TURCAS PETROL TUT

Transkript

TURCAS PETROL TUT
TURCAS PETROL
TUT
TURCAS PETROL (2001-2003)
TRCAS.IS
1.6
0.9
1.4
ABDc
0.7
1.2
0.5
1.0
0.8
0.3
0.6
0.1
0.4
Endekse relatif
06.03
04.03
02.03
12.02
11.02
09.02
07.02
05.02
01.02
03.02
10.01
12.01
08.01
06.01
04.01
01.01
02.01
TRCAS ABDc
23/07/2003
Kapanõş (TL/ABDc):
12-ayl Hedef Fiyat (ABDc):
Relatif Performans
1 ayl
3 ayl
-16%
10%
52 Hafta Aralõğõ (ABDc):
Piyasa Değeri (ABD$mn):
Ort. İşlem Hacmi (ABD$mn) 3 ayl:
YBB ABD$ Getirisi (%):
Sermaye (mlr):
Halka Açõklõk Oranõ:
4,275/0.31
0.35
12 ayl
38%
0.17-0.40
80.7
0.36
32
26,330
16%
! Turcas Petrol, 2002 yõlõndan itibaren faaliyetlerinde ve finansal yapõsõnda bir yeniden yapõlanma
sürecine girmiştir. Bundan dolayõ, son 1 yõlda hisse İMKB-100 endeksinin %38 üzerinde bir getiri
sağlamõş, ayrõca yõlbaşõndan bu yana ABD$ bazõnda da %32 getiri sağlamõştõr. Şu anda hissenin
*
uluslararasõ karşõlaştõrmalara göre de olmasõ gereken değerde işlem gördüğünü düşünüyoruz ve
bu nedenle Turcas’a TUT tavsiyesi veriyoruz.
! Turcas Petrol, Türkiye’de petrol ürünleri dağõtõmõ yapan başlõca şirketlerden biridir. 1999
yõlõnda Tabas Petrolcülük ve onun %85’ine sahip olduğu Turcas Petrolcülük’ün birleşmesiyle
oluşmuş bir şirkettir. Turcas’õn %28.52’si ABD’li enerji devi Conoco’ye aittir, şirket hisselerinin
%16’sõ ise İMKB de işlem görmektedir.
! Şirketin “Türkpetrol” markasõ altõnda 650 civarõnda benzin istasyonu vardõr. Turcas LPG
alanõnda İpragaz’la, madeni yağ alanõnda ise Castrol’la işbirliğine gitmiştir. 2002 yõlõ sonu itibariyle
Turcas iç piyasadaki benzin satõşlarõnda 4. büyük şirkettir ve %10 pazar payõna sahiptir. Motorin
satõşlarõnda ise 6. sõradadõr ve %7 pazar payõna sahiptir.
! 2002 yõlõnda artan ham petrol fiyatlarõ, ekonomik kriz ve politik belirsizlikler sebebiyle daralan
talep, petrol ürünleri sektörünü olumsuz etkilemiştir. Bu sebeple şirketin benzin satõşlarõ %6
azalmõştõr. Öte yandan motorin satõşlarõnda %5’lik bir artõş gerçekleşmiştir. Şirketin toplam satõş
hacmi ise %0.2 civarõnda bir artõş göstererek 1.05mn tona ulaşmõştõr. Bu önemsiz artõşa rağmen
ürün fiyatlarõnõn önemli ölçüde artmasõ, 2002 cirosunun %24 artarak 768mn ABD$’õna çõkmasõnõ
sağlamõştõr.
! Sektördeki yoğun rekabet, 2002 yõlõnda faaliyet karlõlõğõnõn azalmasõna sebep olmuştur. Brüt kar
marjõ (amortisman hariç) iki puan düşüşle %6 olurken, FVAÖK ise %29 düşerek 18mn ABD$
olmuştur. Öte yandan 2001 yõlõnda 62mn ABD$ zarar eden şirket 2002 yõlõnda 8mn ABD$ kar
açõklamõştõr. Bunun sebebi ise, TL’nin değer kaybõnõn azalmasõyla kur farkõ zararõnõn büyük ölçüde
düşmesidir. Ayrõca Turcas 2002 yõlõnda, bir önceki yõl 83mn ABD$ civarõnda olan net borcunu 68mn
ABD$ seviyelerine düşürmüş ve banka kredilerinin vadelerini uzatmõştõr.
! 1Ç03’te şirketin cirosu yõllõk bazda %27 artarak 205mn ABD$’õna ulaşmõştõr. Bunun sebebi hem
ürün fiyatlarõnda hem de satõş hacminde gerçekleşen artõş olmuştur. 1Ç03 brüt kar marjõ
(amortisman hariç) bir puan düşerek %5.5 olurken, FVAÖK %31 artarak 6mn ABD$’õna ulaşmõştõr.
Fakat, 1Ç02’de 12.7mn ABD$ olan net kar 1Ç03’te 1.6mn ABD$’õna düşmüştür. Bunun da sebebi,
1Ç02’de yazõlan kur farkõ gelirinin bu sene önemli ölçüde düşmesi olmuştur. Öte yandan, faaliyet
giderlerdeki düşüşten dolayõ, 1Ç03 net karõ 4Ç02’ye göre artõş göstermiştir.
VERİLER VE TAHMİNLER
2000
2001
2002
2003T
Satõşlar
(ABD$mn)
899
621
768
810
Garanti Yatõrõm Araştõrma
*
FVAÖK
(ABD$mn)
29.6
25.4
17.9
22.0
Net Kar
(ABD$mn)
-19.7
-61.8
8.1
10.2
FVAÖK
Marjõ (%)
3%
4%
2%
3%
F/K
(ABD$,x)
a.d.
a.d.
9.9
7.9
FD/
Satõşlar
0.17
0.24
0.20
0.19
FD/
FVAÖK
5.1
5.9
8.4
6.9
Analist: Aylin Çorman
Turcas’õ Distribuidora Petroleo Ipiranga, Petrobras Distr., Petronas Dagangan ve Pakistan State Oil Co. şirketleriyle karşõlatõrdõk.
TURCAS PETROL
2003 % Değişim
3 ay
Yõllõk
Bilanço
Dönen Varlõklar
Hazõr Değ. ve Menkul Kõy.
Ticari Alacaklar
Stoklar
Duran Varlõklar
Aktif Toplamõ
41
3
29
8
46
87
43
3
32
8
36
79
47
8
32
7
35
81
47
6
35
5
35
82
51
5
33
12
34
86
9%
-14%
-7%
135%
-2%
4%
41
3
29
8
46
87
51
5
33
12
34
86
25%
73%
13%
61%
-25%
-1%
Kõsa Vadeli Borçlar
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Uzun Vadeli Borçlar
Finansal Borçlar
Öz Sermaye
Pasif Toplamõ
55
40
14
43
42
(11)
87
49
35
13
43
42
(13)
79
48
32
8
43
42
(9)
81
45
32
12
43
42
(6)
82
46
35
11
42
40
(2)
86
3%
7%
-3%
-3%
-3%
a.d.
4%
55
40
14
43
42
(11)
87
46
35
11
42
40
(2)
86
-15%
-13%
-20%
-3%
-4%
a.d.
-1%
Net İşletme Sermayesi
Net Borç Durumu
24
79
26
74
24
66
29
68
35
70
21%
3%
24
79
35
70
48%
-11%
200
198
(191)
9
(10)
(1)
2
2
0
205
205
(196)
9
(5)
4
6
2
(4)
3%
3%
a.d.
a.d.
-1%
a.d.
a.d.
222%
19%
a.d.
205
205
0
(196)
9
(5)
4
6
2
(4)
27%
27%
-41%
a.d.
15%
a.d.
106%
31%
-72%
a.d.
68%
59%
a.d.
59%
2
2
2
-76%
-88%
a.d.
-88%
Rasyolar
İhracat rasyosu
Brüt Kar Marjõ
Faaliyet Kar Marjõ
FVAÖK Marjõ
Net Kar Marjõ
Net Borç/Özsermaye
208
208
(198)
10
(6)
4
6
2
(5)
4Ç02
2002
3 ay
2Ç02
Gelir Tablosu
Net Satõşlar
Yurtiçi
Yurtdõşõ
Satõşlarõn Maliyeti
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Faaliyet Karõ
FVAÖK
Net Diğer Gelirler
Finansman Giderleri
Olağan. gel/gid ve ver.
Önc. Kar
Vergi Öncesi Kar
Vergi Karşõlõğõ
Net Kar
3Ç02
% Değişim
1Ç03 1Ç03/4Ç02
1Ç02
161
161
(153)
8
(6)
2
5
8
(2)
196
196
(187)
9
(6)
3
5
(5)
(7)
7
13
13
(10)
(5)
(5)
0
1
1
1
1
1
2
2
2
0%
5%
1%
3%
8%
a.d.
0%
4%
1%
3%
-3%
a.d.
0%
5%
2%
3%
0%
a.d.
0%
4%
-1%
1%
0%
a.d.
0%
4%
2%
3%
1%
a.d.
161
161
0
(153)
8
(6)
2
5
8
(2)
7
13
13
0%
5%
1%
3%
8%
a.d.
0%
4%
2%
3%
1%
a.d.
Bu bültendeki veri ve grafikler güvenirliliğine inandõğõmõz sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapõlan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER
A.Ş.‘nin görüşünü yansõtmaktadõr. Bu bilgiler õşõğõnda yapõlan ve yapõlacak olan ileriye dönük yatõrõmlarõn sonuçlarõndan Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz..

Benzer belgeler

Eregli Demir ve Çelik (EREGL.IS) TUT

Eregli Demir ve Çelik (EREGL.IS) TUT Diğer Gelir ve Giderler (Net) Finansman (Giderleri)/Gelirleri İştiraklerden Gelir ve Gider (Net) Vergi Net Kar/ (Zarar)

Detaylı