Güvenilir Olmanın Önemi

Transkript

Güvenilir Olmanın Önemi
GÜVENİLİR OLMANIN ÖNEMİ*
únsann, maddî yönü itibariyle gdaya; yemeye içmeye ihtiyac olduùu gibi, manevî yönü itibariyle de iman, ibadet ve
güzel ahlâk prensiplerine ihtiyac vardr. únsan gdasz kalnca
zayflayp güç ve kuvvetten düütüùü gibi; iman, ibadet ve güzel
ahlâktan uzaklaütù zaman manen ayakta kalamaz ve sonunda
yklr. úüte manen yklmamann ve iyiler içerisinde kalabilmenin
yolunu ve çaresini bulmaya çalümak herhalde hepimiz için en
önemli mesele olsa gerek. Zira söz konusu olan ebedî kurtuluü
ve mutluluùumuzdur. Bu kurtuluü yolu da Kur’ân’n ifadesiyle
Hz. Peygamber’e tabi olmaktan geçer.
MüslümanlarÇn en önemli açmazlarÇndan biri de Hz. Peygambere tabi olma (veya olmama) meselesidir. Bu konuda
hassasiyet gösterenler dahi zaman zaman eksik ya da yanlÇç bir
anlayÇça sahip bulunabilmektedirler. föyle ki: “Hz. Peygamber’in sünnetine uymak” konusu sadece ibadet ve taat konularÇna hasredilmekte, gündelik hayatÇ ile ahlâkla ilgili uygulama
ve tavsiyeleri bir çekilde göz ardÇ edilebilmektedir. Hâlbuki
Hz. Peygamber (s.a.s.), müminin iman ve ibadete ait nitelikleri
yanÇnda pratik hayatla ilgili alanlarÇ da ön plana çÇkarÇr. Gçte
güvenilir olmak, bu pratik nitelikler içerisinde önemli bir yer
tutar. Nitekim kurtuluça erecek müminlerin özelliklerini sayan,
Ʋ
ǍĪƲ ijĐƳ ÒƲò ħƱ ƸİïƸ ıƱ ĐƲ IJƲ ħƱ ıƸ ÜƸ ÓƲĬÓĨƲ Ʋ ŅƸ ħƳƱ İ īĺ
Ʋ ƷñƼĤÒIJƲ
*
Bu metin Din úüleri Yüksek Kurulu Uzman Dr. Sadk ERASLAN tarafndan hazrlanmütr.
158 | Hac ørúad Görevlileri øçin Örnek Metinler
“Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler.”1 âyet-i kerimesi bu konuyu ön plana çkarmaktadr.
Hz. Peygamber de bu hususla ilgili hadis-i üerifinde üöyle
buyurur:
ħƱ ıƸ ùƳƸ ęĬƱ Ʋ ÒIJƲ ħƱ ıƸ ĤƸ ÒƲijĨƱ Ʋ Ò ƥƲ ĐƲ öÓƲƳ ƼĭĤÒ ƳįƲĭĨƸ Ʋ Ò īƱ ĨƲ īƳ ĨƸ ËƱ ĩƳ ĤƱ Ʋ Ò
“Olgun mümin, insanlarn mallar ve canlar konusunda
kendisinden emin olduùu kiüidir.”2 Zaten ibadet alan dâhil,
cemiyet hayatnn huzuru ve mutluluùu bu prensiplerin yaüanmasna baùldr. Zira doùruluk, dürüstlük ve güvenin olmadù
bir cemiyet hayatnda huzur ve baüardan söz etmek çok zordur.
Fertleri güven vermeyen bir toplum, temeli zayf binaya benzer;
çökme tehlikesi ile karü karüyadr. Bu tehlikeyi önlemenin temel çaresi, Hz. Âiüe validemizin “Kur’ân’n ta kendisi” diye
tanmladù Hz. Peygamber’in ahlâk prensipleridir. Kur’ân’n
ifadesiyle o, bizim için “usve-i hasene”dir. Örneùimiz ve hayat
rehberimiz odur. Doùruluk, dürüstlük ve güvenilirliùin önem ve
ehemmiyet mesajn ancak hakkiyle ondan alabiliriz.
Doğruluk ve Dürüstlük
úslâm’n temel ahlâkî ilkelerinden ikisini ifade eden doùruluk
ve dürüstlük bir müslümann mutlaka sahip olmas gereken vasflardr. “Doùruluk” daha ziyade söz ve konuüma ile ilgilidir. “Dürüstlük” ise davranü aùrlkldr. Müslüman doùru sözlü olduùu
gibi davranülarnda da dürüst ve samimidir. Özü ile sözü tutarllk
arz eder. Doùru ve iyi konuüur, davranülar ile de söylediklerini
onaylar. Aksi tutum, úslâm ahlâkna, dinin özüne aykrdr. Nitekim bu konuda Cenâb- Hak kullarn üöyle uyarmaktadr:
1
2
Mu’minûn, 23/8.
úbn Mâce, “Fiten”, 2.
Güvenilir Olmann Önemi | 159
Ʋ
Ƹ Ƽƽ ïƲ ĭƱ ƸĐ ÓƴÝĝƱ ĨƲ ƲŚƲƳ Ġ ĪƲ ijĥƳ đƲ ęƱ Ʋ Ü ŅƲ ÓĨƲ ĪƲ ijƳĤijƳĝƲÜ ħƸƲ Ĥ ÒijƳĭĨƲ Òƽ īĺ
ĪƱ Ʋ Ò ľÒ
Ʋ ƷñƼĤÒ ÓıƲ ƳƼĺƲÒ ƾ ÓƲĺ
ĪƲ ijĥƳ đƲ ęƱ Ʋ Ü ŅƲ ÓĨƲ ÒijƳĤijƳĝƲÜ
“Ey iman edenler! Yapmayacaùnz üeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacaùnz üeyleri söylemeniz, Allah katnda büyük
gazap gerektiren bir iütir.”3
Ayrca Hz. Peygamber (s.a.s.)’e yöneltilen,
Ú
Ʋ óƱ ĨƸ Ƴ Ò ƾ ÓĩƲƲ Ġ ħƸƱ ĝƲÝøÓƱ Ʋ Ę
“Öyle ise emrolunduùun gibi dosdoùru ol”4 emri doùruluk
ve dürüstlüùün din olgusu içinde iügal ettiùi yere iüaret etmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Beni Hûd sûresi kocaltt” buyurarak bu ilkeyi uygulama ve insanlara benimsetme konusunda
harcadù çabaya dikkatleri çekmektedir.
Konu ile ilgili diùer bir hadisinde de Peygamber Efendimiz
(s.a.s.) üöyle buyurur:
Ʋ āĤÒ
ģƲ äƳ ƲóĤÒ
Ƽ Ƹ ĪƲ Ƽ ÒƸ
Ƽ ĪƲ Ƽ ÒƸ IJƲ ÙƸ Ʋ ƼĭåƲ ĤƱ Ò ĵƲĤÒƸ ĴïƸ ıƱ Ʋ ĺ ƲŚƼ Ƹ ĤƱ Ò ĪƲ Ƽ ÒƸ IJƲ ŚƼ Ƹ Ƹ ĤƱ Ò ĵƲĤÒƸ ĴïƸ ıƱ Ʋ ĺ ĚƱï
Ƹ Ƽƽ ïƲ ĭƱ ƸĐ ÕƳ ƲÝġƱ Ƴĺ ƈƲ Ƽ èƲ ĚƳ ïƳ āƱ ƲĻƲĤ
òƸ ijåƳƳ ęĤƱ Ò ĵƲĤÒƸ ĴïƸ ıƱ Ʋ ĺ ÔƲ ñƱ ƸġĤƱ Ò ĪƲ Ƽ ÒƸ IJƲ ÓƴĝĺƼïƸ ĀƸ ľÒ
Ʊ Ʋ
Ƹ Ƽƽ ïƲ ĭƱ ƸĐ ÕƳ ƲÝġƱ Ƴĺ ƈƲ Ƽ èƲ ÔƳ ƸñġƱ ƲĻƲĤ ģƲ äƳ ƲóĤÒ
ľÒ
Ƽ ĪƲ Ƽ ÒƸ IJƲ òƸ ÓƲ ƼĭĤÒ ĵĤ
Ʋ ÒƸ ĴïƸ ıƱ Ʋ ĺ ƲòijåƳƳ ęĤÒ ĪƼ ÒƸ IJƲ
ÓƴÖÒñƲ Ƽ ƲĠ
“ûüphesiz doùruluk hayra ve iyiliùe yöneltir. úyilik de cennete iletir. Kiüi doùru söyleye söyleye Allah katnda sddîk (doùrucu) diye kaydedilir. Yalanclk fücûra (yoldan çkmaya) sürükler.
Fücûr da cehenneme götürür. Kiüi yalanclù meslek edinince
Allah katnda çok yalanc (kezzab) diye yazlr.”5
3
4
5
Saff, 61/2, 3.
Hûd, 11/112.
Buhâri, “Edeb”, 69; Müslim, “Birr”, 103-105.
160 | Hac ørúad Görevlileri øçin Örnek Metinler
ûüphesiz hiçbir müslüman, Allah katnda yalanclkla damgalanp O’nun huzuruna kara bir yüzle çkmak istemez. Ftratn
gereùi doùruluktur. Bu sebeple bir müslüman için doùruluk
temel tutum olmaldr.
Ziya Paüa’nn dediùi gibi; “únsana sadakat yaraür görse de
ikrah / Doùrunun yardmcsdr Hz. Allah.”6 Yani neye mal olursa olsun, insan olan insan, doùruluktan üaümaz ve üaümamaldr. Nitekim Rabbimizin de bu yüksek meziyet sahibi kimseleri
sahipsiz brakmayacaù ve daima onlarn yardmcs olacaù,
ilâhî vadinin gereùidir. Yüce Mevlâmz âyet-i kerimede ayn
hakikati üöyle ifade buyurmaktadr:
Ʋ
ÒijƳĘÓƲ ŏƲ ŅƲ Ƽ Ʋ Ò ÙƳ ġƲ ÑƸ ƾ ĥƽ ĩƲ ĤƱ Ò ħƳ ıƸ ĻƱ ƲĥĐƲ ĢƳ ƲţƼ Ʋ ƲÝƲÜ ÒijĨÓƲ
Ƴ ĝƲÝøÒƱ ħƲ Ƽ Ƴà ľÒ
Ʋ ƷñƼĤÒ ĪƲ Ƽ ÒƸ
Ƴ Ƽƽ ÓƲĭƳƼÖƲò ÒijƳĤÓƲĜ īĺ
ĹƸĘ ħƳƱ ĠǃÊƳ ƾ ÓƲĻƸĤIJƱ Ʋ Ò īƳ ŔƱ Ʋ ĪƲ IJïƳ ĐƲ ijƳÜ ħƱ ÝƳ ĭƱ ĠƳ ƉƷ Ʋ ƼĤÒ ÙƸ Ʋ ƼĭåƲ ĤƱ ÓƸÖ ÒIJóƳ ýƸ ÖƱ Ʋ ÒIJƲ ÒijƳĬƲõŎƱ Ʋ ŅƲ IJƲ
ÓıƲ ĻƷĘ ħƳƱ ġƲĤIJƲ ħƳƱ ġùƳƳ ęĬƱ Ʋ Ò Ĺƾ ıƷ ƲÝýƱ Ʋ Ü ÓĨƲ ÓıƲ ĻƷĘ ħƳƱ ġƲĤIJƲ ǎØƸ Ʋó ƸìƽŅÒƱ ĹƸĘIJƲ ÓƲĻƱĬïƳƼ ĤÒ ØƸ ijĻƽ éƲ ĤƱ Ò
ƹ èƷ Ʋò òƹ ijƳęĔƲ īƱ ĨƸ Ņƴ õƳ ƳĬ ĪNj Ʋ ijĐƳ ïƲ Ƽ Ʋ Ü ÓĨƲ
ħĻ
“ûüphesiz ‘Rabbimiz Allah’tr’ deyip de, sonra dosdoùru
olanlar var ya, onlarn üzerine akn akn melekler iner ve derler
ki: ‘Korkmayn, üzülmeyin, size, (dünyada iken) vaad edilmekte
olan cennetle sevinin! Biz dünya hayatnda da âhirette de sizin
dostlarnzz. Çok baùülayan ve çok merhametli olan Allah’tan
bir aùrlama olarak, orada canlarnzn çektiùi her üey var, istediùiniz her üey orada sizin için var’.”7
Allah’a inanan, sonra da bu inanca uygun olarak dosdoùru
yaüayan, söz ve hareketlerinde dürüst davranan, hile ve sahtekârlùa sapmayan müminlere ölüm annda, kabirde, ölüm sonras yeniden dirilmede; hâsl her korkulu anda gelen melekler,
kendilerine dünya ve âhiret hayatnda dost olduklarn söylerler,
yalnz olmadklar müjdesini de verirler.
6
7
Vehbi Evinç, úki Munakkit ûair ve úki ûaheser, Adana 1940, s. 28.
Fussilet, 41/30, 31, 32.
Güvenilir Olmann Önemi | 161
Demek ki, doùru kimseler, bir bakma bu dünyada da ilâhî
iltifat ve yardma mazhar olurlar. “Meleklerin dostluùu” diye
ifade edilen bu mazhariyet, inüallah ilahî emre uygun bir istikamet üzere yaüamay kolaylaütracaktr. Hicret srasnda Hz. Peygamber’in, arkadaü Hz. Ebû Bekir’e,
Óǎ Ʋ ĭđƲ ĨƲ ƲľÒƼƽ ĪƲ Ƽ ÒƸ ĪƱ ƲõŎƱ Ʋ ŅƲ
“…Üzülme; çünkü Allah bizimle beraberdir”8 dediùi gibi, Allah, dostlarn hiçbir zaman yalnz brakmaz. Yeter ki insan,
Allah ve Resûlü’ne dost olmann ne demek olduùunu ve bu
dostluùun yolunun doùruluktan geçtiùini bilsin.
Hz. Peygamber’in üu hadisine kulak verelim:
Ʋ ĜIJƲ IJóƹ ĩƱ ĐƲ ĵƸÖƲÒ īƱ ĐƲ
Ƹ Ƽƽ ïƸ ×Ʊ ĐƲ īƸ ÖƱ ĪƲ ÓƲĻęƱ øƳ ƲØƲóĩƱ ĐƲ ĵƸÖƲÒ ģĻƸ
ĢÓƲ Ʋ Ĝ įƳ ĭƱ ĐƲ ľÒ
Ƴ Ƽƽ ĵƲ ĄƸ Ʋò ľÒ
Ʋ øƳ Ʋò ÓƲĺ : ÛƳ ĥƱ ƳĜ
Ƹ Ƽƽ Ģij
Ƹ Ʊ ĵƸĘ ĵƸĤ ģƱ ƳĜ ! ľÒ
Òïƴ èƲ Ʋ Ò įƳ ĭƱ ĐƲ ĢƳ Ʋ ÓøƱ Ʋ Ò Ʋ Ņ ƴ ŅijƱ Ʋ Ĝ ĦƸ ņƲ øƱ ŅÒ
Ƹ Ƽƽ ÓƸÖ ÛƳ ĭƱ ĨÆ
ħƸƱ ĝƲÝøÒƱ ħƲ Ƽ Ƴà ľÒ
Ʋ ģƱ ƳĜ :ĢÓƲ Ʋ Ĝ .ĞƲ ƲŞƱ ĔƲ
Ebû Amr (veya Ebû Amre) Süfyan úbni Abdullah (r.a.)’tan
üöyle rivayet edilmiütir: “Ya Resûlellah!” dedim; “Bana úslâm’
öylesine tant ki, onu bir daha senden baükasna sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim.” Resulullah (s.a.s.), “Allah’a inandm de,
sonra da dosdoùru ol!” buyurdu.9
ústikamet saùlam bir imann meyvesidir. Doùrulukla Müslümanlk birbirinden ayrlamaz. Müslüman denince doùru kiüi akla gelir.
Zaten doùru bir hayat yaüamayann yaptù ibadetler üeklen ibadettir, asl niteliklerini yitirmiülerdir. Onun için Hz. Peygamber, oruçlu
kimseleri kastederek bizleri üöyle uyarmaktadr:
Ƹ Ƽƽ Ƹ ÷Ʋ ĻƱ ƲĥƲĘ įƸ ƸÖ ģƲ ĩƲ đƲ ĤƱ ÒIJƲ òƸ IJƳõƼ ĤÒ ĢƲ ijƱ ƲĜ ĎƳ ïƱ Ʋ ĺ ħƱ Ʋ Ĥ īƱ ĨƲ
įƳ ĨÓ
Ʋ đƲ ƲĈ ĎƲ ïƲ Ʋ ĺ ĪƱ Ʋ Ò ĵƸĘ ƵÙäƲ ÓèƲ ľ
įƳ Ʋ ÖÒƲóüƲ IJƲ
8
9
Tevbe, 9/40.
Müsim, “Îmân”, 62.
162 | Hac ørúad Görevlileri øçin Örnek Metinler
“Kim yalan konuümay ve yalan-dolanla iü yapmay terk etmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini brakmasna kymet
vermez.”10
Güvenilir olmak dürüstlüùün ayrlmaz parçasdr. Güvenilirlik vasfn yitirmek münafklk alametidir. Sevgili Peygamberimiz
(s.a.s.) buyuruyor ki:
īƲ ĩƸ ƳÜÊƱ Ò ÒƲðÒƸ IJƲ ėƲ Ʋĥ ƱìƲÒ ïƲ ĐƲ IJƲ ÒƲðÒƸ IJƲ ÔƲ ñƲ ƲĠ Þ
Ʋ ïƲ Ƽ èƲ ÒƲðÒƸ Þ
Ƶ ņƲ Ʋ à ěƸƸ ĘÓƲĭĩƳ ĤƱ Ò ÙƳ Ʋ ĺƲÒ
ħƸƵ ĥùƱ ĨƳ įƳ Ʋ ƼĬƲÒ ħƲ ĐƲ Ʋ ôIJƲ ƥƲ Ƽ ĀƲ IJƲ ĦƲ ÓĀƲ ĪƱ ÒƸ IJƲ :ħƸƹ ĥùƱ ĩƸƳ Ĥ Ùƹ Ʋ ĺÒIJƲ òƸ ĵƸĘ îƲ ÒƲô ´ ĪƲ ÓìƲ
“Münafùn alâmeti üçtür: Konuüunca yalan söyler. Söz verince
sözünde durmaz. Kendisine bir üey emanet edilince hyanet
eder.”11 Müslim’in bir rivayetinde üu ilâve vardr: “Oruç tutsa,
namaz klsa, müslüman olduùunu söylese (veya zannetse) de.”12
Verilen söze baùllk (ahde vefa) da güvenilirlik kapsamnda
yer alr. Nitekim bu konuda Rabbimiz üöyle buyuruyor:
Ņǂƴ ËƳ ùƱ ĨƲ ĪƲ ÓƲĠ ïƲ ıƱ đƲ ĤƱ Ò ĪƲ Ƽ ÒƸ ïǎ Ƹ ıƱ đƲ ĤƱ ÓƸÖ ÒijƳĘIJƱ Ʋ ÒIJƲ
“…Verdiùiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur.”13
Güvenilirliùin önemli bir yansmas da emanete hyanet etmemektir. Âyet-i kerimede
Ƹ Ʋ ĬÓĨƲ Ʋ ŅÒƱ ÒIJîƳƼ ƲËƳÜ ĪƱ Ʋ Ò ħƳƱ ĠóƳ ĨƳ ƱÓƲĺ ƲľÒƼƽ ĪƲ Ƽ ÒƸ
ǍÓıƲ ĥƸ İƱ Ʋ Ò ĵƾ Ĥƽ ÒƸ ÚÓ
“Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi emrediyor.”14 buyuruluyor.
10
11
12
13
14
Buhârî, “Savm”, 8,” Edeb”, 51.
Buhârî, “úmân”, 24, “ûehâdât”, 28, “Edeb”, 69; Müslim, “Îmân”, 107-108.
Müslim, “úmân”, 109-110.
úsrâ, 17/34.
Nisâ, 4/58.
Güvenilir Olmann Önemi | 163
Allah Resûlü de konuyu veciz ve ayn zamanda kapsaml bir
hadisle üöyle ifade buyurur:
ƥƲ ĐƲ ƸħƸĥùƱ ĩƳ ĤƱ Ò ģƳƳƼ Ġ įƳ ƳĤñƳ ŘƱ Ʋ ŅƲ IJƲ įƳ Ƴ Ö ƸñġƱ Ʋ ĺ ŅƲ IJƲ įƳ ƳĬijƳŘƲ ŅƲ ƸħƸĥùƱ ĩƳ ĤƱ Ò ijìƳ Ʋ Ò ħƸƳ ĥùƱ ĩƳ ĤƱ Ʋ Ò
īƲ ĨƸ Îƹ óƸ ĨƱ Ò ÕƸ ùƱ Ʋ ŋƸ ÓƲĭıƳ İƽ ĴƲijĝƱ Ʋ ƼÝĤÒ ³įƳ ĨƳ îƲ IJƲ įƳ ƳĤÓĨƲ IJƲ įƳ Ą
Ƴ óƱ ƸĐ :ĦƵ ÒƲóèƲ ƸħƸĥùƱ ĩƳ ĤƱ Ò
ħƸƲ ĥùƱ ĩƳ ĤƱ Ò ĮƳ ÓìƲ Ʋ Ò ƲóƸĝŗƱ Ʋ ĪƱ Ʋ Ò óƸ ƼýĤÒ
“Müslüman müslümann kardeüidir. Ona hyanet etmez, yalan
söylemez ve yardm terk etmez. Her müslümann, diùer
müslümana rz, mal ve kan haramdr. Takva buradadr. Bir kimseye üer olarak Müslüman kardeüini hor ve hakir görmesi yeter.”15
Aldatmak güvenilirliùi yok eden baülca olumsuz davranülardandr. Hz. Peygamber (s.a.s.), özellikle müslümanlar, diùer
müslüman kardeülerini aldatmamalar hususunda üiddetle
uyarmü ve üöyle buyurmuütur:
ÓƲ ƼĭĨƸ ÷Ʋ ĻƱ ƲĥƲĘ ÓƲĭýƲ Ƽ ĔƲ īƱ ĨƲ
“Bizi aldatan bizden deùildir.”16
Güvenilirlik Hz. Muhammed’in peygamber olmadan önceki
hayatnda çok dikkat çeken özelliùidir. ûöyle ki, Kur’an’n,
ƹ čĐƲ ěƹ ĥƳ ìƳ ƥƲ đƲ Ʋ Ĥ ğ
ħĻƸ
Ʋ Ʋ ƼĬÒƸ IJƲ
“Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin”17 âyetiyle Hz. Muhammed’i ilâhî övgüye mazhar klmasnn büyük hikmetlere
mebni olduùu aüikârdr. Ayn zamanda úslâmiyet’ten evvel,
çocukluk ve gençlik hayat boyunca, Hz. Peygamber’in en tan15
16
17
Tirmîzî, “Birr”, 18.
Tirmîzî, “Büyû’”, 74, No: 1315.
Kalem, 68/4.
164 | Hac ørúad Görevlileri øçin Örnek Metinler
tc vasf “Muhammedü’l-Emin” olduùu da herkesçe bilinen bir
husustur. Ayrca Kur’ân- Kerîm,
Ƹ Ƽƽ Ģij
ƵÙƲĭùƲ èƲ ØƵ ƲijøƱ Ƴ Ò ľÒ
Ƹ øƳ Ʋò ĹƷĘ ħƳƱ ġƲĤ ĪƲ ÓƲĠ ïƱ ĝƲ Ʋ Ĥ
“Andolsun, Allah’n Resûlü’nde sizin için güzel örnek vardr”
âyetiyle onu, insanlùn tümüne rehber ve model klmakta; yani
“usve-i hasene” olarak ilân etmektedir. “Usve-i hasene olmak”
da, her üeyden evvel güvenilir olmay gerektirir. Zaten cahiliye
devri insan olan müürikler Hz. Muhammed’e bu özelliùinden
dolay iman ettiklerini itiraf ediyorlard. Elbette hiçbir insan,
kendisine itimat etmediùi, söz ve davranülarna güvenmediùi
kiüinin inancn, dinini kabullenmez.
Kureyü müüriklerinin üikâyeti üzerine, Habeüistan’a sùnan
müslümanlarn sözcüsü Cafer bin Ebî Talib’in, Kral’a hitaben
yaptù hitabedeki ifadeler bunun göstergesidir. Neden atalarnn dinini brakp baüka bir din edindiklerini soran Kral’a Cafer
üu çarpc sözlerle cevap vererek der ki:
“Ey Kral! Biz cahiliye ehli olan bir toplumduk; putlara tapar,
ölmüü hayvan leüini yer, fuhuü yapar, akraba ile ilgilenmez, komüulara kötülük yapar; ksaca güçlü olanlarmz zayf olanmz âdeta
yerdi, ezerdi. úüte biz böyle bir hayat sürdürürken Allah, içimizden
bir peygamber gönderdi. Biz de, bu peygamberin ailesini ve kim
olduùunu bildiùimiz gibi, onun ne kadar doùru, iffetli ve güvenilir
olduùunu da biliyoruz. O bizi, (saysz putlar yerine) bir olan Allah’a inanmaya ve sadece O’na ibadet etmeye davet etti. Ayn
zamanda o bize, yalan konuümamamz, emanete hyanette bulunmamamz ve akrabalarmz gözetmemizi… emretti. úüte bunun
için biz de O’nun söylediklerini tasdik ettik ve O’na iman ettik.”18
18
úbn Hiüam, Siyer, Tahkik: Mustafa es-Seka, úbrahim el-Ebyarî, Abdulhafiz ûibli, Turas elArabiye Yayn, c. I, s. 336.
Güvenilir Olmann Önemi | 165
ûüphesiz Resûlullah’ her yönü ile örnek alp dürüst ve güvenilir olma yönünde iradeli ve azimli olmak ve bunu gerçekleütirmek bizi Allah’n rzasna kavuüturur.

Benzer belgeler