Balistik Komposite Paneller

Transkript

Balistik Komposite Paneller
A-G Dayanýklý Tüketim Mallarý
Balistik Komposite Paneller
KOMPOSÝTE
BALÝSTÝK DURDURMA ÖZELLÝKLÝ KOMPOZÝT KORUMA LEVHALARI
1. Bu plakalar bombanýn blast ve parçacýk tesirlerine karþý dayanýmlýdýr.(Maksada göre plakalarýn konstrüksiyona baðlanmas
ile.)
2. 7,62mmx51 850m/sn ilk hýzýndaki 9,3 gr aðýrlýklý (3231 joule çarpma enerjisi) çekirdekleri durdurmak için FMJ (Fully Metal
Jacked) (Bakýr veya antimuan dolgu çekirdeklere karþý) üretilmiþtir.
3. NU standartlarýna göre üretilmiþtir.
4. C5 ateþli silahlar DIN 52290 bölüm 2 sýnýfýna dahildir.
5. Bu ürün iki taraflý erkek ve diþi kalýp arasýnda basýnç altýnda preslenerek oluþturulmuþtur.
6. Ýstenen þartlar ancak yukarýdaki gibi elde edilebilir. El yatýrmasý yöntemi ile bu dayanýmý saðlamak mümkün deðildir. Testle
blast karþýsýnda paramparça olduðu görülmüþtür.
7. Talep edildiðinde 3450X1500X350 mm boyutlarýnda (3 boyutlu) cisimleri ayný teknik ve balistik özelliklere haiz size özel
dizaynlarý üretme þansýna sahibiz.
8. Test mesafesi 25m ateþ standardý herhangi kenardan 7,5 cm içeride ilk mermi , mermiler arasý 5’er cm olacak
þekilde yapýlýr.
9. Muhteviyatý ; E Glass 800gr/m2 , dokuma cam elyafý , balistik reçine , Jell-Coat.
Üretilen malzemelerin genel özellikleri yukarýda belirtilmiþ olup , özellikle üzerinde durulmasý gereken pozisyon kompozit ürün
olmasýdýr. Bu özelliðinden dolayý istenilen kimyasal özellikte , istenilen formda , renkte ve birçok fiziksel özellik katýlarak balistik
özelliðine artý fonksiyonlar ilave edilebilir. Kalýnlýklarda artýþ yapýlarak daha yüksek balistik özellik verilebilir kategorisi deðiþtirile
http://www.a-g.com.tr/test/turkce
Powered by Joomla!
Oluþturulma: 12 October, 2016, 20:48

Benzer belgeler