Tam Metin PDF - JournalAgent

Transkript

Tam Metin PDF - JournalAgent
ÖZGÜN MAKALE
Kronik Anal Fissürde Anahtar Deliği
Deformitesi ve Advancement anoplasti
Key Hole Deformity and Advancement Anoplasty in
Chronic Anal Fissure
Sezaİ Leventoğlu, Bahadır Ege, B. Bülent Menteş
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
Özet
Kronik anal fissür (KAF) en sık görülen anorektal hastalıklardan biridir. Lateral internal sfinkterotomi kronik anal
fissür tedavisinde altın standart yöntemdir. Key-hole deformite (anahtar deliği deformitesi) genellikle KAF’ün cerrahi
tedavisi sonrasında gelişir. Serimizde 5 key-hole deformiteli
hastaya advancement anoplasti uygulandı. Çalışmamız advancement anoplastinin key-hole deformitenin tedavisinde
başarılı olduğunu örneklemektedir.
Abstract
Chronic anal fissure (CAF) is the most common anorectal
disorder. Lateral internal sphincterotomy is the gold standard treatment procedure for CAF. Key-hole deformity is
mostly seen after surgical treatment of CAF. Five patients
with key-hole deformity were treated by advancement
anoplasty, and the cases are described. This study demonstrated that advancement anoplasty had good results for
key-hole deformity.
Giriş
Anal fissür anal ağrı ve anal kanama ile kendini gösteren bir durumdur. Genellikle sağlıklı popülasyonun
yaşam kalitesini bozan bir hastalık olarak bilinir.1 İlk
olarak 1829’da Recamier tarafından tariflenmiştir.
Anal fissür genelde anodermde, orta hatta, dentat çizginin distalinde ve posteriorda yerleşir. En sık görülen
semptomu defekasyonla oluşan ağrı ve tuvalet kağıdını kirleten veya gaitaya bulaşan kandır.2 Anal fissürde
internal sfinkter basıncındaki artış anal kan akımında
azalmaya yol açar. Bunun sonucunda gelişen iskemi
anal fissürün patogenezini oluşturur. Kronik anal fissür
eksternal skin tag, hipertrofik anal papilla ve internal
sfinkterin kas fiberlerine uzananım gösteren ülser ile
karekterizedir.3 Anal fissürün cerrahi tedavisi lateral
internal sfinkterotomidir. Cerrahlar tarafından en sık
tercih edilen yöntemdir ve %90-95 oranında başarılı
olduğu gösterilmiştir.2,4
Advancement anoplasti inkontinens riski olan kronik
anal fissürlü hastalarda uygulanan bir cerrahi tedavi
yöntemidir.5 Anal kanalın cerrahi girişimleri sonrasında ve dirençli kronik anal fissürde görülen komplikasyonlardan biri de anahtar deliği deformitesidir.
Anahtar deliği deformitesi; anal ıslaklık, kaşıntı ve
kronik ağrı gibi yaşam kalitesini bozan semptomlara
yol açar.3,4 Bu hastaların çoğunda anal fissüre yönelik bir veya birden fazla cerrahi tedavi öyküsü vardır.
Çoğu hasta konvansiyonel yöntemlerden fayda görmez ve bu hastalarda anoplasti kaçınılmazdır.3,6
Bizim serimizde dirençli kronik anal fissür sonucu gelişen key hole deformitesinin advancement anoplasti
ile tedavisi irdelenmektedir.
İletişim Adresi: Dr. Sezai LEVENTOĞLU, 76. Sokak 3/4
Emek-ANKARA
e-posta: [email protected]
Kolon Rektum Hast Derg 2007;17:33-35.
LEVENTOĞLU ve ark.
34
Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri.
Hasta
Yaş
Cinsiyet
1
2
3
4
5
Ortalama
60
40
38
30
42
42
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Hastalar ve Yöntemler
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Proktoloji Ünitesine 3 yıllık periyotta başvuran 5 key-hole deformiteli hasta çalışmaya dahil
edildi (Resim 1). Hastaların hepsinde geçirilmiş anorektal cerrahi öyküsü olup, yandaş hastalıkları yoktu.
Ortalama yaş 42 idi ve hastaların hepsi erkekti (Tablo
1). Hastalarda kronik anal ağrı, kaşıntı, gaita ve mukusun yol açtığı anal ıslaklık hissi başlıca semptomlardı.
Hastaların üçünde birden fazla anal bölge ameliyatı
öyküsü vardı. Ve bu operasyonlardan birisi mutlaka
internal sfinkterotomiydi.
Cerrahi girişim spinal anestezi altında gerçekleştirildi. Standart advancement anoplasti yapıldı. Defektif
doku, sağlam mukoza ve defekt tabanına kadar eksize
edildikten sonra posteriorundan kaldırılan adacık flep
ile onarıldı (Resim 2, 3).
Bulgular
Cerrahi sonrası ortalama 24 aylık takipte (12-48 ay)
nükse raslanmadı. Hastaların operasyon sonrasında
ortalama Wexner skoru 3.8 olarak bulundu ve anlamlı
fark oluşturmadı. Ortalama yatış süresi 3 gündü. Yaşam kalitesini bozan anal ağrı, anal ıslaklık hissi ve kaşıntı gibi semptomlarda belirgin düzelme gözlendi.
İrdeleme
Ağrı ve kanama ile seyreden anal fissürlerin 2/3’ü topikal tedavi ile düzelir.7 Tedaviye dirençli olgularda en
iyi tedavi yöntemi lateral internal sfinkterotomidir.3
Anal fissürlü hastaların %90’ı medikal tedaviden fayda
görür. Topikal %0.2-0.5 nitrogliserin internal sfinkter relaksasyonunu sağlayarak %80 hastada iyileşme
sağlar.7 Ancak nitrogliserin %25 hastada baş ağrısına
yol açmaktadır. Ayrıca anal sfinktere uygulanan botilinium toksini de geçici internal sfinkter paralizisi
yaparak anal fissür iyileşmesine yol açar.8-10 Anal di-
Semptom
süresi (yıl)
4
1
2
1
2
2
Kolon Rektum Hast Derg, Mart 2007
Geçirilmiş
cerrahi
2
2
1
1
2
1.6
Wexner
skoru
4
4
3
3
4
3.8
latasyon anal fissürün tedavi seçeneklerinden biridir.
Günümüzde yüksek rekürrens oranı ve inkontinens
gelişme riski nedeniyle tercih edilmemektedir.3,4 Anal
fissürün cerrahi tedavisi lateral internal sfinkterotomidir. Cerrahlar tarafından en sık tercih edilen yöntemdir ve %90-95 oranında başarılı olduğu gösterilmiştir.3,11 Ancak %10 oranında minör inkontinens oranı
bildirilmektedir. Menteş ve ark. larının çalışmasında
inkontinens riski olan hastalarda sfinkterotominin fissür boyunca yapılmasının inkontinens riskini azalttığı
gösterilmiştir.12 Advancement anoplasti inkontinens
riski olan kronik anal fissürlü hastalarda uygulanan bir
cerrahi tedavi yöntemdir.5,13
Literatürde key-hole deformitenin kronik anal fissürün
cerrahi veya konservatif tedavisi sonrasında geliştiği
vurgulanmaktadır. Key-hole deformiteli hastalarda genellikle bir veya daha fazla anal bölge cerrahisi öyküsü
vardır. Bu hastalarda anal tonus geçirilmiş ameliyatlara bağlı olarak normal veya azalmıştır.6,13 İyileşmeyen
bu defektif yaranın eksizyonu ve iyi kanlanan doku ile
Resim 1. Key-hole deformite.
© 2007 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
onarımı başarılı sonuçlar vermektedir.6,15 Ek sfinkter
Vol. 17, No. 1
KEY-HOLE DEFORMİTESİ
35
Resim 2. İyi kanlanan advancement flep.
Resim 3. Advancement anoplasti.
hasarı oluşturulmayarak anal inkontinens gelişimi
engellenmiş olur.6,16 Benzer çalışmalarda görülen flep
infeksiyonu bizim serimizde görülmemiştir.6,17 Hızlı
ve infeksiyonsuz bir iyileşme için flep devaskularize
edilmeden serbestleştirilmeli ve sütürler gerginliksiz
olmalıdır. Özellikle flebin apeks sütürü gergin olursa
zamanla bu sütür ayrılarak flebin serbestleşmesine ve
infeksiyon gelişmesine neden olabilir.
Serimizin sonuçları literatürdeki çalışmalarla benzerlik göstermiş olup, advancement anoplasti sonrası
hastaların semptomlarında hızlı bir iyileşme gözlenmiştir.6,15,17
Kaynaklar
1. Lund JN, Schofield JH. Aetiology and treatment of
anal fissure. Br J Surg 1996; 84: 279.
2. Kelli MB, David AR. Schwartz’s principles of surgery.
Colon, Rectum and Anus. McGraw-HILL 8th ed
2005: Chap 28: 415-16.
3. Colon and Rectal Surgery. M.L.Corman. Lippincott
Company: Third edition, Chapter 2,128.
4. Shackelford’s Surgery of the Alimentary Tract. Saunders Company: Fifth edition, Colon: Chapter 37,422425.
5. Morgan R, Patel B, Beynon J, Carr ND. Surgical management of anorectal incontinence due to internal anal
sphincter deficiency. Br J Surg 1997;84:226-30.
6. Kenefick NJ, Gee AS, Durdey P. Treatment of resistant
anal fissure with advancement anoplasty. Colorectal
Disease 2002:4;463-66.
7. Skinner SA, Polglase AL, Le CT, Winnett JD. Treatment of anal fissure with glyceryl trinitrate in patients
referred for surgical management. Aust N Z J Surg
2001;71:218-20.
8. Menteş BB, İlkörücü O, Akın M, Leventoğlu S,
Tatlıcıoğlu S. Comparison of botilinium toxin injection
and lateral internal sphincterotomy for the treatment
of chronic anal fissure. Dis Colon rectum 2003:46:
232-7.
9. Brisinda G, Maria G, Bentivoglio AR, Cassetts E,
Gui D, Albanese A. A comparison of injections of
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
botulinum toxin and topical nitroglycerin ointment for
the treatment of chronic anal fissure. N Engl J Med
1999;341:65-9.
Knight JS, Birks M, Farouk R. Topical diltiazem ointment in the treatment of chronic anal fissure. Br J Surg
2001;88:553-6.
Simkovic D, Smejkal K, Hladik P. Assessment of
sphincterotomy results in patients treated for anal fissure. Rev Esp Enferm Dig 2000;92:399-404.
Mentes BB, Ege B, Leventoglu S, Oguz M, Karadag
A. Extent of lateral internal sphincterotomy: up to the
dentate line or up to the fissure apex? Dis Colon Rectum. 2005;48:365-70.
Nyam DC, Wilson RG, Stewart KL, Farouk R, Bartolo DC. Island advancement flaps in the management
of anal fissures. Br J Surg 1995;82:326-8.
Gonzalez AR. Anoplasty for stenosis and other anorectal defects. Am Surg. 1995;61:526-9.
Leong AF, Seow-Choen F. Lateral sphincterotomy
compared with anal advancement flap for chronic anal
fissure. Dis Colon Rectum 1995; 38: 69-71.
Khubchandani IT. Mucosal advancement anoplasty.
Dis Colon Rectum 1985;28:194-6.
Nyam DC, Pemberton JH. Long-term results of lateral internal sphincterotomy for chronic anal fissure with
particular reference to incidence of fecal incontinence.
Dis Colon Rectum 1999;42:1306-10.
© 2007 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Benzer belgeler

Anal Fissür - Colo

Anal Fissür - Colo 9. Brisinda G, Maria G, Bentivoglio AR, Cassetts E, Gui D, Albanese A. A comparison of injections of

Detaylı