rBNN06-31+14 f r pdf (Page 1)

Yorumlar

Transkript

rBNN06-31+14 f r pdf (Page 1)
6
TÜRKÇE
Çarflamba, 31. 03. 2004
Berliner Abendblatt · NEUKÖLLN
İki Toplumun kaynaşma
sorunu sürüyor
H›ristiyan Demokrat Birlik
Partileri’nin 2 Cumhurbaflkan›
aday›ndan biri olarak gösterilmifl olan, Baden-Württemberg
Kültür, Gençlik ve Spor
Bakan› Bayan Dr. Anette
SCHAVAN, gazetemizin
sorumlusu Nazmi Kavaso¤lu’na konufltu.
ha bir ortaya ç›kt›¤›n› özellikle
belirten Dr. Schavan, büyük yar›fl
ortam›nda Türk çocuklar›n›n yerlerini almalar› için, daha fazla
gayret göstermeleri gerekir, dedi.
Sadece Almanya’da de¤il, tüm
Avrupa’da soruna dönüflmüfl olan
baflörtüsü konusunda da düflüncelerini belirten Dr. Schavan, ”Baflörtüsü meselesi önümüzdeki günlerde Baden-Württember Parlamentosunda ayr›nt›l› bir flekilde
ele al›nacak. Bu olay›n bar›flç›l
bir flekilde çözülmesi için, baflörtüsünü savunan taraf›n Almanya’n›n yasalar›na sayg› duymak
zorunda oldu¤unu” vurgulad›.
Uzun zamandan beri Avrupa ülkelerinin önemli tart›flma konular›ndan birini oluflturan “BAfiÖRTÜSÜ”, sadece Baden-Württemberg’de de¤il, konuyla yak›ndan
ilgilenen çeflitli çevrelerde de gündemin önemli maddelerinden biri
halinde. Bayan Bakan Dr. Schavan, kendi konular›n›n da d›fl›nda
oluflmufl olan, önemli toplumsal sorunlara da çözüm üretmesi at›l›mlar›yla, Almanya’da en ilgi çekici
politikac›lar aras›nda yerini koruyor. H›ristiyan Demokrat Birlik Partileri’nin 2 Cumhurbaflkan› aday›ndan biri olarak ismi aç›kland›¤›nda, Alman toplumunda kabul görmüfl olan Bayan Dr. Schavan’n›n, ”… Türk aileler çocuklarının egelecekte Almanya’da daha önem- ğitim sorunlarıyla daha yakından ilgilenmeli”
li görevlere gelmesi bekleniyor.
■ Almanya’da y›ld›z› yükselen
politikac›lardan olan Bayan Dr.
Schavan, “Türklerin Alman toplumu ile kaynaflma konusunda önemli geliflmelerin olmas›na ra¤men, henüz istenilen derecede
amac›n gerçekleflmedi¤ini” söyledi.
Bakan Dr. Schavan, 2 toplumun
kaynaflmas›n›n kaç›n›lmaz bir
gerçek oldu¤unu, bu yönde yap›lan çal›flmalar›n yetersiz kald›¤›n›, meselenin enine boyuna ele
al›n›p yeni uygulamalar ile oluflmufl olan sorunlar›n çözülmesi
gerekti¤ini vurgulad›.
Türk çocuklar›n›n e¤itim problemlerinin da¤ gibi büyüdü¤ünü
belirten Bakan, Türk ailelerinin
çocuklar›yla daha yak›ndan ilgilenmesi gerekti¤ini belirterek,
baz› aileler çocuklar›na göstermeleri gereken ilgiyi tam olarak
göstermediler, dedi.
Ekonomik koflullar›n her gün
kötüye gitti¤i bir ortamda, e¤iti- ”Baden Württemberg Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı
me verilmesi gereken önemin da- Bayan Dr. Schavan Nazmi Kavasoğlu’na konuştu …”
İNSANLAR
·
O L AY L A R
·
İNSANLAR
Küçük
Sibel’in
büyük
savaşı!…
■ Antalya’da jandarma ve emniyetin bask›n›nda binlerce korsan CD’ye el konuldu. CD’ler aras›nda ço¤unlu¤unu Berlin Film
Festivali’nde “Duvara Karfl›” filminde ‘Alt›n Ay›’ ödülü alan Sibel Kekilli’nin porno içerikli
CD’leri oluflturdu. Bask›nda 2
bin 520 adet korsan CD, 10 adet
VCD player ile CD ço¤altmaya
yarayan 1 adet DVD player ele
geçirilirdi. K›rk y›ldan beri Almanya’da yasayan Anadolu kökenli Türk aileleri, bir yandan ekonomik durumlar›n› düzeltmek
için canlar›n› difllerine takt›lar,
öte yandan ise törelerin izinde
yürümek için özel gayret sarfettiler. Ancak, Sibel Kekilli’nin porno filmlerinde oynad›¤› ortaya
ç›kt›ktan sonra, Almanya’daki
Türk toplumu aras›nda Kekilli’ye
yönelik müthifl bir suçlama kampanyas› bafllad›. Acaba suçlanmas› gereken ac›l› yürekli Sibel
miydi yoksa Sibel’i bu duruma
düflüren ilgisiz ailesi miydi? Bu
sorunun cevab› ne zaman verilecek? Kimler taraf›ndan verilecek? Nas›l bir cevap olacak. Bunu
toplumumuza zaman gösterecek.
Belki de yan›ts›z bir soru olarak Sibel taslanmaya devam edecek …
Bu yasada „YÖK“uz!
YÖK, Milli E¤itim Bakanl›¤› ile
sürdürdü¤ü yüksekö¤retim yasa
tasla¤› çal›flmalar›ndan çekildi.
Neden olarak bakanl›¤›n konular›
baflka bir heyetle de müzakere etmesi gösterildi. YÖK Baflkan›
Teziç, “Emrivaki ile karfl› karfl›ya
kald›k” dedi. Bilindi¤i gibi YÖK
tart›flmalar› Türkiye’nin de¤iflmeyen gündem maddelerinden
Tam 67.650 tiraj!
u sayfa.
okudu¤
Türkler’in çok severek
Reklam fiyatlar›
SUDAN UCUZ!
Sadece 0,90 €/mm
Bizi
030/25 09 93 32
aray›n: 030/4 34 86 77 –
Berliner Abendblatt
IHRE WOCHENZEITUNG FÜR NEUKÖLLN
birini oluflturuyor. Y›lan hikayesine dönen YÖK’ün sorunlar› bakal›m ne zaman çözülecek.Ya da
hiç bir zaman çözülmeden sürekli
yeni tart›flma, at›flma ortamlar›
yarat›larak YÖK flunu dedi, hükümet bunu dedi gibi havanda su
dövme konuflmalar› devam edecek. Birileri birilerine emrivaki
yapacak …
Impressum für diese Seite:
Redaktion:
Nazmi Kavaso¤lu (V.i.S.d.P.),
Tel./Fax: 030 / 4 34 86 77
Anzeigen:
Nazmi Kavaso¤lu
Tel./Fax: 030 / 4 34 86 77
[email protected]
Satz/Repro:
S. Soner ‹pekçio¤lu
[email protected] und
MVD GmbH
Paris Hilton, şov programının
çekiminde attan düştü
■ ABD’de geçen y›l sevgilisiyle
çektikleri amatör porno fimle
skandal yaratan Hilton otellerinin
varislerinden Paris Hilton (23),
Fox televizyonunda yay›nlanan
flov program›n›n çekiminde attan
düfltü. Fox televizyonundan yap›lan aç›klamaya göre, „The Simple Life“ adl› flov program›n›n Florida’daki çekiminde attan düflen
Hilton, Tampa’daki bir hastaneye
kald›r›ld›.
Televizyonun sözcüsü Chris
Alexander, kazay› ufak yaralarla
atlatan Hilton’un, olaydan sonra
aya¤a kalkt›¤›n›, ancak sonradan
herhangi bir olumsuzluk yaflanmamas› için hastaneye kald›r›ld›¤›n› söyledi.
Durumu hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verilmeyen Paris Hilton’un taburcu oldu¤u belirtildi. Paris Hilton, 11 martta Fox televizyonunda yay›nlanmaya bafllayan flov
program›n› Amerikal› flark›c›
Lionel Richie’nin k›z› Nicole
Richie ile birlikte sunuyor. Nicole Richie’nin de kazadan sonra
arkadafl›n› yaln›z b›rakmayarak
hastaneye gitti¤i kaydedildi.
Haftasonu İstanbul’da
kalmaya ne dersiniz!
■ Gezmeyi sevenler, önce yaflad›¤› flehri keflfedip avucunun içi
gibi bilmenin önemini bilirler…
Hele ki yaflad›¤›n›z flehir ‹stanbul
olursa, bu keflif bir ömür alabilir.
Nerde yaflarsak yaflayal›m herkesin, her daim gitmekten, gezmekten, bulunmaktan zevk ald›¤›, huzur duydu¤u bir ‘yer’i vard›r…
Beyo¤lu, Tünel, Cihangir, Galata’da bir gezinti yapmak ve oralarda her defas›nda yeni mekanlar, yap›lar keflfetmek hoflunuza
gidebilir.
Erdoğan: Atatürk üzerinden
siyaset yapılmamalı
■ Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, hiç kimsenin Atatürk üzerinden siyaset yapmamas› gerekti¤ini belirterek, „Atatürk, CHP’nin çerçevesi içine s›¤acak kadar
küçük de¤ildir“ dedi.
Erdo¤an, “Gözü olup da görmeyen görsün, kula¤› olup da
duymayan duysun istiyorum.”
diye konufltu.
Erdo¤an son günlerle Atatürk’ü
iyice diline dolad›.
N A Z M İ K AVA S O Ğ L U
Çocuğun
güzel
rüyası …
Oturma odas›nda ›fl›k hala
yan›yor.
Annesi her zamanki gibi kahveden gelecek babas›n› bekliyor.
Babas› ”Krankta“. Kahveyi
■ Hayret! Düne kadar rüyan›n evi yapt› yine …
ne anlama geldi¤ini bilmeden Çocuk yata¤›nda do¤ruluyor.
yaflad› çocuk.
Rüyas›n› annesine anlatmak
Onun tan›y›nca içine sevinç istiyor.
doldu!
Sonra vaz geçiyor.
Umutlar›n› rüyaya ba¤lad›.
Bir gece, annesi ve kardeflle- Mutlulu¤un sadece rüyadan
riyle birlikte televizyonda “Star- olufltu¤unu anlay›nca küçük yülar program›n›” izledikten son- reci¤ine hüzünler doluyor …
ra, kardeflleriyle uykuya dald›. Yine yata¤›na uzan›p, uykuya
Vakit gecenin yar›s› olmufltu. dalmak istiyor …
Çocu¤un odas›n›n içine Ay’›n O ne?
›fl›klar› vuruyordu. Kafas› yas- Çocuk, odas›na arkadafl gözt›kta, gözleri Ay’da derin uy- lerle bakan ”AY” ile gözgöze
kuya dald›.
geliyor.
Mutluluktan uçuyordu sanki;
”AY” çocu¤a,
… babas› bir elinden tutmufl,
annesi öbür elinden, çocu¤u bit- ”Rüyan› hoyra yor!” “Rüya
kiler bahçesine götürüyorlar … görmeden, güzelliklerin yollar›Cennet gibi bahçede dolafl›- n› bulamazs›n” diyor.
yorlar …
Ortal›k ayd›nlan›ncaya kadar,
Çiçekler, a¤açlar üzerine ko- AY ile çocuk f›s›l f›s›l konunufluyorlar.
fluyorlar …
Annesi de çok mutlu. Babas› AY, belki yar›n akflam yine
art›k hemen kahveye gitmiyor. gelirim, deyip, çocu¤a veda ediKumarda baflka çocuklar›n yor …
babalar›n› ütmüyor.
Ç›k›fl kap›s›ndaki dondurma- Çocuk uykusuz gözler ile sac›dan dondurma al›yorlar.
bah› bekliyor. Rüyas›n› yar›n
Çocuk, tam dondurma külah›- babas›na da annesine de, arkana uzand›¤›nda birden gözlerini dafllar›na da anlatacak …
aç›yor.
Gördüklerinin gerçek olup ol- Güzel günlerin rüyalar›n› görmad›¤›n› anlamak istiyor.
memiz laz›m, diyecek …
Sadece rüya oldu¤unu an- Rüya olmadan, gerçek olmaz
lay›nca, yüre¤ine ac› doluyor.
diye hayk›racak!…
Yılmaz’a
Dava
TÜRK‹YE Diyanet Vakf›, Diyanet ‹flleri eski Baflkan› Mehmet
Nuri Y›lmaz’› mahkemeye verdi.
Davada Y›lmaz’›n otel masraflar›n› vakfa ödetti¤i iddia ediliyor.
Y›lmaz suçlamalar› reddettti. Olay›n ortaya ç›kmas›ndan sonra
kamuoyunda tart›flmalar bafllad›.
BURÇLAR
Koç
(21.03. – 20.04.)
Planl› ve programl›
davranarak kendinizi pek çok
aksakl›ktan koruyabilirsiniz.
Yard›m amaçl› çal›flmalar için
motivasyonunuz yüksek.
Terazi
(24.09 – 23.10.)
Partnerinizle
duygusal
iletifliminiz güçlü. Birbirinize
yard›m› olabilirsiniz. Ay, anlaflmalar›n›zda da flansl› olabilece¤inizi vurguluyor.
Bo¤a
(21.04. – 20.05.)
Koç’ta bulunan Ay’dan
olumlu etkiler alaca¤›n›z bugün iliflkilerinizin güçlenebilece¤i ve iletiflim trafi¤inizin artabilece¤i gözleniyor.
Akrep
(24.10.- 22.11.)
Kendinizi duygusal aç›dan yaln›z hissedebilirsiniz. Sorunlar›n›z› anlayabilecek kimselerle dertlerinizi paylaflabilece¤iniz görülüyor.
‹kizler
(21.05. – 21.06.)
Burcunuza bugün geçen Mars, enerjinizin artaca¤›n› belirtiyor. Sorunlar›n›z›n temelinde yatan sebep iletiflim kopuklu¤u olabilir.
Yay
(23.11. - 21.12.)
Koç’taki Ay, aile yaflam›n›zda oluflmufl bir soruna
çözümler bulabilece¤inizi belirtiyor. Duygular›n›z› sevdi¤inizle paylaflabilirsiniz.
Yengeç
(22.06.- 22.07.)
Bugün önemli kararlar› alma aflamas›nda olabilir
meslek yaflam›n›zda iddial›
davranabilirsiniz. Ailenizden
de destek gelebilir.
O¤lak
(22.12.- 20.01.)
Birlikte çal›flt›¤›n›z kiflilerle iletifliminiz güçleniyor,
onlardan destek görüyorsunuz.
Enerjinizin yo¤unlu¤u, giriflimcili¤inizi art›rabilir.
Aslan
(23.07. – 23.08.)
Yeni konularla ilgilenmek için motivasyonunuz yüksek. Bugün planl› davranarak
kendinizi baz› aksakl›ktan koruyabilirsiniz.
Kova
(21.01. – 19.02.)
Yaflam›n›zdaki güçlüklere pratik çözümler bulabilece¤iniz bir zaman. Kendinizi
ortaya koyma konusunda çok
baflar›l› olabilirsiniz.
Baflak
(24 .08. – 23.09.)
Sosyal yaflam›n›zda olumlu geliflmeler bafllayabilir.
‹fl arkadafllar›n›zdan destek görebilir ve siz de onlara yard›mc› olabilirsiniz.
Bal›k
(20.02. - 20.03.)
Hevesli yaklafl›mlar›n›z çevreniz taraf›ndan olumlu yorumlanabilir. Bugün
arzu etti¤iniz giriflimleri çok rahatl›kla gerçeklefltirebilirsiniz.