05/10/2005 - Koop

Transkript

05/10/2005 - Koop
KOOP-‹fi SEND‹KASI
GENEL YÖNET‹M KURULU
Eyüp ALEMDAR
Genel Baflkan
Mehmet PALA
Genel Baflkan Yard›mc›s›
Tuncer GÜRBULAK
Genel Sekreter
Metin GÜNEY
Genel Mali Sekreter
Hüseyin ÖNER
Genel Teflkilatland›rma Sekreteri
Ramazan Bayram›n›z›
En ‹çten Duygularla Kutlar;
Sa¤l›k, Mutluluk ve
Baflar›lar Dileriz…
Koop-‹fl Sendikas›
Genel Yönetim Kurulu
Ergün YURDAKUL
Genel E¤itim Sekreteri
KOOP-‹fi SEND‹KASI ADINA
SAH‹B‹
Eyüp ALEMDAR
‹çindekiler
GENEL BAfiKAN
GENEL YAYIN YÖNETMEN‹
Ergün YURDAKUL
GENEL E⁄‹T‹M SEKRETER‹
Genel Baflkandan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Baflkanlar Kurulu Topland› . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pakistan Depremi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ
Seyfi fi‹R‹N
Ankara 1 No’lu fiube Kongresi . . . . . . . . . . . . . . .6
BASIN MÜfiAV‹R‹
Gaziantep fiube Kongresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dört ayda bir yay›nlan›r. Dergimize gönderilen
yaz›lar iade edilmez. Yaz›lar› yay›nlay›p
yay›nlamamak veya bir k›sm›n› yay›nlamak
derginin tasarrufundad›r.
Yaz›lardaki sorumluluk yazarlar›na aittir.
Üyelerine ücretsiz da¤›t›l›r.
Dergimiz bas›n ahlak yasalar›na uyar.
YÖNET‹M YER‹
Fevzi Çakmak Sokak No: 15 Kat: 4/5
K›z›lay - ANKARA
Tel: (0312) 230 08 55 - 229 44 80
Belge geçer: 0312 229 44 80
web: www.koopis.org.tr
e-posta: [email protected]
TASARIM - SAYFA DÜZEN‹ - BASKI
T‹S Haberleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kufl Gribi Kontrol Alt›nda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Türk-‹fl Baflkanlar Kurulu Topland› . . . . . . . . . . .14
E¤itim Seminerlerimiz Sürüyor . . . . . . . . . . . . . . 16
Meteoroloji Genel Müdürlü¤ü . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bart›n ‹l Özel ‹daresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Genel Baflkan ART’de Canl› Yay›ndayd› . . . . . . 28
Konya Pankobirlik’in Baflar›s› . . . . . . . . . . . . . . . 30
E¤itim Teknolojileri Genel Müdürlü¤ü . . . . . . . . .32
Tar›m Kredi Kooperatifleri ‹stiflare Toplant›lar› . . 34
Denizli ‹l Özel ‹daresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tel : 0312 395 07 27
Faks : 0312 395 07 28
Hukuk Köflesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
‹vedik Org. San. Bölg.Matb.Sit. 558. Sok. No: 27
Yenimahalle / ANKARA
Sosyal Haberler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Avrupa Birli¤i Müzakere Sürecinde
Sendkal Özgürlükler,
Kıbrıs Davası ve
İk Buçuk Yılın Değerlendrmes
S
endikam›z›n 15’inci Ola¤an Genel Kurulu’ndan bu yana, yaklafl›k
iki buçuk y›l geçti. Ola¤an Genel Kurul süresinin dört y›l oldu¤unu
dikkate al›rsak, faaliyet dönemimizin önemli bir bölümünü
tamamlam›fl bulunuyoruz. Teflkilat olarak Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’nde yapmay› kararlaflt›r›p, 20-22 Eylül 2005 tarihleri
aras›nda toplad›¤›m›z Ola¤an Baflkanlar Kurulu’muzda, hem geçen iki
buçuk y›l›n de¤erlendirmesini, hem de kalan bir buçuk y›l›n planlamas›n› yapt›k. Genel Yönetim Kurulu olarak, Baflkanlar Kurulu’muzca
baflar›l› görülen bu çal›flmalarla yetinmiyor, daha titiz bir planlamayla
yeni yeni projeler üretmeye çal›fl›yoruz. Özellikle örgütlenme konusunda daha iyi sonuçlar elde etmek için kadrolar›m›z› e¤itmek ve takviye
etmek dahil, alternatif çözüm yollar›n› aramaya devam ediyoruz.
Eyüp ALEMDAR
Koop-İş Sendikası
Genel Başkanı
Toplant› vesilesiyle makam›nda ziyaret etti¤imiz, KKTC’nin yeni Cumhurbaflkan› Say›n Mehmet Ali
TALAT’›n ziyaretimiz esnas›nda yapm›fl oldu¤u konuflma, heyette bulunan bütün arkadafllar›m›n gönlüne
su serpmifltir. K›br›s davas›na sahip ç›kma, K›br›s Türk halk›n›n ve Türkiye’nin uluslararas› antlaflmalardan
kaynaklanan haklar›n›n korunmas›nda, Say›n Mehmet Ali TALAT’›n hiçbir flekilde, K›br›s’›n efsanevi lideri
birinci Cumhurbaflkan› Say›n Rauf DENKTAfi’›n gerisinde kalmayaca¤›n› görmüfl olmak, hepimizi sevindirmifltir. Genel olarak Amerika Birleflik Devletleri ve Avrupa Birli¤i ile iliflkiler baflta olmak üzere, d›fl politikada yeteri kadar kararl› bir tutum izlemedi¤i fleklinde elefltirilen iktidar›n, AB müzakere çerçeve belgesinin belirlendi¤i 3 Ekim 2005 tarihinden önce, Say›n Baflbakan›m›z ve D›fliflleri Bakan›m›z›n gösterdi¤i
kararl› tutum, milletimizi ve elefltiride bulunanlar› büyük ölçüde rahatlatm›flt›r. Bu kararl› tutumun müzakere sürecinin sonuna kadar devam etmesini istiyoruz.
Bütün bunlar gösteriyor ki, iktidar muhalefet çekiflmelerinde söylenen sözler ve yap›lan elefltirilere
ra¤men, hem ülkemizde, hem de Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde sorumluluk mevkiine gelenler,
ülkenin ve milletin ç›karlar› do¤rultusunda hareket etmekte, devlet adaml›¤›n›n gere¤ini yerine getirmektedirler. Avrupa Birli¤i bizi kabul etse bile, bizim girmeyi kabul edip etmeyece¤imiz belli olmayan bir AB
u¤runa, K›br›s’taki haklar›m›zdan ve ülkemizin birli¤inden taviz verilmeyece¤i, iflin bafl›ndayken herkese
bildirilmelidir diye düflünüyoruz.
Tüm çal›flanlar ad›na konfederasyonumuz Türk-‹fl, Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik yolunda yap›lan
çal›flmalara destek verdi¤ini ve müzakere sürecinde aktif rol almak istedi¤ini aç›klam›fl bulunuyor. Koop-‹fl
Sendikas› olarak konfederasyonumuzun Türkiye’nin Avrupa Birli¤i müzakere sürecinde izledi¤i politikay›
destekliyoruz. Ancak, müzakere sürecinin çal›flma hayat›m›z›, sosyal güvenlik haklar›m›z›, temel hak ve
özgürlüklerimizi daha iyi bir hale getirmesini de istiyoruz. Çal›flanlar›n hak ve özgürlükleri ve teflkilatlanma konusunda istenilen düzeye kavuflabilmemiz için hem hükümetimizin, hem de Avrupa Birli¤i
ülkelerinin yapabilecekleri çok fley var. Avrupa Birli¤i müzakere sürecinin çal›flma hayat›m›z aç›s›ndan
önemli bir kazanç olaca¤›n› umuyor ve süreci dikkatle izlemeye devam ediyoruz.
17 A¤ustos 1999 tarihinde benzer bir faciay› yaflam›fl bir milletin mensuplar› olarak, geçirmifl oldu¤u
büyük deprem dolay›s›yla, dost ve kardefl Pakistan halk›na en içten duygularla geçmifl olsun diyor ve
baflsa¤l›¤› dileklerimizi iletiyoruz. Afetin yaratt›¤› ac›lar›n bir an önce kapanmas› için yard›m kampanyas›na
üyelerimiz ad›na Koop-‹fl Sendikas› olarak biz de kat›ld›k ve kat›lmaya devam edece¤iz. Yapm›fl oldu¤umuz
yard›mlar›n Türk-‹fl taraf›ndan derhal afetzedelere ulaflt›r›lmakta oldu¤unu bilgilerinize sunmak istiyorum.
Millet olarak mübarek Ramazan ay›n› bir daha idrak etmifl bulunuyoruz. Ülkemize, milletimize, ‹slâm
âlemine ve tüm insanl›¤a hay›rlar getirmesi dile¤iyle Ramazan Bayram›n›z› tebrik ediyor, bir sonraki yaz›da
buluflmak üzere, hepinize hoflça kal›n›z diyorum.
BAfiKANLAR KURULUMUZ
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR‹YET‹’NDE TOPLANDI
Sendikam›z Genel Baflkan› Eyüp ALEMDAR,
Cumhurbaflkan› Say›n Mehmet Ali TALAT ile birlikte
2
Koop-‹fl Sendikas› Baflkanlar
Kurulu toplant›s›, üç gün süreyle 20-22 Eylül 2005 tarihleri aras›nda, kardefl ülke Kuzey K›br›s
Türk Cumhuriyeti, Magosa flehrinde yap›lm›flt›r.
Geniflletilmifl Baflkanlar Ku-
rulu “Etkili ‹letiflim Teknikleri”
konulu tebli¤in sunuldu¤u bir
E¤itim Semineri ile çal›flmalar›n› bafllatm›fl, daha sonra ülkemizin ve çal›flma hayat›m›z›n
önemli sorunlar›ndan oluflan
gündemini görüflmüfl ve bir so-
nuç bildirisi yay›nlam›flt›r.
Toplant›m›z›n devam› esnas›nda 21.09.2005 Çarflamba günü, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Cumhurbaflkan› Say›n
Mehmet Ali TALAT, Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Baflkanlar Kurulu üyelerimiz taraf›ndan makam›nda ziyaret edilmifltir.
Bu ziyaret esnas›nda, K›br›s
Türk Halk›n›n haklar›n› güvence
alt›na almayan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin garantörlük
haklar›n› korumayan bir çözüme, Baflkanlar Kurulumuz ittifakla karfl› oldu¤u belirtilmifltir.
Türkiye’nin garantörlük haklar›n› yok sayan ve K›br›s Türk
Halk›n›n haklar›n› güvence alt›na almayan bir çözüme, baflta
Türk-‹fl olmak üzere Türkiye’de
hiç kimsenin raz› olmayaca¤›na
olan inanc›m›z, Türk-‹fl Genel
Baflkan›n›n mesajlar›yla birlikte,
Genel Baflkan›m›z taraf›ndan,
Say›n Cumhurbaflkan›’na arz
edilmifltir.
Koop-‹fl Heyeti, Cumhurbaflkan› Say›n Mehmet Ali TALAT ile toplu halde
Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz
KKTC’deki Baflkanlar Kurulu Toplant›s›nda
Genel Baflkan›m›z Eyüp
Alemdar Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti
Cumhurbaflkan›
Mehmet Ali Talat’›n huzurunda
yapt›¤› konuflmada ayr›ca flu görüfllere yer verdi:
“Bu günlerde Avrupa Birli¤i’ne
üye 25 ülkenin diplomatlar›n›n
haz›rlay›p yay›nlayacaklar› deklerasyonla ilgili olarak (K›br›s delegesinin talebi üzerine baflkanl›k Türkiye konusundaki maddeyi
gündemden çekti) aç›klamas›
bas›na yans›d›. Türkiye Cumhuriyeti D›fliflleri Bakan› Say›n Abdullah Gül’ün (Rumlar AB Müzakerelerini bloke ediyor) fleklinde
aç›klamalar› var. KKTC Cumhurbaflkan› olarak zat›alinizin bu ko-
nuda yapm›fl oldu¤u aç›klamalar
var. Biz bu görüfllerin tamam›na
kat›ld›¤›m›z› huzurunuzda aç›kça ifade ediyoruz. Ülkemizdeki
bir çok sivil toplum kuruluflunun
da, konfederasyonumuz Türk‹fl’in de, halk›m›z›n büyük bir ço¤unlu¤unun da bizim gibi düflündü¤üne inan›yoruz.
Sizin ve Kuzey K›br›s Türk
halk›n›n çözümden yana olan
kararl› tutumunun er ya da geç
sonuç verece¤ine olan inanc›m›z› belirtiyoruz.”
Baflkanlar Kurulumuz, son
günlerde bölücü terör örgütünün
haince kurmufl oldu¤u tuzaklar
sonucu kaybetti¤imiz flehitlerimizin ve yaral›lar›m›z›n say›s›n›n
Baflkanlar Kurulundan görüntüler
h›zla artmakta oldu¤unu, büyük
bir üzüntü ile görmektedir.
Toplant›m›z›n devam› esnas›nda, yetkili oldu¤umuz Tapu
Kadastro Genel Müdürlü¤ü elemanlar›ndan bir ekip, Bingöl’ün
Suveren köyü civar›nda çal›flma
yaparken, bu hain terör örgütü
mensuplar›n›n yere döflemifl oldu¤u may›nlar patlam›fl ve ne
yaz›k ki, bir arkadafl›m›z flehit olmufl, iki arkadafl›m›z ise a¤›r yaralanm›fl bulunmaktad›r.
Baflkanlar Kurulu olarak, her
türlü terörü ve terör örgütü mensubu canileri, fliddetle lanetliyoruz. Terör konusunda çifte standart uygulayan, direkt veya dolayl› yollardan ülkemize yönelik
3
4
terör hareketlerini mazur göstermeye çal›flan, yerli-yabanc› herkesi nefretle k›n›yoruz. fiehitlerimize Allah’tan rahmet, yak›nlar›na ve milletimize bafl sa¤l›¤›, yaral›lar›m›za acil flifalar diliyoruz.
Koop-‹fl Sendikas› Baflkanlar
Kurulu, terör örgütünün provokasyonlar›na karfl›, halk›m›z›
sa¤ duyulu olmaya, etnik ve dinsel farkl›l›klar›m›z›, ülkemizin bir
zenginli¤i kabul edip, birlik ve
beraberli¤ini artt›rmaya, güvenlik
güçlerimizi ve hükümetimizi de,
etkili ve kesin sonuç al›c› bir mücadeleye ça¤›rmaktad›r.
Baflkanlar kurulumuz, faaliyet
döneminin bafl›ndan bu yana geçen yaklafl›k iki buçuk y›ll›k dönemi toplu bir de¤erlendirmeye
tabi tutmufl ve genel olarak baflar›l› sonuçlar elde edildi¤i;
-Süresi dolan Toplu ‹fl Sözleflmelerinin yenilendi¤i ve günün flartlar›na göre iyi sözleflmeler yap›ld›¤›,
-E¤itim çal›flmalar›n›n programl› bir flekilde sürdürüldü¤ü,
yönetici ve temsilcilerden bafllayarak bütün üyeleri kapsayacak
bir flekilde ve aksat›lmadan devam ettirildi¤i,
-Sendika içi demokrasinin uygulanmas› konusunda gerekli titizli¤in gösterildi¤i, süresi dolan
iki flubede genel kurulun tamamland›¤› ve ayn› hassasiyetle, günü dolan di¤er flubelerin genel
kurullar› ile ilgili ön haz›rl›klar›n
yap›ld›¤›,
-Örgütlenme konusunda çok
yo¤un bir çal›flma sürdürüldü¤ü,
mevcut iflyeri say›s›n›n ikiye katland›¤›, üye say›s›n›n ise, mevcut üyenin üçte birinden daha
fazla artt›r›ld›¤›, tespit ve de¤erlendirmeleri yap›lm›flt›r.
Bütün bu çal›flmalar›n aksat›lmadan devam ettirilmesi, özellikle örgütlenme konusundaki
çal›flmalara daha büyük bir h›z
verilmesi, Baflkanlar Kurulumuzun ortak görüflüdür.
Baflkanlar Kurulumuz, ülkemizdeki kamu varl›klar›n› tümüyle yok etme anlay›fl›n›n bir ürünü
olan, Tüprafl, Petkim, Telekom
ve Erdemir gibi stratejik kurulufllar›m›z›n, ne pahas›na olursa olsun sat›lmas›n›, enerji kaynaklar›m›z›n, madenlerimizin ve limanlar›m›z›n devlet kontrolünün
d›fl›na ç›kar›lmas›n›, yanl›fl bulmakta ve karfl› ç›kmaktad›r.
Sosyal devleti ortadan kald›ran özellefltirmeler, sosyal güvenlik alan›nda getirilen hak kay›plar›, örgütlenme özgürlü¤ünü
engelliyen tutumlar ve çal›flanlar›n di¤er önemli sorunlar›na tepkisini göstermek üzere, Türk‹fl’in öncülü¤ünde, Emek Platform’unun alaca¤› kararlar›, Koop-‹fl Sendikas› bütün gücüyle
ve sonuna kadar desteklemeye
kararl›d›r.
Bu kapsamda, Emek Platform’unun ald›¤› karar gere¤i, 26
Eylül 2005 Pazartesi günü sendikam›z›n örgütlü oldu¤u bütün
iflyerlerinde, Türk-‹fl’in haz›rlad›¤› bildirinin, kitlesel bas›n toplant›lar› ile okunmas›n› ve Emek
Platformu’nun daha sonra alaca¤› tüm eylemlere yo¤un bir flekilde kat›lmay› kararlaflt›rm›flt›r.
KARDEfi ÜLKE PAK‹STAN
DEPREMLE YIKILDI
08 Ekim 2005 tarihinde yerel saat ile 09.25'te meydana gelen merkez üssü Pakistan’›n Keflmir bölgesi olan 7,6 büyüklü¤ündeki depremde ölü say›s› yaklafl›k 50 bin kifli.
Pakistan Ordu Sözcüsü General fievket Sultan, depremde
bir çok okulun y›k›ld›¤›n› ve binlerce çocu¤un hayat›n› kaybetti¤ini vurgulayarak, “Bütün bir nesil kaybedildi. Kurbanlar›n ço¤u
okullu çocuk” dedi. Pakistan, ders zilinin çalmas›ndan bir kaç
dakika sonra gelen depremde ölenlere a¤l›yor.
fiiddetli depremin yaklafl›k 60 saniye kadar sürdü¤ü belirtilirken ‹slamabad'daki camilerden sela okundu.
KURTARILAN HAYATLAR
EN BÜYÜK TESELL‹ OLDU.
Deprem felaketi nedeniyle ölü say›s›n›n sürekli artt›¤› Pakistan'›n Muzafferabad kentinde pek çok kurtarma ekibi görev yap›yor. Türk gönüllülerinden oluflan GEA ile TSK DAK ekibi, 7 kifliyi enkaz alt›ndan sa¤ ç›kard›.
Bu arada K›z›lay'dan yap›lan aç›klamada, yard›m etmek isteyenlerin, Türk K›z›lay›'n›n tüm bankalarda bulunan 2868 no'lu
hesab›na ba¤›flta bulunabilece¤i veya GSM operatörlerinden
2868'e k›sa mesaj atabilece¤i belirtildi.
Pakistanl› kardefllerimize baflsa¤l›¤› diliyoruz.
TÜRK M‹LLET‹
DOST PAK‹STAN’IN YANINDA
Büyük bir felaket yaflayan Pakistan halk›na Türk milleti olarak, baflta hükümetimizin öncülü¤ünde, ifl çevrelerinden, sivil
toplum örgütlerinden ve halk›m›zdan büyük yard›mlar toplanarak, süratle bölgeye ulaflt›r›lm›flt›r. Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu Türk-‹fl’de öncü rolü oynayarak sendikam›z Koop‹fl’de dahil olmak üzere, tüm sendikalardan da ciddi bir katk› toplayarak bölgeye ulaflt›r›lm›flt›r.
TÜRK‹YE DEPREME HAZIR OL!
Japonya’da zaiyats›z atlat›lan ayn› fliddetteki depremlerden
Türkiye, Hindistan, Pakistan ve ‹ran gibi ülkelerde on binlerce kiflinin ölmesi kaderin bir ihtar› gibi. Kapkaç ve gecekondu ruhuyla yap›lm›fl olanlar› y›k›p depreme dayan›kl› binalar yollar yapmakla on binlerce can› kurtarmak mümkün.
YAKIN TAR‹H‹N BÜYÜK DEPREMLER‹:
26 Aral›k 2004: 220 bin kiflinin hayat›n› kaybetti¤i Richter ölçe¤ine göre 9.0'dan büyük Sumatra Adas› ve Hint Okyanusu
depremi,
26 Aral›k 2003: en az 31 bin 884 kiflinin öldü¤ü 6.7 fliddetindeki ‹ran-Bam depremi,
17 A¤ustos 1999 Marmara depremi 20 bin kifli.
20 Haziran 1990: 40 binden fazla kiflinin öldü¤ü 7.7 büyüklü¤ündeki ‹ran depremi,
28 Temmuz 1976: 242 bin kiflinin öldü¤ü 7.8 büyüklü¤ündeki Çin depremi,
31 May›s 1970: 66 bin 800 kiflinin öldü¤ü 7.5 büyüklü¤ündeki
Peru depremi,
26 Aral›k 1939: 35-40 bin kiflinin öldü¤ü 8.0 fliddetindeki Türkiye-Erzincan depremi,
5
ANKARA 1 NO’LU fiUBEM‹Z GENEL KURULU YAPILDI
Ankara 1 No’lu fiubemiz Genel Kurulu Baflkanl›k Divan›, Genel Baflkan›m›z Eyüp ALEMDAR Baflkanl›¤›’nda
6
Sendikam›z Ankara 1 no’lu
fiube Ola¤an Genel Kurulu
18.06.2005 tarihinde Ankara
‘da Tes-‹fl Sendikas› Genel
Merkezi toplant› salonunda aktedildi.
Kongre delegeleriyle birlikte
Genel Yönetim Kurulumuz, Denetim Kurulu Üyelerimiz ve fiube Baflkanlar›m›z›n haz›r bulundu¤u genel kurulda, Tar›m
Kredi Kooperatifleri Merkez Birli¤i Genel Müdürü Bedrettin
YILDIRIM, Genel Müdür Yard›mc›s› Oktay Malyemez, An-
kara Bölge Birli¤i Müdürü Bekir
Akbey ve Samsun Bölge Birli¤i
Müdürü Salih Y›lmaz ve Türk
Harb-‹fl Sendikas› Ankara fiube Baflkan› Mehmet Çelik konuk olarak kat›ld›lar.
Genel Kurul Divan Baflkanl›¤›’n› Genel Baflkan›m›z Eyüp
ALEMDAR’›n yapt›¤› Baflkanl›k
Divan›n›n di¤er üyeleri Genel
Teflkilatland›rma Sekreterimiz
Hüseyin ÖNER, Malatya fiube
Baflkan›m›z Hasan MELEK,
Gaziantep fiube Baflkan›m›z
Ahmet BAYAR ve Samsun fiu-
be Baflkan›m›z Engin DEM‹REL’den olufltu.
fiube Baflkan›m›z Mehmet
GÜLSOY yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›nda; ahenkle çal›flan Koop-‹fl Sendikas› genel yönetimine ve iflyeri yönetimlerine teflekkür etti. Mehmet Gülsoy,
yeni üyelere her sözleflmede
yeni mevziler kazan›ld›¤›na
vurgu yaparak: “Ülkedeki iflsizli¤i bahane ederek; izin, ilave
tediye, insana yak›fl›r bir ücret
vermemekte ›srar eden köhne
bürokratik zihniyete ›fl›k tutma
Genel Kurula teflrif eden, T.K.K. Genel Müdürü Bedrettin YILDIRIM,
Genel Müd. Yard. Oktay MALYEMEZ, Ankara Bölge Müdürü Bekir AKBEY, Samsun Bölge Müdürü Salih YILMAZ,
Harb-‹fl Ankara fiube Baflkan› Mehmet ÇEL‹K, Genel Baflkan›m›z Eyüp ALEMDAR ve Yöneticilerimizle birlikte
Mehmet GÜLSOY Ankara 1 nolu fiube Baflkan›
mücadelemiz sürüyor.” dedi.
Genel Kurul’da bir konuflma
yapan Tar›m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli¤i Genel Müdürü Bedrettin YILDIRIM, Koop-‹fl
Sendikas› ile Merkez Birli¤i iliflkilerinin karfl›l›kl› anlay›fl içerisinde sorunlar›n elbirli¤iyle çözümü için çaba sarfettiklerini
bunun en güzel örneklerinin
son ikmal edilen toplu ifl sözleflmesi müzakeresi ve bölge
nezdinde yap›lan ifltiflare toplant›lar›ndan ve ortaklafla düzenlenen e¤itim programlar›nda görüldü¤ünü, iliflkilerin daha
da artarak sürece¤ini ifade
ederek genel kurula baflar›lar
diledi. Genel Baflkan›m›z Eyüp
ALEMDAR Genel Kurul’da
Genel Kurulda haz›r bulunan delegeler ve misafirler
yapm›fl oldu¤u konuflmas›nda;
“Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde mezuniyet töreni esnas›nda bafl› örtülü ö¤renci velisinin mezuniyet törenine al›nmamas›, ülkemizde asker, sivil
herkesin tepkisini çekmifl olup,
bu tür yarat›lan suni olaylar kamu vicdan›n› yaralamakla birlikte hiçbir flekilde onaylanmas›
mümkün de¤ildir. Bu Genel Kurul son iki y›l içerisinde örgütlendi¤imiz yeni iflyerleri ve yepyeni siz üyelerimizin kat›l›m›yla
olufltu. Sendikam›z›n ‹ki y›l içerisinde yap›lan teflkilatlanma
çal›flmalar› neticesinde sadece
Ankara 1 no’lu flubemiz nezdinde toplam on ayr› iflyeri ve yüzlerce yeni üyemiz Koop-‹fl Sen-
dikas› saflar›na kat›lm›flt›r. Biz
Koop-‹fl Sendikas› olarak gücümüzü art›r›p etkili bir sendika
olman›n, tercih edilmenin hazz›n› duyduk. Sizler art›k büyük
bir aile olan Koop-‹fl Sendikas›’na kat›larak sendikal› toplu ifl
sözleflmeli ve onurlu bir iflçi olman›n, tad›na vard›n›z. Sendikam›z› ve sendikal› olmay› seçti¤iniz için hepinizi genel kurul
huzurunda tebrik ediyor, Genel
Kurulumuzun birlik ve beraberli¤imize katk› sa¤layaca¤›n› biliyor, hay›rl› olmas›n› diliyorum”
dedi. Genel Kurul’da yap›lan
seçimler sonucunda Mehmet
Gülsoy güven tazeleyerek Ankara 1 no’lu fiube Baflkanl›¤›’na
yeniden seçildi.
KOOP-Ifi ANKARA 1 NO’LU fiUBE GENEL KURULUNDA OLUfiAN fiUBE ZORUNLU ORGANLARI
fiUBE YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹
Mehmet GÜLSOY
fiube Baflkan›
Mesut YILDIRIM
fiube ‹dari Sekreteri
Erdo¤an DÖfiKAYA
fiube Mali Sekreteri
Nida KAYA
Mehmet ÖZGAN
fieref HELVACI
Ayhan KILIÇ
Salih ATMACA
Faruk Murat
fiUBE DENET‹M KURULU ÜYELER‹
Adem DANIfiIK
H. Can ÇET‹NER
Cevdet VURAL
fiUBE D‹S‹PL‹N KURULU ÜYELER‹
A. Vahap GÜL
Mehmet ÇAKAL
Fatih ERDO⁄MUfi
7
GAZ‹ANTEP fiUBEM‹Z GENEL KURULU YAPILDI
Genel Baflkan›m›z Eyüp ALEMDAR Baflkanl›¤›nda Gaziantep fiubemiz Ola¤an Genel Kurul Baflkanl›k Divan›
8
Sendikam›z Gaziantep fiubesi Ola¤an Genel Kurulu 4
Eylül 2005 tarihinde Gaziantep Tu¤can Oteli’nde yap›ld›.
Genel Yönetim Kurulumuzun haz›r bulundu¤u Genel
Kurula, Tar›m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli¤i Yönetim
Kurulu Üyesi Erdo¤an Sar›çam, Tar›m Kredi Bölge Birli¤i Müdürü A.Naci Yorganc›lar, Bölge Müdür Yrd. A. Selahattin Karaca, TSE Bölge
Müdürü Mustafa Derecik ve
Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Yard›mc›s› Bahaddin Aktemur konuk olarak kat›ld›lar.
Genel Kurul Divan Baflkanl›¤›’n› Genel Baflkan›m›z
Eyüp ALEMDAR’›n yapt›¤›,
Divan Kurulu Genel Baflkan
Yard›mc›m›z Mehmet PALA,
Genel Teflkilatland›rma Sekreterimiz Hüseyin ÖNER, Abdullah ARSLAN ve Veysel
DARICIO⁄LU’ndan olufltu.
fiube Baflkan›m›z Ahmet
BAYAR, Genel Kurul aç›l›fl›nda yapm›fl oldu¤u konuflmada Gaziantep fiube olarak
Koop-‹fl Sendikas›’n›n bayra¤›n›n flube çal›flma alan›nda
en iyi flekilde dalgalanmas›
için genel merkezimizin bize
vermifl oldu¤u deste¤i lay›k›yla yerine getirmeye çal›flt›klar›n›, Genel Kurul Delegasyonunun çok say›da iflyerinden olufltu¤unu bu güzel
tablonunda genel merkezimi-
zin sa¤duyulu ve örgütlenmeye vermifl oldu¤u önem ve
destekten geldi¤ini ifade etmifltir.
Genel Baflkan›m›z Eyüp
ALEMDAR ise Genel Kurul’da yapm›fl oldu¤u konuflmas›nda özetle, ülkemizde son
dönemde yeniden hortlat›lmaya çal›fl›lan terör olaylar›n›n d›fl destekli oldu¤unu, ülkemizde birlik ve beraberli¤imizi tehdit eden istikrar› boz-
Tar›m Kredi Merkez Birli¤i Yönetim Kurulu Üyesi Erdo¤an Sar›çam,
Gaziantep Bölge Müdürü A. Naci Yorganc›lar ve
Genel E¤itim Sekreteri Ergün Yurdakul, Genel Kurul Delegeleri ile birlikte
maya yönelik beyhude çabalar oldu¤unu söyledi. Kahramanmarafl Sütçü ‹mam Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Tapu Kadastro çal›flanlar› ile büyüyen ve güçlenen Gaziantep fiubemiz Genel Kurulu baflar›lar diledi.
Genel Kurul’da yap›lan seçimler sonucunda Ahmet
BAYAR, fiube Baflkanl›¤›na
güven tazeleyerek yeniden
seçilmifltir.
Genel Kurul Delegelerinden Bir Grup
9
Ahmet BAYAR
Gaziantep
fiube Baflkan›
Gaziantep Bölge Müdür Yard›mc›s› Selahattin Karaca,
Genel E¤itim Sekreteri Metin Güney Genel Kurul Delegeleriyle birlikte
KOOP-Ifi GAZ‹ANTEP fiUBE GENEL KURULUNDA OLUfiAN fiUBE ZORUNLU ORGANLARI
fiUBE YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹
Ahmet BAYAR
fiube Baflkan›
Mehmet Akif SARICI
fiube ‹dari Sekreteri
Mehmet TORUN
Muhiddin KARAKUfi
Zeki ÇELEB‹
Hasan DO⁄AN
Nedim POLAT
fiube Mali Sekreteri
Sabri DEM‹RPENÇE
Ali TEM‹Z
fiUBE DENET‹M KURULU ÜYELER‹
fi. Mehmet BULUT
Necati RÜfiVANO⁄LU
Mustafa fiAHAN
fiUBE D‹S‹PL‹N KURULU ÜYELER‹
Mehmet ÖREN
M. fierif TATLI
Hac› AYDEM‹R
T‹S HABERLER‹
ARTV‹N ‹L ÖZEL ‹DARE MÜDÜRLÜ⁄Ü’NDE
TOPLU-‹fi SÖZLEfiMES‹ ‹MZALANDI
10
Artvin ‹l Özel ‹dare Müdürlü¤ü Genel Sekreterli¤i ile sendikam›z Koop-‹fl aras›nda yürütülen müzakereler sonucunda 01.08.2005 - 31. 07.2007 yürürlük süreli Toplu ‹fl Sözleflmesi 26.08.2005 tarihinde imzalanm›flt›r. ‹mza törenine sendikam›z› temsilen Genel Sekreter Tuncer GÜRBULAK, Trabzon fiube Baflkan› Ahmet KARAMAN, Trabzon fiube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa TEMEL, ‹l Özel ‹dare Genel Sekreteri Çetin DEM‹RKAYA,
Plân Bütçe Müdürü Beflir AKGÜN, Muhasebe Müdürü Ali ACAR kat›ld›lar. Sözleflmenin imzalanmas›na katk›da
bulunanlara teflekkür eder, toplu ifl sözleflmesinin üyelerimize ve sendikam›za hay›rl› olmas›n› dileriz.
KARABÜK ‹L ÖZEL ‹DARE MÜDÜRLÜ⁄Ü’NDE
TOPLU-‹fi SÖZLEfiMES‹ ‹MZALANDI
Karabük ‹l Özel ‹daresi ile Sendikam›z Koop‹fl aras›nda yürütülen müzakereler sonucunda
15.07.2005-14.07.2007 yürürlük süreli Toplu ‹fl
Sözleflmesi 15.09.2005 tarihinde imzalanm›flt›r. ‹mza törenine
sendikam›z› temsilen Genel
Sekreter Tuncer GÜRBULAK,
Sakarya fiube Baflkan› fievket
ULUS‹NAN, Sakarya fiube ‹darî Sekreteri Rüstem YILMAZ ve
T‹S Uzman› Z.Ulafl YILDIZ, ‹l
Özel ‹daresini temsilen Genel
Sekreterlik görevini yürüten
Vali Yard›mc›s› Mustafa TAPSIZ, ‹l Özel ‹dare Müdür Vekili
Selim TOKSÖZ ve Muhasebe
Müdürü Hüseyin ACAR kat›lm›fllard›r. Sözleflmenin imzalanmas›nda katk›da
bulunanlara teflekkür eder, sözleflmenin üyelerimize ve Sendikam›za hay›rl› olmas›n› dileriz.
T‹S HABERLER‹
SEND‹KAMIZCA 01 HAZ‹RAN 2005 TAR‹H‹NDEN BUGÜNE KADAR
BA⁄ITLANAN TOPLU ‹fi SÖZLEfiMELER‹
‹fiLETME VEYA ‹fiYER‹N‹N UNVANI
DEN‹ZC‹L‹K ‹fiLETMELER‹ A.O.GEN.MÜD.
ET‹ MADEN ‹fiLETMELER‹ GEN.MÜD.
KARADEN‹ZBAKIR ‹fiLETMELER‹ A.fi.
GAZ‹ ÜN‹VERS‹TES‹ REKTÖRLÜ⁄Ü
KASTAMONU ‹L ÖZEL ‹DARES‹
M.E.B. E⁄‹T‹M TEKNOLOJ‹LER‹ GEN.MÜD.
MEB YUNUS EMRE Ö⁄RETMEN L‹SES‹
DEVLET METEOROLOJ‹ ‹fiLER‹ GEN. MÜD.
GAZ‹OSMANPAfiA REKTÖRLÜ⁄Ü
TDÇ‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü
KARABÜK ‹L ÖZEL ‹DARES‹
ARTV‹N ‹L ÖZEL ‹DARES‹
BAYBURT ‹L ÖZEL ‹DARES‹
YÜRÜRLÜK SÜRES‹
01.01.2005-31.12.2006
01.01.2005-31.12.2006
01.01.2005-31.12.2007
01.01.2005-31.12.2006
15.02.2005-14.02.2007
01.03.2005-28.02.2007
01.03.2005-28.02.2007
01.03.2005-28.02.2007
01.04.2005-31.03.2007
01.07.2005-30.06.2007
15.07.2005-14.07.2007
01.08.2005-31.07.2007
15.09.2005-14.09.2007
‹MZA TAR‹H‹
07.09.2005
29.07.2005
04.08.2005
18.10.2005
13.09.2005
10.10.2005
14.07.2005
15.09.2005
12.08.2005
04.08.2005
15.09.2005
26.08.2005
09.09.2005
PROSEDÜRÜ DEVAM ETMEKTE OLAN ‹fiLETME VE ‹fiYERLER‹
• ÇUKOB‹RL‹K Genel Müdürlü¤ü ve ba¤l› iflyerleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlü¤ü ve ba¤l› iflyerleri ile ‹zmir ‹l Özel ‹daresi toplu ifl sözleflmelerinde müzakereler devam etmektedir.
• TAR‹fi Genel Müdürlü¤ü, TAR‹fi Ayma ‹ç ve D›fl Ticaret A.fi., Sakarya Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Vakf›, Tekg›da-‹fl
Sendikas›, Toleyis Sendikas› Toplu ‹fl Sözleflmeleri için Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›ndan yetki belgesi beklenmektedir.
• Kocaeli ve Sakarya ‹l Özel ‹dareleri, Tareks Tar›m Ürünleri Araç ve Gereç ‹th. ‹hr. Tic. Tareks Tar›m Ürünleri Araç ve Gereç
‹th. ‹hr. Tic. Genel Müdürlü¤ü ve ba¤l› iflyerleri, BASS Sendikas› ve ba¤l› iflyerleri Toplu ifl Sözleflmeleri, hakk›nda müzakereler
devam etmektedir.
• Konya ‹l Özel ‹daresi ile ba¤›tlanacak Toplu ‹fl Sözleflmeleri için Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›ndan ço¤unluk tespiti
geldi.
• K›r›kkale ‹l Özel ‹daresi ile ba¤›tlanacak Toplu ‹fl Sözleflmeleri için Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›ndan ço¤unluk tespiti beklenmektedir.
• Isparta Yüksek Ö¤renim Vakf›, Ortado¤u Teknik Üniversitesi ve MEB Devlet Kitaplar› ‹flletmesi Genel Müdürlü¤ü Toplu ‹fl
Sözleflmeleri hakk›nda davalar devam etmektedir.
• Edirne ‹l Özel ‹daresi Toplu ‹fl Sözleflmesi hakk›nda grev aflamas›na gelinmifltir.
• Yalova ‹l Özel ‹daresi Toplu ‹fl Sözleflmesi arabulucu aflamas›ndad›r.
DEVLET METEOROLOJ‹ ‹fiLER‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü
‹fiLETME TOPLU ‹fi SÖZLEfiMES‹
‹MZALANARAK YÜRÜRLÜ⁄E G‹RD‹
Çevre ve Bakanl›¤›’na ba¤l› Devlet Meteoroloji ‹flleri Genel Müdürlü¤ü ve ba¤l› iflyerlerinde geçerli olacak, 01.03.2005- 28.02.2007 yürürlük
süreli ‹flletme Toplu ‹fl Sözleflmesi 15.09.2005 tarihinde imzaland›. ‹mza törenine Sendikam›z› temsilen Genel Baflkan Yard›mc›s› Mehmet PALA,
Ankara 2 No’lu fiube Baflkan› Nurettin YAfiAR ve ‹flyeri bafltemsilcisi Erkan BULAK, ‹flverenli¤i temsilen Genel Müdür Yard›mc›s› Mehmet
ULUBAY, 1. Hukuk Müflaviri Mehmet KAYA, Döner Sermaye Müdürü Fikret KORKMAZ, ‹darî ve Malî ‹fller Müdürü Hasan ALBAYRAK, KA MU-‹fi’i temsilen Genel Sekreter Yard›mc›s› Abdullah KAHRAMAN, uzman S. Ayd›n ARIK, uzman Mevlüt SARI ve uzman Vehbi fiAVATA
kat›ld›lar. Sözleflmenin imzalanmas›nda katk›da bulunanlara teflekkür eder, sözleflmenin üyelerimize ve Sendikam›za hay›rl› olmas›n› dileriz.
11
BAYBURT ‹L ÖZEL ‹DARE MÜDÜRLÜ⁄Ü’NDE
TOPLU-‹fi SÖZLEfiMES‹ ‹MZALANDI
12
Bayburt ‹l Özel ‹daresi ile Sendikam›z Koop-‹fl aras›nda yürütülen müzakereler sonucunda 15.09.200514.09.2007 yürürlük süreli Toplu ‹fl Sözleflmesi 09.09.2005 tarihinde imzalanm›flt›r. ‹mza törenine sendika m›z› temsilen Trabzon fiube Baflkan› Ahmet KAHRAMAN, T‹S Uzman› Aytu¤ BALAMAN, T‹S Uzman›
Z.Ulafl YILDIZ, ‹l Özel ‹daresini temsilen Genel Sekreter Ziyeddin BABACAN, ‹l Özel ‹dare Müdür Yar d›mc›s› Ahmet GÜRBÜZ ve Personel Müdürü Hatice ESMER kat›lm›fllard›r. Sözleflmenin imzalanmas›nda
katk›da bulunanlara teflekkür eder, sözleflmenin üyelerimize ve Sendikam›za hay›rl› olmas›n› dileriz.
TAPU KADASTRO YEN‹ DÖNEM TOPLU ‹fi SÖZLEfiMES‹
TASLAK ÇALIfiMALARI YAPILDI. ‹LK GÖRÜfiME 9 KASIM 2005 TAR‹H‹NDE
Yürürlük süresi 31.08.2005 tarihinde sona
eren Tapu Kadastro Genel Müdürlü¤ü ve ba¤ l› iflyerleri, yeni dönem Toplu ‹fl Sözleflmesi
taslak çal›flmalar›, yurt genelindeki iflyerlerin de bulunan temsilcilerimiz ile 8 A¤ustos
2005 tarihinde Ankara’da bir araya gelinerek
gerçeklefltirildi. Toplant›da geçmifl dönem
Toplu ‹fl Sözleflmesinin aksayan yönleri ve
yeni dönem sözleflmeye iliflkin beklentiler de ¤erlendirilmifl olup tüm iflyeri temsilcisi arka dafllar›m›z görüfllerini tek tek dile getirdiler.
Toplu Sözleflme müzakerelerine konu olacak
dökümanlar› genel merkezimize teslim ettiler.
Sendikam›z Koop-‹fl ile Tapu Kadastro Genel
Müdürlü¤ü aras›nda gerçeklefltirilecek Toplu
‹fl Sözleflmesi’nin ilk oturumu 9 Kas›m 2005
tarihinde yap›lacakt›r.
Tar›m ve Köy ‹flleri Bakan› Mehdi Eker;
KUfi GR‹B‹ KONTROL ALTINDA
Mehdi EKER
Tar›m Bakan›m›z Mehdi Eker "Kufl gribi kontrol alt›ndad›r. ‹lk olay d›fl›nda baflka bir hastal›¤a rastlanmad›" dedi. Eker, dünyada bugüne kadar 24 ülkede kufl gribi görüldü¤ünü ve Türkiye'nin 25. ülke
oldu¤unu belirterek, konunun global bir mesele oldu¤unun fark›nda olduklar›n› söyledi.
Kufl Gribi’nin Ortaya Ç›kartt›¤› Gerçek!
Afl› Enstitümüzü Geri ‹stiyoruz.
Kufl gribi sürekli geliflerek tüm kanatl›lar› kapsama
alan›na ald›. ‹nsan› da etkilerse yaln›z tavuk sektörü de¤il, e¤itim sektörü dahil pek çok sektörde hayat duracak.
AB yolunda esen özellefltirme rüzgarlar›yla; 250 milyon doz afl› üretim kapasitesine sahip; kufl gribi afl›s›
dahil, 7 çeflit kanatl› afl›s›, 19 çeflit teflhis amaçl› antijen
ve antiserum üretebilen Manisa Tavuk Hastal›klar› ve
Afl› Üretim Enstitüsü 2004 y›l›nda Bakanlar Kurulu'nca
kapat›lm›flt›r. Geçen y›l kapanan bu enstitü ayn› h›zla
aç›lmal›d›r. Ulusal Afl› Enstitüsü bugün çok gerekli. Türkiye kendi üretebilece¤i afl›lar› yüz misli fazla fiyatla almak için d›flar›ya el açar duruma geldi. Bu ifl için d›flar›ya ödenen para Türkiye’ye pek çok afl› enstitüsü ve genetik lâboratuar kazand›racak büyük bir mebla¤ tutuyor.
Genetik lâboratuarlar, tohum ›slah ve afl› enstitüleri
gibi ülkeyi k›tl›ktan, salg›nlardan, yok olmaktan kurtarabilecek stratejik öneme sahip kurumlar›n en geliflmifli bu
ülkede olmal›d›r. Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Tar›m Bakanl›¤›
baflta olmak üzere bütün yetkili makamlar› göreve ça¤›r›yoruz.
Ezici ço¤unlu¤u tar›m ve hayvanc›l›kla u¤raflan Hollanda’da halk refah içinde yüzerken tar›mda gelecek
görmeyen zihniyetin kendini gözden geçirmesi gerekir.
Gelece¤in savafllar› genetik alan›nda ve virüs sald›r›lar›yla olacak diyen ciddi teoriler var. Güney Do¤u Asya’y› ve Çin’i vuran SARS virüsü ve Afrika k›tas›na kâbus gibi çöken ve zenciler aras›nda daha h›zl› geliflme
yetene¤i gösteren AIDS virüsünün lâboratuarlarda üretildi¤ine dair iddialar var. Atom bombalar›n›n yapamad›¤› tahribat› virüsler yapabilir. Bu iddialar do¤ru olmasa
bile böyle bir virüs yapmak ve dünyan›n bir k›sm›n› periflan etmek birkaç YTL ‘ye ya da dolara mal olur Hatta
böyle virüsler yan ürün olarak tesadüfen de ortaya ç›k›yor.
Geçti¤imiz yüzy›lda K›z›lderili nüfusun vebal› battaniyelerle yok edildi¤i, Çin ve Hindistan’›n uyuflturucuyla
kontrol edildi¤ini, tar›m ilac› satabilmek için dünyan›n
pek çok yerinde yeni hastal›klar ortaya ç›kar›ld›¤› biliniyor.
Tar›m Bakan› Mehdi Eker ise; "Kufl gribi kontrol alt›ndad›r. ‹lk olay d›fl›nda baflka bir hastal›¤a rastlanmad›" dedi. Eker ayr›ca, dünyada bugüne kadar 24 ülkede kufl gribi görüldü¤ünü ve Türkiye'nin 25. ülke oldu¤unu belirterek, konunun global bir mesele oldu¤unun fark›nda olduklar›n› ifade etti.
Emekli veteriner yarbay Dr. Can Demir, Türkiye'nin
AB ülkelerine 2006 y›l›nda beyaz et ihracat› bafllataca¤›na dikkat çekerek, kufl gribinin Türkiye'ye yönelik "biyolojik sald›r›" olabilece¤ini ileri sürdü. Dr. Demir, "Kufl
gribinin göçmen kufllar ile geldi¤i aç›kland› ama kesin
bilgi yok. Göçmen kufllar›n›n d›flk›lar›n›n incelenmesi laz›m. Bu virüsü cebinize koyarak uçakla da getirebilirsiniz, biyolojik sald›r› ile de" dedi.
H5N1 tipi kufl gribi virüsünün insanlara çok zor bulaflt›¤›n› belirten uzmanlar, bugüne kadar tüm dünyada 117
kiflinin bu hastal›¤a yakaland›¤›n›, bu kiflilerden 60'›n›n
öldü¤ünü kaydettiler.
Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel
Müdürü Turan Buzgan, düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, Türkiye'de 500 bin kutu ilaç bulunmas›n› amaçlad›klar›n› anlatt›. Kufl gribine karfl› tek ilaç olarak
tan›t›lan Roche'un üretti¤i "Tamiflu" adl› kapsül, virüse
karfl› etkili "oseltamivir" içeriyor. Eczac›lar, vatandafllar›n grip afl›s›na da hucüm etti¤ini belirtiyorlar.
‹sviçre, ‹spanya ve Portekiz'in yan› s›ra ‹ngiltere'nin
de virüs tehdidi alt›nda oldu¤u belirtiliyor.
Birleflmifl Milletler kufl gribiyle mücadele girifliminin
koordinatörlü¤üne atanan Dr. David Nabarro, insandan
insana yay›lmas› durumunda kufl gribinin 150 milyon
kiflinin ölümüne neden olabilece¤i uyar›s›nda bulundu.
13
TÜRK-‹fi BAfiKANLAR KURULU ANKARA’DA TOPLANDI
Türk-‹fl Genel Baflkan› Salih KILIÇ ve Genel Yönetim Kurulu Üyeleri
Salih KILIÇ: Örgütlenme hakk›n›n kullan›lmad›¤› bir ülkede
demokrasiden de, özgürlüklerden de söz edilemez.
14
TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu 20.Çal›flma
Dönemi toplant›s›n› 14.09.2005 tarihinde gerçeklefltirdi. Toplant›da güncel geliflmeler de¤erlendirildi. Özellikle Avrupa Birli¤i üyelik müzakereleri, bölücü ve dinci terör, örgütlenme, özellefltirme uygulamalar›, sosyal güvenlik konular›nda
görüfllerin dile getirildi¤i toplant›da Sendikam›z›
Genel Baflkan Eyüp ALEMDAR temsil etti. Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› TÜRK-‹fi Konfederasyonu Genel Baflkan› Salih K›l›ç yapt›. K›l›ç
konuflmas›nda genel olarak ülkemizde yaflanan
son terör olaylar›n›n ülkemizin bir zenginli¤i olan
etnik ve dinsel farkl›l›klar›, bir çat›flmaya dönüfltürmek, kardefl kavgas›n› tahrik etmek ve Türkiye Cumhuriyeti’ni zaafa u¤ratarak önünü kesmek amac› tafl›d›¤›n› vurgulay›p, Tüprafl, Telekom, Petkim, Erdemir gibi iflletmelerin özellefltirilmesi vas›tas›yla enerjimizin, madenlerimizin,
limanlar›m›z›n sat›fl›n›n ülkemizin gelece¤inin,
çocuklar›m›z›n yar›nlar›n›n sat›fl› anlam›na geldi¤ini ifade etti. Baflkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesinin konfederasyona üye sendikalar›n örgütlü oldu¤u iflyerlerinde 26.09.2005 tarihinde
okunmas› konusunda karar al›nd›.
Genel Baflkan›m›z Eyüp ALEMDAR, Türk-‹fl Baflkanlar Kurulunda
TÜRK-‹fi BAfiKANLAR KURULU
SONUÇ B‹LD‹RGES‹
(14 Eylül 2005 - Ankara)
TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu, ülkemizin ve çal›flma yaflam›n›n önemli sorunlar›n› de¤erlendirmek amac›yla yapt›¤›
ola¤an toplant›s›nda; öncelikle ülkemizde son günlerde ortaya ç›kan bölücü ve din istismarc›s› eylemleri ele alm›flt›r.
Baflkanlar Kurulumuz, ülkemizin bir zenginli¤i olan etnik ve dinsel farkl›l›klar› bir çat›flmaya dönüfltürmeye, ülkede bir kardefl kavgas›n› yeniden canland›rmaya ve istikrars›zl›k yaratmaya dönük bu
olaylar› kayg›yla ve dikkatle
izlemekte, halk›m›z› provokasyonlara karfl› sa¤duyulu
davranmaya ça¤›rmaktad›r.
Baflkanlar Kurulumuz, ülkemizde kamunun varl›¤›n›
sona erdirmeye ve sosyal
devleti ortadan kald›rmaya yönelik özellefltirme uygulamalar›na karfl› oldu¤unu bir kez
daha aç›klamakta, kamunun
stratejik kurulufllar› olan Tüprafl’›, Telekom’u, Petkim’i, Erdemir’i, Tekel’i, fleker sanayini, enerjimizi, limanlar›m›z›,
madenlerimizi özellefltirerek
elde edilen kaynaklar› IMF
kaynakl› iç ve d›fl borç faizlerini ödemede kullanarak feda
eden yaklafl›mlar› k›namaktad›r.
Baz› iflveren kurulufllar›-
n›n, çal›flanlar› kölelik ücretlerine ve emek sömürüsüne
karfl› koruma amac›n› tafl›yan
asgari ücret ile vazgeçilemez
bir iflçi hakk› ve güvencesi
olan k›dem tazminat›n› gündeme getirmeleri çal›flanlar
taraf›ndan tepkiyle karfl›lanmaktad›r. Baflkanlar Kurulumuz, sosyal adaletin ve sosyal politikalar›n gere¤i olan
asgari ücret ve k›dem tazminat› konular›nda hiçbir geriye
gidifle izin verilmemesini kararlaflt›rm›flt›r.
Sendikal hareketin güncel
sorunlar›ndan biri olan örgütlenme özgürlü¤ünün k›s›tlanmas›na karfl› ortak ve etkin
mücadele karar› alan Baflkanlar Kurulumuz, iflverenlerin,
anayasam›zdan, yasalar›m›zdan ve uluslararas› sözleflmelerden do¤an demokratik bir
hak olan sendikal örgütlenmeye karfl› olumsuz tutumlar›n›
k›namaktad›r.
Baflkanlar
Kurulumuz,
baflta Deri-‹fl Sendikam›z›n
Bal›kesir Gönen’de, A¤aç-‹fl
Sendikam›z›n Düzce’de ve di¤er sendikalar›m›z›n iflyerlerinde yürüttü¤ü örgütlenme
mücadelesini sonuna kadar
desteklemekte, iflyerlerine ve
sendikalar›na sahip ç›kan iflçilerimizi selamlamaktad›r.
Tüm uyar›lar›m›za ra¤men
IMF ve Dünya Bankas› talimatlar›yla Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
devredilen SSK hastanelerinde ve sa¤l›k sistemimizde bir
sömürü düzeninin kuruldu¤unu tespit eden Baflkanlar Kurulumuz, baflta Hükümet olmak üzere, bu konuda sorumlulu¤u olanlar› derhal önlem
almaya ça¤›rmaktad›r.
Baflkanlar
Kurulumuz,
baflta kamuyu yok etmeye çal›flan ve sosyal devleti ortadan
kald›ran özellefltirmeler ve
sosyal güvenlik alan›nda getirilen hak kay›plar› olmak üzere, çal›flanlar›n di¤er önemli
sorunlar›na tepkisini ortaya
koymak ve kamuoyunu duyarl› hale getirmek amac›yla 19
Eylül 2005 günü dönem sözcülü¤ünü yürüttü¤ü Emek
Platformu’nu toplant›ya ça¤›rarak eylemlerini örgütsel düzeyde geniflletecektir. 26 Eylül 2005 günü sabah ifle girifllerde sendikalar›m›z›n örgütlü
oldu¤u
tüm
iflyerlerinde
TÜRK-‹fi’in haz›rlad›¤› bildiriler okunacakt›r. 3 Ekim sonras›nda ise bölgesel düzeyde
salon toplant›lar› düzenlenecek ve TÜRK-‹fi’in koordinasyonunda düzenlenecek bu eylemler art›r›larak devam edecektir.
15
E⁄‹T‹M SEM‹NERLER‹M‹Z
TAPU KADASTRO VE
‹L ÖZEL ‹DARELERLE DEVAM ETT‹
16
Genel Baflkan›m›z Eyüp ALEMDAR ve Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz seminer esnas›nda
Sendikam›z›n 2005 y›l› e¤itim program› çerçevesinde 79 A¤ustos 2005 tarihleri aras›nda yurt genelinde örgütlü
bulundu¤umuz Tapu Kadastro Genel Müdürlü¤ü ve 81 ildeki Tapu Kadastro ‹l Müdürlüklerindeki iflyeri sendika
temsilcileri ile örgütlü bulun-
du¤umuz ‹l Özel ‹dare Müdürlükleri’nde çal›flan iflyeri sendika temsilcilerinin kat›l›m›yla
Ankara Büyük Anadolu Oteli’nde gerçeklefltirilen e¤itim
seminerimiz baflar›yla tamamland›.
Genel Baflkan›m›z Eyüp
ALEMDAR’›n aç›fl konuflmaGenel Baflkan›m›z
Eyüp ALEMDAR’›n
E¤itim Semineri
Aç›l›fl Konuflmas›
Sayg›de¤er Konuklar, De¤erli Temsilci Arkadafllar›m,
E¤itim, bütün sendikalarda
oldu¤u gibi, Koop-‹fl Sendikas›
olarak bizim de, olmazsa olmaz
faaliyetlerimizden biridir. E¤itim
asl›nda yaln›z sendikalar›n de¤il, bütün ciddi kurum ve kurulufllar›m›z›n önem vermesi ve
gündemlerinden hiç düflürme-
lar›n› yapm›fl oldu¤u seminerimizde Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu Genel
E¤itim Sekreteri ve Tek G›da
‹fl Sendikas› Genel Baflkan›
Mustafa Türkel de kat›larak
bir konuflma yapt›.
Mustafa Türkel konuflmas›nda özetle flunlar› söyledi:
mesi gereken bir konudur.
Bu aç›dan biz sendika olarak, yaln›z kendimiz e¤itime
önem vermekle kalm›yoruz, iflyerlerinde iflverenlerin de e¤itime gerekli önemi vermelerini
sa¤lamak için üzerimize düflen
görevleri yap›yoruz.
Yap›lan bilimsel çal›flmalar
ve araflt›rmalar, iflyerlerinde çal›flan personelin kendilerini gelifltirmesini sa¤layacak e¤itimlere ve projelere yat›r›m yap›lmas›n›n, üretimi artt›rman›n ak›lc›
Türk-‹fl Genel E¤itim Sekreteri Mustafa TÜRKEL seminerimizde bir konuflma yapt›
“Koop-‹fl Sendikas› son iki
y›l›n en h›zl› büyüyen sendikas›. Koop-‹fl Sendikas› yöneticileri baflta Genel Baflkan
Eyüp Alemdar olmak üzere
da¤ tafl gezip üyelerine ulafl›p
bu ülkede örgütlü yap›y› güçlendirmek için insanüstü bir
çaba harc›yorlar. Türk-‹fl konfederasyonunda göreve geldi¤im iki y›ldan beri Koop-‹fl
Sendikas›’n›n bu gayretlerini
özellikle ve keyifle izliyorum.
Umuyorum Türkiye’de yeniden; çal›flanlar›n, iflçilerin,
Türkiye’nin siyasal ve sosyal
yaflam›nda etkili oldu¤u bir
dönem yaflan›r. Bur da sizin
yollar›ndan biri oldu¤unu gösteriyor.
Art›k bir çok iflyeri ve iflletme
e¤itimin önemini yavafl, yavafl da
olsa kavram›fl ve sendikalar›n bu
konulardaki önerilerini de¤erlendirerek, ortak projeler üretmeye bafllam›flt›r.
Biz de Tar›m Kredi Kooperatiflerinde, Toplu ‹fl Sözleflmemize
hüküm koymak suretiyle, çal›flanlar›n e¤itiminin kurumlaflmas›n› ve
sürekli hale gelmesini sa¤lamaya
çal›flt›k.
sorumluluklar›n›z var temsilciler olarak. Onun çok daha
güçlü olabilmesi için her biriniz bir genel baflkan gibi ör-
gütlü yap›n›n güçlendirilmesi
için çal›flmal›s›n›z.
Üretimden, tüketimden, siyasetten gelen gücümüzü
do¤ru kullanmal›y›z. Siyasal
iktidarlar›n ciddiye alaca¤› say›da ve yetkinlikteki emek
temsilcilerini siyaset sahnesine sürebilmeliyiz.
Ülkemizde her geçen gün
ço¤alan yabanc› flirketlerde
çal›flan insanlar›n mücadele
edebilmeleri kolay de¤il. Sendikalar uluslararas› dayan›flmaya daha çok ihtiyaç duyar
hale gelmifllerdir.
Sendikal hareketin yeniden
itibar kazanmas› için sendikal
17
Seminerimizin son gününde Türk-‹fl Genel Baflkan› Salih KILIÇ ve
Genel Mali Sekreteri Ergün ATALAY bizleri yaln›z b›rakmad›.
Günümüzde art›k her fley, h›zla gelifliyor ve de¤ifliyor. Bu geliflmelere ve de¤iflimlere ayak uydurabilmek için sürekli olarak e¤itime
ihtiyaç vard›r.
Bu ihtiyaç, baflta devletin kurumlar› olmak üzere bir çok önemli iflçi ve iflveren kuruluflu taraf›ndan kabul edilmifl ve “Hayat Boyu
E¤itim ve ‹stihdam” ad›yla, uygulanmaya bafllam›flt›r.
‹fl kolumuz a¤›rl›kl› olarak büro
faaliyetlerini de kapsad›¤› için, büro çal›flanlar›ndan bir örnek ver-
mek istiyorum. Eskiden büroda çal›flacaklar için, daktilo bilmek, fotokopi, faks gibi baz› elektronik cihazlar› kullanabilmek, çok önemli
ve yeterli olabiliyordu.
Ama flimdi bilgisayar kullanmas›n› bilmek bile yetmiyor. Yabanc›
dil bilmek, bir çok program› fonksiyonel olarak kullanabilmek ve buna ba¤l› yeni geliflmeleri sürekli takip edebilecek bir performansa sahip olmak gerekiyor.
Günümüz flartlar›nda geliflmeyen ve e¤itime ihtiyaç göstermeye-
Tapu Kadastro Genel Müdürlü¤ü Personel Daire Baflkan› Ahmet TARINÇ,
Döner Sermaye Müdür Yard›mc›s› Hayrullah AKDEM‹R ve
Döner Sermaye fiefi Erdal SOYSAL seminerimizde akflam yeme¤inde
genel yönetim kurulumuz ve Tapu Kadastro çal›flan temsilcilerimizle birlikte oldular.
18
Seminere kat›lanlar ders esnas›nda
cek herhangi bir ifl olamaz. Onun
için e¤itimin her konuyu ve herkesi
kapsamas›, her türlü kurum ve kuruluflun e¤itime gerekli önemi vermesi gerekti¤ini görüyoruz.
Koop-‹fl Sendikas› Yöneticileri
olarak bizler, faaliyetlerimizi ve
bütçemizi planlarken, hem sendikal e¤itimlere, hem de meslekte
geliflmeyi ve üretim artt›rmay› sa¤lay›c› e¤itimlere gereken önemi
verdi¤imize inan›yoruz.
Temsilciler sendikalar›n temel
direkleridir. Seminerimizin ikinci
günkü program›nda hocam›z›n,
temsilcilerin önemini ve görevlerinin neler oldu¤unu konusunda, daha ayr›nt›l› bilgi verece¤ini umuyorum.
Ancak ben temsilcinin önemi-
nin, ad›ndan da anlafl›ld›¤›na dikkatinizi çekmek istiyorum. “Sendika iflyeri iflçi temsilcisi” ad›ndan da
anlafl›laca¤› üzere, temsilci yaln›z
sendikay› de¤il, hem sendikay›,
hem iflyerini, hem de, iflçiyi temsil
ediyor.
Onun için sendikan›n yapaca¤›
e¤itim faaliyetlerinden yararlanmaya, herkesten önce ve daha fazla
ihtiyaçlar› vard›r diye düflünüyoruz.
Yeni teflkilatland›¤›m›z ve ilk
Toplu ‹fl sözleflmelerini yapt›¤›m›z,
15 il özel idare müdürlü¤ü iflyeri ile
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü iflyeri temsilcileri olarak, bu düflünceyle öncelikle sizleri ça¤›rd›k
ve flu anda bir araday›z.
Ancak teflkilatlanmas›n› ta-
yaflam kendini gözden geçirmeli, sadece çal›flanlar› de¤il
iflsizleri de emeklileri de düflünerek sendikac›l›k yapmak zorunday›z.
Kamuoyu nezdinde itibar›n›
en üst noktaya tafl›yabilen,
dünyayla ve çevresiyle irtibat
kurabilen bir sendikac› tipine ihtiyac›m›z var. Önce biz kendimizi de¤ifltirece¤iz. Hesap verebilir hale gelece¤iz. De¤iflim
bu. Türkiye bunu yaflayacak.
‹flçi iflsiz kald›¤›nda veya
emekli oldu¤unda sendikayla
iliflkisini sürdürecek bir aidiyet
duygusunu uyand›racak imkanlar› ve hizmetleri sunacak
hale gelmek zorunday›z dedi.
8 A¤ustos günü 9 Eylül Üniversitesi ‹ktisadi ‹dari ‹limler Fakültesi, Çal›flma Ekonomisi ve
Endüstri ‹liflkileri Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Fevzi Demir 4857
say›l› ifl hukuku ve sosyal güvenlik hukuku konulu derslerini
verdi. Ayn› gün Tapu Kadastro
Genel Müdürlü¤ü ‹flyeri Temsil-
mamlad›¤›z halde, henüz sözleflme görüflmeleri devam eden, 9 il
özel idare müdürlü¤ü iflyerimizin
temsilcileri burada yoklar. ‹nflallah
bundan sonraki ilk seminerimizde
de, onlarla bir arada olaca¤›z.
Y›llar önce sendikan›n girdi¤i,
toplu sözleflme düzeninin yerleflmifl oldu¤u iflyerlerindeki sendikal
haklara, sendikalaflman›n yeni oldu¤u iflyerlerinin çal›flanlar› da sahip olmak isteyebilirler.
Sendikalarda, y›llar›n birikimiyle elde edilen bu haklar›, hemen ilk
sözleflmelerde elde etmeyi arzu
ederler. Ancak bu haklar›n elde
edildi¤i iflyerlerinde, 15 nci 20 nci
dönem Toplu ‹fl Sözleflmeleri imzalanm›flt›r.
Bu yanl›fl ve ça¤›m›za yak›fl-
cilerimizle yaklaflan Tapu Kadastro Genel Müdürlü¤ü toplu
ifl sözleflmesi üzerine detayl›
çal›flmalar yap›ld›.
9 A¤ustos 2005 Sal› günü
Kocaeli Üniversitesi, ‹ktisadi
‹dari ‹limler Fakültesi, Çal›flma
Ekonomosi ve Endüstriyel ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Görevlisi
Yard›mc› Doç.Dr. Say›m Yorgun, “De¤iflen Dünyada Sendikalar ve Türkiye’de Sendikal
Teflkilatlanman›n Güncel Sorunlar›” konulu derslerini verdi.
Oldukça baflar›l› ve çoflkulu
geçen seminerin sonunda
kat›l›mc›lar E¤itim Semineri
Baflar› Sertifikalar›n› Genel
Baflkan›m›z Eyüp Alemdar’›n
elinden ald›lar.
Akflam yeme¤inin konuklar›,
Türk-‹fl Genel Baflkan› Salih KILIÇ ve Türk-‹fl Genel Mali Sekreteri ve Demiryol-‹fl Genel
Baflkan› Ergün ATALAY, Tapu
Kadastro Genel Müdürlü¤ü
Personel Daire Baflkan› Ahmet
Tar›nç, Döner Sermaye Müdür
mayan anlay›fllara ra¤men, Sendikalaflma yavafl da olsa gerçekleflmekte ve y›llard›r iflverenin iki duda¤›n›n aras›ndan ç›kacak bir çift
söze ba¤l› olan haklar›m›z, ad›na
T‹S dedi¤imiz yaz›l› bir hukuk belgesiyle teminat alt›na al›nabilmektedir.
Toplu ‹fl Sözleflmesiyle keyfilik
ortadan kalkmakta, karfl›l›kl› olarak
uyulmas› zorunlu olan kurallar gelmektedir. Her hangi bir iflyerinde
sözleflme düzenine geçilebilmifl olmas›n› bile, bafllang›ç için önemli
bir geliflme olarak görebiliriz.
Gayet tabii ki yeni iflyerlerinde,
toplu sözleflme düzeninin oturmufl
oldu¤u di¤er ifl yerlerimizde oldu¤u
kadar uzun bir sürü geçmesi beklenemez. fiimdilik baz› sorunlar›-
Seminere kat›lanlar ders esnas›nda
19
m›z›n oldu¤unu kabul ediyorum.
Ancak bu ifl yerlerimizde de, en k›sa zamanda sonuç alaca¤›m›zdan
ve baflar›l› olaca¤›m›zdan endifleniz olmas›n.
Dereleri tersine ak›tmak mümkün olmad›¤›na göre, bundan sonraki geliflmeler aflama aflama sendikan›n lehine olacakt›r, çal›flanlar›n lehine geliflecektir.
Makul bir gerekçeleri olmad›¤›
halde sizi atlayarak, flubeye veya
genel merkeze baflvuranlar olursa
onlar›, uygun bir lisanla ikaz etmelisiniz.
Siz de konular›n›z› flubeye ve
genel merkeze gerek kalmadan
çözmeye çal›flmal›s›n›z. Ancak çözemedi¤iniz ve flubenin yard›m›na
ihtiyaç duydunuz sorunlar› flubeni-
ze ileteceksiniz. Onun d›fl›ndaki
konularda flubenizi bilgilendirmekle yetineceksiniz.
‹stisnalar d›fl›nda, bilgi alma ve
sorunlar›n çözümünde üye, temsilci, iflyeri idaresi, flube ve genel
merkez s›ralamas›, uyulmas›nda
fayda olan bir s›ralamad›r.
Özellikle yeni örgütlendi¤imiz
ve ilk sözleflmeleri yapt›¤›m›z iflyerlerinde, azda olsa bu kurala uymayanlar olabilmektedir. ‹kinci
günkü programda, hocam›z taraf›ndan bu ve benzer konularda daha ayr›nt›l› aç›klamalar yap›laca¤›n› umuyorum.
De¤erli Arkadafllar›m, Sayg›de¤er Konuklar,
Tek G›da-‹fl Sendikam›z›n Genel Sekreteri ve Türk-‹fl’imizin Ge-
Yard›mc›s› Hayrullah Akdemir
ve Döner Sermaye fiefi Erdal
Soysal kat›ld›lar.
Yo¤un program›na ra¤men
Koop-‹fl Sendikas› E¤itim Semineri’ni onurland›ran Türk-‹fl
Genel Baflkan› Salih KILIÇ
Yapt›¤› k›sa fakat özlü konuflmada AB sürecinin ivme kazand›¤› günümüzde geliflen yeni flartlara uyum göstermede
baflar› kaydeden Koop-‹fl Sendikas›’n› kutlayarak, Koop-‹fl
Sendikas›’n›n üstlendi¤i öncü
misyonu sürdürmesi temennilerini dile getirdi.
20
nel E¤itim Sekreterinin aç›l›fl›m›za
kat›lm›fl olmas›ndan ve biraz sonra
bir konuflma yaparak bizleri bilgilendirecek olmas›ndan, büyük bir
memnuniyet duydu¤umuzu belirtmek istiyorum.
Faaliyet dönemimiz içindeki
bütün seminerlerimizin aç›l›fllar›nda, Türk-‹fl’in yöneticilerinden biri,
mutlaka bulunmufllard›r. Ayr›ca
Türk-‹fl Genel Baflkan Say›n Salih
K›l›ç’da, bir seminerimizin devam›
esnas›nda aram›za kat›lm›fl ve
Türk-‹fl’in çal›flmalar› hakk›nda
bizleri bilgilendirmifllerdir.
Türk-‹fl Genel E¤itim Sekreteri,
Say›n Mustafa TÜRKEL’e ve
O’nun flahs›nda, Türk-‹fl Yönetim
Kurulu’nun tamam›na, Sendikam›z›n çal›flmalar›na verdikleri destek
dolay›s›yla peflinen teflekkürlerimi
sunmak istiyorum.
Çok istisna olsa da, Türk-‹fl’in
deste¤inin sendikam›zdan esirgedi¤i, hatta bazen tam tersini yapt›¤› zamanlar› bildi¤imiz için,Türk‹fl’in Sendikam›za verdi¤i bu deste¤i çok önemli say›yoruz.
Ayr›ca, Türkçemizde, “Marifet
iltifata tabidir” diye güzel bir söz
vard›r. Görevini iyi yapan kadrolar›n ve kurumlar›n desteklenmesi ve
teflvik edilmesi gerekti¤ine inan›yoruz.
Ayr›ca Türk-‹fl, Türkiye’nin en
büyük ve en önemli sivil toplum kurulufllar›ndan biridir. Sorunlar›m›z›n çözüme kavuflabilmesi ve etkili
olabilmenin yolunun, Türk-‹fl’e güç
ve destek verilmesinden geçti¤ine
inan›yorum.
Bu anlamda Türk-‹fl Yönetimine, hem teflekkür ediyoruz, hem
de huzurunuzda, Koop-‹fl Sendikas› olarak bize düflecek her türlü görevi ve sorumlulu¤u, Türk-‹fl bayra¤› alt›nda flerefle yerine getirmeye
haz›r oldu¤umuzu özellikle belirtmek istiyorum.
Sayg›de¤er Konuklar, De¤erli
kat›l›mc›lar,
Ülkemizde uygulanmakta olan
ekonomik politikalar› ve bu politikalar›n bir sonucu olan özellefltirmelerle ilgili bir görüflümü arz etmek ve Türk-‹fl’e bir öneride bulunarak, sözlerime son vermek istiyorum.
Baz› medya kurulufllar›n›n ve
iktidar sözcülerinin ileri sürdükleri-
Seminerimiz, Üyelerimizin Katk›lar›yla
Coflkulu ve Baflar›l› Geçti.
21
ne göre ülkemizde, enflasyon düflmekte, ekonomimiz büyümekte ve
h›zla iyiye do¤ru gitmektedir.
Rakamlara bakt›¤›m›zda gerçekten de ekonominin büyüdü¤ünü ve enflasyonun düfltü¤ünü biz
de görmekteyiz. Ancak enflasyondaki bu düflmenin talep yoklu¤undan kaynakland›¤›n› ileri süren görüflleri dikkate ald›¤›m›zda, sevinemedi¤imiz gibi, tam aksine, endiflelerimiz artmaktad›r.
Ekonominin iyiye gitti¤i iddialar›na ra¤men, devletin resmi rakamlar› iflsizli¤in bir türlü azalmad›¤›n›
gösteriyor. Ortada iflsizli¤i azaltacak ve topluma umut verecek ciddi
her hangi bir yat›r›m hamlesi yok.
Buna ra¤men, ülkemizin borç yükü
her geçen gün biraz daha at›yor.
Bir taraftan da, Say›n Baflkan›m›z›n Genel Sekreteri oldu¤u, Tek
G›da-‹fl Sendikam›z›n bütün hakl›
uyar› ve eylemlerini dikkate almayan hükümet, Tekel ve benzeri iflyerlerinde h›zla özellefltirmelere
devam ediyor.
Bu hakl› uyar› ve eylemler
özellefltirmeye muhatap bütün
sendikalar›m›z için geçerlidir. Zira,
Erdemir, Tüprafl, Pektim ve Telekom gibi, ülkemizin önemli milli,
stratejik ve karl› kurulufllar›, yerli
yabanc› demeden, ne pahas›na
olursa olsun özellefltirilmeye çal›fl›l›yor.
Daha önce yaflanan örnekten
bir türlü ders almayan hükümetimiz, çal›flanlar›n, sivil toplum kurulufllar›n›n, özetle halk›n sesine ku-
lak vermezken, IMF’ sözcülerinin
bir dedi¤i iki etmiyor.
Bu do¤rultuda yap›lan uygulamalar›n ma¤dur etti¤i ve edece¤i
insanlar›n verdi¤i, ‹fline, Ekme¤ine
ve ‹flyerine, hatta, Kentine ve Ülkesine sahip ç›kma mücadelesini,
kutsal bir hak mücadelesi olarak
gördü¤ümüzü aç›kça ifade etmek
istiyorum.
Biz Koop-‹fl Sendikas› olarak
bu meflru ve hakl› mücadeleyi verenlerle, sonuna kadar beraberiz
ve bütün gücümüzle destekliyoruz.
Bu duygu ve düflüncelerle
konuflmama son veriyor, çal›flmalar›m›z›n baflar›l› geçmesini
Cenab-› Allah’tan diliyor, hepinize
sayg›lar›m› ve sevgilerimi sunuyorum.
7-9 A¤ustos 2005 TAPU KADASTRO VE ‹L ÖZEL ‹DARE ‹fiYER‹
KOOP-‹fi SEND‹KASI
A.VAHAP GÜL ÇANKIRI, ABDULLAH TORUN ERMENEK/KARAMAN, ABDULVAS‹ ALAR MUfi,
ADNAN ZA⁄LI ‹ZM‹R, AL‹ RIZA ‹LHAN ELAZI⁄, AL‹ TAfiKIRMAZ K.MARAfi, AL‹ TAY
ADAPAZARI, AL‹ YEfi‹LÖZ TUNCEL‹, ALPAY AKSES ANKARA, BAHADIR DEL‹GÖZ ERZURUM,
BAK‹ SÖZDEN ERZ‹NCAN, BANU ÜNVER BALIKES‹R, BAYRAM GÖKHAN KAYA AYDIN,
BETÜL fiENER ANKARA, CAFER D‹NG‹L OSMAN‹YE, C‹HAN KIDIR MARD‹N, CUMA DEM‹R
K‹L‹S, DEDE ER‹fi AKSARAY, DEM‹R ARSLAN MER‹Ç KIRKLAREL‹, EM‹NE SEV‹M BOLU,
ERCAN CANG‹R ANKARA, FAT‹H YAZICI TOKAT, FATMA ÖNKAN YALOVA, FAZIL BAYAR
I⁄DIR, F‹GEN MENEKfiE NEVfiEH‹R, F‹KR‹ ÖKSÜZ TRABZON, F‹L‹Z ÖZEL ESK‹fiEH‹R,
GÜLfiEN MOLLAMEHMETO⁄LU R‹ZE, HASAN KURT E⁄R‹D‹R/ISPARTA, HASAN YAYLAGÜL
ANKARA, HAT‹CE ARITEM ANTALYA, HAT‹CE TAN ANKARA, HÜLYA KILINÇ ERZURUM,
‹BRAH‹M HAL‹L KALAY fiIRNAK, ‹HSAN KOÇAK VAN, ‹SMA‹L KOfiUCU HATAY, ‹SMA‹L
POLATER VAN, ‹SMA‹L YANGIN AMASYA, MEHMET ARSLAN SEN‹RKENT ISPARTA,
MEHMET ÇAKAL KASTAMONU, MEHMET ÇEL‹K BURDUR, MEHMET ÖNAL KIRIKKALE,
MEHMET fi‹MfiEK D‹YARBAKIR, MELAHAT MEL‹KE KAPLAN A⁄RI, MESUT TURGAY
GÜMÜfiHANE, MET‹N AKÇINAR ANKARA, M‹KA‹L fiEFLEK HAKKAR‹, MUH‹DD‹N KARAKUfi
KOOP-‹fi SEND‹KASI
SEND‹KA TEMS‹LC‹LER‹ ‹LE YAPILAN E⁄‹T‹M SEM‹NER‹ HATIRASI
KOOP-‹fi SEND‹KASI
fiANLIURFA, MURAT ÜNLÜ ANKARA, MUSTAFA fiARMAN KONYA, MÜM‹N GÜLMEZ
KÜTAHYA, NAZ‹FE fiENER ANKARA, NAZM‹YE DEM‹RKAPU AFYON, NECAT D‹REK BATMAN,
NECAT‹ ARTUÇ PAS‹NLER/ERZURUM, NESL‹HAN ÖZTÜRK YOZGAT, NEVZAT BAYRAKAL
S‹NOP, NUH YILDIRIM S‹VAS, NURAY ARFUNDALI BARTIN, OSMAN FAZLA ORDU, OSMAN
IfiIK SAMSUN, ÖMER fiAH‹N VEZ‹RKÖPRÜ/SAMSUN, ÖZCAN YILMAZ ARDAHAN, ÖZEN OKLU
DEN‹ZL‹, PINAR TAfiLI KAYSER‹, RAMAZAN DUYAR N‹⁄DE, SABR‹ BAYRAKTAR BURSA,
SAD‹ KORMAZ K.HAMAM/ANKARA, SEFER Ç‹ÇEK ÇORUM, SERAP fiAH‹N ADIYAMAN,
SERDAR ÇANKAYA ANKARA, SEV‹LAY HAZAR KIRfiEH‹R, SEV‹LAY TEK‹N ‹STANBUL,
SÜHEYLA VAROL DÜZCE, fiABAN TANRIVERD‹ ANKARA, fiENGÜL YILDIRIM D‹YARBAKIR,
TEKYETT‹N fiENGÜL TATVAN /B‹TL‹S, TUNCAY TÜRKER ANKARA, UFUK CURA ALAfiEH‹R
/MAN‹SA, ÜM‹T KOLÇEL‹K B‹TL‹S, VEDAT GÜVEND‹K ‹STANBUL,
VEYSEL DARICIO⁄LU G.ANTEP, YAfiAR RÜZGAR KARABÜK, YUSUF KOBRA MERS‹N,
YUSUF NUR‹ TÜRKO⁄LU KARAMAN,, YÜKSEL AYBER ‹ZM‹R, ZAFER GEY‹K ED‹RNE,
ZEYNEP ERDO⁄DU ARTV‹N, ZEYNEL AB‹D‹N DÜfiTÜ B‹NGÖL, ZUMRAL GÖÇMEZ MU⁄LA
KOOP-‹fi SEND‹KASI
ÜYELER‹M‹Z‹N ÇALIfiTI⁄I ‹fi YERLER‹N‹ TANIYALIM:
KOOP-‹fi SEND‹KASI
DEVLET METEOROLOJ‹
‹fiLER‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü
Adnan ÜNAL
Devlet Meteoroloji ‹flleri
Genel Müdürü
24
Meteoroloji,
atmosferde
meydana gelen hava olaylar›n›n oluflumunu, geliflimini ve
de¤iflimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylar›n›n canl›lar ve dünya aç›s›ndan do¤uraca¤› sonuçlar› araflt›ran bir
bilim dal›d›r.
Meteorolojik olaylar, insano¤lunun yaflam›n› ilk ça¤lardan itibaren etkilemifl, insanlar
günümüze kadar dünya atmosferinde olup biten olaylar›n nedenlerini zaman›n koflullar›na
göre inceleyip araflt›rm›fllard›r.
Bu amaçla da çeflitli gözlem ve
incelemeler yaparak hava
olaylar›n› önceden tahmin edebilme yollar›n› bulmaya çal›flm›fllar, bunlar›n olumlu etkilerinden faydalanma, olumsuz
etkilerinden de kurtulma ve korunma yollar›n› aram›fllard›r.
Bu nedenle ülkemizde meteorolojik hizmetlerin tek elden
ve düzenli bir flekilde yürütülmesi çal›flmalar› 1936 y›l› içinde ele al›nm›flt›r. Devletin bütün ifllerinin ça¤dafl ve modern
bir flekilde yürütülmesi, devletin harcayaca¤› para ve emeklerden en yüksek rand›man›
alabilmesi ifllerin içeri¤ine göre
hava ve iklime olan ilgilerinin
bilinmesine ve ifl üzerinde havan›n etkilerinin ve sonuçlar›n›n hesaba kat›lm›fl olmas›na
ba¤l›d›r.
Böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hava gözlem teflkilat›na olan ihtiyac› çok aç›k
zorunluluk haline gelmifltir.
Ülkemizde DM‹ Genel Müdürlü¤ü 10 fiubat 1937 tarihinde
T.B.M.M’de kabul edilen ve 19
fiubat 1937’de Ulu Önder Atatürk’ün imzalad›¤› 3127 say›l›
kanunla kurulmufltur.
Türkiye’de meteorolojik gözlemlerin, hava, deniz ve zirai
tahminlerin yap›lmas› ve fliddetli hava olaylar›n›n kamuya
duyurulmas›ndan sorumlu kurulufl, Devlet Meteoroloji ‹flleri
Genel Müdürlü¤ü’dür.
Devlet Meteoroloji ‹flleri Genel Müdürlü¤ü özellikle son y›llarda iklim de¤iflikli¤i, atmosferin korunmas›, çölleflme ve
ozon tabakas›n›n incelmesi gibi dünyan›n gündeminde
önemli yer tutan küresel de¤ifliklik konular›na, hem gözlem
ve izleme etkinlikleri hem de
ulusal ve uluslar aras› düzeydeki bilimsel çal›flmalar› ile et-
kin olarak katk›da bulunmaktad›r.
Ayr›ca meteorolojik bilgi talep eden bütün kullan›c›lara en
iyi hizmet verebilmek daha güvenilir bilgileri sürekli olarak
sa¤layabilmek, modern teknoloji ürünü sistemleri ülkemize
kazand›rabilmek ve genel tahmin tutarl›l›k oran›n› artt›rabilmek için sürekli teknolojik yat›r›m projeleri haz›rlayarak kendisini yenilemekte ve geliflen
teknolojiyi takip etmektedir.
Böylece Meteoroloji Genel
Müdürlü¤ü bilimsel araflt›rmalar, teknolojik yat›r›mlar ve baflar›l› çal›flmalar sayesinde %
85 lere ulaflan genel tahmin
do¤ruluk oran› ve % 90’n›n
üzerinde tutarl› meteorolojik
uyar›lar›yla son y›llarda kamuoyunun hakl› takdirini kazanm›fl seçkin kamu kurumlar›m›zdan biridir.
Türkiye sath›nda genifl meteorolojik gözlem flebekelerine
sahip bulunan Genel Müdürlük, yurt genelinde kurulmufl
de¤iflik tipte istasyonlar›nda
gözlemler yap›lmaktad›r. Bunlar klimatoloji, sinoptik, metar
ve yüksek atmosfer (radioson-
de) gözlemleri fleklinde tan›mlanmaktad›r. Ayr›ca uydu, radar, ozon ve Awos (otomatik
istasyon hava gözlem sistemi
bilgileri de kullan›lmakta olup
deniz suyu s›cakl›¤› da ölçülmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlü¤ü bilgi ça¤›n› yaflad›¤›m›z flu
günlerde meteorolojik bilgiye
eriflimi daha kolaylaflt›rmak
için Ankara’da FM- 92.4 frekans›ndan yay›na bafllayan
Meteorolojinin Sesi Radyosu
"Meteor FM" de¤iflik frekanslarda Adana, Afyon Antalya
Bolu Eskiflehir, Çanakkale, Erzurum, ‹zmir Kayseri Mersin
Samsun fianl›urfa Trabzon,
Zonguldak, Van gibi yurt genelinde yayg›n olarak halk›n hizmetine sunulmufltur. Ayr›ca
gelifltirdi¤i biliflim alt yap›s› edönüflüm projeleri ve üretti¤i
hizmetlerle Türkiye ve dünyada lider kurulufllar aras›ndad›r.
Genel Müdürlük, di¤er Avrupa ülkelerinden geri kalmamak
için TSE’nin ISO 9001 – 2000
Kalite Yönetim Sistemi’nin tüm
birimlerinde geçerli k›l›nabilmesi ve bu belgenin TSE’den
al›nabilmesi için gerekli teknik
çal›flmalar› da yapmaktad›r.
Meteorolojik hizmetler ulusal bir nitelik göstermenin yan›
s›ra teknoloji ve bilgi paylafl›m›
gibi uluslararas› yönü ile de
tüm insanl›¤› ilgilendirmektedir.
Bu nedenle dünya üzerinde
bulunan tüm ülkeler birbirleriyle iflbirli¤i içinde olmak zorundad›r. Meteoroloji Genel Müdürlü¤ü baz›lar›nda kurucu üye
olmak üzere Dünya Meteoroloji Teflkilat› (WMO) Avrupa
Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi (WCMWF) , Uluslararas›
Sivil Havac›l›k Teflkilat› (ICAO)
Avrupa Meteorolojik Uydular
‹flletmesi Teflkilat› (EUMETSAT) Ekonomik Meteorolojik
Uydular ‹iflletmesi Teflkilat›
(EUMETSAT) Ekonomik Meteorolojik Fayda Grubu (ECOMET) NATO gibi konusuyla ilgili pek çok uluslararas› kurulu-
flun üyesidir ve bu kurulufllarla
yak›n iflbirli¤i içindedir.
Dünyam›z›n hava olaylar›
ve iklime karfl› duyarl›l›¤›n›n
gün geçtikçe daha iyi anlafl›lmas›, meteoroloji bilimine olan
iliflkiyi ve beklentileri artt›rm›flt›r. Günümüzde pek çok faaliyet her türlü risk ihtimali göz
önünde bulundurularak yap›lmas›na ra¤men, neredeyse
bütün faaliyetlerimiz hava, iklim ve su flartlar›ndan etkilenmektedir. Bu durum hayat›m›z›n her alan›nda meteorolojiyle
iç içe olmam›z› gerektirir.
Bu ba¤lamda Meteoroloji
Genel Müdürlü¤ü; ulaflt›rma,
tar›m, enerji, çevre ve kentleflme, sa¤l›k, adalet, turizm, do¤al afetler, spor vb. sektörlere
verdi¤i hizmetlerle ulusal ekonomiye, uçuculuk amaçl› sivil
ve askeri havaalanlar›nda gerekli rasatlar› ve di¤er hizmetleri de yaparak silahl› kuvvetlere verdi¤i destekle yurt savunmas›na büyük faydalar sa¤lamaktad›r.
Devlet Meteoroloji ‹flleri Genel Müdürlü¤ü’nde bir grup çal›flan üyemiz toplu halde
25
ÜYELER‹M‹Z‹N ÇALIfiTI⁄I ‹fi YERLER‹N‹ TANIYALIM:
KOOP-‹fi SEND‹KASI
Karadeniz’in ‹ncisi:
Bart›n
Vali Ali GÜNGÖR
Bart›n Valisi
o¤uda Kastamonu, güneyde Karabük, bat›da
Zonguldak’a komflu olan Bart›n
M.Ö.14.yy’dan Gaska’lardan
beri Hitit, Roma, Hazar, Peçenek, Kuman Türkleri’nin M.S.
798’de Müslüman Araplar›n daha sonra Selçuklu’lar›n eline
geçti.
Emir Karatigin 1084 y›l›nda
yörede bir Türk Emirli¤i kurdu.
14. yüzy›lda bölge tamamen
Türk nüfusuyla doldu. 1460’ta
Fatih Sultan Mehmed’in Amasra’y› almas›yla bölgede yaflayan
halk›n üçte ikisi ‹stanbul’a göç
ettirildi.
Bart›n’›n halen Merkez,
Amasra, Ulus ve Kurucaflile olmak üzere 4 ilçesi, Ar›t, Kozca¤›z, Kumluca ve Abdipafla beldeleriyle birlikte 264 köyü vard›r.
Bart›n’›n ünlü ilçesi Amasra,
Karadeniz’in incisi olarak tan›n›r. Do¤a ve tarih miras›yla bir
yeryüzü cennetidir. 25 tane otel
ve pansiyonu vard›r. Ad›n› ‹ranl› Prenses AMASTR‹ST’ten
alan Amasra, zamanla birleflerek yar›mada oluflturmufl dört
D
26
Bart›n / Amasra’n›n
Yar›mada ve Koylar›
ada üzerinde kuruludur. Ankara’ya 278 km, Bart›n’a 17 km.
olan Amasra`n›n nüfusu yedi
bindir. Halk kömür madencili¤i,
çiftçilik ve turizmle geçinir. Yolu dar ve virajl›d›r.
Kurucaflile’de ahflap tekne ve
yat imalat› yap›l›r. Yollar› bozuk
oldu¤undan turizm geliflememifltir.
Kastamonu-Bart›n-Küre
Da¤lar›, milli park olarak kabul
edilmifltir. Sahil boyunca 600 m.
yüksekli¤e kadar olan alan›n karakteristik a¤açlar›; mefle, kay›n
ve gürgen’dir. Sahilden içeride
ve 1500 m. den yüksek kesimlerde; kay›n, kestane, köknar ve
çam türleri, sahil fleridinde de
ceviz, kestane ve çap› bir metreyi bulan f›nd›k a¤açlar› yayg›nd›r. Bart›n flehir merkezinde yenen flap flap köftenin gizeminde
derin ormanlar›n kekik kokusu
vard›r.
Küre Ormanlar› Milli Park›
olarak ilan edilen 37.000 ha. l›k
alan›n yaklafl›k % 45’ e yak›n bir
k›sm› Bart›n hudutlar› içerisinde,
di¤er kalan k›sm› da Kastamonu
hudutlar› içerisindedir. Ar›t beldesi milli park›n içindedir.
Vaflak, su samuru, karaca ve
geyik gibi türler ve 129 kufl türü
bu bölgede yaflar.
Alandaki kanyon, ma¤ara,
düden, flelale gibi oluflumlar ile
kar›fl›k yaprakl› ormanlar, eflsiz
bir manzara ortaya koyarlar.
Milli park›n yak›n çevresi
halk müzi¤i, giyim-kuflamdaki
özgünlük ve yerel mutfak, halk
kültürü de eski ve millidir. Bart›n’da sal› ve cuma günleri kurulan ve sat›c›lar›n›n kad›n üreticilerden olufltu¤u Galla Bazar› ünlüdür.
A¤aç oymac›l›¤› ( çekicilik ),
gemi yap›mc›l›¤›, tafl sac yap›m›,
yöre mutfa¤›, Roma dönemine
ait Kuflkayas› Yol An›t› ve çevresi, Amasra’daki antik kent,
BARTIN ‹L ÖZEL ‹DARES‹
KOOP-‹fi SEND‹KASI
Bedesten, lahitler, heykeller, sütunlar Amasra Kalesi , kentsel
sit alan› ilan edilen Bart›n ili ile
arkeolojik sit alan› ilan edilen
Amasra ilçesinde yap›lar, Ulus
Ulukaya fielalesi gibi do¤a an›tlar› görülmeye de¤erdir.
Bart›n Irma¤›; 500 tonluk gemilerle Karadeniz’den kente kadar ulafl›m yap›labilen düzenli
bir akarsudur. Bart›n’da 158 adet
gemi, 306 adet de ruhsatl› bal›kç› vard›r.
Türkiye ortalamas›n›n iki kat›ndan daha fazla ya¤›fl al›r. Bart›n ilinin nüfusu 2000 say›mlar›na göre 184.178’dir.
Bart›n’da Karaelmas Üniversitesi’ne ba¤l› Peyzaj Mimarl›¤›,
Orman Mühendisli¤i ve Orman
Endüstri Mühendisli¤i bölümleri
bulunmaktad›r.
Serac›l›k Bart›n tar›m› için
çok önemli bir potansiyel oluflturmaktad›r.
22 bin kovan olan bölgede ormangülü olmas› nedeniyle ac›m-
Bart›n / Amasra’da
Gece Manzaras›
s›, özel aromal› bal› çok k›ymetlidir. ‹l Özel ‹daresi ve S.Y.D.
Vak›flar› deste¤i ile süt inekçili¤i ve koyunculu¤un gelifltirilmesi için çal›flmaktad›r.
Bart›n, sanayileflmesini henüz
tamamlayamam›flt›r. Çimento
fabrikalar› özellefltirilmifltir. ‹flgücünün yar›s› Türkiye Tafl Kömürü ‹flletmeleri bünyesinde çal›flmaktad›r.
Sulanabilecek tar›m arazilerinin üçte biri sulanabilen Bart›n’da bitkisel ve hayvansal
ürün çeflitlili¤i vard›r. Bu¤day,
m›s›r, her çeflit yeflil sebze, çilek,
f›nd›k, kestane, et, yumurta, süt
ürünleri konserve ve tekstil
ürünleri ünlüdür.
Yörede genifl kömür, mermer
ve maden yataklar› vard›r. Kireç,
tu¤la, atefl tu¤lalar› dünyaya sat›l›r.
Karayolu, Bolu, Yeniça¤a ve
Gerede’den ayr›l›r. Düzenli gemi seferleri yoktur, demir ve havayolu 38 km uzakl›ktaki Saltukova’dad›r.
Bart›n ‹l Özel ‹daresinde çal›flan üyelerimizden bir grup iflyeri temsilcimiz Y›lmaz Sünül ile birlikte
27
Genel Baflkan›m›z
Eyüp ALEMDAR
Avrasya TV’de
‘Sendikam’ adl›
canl› yay›n program›na
konuk oldu
Program sunucu Recai Baflkan ve Koop-‹fl Genel Baflkan› Eyüp Alemdar,
ART Televizyonunda canl› yay›n esnas›nda
28
Sendikam›z Genel Baflkan›
Eyüp Alemdar, Avrasya Radyo
Televizyonu ART’nin Sendikam
adl› Program›n›n konu¤u oldu ve
program sunucusu Recai Baflkan’›n sorular›n› cevaplad›.
ART:
Koop-‹fl Sendikas›’n›n örgütlü
oldu¤u iflyerleri ve faaliyet gösterdi¤iniz iflkolu konusunda bizleri
bilgilendirebilir misiniz?
G e n e l B a fl k a n E yü p A le m da r:
Öncelikle Avrasya Radyo ve
Televizyonu, ART’nin kuruluflunu
gerçeklefltirenlere, eme¤i geçen
herkese, ART çal›flanlar›na, bizi
izleyen de¤erli seyircilerimize Koop-‹fl Sendikas› ad›na teflekkür
ederim.
Genel Baflkan› oldu¤um Koop‹fl Sendikas›, k›saca Ticaret, Büro
E¤itim ve Güzel Sanatlar ‹flkolu
olarak adland›r›lan ve ‹flkollar›
Yönetmeli¤i’nin 17 nci s›ras›nda
kay›tl› iflkolunda faaliyet gösteren Türk-‹fl’e ba¤l› bir iflçi sendikas›d›r.
Kuruluflundan bu yana 40 y›l›
aflk›n bir süre geçmifltir. Ülkemizin en ücra köflelerine kadar yay›lm›fl bulunan, ülkemizin ve tar›m
sektörünün en büyük kooperatif
kuruluflu olan Tar›m Kredi Kooperatifleri, sendikam›z›n ad›n› ald›¤›
ve ilk örgütlendi¤i ifl yerleridir.
Yine Tarifl, Panko Birlik, Çukobirlik, Kay›s› Birlik, Karadeniz
Birlik ve Trakya Birlik gibi, kooperatif ve birliklerin büyük bir
k›sm›nda da baflkan› bulundu¤um
Koop-‹fl Sendikas› örgütlü bulunmaktad›r.
ART:
Sendikan›z›n ilk örgütlendi¤i
yerlerin Tar›m Kredi Kooperatifleri olmas›, tar›m sektörüne hitap
eden bir sendika olarak alg›lanmas›na neden olmufltur diyebilir miyiz?
Ge n e l B a fl k a n E yü p A le m da r :
Evet, bafllang›ç için bu tespitiniz do¤ru. Ancak daha sonra yasalarda meydana gelen de¤ifliklikler
nedeniyle sendikalar yeniden yap›lanmak zorunda kalm›fllar ve ifl
kolundaki bir çok sendika genel
kurullar›nda karar alarak Koop-‹fl
Sendikas›’na kat›lm›fllard›r.
Genel Merkezi ‹zmir’de bulunan ba¤›ms›z Hür Büro-‹fl Sendikas› ile Genel Merkezi Ankara’da
bulunan Ba¤›ms›z Büro-Sen ve
ba¤›ms›z Ofis ‹fl Sendikalar›, kat›l›m karar› alan sendikalardan baz›lar›d›r.
Esasen biz, 1980 sonras›nda
yürürlü¤e girmifl olan yasalar›n
aram›fl oldu¤u, iflkolunda yüzde
on baraj›n› aflm›fl bir sendika olmam›za ra¤men, iflkolundaki baz›
sendikalar›n kat›l›m›n› kabul etmemizin sebebi, birleflmeden ve
güçlü sendikac›l›ktan yana olmam›zdand›r.
ART:
Say›n baflkan, tar›m sektörünün
ve çiftçilerimizin çok ciddi sorunlarla karfl› karfl›ya oldu¤unu görüyoruz. Bu konuda neler söylemek
istersiniz.
Ge n e l B a fl k a n E yü p A le m da r :
Ülkemizde tar›mla u¤raflan
çiftçi ve köylüler, bunlar›n oluflturduklar› kooperatifler ve koope-
ratif birlikleriyle ilgili politikalar,
1999 y›l›ndan beri IMF’nin ve
Dünya Bankas›’n›n telkinleri do¤rultusunda oluflturulmaktad›r.
IMF’nin ve ülke flartlar›n› bilmeyen d›fl çevrelerin dayatmas›yla
uygulanan bu politikalar, tar›m
sektörü ve çiftçilerin sorunlar›n›
giderek daha da artt›rm›fl bulunmaktad›r.
Toplam nüfusun yüzde k›rk›na
yak›n›n›n u¤raflt›¤› tar›m sektörünün sorunlu oldu¤u bir ülkede, ifllerin iyiye gitti¤i ve problemlerin
çözüldü¤ü söylenemez.
Baz› yöneticiler ve iktidar
mensuplar›, çiftçi ve tar›mla ilgili
uygulamalar›n iyiye gitti¤ini söyleseler de, bu kesimde çok ciddi
sorunlar oldu¤u net bir flekilde
görülmektedir.
Nitekim çal›flanlar› sendikam›z
üyesi olan Türkiye Tar›m Kredi
Kooperatifleri Merkez Birli¤i’nin,
kredi kulland›rd›¤› ortak çitçilerin
borçlar›n› ilgilendiren 4876 Say›l›
Borçlar›n Yeniden Yap›land›r›lmas› Hakk›nda Kanun, en eski ve
en köklü çiftçi kuruluflu olan Merkez Birli¤i’ni ve ba¤l› kooperatifleri zor durumda b›rakm›flt›r.
Yasa ç›kmadan önce Koop-‹fl
Sendikas› olarak hem hükümetin
ilgili bakanl›klar›na, hem de tek
tek parlamenterlere mektuplar yazarak uyar› görevimizi yapt›k.
Sendikam›z›n yay›nlar›nda bu konuyu dikkat çektik. Ama ne yaz›k
ki kanunun meclisteki görüflmeleri
esnas›nda önerimizi destekleyen
baz› konuflmalar d›fl›nda sonuç
alamad›k.
Bu yasayla Birli¤in öz kaynaklar› çok büyük ölçüde azalt›lm›flt›r. Borçlar›n›n aff›yla ilgili olarak, Ziraat Bankas›’na hazineden
kaynak aktar›lm›fl, ama Türkiye
Tar›m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli¤i’ne hazineden herhangi
bir kaynak aktar›lmam›flt›r. Böylece Tar›m Krediler zay›flat›lm›fl,
dolay›s›yla çiftçi güçsüz hale getirilmifltir.
Çal›flanlar› Sendikam›z üyesi
olan Tarifl, Çukobirlik, Trakya
Birlik, Kay›s› Birlik, Karadeniz
Birlik’de, demokratik birer tar›m
kurulufludur.
Bu birlikler ve ayn› statüdeki
baflka birlikler, 4572 say›l› Tar›m
Sat›fl Kooperatif ve Birlikleri
Hakk›nda Kanun hükümleri çerçevesinde ekonomik bak›mdan rahatlat›lm›fl, dolay›s›yla mensubu
olan çiftçilerimiz desteklemifltir.
Tar›m Kredi Kooperatifleri’nin, 4876 Say›l› yasa uygulamas›ndan kaynaklanan zararlar›n›n, Tar›m Sat›fl Kooperatif ve
Birlikleri ile ilgili 4572 Say›l› Yasa uygulamas›na benzer bir uygulamayla karfl›lanmas› gerekti¤ini
özellikle belirtmek istiyorum.
Yap›lan baz› uygulamalar gösteriyor ki hükümetler bazen,
IMF’ye ve Dünya Bankas›’na ra¤men do¤ru politikalar uygulayabiliyorlar.
Bazen de yapt›klar› yanl›fl uygulamalar›, “Uygulanmas›na söz
verdi¤imiz IMF programlar›na
ayk›r› düflüyor.” sözleriyle mazur
göstermeye çal›fl›yorlar.
‹fl bafl›nda bulunan iktidar
mensuplar›, her konuda Avrupa
Birli¤i ülkelerini örnek ald›klar›n›
söylemektedirler.
Tar›ma, tar›m kurulufllar›na,
çiftçiye, köylüye ve tar›m kurulufllar› çal›flanlar›na yönelik olarak yap›lacak uygulamalarda, ilgili ve yetkililere, Avrupa Birli¤i ülkelerindeki uygulamalar› örnek
almalar›n› öneriyorum.
ART:
‹flkolunuzun e¤itim ve güzel
sanatlarla birlikte, baz› kamu kurum ve kurulufllar›n› büro çal›flanlar› dolay›s›yla sivil toplum örgütlerini de kapsad›¤› görüyoruz.
Bu konularda neler söylemek istersiniz.
Genel Baflkan Alemdar :
‹fl kolumuza giren önemli kesimlerden biri de e¤itim kurumlar›d›r. Koop-‹fl Sendikas› baflta
Milli E¤itim Bakanl›¤› ve üniversitelerimiz olmak üzere, e¤itim
kurumlar›m›z›n da önemli bir k›sm›nda örgütlenmifl bulunmaktad›r.
Ancak burada özellikle belirtmek isterim. Özel Üniversite olarak adland›rabilece¤imiz Vak›f
Üniversiteleri’nin hiç birinde sendikalaflma yoktur. Üniversitelerin
d›fl›ndaki özel e¤itim kurumlar›n›n da hiç birinde sendikal anlamda her hangi bir örgütlenme yoktur.
Temel insan hak ve özgürlüklerinden olan Örgütlenme Özgürlü¤ü, demokratik toplum ve kat›l›mc› demokrasi konusunda topluma öncülük görevi yapmas› gereken, özel e¤itim kurumlar›na ve
üniversitelere örnek olmas› gereken devlet üniversitelerimizin
önemli bir bölümünde de, sendika
ve dolay›s›yla toplu ifl olmad›¤›n›
üzülerek söylemek istiyorum.
Örgütlenmenin olmad›¤› bu
e¤itim kurumlar› ve üniversitelerdeki durumu, hiç kimse buralarda
çal›flan iflçilerin sendikalara üye
olmak istemedikleri fleklinde izah
edemez.
Biz biliyoruz ki buralarda çal›flanlar da sendikal› olmak istiyorlar, hak ve sorumluluklar›n›n kendilerini temsil eden örgütleriyle,
bu kurumlar› yöneten yöneticiler
aras›nda yap›lacak müzakerelerin
ve yasal süreçlerin iflletilmesiyle
belirlenmesini istiyorlar.
ART:
Say›n baflkan ifl kolunuza giren di¤er sektörler ve örgütlü oldu¤unuz iflyerleri ile ilgili bilgilerle birlikte, bir türlü önlenemeyen kay›t d›fl› ekonomi ve iflsizlikle ilgili görüfllerinizi de almak
isteriz.
Genel Baflkan Eyüp Alemdar:
Toptan ve perakende ticaretin
yap›ld›¤› iflyerleri de, ifl kolumuza giren önemli iflyerlerinin bafl›nda gelmektedir. Büyük ma¤aza
ve marketlerin de bulundu¤u bu
sektör, di¤er sektörlerin bir ço¤unda oldu¤u gibi sendikas›zl›¤›n
yayg›n oldu¤u bir aland›r.
Biz Koop-‹fl Sendikas› olarak
bu sektörde faaliyet gösteren ve
çal›flanlar› örgütlü olmayan firmalara buradan bir ça¤r›da buluyoruz. ‹flyerinizdeki eme¤in örgütlü olmas›na karfl› ç›kmaktan
vazgeçin ve çal›flanlar›n›z›n sendikal› ve toplu ifl sözleflmeli olmalar›n›n yolunu aç›n.
Bu ça¤r›m›za uyacak ve çal›flanlar›n›n örgütlü olmas›n›n önünü açacak ciddi iflletmeler, kay›t
d›fl› ekonomi ve kay›t d›fl› istihdamla herhangi bir ilgilerinin olmad›¤›n› kan›tlam›fl olacaklard›r.
Her faaliyeti kay›t alt›nda
olan, fleffaf iflletmeler, çal›flanlar›n›n sendikal› olmas›ndan korkmaz. Aksini yapanlar›n kay›t d›fl›
faaliyetleri olmad›¤›n› söylemeleri inand›r›c› olmaz.
Kay›t d›fl› ekonomi ise, geliflmenin ve gelir da¤›l›m›ndaki adaleti sa¤lanman›n önündeki en büyük engeldir. Kay›t d›fl›, Maliye
için vergi kaçakç›l›¤›, dolay›s›yla
gelir kayb› demektir. Sosyal güvenlik kurulufllar› için prim kayb›
demektir.
Kay›t d›fl›l›¤›n oldu¤u yerde
kanun hakimiyetinden ve hukuk
devletinden söz etmek mümkün
de¤ildir.
Kay›t d›fl› ile ciddi olarak mücadele etmeyi düflünen bir iktidar
öncelikle sendikalaflmay› teflvik
eder, bununla ilgili yasal düzenlemeleri yapar.
Evet nerede sendikas›zlafla
varsa, sendikadan kaç›fl varsa orada çok büyük bir ihtimalle kay›t
d›fl›l›k vard›r diyorum. Bir baflka
ifadeyle ve tekrar sendikan›n oldu¤u yerlerde kay›t d›fl›l›k ihtimali yok denecek kadar azd›r, diyorum.
Bu anlamda hükümetler, gerçekten kay›t d›fl› ile mücadele etmek istiyorlarsa, örgütlenmenin
önündeki her türlü engeli kald›rmal›d›rlar. Kay›t d›fl› istihdam da,
kay›t d›fl› ekonominin bir parças›d›r. Örgütlenmenin oldu¤u bir
yerde en az›ndan kay›t d›fl› istihdam imkan› ortadan kalkacakt›r.
Bu da kay›t d›fl› ekonomi ile mücadelede
küçümsenemeyecek
önemli bir aflamad›r.
29
KONYA PANKOB‹RL‹K ALTIN YILINI YAfiADI
Konya Pankobirlik Kooperatif Müdürü
Sefa ÇA⁄LAYAN’dan;
KOOPERAT‹FÇ‹L‹⁄‹N SIRLARI!
de onu kooperatifimizle ilgili oldu¤unu tespit ettik, yüzde doksan›
kooperatife üye oldu¤unu bile bilmiyordu. Bundan hareketle yola
ç›kt›k hep.
Bir kooperatifte baflar› için faal
ortak say›s›n› üç dört kat›na ç›kartmak gerekiyor.
30
TÜRK KOOP-‹fi DERG‹S‹:
Üretimden gelen gücü ortaya ç›karan, birincili¤i sa¤layarak en
çok ciro yapan kooperatif unvan›n› Konya Pankobirlik’e getiren baflar›y› rakamlarla ifade eder misiniz?
Koop-‹fl Dergisi, Türkiye birincisi Konya Pankobirlik Kooperatifi’ni ziyaret ederek kooperatif müdürü Sefa ÇA⁄LAYAN ile sizler
için görüfltü.
TÜRK KOOP-‹fi DERG‹S‹:
Say›n Sefa Ça¤layan geldik ve
gördük ki Konya’da art›k yaln›zca
“Köylü milletin efendisi” de¤il!
Köylü ayn› zamanda dünyan›n
en modern ve fabrikalar›n›n en
ahenkli çal›flan en güçlü kooperatiflerinin de efendisidir. Baflar›ya
giden yolda ilk yapt›¤›n›z neydi?
SEFA ÇA⁄LAYAN: ‹lk hedefimiz, çiftçilere ve ortaklar›m›za
Pankobirlik Kooperatifleri’nin kendi mallar› oldu¤unu hissettirmek
oldu. Befl alt› y›l öncesine kadar
çiftçilerimiz kooperatifi ve fabrikay› kendi mal› olarak bilmiyordu. Bu
Türkiye’deki bütün kooperatiflerin
s›k›nt›s›yd›. Ortaklar›n ancak yüz-
SEFA ÇA⁄LAYAN: Pankobirlik’in Konya’da 50-60 bin ton olan
gübre sat›fllar› 2004 y›l›nda 1 milyon tonu aflm›fl durumda. 2004
faaliyet y›l›n› 30. 5 trilyon ciroyla
kapatt›k. 6. 250 Trilyon TL net dönem kâr›, 3.250 Trilyon faaliyet
kâr› olufltu. Bu ciroyla da Pankobirlik’in en yüksek ciro yapan kooperatifi ünvan›n› alm›fl olduk
2004 y›l› itibar›yla.
bilgi üretme yayma ve deneme
çal›flmalar›.
Hizmetlerimiz sadece ciro anlam›nda de¤il satm›fl oldu¤umuz
malzemelerin teknik özelliklerini
ve kullan›m bilgilerini çiftçilere aktarmak için bünyemizdeki 15 ziraat
mühendisi arac›l›¤› ile seminerler
vererek tar›mla ilgili çiftçilerin ihtiyaç duydu¤u tüm bilgileri ihtiyaç
sahiplerine aktar›yoruz. Onlar vas›tas›yla tüm bilgileri toplam 49
çal›flanla hizmet üretiyor. 15 ayr› ilçede ortaklar›m›za hizmet götürüyoruz. Bu mevcut 15 flube ihtiyac›
rahatl›kla görüyor.
TÜRK KOOP-‹fi DERG‹S‹:
Yeni ara ürün çal›flmalar› hakk›nda bilgi verir misiniz? Konya Pancar Kooperatifi’nin Konya’ya kazand›rd›klar› nelerdir?
TÜRK KOOP-‹fi DERG‹S‹:
Konya Pankobirlik olarak hayran
b›rakan bu rakamlara ve Türkiye’de bütün benzer kooperatifler
için umut veren bu baflar›ya ulaflman›z›n s›rlar› neler?
SEFA ÇA⁄LAYAN: Çiftçimiz
dört y›lda bir pancar ekti¤i için çiftçimizin pancar ekmedi¤i ara zamanlarda geleneksel ürün bu¤day
d›fl›nda ne ekebilir? Konya fieker
Fabrikas› ile ortak olarak bu konuda çal›flmalar yap›yoruz. ‹spir kanola, aspir, ayçiçe¤i, lavanta gibi
ürünler yerleflti¤i zaman çiftçilerimiz daha çok kazanacak, Konya
Türkiye’nin tar›m borsas› olacak
gibi.
SEFA ÇA⁄LAYAN:
Hizmetler üç ana grupta toplan›yor. Tüm tar›m girdilerinin sa¤lanmas›, yeni teknolojilerle çiftçinin tan›t›lmas›, Yeni ürünlerle ilgili
TÜRK KOOP-‹fi DERG‹S‹:
Hayvan krefli projesi ya da inek
bak›m yuvas›, gerçeklefltirme
aflamas›nda. Bu konuyu biraz anlat›r m›s›n›z?
SEFA ÇA⁄LAYAN: Hayvanc›l›kta da çok büyük at›l›m var. Konya’da Çumra’da kooperatifimizin
ifltirak› olan Çumpafl Anonim fiti.
bünyesinde kurulmakta olan hayvan kreflinde çiftçilerin ineklerine
bak›lacak. ‹lk olarak çiftçilerden
240 bafl sa¤mal inek alaca¤›z.
AB’ye girerken uyum kriterlerinden biri de tek tek kap› kap› gezerek süt toplanmamal›. Biz de ona
flimdiden uyum sa¤lamak için
hayvan krefli projesini faaliyete
geçirdik. ‹halesini verdik. fiu anda
yap›m aflamas›nda.
Süt belirli merkezlerde sa¤›larak bozulmas›na meydan verilmeden, hayvan›n memesinden
havayla, ›s›yla temas ettirmeden,
içinde zararl› organizmalar oluflturmadan dosdo¤ru ifllenece¤i
süt fabrikas›na hijyenik borularla
aktar›lacak.
Normal zamanda çiftçilerimiz
sütü 300-350 bin TL den satar-
ken biz bu yöntemle sütün litresine 500 TL ödeyece¤iz. Sütün
nakliyesinden, gübreden, kendi
yemimizi kullanaca¤›m›z için, k›sacas› birleflik üretimin gücünden
kâr edece¤iz. Dileriz bu çal›flma
bölgede on binlerce çitçi ailesine
katk› sa¤layarak genifller.
TÜRK KOOP-‹fi DERG‹S‹:
Ya¤murlama ve salma sulama
toprak kayb›na sebep oluyor ve
bu eski yöntemlere vahfli sulama
deniyor. Damla damla sulama için
borular kooperatiflerde bulunuyor.
SEFA ÇA⁄LAYAN: Çiftçilerimizi ya¤murlama ve salma sulamadan damlama ile sulamaya
kolayca ve toptan geçirmek için
sistemi ucuzlatmam›z gerekiyor.
Damlama boru maliyetini düflürmek için fabrikay› kendimiz kuruyoruz. Bu amaçla da yapanc› flir-
ketlerle görüflüyoruz. Damla su
borusunu kendimiz üretece¤iz.
TÜRK KOOP-‹fi DERG‹S‹:
Zengin ülkeler çiftçilerini zengin
etmek için büyük destekler yap›yorlar. Mesela komflumuz Yunanistan Avrupa Birli¤i’nden ald›¤›
yard›mla çiftçisine pamu¤un fiyat›
kadar yani yüzde yüze yak›n destek veriyor. ABD her çiftçi ailesine
15-20 bin dolar destek veriyor.
ABD çiftçisi mazotu bizim çiftçimizden üç misli daha ucuza kullan›yor. Bütün bu nedenlerle çiftçimizin durumu son y›llarda pek iç
aç›c› de¤il. Fakat Konya ve çevresinde muazzam bir kalk›nma var.
Bunun nedeni Recep Konuk yönetimindeki Pankobirlik, Konya
fieker Fabrikas› ve yeni aç›lan,
aç›ld›¤› 2004 y›l›nda bir milyon
tona yak›n pancar iflleyen Çumra
fieker Fabrikas› diyebilir miyiz?
SEFA ÇA⁄LAYAN: Bölgenin
ve dünyan›n en modern ve en büyük fleker fabrikas› Çumra fieker’in Konya’daki bütün ifl kollar›na mutlak surette faydas› oldu. ‹stihdam›, üretimi, ifli ve bölge refah›n› artt›rd›.
TÜRK KOOP-‹fi DERG‹S‹: Biz
de Recep Konuk yönetimindeki
Pancar Kooperatifleri’nin ve fleker
fabrikalar›n›n en zorlu dönemde
nas›l örnek baflar›lar sergiledi¤ini
biz de dergimizde zaman yay›nlad›k ve yay›nlar›m›z› sürdürece¤iz.
Sizin flahs›n›zda Koop-‹fl üyesi
çal›flanlar›n›z baflta olmak üzere
bütün fleker camias›na sayg›lar›m›z› selamlar›m›z› iletir, baflar›lar›n›z›n daim olmas›n› dileriz.
Konya Pankobirlik’teki üyelerimiz toplu halde
SEFA ÇA⁄LAYAN: Ben de
derginiz arac›¤› ile tüm kooperatifçilerimize ve çiftçilerimize selam
ve sayg›lar›m› sunar›m.
31
ÜYELER‹M‹Z‹N ÇALIfiTI⁄I ‹fi YERLER‹N‹ TANIYALIM:
KOOP-‹fi SEND‹KASI
M.E.B. E¤itim Teknolojileri
Genel Müdürlü¤ü
Doç. Dr. Nizami AKTÜRK
E¤itim Teknolojileri Genel Müdürü
32
Cumhuriyetin kuruluflu ile
birlikte e¤itim anlay›fl›nda yaflanan köklü de¤ifliklikler ça¤dafl
e¤itim için gerekli araçlar›n sa¤lanmas›n› da zorunlu k›lm›flt›r.
1930’lu y›llarda daha nitelikli bir
e¤itim için yurt d›fl›ndan haritalar, tepegözler, deney araçlar›
getirilir.
Milli E¤itim Bakanl›¤› 1950’li
y›llarda yeni bir karar al›r; bundan böyle e¤itim araçlar›n›n
üretimi yurt içinde yap›lacakt›r.
Buna paralel olarak 1951 y›l›nda
Ö¤retici Filmler Merkezi ÖFM
1952 y›l›nda ilk ve orta ö¤retim
düzeyindeki ö¤rencilere test sorular› haz›rlamak için “TEST
BÜROSU” kurulmufltur.
ÖFM’de 1960 y›l›nda film fleridi yap›m›na bafllan›r. 1962’de
bu merkezde filmlerin seslendirilmesine geçilir. Ard›ndan Radyo ile E¤itim Ünitesi kurulur ve
ÖFM’nin ad› “Film Radyo Grafik
Merkezi” ne dönüfltürülür.
Bilgisayar teknolojisi böylece
1952 y›l›nda Test Bürosu ad› alt›nda kurulan ve uzun y›llar s›nav hizmetleri yürütürken kurumun yeni ad› 1982 y›l›nda “Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤›” olmufltur.
1992 y›l›na gelindi¤inde Film
Radyo ve Televizyonla E¤itim
Merkezi’ne Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› baflkanl›k statüsü
verilir. Baflkanl›¤a ba¤l› olarak
örgün e¤itim d›fl›nda kalan yurttafllar›m›z›n uzaktan e¤itim
yöntemi ile lise e¤itimi görmelerini hedefleyen “Aç›k Ö¤retim
Lisesi” kurulur. 1992 y›l›nda Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›¤› “Bilgisayar Hizmetleri ve E¤itim Genel Müdürlü¤ü” ne dönüfltürülür. Birinci ve ‹kinci Uluslar aras› Uzaktan E¤itim Sempozyumlar›nda sunulan bildiriler kitaplaflt›r›larak ve CD Rom ortam›na aktar›larak bu alandaki yaz›ma önemli bir katk› sa¤lan›r.
1998 y›l›na gelindi¤inde farkl› kollardan geliflerek büyüyen
Film Radyo ve Televizyonla
E¤itim Baflkanl›¤› (FRTEB) ile
Bilgisayar Hizmetleri ve E¤itimi
Genel Müdürlü¤ü tek bir kurumun çat›s› alt›nda birlefltirilir.
Kurum “E¤itim Teknolojileri
Genel Müdürlü¤ü” ad›n› al›r. K›sa ad›yla E¤iTek do¤mufltur.
E¤iTek ülkemizin yetkin bir
e¤itim teknolojisi merkezi durumuna gelmesini hedeflemektedir. E¤itimde kullan›lmak üzere
her çeflit görsel, iflitsel, bilgisayar tabanl› dijital e¤itim arac›n›n
gelifltirilmesi, üretilmesi çal›flmalar›n› sürdürmektedir.
E¤itim ve ö¤retimin teknolojik geliflmelerle desteklenmesi,
yayg›nlaflmas›, niteli¤inin yükseltilmesi, Aç›k Ö¤retim ile örgün ö¤retim aras›nda ifllevsel
ba¤lant› kurulmas› için gereken
araflt›rma, plânlama, uygulama
de¤erlendirme
çal›flmalar›.
Merkezi sistemle yürütülen resmi yerlefltirme ve bitirme s›navlar› Bakanl›¤›n merkez ve taflra
örgüt birimlerini bilgi ifllem etkinliklerine iliflkin görev hizmet-
lerini yürütmek de E¤iTek’in
görevleri aras›ndad›r.
Radyo programlar›, ses kasetleri, TV programlar›, teleteks
yay›nlar›, Video paket programlar›, slaytlar, foto¤raflar, albümler, bas›l› materyaller, CD rom,
web sayfas› yay›mlar› ve üretimleri sürdürülmektedir.
2000’li y›llar bilgisayar›n ve
bilgisayar temelli e¤itim ürünlerinin gündelik yaflamda yayg›nlaflmas›n› ve bu araçlar›n kullan›m›n›n okulda ö¤retilmesini
gündeme getirmifltir. E¤iTek bu
gereksinime yönelik olarak e¤itimcilere e¤itimde bilgi teknolojilerinin kullan›m›na iliflkin seminer ve kurslar düzenlemekte,
bilgisayar donan›m ve yaz›l›mlar›n› ö¤retmek üzere formatör
ö¤retmenlerin yetifltirilmesi çal›flmalar›n› da sürdürmektedir.
Ülkemiz okullar›n›n bilgisayar donan›m›na sahip ama müfredata uygun yaz›l›mdan yoksun birer teknoloji y›¤›na¤› durumuna düflmemeleri için ders
yaz›l›mlar› gelifltirilmifl, sat›n
al›nm›fl ve okullara ulaflt›r›lm›flt›r.
Milli E¤itimi Gelifltirme Projesi kapsam›nda bir çok okulda
bilgisayar destekli e¤itim çal›flmalar› yo¤un biçimde yürütülmüfltür. Müfredat Laboratuar
Okullar› ve Bilgisayar Deneme
Okullar› kapsam›nda ise “Bilgi
Teknolojisi S›n›flar›” kurulmakta
ve ülke genelinde yay›lmaktad›r.
E¤iTek, MEB’›n web sayfalar›n› haz›rlamaktad›r. Bu web
sitesi üzerinde MEB ile ilgili her
türlü bilgiye eriflilmekte, AÖL,
A‹O ve di¤er merkezi s›navlar›n
sonuçlar› ve ö¤retmen atamalar› ö¤renilmekte, elektronik
posta gibi internet hizmetlerinden yararlan›labilmektedir.
E¤iTek’in vizyonu, e¤itim
sistemini; ileri teknolojilerle
kaynaflt›rmak, yeniliklerle desteklemek, ölçüp de¤erlendirerek sürekli gelifltirmek, yarat›c›
çözümler gelifltirmeyi özendirmektir.
E¤iTek’in misyonu, ö¤retmenlerin ileri teknolojileri yetkinlikle kullanmalar›n› sa¤lamak, ö¤renenlerin diledikleri
yer ve zamanda teknolojiden
yararlanmalar›n› sa¤lamak
Etkin uygulamalara ortam
haz›rlamak, e¤itim ve ö¤retimi
teknoloji ile bütünlefltirmek,
E¤itim sistemine uzmanl›k
hizmetleri sunmakt›r.
E¤iTek’in temel de¤erleri;
bilginin ve baflar›n›n paylafl›lmas› yaklafl›m› ile geliflmenin
sürekli ve sistemli olaca¤›na
inan›l›r. Karfl›l›kl› sayg›, iflbirli¤i
ve iletiflimin önemi bilinir; kurum içinde ve kurumlar aras›
sayg›ya, iflbirli¤ine ve iletiflime
önem verilir. E¤itimde kalite anlay›fl›n›n gelifltirilmesindeki so-
rumluluk, toplumsal bir görev
olarak benimsenir. Çal›flanlar›n
ve iflbirli¤i yap›lan kurumlar›n
güven duyaca¤›, verimli ve
sa¤l›kl› iliflkilerin geliflti¤i bir ortam yarat›lmaya çal›fl›l›r. Kalite
anlay›fl›; üretim ve hizmette
müflteri beklentisini aflmakt›r.
Farkl›l›klar›n zenginlik oldu¤u bilinir, yarat›c› ve özgün çal›flmalar desteklenir. Hedeflerin
gerçeklefltirilmesinde çal›flanlar›n mutlulu¤u ön plânda tutulur.
Topluma ve çal›flanlara verilen
sözlere uyarak yaflan›r. Sa¤l›kl› iliflkilerin ve verimli iflbirli¤inin
güven ortam›nda geliflece¤i bilinir, kiflisel iletiflimde empati
kurarak birbirleriyle anlaflmaya
çal›fl›l›r. ‹yileflme ve geliflmede
ölçme ve de¤erlendirmenin
önemi bilinir, verilerle yönetim
anlay›fl› benimsenir. Sorunun
bir parças› de¤il çözümün üreticisi olmak için çal›fl›l›r, geliflme
için sürekli ve sistemli bir yaklafl›m benimsenir.
E¤iTek’in birimleri: Strateji
gelifltirme, plânlama ve koordinasyon dairesi bünyesinde,
Araflt›rma Gelifltirme Projeler
ve Avrupa Birli¤i fiubesi, Plânlama Koordinasyon ve Mevzuat
fiubesi, ‹zleme ve De¤erlendirme ve Kalite Gelifltirme fiubesi,
‹nsan Kaynaklar› E¤itim fiubesi
Yönetim ve mali ifller dairesi bünyesinde; Yönetim ‹flleri
ve ‹nsan kaynaklar› fiubesi,
Mali ‹fller fiubesi, Bina teknik
‹fller ve Bak›m Onar›m fiubesi,
Döner Sermaye ‹flletmesi fiubesi
E¤itim materyalleri üretim
dairesi bünyesinde; Üretim Tasar›m ve Plânlama fiubesi,
Görsel Sanatlar, Televizyon ve
Radyo Programlar› fiubesi, Yay›n Ço¤alt›m ve Arfliv fiubesi,
Ürün Tan›t›m ve Fuarlar fiubesi
Biliflim hizmetleri dairesi
bünyesinde; E-Dönüflüm ‹nternet fiubesi, E-E¤itim ve E¤itim
Portal› fiubesi, Yönetim bilgi
sistemleri flubesi, A¤ yönetimi
fiubesi, Teknik Destek fiubesi
Ölçme de¤erlendirme ve
aç›k ö¤retim kurumlar› dairesi
bünyesinde; Test gelifltirme flubesi, S›nav hizmetleri flubesi,
Bask› ve sevk iflleri flubesi,
Aç›k Ö¤retim Okullar› Koordinatörlü¤ü, Aç›k ö¤retim
Lisesi, Aç›k ‹lkö¤retim Okulu,
Mesleki Teknik Aç›k Ö¤retim
Okulu bulunmaktad›r.
E¤itim Teknolojileri Genel Müdürlü¤ü’nde çal›flan üyelerimizden iki grup
33
TARIM KRED‹ KOOPERAT‹FLER‹
‹ST‹fiARE TOPLANTILARI TAMAMLANDI.
SEND‹KAMIZ TOPLANTILARA EN ÜST DÜZEYDE KATILDI.
Tar›m Kredi Kooperatifleri ‹stiflare Toplant›lar› Haziran ay›nda devam etti.
2 Haziran Mersin, 3 Haziran Gaziantep, 8 Haziran
Sivas, 10 Haziran Erzurum,
13 Haziran Trabzon, 15 Haziran Samsun, 22 Haziran
Malatya, 23 Haziran Kayseri, 27 Haziran 2005 tarihinde Kütahya, Bölge Birli¤i
olmak üzere Genel Yönetim
Kurulu üyelerimiz ve flube
baflkanlar›m›z da ifltirak etti. Tar›m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli¤i Yönetim
Kurulu Baflkan› ‹lhami Teke
ve di¤er Yönetim Kurulu
üyeleriyle Genel Müdür
Bedrettin Y›ld›r›m ve Genel
Müdür Yard›mc›lar›n›n da
kat›ld›¤› bu toplant›lar Ta-
Genel Baflkan›m›z Eyüp
ALEMDAR bu toplant›larda
yapm›fl oldu¤u konuflmalarda Sendikam›z ve Tar›m
Kredi Kooperatifleri Merkez
Birli¤i aras›ndaki karfl›l›kl›
güven ve sosyal diyalo¤u
en üst düzeyde tesis edildi¤ini ifade ederek kurumdaki
hizmet kalitesi ve verim art›fl›, T‹S ve sendikal konu-
Eyüp ALEMDAR
Koop-‹fl Sendikas› Genel Baflkan›
‹lhami TEKE
T.K.K. Merkez Birli¤i Yönetim Kurulu Bflk.
Bedrettin YILDIRIM
T.K.K. Merkez Birli¤i Genel Müdürü
taraf›ndan gerçeklefltirildi.
‹stiflare sözcü¤ünün anlam›na uygun olarak görüflme, dan›flma, dertleflme ve
durum de¤erlendirmeleri
yap›ld›.
Bu toplant›larda geçmifl
y›llar›n de¤erlendirmeleri
yap›l›rken gelecekteki çal›flma döneminin yol haritalar›
çizildi.
Sendikam›z›n davet edildi¤i bu toplant›lara Genel
Baflkan›m›z Eyüp Alemdar
r›m Kredi Kooperatiflerinin
gelece¤ine yön vermek ve
gelecekteki vizyonunu belirlemek amac› tafl›maktad›r.
Bölge Birliklerine ba¤l› kooperatiflerde çal›flan personelin eksiksiz kat›ld›¤› bu
toplant›larda 2004 y›l›nda
belirlenen k›staslarda baflar›l› olan personele Tar›m
Kredi Kooperatifleri Merkez
Birli¤i ve sendikam›z Türk
Koop-‹fl taraf›ndan çeflitli
hediyeler verildi.
larda genifl aç›klamalarda
bulunurken Tar›m Kredi çal›flanlar›na verdi¤i mesajda;
“Çiftçilerimize hizmeti en iyi
flekilde yaparak kulland›rd›¤›m›z kredilerin tamam›n›n
tahlisat›n› sa¤lamam›z gerekti¤ini ve kurum imkanlar›n›n büyütülmesini, imkanlar› sürekli büyüyen ve güçlenen bir kurumdan, çal›flanlar›n alaca¤› pay›n da
daha fazla olaca¤›n›” söyledi.
34
Tar›m Kredi Kooperatif
Merkez Birli¤i Yönetim Kurulu Baflkan› ‹lhami TEKE
ve Genel Müdür Bedrettin
YILDIRIM’da yapm›fl oldu¤u konuflmalar›nda, çiftçi
borçlar›n›n kurum öz kaynaklar›ndan yeniden yap›land›r›lmas› sonucu kurumun önemli bir kay›ba u¤rayarak ciddi s›k›nt›larla karfl›
karfl›ya kal›nd›¤›n›, Tar›m
Kredi camias›n›n 2004 y›l›nda karfl›lafl›lan s›k›nt›lar›n üstesinden gelmekte büyük bir baflar› gösterdi¤ini
ve 2005 y›l›nda da bu baflar›lar›n devam edece¤ini
beklediklerini dile getirdiler.
Bu beklentilerin ana kayna¤›n›n sevgi, sayg› ve karfl›l›kl› güven oldu¤unu ifade
eden yetkililer son ç›kart›lan
yasal düzenlemeler çerçevesinde kurumun finansman s›k›nt›s›n›n kalmad›¤›n›, çiftçilerimizle bar›fl›k hale gelindi¤ini, uygun faiz
oranlar›yla çifçimize rekabet ortam›nda uygun fiyatlarla ve kaliteli hizmetin sunulmakta oldu¤unu ifade ettiler.
35
Genel Baflkan›m›z Eyüp ALEMDAR, Mersin Bölge Birli¤i ‹stiflare Toplant›s›nda baflar›l› kooperatifçilerle birlikte
Genel Baflkan›m›z Eyüp ALEMDAR, Genel Mali Sekreterimiz Metin GÜNEY ve Gaziantep fiube Baflkan›m›z Ahmet BAYAR,
Tar›m Kredi Kooperatifleri Merkez ve Bölge Birli¤i yetkilileri ile birlikte baflar›l› kooperatifçilere hediyelerini verirlerken
Genel Baflkan›m›z Eyüp ALEMDAR, Genel Sekreterimiz Tuncer GÜRBULAK, Genel E¤itim Sekreterimiz Ergün YURDAKUL ve
fiube Baflkan›m›z Ahmet Turan ÖNDER, Sivas Bölge Birli¤i ‹stiflare, Bölge Müdürü Tahir OKUTAN ve baflar›l› kooperatifçilerle birlikte
36
Genel Baflkan›m›z Eyüp ALEMDAR, Genel Sekreterimiz Tuncer GÜRBULAK,
Erzurum Bölge Birli¤i ‹stiflare Toplant›s›nda, Bölge Müdürü Süleyman Kurt, baflar›l› kooperatifçilerle birlikte
Genel Baflkan›m›z Eyüp ALEMDAR, Trabzon Bölge Birli¤i ‹fltiflare Toplant›s›na Kat›lan Yetkililerle Birlikte
Genel Baflkan›m›z Eyüp ALEMDAR, Genel Sekreterimiz Tuncer GÜRBULAK ve fiube Baflkan›m›z Engin DEM‹REL
Samsun Bölge Birli¤i ‹fltiflare Toplant›s›nda, Bölge Müdürü Salih YILMAZ ve Kooperatifçilerle Birlikteler
37
Genel Sekreterimiz Tuncer GÜRBULAK, Genel E¤itim Sekreterimiz Ergün YURDAKUL, fiube Baflkan›m›z Erol ÖZSOY,
Kayseri Bölge Birli¤i ‹fltiflare Toplant›s›nda, Bölge Müdürü Naci BED‹R ve Baflar›l› Kooperatifçiler Bir Arada.
Genel Baflkan›m›z Eyüp ALEMDAR, Genel Sekreterimiz Tuncer GÜRBULAK, Genel Teflkilatland›rma Sekreterimiz Hüseyin ÖNER,
fiube Baflkan› Durgut SARI, Kütahya Bölge Birli¤i ‹stiflare Toplant›s›nda Bölge Müdürü Nam›k YÜKSEL ve Baflar›l› Kooperatifçiler
ÜYELER‹M‹Z‹N ÇALIfiTI⁄I ‹fi YERLER‹N‹ TANIYALIM:
KOOP-‹fi SEND‹KASI
Her Bak›mdan Örnek ‹l:
Gazi fi‹MfiEK
Denizli Valisi
38
Denizli 10. Yüzy›lda Türkistan’›n geliflmifl flehirlerinden
gelen ahilerin kurdu¤u bu günkü ticaret odalar› gibi çal›flan,
belediyeler gibi narh koyan Ahi
teflkilatlar› sayesinde bin y›l
önce geliflmifl bir ildir.
Ahiler, hammadde tedarikinden onun ifllenifline ve sat›fl›na kadar, her aflamay› inceden inceye kurallara ba¤lam›fllard›. Bu durum hem meslek
erbab›, hem de üretici-tüketici
iliflkilerinde rekabet ve sürtüflmeleri ortadan kald›rm›flt›.
Türk halk›n› ekonomik yönden
D E N ‹ Z L‹
ba¤›ms›z hale getirmek, ihtiyaç sahibi olanlara her alanda
yard›m etmek, ülkeye yap›lacak yabanc› sald›r›lar›nda
devlet silahl› kuvvetleri yan›nda savaflmak, sanatta, dilde,
edebiyatta, müzikte, gelenek
ve göreneklerde milli heyecan›
ayakta tutmak gibi görevler yaparlard›.
Osman Gazi’den beri Osmanl› saray halk› Denizli’den
giyinmifltir.
1850’den sonra sanayi devriminin etkisiyle ‹ngiliz kumafllar›ndan dolay› fakir düflen Denizli, 1. Dünya Savafl›’nda ve
Milli Kurtulufl Savafl›’nda binlerce ustan›n flehadeti sonucu
tezgahlar›n bofl kalmas› sonucu yoksullaflm›fl, ancak 1940
Sümerbank ve sonras›nda Avrupa’da çal›flan iflçilerin kurdu¤u ilk örnek fabrikalara günümüzde yüzlercesini ekleyerek
geleneksel sanatlarla ça¤dafl
teknolojiyi yakalam›fl örnek ilimizdir.
Ac›payam, Akköy, Babada¤, Baklan, Bekilli, Beya¤aç,
Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli,
Çardak, Çivril, Güney, Honaz,
Kale, Sarayköy, Serinhisar,
Tavas gibi bu günkü ilçelerin
ço¤u, ayr›ca Yeflilyuva, Yata¤an gibi beldeler bin y›l önce;
deri, dokuma, bak›r, demir ve
tar›m aletleri konusunda dünyaya ihracat yapan bir sanayi
flehri olmufl, Osmanl›lar bile
bu nedenle Denizli’de eski yat›r›mlar› sürdürmekle yetinmifllerdir.
Do¤a An›t› Pamukkale
Bugün de Yeflilyuva’da yap›lan ayakkab› ve deri iflleri
ünlü ‹talyan markalar›na, tekstil ürünleri önemli markalara
dönüflerek dünyay› giydirip kuflatmaktad›r. Yata¤an’da iki
katl› herhangi bir evin alt kat›nda yap›lan ameliyat b›çaklar›
ve makaslar› en yeni hastanelerde kullan›lmaktad›r.
Türkiye’de en az destekle
en yükse¤e ç›km›fl sanayii flehirlerinin bafl›nda Denizli gelir.
Denizli sanayiinin %52’si
dokuma, giyim eflyas› ve deri
sanayiinden oluflmakta, bu
oran› %17 ile metal eflya makine ve teçhizat sanayii, %11 ile
orman ve mobilya sanayii takip etmektedir. Denizli ülke
tekstil ihracat›n›n da %35’ini
karfl›lamaktad›r.
Denizli Sanayi Odas›’n›n
verilerine göre, ilde yaklafl›k
30 bin dokuma tezgah› var;
bunlar günde ortalama bin ton
iplik dokuyor. Yaln›zca, Denizli Organize Sanayii Bölgesi'ndeki 77 tekstil iflletmesinde
15 bine yak›n iflçi çal›fl›yor.
Yeni kurulan Özdemir Sabanc› Organize Sanayii Bölgesi
daha büyük kapasiteye sahip.
‹SO’nun, Türkiye’nin 500
büyük flirketi s›ralamas›nda
Denizli’den flimdilik, ortalama
10 flirket giriyor. ‹.M.B Borsas›’nda da Denizli’de üretim yapan befl flirketin hisseleri ifllem
görüyor.
Ege Bölgesinde olmas›na
ra¤men, iç bölgelerin iklimi de
hissedilen, 850 bin nüfuslu
DEN‹ZL‹ ‹L ÖZEL ‹DARES‹
KOOP-‹fi SEND‹KASI
Pamukkale
Denizli; Burdur, Isparta, Afyon,
Ayd›n, Manisa, Mu¤la ve Uflak
illeri ile komfludur. Denizli; kara, demir ve hava yoluna sahiptir. Denizli’ye karayoluyla
Ankara 428, ‹zmir 224, Antalya 222 Km.dir.
Denizli’nin 18 km. kuzeyindeki Pamukkale antik kentinin
"Holy City" yani Kutsal Kent
olarak adland›r›lmas›, kentte
birçok tap›nak ve dinsel yap›n›n varl›¤›ndan kaynaklan›r.
MS.IV.yüzy›ldan itibaren
hristiyanlik merkezi olmas›,
MS. sonra 80 y›llar›nda
Hz.‹sa’n›n havarilerinden olan
Aziz Philip'in burada öldürülmesi nedeniyledir.
UNESCO taraf›ndan Dünya
Miras Listesine al›nan 35 C' civar›nda s›cak flifal› sular› ile
sa¤l›k turizmi aç›s›ndan önemli bir merkez olan Karahay›t ve
K›z›lle¤en bölgesinin de Denizli turizmine etkisi büyüktür.
Denizli’ye 3 km. yak›nl›ktaki
Çaml›k Orman ‹çi Dinlenme
Yeri 30 hektarl›k k›z›lçam, ser-
vi ve Akçaa¤aç gibi türlerle
kapl›d›r. Yaban ördekleri ve su
kufllar› ile kapl› Süleymanl› gölü ve Denizli’ye kuflbak›fl› bakan Çak›roluk mesire yerlerindendir.
Denizli ÖSYM s›navlar›nda
en baflar›l› 10 ilimiz aras›ndad›r. Giyim, el nak›fllar›, el sanatlar›, bilgisayar programc›l›¤›, aflç›l›k ve tarla-bahçe, ba¤c›l›k gibi meslek kurslar› aç›lm›flt›r. Denizli’de kurulu Pamukkale Üniversitesi’nde 6
Fakülte, 11 Yüksek Okul, 3
Enstitü, ve T›pta Uzmanl›k Bölümü (TUS) bulunmaktad›r.
Denizli’de tar›m, hayvanc›l›k ve bitki üretimi konusunda
da dev ad›mlar at›lmaktad›r. ‹ldeki yo¤un çal›flmalarla, her
geçen gün sulanan alan miktar› artmaktad›r. Tütün, fleker
pancar›, pamuk gibi sanayi
bitkilerinin yerine kapari, kekik,
m›s›r, serac›l›k gibi yüksek gelir sa¤layan ürünler özendirilmektedir. Denizli’de seralar jeotermal enerjiden yararlan›larak ›s›t›lmakta olup, domates,
biber, salatal›k, patl›can üretimi yap›lmaktad›r.
Bu¤day, arpa, pamuk ve
nohut üretimi önemli bir yer
tutmaktad›r. Türkiye'den ihraç
edilen leblebinin tamam›na yak›n bölümü Denizli'de üretilmektedir. Denizli'nin ekolojik
yap›s› ba¤c›l›¤a uygundur.
Çekirdeksiz yafl üzüm ilk s›ray› almaktad›r. Elma, kiraz,
zeytin, tütün, bu¤day, pamuk,
arpa, kavun, karpuz, domates,
so¤an, havuç vb. sebze ve
meyveler yetiflir. D›fl kaynakl›
projeler yan›nda meralar›n ›slah› neticesinde hayvansal
ürünlerde önemli art›fllar olmufltur. ‹l Özel ‹daresinden
gerçeklefltirilen
hayvansal
ürünlerin saklanmas›, sterilize
yap›lmas› ile ilgili olarak gerçeklefltirilen önemli tesislerin
katk›s› oldukça önemlidir.
Denizli ‹l Özel ‹daresi çal›flanlar›m›z ‹flyeri Sendika Temsilcilerimiz Necati Aktafl ve Turgay Meküz ile birlikteler
39
40
‹fiYER‹N‹N DEVR‹ (‹fiVEREN‹N DE⁄‹fiMES‹)
Genel Olarak ‹fl K. m.6 iflyerinin devrini düzenlemifltir. Bu madde uyar›nca iflyeri veya iflyerinin bir bölümü hukuki bir iflleme dayal› olarak baflka birine devredildi¤inde, devir tarihinde iflyerinde veya bir bölümünde mevcut olan ifl sözleflmeleri bütün hak ve borçlar› ile birlikte devralana geçmektedir (‹fl K. m.6/I). ‹fl K. m.6
metni her ne kadar “hukuki iflleme dayal› olarak”yap›lan devrinden söz etmekteyse de madde gerekçesi incelendi¤inde,hukuki iflleme dayal› olarak yap›lan devrin kapsam›na, iflyerinin iflverenin ölümü sonucu mirasç›lara
geçmesi d›fl›nda bütün hallerin girece¤i ancak, ifllemin özelli¤ine göre istisnalar›n ve farkl›l›klar›n madde metninde gösterildi¤i belirtilmifltir. ‹fl K. m.6/II ile devralan iflverenin, hizmet süresinin esas al›nd›¤› haklarda (ihbar, k›dem ve y›ll›k ücretli izin), iflçinin devreden iflveren yan›nda ifle bafllad›¤› tarihe göre ifllem yapmas› esas›
getirilmifltir.
Ayr›ca birinci ve ikinci f›kralar uyar›nca yap›lan devir halinde, devirden önce do¤mufl olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan iflverenin birlikte sorumlu olaca¤› ancak devreden iflverenin sorumlulu¤unun devir tarihinden itibaren iki y›l süre ile s›n›rl› olaca¤›, BK. m. 179’ e uygun olarak hüküm alt›na al›nm›flt›r (‹fl K. m.6/III). Tüzel kiflili¤in birleflme veya kat›lma ya da türünün de¤iflmesiyle sona ermesi halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmayacakt›r (‹fl K. m.6/IV).
Yine s›rf iflyerinin devrinden dolay› iflverenin ifl sözleflmesini feshedemeyece¤i ve devrin iflçi yönünden
de fesih için hakl› sebep oluflturmayaca¤› ancak ekonomik ve teknolojik sebeplerin ya da ifl organizasyonu de¤iflikli¤inin gerekli k›ld›¤› fesih haklar›n›n ve hakl› sebeplerden dolay› iflçi veya iflverenin fesih haklar›n›n sakl› oldu¤u (‹flK. m.6/V) ve iflas dolay›s›yla malvarl›¤›n›n tasfiyesi sonucu iflyerinin veya bir bölümünün devri halinde yukar›da say›lan hükümlerin uygulanmayaca¤› ‹fl. K. m.6/VI uyar›nca düzenlenmifltir.
BK. m.179, 180 Uyar›nca ‹flyerinin Devri ‹fl K. m. 6 ile getirilen düzenleme uyar›nca, BK. m.179 ve 180’
inifl hukuku aç›s›ndan uygulama alan›n›n oldukça darald›¤› söylenebilir. ‹fl Kanununda iflyerinin devri aç›kça
düzenlendi¤i için, art›k BK. m.179 ve180 ancak ‹fl K. m.6’ da boflluk varsa veya ‹fl K. m.4’ de say›lan ‹fl Kanunu hükümlerinin uygulanmayaca¤› istisnai durumlarda uygulama alan› bulabilecektir. BK. m. 179 uyar›nca bir
malvarl›¤› veya iflletmenin devri ile anlat›lmak istenen, yap›lacak bir devir sözleflmesi ile bir malvarl›¤› veya iflletmenin aktifinde yer alan bütün haklar›n ve pasifinde yer alan bütün borçlar›n devredenden devralana geçmesi konusunda taraflar›n anlaflmas›d›r.
‹fiYER‹N‹N DEVR‹N‹N ‹fi SÖZLEfiMES‹NE ETK‹S‹
‹flyerinin devri halinde devralan iflveren ‹fl K. m.6 uyar›nca mevcut ifl sözleflmelerine taraf olacak ve ifl
sözleflmeleri bütün hak ve borçlar› ile devralan iflverene geçecektir. Ayr›ca devirden önce do¤mufl olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken hak ve borçlardan devreden ve devralan birlikte sorumlu olacaklard›r. ‹fl sözleflmesinden do¤an hak ve borçlar kapsam›na personel yönetmeli¤i, iç yönetmelik, iflyeri uygulamas› ve iflverence
yürürlü¤e konan talimatlar da girmektedir. Devir ile ifl sözleflmelerinden do¤an bütün hak ve borçlar devralan
iflverene geçti¤ine göre devralan yeni iflverenin iflçilere karfl› ücret ödeme, iflçiyi koruma, eflit ifllem yapma ve
dinlendirme borcu gibi borçlar› do¤arken buna ba¤l› olarak kendisi de iflçiden iflin görülmesini, talimatlara uyulmas›n›, sadakat borcuna ve yeri geldi¤inde rekabet etmeme borcuna uygun davran›lmas›n› talep etme hakk›na
sahip olmaktad›r.
‹fl K. m.6, devir tarihinde mevcut olan ifl sözleflmelerinin bütün hak ve borçlar› ile birlikte devralan iflverene geçece¤ini düzenlemifl oldu¤u gibi iflyerinin devri halinde, iflçilerin devir tarihinden önce do¤mufl alacaklar›n› da güvence alt›na almaktad›r. ‹fl K. m. 6/III uyar›nca devirden önce do¤mufl olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devralan ve devreden iflveren iki y›l süreyle birlikte sorumlu olacaklard›r. Bu ba¤lamda iflçinin devir tarihinden önce do¤mufl bulunan sosyal haklar›, bayram günlerinde çal›flma ücreti, fazla çal›flma ücreti ve tatil ücretleri gibi alacaklar›ndan devralan ve devreden iflveren iki y›l süreyle müteselsilen sorumlu olacaklard›r. Madde metninden de anlafl›laca¤› üzere bu tür iflçi alacaklar›ndan yeni iflverenin sadece kendi
dönemi için sorumlu olaca¤› gibi bir sonuç da ç›kar›lamaz. Devralan ve devreden iflverenin aralar›nda yapacaklar› bir sözleflme ile devralan iflverenin bu tür iflçi alacaklar›ndan sadece kendi dönemi ile s›n›rl› olmak üzere sorumlu olaca¤›n› veya bu alacaklardan sadece devralan veya devreden iflverenin sorumlu olaca¤›n› kararlaflt›rmalar›, her ne kadar iflçilere karfl› ileri sürülemeyecek olsa da, taraflar aras›nda geçerli olacakt›r. ‹flçinin haklar›n›n
korunmas›na yönelik bu emredici hükmün iflçi zarar›na olarak de¤ifltirilebilmesi mümkün olmamal›d›r. Tüzel
kiflili¤in birleflmesi, kat›lma veya nev’i de¤ifltirmesi ile sona ermesi halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmayacakt›r. (‹fl K.m.6/IV)
Kanun salt iflyeri devrini fesih için geçerli neden olarak kabul etmemifl fakat devreden veya devralan iflverenin ekonomik ve teknolojik sebepleri veya ifl organizasyonu de¤iflikli¤inin gerekli k›ld›¤› fesih haklar›n›n
ve de iflveren ve iflçinin hakl› nedenle fesih haklar›n›n sakl› oldu¤unu düzenlemifltir. ‹flverenin iflçi ç›karmak için
devir d›fl›nda ayr›ca bir ekonomik neden göstermeye zorlanmas›n›n Anayasan›n 48. Maddesinde düzenlenen
ekonomik özgürlü¤ün hukuka ayk›r› surette s›n›rland›r›lmas› anlam›n› tafl›yaca¤› düflünülebilir.
‹flyerinin “iflçi” unsurunu da kapsayan bir organizasyon bütünlü¤ü oldu¤u kabul edilir ve bu yüzden, iflçilerin birlikte geçirilmedi¤i bir devrin, kural olarak, taraflar›n iflyeri devrini istemedikleri anlam›n› tafl›yaca¤›
düflünülürse, iflçilerin devirden önce ifl sözleflmelerinin feshedilmesi ve iflyerinin iflçisiz olarak devri zaten gerçek anlamda bir iflyeri devri olarak kabul edilmeyecektir
Devrin k›dem tazminat›na etkisi yönünden, ‹fl K. m.6/II uyar›nca iflyerini veya bir bölümünü devralan iflveren,iflçinin hizmet süresinin esas al›nd›¤› haklarda, iflçinin devreden iflveren yan›nda ifle bafllad›¤› tarihe göre
ifllem yapmakla yükümlü tutulmufltur. Bu düzenleme uyar›nca iflçinin k›dem süresinin hesab›nda, iflçinin devreden iflveren yan›nda ifle bafllad›¤› tarih esas al›nacakt›r. 1475 say›l› Kanunun k›dem tazminat›n› düzenleyen
14. maddesi halen yürürlüktedir. 1475 S.K. m.14/II uyar›nca“... ‹flyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi
bir suretle bir iflverenden baflka bir iflverene geçmesi veya baflka bir yere nakli halinde iflçinin k›demi, iflyeri
veya iflyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplam› üzerinden hesaplan›r. 12/7/1975 tarihinden, itibaren iflyerinin devri veya herhangi bir suretle el de¤ifltirmesi halinde ifllemifl k›dem tazminatlar›ndan her iki iflveren
sorumludur. Ancak, iflyerini devreden iflverenlerin bu sorumluluklar› iflçiyi çal›flt›rd›klar› sürelerle ve devir esnas›ndaki iflçinin ald›¤› ücret seviyesiyle s›n›rl›d›r.”‹flçinin ifl sözleflmesi, k›dem tazminat›na hak kazand›racak
flekilde sona erdiyse, devralan iflveren, k›dem tazminat›n› son ücret üzerinden ve iflçinin önceki iflveren nezdinde çal›flt›¤› süreyi de nazara alarak tüm hizmet süresi üzerinden hesaplayarak ödemek zorundad›r.
T.C.
D‹YARBAKIR
‹fi MAHKEMES‹
ESAS NO
KARAR NO
HAK‹M
KAT‹P
DAVACI
VEK‹L
DAVALILAR
:
:
:
:
:
:
:
2004/653
2005/458
KOOP-‹fi SEND‹KASI
AV. HANDAN POLAT
1- ÇALIfiMAVE SOSYAL GÜVENL‹K BAKANLI⁄I
2- D‹YARBAKIR VAL‹L‹⁄‹ ‹L ÖZEL ‹DARE MÜDÜRLÜ⁄Ü
3- BELED‹YE-‹fi SEND‹KASI
DAVA
: ‹PTAL
DAVA TAR‹H‹ : 13.08.2004-16.08.2004
KARAR TAR‹H‹ : 28.07.2005
Davac› vekili taraf›ndan daval› aleyhine aç›lan davan›n yap›lan aç›k yarg›lamas› neticesinde;
GERE⁄‹ DÜfiÜNÜLDÜ: Dava iptal isteminden ibarettir.
2004/653 esas say›la dava dosyas›nda davac› Koop-‹fl Sendikas› Genel Baflkanl›¤› vekili 13.08.2004 tarihli
dava dilekçesiyle daval› Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n, Diyarbak›r Valili¤i ‹l Özel ‹dare Müdürlü¤ü ve
ba¤l› ilçe Özel ‹dare Müdürlü¤ü iflyerlerinde yap›lan ifllerin 28 numaral› “Genel ‹fller” iflkoluna girdi¤ine iliflkin
23.07.2004 tarih ve 2004/40 say›l› iflkolu tespit karar›n›n iptaline ve söz konusu iflyerinde görülen ifllerin 17 s›ra
numaral› “Ticaret,Büro, E¤itim ve Güzel Sanatlar” iflkoluna girdi¤inin tespitine karar verilmesini dava ve talep etmifltir.
Daval›lar vekili davan›n reddine karar verilmesi gerekti¤ini savunmufltur.
Uyuflmazl›¤a iliflkin tüm belgeler ve yetki tespit yaz›s› incelenmifltir.
Dosya bilirkifliye tevdi edilmifl, bilirkifli 06.06.2005 tarihli raporuyla Diyarbak›r ‹l Özel ‹dare Müdürlü¤ü ve ba¤l› ilçe Özel ‹dare Müdürlükleri iflyerlerinde yap›lan ifllerin 17 s›ra numaral› “Ticaret,Büro, E¤itim ve Güzel Sanatlar” iflkoluna girdi¤ini beyan etmifl, denetlene rapor usul ve yasaya uygun görülmekle hükme esas al›nm›flt›r.
Anlat›lan nedenlerle davan›n k›smen kabul k›smen reddine karar vermek sonuç ve vicdani kanaatiyle afla¤›daki flekilde hüküm kurmak gerekmifltir.
HÜKÜM: Yukar›da aç›klanan nedenlerle:
As›l 2004/653 esas say›l› dava dosyas›na iliflkin olarak;
DAVANIN KABULÜ ‹LE; daval› Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n, Diyarbak›r Valili¤i ‹l Özel ‹dare Müdürlü¤ü ve ba¤l› ilçe Özel ‹dare Müdürlü¤ü iflyerlerinde yap›lan ifllerin 28 s›ra numaral› “Genel ‹fller” iflkoluna girdi¤ine dair 23.07.2004 tarih ve 2004/40 say›l› iflkolu tespit karar›n›n ‹PTAL‹NE, söz konusu iflyerlerinde görülen
ifllerin 17 s›ra numaral› “Ticaret,Büro, E¤itim ve Güzel Sanatlar” iflkoluna girdi¤inin TESP‹T‹NE, dair davac› vekili
ile müdahil daval› vekilinin yüzüne karfl› di¤er daval›lar›n yoklu¤unda Yarg›tay yolu aç›k olmak üzere verilen karar
aç›kça okunup usulen anlat›ld›. 28.07.2005
KAT‹P
HAK‹M
41
SOSYAL HABERLER • SOSYAL HABERLER • SOSYAL HABERLER
• T. K. K. Malatya Bölge Birli¤ine ba¤l› 1964 say›l› Kürecik
T.K.K. Personeli ‹lhan Arslan geçirdi¤i elim bir trafik kazas› sonucu vefat etmifltir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve camiam›za baflsa¤l›¤› dileriz.
• T. K. K. Kayseri Bölge Birli¤i’ne ba¤l› Sad›k T. K. K. personeli Nihat Köse’nin Annesi 15.07.
2005 tarihinde vefat etmifltir. Merhume’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.
• Nevflehir ‹l Özel ‹dare Müdürlü¤ü Nevpetafl A.fi. personeli üyemiz Murat UÇAR 28.06.
2005 tarihinde elim bir trafik kazas›nda vefat etmifltir. Merhuma
Allah’tan rahmet ailesine ve camiam›za baflsa¤l›¤› dileriz.
• T. K. K. Kayseri Bölge Birli¤i’ne ba¤l› Sar›o¤lan T. K. K. çal›flanlar›ndan Polat Çabuker’in annesi 18.08.2005 tarihinde vefat
etmifltir. Merhume’ye Allah’tan
rahmet, ailesine ve yak›nlar›na
baflsa¤l›¤› dileriz.
• T.K.K. Kayseri Bölge Birli¤i’ne ba¤l› Mucur T.K.K. personeli Ramazan fiimflek’in k›z› Selin
fiimflek 13.06.2005 tarihinde vefat etmifltir. Merhume’ye Allah’tan
rahmet, ailesine ve yak›nlar›na
baflsa¤l›¤› dileriz.
42
• Koop-‹fl Sendikas› Kayseri
fiube Baflkan› Erol Özsoy’un Babas› Hac› Osman Özsoy
13.07.2005 day›s› Ali Yavuz
20.08.2005 tarihlerinde vefat etmifllerdir. Merhumlara Allah’tan
rahmet ailelerine ve yak›nlar›na
baflsa¤l›¤› dileriz.
• T. K. K. Konya Bölge Birli¤i
personeli Adnan Gökdemir ve ailesinin 10.08.2005 tarihinde geçirdi¤i trafik kazas› sonucu k›z›
Meliha ve Annesi Melahat vefat
etmifl, efli Fadime ve o¤lu Hüseyin ve k›z› Mürvet yaralanm›flt›r.
Gökdemir ailesinin vefat eden
üyelerine Allah’tan rahmet, kazazedelere acil flifalar dileriz.
• T. K. K. Konya Bölge Birli¤i’ne ba¤l› Zengen T.K.K. personeli Fatih Kar’›n Annesi Kiraz Kar
06.09. 2005 tarihinde vefat etmifltir. Merhumeye Allah’tan rahmet,
ailesine ve yak›nlar›na bafl sa¤l›¤› dileriz.
• Kastamonu ‹l Özel ‹dare Müdürlü¤ü çal›flan› Fikriye Kabuko¤lu’nun torunlar› Duygu (7), Damla (5) ve Ya¤mur Kavuko¤lu (3)
evlerinde 11.07.2005 tarihinde ç›kan yang›n sonucu dumandan
zehirlenerek vefat etmifllerdir.
Merhum yavrular›m›za Allah’tan
rahmet yak›nlar›na sab›r ve baflsa¤l›¤› dileriz.
• Türkiye Denizcilik ‹flletmeleri
A.fi. Genel Müdürü Burhan KÜLÜNK’ün annesi Emine KÜLÜNK’ün 25.09.2005 tarihinde
vefat etmifltir. Merhumeye Allah’tan rahmet ailesine baflsa¤l›¤›
dileriz.
• T.K.K. Mersin Bölge Birli¤ine
ba¤l› 2425 say›l› Osmaniye Tar›m
Kredi Kooperatifi Müdürü Necdet
BOZDA⁄’›n babas› vefat etmifltir.
Merhuba Allah’tan rahmet ailesine
ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.
• T.K.K. Mersin Bölge Birli¤ine
ba¤l› 2646 say›l› Kald›r›m Tar›m
Kredi Kooperatifi Personeli Servet DEM‹R’in abisi vefat etmifltir.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.
• E¤itim Teknolojileri Genel
Müdürlü¤ü Sendikam›z ‹flyeri
Bafl Temsilcisi Zafer Do¤du’nun
kay›n babas› Hasan Hüseyin Kumalar 21 Eylül 2005 tarihinde vefat etmifltir. Merhuma Allah’tan
rahmet, ailesine ve yak›nlar›na
bafl sa¤l›¤› dileriz.
• Tarifl D›fl Sat›fllar Müdürlü¤ü
personeli fiule fiengül’ün Babas›
Seyhan fiengül 10.07.2005 tarihinde vefat etmifltir. Merhuma Allah’tan rahmet ailesine ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.
• T. K. K. Sivas Bölge Birli¤i
personeli Faruk Bilik’in Babas›,
Recep Bilik 31.05.2005 tarihinde
vefat etmifltir. Merhuma Allah’tan
rahmet ailesine ve yak›nlar›na
baflsa¤l›¤› dileriz.
• T. K. K. Sakarya Bölge Birli¤i’ne ba¤l› 1680 say›l› Yeniormanköy T. K. K. personeli Hüseyin
Küpçü’nün
Annesi
30.07.2005 tarihinde vefat etmifltir. Merhume’ye Allah’tan rahmet,
ailesine ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤›
dileriz.
• T. K. K. Sivas Bölge Birli¤i’ne
ba¤l› 2538 say›l› Yukar›höyük
T.K.K. personeli Celil Tunçbafl’›n
babas›
Hasan
Tunçbafl
28.05.2005 tarihinde vefat etmifltir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤›
dileriz.
• T. K. K. Sakarya Bölge Birli¤i
Müdürlü¤ü
personeli
Suna
‹mal’›n Ablas› 08.07. 2005 tarihinde vefat etmifltir. Merhumeye
Allah’tan rahmet, ailesine ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.
• T. K. K. Sivas Bölge Birli¤i
emekli personeli ‹hsan Çeküç
03.09.2005 tarihinde vefat etmifltir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤›
dileriz.
• T.K.K. Mersin Bölge Birli¤ine
ba¤l› 2425 say›l› Osmaniye
T.K.K. personeli Mehmet AKTAfi’›n a¤abeyi vefat etmifltir.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.
• T. K. K. Sivas Bölge Birli¤i’ne ba¤l› 2390 say›l› Çaykent
T.K.K. personeli Yusuf Özkan’›n
babas›
Muharrem
Özkan
03.08.2005 vefat etmifltir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve
yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.
• Sendikam›z Koop-‹fl Genel
Merkezi Muhasebe Servisi Personeli Faruk Sönmez’in annesi
Cahide SÖNMEZ 12 Eylül 2005
tarihinde vefat etmifltir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve
yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.
• T. K. K. Kayseri Bölge Birli¤i
Pazarlama fiefi Ali Karaarslan’›n
Annesi 07.08. 2005 tarihinde vefat etmifltir. Merhume’ye Allah’tan
rahmet, ailesine ve yak›nlar›na
baflsa¤l›¤› dileriz.
• T.K.K. Mersin Bölge Birli¤i
Personeli Battal KARABULUT’un
bald›z› vefat etmifltir. Merhumeye
Allah’tan rahmet, ailesine ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.
SOSYAL HABERLER • SOSYAL HABERLER • SOSYAL HABERLER
SOSYAL HABERLER • SOSYAL HABERLER • SOSYAL HABERLER
• T. K. K. Kütahya Bölge Birli¤i
fieflerinden Mehmet Öner Karakoçan ile fieyda Aksoylu
27.08.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Genç çifti tebrik eder, hayat
boyu mutluluklar dileriz.
• Tapu Kadastro Kayseri Bölge Müdürlü¤ü personeli ve sendikam›z iflyeri temsilcisi P›nar Tafll› 26.06.2005 tarihinde Gökhan
Onur’la evlenmifltir. Genç çifti
tebrik eder mutluluklar dileriz.
• Tarifl Genel Müdürlü¤ü bünyesinde Özel Büro Müdürlü¤ü’nde çal›flan Göksel Y›ld›r›m
24.07.2005 tarihinde evlenmifltir.
Genç çifti tebrik eder, mutluluklar
dileriz.
• Tarifl Genel Müdürlü¤ü Pamuk Ürün Koordinatörlü¤ü’nde
çal›flan Ümit Ça¤›n fiahin
11.07.2005 tarihinde evlenmifltir.
Genç çifti tebrik eder, mutluluklar
dileriz.
• T. K. K. Konya Bölge Birli¤i’ne ba¤l› Afla¤›p›narbafl› T.K.K.
personeli Serkan Renklibay ile
Gülten Renklibay 28.08.2005 tarihinde evlenmifllerdir. Genç çifti
tebrik eder, mutluluklar dileriz.
• Yozgat ‹l ‹dare Müdürlü¤ü
çal›flan› Melek KENCEKOL ile
Kadir ÖZKAN 24.09.2005 Cumartesi günü evlenmifllerdir.
Genç çifti tebrik eder, mutluluklar
dileriz.
• Tapu Kadastro Yozgat Bölge
Müdürlü¤ü Personeli ve Sendikam›z ‹flyeri Temsilcisi Neslihan
ÖZTÜRK ile Mehmit Ali SIRMA
17.09.2005 tarihinde dünya evine
girmifltir. Genç çifti tebrik eder,
mutluluklar dileriz.
• Çank›r› ‹l Özel ‹dare Müdürlü¤ü çal›flan› üyemiz Muzaffer Ersoy’un o¤lu Erhan Ersoy
16.07.2005 tarihinde Fidan (Duman) Ersoy’la evlenmifltir. Genç
çifti tebrik eder, mutluluklar dileriz.
• Çank›r› ‹l Özel ‹dare Müdürlü¤ü çal›flan› üyemiz Hatice At›c›
(Geyik) 16.09.2005 tarihinde
Mustafa Geyik’le evlenmifltir.
Genç çifti tebrik eder, mutluluklar
dileriz.
• T.K.K. Mersin Bölge Birli¤ine
ba¤l› 1110 say›l› Tömük Tar›m
Kredi Kooperatifi Personeli Alparslan KAYHAN, Songül BARAN ile evlenmifllerdir. Genç çifti
tebrik eder, mutluluklar dileriz.
• Diyarbak›r T.T.K. personeli
Çi¤dem Koç’un 03.09.2005 tarihinde Melek ad›n› verdikleri bir
k›z çocu¤u olmufltur. Koç ailesini
tebrik eder, küçük Melek’e ailesiyle birlikte sa¤l›kl› ve hay›rl› bir
ömür dileriz.
• 2534 say›l› Ahlat T.K.K. personeli
‹smail
Arslan’›n
25.08.2005 tarihinde Harun ad›
verilen bir o¤lu olmufltur. Arslan
ailesini tebrik eder, Harun’a ailesiyle birlikte sa¤l›kl› ve hay›rl› bir
ömür dileriz.
• 2762 say›l› Batman T. K. K.
çal›flanlar›ndan Sebatullah Altunkaynak’›n bir o¤lu olmufltur. Altunkaynak ailesini tebrik eder küçük yavruya ailesiyle birlikte sa¤l›kl› ve hay›rl› bir ömür dileriz.
• 2762 say›l› Batman T. K. K.
çal›flanlar›ndan Selami Eren’in
Roza Nehir ad›nda bir k›z› olmufltur. Eren ailesini tebrik eder, Roza Nehir’e ailesiyle birlikte sa¤l›kl› ve hay›rl› bir ömür dileriz.
• Diyarbak›r Kadastro Bölge
Müdürlü¤ü çal›flanlar›ndan Gönül
Günel’in Efe ve A¤a ad›nda iki
o¤lu olmufltur. Günel ailesini tebrik eder, Efe ve A¤a’ya aileleriyle
birlikte sa¤l›kl› ve hay›rl› bir ömür
dileriz.
• Diyarbak›r Kadastro Bölge
Müdürlü¤ü çal›flanlar›ndan Engin
Balkaya’n›n Muhammed Üveys
ad›nda bir o¤lu olmufltur. Balkaya
ailesini tebrik eder Muhammed
Üveys’e ailesiyle birlikte sa¤l›kl›
ve hay›rl› bir ömür dileriz.
• Diyarbak›r Kadastro Bölge
Müdürlü¤ü’nde çal›flanlar›ndan
Hamza Toprak’›n Hüseyin Emir
ad›nda bir o¤lu olmufltur. Toprak
ailesini tebrik eder, Hüseyin
Emir’e ailesiyle birlikte sa¤l›kl› ve
hay›rl› bir ömür dileriz.
• Elaz›¤ Tapu Kadastro Bölge
Müdürlü¤ü çal›flanlar›ndan Ali R›za ‹lhan’›n 27.08.2005 tarihinde
Elif isminde bir k›z› olmufltur. ‹lhan ailesini tebrik eder küçük
yavruya ailesiyle birlikte sa¤l›kl›
ve hay›rl› bir ömür dileriz.
• T. K. K. Kütahya Bölge Birli¤i
personeli Arif Hakan Tüzüner ile
Fatma Tüzüner’in Ahmet Efe ad›n› verdikleri bir erkek çocuklar›
dünyaya gelmifltir. Tüzüner ailesini tebrik eder, Ahmet Efe’ye ailesiyle birlikte sa¤l›kl› ve hay›rl› bir
ömür dileriz.
• T. K. K. Kütahya Bölge Birli¤i’ne ba¤l› 2871 say›l› Cihangazi
T. K. K. personeli Mehmet Demirtafl ile Efli Menekfle ‘nin Furkan
Bilal ad›n› verdikleri bir erkek çocuklar› dünyaya gelmifltir. Demirtafl ailesini tebrik eder, Furkan Bilal’e ailesiyle birlikte sa¤l›kl› ve
hay›rl› bir ömür dileriz.
• Tarifl Genel Müdürlü¤ü, ‹nsan Kaynaklar› Müdürlü¤ü çal›flan› Ömer Balc›’n›n 27.06.2005 tarihinde Mustafa isimli bir o¤lu olmufltur. Balc› ailesini tebrik eder,
küçük Mustafa’ya ailesiyle birlikte
mutlu ve sa¤l›kl› bir ömür dileriz.
43
• 2425 Say›l› Osmaniye Tar›m
Kredi Kooperatifi Personeli ve
Koop-‹fl Sendikas› Mersin fiubesi
Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem KEÇEBAfi’›n Muhammed Hanifi ad›n› verdikleri o¤lu olmufltur.
• KOOP-‹fi Sendikas› Ankara
1 nolu fiube Yönetim Kurulu üyesi Ayhan K›l›ç’›n o¤lu Zafer K›l›ç
06.08.2005 tarihinde sünnet olmufltur. K›l›ç ailesini tebrik eder,
sa¤l›kl› ve hay›rl› ömürler dileriz.
• Kayseri Bölge Birli¤i Personeli ve Kayseri fiubemiz ‹dari
Sekreteri Metin ‹nce’nin o¤ullar›
Yusuf Alptekin ve Alperen
22.08.2005 tarihinde sünnetleri
olmufltur. ‹nce ailesini tebrik
eder. Yusuf Alptekin ve Alperen’e
aileleriyle birlikte sa¤l›kl› ve hay›rl› ömürler dileriz.
SOSYAL HABERLER • SOSYAL HABERLER • SOSYAL HABERLER
1) ÜYE A‹DAT
KES‹NT‹S‹N‹N
HESAPLANMASI
HAKKINDA;
SORU: Aidat kesintilerinin nas›l
hesaplanaca¤›, sosyal yard›mlar›ndan aidat kesintisi yap›l›p yap›lmayaca¤› sorulmaktad›r.
CEVAP: Üye aidat kesintisi, 2821
Say›l› Sendikalar yasas›n›n 61. maddesi gere¤ince kesilmekte olup;
Üye iflçinin, toplu sözleflmesinde
belirtilen (Brüt) ücretinin, ait oldu¤u
aydak› bir günlük ücretinin brütünün
% 80’i tutar›ndaki miktar net olarak 1
ayl›k bedeli olarak ödenir.
Aidat kesintisine kesinlikle sosyal
yard›mlar dahil edilemez. Üye aidat›
sadece ücretinin brütünden kesilir.
2) TAPU KADASTRO VE TAPU
S‹C‹L MÜDÜRLÜKLER‹N‹N
(DEFTERDARLIK
VASITASIYLA) ÖDENECEK
A‹DATLARI HAKKINDA;
SORU: Sendikaya yat›r›lacak aidatlar için, Maliye Bakanl›¤› ayr›nt›
kodu sorulmaktad›r.
CEVAP: Defterdarl›k vas›tas›yla
(Tapu sicil, Tapu Kadastro Md. vb.)
üyelerimiz için yat›r›lacak aidatlar
için, Sendikam›z›n Maliye Bakanl›¤›
Muhasebat Genel Müdürlü¤ünde
açt›rm›fl oldu¤u;
“Koop-‹fl Sendikas› 333.11.02.10
numaral›” emanetler hesab› ayr›nt›
kodu belirtilecektir. Ayr›ca Sendikam›z›n ba¤l› bulundu¤u Vergi Dairesi
sorulmaktad›r. Sendikam›z AnkaraMithatpafla
Vergi
Dairesi
8790030857 say›l› vergi numaras›
belirtilecektir.
Özellikle dikkat edilmesi gereken
husus, kod numaras›n›n yanl›fl verilmesi durumunda Maliyedeki di¤er
sendikalar›n hesaplar›na aktar›lm›fl
olur ve geriye al›nmas› oldukça zordur.
ÇOK ÖNEML‹: Bankadaki sistem
de¤iflikli¤i
nedeniyle
hesap
numaram›z de¤iflmifltir.
Tapu sicil ve Tapu Kadastro
Müdürlüklerinin aidatlar›, için aç›lan
banka hesap numaram›z,
T.C. Ziraat Bankas›-Ankara
Yeniflehir fiubesi 1380783 say›l›
hesap numaram›z de¤iflmifltir.
Yeni hesap numaram›z:
39807509-5001 say›l› hesap
olmufltur.
Muhasebe
Köflesi
“Sorun - Ö¤renin”
3) T.C. Z‹RAAT BANKASI
ANKARA/YEN‹fiEH‹R
fiUBES‹NE
A‹DAT YATIRAN D‹⁄ER
(Tapu ve Kd. Md. d›fl›ndaki)
ÜYELER‹M‹Z‹N D‹KKAT‹NE;
•
BANKADAK‹
S‹STEM
DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ NEDEN‹YLE ESK‹
HESAP NUMARASI (440583 SYL
HS) DE⁄‹fiM‹fiT‹R.
• YEN‹ HESAP NUMARAMIZ:
39775124-5002 say›l› hesap
olmufltur.
T.C. Z‹RAAT BANKASI
ANKARA / HAMAMÖNÜ
fiUBES‹NE
A‹DAT YATIRAN
ÜYELER‹M‹Z;
• 151741 SAYILI A‹DAT
HESABIMIZ : 3423570/5010
SAYILI HESAP olarak de¤ifltiril mifltir.
‹L ÖZEL ‹DARE
MÜDÜRLÜKLER‹NDE
ÇALIfiAN ÜYELER‹M‹Z‹N
SEND‹KA ÜYE
A‹DATLARINI;
Vak›fbank - K›z›lay fiubesi / AN KARA (2075646) say›l› Sendikam›z hesab›na havalesi yapt›racaklard›r.
4) ÜYE A‹DATININ ÖDENMES‹
VE L‹STELER‹N‹N
GÖNDER‹LMES‹ HAKKINDA;
SORU: Sendika aidat›n›n geç
ödenmesinin, müeyyidesinin neler
oldu¤u sorulmaktad›r.
CEVAP: 2821 Say›l› Sendikalar
kanununun 61. maddesi;
“… ‹flveren Sendika tüzü¤ü
uyar›nca üyelerin sendikaya ödemeyi taahhüt etti¤i üyelik aidatlar›n›,
iflçilere yapaca¤› ücret ödemesinden kesmeye ve kesti¤i aidat›n
aç›klanmas›n› belirterek, iflyerinin
Toplu sözleflmesindeki Aidat›n
ödenmesi ile ilgili maddesinde belirtilen süre içerisinde Aidat tutar›n› ilgili
sendikaya vermeye, aiadat kesinti
listesini sendikaya göndermeye
mecburdur…”
Yukar›da aç›klanan kanunun, ilgili
maddesi gere¤ince, “Sendika
tüzü¤üne uygun olarak kesilmesi
istenilen aidat› kesmeyen iflveren,
veya kesmesine ra¤men göndermedi¤i miktar tutar›nca genel hükümlere göre sorumlu olduktan baflka,
aidat› sendikaya verinceye kadar
geç ödemeden do¤an süre kadar
bankalarca iflletme kredilerine uygulanan en yüksek faizi ödemek zorundad›r.” hükmüne havidir.
KOOP-‹fi SEND‹KASI GENEL MERKEZ‹
‹zmir Cad. Fevzi Çakmak Sok. No: 15 Kat: 4-5 K›z›lay/ANKARA
Tel: 0312 230 08 55 - 229 44 80 - 0533 770 45 81-82-83 Faks: 229 58 36
www.koopis.org.tr • e-posta: [email protected]
‹RT‹BAT : Genel E¤itim Sekreterli¤i
B‹LG‹ FORMU
ÜYEN‹N
ADI VE SOYADI
:
S‹GORTA S‹C‹L NO.SU
:
‹fiYER‹N‹N ÜNVANI
:
‹fiYER‹ AÇIK ADRES‹
:
‹fiYER‹ TELEFONU
:
DO⁄UM TAR‹H‹
:
(Gün, ay ve y›l olarak)
CEP TELEFONU NO
:
KAN GRUBU
:
SEND‹KADAK‹ GÖREV‹
(1)
:
(1) fiube organlar›ndaki görevi, Bafl temsilci ve temsilci olduklar› yaz›lacak
‹flbu Bilgi Formu Sendikam›z Genel Merkezi ile üyelerimizin do¤rudan haber leflmesini sa¤lamak ve Türkiye genelinde üyelerimiz aras›nda Kan Bankas›
oluflturmak amac›yla kullan›lacakt›r. Bilgi Formunun eksiksiz doldurulmas› önem
arz etmektedir.
ÜYELER‹M‹Z‹N D‹KKAT‹NE
Siz de¤erli üyelerimiz ile Sendikam›z Genel Merkezi aras›nda sürekli ve en seri flekilde her konuda
bilgi al›flveriflini sa¤lamak, cep telefonlar› ile mesaj baflta olmak üzere iletiflimi ve sosyal diyalo¤u
art›rmak ve Türkiye çap›nda Kan Bankas› oluflturmak amac›yla, yaklafl›k 1 y›ld›r kulland›¤›m›z programa
uygun olarak haz›rlanan bu formda istenen bilgileri eksiksiz yazarak Koop-ifl Sendikas› Genel
Merkezi’ne; faks, e-mail ya da posta yoluyla gönderiniz.
KOOP-‹fi SEND‹KASI GENEL MERKEZ‹
‹zmir Cad. Fevzi Çakmak Sok. No: 15 Kat: 4-5 K›z›lay/ANKARA
Tel: 0312 230 08 55 - 229 44 80 - 0533 770 45 81 - 82 - 83 Faks: 229 58 36
www.koopis.org.tr • e-posta: [email protected]
KOOP-‹fi Ankara 1 nolu flube
[email protected]
MEHMET GÜLSOY
‹zmir Cad. Fevzi Çakmak. Sok. No: 15/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tlf: 231 32 74
K›z›lay-ANKARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Faks: 230 52 69
KOOP-‹fi Ankara 2 nolu flube
[email protected]
NURETT‹N YAfiAR
‹zmir Cd. Fevzi Çakmak Sok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tlf: 232 20 24
No: 15/6 K›z›lay-ANKARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Faks: 230 52 61
KOOP-‹fi Antalya flube
[email protected]
OSMAN AKSOY
T.K.K. Antalya Bölge Md. Ali Çetinkaya Caddesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tlf: 0242 311 37 60
No: 104 ANTALYA
KOOP-‹fi Bal›kesir flube
bal›[email protected]
RECEP ÇEL‹K
T.K.K. Bal›kesir Bölge Birli¤i Kasaplar Mahallesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tlf: 0266 249 32 36
Soma Caddesi No: 9/1 BALIKES‹R
KOOP-‹fi Gaziantep flube
[email protected]
AHMET BAYAR
Ak›nalan ‹fl Merkezi Kat: 3 No: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tlf: 0342 232 10 22
B.fiehir Belediye Karfl. GAZ‹ANTEP
KOOP-‹fi ‹stanbul flube
[email protected]
AZ‹Z HACISAL‹HO⁄LU
Barbaros Bulvar› Mazharpafla Sokak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tlf: 0212 258 49 16
No:2/6 Befliktafl/‹STANBUL
AL‹M DEM‹R
Bozkurt Cd. Kayal›o¤lu ‹fl Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tlf: 0232 425 25 58
No: 32/701 Kahramanlar-‹ZM‹R
KOOP-‹fi ‹zmir bölge flube
[email protected]
MEHMET KARAARSLANO⁄LU
fiair Eflref Bulvar› No: 102/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tlf: 0232 422 21 75
ALSANCAK-‹ZM‹R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Faks:465 06 06
KOOP-‹fi Kayseri flube
[email protected]
EROL ÖZSOY
KOOP-‹fi ‹zmir 1 nolu flube
[email protected]
TKK Bölge Birli¤i Müd. Kocasinan Blv.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tlf: 0352 222 19 15
Örnekevler Mh. No:96 KAYSER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Faks: 222 24 41
ZEKER‹YA YAPICI
fiemsi Mah. fierafettin Sok. K›r›ml› Apt. No: 38/3 . . . . . . . . . . . . . . .Tlf: 0332 351 72 73
Karatay-KONYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax: 0332 351 72 73
KOOP-‹fi Kütahya flube
kü[email protected]
DURGUT SARI
T.K.K. Kütahya Bölge Müdürlü¤ü Mithatpafla Caddesi . . . . . . . . . . . . . . . .Tlf: 0274 223 63 76
No: 5 KÜTAHYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gsm: (0.532) 495 30 08
KOOP-‹fi Malatya flube
[email protected]
HASAN MELEK
T.K.K. Malatya Böl. Müd. ‹nönü Mh. ‹st. Viraj› Mev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tlf: 0422 212 71 81
Ceviz Yolu MALATYA
KOOP-‹fi Mersin flube
[email protected]
‹. GÖKSEN‹N TÜRKMENO⁄LU
T.K.K. Bölge Md. GMK Bulvar› No: 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tlf: 0324 336 08 12
‹hsaniye Mahallesi / MERS‹N
KOOP-‹fi Sakarya flube
[email protected]
fiEVKET ULUS‹NAN
KOOP-‹fi Samsun flube
[email protected]
ENG‹N DEM‹REL
T.K.K. Samsun Bölge Müdürlü¤ü Kale Mh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tlf: 0362 432 23 59
Cumhuriyet Caddesi. No: 20 / SAMSUN
KOOP-‹fi Sivas flube
[email protected]
A. TURAN ÖNDER
T.K. K. Bölge Md. Kümbet Mev.
Barbaros Bulvar› No: 71 S‹VAS
KOOP-‹fi Tekirda¤ flube
[email protected]
HÜSEY‹N B‹BERC‹
T.K.K. Tekirda¤ Bölge Birli¤i Ertu¤rul Mh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tlf: 0282 261 18 40
‹skele Caddesi No: 8 TEK‹RDA⁄
KOOP-‹fi Trabzon flube
[email protected]
AHMET KARAMAN
764 Say›l› Tirebolu T.K.K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tlf: 0454 411 40 28
Tirebolu-G‹RESUN
KOOP-‹fi Adana flube
[email protected]
AT‹LLA TEKERLEK
Reflatbey Mh. Atatürk Cd. Çekmegil Apartman› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tlf: 0322 458 48 78
No: 36/7 ADANA
KOOP-‹fi Konya flube
[email protected]
Arifiye T.K.K. Arifiye-SAKARYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tlf: 0264 229 05 46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tlf: 0346 227 04 21

Benzer belgeler