebilen iyi yetiflmifl mühendisler aray›fl› içinde
k›vranan iflletmeler için umut
kayna¤› olurken, mezun ö¤renciler daha özgüvenli ve
emin olarak ifl hayat›na at›lma
f›rsat›n› yakalad›.
‹ntörn Staj Program› kapsam›nda ö¤rencilere haftan›n
4 günü iflletmede çal›flma imkan› sa¤lan›yor. Programla,
üniversite sanayi iflbirli¤ini
gelifltirmenin yan› s›ra, iflletmelerin nitelikli mühendis
teminine katk› sa¤larken,
mezunlar›n da iflletmelerde istihdam›n› kolaylaflt›rd›.
Adana Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› F›rat Karal›:
‹ntörn Staj Program›’ndan
baflar›l› sonuçlar al›nd›
Adana Sanayi Odas› Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› F›rat Karal›, intörn staj
program› ile sanayiye daha nitelikli, deneyimli ve günün koflullar›na uygun yetiflmifl mühendis ve elemanlar kazand›r›lmas›n›n amaçland›¤›n› söyledi.
Tekstilde 2 y›ld›r, endüstride ise 1 y›ld›r gerçekleflen uygulamal› e¤itimin iflletmelere ve
adaylara büyük yarar sa¤lad›¤›n› ve baflar›l› oldu¤unu belirten Karal›, staj
program›n›n bu y›l tar›m
makinalar› mühendisli¤i
ve tekstil-moda tasar›m›
bölümlerinde bafllayaca¤›n›, ‹ngilizce iflletme bölümünde uygulanmas›
için çal›flmalar›n sürdürüldü¤ünü bildirdi.
Program›n üniversitesanayi iliflkilerinin ve
iflbirli¤inin gelifltirilmesine de büyük katk›
sa¤layaca¤›n› vurgulayan Karal›, “Mezun
ö¤rencilerin sanayicilerin ihtiyaçlar›na cevap
verecek nitelikte olmas›n›, çal›flma hayat›na
uyum sa¤layabilecek sistemi kurmaya
çal›fl›yoruz” diye konufltu.
‹fi ‹Ç‹N ARANAN MÜHEND‹SE ‹HT‹YAÇ VAR
ADASO Baflkan Yard›mc›s› F›rat Karal›, sanayinin yüksek katma de¤erli ürün üretmeyi
hedefledi¤ini, bunun da ancak nitelikli elemanlarla gerçeklefltirebilece¤ini belirterek, günümüzde art›k ifl arayan
de¤il ifl için aranan mühendislere
ihtiyaç duyuldu¤unu vurgulad›.
Sanayinin küresel pazarda rekabet
gücünü koruyabilmesi ve art›rabilmesi içinher kademede yenilikçi
yaklafl›m ve Ar-Ge çal›flmalar›yla
desteklenmesi gerekti¤ini vurgulayan Karal›, “Bu noktada mühendislik formasyonu kazanm›fl, analitik
düflünebilen ve uygulama yönünü
gelifltirmifl mühendislere büyük ifl
düflmektedir. Üniversitelerde ald›¤›
teorik bilgileri pratikle birlefltirenler sektörde aranan birer nefer olarak en k›sa zamanda yerlerini alacak” dedi.
‹malat sanayisinin nitelikli
elemana geçmiflte hiç olmad›¤›
kadar çok fazla ihtiyaç duydu¤unu ifade eden
Karal›, e¤itim sürecinde iflletmelerde önemli
deneyim kazanan ö¤rencilerin iflletmelerin
arzu etti¤i niteliklere kavuflmas›yla ülkemizde
nitelikli eleman sorununun büyük ölçüde
çözümlenebilece¤ini kaydetti.
Erman ONATÇA – IfiIN BORU
Faruk AYTEK – AYTEK KONFEKS‹YON
Sanayicilerimizin
rekabet gücüne
katk› sa¤layacak
‹yi yetiflmifl
tasar›mc›lar
sektörümüze
güç katacak
Uygulamal› mühendislik
e¤itimini kapsayan intörn staj
program›, y›llard›r daha nitelikli,
günün koflullar›na yan›t verebilen
iyi yetiflmifl mühendisler aray›fl›
içinde k›vranan iflletmelerimiz
için umut kayna¤› olmufltur.
Mühendis adaylar›n›n teoride
ö¤rendiklerini pratik e¤itimle
pekifltirecek, üretim hayat›na
haz›rlanmalar›n› sa¤layacak
program sayesinde,
iflletmelerimizin ihtiyaç duydu¤u
pratik, tecrübeli mühendisler
yetiflmifl olacak. Bundan hem ifl
dünyam›z hem de
mühendislerimiz kazançl›
ç›kacak.
Dünya pazarlar›nda ac›mas›z
rekabetin yafland›¤› günümüzde,
Ar-Ge ve inovasyon çal›flmalar›,
katma de¤eri yüksek ürünlerin
üretilerek ihraç edilmesi önem
kazanm›flt›r. ‹ntörn staj
program›n›n ilerleyen süreçte,
sanayicinin beklentilerine uygun
önemli katk› sa¤layaca¤›
kanaatindeyim.
Tekstil sektörü, yaratt›¤› katma
de¤er ve istihdam ile önemini
korumay› sürdürmektedir ancak
uluslararas› pazarlardaki rekabet
flartlar›, farkl› ve yenilikçi
olmay› zorunlu hale getirmifltir.
Sektörümüzde, küresel
markalar yaratmak, dünya
trendlerini belirleyebilecek
konuma gelme hedefleri
do¤rultusunda nitelikli, iyi
yetiflmifl mühendislere ihtiyaç
duyulmaktad›r.
‹flte bu noktada, uygulamal›
e¤itimin önemi daha da artm›flt›r.
Gelece¤in tasar›mc›lar›n›n
iflletmelerimizde pratikte
bilgilerini ve becerilerini
pekifltirecek olmalar›n› çok
önemsiyoruz.
Tasar›mc› gençlerimizin, dünya
trendlerini belirleme, ihracat›
art›rma hedeflerimizin
gerçekleflmesine çok büyük
katk›lar sa¤layaca¤›
inanc›nday›m.
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
HABER
7
ÇÜ Mühendislik Mimarl›k Fakültesi Tekstil Mühendisli¤i Bölümü Baflkan› Prof.Dr. Tu¤rul O¤ulata:
Mezunlar›m›z daha özgüvenli ve emin olarak
ifl hayat›na at›lma f›rsat›n› yakalam›fllard›r
TUME (Tekstilde Uygulamal›
Mühendislik E¤itimi) program›,
Çukurova Üniversitesi Tekstil
Mühendisli¤i Bölümü son s›n›f (4.
s›n›f) ö¤rencilerini kapsayan, mezun
olup ifl hayat›na at›lmadan önce,
bölge Tekstil ‹flletmeleri’nde bir
dönem süresince (yaklafl›k 4 ay)
Aday Mühendis olarak çal›flmak
suretiyle üniversitede ald›klar›
e¤itimi gerçek ifl flartlar›nda
uygulayarak mesleki formasyon,
deneyim ve özgüven kazanmalar›n›,
mezuniyet sonras› ifle bafllamalar›
durumunda iflletmeye daha kolay ve
k›sa sürede uyum sa¤lamalar›n›
hedefleyen bir programd›r. Bunun
yan› s›ra program; Üniversite-Sanayi
iflbirli¤ini gelifltirmeyi, iflletmenin
kalifiye eleman teminini, mezunlar›n
istihdam›n› kolaylaflt›rmay› ve
iflletmelere insan kayna¤› sa¤lamak
amac›yla mühendis adaylar›n›
izleme ve de¤erlendirme f›rsat›
sunmay› da hedeflemektedir.
TUME program›; Çukurova
Üniversitesi ile Adana Sanayi Odas›
aras›nda imzalanm›fl olan bir
protokol çerçevesinde yürütülmekte
olup bölgemizde tekstil alan›nda
faaliyet gösteren iflletmeleri
kapsamaktad›r. Program›n
uygulanmas› için, öncelikle
programa kat›lacak tekstil
iflletmeleri ile Bölümümüz aras›nda
birer protokol imzalanmaktad›r.
Program bu protokol çerçevesinde
yürütülmektedir. ‹flletmelerin
Bölümümüze bildirdikleri
kontenjanlara göre ö¤rencilerin
yerlefltirilmesi ve program›n
yürütülmesi Bölümümüz ö¤retim
üyelerinden oluflturulmufl bir
komisyon taraf›ndan
gerçeklefltirilmektedir.
Program ilk olarak, 2014-2015
E¤itim-Ö¤retim Y›l› Bahar
Yar›y›l›’nda fiubat 2015 itibariyle
uygulanmaya bafllanm›flt›r.
Programa kat›labilmek için son s›n›f
ö¤rencilerinin bulunduklar› dönem
içerisinde mezun olmalar›na engel
teflkil edecek say›da alttan
derslerinin olmamas› gerekmektedir.
29 ‹fiLETMEDE
108 MÜHEND‹S ADAYI
Program›n 2014-2015 e¤itimö¤retim y›l›ndaki ilk uygulamas›
Adana’da yerleflik 12 Tekstil
‹flletmesi ve 43 son s›n›f ö¤rencimiz
ile gerçeklefltirilmifltir. 2015-2016
e¤itim-ö¤retim y›l›ndaki ikinci
uygulamas›na ise Adana (15),
Osmaniye (1) ve Gaziantep’te (1)
yerleflik toplam 17 Tekstil ‹flletmesi
ve 65 son s›n›f ö¤rencimiz
kat›lm›flt›r.
TUME program› kapsam›nda
iflletme ve bölüm dan›flmanlar›
iflbirli¤i ile her ö¤renci için bitirme
ödevi ve TUME Projesi ad› alt›nda
iki ayr› uygulamal› çal›flma konusu
belirlenmifl ve baflar›yla
yürütülmüfltür. Bu çal›flma konular›
iflletmelerin problemlerine çözüm
önerileri getirebilme bak›fl aç›s›yla
seçilmifltir.
Önümüzdeki dönemde
hedeflerimiz; programa kat›lan
iflletme say›s›n›n artt›r›lmas›,
uygulaman›n verimlili¤inin
iyilefltirilmesi ve tüm ö¤rencilerin
‹fiKUR’un ‹flbafl› E¤itim
Program›’ndan faydalanmas›n›
sa¤lamakt›r. Ayr›ca program›n
baflar›s›n›n daha da art›r›lmas› için
gerekli çal›flmalar yap›lmaktad›r.
DENEY‹M VE ÖZGÜVEN
KAZANDIRIYOR
Uygulama ö¤renciye, iflletmelere
ve bölümümüze büyük oranda katk›
sa¤lam›flt›r. Programa kat›lan
iflletmeler uygulamadan
memnuniyetlerini belirterek
kat›l›mlar›n› sürdüreceklerini
özellikle ifade etmifllerdir.
Uygulamal› e¤itim alarak mezun
olan ö¤rencilerimiz ise mezun
olduktan sonra ilk ifle girdiklerinde
yaflayacaklar› acemilik dönemini
burada atlatarak daha özgüvenli ve
emin olarak ifl hayat›na at›lma
f›rsat›n› yakalam›fllard›r. Ayr›ca,
Bölümümüze Üniversite-Sanayi
iflbirli¤ini gelifltirme ad›na mevcut
iletiflim olanaklar›m›z›n güçlenmesi
bulunabildikleri ve iflletmelerin de
bu uygulamadan memnun olduklar›
söylenebilir.
‹fiLETMELERDEN ÖZVER‹L‹
YARDIM VE DESTE⁄‹N
DEVAMINI BEKL‹YORUZ
Program›n ilk iki y›l›nda özellikle
ADASO Yönetim Kurulu Baflkan›
Say›n Zeki KIVANÇ’›n da deste¤i
ile ö¤rencilerimizi kabul edecek
yeterli iflletme say›s›na ulafl›lm›flt›r.
Bu kapsamda programa henüz
kat›lmam›fl iflletmelerle
görüflmelerimiz sürmektedir.
Programa kat›l›m göstermifl olan
iflletmelerimiz ile geçen y›ldan elde
edilen deneyimler ›fl›¤›nda, 20162017 E¤itim-Ö¤retim y›l›nda hem
ö¤renciler hem de iflletmeler
aç›s›ndan daha verimli bir TUME
dönemi geçirece¤imizi düflünüyoruz.
‹flletme temsilcileri yo¤un ifl
tempolar›ndan ay›rabildikleri de¤erli
zamanlar›nda ö¤rencilerimize ve
program›n gereklerine katk›
koymaya çal›flmaktad›rlar.
Sektörümüze daha kalifiye tekstil
mühendisi sa¤lama amac›nda olan
bu program›n hedefine ulaflabilmesi
için iflletme temsilcilerimizin
özverili yard›mlar›n›n ve
desteklerinin devam›n›
beklemekteyiz. ‹flletme
yönünde önemli katk›lar› olmufltur.
Program ile mezun olan
ö¤rencilerimizin baz›lar›n›n program
kapsam›nda bulunduklar›
iflletmelerde istihdam edildiklerini,
baz› mezunlar›m›z›n Lisansüstü
e¤itime devam etmeyi tercih etti¤ini,
di¤erlerinin ise ailelerinin yerleflik
oldu¤u flehirlerde uygun sektörlerde
ifle bafllad›¤›n› ve yurt içi/yurt
d›fl›nda kariyerlerini gelifltirmek için
çal›flmalar yapt›klar›n›
söyleyebiliriz. TUME program›n›n
aç›k bir flekilde mezunlar›m›za
deneyim ve özgüven kazand›rd›¤›,
sektörü ve gerçek iflletme ortam›n›
tan›malar›n› sa¤lad›¤›, henüz ö¤renci
iken bile iflletmelere yarar
sa¤layacak faaliyetlerde
yöneticilerinden beklentilerimiz ise,
TUME ö¤rencilerimize birer Aday
Mühendis gözüyle bak›lmas› ve
üretim süreçlerine bu statüde daha
etkin bir flekilde dahil edilmesidir.
DAHA N‹TEL‹KL‹
TEKST‹L MÜHEND‹S‹
Program›n özellikle Akdeniz ve
Çukurova Bölgesi’ndeki Tekstil
Sektörü’ne daha nitelikli Tekstil
Mühendisi istihdam› kazand›rmas›
temel öngörümüzdür. Üniversite’de
ald›¤› mühendislik e¤itimini iflletme
ortam›nda Aday Mühendis olarak
çal›flmak suretiyle pekifltirmesi
ö¤rencilerimizin edinece¤i temel
kazan›mlardand›r. ‹flletmeler için ise
yeni mühendis istihdam› s›ras›nda
uygulanan, 1 ila 3 ay aras›nda
de¤iflen oryantasyon süresinin
k›salt›lmas› ve uyumun
kolaylaflt›r›lmas› beklenmektedir.
Ayr›ca, ‹fiKUR ile imzalanan ‹flbafl›
E¤itim Program› (‹EP) Protokolü
sayesinde ö¤rencilerimize ‹EP’e
dahil olan iflletmelerde geçirecekleri
yaklafl›k 4 ay süresince ücret deste¤i
de sa¤lanabilmektedir. Günlük Net
Asgari ücret tutar›nda olan bu
ücretin tahsisi ile ö¤rencilerimizin
e¤itim için yapt›klar› harcamalar›na
destek verilmektedir. Programdan
sonra mezun olan ö¤renci 3 ay
içinde programa kat›ld›¤› iflletmede
ifle al›n›rsa ‹malat sektöründe 42 ay
süre ile SGK iflveren pay› ‹flsizlik
Ödene¤i Fonu’ndan karfl›lanacakt›r.
B‹LG‹ SANAY‹YE
AKTARILACAK
TUME program› kapsam›nda
iflletme ve bölüm dan›flmanlar›
iflbirli¤i ile her ö¤renci için bitirme
ödevi ve TUME Projesi ad› alt›nda
iki ayr› uygulamal› çal›flma konusu
belirlenerek yürütülmektedir. Bu
çal›flma konular› iflletmelerin
problemlerine çözüm önerileri
getirebilme bak›fl aç›s›yla
seçilmektedir. Böylece üniversitesanayi ortak çal›flmas› ile bilginin
sanayiye aktar›lmas›
gerçeklefltirilmektedir. Program›n
sanayiye katk›s›n›n zamanla daha iyi
anlafl›laca¤›n›, üniversite-sanayi
iflbirli¤inin artmas›na vesile
olaca¤›n› ve böylece karfl›l›kl›
etkileflim ve iflbirli¤inin, ülkemiz
ad›na daha ileri noktalara
tafl›naca¤›n› umuyoruz.
TUME program›n›n, baflar›s›n›
art›rarak devam etmesini, Çukurova
ve Akdeniz Bölgesi baflta olmak
üzere ülkemizin Tekstil Sanayisi’ne
daha nitelikli ve ça¤›n gereklerine
uygun yetiflmifl Tekstil Mühendisleri
kazand›rmas›n› dileriz. Bu amaç için
Çukurova Üniversitesi Tekstil
Mühendisli¤i Bölümü olarak
elimizden gelen her türlü çabay›
göstermekteyiz. fiu ana kadar destek
veren, katk›s›n› esirgemeyen herkese
teflekkür ederiz. Bundan sonra da
Adana’da yerleflik Tekstil
‹flletmeleri baflta olmak üzere,
bölgemizdeki tüm ilgili kurumlar›n
desteklerinin devam›n› bekleriz.
ISSN 1302 - 1656
HABER
8
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
Çukurova Üniversitesi Mühendislik - Mimarl›k Fakültesi Endüstri
Mühendisli¤i Bölümü Baflkan› Prof.Dr. R›zvan Erol:
Bilgi sanayiye aktar›larak, somut
projelerle katma de¤ere dönüflecek
Ö¤rencilerin ö¤renimlerinin son dönemini
iflletmede çal›flarak geçirmeleri esas›na dayanan
bir programd›r. Bu program›n amac›;
üniversitede al›nan teorik bilgilerin iflletme
ortam›nda pratikle desteklenmesi, Meslekî
formasyon kazand›r›lmas›, ‹flletme deneyimi
kazand›r›lmas›, Mezuniyet sonras› istihdam›n
kolaylaflt›r›lmas›, Üniversite-Sanayi iflbirli¤inin
gelifltirilmesi, ‹flletmeye gelecekte kalifiye
eleman sa¤lanmas› ve ‹flletmelere insan kayna¤›
sa¤lanmas›d›r.
Endüsti Mühendisli¤i Bölümünde bu program
2015-2016 Bahar yar›y›l›nda 52 ö¤rencinin
kat›l›m›yla ilk defa uygulanm›flt›r. Program›n
haz›rl›k aflamas›nda; program›n yönergesinin
haz›rlanmas›, Üniversite Senatosu taraf›ndan
onaylanmas› ve ADASO ve Çukurova
Üniversitesi aras›nda protokolün imzalanmas› ve
sanayici ile tan›t›m toplant›lar›n›n yap›lmas›
gerçeklefltirilmifltir.
Mevcut deneyimler ›fl›¤›nda önümüzdeki
dönemlerde programdaki eksikliklerin ve
aksamalar›n giderilmesi amac›yla hem bölüm
içerisinde hem de ADASO ile beraber genifl
kat›l›ml› paylafl›m toplant›lar› yap›lm›flt›r.
‹LK YIL OLMASINA RA⁄MEN
BÜYÜK ORANDA BEN‹MSEND‹
Ö¤renciler, sanayiciler ve di¤er paydafllar ile
yap›lan toplant›lardan, ilk y›l›nda olmas›na
ra¤men program›n ö¤renciler taraf›ndan büyük
oranda benimsendi¤ini göstermifltir.
Ö¤rencilerimiz edinmifl olduklar› bilgi ve
becerileri bizzat sanayide uygulama imkan›na
sahip olmufltur. Programda dan›flman olarak
kat›lan ö¤retim elemanlar›n›n da sanayi ile daha
yak›ndan iflbirli¤i kurma f›rsatlar› do¤mufltur.
Program›n ilk y›l›ndan olmas›ndan kaynakl›
olarak, baz› sanayiciler taraf›ndan program
amaç, kapsam ve hedeflerinin tam olarak
anlafl›lamad›¤› fleklinde izlenimler al›nm›flt›r. Bu
nedenle, önümüzdeki y›llarda sanayicelerle daha
s›k ve kapsaml› tan›t›m ve paylafl›mm
toplant›lar›n›n yap›lmas›, program›n izleme
süreçlerinin iyilefltirilmesi amaçlanmaktad›r.
Dilek BÜYÜKGÖÇEN
Yusuf AYKUT
(ÇÜ Tekstil Mühendisli¤i Bölümü Mezunu)
Tekstilde Uygulamal›
Mühendislik E¤itimi
Program› ö¤rencisi
olarak O¤uz Tekstil
iflletmeleri bünyesinde
uygulamal› e¤itime
kat›ld›m. Gerçekten
çok büyük yarar
sa¤lad›.
‹flletmeden,
çal›flanlardan ve orada
bizlerle ilgilenen
mühendis
büyüklerimizden çok
memnun kald›m.
Okulda ö¤rendi¤im
bilgileri uygulamaya
dökme ve pratik yapma imkan›
buldum. Gerçekten teori ile
pratik ile bilgilerimi
perçinlefltirdim.
Mezun olduktan sonra iflletme
koflullar›na ve çal›flma
flartlar›na daha iyi uyum
sa¤layabilece¤imi
düflünüyorum. Ayn› zamanda
‹fiKUR’un da deste¤ini al›yor
olmak bence ö¤renciler için
büyük bir destek.
‹ntörn Staj yapan ö¤rencilerimizin baz›lar›nda
s›n›rl› da olsa iflletmeye uyum süreçlerinde
problemler yaflanm›flt›r. Bu amaçla, bölüm ve
iflletme dan›flmanlar›n›n süreçe daha aktif rol
almalar› gerekmektedir. Baz› sanayi
kurumlar›nda tan›ml› ve uygulanan bir staj
sürecinin olmamas› da aksamalarda rol
oynam›flt›r.
‹HT‹YAÇ DUYULAN KAL‹F‹YE
ENDÜSTR‹ MÜHEND‹S‹
Program›n, teorik bilgilerin iflletme ortam›nda
pratikle desteklenmesi, ö¤rencilere meslekî
formasyon ve iflletme deneyimi kazand›r›lmas›,
mezuniyet sonras› istihdamlar›n›n
kolaylaflt›r›lmas›, üniversite-Sanayi
iflbirli¤inin gelifltirilmesi ve sanayicinin
ihtiyaç duydu¤u kalifiye endüstri
mühendisi sa¤lanmas› konular›nda
katk›lar sa¤lamas› öngörülmektedir.
‹ntörn staj uygulamas›n›n stajyer
ö¤renciler ve akademik dan›flmanlar
vas›tas›yla bilginin sanayiye aktar›lmas›
ve somut projelerle katma de¤ere
dönüflmesini sa¤layaca¤›n›
düflünmekteyiz. Bu hedefe ulaflmak
uygulaman›n sürekli iyilefltirilmesi,
etkin bir flekilde izlenmesi ve
sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas› ile
mümkün olabilecektir.
‹fl dünyas›n›n her iki taraf›nda
karfl›l›kl› yarar›na olan bu programa her
türlü deste¤ini beklemekteyiz.
‹flletmelerin en önemli varl›¤› olan
insana yap›lan yat›r›m ve harcanan emek
her zaman yüksek geri dönüfle sahiptir.
(ÇÜ Tekstil Mühendisli¤i Bölümü)
Bu program›n uygulanmas›na
eme¤i geçen ADASO
Baflkan›m›za, Rektörümüze,
bölüm baflkan›m›za, TÜME
Dan›flman› de¤erli hocam›z
Emel Ceyhun Sab›r’a, O¤uz
Tekstil TÜME sorumlumuz
Tekstil Mühendisi Ozan
Kesci’ye ve tüm O¤uz Tekstil
çal›flanlar›na ve daha
sayamad›¤›m eme¤i geçen
herkese çok teflekkür etmek,
flükranlar›m› sunmak isterim.
Uygulamadan memnun
kald›m. ‹fl hayat›na
bafllad›¤›mda ne tür
zorluklar›n olaca¤›n›
gözlemleyebildim. Bu ifl
deneyimi önemli bir rehber
oldu.
Teoride gördü¤ümüz
konularla iflletme içi pratik
çal›flmam›zda elbette ki fark
bulunuyordu. Genelde bu
problem kendi insan›m›z›n
kopya makine üretiminden
kaynaklan›yordu. O yüzden
sadece teori yetersiz
kalabiliyor, bu yüzden her
zaman her koflula haz›r
olmam›z gerekiyor.
‹flletmede elbette ki
çal›flabilirim yaln›z bizden
sonra gelecek
ö¤rencilerimize mühendisin
as›l yapmas› gereken
görevler yüklenilmesi
gerekiyor.
‹flletme içinde bizler
sadece ustabafl›lar›ndan
bilgiler alabiliyorduk. Masa
bafl›nda mühendisin nelerle
u¤raflt›¤›n› ö¤renemedik.
Her zaman üretimde
görevler verildi. Bizlere bu
konuda biraz da masa bafl›
ifllerinde yapt›r›lmas›
gerekti¤ini düflünüyorum.
Masa bafl› görevin biraz da
sorumluluk gerektirdi¤ini
biliyoruz. O bask›y›
hissetmeden iyi bir
mühendis nas›l olunur
sorusunu cevaplayamay›z.
Ö¤rencilere iflletme içi
daha aktif rol verilmelidir.
Uygulamada eksik yönler
tamamlan›p daha iyi
mühendis adaylar›
yetiflece¤ine inan›yorum.
HABER
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil - Moda Tasar›m›
Bölümü Baflkan› Doç.Dr. Havva Halaçeli Metlio¤lu:
Tasar›mc› her zaman firmas›na
h›z ve vizyon kazand›rmaktad›r
Bölümümüz içinde bulunan
Dokuma Tasar›m›, Giysi
Tasar›m›, Bask› Tasar›m› ve
uygulamalar› konular›n›
kapsamaktad›r.
2, ve 3, s›n›fta branfl dersini
alm›fl olan ö¤rencilerin bilgi ve
uygulama becerilerini artt›rmak
amac›yla 4. s›n›fta 8. yar›y›lda
tekstilde uygulamal› tasar›m
e¤itimi dersi kapsam›nda
ö¤renciler haftada 4 gün seçmifl
olduklar› iflletmede bire bir
e¤itim göreceklerdir.
Ö¤rencilerin mezuniyet
öncesinde teoride ö¤rendikleri
bilgileri sektör ve iflletme
ortam›nda pratik uygulamalar
yaparak pekifltirmeleri
amaçlanmaktad›r.
Üniversitemizin di¤er
fakültelerinde Sanayi Odas› Üniversite ifl birli¤i ile
uygulanmakta olan projenin
yararl› oldu¤u gözlemlenmifltir.
Bunun sonucunda Adana
Sanayi Odas›’n›n önerisi ile
Tekstil ve Moda Tasar›m›
Bünyesinde de uygulanmas›na
karar verilmifltir.
Öncelikle Bölüm
Müfredat›nda bulunan 8
yar›y›ll›k ders program›, bu
Projeye uyum sa¤lama aç›s›nda
çal›flmalar› yap›l›p yeniden
düzenlenmifltir. Bu ba¤lamda
bölüm kontenjan›m›z olan 25
ö¤rencinin her y›l en az 5 farkl›
iflletmeye da¤›t›larak
uygulamal› e¤itim almas›
hedeflenmektedir.
Ö¤rencinin sektörde ihtiyac›
olan alt yap›y› Bölümde teorik
bilgilere ek olarak uygulamal›
e¤itimde pekifltirmesi
mezuniyet öncesinde deneyim
kazanmas›n› sa¤lamas› ayr›ca
tasar›mc› olacak ö¤rencinin ifl
yaflam›nda uzmanlaflmak
istedi¤i alt branfllar› profesyonel
ortamda görerek daha bilinçli
kararlar verebilmesi
öngörülmektedir.
Ö¤rencilerin Bölümle ve
sektörle efl zamanl› iletiflimde
bulunmas› sonucunda Sektörün
ihtiyaçlar› tespit edilerek bölüm
müfredat›nda güncellemeler
yap›lmas› da planlanan
çal›flmalar aras›ndad›r.
FARKINDALIK
YARATACAK
2002 y›l›ndan beri örgün
e¤itimini sürdürmekte olan
Tekstil ve Moda Tasar›m›
Bölümü, alan›nda uzman
akademisyenler taraf›ndan
tasar›m alan›nda yetenekli
ö¤rencilere en iyi alt yap›y›
haz›rlayarak, ifl yaflam›na
at›lmalar›na destek olmufltur.
Tekstil sektöründe
Tasar›mc›ya verilen de¤er ve
fark›ndal›k son 10 y›lda
bafllam›fl ve Türkiye’de
firmalar›n Tasar›m
departmanlar›n› kurmas› ile
tasar›mc›ya olan ihtiyaç
artm›flt›r. Bu projedeki
beklentimiz firmalar›n
Tasar›mc› – Sektör
iflbirli¤indeki giriflimleri en iyi
flekilde destekleyip
Türkiye’deki Tasar›m ve
tasar›mc› anlay›fl›n› Dünya
kalitesine tafl›yabilmektir.
Dünya standartlar›nda güncel
geliflmeleri takip eden tasar›mc›
adaylar› olan ö¤rencilerimizin
tekstil ve konfeksiyon
iflletmelerine tasar›mc›n›n rolü
ve önemi konusunda fark›ndal›k
yarataca¤› da düflünülmektedir.
KATMA DE⁄ER
KAZANDIRIMI
Bölümümüzde Sektör
deneyimi olan hocalar›m›z›n
deneyimlerine dayanarak
söyleyebiliriz ki; Sektörel
faaliyetlerde genç dinamik ve
yetenekli tasar›mc› kadrolar›n
bulunmas›, bünyesinde
çal›flt›klar› firmalara her zaman
katma de¤er kazand›rm›flt›r.
Tasar›mc› her zaman bir ad›m
önde ve ileri görüflüyle
firmas›na h›z ve vizyon
kazand›rmaktad›r. Bu proje ile
genç yeteneklerimizin
gelecekteki profesyonel
kariyerini olumlu
etkileyece¤ine inan›yoruz.
Sanayi-üniversite ifl birli¤inin
her aç›dan sa¤lam
yap›land›r›lmas›, süreklili¤inin
sa¤lanmas›, gerekti¤inde maddi
katk›larda bulunmas› faydal›
olacakt›r. Onaylanan
ö¤rencilerin mezuniyet
projelerini hayata geçirme
aflamas›nda maddi, teknik,
malzeme ve makine-teçhizat
gibi teknik konularda destek
verilmesi projenin amaçlar›
aras›ndad›r.
9
ÇÜ Ziraat Fakültesi Tar›m Makinalar› ve Teknolojileri
Bölümü Baflkan› Prof.Dr. Ali Bayat:
‹novatif yetenekler
kazanm›fl mühendisler
yetifltirece¤iz
‹ntörn Staj uygulamas›yla,
bölümümüzde okuyan ö¤rencilerin
teorik olarak ald›klar› bilgiyi prati¤e
aktarmalar› veya tersi olarak pratikteki
sorunlar›n çözümü için teorik bilgilerini
kullanarak iflinde deneyim kazanm›fl,
yeni nesil mühendislik e¤itimini
tamamlamalar› amaçlanmaktad›r.
‹ntörn staj ya da ifl bafl› e¤itim olarak
da adland›rabilece¤im uygulamal›
e¤itim, bölümümüzde flu flekilde
gerçeklefltirilecektir. Toplam 4 y›ll›k
e¤itimimiz 8 yar›y›ldan oluflmaktad›r.
Ö¤rencilerimiz en son olan 8. Yar›y›lda
protokol imzalad›¤›m›z ifl yerlerinde
haftan›n 4 günü uygulamal› e¤itim
alacak, sadece haftan›n bir günü
bulunduklar› yar›y›la ait dersi almak
üzere bölümümüze gelecektir. Böylece
mezunlar›m›z, Tar›mda ve Tar›m
Makinalar› söktöründe pratik bilgiyle
donat›lm›fl, tecrübeli, gelece¤in
koflullar›n› bugünden
de¤erlendirebilecek, üstün teknik
donan›m›n›n yan› s›ra inovatif yetenekler
kazanm›fl mühendisler olarak e¤itimini
tamamlam›fl olacakt›r.
Tar›m Makinalar› ve Teknolojileri
Mühendisli¤i Bölümü Ziraat Fakültesi
içinde do¤as› gere¤ince en dinamik
bölümlerden biridir. Mezunlar›m›z›n
özellikle kamu sektörü d›fl›nda da ifl
bulabilmeleri veya do¤rudan kendi
ifllerini kurabilmeleri için, mutlak suretle
mesleki deneyime ihtiyaç oldu¤u
anlafl›lm›flt›r. Keza mezunlar›m›zla
yapt›¤›m›z görüflmelerde ifl
baflvurular›nda daima ifl tecrübesi
arand›¤› vurgulanm›flt›r. Özellikle
Türkiye ‹fl Kurumunun yüksekö¤retim
programlar› için de intörn ö¤renci
uygulamas›n› ( ‹fl Bafl› E¤itim program›)
bafllatmas› ve ifl bafl› e¤itimi yapanlar›n
uygulamal› e¤itimle birlikte
ücretlendirilmesi, e¤itime kat›lanlar›n
ayn› ifl yerinde istihdam edilebilirli¤i bizi
uygulamal› e¤itime yöneltmifltir.
‹ntörn ö¤rencisinin baflar› durumunun
takibi ve de¤erlendirilmesi için
bölümden bir Ö¤retim Eleman›, Bölüm
Baflkanl›¤› taraf›ndan görevlendirilecek,
‹ntörn ö¤rencisinin takip ve
de¤erlendirilmesi için dan›flman ö¤retim
eleman› en az ayda bir kez iflletmeyi
ziyaret edecek flekilde çal›flmalar
düzenlenmektedir. Ayr›ca, intörn ö¤renci
dönemi bitiminde, Raporu Haz›rlama
Yönergesi’ne uygun olarak haz›rlad›¤›
raporu uygulamal› e¤itim program›
dan›flman ö¤retim eleman›na teslim eder
ve ilan edilen tarihte sunum yapar. ‹lgili
Dan›flman Ö¤retim eleman› taraf›ndan
Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve
Lisans E¤itim ve Ö¤retim
Yönetmeli¤i’nde tan›mlanan harf
notlar›ndan birisi takdir edilir. Lisans
program›m›zda uygulamal› e¤itim
yap›laca¤›ndan ö¤renci kontenjanlar›m›z
20 ö¤renciyle s›n›rland›r›lm›flt›r. Temel
hedefimiz her bir ö¤renci için bir adet
iflletme bulmak olup, maksimum 2
ö¤rencinin ayn› iflletmede uygulamal›
e¤itim sürdürmesi planlanmaktad›r.
E⁄‹T‹M PLANLARI SEKTÖRÜN
TALEPLER‹NE GÖRE GÜNCELLENECEK
Program›n tamamen uygulamal› e¤itim
içermesi nedeniyle bu vesileyle ö¤retim
üyelerimizin firmalar› ziyareti
sa¤lanarak hem firmalar ve hem de
bölüm aras›nda proje ve e¤itime yönelik
ifl birliklerimiz geliflecek, böylece
sektörün sorunlar›n› ö¤renme ve çözüm
odakl› çal›flmalar yap›lacakt›r. Keza
e¤itim planlar›m›z› sektörün taleplerine
göre güncelleme flans›m›z do¤acakt›r.
Mevcut e¤itim sistemi, daha çok
dersliklerde ve k›smen laboratuvar ve
atölyelerde e¤itimi öngörmektedir.
Dolay›s›yla böyle bir e¤itim alm›fl
mezunlar›n piyasada iflverene alanlar› ile
k›sa sürede katma de¤er yaratmalar›
oldukça zor olup, iflveren aç›s›ndan
ciddi anlamda zaman ve para kay›plar›
oluflmaktad›r. Oysa uygulamal› e¤itimle
iflveren karfl›s›nda en az 6 ay
tecrübelenmifl bir eleman bulacak,
iflletmede çal›flma ve yönetme kültürü
edinmifl personel bulacakt›r. Böylece
mezunlar›m›z daha k›sa sürede ifl
bulacak ve ülke ekonomisine h›zl› katk›
verecek ve bölüm olaraktan verdi¤imiz
diplomalar daha prestijli belgeler halini
alacakt›r.
‹NTÖRN Ö⁄RENC‹YE ‹fiYER‹ A‹D‹YET
DUYGUSUNU KAZANDIRMALI
Elbette ki uygulamal› e¤itimle bilginin
h›zl› olarak hedefe tafl›nmas› sa¤lanacak
ve do¤rudan katma de¤er yaratacak
ifllerde kullan›lacakt›r. Zaman zamanda
geçerlili¤ini kaybetmifl bilgilerin
ay›klanarak güncellenmifl bilgilerin
ö¤rencilere aktar›lmas› yolu aç›lacakt›r.
‹flveren ve e¤itmenler olarak bizler
aras›ndaki kuvvetli iflbirli¤i ile
program›n beklentilerin üzerinde yarar
sa¤layaca¤›n› beklemekteyim.
‹flveren uygulamal› e¤itimin
sürdürülmesi için gerekli deste¤i
sa¤lamal›, kap›lar›n› e¤itim alacak intörn
ö¤rencilere açmal›, sorumluluk duygusu
içinde o iflyerinde e¤itime gelen intörn
ö¤renciye her türlü uygulama olana¤›na
ulaflmas›na izin vermelidir. ‹flveren
e¤itim alan intörn ö¤rencinin baflta kendi
ifl yerinde çal›flabilece¤ini ve ülkenin
sanayisine dolayl› da olsa önemli bir
katk› yapt›¤›n› düflünerek ciddi bir
sorumluluk üstlenmelidir. Gelen intörn
ö¤renciye ifl yeri aidiyet duygusunu
kazand›rmal›d›r.
‹flkur’un intörn ö¤renciler için
sa¤lad›¤› maddi imkânlardan intörn
ö¤rencilerin yaralanmas› için gerekli
yaz›flmalar› yürütmeli ve uygulamal›
e¤itim konusunda varsa önerileri e¤itim
kurumumuzla paylaflmal›d›r.
KIDEM TAZM‹NATI, ÇOCUK
YARDIMI ve A‹LE YARDIMI
ISSN 1302 - 1656
HABER
10
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
‘Uygulamal› Mühendislik E¤itimi’ masaya yat›r›ld›
(01.07.2016 / 31.12.2016 Dönemi) - 1 -
Yusuf AKYÜZ
ADASO Çal›flma Müflaviri
[email protected]
Kamu görevlilerinin 2016 ve 2017 y›llar›nda özlük
haklar›na iliflkin katsay›lar, 4688 say›l› Kamu Görevlileri
Sendikalar› ve Toplu Sözleflme Kanunu hükümleri uyar›nca, geçti¤imiz y›l 23.08.2015 tarihli, 29454 Say›l› RG’
de yay›mlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet
Kollar›na Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ‹liflkin 2016 ve
2017 Y›llar›n› Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleflme ile
belirlenmiflti.
Söz konusu Karar›n; 8. maddesinde;
"(1) Türkiye ‹statistik Kurumu taraf›ndan aç›klanan
2003=100 Temel Y›ll› Tüketici Fiyatlar› Endeksinin;
a) 2015 y›l› Aral›k ay› endeksinin 2014 y›l› Aral›k ay›
endeksine göre on iki ayl›k de¤iflim ayn› dönem için verilen kümülatif art›fl oran›n›,
b) 2016 y›l› Haziran ay› endeksinin 2015 y›l› Aral›k ay›
endeksine göre alt› ayl›k de¤iflim oran›n›n 5. maddenin
ikinci f›kras›nda 2016 y›l›n›n birinci alt› ayl›k dönemi için
öngörülen %6 art›fl oran›n›, aflmas› halinde, 5. maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü f›kralar›nda yer
alan katsay›lar, sözleflme ücreti art›fl oranlar› ve ücret tavanlar› ile 7. maddede yer alan ortalama ücret toplam›
üst s›n›r›, söz konusu on iki ayl›k veya alt› ayl›k dönemlere iliflkin enflasyon rakam›n›n ilan edildi¤i ay›n 1'inden
geçerli olmak üzere aflan k›s›m kadar art›r›l›r." düzenlemesine yer verilmifltir.
Maliye Bakanl›¤› Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ünün 04.07.2016 tarihli ve 27998389-010-06-026152 say›l› yaz›s›nda 01/07/2016-31/12/2016 döneminde geçerli olmak üzere;
“657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununun 154. maddesi uyar›nca ayl›k gösterge tablosunda yer alan rakamlar
ile ek gösterge rakamlar›n›n ayl›k tutarlara çevrilmesinde
uygulanacak ayl›k katsay›s› (0,093259), memuriyet taban ayl›¤› göstergesine uygulanacak taban ayl›k katsay›s› (1,4598), ifl güçlü¤ü, ifl riski, temininde güçlük ve
mali sorumluluk zamlan’ n›n ayl›k tutarlara çevrilmesinde
uygulanacak yan ödeme katsay›s› ise (0,029574) olarak
yeniden belirlenmifltir.” aç›klamalar›na yer verilmifltir.
Bu verilere göre gelir vergisinden istisna k›dem tazminat›, çocuk yard›m› tutarlar› ve aile yard›m› tutarlar›
01.07.2016 tarihinden geçerli olmak üzere afla¤›daki gibi
hesaplanm›flt›r.
A - K›dem Tazminat›:
K›dem tazminat›na iliflkin yasal düzenleme, 4857 say›l›
‹fl Kanunun 120. maddesi uyar›nca halen yürürlükte olan
1475 say›l› ‹fl Kanununun 14’üncü maddesinde yer almaktad›r. 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun geçici 6. maddesi
uyar›nca k›dem tazminat› için bir k›dem tazminat› fonu
kurulacakt›r. K›dem tazminat› fonuna iliflkin Kanunun yürürlü¤e girece¤i tarihe kadar iflçilerin k›demleri için 1475
say›l› ‹fl Kanununun 14. maddesi hükümlerine göre k›dem
tazminat› haklar› sakl› oldu¤undan ve bugüne kadar K›dem Tazminat› Fonu’na iliflkin yasal düzenleme yap›lmad›¤›ndan halen k›dem tazminat›n›n 1475 say›l› Kanunu’nun 14. maddesi uyar›nca ödenmesi gerekmektedir.
1475 say›l› ‹fl Kanunu’nun 14. maddesi uyar›nca ancak,
toplu sözleflmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen k›dem
tazminatlar›n›n y›ll›k miktar›, Devlet Memurlar› Kanununa
tabi en yüksek devlet memuruna 5434 say›l› T.C. Emekli
Sand›¤› Kanunu hükümlerine göre bir hizmet y›l› için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.
Gelir Vergisi Kanunun 25/7. maddesinde 1475 ve 854
say›l› Kanun' lara göre ödenmesi gereken k›dem tazminatlar›n›n tamam› ile 5953 say›l› Kanun'a göre ödenen
k›dem tazminatlar›n›n hizmet erbab›n›n 24 ayl›¤›n› aflmayan miktarlar› (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler
tazminat say›lmaz) gelir vergisinden istisna edilmifltir.
Bu kapsamda k›dem tazminatlar›n›n gelir vergisinden
istisna edilen tutar›n›n hesaplanmas›nda memuriyet ayl›k
katsay›s› ile memuriyet taban ayl›¤› katsay›s› dikkate
al›narak hesaplama yap›lmaktad›r.
27.08.2015 tarih ve 29458 say›l› Resmi Gazete' de yay›mlanan 2015/8057 No.lu Kararname ile en yüksek devlet memurunun emeklilik ikramiyesinde dikkate al›nan
emeklilik kesene¤i ve kurum karfl›l›¤› oran› % 200’den %
(Devam› gelecek say›da)
215’e yükseltilmifltir.
¥ Çukurova Üniversitesi ve Adana
Sanayi Odas› iflbirli¤iyle düzenlenen intörn staj program› kapsam›nda tekstil ve endüstri sektörlerinde
gerçeklefltirilen uygulamal› mühendislik e¤itimi masaya yat›r›ld›.
¥ ADASO’daki toplant›da, iflletme temsilcileri, akademik
personel ve programa kat›lan üniversite ö¤rencileri bir
araya geldi. Tekstil’de TUME ve Endüstride EUME
programlar›n›n tüm boyutlar›yla ele al›nd›¤› toplant›da,
sorunlar ve çözüm önerileri dile getirildi, gelifltirilebilecek alanlar ile ilgili görüfl al›flveriflinde bulunuldu.
• Tüm stajyerlerin ‹fi• Firma seçiminin
önemli, intörn staj ‹NTÖRN STAJ PROGRAMI ‹Ç‹N BEKLENT‹LER VE ÖNER‹LER KUR’un iflbafl› e¤itim program›ndan
konusunda belirli
ö¤rencilerin kat›laca¤› ifl sa¤l›¤›
faydalanmas›
sa¤lanmal›, bu
yetkinli¤e sahip, e¤itime ve isve güvenli¤i, ifl hayat›, ifl disipamaçla
‹fiKUR’un
taleplerinde
tihdama önem veren firmalar›n
lini vb. konularda seminerler
esneklik
yap›lmas›
konusunda
tercih edilmeli.
organize edilmeli.
giriflimde bulunulmal›.
• Programa dâhil olacak firmala• Program dahilinde ö¤renci notu•
Intörn
program›n›n amaçlar›nra yönelik, program öncesi denun %40’› iflletme dan›flman› tadan
biri
olan akademik bilginin
tayl› bilgilendirme yap›lmal›.
raf›ndan veriliyor. Bu nedenle
iflletmelere
aktar›lmas› nokta• Özellikle ilk 1-2 haftan›n önemi
ö¤rencilerin üniversitedeki rapor
s›nda
çok
baflar›l›
olunamad›¤›
dikkate al›narak ö¤rencilerin
sunumuna iflletmedeki flirket dagerçe¤inden
hareketle
bu yönde
adaptasyonu için firmalar orn›flmanlar› da davet edilmeli.
daha
etkin
öneriler
gelifltirilerek
yantasyona önem vermeli.
• Programda alt s›n›ftan çok fazla
uygulamaya konulmal›.
• Ö¤renciler oryantasyon progradersi olan ö¤renciler devam so•
Üniversite
ö¤retim görevlilerim› ertesinde ifle al›nan bir mürunu yafl›yor, bu durum da staj
nin
uzmanl›k
ve çal›flma alanlahendis gibi çal›flt›r›lmal› ve diprogram›n› olumsuz etkiliyor.
r›,
bilimsel
anlamda
yapt›klar›
¤er çal›flanlarla birlikte iflletme
Özellikle ‹fiKUR’un iflbafl›
çal›flmalarla
ilgili
sanayiciler
faaliyetlerine kat›lmal›.
program› kapsam›nda programa
bilgilendirilerek, daha yak›n ifl• Tüm taraflar›n faydalanaca¤› bir
dahil ö¤rencilerin devams›zl›¤›
birli¤i içerisinde ortak çal›flmak›lavuz oluflturulmal›. Gerçek‹fiKUR program›n›n aksamas›lar yapmalar› sa¤lanmal›.
lefltirilecek faaliyetler k›lavuzda
na neden oluyor. Bu nedenlerle
•
Yüksek
lisans ve doktora tezleri
genel hatlar›yla tan›mlanmal›.
2 dersten fazla alttan dersi olan
sanayinin
öncelikleri göz önüne
Prosedürlerin oluflturulmas› sisö¤renciler programa dahil edilal›narak
belirlenmeli,
bu amaçla
temin iflleyifline önemli katk›
memeli.
iflletmeleri
sürece
dahil
edebilesa¤layacak.
• Ö¤rencilerin iki y›la yay›lan yaz
cek
projeler
gelifltirilmeli.
• ‹flletmelerin, ö¤rencilerden sostajlar› daha uzun süre olarak
• Program› baflar›yla tamamlarumlu olacak, mentörlük yapabir y›lda yap›labilir, intörn stayan ö¤rencilere motive etme
cak dan›flmanlar/mühendisler
j›yla da iliflkilendirilebilir. Öramaçl› program sonu “Baflar›
görevlendirmesi uygun olacak.
ne¤in ö¤rencinin yaz staj›nda
Belgesi”
verilmeli.
Yetkili kifli ö¤rencinin staj
e¤itim gördü¤ü iflletmede intörn
•
Uygulamal›
e¤itim program›
program›n›n baflar›l› flekilde
staj›n› tamamlayabilir, firmay›
uygulayan
iflletmeler
kamugeçmesinden öncelikli olarak
tan›yan ö¤rencinin intörn staj›oyunda
tan›t›lmal›,
firmalar›n
sorumlu olmal›. Dan›flmanlar
na ayn› firmaya daha haz›rl›kl›
bulundu¤u görünür bir alanda
da program öncesinde etkin fleve gerçeklefltirmeyi düflündü¤ü
bir tabela ile “Bu iflyerinde inkilde bilgilendirilmeli ve yönprojelerle gelebilir. Böylece ortörn program›” uyguland›¤› dulendirilmeli.
yantasyon sorunu da yaflanmayurulmal›.
• Intörn staj program› öncesinde
m›fl olur.
• Üniversite ö¤rencilerinin, iflletmelerdeki di¤er meslek lisesi
stajyerlerinden ay›rt edecek ve
intörn mühendis olduklar›n› belirleyecek bir yaka kart› vb. kulTürkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) Haziran ay› D›fl Ticaret
lan›m ile ifl yerinde bilinilirlik‹statistikleri'ni aç›klad›. Türkiye ‹statistik Kurumu ile Gümleri art›r›lmal›.
rük ve Ticaret Bakanl›¤› iflbirli¤iyle oluflturulan geçici d›fl ti• ‹flletmelerin ihtiyaçlar› belirlecaret verilerine göre; ihracat 2016 y›l› Haziran ay›nda, 2015
nerek, istihdam alanlar› ile proy›l›n›n ayn› ay›na göre yüzde 8,1 artarak 12 milyar 916 miljeleri üniversite ile paylafl›lmal›.
yon dolar, ithalat yüzde 7 artarak 19 milyar 475 milyon dolar
• Adana Sanayi Odas› ile Çukuolarak gerçekleflti. Haziran ay›nda d›fl ticaret a盤› yüzde 5 arrova Üniversitesi’nin ortaklatarak 6 milyar 559 milyon dolara yükseldi.
fla yürütece¤i bir çal›flma ile
bir yaz›l›m haz›rlanmal›. Böy‹hracat›n ithalat› karfl›lama oran› 2015 Haziran ay›nda yüzlece bir ortak veri taban› ile
de 65,7 iken, 2016 Haziran ay›nda yüzde 66,3’e yükseldi.
staj yerlefltirme portal› olufltuMevsim ve takvim etkilerinden ar›nd›r›lm›fl seriye göre; 2016
rulmal›, ö¤rencilerin hangi biHaziran ay›nda bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,8, ithalat
rim ve projede çal›flt›¤›, sonrayüzde 12 artt›. Takvim etkilerinden ar›nd›r›lm›fl seriye göre
s›nda nerede istihdam edildi¤i
ise; 2016 y›l› Haziran ay›nda önceki y›l›n ayn› ay›na göre ihve uzmanl›k alan› gibi bilgileracat yüzde 8,2, ithalat yüzde 6,8 artt›.
re ulafl›m sa¤lanmal›.
D›fl ticaret a盤› Haziran’da %5 artt›
9
ISSN 1302 - 1656
HABER
12
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
Adanal› mühendisin baflar›s›
Adana’da faaliyet gösteren Kare
Mühendislik fiirketi’nin sahibi Makine
Mühendisi Ahmet Börüban, çevre
dostu bulufllara ve projelere imza
at›yor.
ODTÜ Makine Mühendisli¤i Bölümü
mezunu olan Ahmet Börüban, baca
gazlar›n›n ar›t›lmas›, deniz suyu
kullan›larak baca gazlar›nda kükürt
oksitin giderilmesi, biyogaz ve do¤al
gazlar›n tatland›r›lmas›, ortam
havas›n›n zararl› gaz, patojen ve
tozlardan ar›nd›r›lmas› faaliyetleri
gerçeklefltiriyor.
Kümesler için gelifltirdi¤i bir çeflit
“temiz oda” cihaz› olan “koku avc›s›”
patentli ürününün dünyada bir ilk
oldu¤unu vurgulayan Adanal›
mühendis Ahmet Börüban, Ar-Ge
çal›flmalar› kapsam›nda, çelikhane
cürufundan ve tufaldan, demir-flelat ve
demir-nitrat gübrelerini üretti.
KOSGEB’in Ar-Ge deste¤i ile deniz ve
batakl›k sular›ndan günefl ›s› enerjisi
kullan›larak içme suyu üreten bir
sistem gelifltirdi.
Makine Mühendisi Ahmet Börüban’›n
devam eden Ar-Ge projeleri
kapsam›nda, evsel at›ksu ar›tma tesisi
çamurundan biyo yak›t üretimiyle ilgili
laboratuvar çal›flmalar› baflar›yla
tamamland›. Kurulum çal›flmalar›
devam eden pilot ünitede günde 1 ton
çamurun ifllenerek biyo yak›t üretilmesi
hedefleniyor.
Ayr›ca, ozon gaz›n›n seralarda
kullan›larak bitki zararl›lar›n›n yok
edilmesi ve sa¤l›kl› tar›ma yard›mc›
olmak amac›yla kimyasal
kullan›lmamas›n› öngören proje
çal›flmalar› da devam ediyor.
ÇEVREC‹ BULUfi VE PROJELER‹
ODTÜ Makine Mühendisli¤i
Bölümü’nden mezun olup ö¤retim
üyeli¤i görevinden bulunan Ahmet
Börüban, günefl kolektörü, merkezi,
›s›tma, havaland›rma, evsel ve
endüstriyel at›k sular›n ar›t›lmas› ve geri
kazan›m› imalat› ve projeleri
gerçeklefltirdi. Son 20 y›lda çevre dostu
bulufl ve projelere yönelen Börüban, bu
çal›flmalar›n› flöyle özetledi:
Adana Sanayi Odas›, Çukurova
Üniversitesi, Adana Üniversite Sanayi
Ortak Araflt›rma Merkezi ve Türkiye
Teknoloji Gelifltirme Vakf› iflbirli¤iyle
düzenlenen “Endüstriyel Simbiyoz ve
Temiz Üretim” Ar-Ge Proje Pazar›
etkinli¤inde sergilenmeye de¤er
2) Demir-çelik endüstrisi at›klar›
olan çelikhane curufu ve haddane tufal›ndan bitki besin maddesinin
(gübre) üretilmesi:
Ülkemizde ekilen topraklarda Do¤u
Karadeniz bölgesi hariç demir eksikli¤i
vard›r. Bu nedenle yapraklar yeteri kadar yeflil olmuyor, bitki ve meyve yeteri kadar büyüyemiyor. Bu nedenle
meyvelerimizin rekoltesi ve besin de¤eri düflük. Demir – flelat gübresi ithal
edilmektedir. Öte yandan ülkemizde
100 milyon ton civar›nda y›¤›lm›fl çelikhane cürufu bulunmaktad›r. KARE,
TTGV deste¤i ile Mersin Üniversitesi
ile birlikte cüruf ve tufaldan iki çeflit
demir gübresi üretmeyi baflard›. Gübre-
Ahmet Börüban
bulunaün 40 projeden Kare
Mühendislik’e iki proje sergilenmeye
de¤er bulundu.
1) Galvaniz kaplamada kullan›lan
çürük asidin geri kazan›lmas›:
Galvaniz ile kaplamada çelik malzeme hidro-klorik asit banyosuna dald›r›l›r ve üzeri pasdan temizlenir. Bu ifllemlerin sonucu asit içinde demir klorür tuzlar›n›n oran› %10 seviyesine ç›kar. Bu asit “çürük asit” olarak adland›r›l›r. Çürük asit özel tankerlerle ‹zmit’e
bertaraf tesislerine gönderilir. Halbuki
çürük asit içinde bulunan safs›zl›klar
asitten ayr›l›rsa asidin %90’› geri kazan›labilir. Galvaniz iflletmesinin %10
yeni asit almas› yeterli olur. Nitekim
ABD ve Kanada’da çürük asit geri kazan›l›yor. KARE de farkl› bir metot ile
bu asiti geri kazanacak proje gelifltirdi.
TTGV, projeyi desteklemeye de¤er
gördü, 1 milyon dolara kadar kredi vermeyi önerdi. Ancak proje Çevre Bakanl›¤›’ndan izin al›namay›nca bugüne
kadar hayata geçirilemedi.
lerden biri “demir-flelat”, di¤eri “demir-nitrat”. Bu çal›flmadan dolay›
TTGV , KARE’ye ve Mersin Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Nurcan Köleli’ye AR-GE ödülü verdi. Çelikhane
cürufundan gübre üretilmesi dünyada
ilk defa yap›lm›flt›r. Tükiye’nin 4 bölgesinde ( Osmaniye- Payas, ‹zmir Alia¤a, Kocaeli, Ere¤li-Karabük) demir
gübresi üreten fabrika kurulursa mevcut stoklanm›fl cüruftan 60 milyon ton
demir-flelat ve demir-nitrat gübresi üretilebilir. Ayr›ca Türkiye’de y›lda yaklafl›k 5 milyon ton demir-çelik endüstri
at›klar› ç›kmaktad›r.
3) Kümesler için koku avc›s›:
Tescilli marka olan “Koku Avc›s›),
kümesler için “CLEAN ROOM” “TEM‹Z HAVA” cihaz›d›r. ISO 146448’de tan›mlanan flartlara uygun olarak
gelifltirilmifltir. “KOKU AVCISI”, iki
y›l süren AR-GE çal›flmas› sonucu gelifltirilmifl, T.C. Patent Enstitüsü’nden
Faydal› Model Belgesi al›nm›flt›r. Avrupa Patent Ofisi (EPO, European Patent
Office) taraf›ndan korumaya al›nm›flt›r.
“CLEAN ROOM” ISO 14644-8’de
flöyle tarif edilir; “CLEAN ROOM”
kontrol alt›nda tutulan ortamdaki havan›n kimyasal temizli¤ini ve ask›daki tanecik (airborn) yo¤unlu¤unu tan›mlar.
Kümeslerde “CLEAN ROOM” koflullar›n› sa¤layan cihaz “KOKU AVCISI”’d›r. Bu cihaz, kümes ortam›nda bulunan, do¤al havada olmayan zararl›
kimyasallar›, bakteri, virüs, mantar gibi
patojenleri, uçuflan tozlar› yok ederek
kanatl›lar›n “TEM‹Z HAVA” flartlar›nda büyümesini temin eder.
Afl›r› nem (%60 RH ve üzeri) ve ›slak
altl›k sorunu; afl›r› nem hayvanlar›n nefes almas›n› zorlaflt›r›r, altl›klar›n ›slak
olmas› bakteri üremesi için uygun ortam oluflturur. Cihaz, afl›r› nemi önler,
altl›klar›n kuru kalmas›n› sa¤layarak
her dönemde altl›k de¤ifltirme zorunlulu¤unu ortadan kald›r›r.
4) Günefl enerjisi yard›m›yla kirli
sudan içme suyu elde edilmesi:
KOSGEB’in destekledi¤i AR-GE
projesi. Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO)
verilerine göre her y›l 3.800.000 insan
sa¤l›kl› içme suyu bulamad›¤› için ölüyor. Ölenlerin %83’ü 5 yafl›n›n alt›nda
bebeler. Dünyada her 6 kifliden 1’i yani
1 milyar 100 milyon insan sa¤l›kl› içme suyu bulam›yor. KARE’nin bu soruna çözüm olarak ileri sürdü¤ü bu
AR-GE projesine KOSGEB destek verdi. Proje aile ihtiyac› temel al›narak
yap›ld›. Adana flartlar›nda günde 20-25
litre içme suyu elde edildi. Kirli su
olarak batakl›k suyu ile deniz suyu kullan›ld›. Halk Sa¤l›¤› Laboratuar›
ile ASK‹
laboratuar›nda
biyolojik ve kimyasal analizler
yap›ld›. Sonuç
baflar›l› oldu.Sistem do¤adaki su
çevirimi prensibiyle çal›flmaktad›r, bozulma
ihtimali yoktur.
Cihaz milyonlarca yoksul insan›n kirli sudan ötürü
ölümünün önüne geçecek. Cihaz›n
sat›fl› ile ilgili Birleflmifl Milletler
sat›nalma bölümü ile görüflüldü, en
büyük müflteri BM’dir.
Potansiyel pazar oldukça büyüktür,
milyonlarca cihaz sat›fl› mümkün
olabilecektir.
A⁄USTOS 2016 YURT DIfiI FUAR TAKV‹M‹
FUAR ADI
TÜR
BAfiLANGIÇ
TAR‹H‹
FEBRATEX 2016
M
09/08/2016
KAMERUN ULUSLARARASI YAPI ‹NfiAAT VE
M
10/08/2016
GENEL T‹CARET FUARI
PROJECT KENYA - ULUSLARARASI ALTYAPI
YKSF 12/08/2016
‹NfiAAT MALZ.TEKNOLOJ‹ FUARI
MAGIC
M
14/08/2016
INTERBUILD AFRICA - GLASS EXPO AFRICA M
17/08/2016
WOOD WORLD AFRICA 2016
GANA TÜRK ‹HRAÇ ÜRÜNLER‹ FUARI
T
24/08/2016
INTERTEXTILE SHANGAI HOME TEXTILES
M
24/08/2016
MUNICH FABRIC START
M
30/08/2016
ALL CH‹NA LEATHER EXH‹B‹T‹ON - ACLE 2016 M
31/08/2016
CPM COLLECTION PREMIERE MOSCOW
M
31/08/2016
B‹T‹fi
TAR‹H‹
KONUSU
12/08/2016 TEKST‹L VE TEKST‹LLE ‹LG‹L‹ MAK‹NE VE TEÇH‹ZAT
13/08/2016 GENEL T‹CARET
DO⁄ALTAfi MERMER SERAM‹K TAfi ‹fiL.ALET VE
MAK‹NA
17/08/2016 HAZIR G‹Y‹M, TEKST‹L, AKSESUAR, DER‹, AYAKKABI
15/08/2016
20/08/2016 ‹NfiAAT MALZEMELER‹
27/08/2016
27/08/2016
01/09/2016
02/09/2016
03/09/2016
TÜRK ‹HRAÇ ÜRÜNLER‹
EV TEKST‹L‹
KUMAfi VE AKSESUARLARI
DER‹, DER‹ MAMÜLLER
HAZIR G‹Y‹M, KONFEKS‹YON, AKSESUAR, AYAKKABI
fiEH‹R
ÜLKE
ORGAN‹ZATÖR
BLUMENAU
BREZ‹LYA
MERKÜR
YAOUNDE
KAMERUN
MERKÜR
NA‹ROB‹
KENYA
TÜRKEL
LAS VEGAS
ABD
‹TK‹B
JOHANNESBURG G.AFR‹KA
AKRA
fiANHAY
MÜN‹H
fiANHAY
MOSKOVA
GANA
Ç‹N
ALMANYA
Ç‹N
RUSYA
SENEXPO
‹TO
U‹B
‹TK‹B
E‹B
‹TK‹B
HABER
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
Zihinsel Tipoloji Analizi ile Bireyler, Zihin
Yap›lar›na En Uygun Mutlu ve Baflar›l›
Olacaklar› Meslekleri Seçiyorlar (1)
Mehmet ERG‹N
Yönetim ve Stratejik Planlama Dan›flman›
[email protected]
Toplumlar mutluluk ya da mutsuzlukla ilgili sosyolojik
aç›dan incelendi¤inde, bireylerin yaflamlar›nda iki seçimi
do¤ru yapm›fl olmalar›n›n mutlulukta ya da mutsuzlukta
kritik iki etken oldu¤u görülmektedir; ifl ve efl seçimi.
Bu yaz›da tabii ki uzmanl›k alan›m›z olmad›¤› için efl
seçimine yönelik konulardan bahsedilmeyecek. Ancak
di¤er mutluluk ya da mutsuzluk belirleyicisi etkenlerden
meslek seçimi için söylenecek çok söz var.
Meslek; kiflilerin belli bir e¤itimle ve/veya deneyimleme
ile edindikleri ve hayatlar›n› kazanmak için sürdürdükleri
düzenli ve kurall› faaliyetler bütünü olarak tan›mlanabilir.
Meslekler, gerektirdi¤i nitelikler ve sa¤lad›klar› olanaklar
yönünden çok çeflitlilik gösteriyorlar.
Meslek seçimi ise; bir kimsenin, çeflitli meslekler aras›ndan en iyi yapabilece¤ini düflündü¤ü faaliyetleri içeren
ve kendi performans›n› en üst düzeyde gösterebilece¤ine inand›¤› bir mesle¤e yönelmesidir. . En iyi yapmay› ve
en üst düzeyde doyumu, hem baflar›l› hem de sevecekleri, mutlu olacaklar› fleklinde de ifade edebiliriz.
Steve Jobs, Bill Gates ile kat›ld›¤› bir programda bu
konuda flöyle söylemiflti; “E¤er bir ifli sevmiyorsan›z, uygularken keyif alm›yorsan›z sonunda vazgeçersiniz. Pek
çok insan bu durumu yafl›yor. Toplumun içinde baflar›l›
olan ve olmayan insanlara bakt›¤›n›zda, baflar›l› olanlar›n
ifllerini sevdikleri için sonuna kadar azimle çal›flmaya devam ettiklerini görürsünüz. Oysaki iflini sevmeyenler vazgeçerler. Çünkü mant›kl› davran›yorlar. ‹flini sevmeyen bir
insan neden zorluklara katlanmak istesin ki?”
Meslek seçimi, bireyin hayat›nda verdi¤i önemli kararlardan biridir, çünkü bireyin hayat›n›n üçte biri mesleki
etkinlikleri içermektedir. Meslek sadece para kazanma,
geçim sa¤lama yolu de¤il, bireyin kendini ifade etme,
kendini gerçeklefltirme yoludur. Bu nedenle meslek seçiminde temel amaç; kiflinin mutlu olabilece¤i bir gelece¤in planlanmas›d›r.
Meslek seçiminin çocukluktan itibaren yaflama "hedef
ve anlam" katan bir yönü vard›r. Bu anlam do¤rultusunda
harekete geçen genci karar verme aflamas›nda baz› s›k›nt›lar beklemektedir. Genç insan, bir yandan ergenlik
problemleriyle meflgul olurken, bir yandan da gelece¤i ile
ilgili bir seçim yapmas› gerekir. H›zl› bir fizyolojik ve fiziksel de¤iflim içindeyken ayn› zamanda gelecekteki e¤itimi,
kariyeri hakk›nda yeni kararlar verme bask›s›, genci daha
önce oluflturdu¤u kimli¤ini gözden geçirmeye zorlar ki
bu da zor bir süreç olarak karfl›m›za ç›k›yor.
Meslek seçiminde önemli olan, kiflinin o mesle¤i yaparken mutlu olmas› yani mesleki doyumu yaflamas›d›r.
Yapt›klar› iflte mutsuz olan kifliler; aynen Steve Jobs’›n
da dedi¤i gibi bir süre sonra tükenmifllik duygusu yaflamaya bafllamaktad›rlar. Bu durum, hem kiflinin yaflam
kalitesini hem de iflteki verimlili¤ini olumsuz etkiliyor.
Kendini Keflfetmek ve Kendinle Tan›flmak
Bir insan›n kendisine uygun mesle¤i seçebilmesi için
önce kiflisel zihin flifresine ba¤l› özellikleri ve mesleklerin
gerektirdi¤i zihin kodlar› konular›nda ayr›nt›l› bilgi sahibi
olmas› gerekir. Özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin
kendilerini tan›malar›nda güçlükler yaflanmaktad›r. Bu
güçlük, geliflimin devam etmesi ve gencin kendi istek,
beklenti, ilgi ve yeteneklerini farkl› alg›lamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bazen yeteneklerine güven azl›¤› bazen
de kapasitesinin üzerinde beklentiler nedeniyle gencin ilgileri sürekli de¤iflebilmektedir. Aile ve çevre beklentileri,
arkadafl grubunun etkisi de gencin karar›n› etkiliyor.
Gençlerin kiflisel özelliklerini keflfetmeleri konusunda
profesyonel destek almalar›, özellikle günümüzün ve gelece¤in rekabet koflullar› göz önünde bulunduruldu¤unda
olmazsa olmaz durumdad›r. Dünyada bilim, sanat ve
spor alan›nda öncü olma özelli¤ine sahip pek çok ülke
bu yaklafl›ma kendi e¤itim politikalar›n›n içinde yer vermifllerdir. Meslek yönlendirmesi konusunda dünya literatürü incelendi¤inde karfl›m›za “Zihinsel Tipoloji Analizi”
uygulamas› ç›kmaktad›r. Dünya çap›nda beyin bilimlerine
önem veren ülkelerin uygulad›klar› bu ve benzeri yöntemler ile bireylerin merak alan› flifresini, karakter özelli¤i flifresini, motivasyon ve ödül özelli¤i flifresini ve ö¤renme
özelli¤i flifresini tespit etmek ve bu analiz ile bireyi hem
baflar›l› hem de mutlu olaca¤› alana yönlendirmek mümkün oluyor.
Ülkemiz e¤itim sistemi ve sistemin ana unsurlar› olan
ebeveynler ile ilkokuldan üniversiteye kadar uzanan dönemde okumakta olan veya mesleki e¤itimini tamamlay›p yeni mezun olmufl olan gençlerin cevap bulmakta
zorland›¤› afla¤›daki sorular›n cevaplar›, “Zihinsel Tipoloji Analizi”nin temelini oluflturuyor;
1. Yuva dönemindeki çocuklar›n oynamay› sevip tercih
ettikleri oyun ve oyuncaklar onlar›n karakter özellikleri,
yetenekleri ve merak alanlar›yla ilgili olarak hangi
ipuçlar›n› içermektedir? E¤itim hayatlar›n›n devam›nda
bu ipuçlar›ndan hareketle hangi stratejik karar ve
hamleler yap›labilir?
(Devam› gelecek say›da)
13
Sri Lanka’dan “Dünya ‹hracat›
Gelifltirme Forumu”na davet
Adana Sanayi
Odas›’n› ziyaret
eden Sri Lanka’n›n
Ankara
Büyükelçisi Paaker
Mohideen Amza,
iki ülke aras›ndaki
iliflkilerin
gelifltirilmesini
hedeflediklerini
söyledi.
Türkiye- Sri
Lanka ‹fl Konseyi
Baflkan› ve Adana
Fahri Konsolosu
Beflir U¤ur ile
birlikte Adana
Sanayi Odas›’n›
ziyaret eden Büyükelçi
Amza, ADASO Baflkan›
Zeki K›vanç, Sayman Üye
‹mam Gazali H›rada¤›,
Yönetim Kurulu Üyeleri
Salih Sütcü ve Ahmet
Özkök, Genel Sekreter Bora
Kocaman ile bir araya geldi.
Ziyarette, ticari iliflkiler ve
yat›r›m iflbirlikleri üzerinde
duruldu.
Büyükelçi Amza, 16.
Dünya ‹hracat› Gelifltirme
Forumu’nun 11-13 Ekim
tarihlerinde Sri Lanka’da
düzenlenece¤ini belirterek,
Adanal› sanayicileri ve
ifladamlar›n› önemli ifl
f›rsatlar› sunulan forumda
görmeyi arzulad›klar›n›
söyledi. ‹ki ülke aras›nda
iliflkilerin gelifltirilmesi için
çaba harcad›klar›n› belirten
Amza, turizm, tar›m, tekstil
ve haz›r giyim alanlar›nda
deneyimlerin paylafl›larak
iflbirliklerinin
gelifltirilmesinin önemli
yarar sa¤layaca¤›n› ifade
etti.
Adana Sanayi Odas›
Baflkan› Zeki K›vanç,
Büyükelçi Amza’n›n
ziyaretinden memnuniyet
duydu¤unu dile getirdi,
çeflitli ülkelerden 600 ifl
insan›n›n kat›laca¤› ihracat
forumuna davetine teflekkür
etti. Sri Lanka’n›n çay›n yan›
s›ra, haz›r giyimde de önemli
ihracat ülkesi oldu¤una
dikkat çeken K›vanç, Adana
ile Sri Lanka aras›ndaki
ticari iliflkilerin ve
iflbirli¤inin gelifltirilmesi için
yap›lacak çal›flmalara destek
vermeye haz›r olduklar›n›
kaydetti.
TEMSA’n›n ak›ll› otobüsüne ‘En Yenilikçi Ürün’ ödülü
Temsa'n›n ak›ll›
otobüsü Avenue
iBUS, Londra'da
düzenlenen
etkinlikte, bu y›l›n
en yenilikçi ürün
ödülü olarak
adland›r›lan “2016
New Product
Innovation
Ödülü”nün sahibi
oldu
Bu y›l 28-30
Haziran tarihinde
Frost & Sullivan’›n
(F&S)’nin
Londra’da
düzenledi¤i
“Intelligent
Mobility”
organizasyonu
kapsam›nda Smart
Mobility program›n›n ilk
ad›m› olan Avenue iBUS’a
“2016 New Product
Innovation Ödülü” verildi.
Temsa yenilikçi ürünler
üretmek için her y›l Ar-Ge
alan›na bütçesinin yüzde 4.5
gibi bir bölümünü ay›r›yor.
Yenilikçi ürünlerle pazarda
olman›n ve gelece¤e yönelik
bir vizyon çizmenin farkl›
bir karfl›l›¤› da bir Türk
üreticisi olarak uluslararas›
alanda ödül kazanmak
oluyor. Bu ödül Temsa’n›n
özellikle teknoloji ve
yenilikçi odakl› ürünleri
h›zl›ca hayata geçirme
baflar›s›na ve gelece¤in
ulafl›m› ile ilgili gelifltirdi¤i
öncü vizyona verildi.
Jumeirah Carlton Tower’da
düzenlenen ödül törenine
Temsa Ürün Müdürü Mert
Özkaynak ve Kurumsal
‹letiflim Müdürü Ebru Ersan
kat›ld›.
Gecede Temsa ad›na ödülü
alan Mert Özkaynak yapt›¤›
konuflmada F&S taraf›ndan
verilen bu prestijli ödülün
Temsa Smart Mobility
programlar›n›n
teknoloji ve
yenilikçi odakl›
çözümler üreterek
hayata geçirdi¤i ilk
platformlardan
olan Elektrikli
Araçlar, Ak›ll›
Araçlar ve Ak›ll›
Fabrika
uygulamalar›n›n
gelece¤in mega
trendlerine ve
de¤iflen müflteri
ihtiyaçlar›na
dönük çözümleri
baflar›l› bir flekilde
hayata geçirdi¤inin
önemli bir kan›t›
oldu¤unu ve
Temsa aç›s›ndan
büyük bir onur
oldu¤unu söyledi.
ÖDÜLLÜ AVENUE iBUS
Avenue iBUS’›n öne ç›kan
özellikleri aras›nda araç takip
sistemi ve araç bilgisayar›,
dokunmatik ekran üzerinden
araç kontrolü, sürücü ön cam›
ekran›, yolcu sayma sistemleri, araç içi yolcu bilgilendirme
sistemleri, araç içi kamera kay›t sistemleri, acil durum müdahale altyap›s›, araç içi Wifi
istasyonu, yeni gösterge paneli, ak›ll› servis donan›mlar›
bulunuyor.
ISSN 1302 - 1656
FUAR
14
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
EYLÜL 2016 YURT ‹Ç‹ FUAR TAKV‹M‹
BAfiLAMA
B‹T‹fi
FUARIN ADI
KONUSU
TÜRÜ
YER
fiEH‹R
DÜZENLEY‹C‹
01/09/2016
IWE-‹STANBUL WATER EXPO Su, At›ksu
03/09/2016 ‹flleme, Evsel, Endüstriyel Kirlenme, At›k
Yönetimi, Teknolojileri Fuar› ve Konferans›
Su, At›ksu ‹flleme, Evsel, Endüstriyel Kirlenme, At›k Yönetimi Teknolojileri
‹htisas Fuar›
‹stanbul Fuar Merkezi
Yeflilköy
01/09/2016
04/09/2016 Mermer Makine Fuar›
Mermer, Maden, Blok, Do¤altafl, Makine Teknolojileri, Sarf Malzemeleri, ve ‹fl
Makineleri
‹htisas Fuar›
Kültürpark Belediye
Fuar Alan›
01/09/2016
04/09/2016
Tünel Yap›m Teknolojileri ve Ekipmanlar›
‹htisas Fuar›
‹stanbul Fuar Merkezi
Yeflilköy
‹stanbul
Demos Fuarc›l›k ve Org.
A.fi.
01/09/2016
04/09/2016 2. Maden Fuar› Türkiye
Madencilik Teknolojileri, Ekipomanlar› ve ‹fl Makineleri
‹htisas Fuar›
‹stanbul Fuar Merkezi
Yeflilköy
‹stanbul
Demos Fuarc›l›k ve Org.
A.fi.
01/09/2016
ROLLEXPO TURKEY 2016 3.Rulman,
04/09/2016 Kay›fl, Sekman, Kasnak, Zincir, S›zd›rmazl›k Elemanlar› ve Teknik H›rdavat Fuar›
Rulman, Kay›fl, Sekman, Kasnak Zincir, S›zd›rmazl›k Elemanlar› ve Teknik
H›rdavat
‹htisas Fuar›
‹stanbul Fuar Merkezi
Yeflilköy
‹stanbul
Demos Fuarc›l›k ve Org.
A.fi.
01/09/2016
04/09/2016 Ak›flkan Gücü Fuar›
Hidrolik, Pnömatik, Ak›flkan Gücü, Otomasyon Teknolojileri ve Ekipmanlar›
01/09/2016
04/09/2016 Do¤algaz Antalya'16
01/09/2016
IPACK 2016 31.Uluslararas› Ambalaj,
04/09/2016
Paketleme ve G›da ‹flleme Sistemleri Fuar›
01/09/2016
04/09/2016
01/09/2016
01/09/2016
3.Expo Tunnel Turkey -Tünel Yap›m
Teknolojileri ve Ekipmanlar› Fuar›
Worldfood ‹stanbul 2016 24.Uluslararas›
G›da Ürünleri ve Teknolojileri Fuar›
Uflak 2.Ege Tar›m Hayvanc›l›k, Süt
04/09/2016 Teknolojileri, Çiftlik Ekipmanlar›, Sera
Teknolojileri Fuar›
Agrotec 2016 20.Uluslararas› Tar›m ve
04/09/2016
Tar›m Teknolojileri Fuar›
PROMOTÜRK Kurumsal ‹letiflim ve
Promosyon Ürünleri Fuar›
.
‹stanbul Fuar Merkezi
Yeflilköy
Do¤al Gaz Ekipmanlar›, Kombi Cihazlar›, Klima, Radyatör, Kazanlar, Do¤algaz
Cam Piramit Sabanc›
‹htisas Fuar›
Bacalar›,
Kong. ve Fuar Merk.
Ambalaj ve Makineleri, Paketleme, Etiketleme, Kolileme, Dolum, Streç Ambalaj, Uluslararas› ‹stanbul Fuar Merkezi
Paketleme Makineleri, Cam Ambalajlar, Plastik Çemberler Ve Makineleri
‹htisas Fuar› Yeflilköy
Süt, Et, fiekerleme, Konserve, Çay Ve Kahve, Organik, Deniz Ürünleri,
Dondurulmufl ve Haz›r G›da, G›da Katk› Maddeleri, ‹çecekler, Ya¤lar, Bakliyat,
Baharat, ‹çecekler, Do¤al Ürünler, Kuru Yemifller
Uluslararas› ‹stanbul Fuar Merkezi
‹htisas Fuar› Yeflilköy
Canl› Hayvan, Hayvanc›l›k ve Tar›m Teknolojileri Ekipmanlar›, Traktör Serac›l›k,
Yem Tohum, Gübre, ‹laç, Et ve Süt Teknolojileri
‹htisas Fuar›
Tar›m Makinalar›, Zirai ‹laçlar, Hayvanc›l›k ve Sera Ekipmanlar›
Uluslararas› ANFA Alt›npark Fuar
‹htisas Fuar› Merkezi
Tan›t›m, Pazarlama, Ürün ve Hizmetleri, Kristal ve Cam Ürünler, Kalemler,
Elektronik Ürünler, Masa ve Duvar Saatleri, Bask›l› Malz.,Anahtarl›k, Plaket,
Seyahat Setleri
‹htisas Fuar›
01/09/2016
04/09/2016
01/09/2016
04/09/2016 Kad›n'a Dair Her fiey
Moda, Aksesuar, Sa¤l›k, Spor, Estetistik, Tasar›m, Mobilya, Tekstil, Deri,
Sanat, E¤itim, Gayrimenkul, Kozmetik, Medya, ‹letiflim
3.Agro Sivas G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k
04/09/2016
Fuar›
Ni¤de Tar›m Fuar› 2016 Ni¤de Tar›m ve
04/09/2016
Hayvanc›l›k Fuar›
Tar›m Teknolojileri, Tar›msal Mekanizasyon, Hayvanc›l›k, Yem, Tohum,
Fidanc›l›k, Sulama, G›da ve G›da Endüstrisi, Serac›l›k, Zirai Mücadele, Ar›c›l›k
Tar›m, Tar›m Teknolojileri, Serac›l›k, Hayvanc›l›k, Tohumculuk, Tavukçuluk,
Süt Endüstrisi, Fidanc›l›k
02/09/2016
07/09/2016 Samsun 2.Otoshow Fuar›
Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarlar›
06/09/2016
09/09/2016
07/09/2016
ISSA/Interclean ‹stanbul Endüstriyel Temz. Endüstriyel Temizlik Makinalar›, Ekipman ve Araçlar›, Aksesuarlar› ve Servis
09/09/2016
Teknolojileri ve Hizm. Fuar ve Konferans›
Hizmetleri, E¤itim, Sertifikasyon Araflt›rma, Buharl› Temizlik Hizmetleri
07/09/2016
10/09/2016 CSI ‹stanbul Güvenlik Fuar›
Sivil Güvenlik, Bina Güvenli¤i, ‹fl Güvenli¤i, Elektronik Güvenlik Ekipman ve
Teknolojileri
07/09/2016
10/09/2016 Tatef Ak›ll› Fabrikalar
Metal ‹fllem Teknoljileri, Endüstriyel Uygulamalar
20/09/2016
25/09/2016 Adana Autoshow 2016 6.Otomobil Fuar›
Otomobil, Ticari Araç,
01/09/2016
01/09/2016
DLG-ÖÇP Tar›m ve Teknoloji Günleri
2016
‹htisas Fuar›
Tohumlar, Gübreler, Zirai ‹laçlar, Tar›m Makineleri, Fidanlar Sulama
Ekipmanlar›, Hayvanc›l›k,
Genel Fuar
Karak›ran Çok Amaçl›
Fuar Alan›
23/09/2016
27.Uluslararas› Züchex, Züccaciye Ev
25/09/2016 Eflyalar›, Dekoratif Ürünler ve Elektrikli Ev
Gereçleri Fuar›
22/09/2016
25/09/2016 20.Uluslararas› SHF -Fire & Rescue Fuar›
22/09/2016
25/09/2016 5.Uluslararas› SHF Safety & Health Fuar›
PET ‹stanbul Fuar›- 5.Uluslarars› Evcil
22/09/2016 25/09/2016 Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar
Tedarikçileri Fuar›
26/09/2016
29/09/2016
Aymod 17.Uluslararas› Ayakkab› Moda
Fuar›
E Uluslararas› Fuar ve
Tan›t›m Hizmetleri A.fi.
‹stanbul Kongre
Merkezi
‹stanbul
Türkel Fuarc›l›k A.fi.
E¤itim Kongre ve
‹htisas Fuar›
Fuar Merkezi
Ni¤de Pazartesi Fuar
‹htisas Fuar›
Alan›
Tüyap Samsun Fuar
‹htisas Fuar›
ve Kongre Merkezi
‹htisas Fuar› Karaevli Fuar Alan›
‹stanbul Fuar Merkezi
‹htisas Fuar›
Yeflilköy
‹stanbul Fuar Merkezi
Yeflilköy
‹stanbul Fuar Merkezi
‹htisas Fuar›
Yeflilköy
Tüyap Adana Fuar ve
‹htisas Fuar›
Kongre Merkezi
‹htisas Fuar›
Uluslararas› ‹stanbul Fuar Merkezi
‹htisas Fuar› Yeflilköy
Tar›m, Tar›m Makine ve Ekipmanlar›, Hayvanc›l›k, Süt ve Süt Ürünleri, Fidan,
Yafl Meyve ve Sebze, Serac›l›k, Tohum, Fidan, Gübre, Sulama
‹stanbul
‹stanbul Fuarc›l›k A.fi.
Kedi Köpek Ürün ve Malzemeleri, Kufl Ürünleri, Akvaryum ve Akvaryum
Malzemeleri, Veterinerlik Malzemeleri
27/09/2016 ‹NTARF 2016 ‹negöl Tar›m Fuar›
‹stanbul
‹stanbul
Uluslararas›
‹htisas Fuar›
Uluslararas›
‹htisas Fuar›
24/09/2016
Antalya
Demos Fuarc›l›k ve Org.
A.fi.
Detay Fuarc›l›k Org. Ve
Tan›t›m Hizmet. Ltd.fiti
E Uluslararas› Fuar ve
Tan›t›m Hizmetleri A.fi.
‹stanbul Fuar Merkezi
Yeflilköy
Yang›n Söndürme Sistemleri, Ekipmanlar›, Yang›nla Mücadele, Acil Durum,
Arama Kurtarma Ekipmanlar,
‹fl Güvenli¤i Ekipmanlar›, Kiflisel Koruyucu Malzm., ‹fl Güvenli¤i E¤itimi, ‹fl
Sa¤l›¤› Ekipmanlar›
Mobilya, Telstil, Makine ve Teknoloji Ürünleri
‹stanbul
‹nfo Uluslararas› Fuar
Tan. Org. A.fi.
Uluslararas› Tüyap Fuar ve
‹htisas Fuar› Kongre Merkezi
25/09/2016 DEN‹ZL‹ 2016
AS Fuarc›l›k Hizmetleri
Tic. Ltd. fiti
Ankara
Cam Ürünler, Çelik Mutfak Eflyalar›, Plastik Ürünler, Porselen, Küçük Elektrikli
Ev Aletleri, Ev Tekstili, Dekoratif Ürünler Ve Çeyiz
22/09/2016
Afyon
GL Platform Fuarc›l›k
Hizmetleri Ltd. fiti.
3.K›rflehir Tar›m Hayvanc›l›k ve Tar›m
Teknolojileri Fuar›
22/09/2016
E Uluslararas› Fuar ve
Tan›t›m Hizmetleri A.fi.
Uflak
Tar›m, Hayvanc›l›k, Tar›m Makineleri, Süt Endüstrisi, Ambalaj, Tohum, Peyzaj,
‹htisas Fuar› Kapal› Teflhir Salonlar›
Serac›l›k, Yumurta, Sulama Sistemleri, Labaratuar ve Analiz Tekn., Veterinerlik
Enerji Üretim Teknolojileri, Enerji Da¤›t›m, ‹letim ve Kontrol Sistemleri, Bak›m
‹stanbul Fuar Merkezi
Onar›m ve Servis Hizmetleri, Verimlilik Sistemleri, Çevre Teknolojileri, Geri
22/09/2016 24/09/2016 CNR ENERGY ‹stanbul
‹htisas Fuar›
Yeflilköy
Dönüflüm, Sistem, Dan›flmanl›k, Proje, ‹nflaat
Bursa Destinasyon, Kültür Turizmi, Termal
Merinos Atatürk
‹l Kültür Turizm Müdürlükleri, Oteller, Seyahat Acenteleri, Hastaneler, Sa¤l›k
22/09/2016 25/09/2016 Turizm, 3. Yafl Turizmi, Sa¤l›k ve Medikal
‹htisas Fuar› Kongre ve Kültür
Kurulufllar›, Termal Tesisler, Medikal Ürünler
Ürünler Fuar›
Merkezi
Tar›m Hayvanc›l›k ve G›da Sanayi, Makine Tar›m, Tar›m Teknolojileri, Serac›l›k, Hayvanc›l›k, Yem, Tohum, Fidan, Sulama,
Sorgun TSO Fuar
22/09/2016 25/09/2016
‹htisas Fuar›
Alan›
ve Ekipmanlar› Fuar›
G›da Süt Endüstrisi, Traktör
21/09/2016
‹stanbul
‹stanbul Fuar Merkezi
Yeflilköy
‹stanbul Fuar Merkezi
Yeflilköy
EGS Fuar ve Kongre
Merkezi
‹negöl Hikmet fiahin
‹htisas Fuar›
Kültür Park› Fuar Alan›
Genel Fuar
Sivas
Ni¤de
Samsun
Shov Fuarc›l›k Ltd. fiti
Atlas Uluslararas›
Fuarc›l›k Org. Ltd. fiti
Tüyap Tüm Fuarc›l›k
Yap›m A.fi.
Tekirda¤
DLG Fuarc›l›k Ltd.fiti.
‹stanbul
UBM NTSR Fuar ve
Gösteri Hizmetleri A.fi.
‹stanbul
Pozitif Fuarc›l›k A.fi.
‹stanbul
Adana
K›rflehir
Pozitif Fuarc›l›k A.fi.
Tüyap Adana Fuarc›l›k
A.fi.
ART Fuar Org.Tic
Ltd.fiti.
‹stanbul
‹stanbul Fuarc›l›k A.fi.
Bursa
Erexpo Fuarc›l›k A.fi.
Yozgat
Kobi Fuarc›l›k Tan›t›m
ve Org. Ltd. fiti.
‹stanbul
Life Media Fuarc›l›k A.fi
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
Denizli
Bursa
Marmara Tan›t›m
Fuarc›l›k Org. A.fi.
Marmara Tan›t›m
Fuarc›l›k Org. A.fi.
Ulusal Fuarc›l›k
Org.Tic.Ltd.fiti.
4M Fuar Organizasyon
Tic. Ltd. fiti
Modef Fuarc›l›k Ticaret
Ltd. fiti
27/09/2016
29/09/2016 TISSUE World ‹stanbul 2016
Temizlik Ka¤›d›, Teknolojileri, Kimyasallar›, ve Yard›mc› Malzemeleri
27/09/2016
Avrasya Boat Show 2016 10.Deniz
02/10/2016
Araçlar›, Ekipmanlar› ve Aksesuarlar› Fuar›
Tekne Aksesuarlar› ve Yap›m Malzemeleri, Sürat ve Gezi Tekneleri, Motor Yat
ve Güç Ekipmanlar›, Tekne ve Yatlar, Marinalar ve Su Sporlar› için Donan›mlar
Uluslararas› ‹stanbul Fuar Merkezi
‹htisas Fuar› Yeflilköy
‹stanbul Kongre
‹htisas Fuar›
Merkezi
Uluslararas› Ataköy Mega Yacht
‹htisas Fuar› Marina
27/09/2016
02/10/2016 Bot fiov Avrasya
Tekne, Tekstil, Tekne Ekipmanlar›, Denizcilik Yaz›l›mlar›
‹htisas Fuar› Viaport Marina- Tuzla
‹stanbul
Via Fuarc›l›k A.fi.
28/09/2016
Samsun Tar›m Fuar› 2016 2.Tar›m,
02/10/2016
Hayvanc›l›k ve Teknolojileri
Tar›m, Hayvanc›l›k ve Teknelojileri
Tüyap Samsun Fuar
‹htisas Fuar›
ve Kongre Merkezi
Samsun
Tüyap Tüm Fuarc›l›k
Yap›m A.fi.
28/09/2016
02/10/2016 Trakya 11.Tar›mtech 2016 Fuar›
Tar›m, Hayvanc›l›k, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Serac›l›k, Traktör ve
Ekipmanlar›, Depolama Sistemleri, So¤utma
K›rklareli
Renkli Fuarc›l›k Ltd. fiti.
29/09/2016
01/10/2016
TURKCAST 2016 7.Döküm Ürünleri
‹htisas Fuar›
‹stanbul
Hannover Messe
Ankiros Fuarc›l›k A.fi.
29/09/2016
01/10/2016
Ankiros 2016 13.Uluslararas› Demir-Çelik Demir - Çelik ve Döküm Sektörü ile ‹lgili Hammadde, Makine, Ekipman,
ve Döküm Teknolojileri, Makine ve Ürünleri Teknoloji, Ürün, Hizmet
Uluslararas› Tüyap Fuar ve
‹htisas Fuar› Kongre Merkezi
‹stanbul
Hannover Messe
Ankiros Fuarc›l›k A.fi.
29/09/2016
01/10/2016
Annofer 2016 12.Uluslararas› Demir D›fl›
Metaller Tek., Makine ve Ür.
Uluslararas› Tüyap Fuar ve
‹htisas Fuar› Kongre Merkezi
‹stanbul
Hannover Messe
Ankiros Fuarc›l›k A.fi.
29/09/2016
01/10/2016 2.Robot Yat›r›mlar› Zirvesi ve Sergisi
29/09/2016
01/10/2016
29/09/2016
02/10/2016 7.Van Turizm ve Seyahat Fuar›
29/09/2016
Sign ‹stanbul-2016 18.Uluslararas›
02/10/2016 Endüstriyel Reklam ve Dijital Bask›
Teknolojileri Fuar›
29/09/2016
02/10/2016 5.Uluslararas› Isaf IT Security Fuar›
29/09/2016
02/10/2016
29/09/2016
02/10/2016
29/09/2016
02/10/2016
29/09/2016
02/10/2016
Tesislerde Modernizasyon ve Verimlilik
Zirvesi ve Sergisi
Ayakkab›lar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler Ve Bas›n
Döküm Teknolojileri, Metalden Mamul Her Türlü Döküm Ürünleri
Demir D›fl› Metaller Sektörü ‹le ‹lgili Hammadde, Makine, Ekipman, Teknoloji,
Ürün, Hizmet
Robot Sistemleri, Kontrolörleri, Yaz›l›mlar›, Robot Kollar, Di¤er Robot
Aksamlar›, Entegratör Firmalar›n Hizmetleri, Otomatik Depolama Sistemleri
Vana, Pompa, Scada, DCS, Bas›nçl› Kaplar, Analizörler, Labaratuar ve Kontrol
Cihazlar› Mühendislik Çözümleri
Seyahat Acenteler›, Oteller, Rent A Car fiirketleri, Turizm Bürolar›, Turizm
Bakanl›klar›,
Dijital Yeknoloji, Tekstil Bask› ve Serigrafi Teknolojisi, Sign Teknolojisi, Led
Teknoljisi, Görsel ‹letiflim, Outdoor Medya Pazarlama
A¤ Güvenli¤i, Veri Güvenli¤i, Antivirüsler, Donan›m Güvenli¤i, Bilgi Güvenli¤i,
Data Güvenli¤i
Bina Otomasyon ve Yönetim Sistemleri, ‹zleme Sistemleri, Uzaktan Kontrol,
5.Uluslararas› Isaf Smart Home Fuar›
Ak›ll› Bina Teknolojileri
Güvenlik Sistemleri Hizmetleri Ekipmanlar›, Alarm, CCTV, Kamera, Geçifl
20.Uluslararas› Isaf -Security Fuar›
Kontrol, RFID, Araç Güvenlik, Çevre Güvenlik
Tavukçuluk Üretim, Yetifltirme, yem Endüstrisi, Beyaz Et ve Yumurta
TAVEX 2016 Tavukçuluk Teknolojisi,
Teknolojisi ve Lojisti¤i, Hayvan Sa¤l›¤›, Veteriner Hizmetleri, Hijyen, Çiftlik
Üretimi ve Ekipmanlar›
Projelendirme ve ‹nfl.
Farmers' Fairs -Bat› Karadeniz G›da, Tar›m Tar›m Teknolojileri, Bal›kç›l›k ve Ürünleri, Tar›msal Mekanizasyon, Hayvanc›l›k,
ve Hayvanc›l›k Fuar›
Yem, Tohum, Fidanc›l›k, Sulama, Serac›l›k, G›da ve Teknolj, Ambalaj, Biogaz
Lüleburgaz Semt ve
Fuar Alan›
Tüyap Fuar ve
‹htisas Fuar›
Kongre Merkezi
‹htisas Fuar›
WOW Kongre
Merkezi/Yeflilköy
WOW Kongre
‹htisas Fuar›
Merkezi/Yeflilköy
Van TSO Sergi ve
‹htisas Fuar›
Fuar Alan›
‹htisas Fuar›
Uluslararas› Tüyap Fuar ve
‹htisas Fuar› Kongre Merkezi
Uluslararas›
‹htisas Fuar›
Uluslararas›
‹htisas Fuar›
Uluslararas›
‹htisas Fuar›
‹stanbul Fuar Merkezi
Yeflilköy
‹stanbul Fuar Merkezi
Yeflilköy
‹stanbul Fuar Merkezi
Yeflilköy
Kocaeli BB
‹htisas Fuar› Uluslararas› Fuar
Merkezi
‹htisas Fuar› Çaycuma Fuar Alan›
‹stanbul
Pozitif Fuarc›l›k A.fi.
‹stanbul
UBM ‹stanbul Fuarc›l›k
Ve Gösteri Hizm. A.fi.
‹stanbul
Pozitif Fuarc›l›k A.fi.
‹stanbul
‹stanbul
Van
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
Kocaeli
Zonguldak
ST Alternatif Fuarc›l›k ve
Org. Tic. Ltd.fiti.
ST Alternatif Fuarc›l›k ve
Org. Tic. Ltd.fiti.
Ajansasya Fuarc›l›k Org.
Ltd. fiti.
‹FO ‹stanbul Fuar
Hizmetleri A.fi.
Marmara Tan›t›m
Fuarc›l›k Org. A.fi.
Marmara Tan›t›m
Fuarc›l›k Org. A.fi.
Marmara Tan›t›m Org.
Rek. ve Tic. A.fi.
Tüyap Tüm Fuarc›l›k
Yap›m A.fi.
Expolink Fuarc›l›k Org.
Tan. Ltd. fiti
ISSN 1302 - 1656
ADANA
SANAY‹
ODASI
Gazetesi
Ahflap, ahflap ürünler,
mantar ürünleri, sepetçilik
malzemeleri ve has›r iflleri
PAK‹STAN
F‹RMA ADI: M.R. Maggoon & Sons
Suite 512, 5th Floor, Business Center,
Mumtaz Hassan Road (Off I.I.
Chundrigar Road) Karachi
TEL: +92 (21) 32418852/ 32417
FAKS:+92 (21) 2487952
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Amjad Rafi / Director
Pakistan’daki baz› proje binalar› için
iyi kalitede ahflap kap›lar ithal etmek
isteyen firma, Türkiye'den güvenilir
imalatç› ve ihracatç›larla ba¤lant› kurmak istedi¤ini bildirmifltir.
--------------------------------------------
Ka¤›t hamurundan ve
ka¤›ttan mamul ürünler
TUNUS
F‹RMA ADI: PAPIER OLIVE
Cyber Parc Route de l’hôpital Sidi
Bouzid 9100
TEL: +216 (76) 627 906
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Taya BOUCHAGRA
Firma, A4 ka¤›t almak istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu teklif T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
-------------------------------------------‹RAN
F‹RMA ADI: Montazam Trading GROUP
Tabriz Iran
TEL: +98 (914) 3074930
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Hossein Montazam/ CEO
Firma, dan›flmanl›¤›n› yapt›¤› ‹ran’l› firma ad›na özel bir rafineriden dizel yak›t satmak istediklerini bildiriyor. (Diesel fuel Origin from I. R. of Iran, Tabriz Sulphur Content (Max): 900 ppm
(test method: ASTM D ‘ 4294) Minimum of Order: 5000 MT per month
Price base on EXW (Incoterms 2010):
300 USD per ton (valid till 16 March
2016) Payment Method: 100% TT)
--------------------------------------------
Kimyasal ürünler ve
yapay elyaflar
H‹ND‹STAN
F‹RMA ADI: KILPEST INDIA LTD
7-C INDUSTRIAL AREA
GOVINDPURA BHOPAL- 462023
MADHYA PRADESH, INDIA.
TEL: +91 (755) 2586536
FAKS:+91 (755) 2580438
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Dhirendra Dubey / Director
Firma, bitki koruma ürünleri, toplum
sa¤l›k ürünleri, biyo ürünler, mikro besinler ve organik gübre satmak istedi¤ini bildiriyor.
-------------------------------------------TUNUS
F‹RMA ADI: ETTAAMIR
Dar Chaabane El Fehri 8011
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Karim CHELBI
T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i taraf›ndan ETTAAMIR firmas›n›n
ülkemizden reçine (GT‹P No:390791)
ve silikon (GT‹P No:391000) almak istedi¤i bildirilmifltir.
--------------------------------------------
Kauçuk, plastik ve
pelikülfilm ürünler
TUNUS
F‹RMA ADI: SIOC
Route de Gabes km 3 BP 362 Sfax
TEL: +216 (74) 453 073
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Ridha MELLITI
Firma Kord Bezi (590210) Kauçuk
Levha (400821) sat›n almak istedi¤ini
bildiriyor. Söz konusu teklif T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i
arac›l›¤›yla iletilmifltir.
DIfi T‹CARET BÜLTEN‹
Metalik olmayan
di¤er ürünler
N‹JERYA
F‹RMA ADI: Valentino Projects Ltd.
Plot 88, Cambial Road, Kuje lndustrial
Layout, Kuje, Abuja-Nigeria
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Prof. Borishade Babalola,
CFR. /Chairman, Valentino Projects ltd.
T.C. Ekonomi Bakanl›¤›, Serbest Bölgeler, Yurtd›fl› Yat›r›m ve Hizmetler Genel
Müdürlü¤ü’nden 14.04.2016 tarihinde
al›nan bir yaz›da, Abuja/Nijerya\'da yerleflik Valentino Projects Ltd. Firmas›’n›n, Abuja Ticaret Müflavirli¤imize
baflvurarak, ülkemizde meflrubat sektöründe deneyimli yönetim ekipleri ile veya Nijerya\'da yat›r›ma ilgi duyabilecek
deneyimli yat›r›c›mlar ile temas kurmak
istedi¤i bildirilmifltir. Müflavirli¤imiz ile
an›lan firma aras›nda gerçeklefltirilen
görüflmede, tesislerinin hâlihaz›rda makine donan›m bak›m›ndan haz›r oldu¤u,
bu aflamada hâlihaz›rda 50 - 75 cl flifle
suyu üretiminin yap›ld›¤› ve ürün çeflidinin art›r›lmak istendi¤i ifade edilen meflrubat tesisini iflletmek ve pazar - yeni
ürün gelifltirmek için yetkin ve deneyimli
bir yönetim ekibinin veya söz konusu
yat›r›ma ortak olarak tecrübe ve bilgi birikimini aktarabilecek firmalar›m›z›n
Abuja Ticaret Müflavirli¤imiz ile ba¤lant›
kurabilecekleri belirtilmektedir.
-------------------------------------------TUNUS
F‹RMA ADI: SASSI GLASS
Route de Beja km5 Sidi Hsine Tunis
TEL: +216 (55) 106 911
FAKS:+216 (71) 660 982
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Slim SASSI
T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i taraf›ndan Tunuslu SASSI
GLASS firmas›n›n camdan eflyalar
(GT‹P No: 700529, 700510, 700719,
700600 ve 700991) almak istedi¤i bildirilmifltir.
--------------------------------------------
Mamul ürün ve malzemeler
‹RAN
F‹RMA ADI: M.Mahdavieh Export Co.
TEL: +98 (21) 2205 88 43
Yetkili Kifli: Taher Mahdavieh/
Managing Director
Firma, ‹ran'daki projeleri için büyük
miktarda GRP boru almak istedi¤ini
bildiriyor.
-------------------------------------------MACAR‹STAN
F‹RMA ADI: ALX Macar Ticareti
Gelifltirme Merkezi
‹ncilip›nar Mah. Niflantafl› Sk.
Cazibe ‹fl Merkezi No:13 Daire:1301
fiehitkamil / GAZ‹ANTEP
TEL: +90 (342) 215 33 76
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Alper Bak›r/‹fl Gelifltirme Müd.
Firma, özellikle sokak ayd›nlatmalar›nda, mevcut duylu armatüre adapte
olan, led dönüflümlerinde büyük tasarruf sa¤layan, tamir edilebilir ve gelifltirilebilir, modüler led sistemleri satmak istiyor. Sat›c› firma ile ba¤lant›
kurmak isteyen kurulufllar›n, Ref:
‘MOD SYSTEM’ referans kodunu belirterek ALX Macar Ticareti Gelifltirme
Merkezi baflvurmalar› gerekmektedir.
-------------------------------------------TUNUS
F‹RMA ADI: Ste SOGEVEP
26 rue ‹bnou Jazzar Sidi Daoued 2046
La Marsa
TEL: +216 (71) 854 232
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Sami TEKKALI
Firma, s›hhi tesisat ürünleri ile suya ve
neme dayan›kl› MDF almak istedi¤ini
bildiriyor. Söz konusu teklif T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i
arac›l›¤›yla '69letilmifltir.
F‹RMA ADI: Société Tunisienne
d’Electricité et Lustrerie - STEL
Cite hached près du municipalité
7000 Bizerte Tunisie
TEL: +216 (72) 536 302
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Hassen RIHANE
Firma, camdan avize aksesuarlar›/parçalar› sat›n almak istedi¤ini bildiriyor. Söz
konusu teklif T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
--------------------------------------------
Makineler, ekipmanlar,
aletler ve ilgili ürünler
JAPONYA
F‹RMA ADI: Marcom International Inc.
Shinagawa East One Tower 4F 2-16-1
Konan, Minato-ku Tokyo 108-0075 Japan
TEL: +81 (3) 6890-8224
FAKS:+81 (3) 6890-8301
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Katsuhiro Ono / President
and CEO
Tokyo’da yerleflik pazarlama ve uluslararas› fuarc›l›k firmas›n›n; Japon yap›m› Alt Kritik kazanl› ‘Sub-Critical
Water Technology’ su teknolojisiyle
tasarlanan/gelifltirilen çoklu geri dönüflüm makineleri ‘MRM-Multi Recycle
Machine’ için son kullan›c›lar veya sat›fl temsilcileri arad›¤› bildirilmifltir. Makinenin her türlü biyolojik at›k [(evsel
at›klar: ham çöp, kanalizasyon, çamur), g›da kal›nt›lar›, bal›k iflleme tesisi
kal›nt›lar›, hayvan d›flk›lar›, ahflap k›rp›nt›lar›] ile plastik, t›bbi at›k, petrol
kal›nt›lar› vb. geri dönüflümü için uygulanabildi¤i belirtilmifltir.
-------------------------------------------MACAR‹STAN
F‹RMA ADI: ALX Macar Ticareti
Gelifltirme Merkezi
‹ncilip›nar Mah. Niflantafl› Sk Cazibe ‹fl
Merkezi No:13 Daire:1301 fiehitkamil/
GAZ‹ANTEP
TEL: +90 (342) 215 33 76
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Alper Bak›r/‹fl Gelifltirme Müd.
Budapeflte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi bünyesinde yer alan mühendislik gelifltirme tak›m› taraf›ndan sa¤l›k
çal›flanlar›n›n el hijyenlerini kontrol etmek amac›yla tasarlanan, uluslararas›
patent baflvurusu yap›lm›fl, 13 ana inovasyon ödüllü ve AB hastanelerinde
kullan›lmakta olan Hijyenik el taray›c›s›
üreticisi olan firma, ürünlerini satmak istediklerini bildiriyor. Sat›c› firma ile ba¤lant› kurmak isteyen kurulufllar›n,
‘Ref:OPP000536’ referans numaras›n›
belirterek ALX Macar Ticareti Gelifltirme
Merkezi baflvurmalar› gerekmektedir.
-------------------------------------------SLOVENYA
F‹RMA ADI: PriOko’ d.o.o.
Malija 74c 6310 Izola Slovenija/EU
TEL: +386 ((0)4) 742 909
Yetkili Kifli: [email protected]
Firma en yüksek kapasitesi 24 saatte
180 kg. buz elde etme olana¤› sa¤layan farkl› kapasitelerde otomatik buz
yapma makineleri satmak istediklerini
bildiriyor.
-------------------------------------------TUNUS
F‹RMA ADI: Delta Tunisie
15 rue 7112 ‘ Manar1 ‘ 2092 Tunis
TEL: +216 (71) 546 588
FAKS:+216 (71) 546 588
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Walid BEN TAMAROUT
T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i taraf›ndan Delta Tunisie firmas›n›n ülkemizden beyaz eflyalar (GT‹P
No: 850940, 851671, 851672 ve
851650) almak istedi¤i bildirilmifltir.
-------------------------------------------F‹RMA ADI: SPCP
Z.I. Kairouan
TEL: +216 (77 ) 275 060
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Hedi ESSEFI
15
Firma, Aerosol dolum makineleri sat›n
almak istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu
teklif T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret
Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
-------------------------------------------F‹RMA ADI: SETCAR
Route de Sousse Km 13 ‘Ez-Zahra’ 2034
TEL: +216 (71) 482 802
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Jamil ABBAS
Firma, metal ifllemede kullan›lan el aletleri sat›n almak istedi¤ini bildiriyor. Söz
konusu teklif T.C. Tunus Büyükelçili¤i
Ticaret Müflavirli¤i arac›l›¤›yla iletilmifltir.
--------------------------------------------
Ofis ve bilgisayar makine,
ekipman ve parçalar›
ALMANYA
F‹RMA ADI: InnoTrading
Kardinal-Albrecht-Straße 40, 06108
Halle-Saale/Sachsen-Anhalt, Germany
FAKS:+49 (345) 6915 4951
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Alexander C. Barth /
Marketing, Distribution & Innovation
Alman firmas›; sektör fark etmeksizin
bankalar›n, firmalar›n ve kamu kurulufllar›n›n (vergiler, harçlar, trafik cezalar› ve di¤er tüm kamu ödemeleri)
müflterilerine 7/24 self servis ödeme
imkân› sunan ‘TAUNIGMA-KIOSK’
ödeme terminalleri konusunda ülkemizde franchise orta¤› arad›¤›n› bildirmifltir. Kiosk franchise ortakl›¤› için
7,030.00 Euro veya $ 7,770.00’dan
bafllayan miktarlar ile kat›lmak isteyen
yat›r›mc›lar aramaktad›r. Telekom,
enerji, finans ve perakende flirketleri
vb. birçok alanda faaliyet gösteren firmalar›n kullanabildi¤i ödeme kiosklar›
sayesinde tahsilatlar›n› yapabilmektedirler. Firma ayr›ca, ikinci olarak
‘Kur'an-› Kerim’ okuyan Inno e-kitap
projesinin gelifltirilmesi için yaklafl›k
150.000,00 Euro katk›da bulunabilecek yat›r›mc› arad›¤›n› bildirmifltir.
--------------------------------------------
Mamul ürünler, el iflleri,
özel amaçl› ürünler
TUNUS
F‹RMA ADI: BARBAPAPA
2 Hassouna Zoualli Ezzahra
TEL: +216 (71 ) 455 514
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Walid BEN TAMAROUT
Firma, oyuncak sat›n almak istedi¤ini
bildiriyor. Söz konusu teklif T.C. Tunus Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i
arac›l›¤›yla iletilmifltir.
--------------------------------------------
‹nflaat iflleri - Petrol
ürünleri ve yak›tlar
AZERBAYCAN
F‹RMA ADI: TOPSTAFF LTD
Nizami 69, ISR Plaza, 4th floor
Az1005 Baku, Azerbaijan
TEL: +994 (12) 493 09 41
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Emre Zorlu/Marketing Specialist
Gazya¤› (oil-gas) ve inflaat alanlar›nda
faaliyet gösteren firma, bu alanda faaliyet gösteren di¤er firmalara alan›nda uzman eleman sa¤lad›klar›n›, bu
hizmeti vermek için Türk firmalarla
ba¤lant› kurmak istediklerini bildiriyor.
--------------------------------------------
Mimarl›k, inflaat, hukuk,
iflletme konular›nda hizmetler
BELÇ‹KA
F‹RMA ADI: HMG Consultancy Comm. V.
e-posta: [email protected]
Yetkili Kifli: Gülay KALMIS / Manager
Kiflilere ve kurumlara yönetim, ofis yönetimi, sat›fl vb. konularda dan›flmanl›k hizmetleri veren flirketin; Belçika ile
Türkiye aras›nda ticari iliflkileri olan kifli ve kurulufllara projelerini gerçeklefltirmeleri için dan›flmanl›k hizmetleri
vermek istedi¤i bildirilmifltir.

Benzer belgeler