Yar›n›n ruhunu yakalay›n Get the spirit of tomorrow

Transkript

Yar›n›n ruhunu yakalay›n Get the spirit of tomorrow
Yar›n›n ruhunu yakalay›n
Get the spirit of tomorrow
Uluslararas› Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri Fuar›
International Trade Fair for Information Technology,
Telecommunications, Software & Services
5 - 1 0.9.2006 Istanbul, Turkey
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Tüyap Exhibition and Congress Center
www.cebitbilisim.com
Bilginin gücüne sahip olun
Fast track to growth
Türkiye’yi Avrasya’n›n teknoloji baflkenti yapma hedefine emin ad›mlarla ilerleyen
CeBIT Biliflim Eurasia, 2006 y›l›nda kat›l›mc›lar›na f›rsata dönüfltürebilecekleri pek
çok yenilik sunuyor. De¤iflen pazar dinamikleri, dikey sektörlere yönelik
farkl›laflan yaklafl›mlar ve teknolojik e¤ilimler do¤rultusunda yenilenen CeBIT
Biliflim Eurasia, bu y›l 5-10 Eylül tarihlerinde gerçeklefltirilecek.
CeBIT Biliflim Eurasia;
• Küreselleflme
• Tümleflik uygulamalar
• Birbirleri ile haberleflebilen ürünler ve
• Yeni nesil transferi a¤lar›yla de¤iflen dünyan›n sundu¤u olanaklar› bir arada
toplayacak. Bu sayede yarat›lan sinerjiyle, biliflim yat›r›mlar› h›z kazanacak ■
Are you looking for a guaranteed way to boost your business into new
dimensions? Then now is the time to set your compass for Turkey, a nation which
is well on its way to becoming the technology capital of Eurasia thanks to its
flagship IT and telecommunications event, CeBIT Bilisim Eurasia. Join us in
Istanbul from 5 to 10 September 2006 as we stage another high-impact showcase
of all the latest solutions, trends, vertical markets and emerging technologies.
Here are just a few of the topics to be highlighted at the show:
• Globalization
• Holistic applications
• Intercommunicating devices
• Next-generation networks ■
4.5
*
16.2
11.8
13.8
2006
* ‹nterpromedya – Pazarlama Hizmetleri ve Araflt›rma tahmini
*Forecast: ‹nterpromedya – Marketing Services and Research
2
Türkiye’de Biliflim Pazar› (milyar USD)
ICT market in Turkey ($ bn)
‹letiflim teknolojileri
Telecommunications
Bilgi teknolojileri
Information technology
Bu sinerjiden yararlan›n!
Be where the action is
Her y›l küresel bir buluflmaya ev sahipli¤i yaparak, uluslararas› arenan›n cazibe
merkezi durumuna gelen CeBIT Biliflim Eurasia, ifl iliflkilerini gelifltirmek, farkl›
pazarlara aç›lmak isteyen profesyoneller için eflsiz bir zemin sunuyor.
Kurumsal çözümler, ürünlere katma de¤er sa¤layan gömülü teknolojiler ve her
büyüklükteki iflletmeye yönelik yenilikçi fikirlerin yer alaca¤› CeBIT Biliflim
Eurasia, do¤ru kitlelerin do¤ru noktada buluflmas›n› sa¤layacak pek çok projeyle
zenginlefliyor.
Ticaretin ve biliflimin kalbi, 5-10 Eylül 2006 tarihleri aras›nda, Türkiye ve dünyan›n
dört bir yan›ndan “karar vericileri” a¤›rlamaya haz›rlanan CeBIT Biliflim
Eurasia’da atacak ■
CeBIT Bilisim Eurasia attracts a highly global audience year after year,
generating unrivalled opportunities for everyone interested in expanding their
business base and tapping into new markets.
The spotlight will be on global solutions, embedded technologies for added value
and innovations of every description. Whatever your target audience, you are
sure to reach it at CeBIT Bilisim Eurasia, where buyers and decision-makers
from all over the world turn out in abundance.
A rich program of supporting events puts you in even closer touch with new
leads in search of the right products and best-fit solutions ■
Ak›ll› Randevu Sistemi/ Smart Appointment System
Faaliyet alan›n›zla ilgili ziyaretçilerin size çok
daha kolay ulaflabilmeleri için ...
Enabling your visitors to reach you more
easily...
Avrasya’n›n en büyük bilgi ve iletiflim
teknolojileri platformunda bu sene de
profesyonel ziyaretçiler, kat›l›mc›lardan ak›ll› bir
sistem arac›l›¤› ile otomatik randevu
alabilecekler.
This year marks the launch of our new Smart
Appointment System designed to help you make
the best possible use of your time at the show.
Managing your appointments has never before
been this easy and efficient!
"Efllefltirme" olarak adland›rabilece¤imiz bu
uygulama ile ziyaretçiler ilgilendikleri/
bilgilenmek istedikleri biliflim alan› ile ilgili
kat›l›mc› flirketlerle fuarda yüzyüze görüflmek
için önceden randevulaflabiliyor.
Most importantly: By lining up all your important
meetings beforehand, your agenda is sure to be
met in full, thus giving your maximum returns on
your tradeshow investment.
3
3 Ana ve 2 Tematik Bölüm
3 Main & 2 Thematic Sections
2006 y›l›nda, 26bin metrekarenin üzerindeki net alanda, 3 ana ve 2 tematik
bölümümüz olacak. Fuar›n, ifl ve günlük yaflamda kullan›lan teknolojileri
kümeleyen yap›s›, biliflimin farkl› amaçlara yönelik kullan›m›n› gösterecek
flekilde planland›/ The 2006 show will boast a total exhibition area of 26,000
square meters divided up into three main sections: Business World, Digital Life
and Telecommunications and two thematic sections: Future Parc and
Innovation Zone.
‹fl Dünyas›
Business World
2
Bilgi Teknolojileri
Information Technology
3
‹letiflim Teknolojileri – ‹novasyon Bölgesi
Communication Technology – Innovation Zone
‹fl Dünyas› ana bölümü, biliflim endüstrisinin
kurumsal çözüm sunan oyuncular›n›
a¤›rlayacak. Tamamen sessiz bir bölüm olan
‹fl Dünyas›’nda, gerek ifl süreçlerine, gerek
ürüne gömülü kullan›ma yönelik teknolojiler
sergilenecek.
True to its name, Business World is home to
professionals who value a calm and peaceful
setting for top-notch business talks. The
spotlight here will be on business applications,
embedded technologies and everything of
interest to the commercial buyer.
Hem ifl, hem de özel yaflama etki eden
teknolojilerin görücüye ç›kar›laca¤› Dijital
Yaflam bölümünde, yaln›zca kurumsal
kimli¤e de¤il, birey kimli¤ine de
seslenilecek. Yeni dijital içerik ve
hizmetlerin tan›t›laca¤› bölüm, tüketici
pazarlar›ndaki etkilili¤ini art›rmak isteyen
flirketleri a¤›rlayacak.
Digital Life is a lively showcase designed to
appeal especially to the consumer crowd _
and to business users in search of jazzy new
technologies to spice up their lives, whether
at work or at home. Digital Life will also
include a special section devoted to new
digital content and related services, thus
putting providers in close touch with the
consumer market.
Telekomünikasyondaki serbestleflmenin
ard›ndan hareketlenen pazarda ortaya ç›kan
avantajl› iletiflim paketlerinin yer alaca¤›
bölüm, kurumsal iletiflim süreçlerine yönelik
en yeni çözümlerin yan› s›ra bireysel
çözümleri de bir araya getirecek.
A third section of the show is dedicated to
Telecommunications as a topic of great
relevance to all, and one which is producing a
big array of goods and services following the
liberalization of the telecommunications market
in Turkey. Everything from corporate to personal
solutions will be on display here.
Dijital Yaflam
Digital Life
4
Dijital Foto¤raf, PC, Görüntüleme
Digital Photography, PCs, Imaging
5
Dijital Foto¤raf, PC, Görüntüleme
Digital Photography, PCs, Imaging
6
Dijital Foto¤raf, PC, Görüntüleme
Digital Photography, PCs, Imaging
7
Mobil ‹letiflim ve Tüketici Elektroni¤i
Mobile Communication & Consumer Electronics
8
Mobil ‹letiflim ve Telekomünikasyon
Mobile Communication & Telecommunications
Telekomünikasyon
Telecommunications
9
Telekomünikasyon
Telecommunications
10
Telekomünikasyon
Telecommunications
‹novasyon Bölgesi
Innovation Zone
Biliflim Rest
4
Biliflim Market
3 Ana ve 2 Tematik Bölüm
3 Main & 2 Thematic Sections
Avrasya’n›n en büyük ifl ve teknoloji buluflmas›na sahne olacak CeBIT Biliflim
Eurasia, bu y›l da Türkiye’nin gelece¤ine ›fl›k tutacak iki tematik bölüme sahip.
Gelecek Park›
‹novasyon Bölgesi
bölümleri, özel temalar› ile ilgilileri bir araya getirecek ve hedef kitlesine daha
kolay ulaflabilecek.
Bu sene de CeBIT Biliflim Eurasia
” Gelecek Park›” Ar-Ge çal›flmalar›nda ulusal ve uluslararas› örnekleri,
“‹novasyon Bölgesi” bölümünde ise dünyaya örnek olabilecek ürün ve
uygulamalar› ziyaretçileri ile buluflturacak ■
Detaylar için bak›n›z sayfa 10 – 11
Two special presentations will once again demonstrate to visitors (and fellow
exhibitors) how Turkey's technological prowess is moving the nation forward in
great strides:
Future Parc
Here visitors can get an upfront view of fascinating R&D work being done in
Turkey and beyond. Future Parc also provides fertile soil for cooperation
between industry and higher education.
Innovation Zone
Experience ground-breaking new devices up close - amazement guaranteed! ■
For details on these two special displays, see pages 10-11
5
‹fl Dünyas›
Business World
2
Bilgi Teknolojileri
Information Technology
Bilgisayarlar(1)
• Anabilgisayarlar / sunucular • ‹fl istasyonlar›
• El terminalleri
Computers(1)
• Mainframes / servers • Workstations
• Handhelds • Blade servers
Depolama Sistemleri ve Ekipmanlar›
• Dahili ve harici depolama • Manyetik disk
depolama sistemleri • Manyetik – optik
depolama sistemleri • Optik depolama sistemleri
• Depolama malzemeleri • Depolama yönetim
sistemleri • iSCSI sistemleri • Blu – Ray
sistemleri
Storage Systems and Equipment
• Internal and external storage • Magnetic disk
storage systems • Magneto – optical storage
systems
• Optical storage systems • Storage media
• Storage management systems
• iSCSI systems • Blu – Ray systems
Sat›fl Noktas› Sistemleri
• Yazar kasa sistemleri • Ma¤azac›l›k sistemleri
Point of Sale
• Cash register systems • Shop systems
Ofis Otomasyonu – Ekipmanlar› ve Aksesuarlar›
• Yaz›c›lar • Fotokopi makinalar› •Laminasyon,
ePosta yönetimi • Ka¤›t ifllemleri ve yönetimi
• DTP/ön bask› • Ka¤›t imha makinalar›
• Aksesuarlar
Office Automation – Equipment, Accessories,
Supplies
• Printers • Photocopiers • Laminating • Mail
handling • Paper processing and handling
• DTP/pre – print • Document shredders
• Accessories
Kart Teknolojileri
• Manyetik fleritler • Kart okuyucular› • Ak›ll›
kartlar • Radyofrekans› sistemleri • Kart üretim
ekipmanlar›
fiirket Uygulamalar›
• fiirket kaynak planlama • Tedarik zinciri
yönetimi • Müflteri iliflkileri yönetimi • Ürün
yaflam döngüsü yönetimi • Mühendislik
çözümleri • Üretim yürütme sistemleri
• Uygulama hizmeti sa¤lay›c›lar› • Bilgi yönetimi •
‹çerik yönetimi • ‹fl ak›fl› yönetimi
• ‹fl istihbarat› • Otomatik veri yakalama • Dikey
piyasa çözümleri • eTicaret / eIfl
• Görsellefltirme • Proje yönetimi • ePazarlama
Sistem Yaz›l›mlar›(2)
• Aç›k kaynak • ‹flletim sistemleri • Veritaban›
yönetim sistemleri • Yönetim sistemleri
• Gelifltirme sistemleri • eIfl çözümleri • Grid
hesaplama
Hizmetler (3)
• Dan›flmanl›k • D›fl kaynak kullan›m›,
sözleflmeler • Sistem entegrasyonu • Biliflim
hizmetleri
Doküman Yönetim Çözümleri
Dokümanlar›n ifllenmesi, yönetimi ve
arflivlenmesi için donan›mlar ve yaz›l›mlar
Enterprise Applications
• Enterprise resource planning • Supply chain
management • Customer relationship
management • Product lifecycle management •
Engineering solutions • Manufacturing execution
systems • Application service providers •
Knowledge management • Content management
• Workflow management
• Business intelligence • Automatic data capture
• Vertical market solutions
• eCommerce / eBusiness • Visualization
• Project management • eMarketing
System Software (2)
• Open source • Operating systems • Database
• Management systems • Administration systems
• Development systems • eBusiness solutions •
Grid computing
Services (3)
• Consulting • Outsourcing, contracting
• Systems integration • IT services
Document Management Solutions
Hardware and software for the processing,
administration and archiving of documents
(1)
(1)
(2)
(2)
‹steyen firmalar 6. salonda da yer alabilirler.
‹steyen firmalar 4. salonda da yer alabilirler.
(3)
‹steyen firmalar 3. salonda da yer alabilirler.
6
Card Technology
• Magnetic strips • Card readers • Smart cards
• Radio Frequency systems • Card production
equipment
Companies can also exhibit in Hall 6.
Companies can also exhibit in Hall 4.
Companies can also exhibit in Hall 3.
(3)
‹fl Dünyas›
Business World
3
‹letiflim Teknolojileri, Gelecek Park›*
Communication Technology, Future Parc*
Telekomünikasyon ve Internet Hizmetleri
• DSL ve ISDN hizmet sa¤lay›c›lar • Internet
hizmeti sa¤lay›c›lar • Web hosting • Kablosuz
internet hizmetleri • Katma de¤erli hizmetler •
Uygulama hizmeti sa¤lay›c›lar • Uygulama
hosting hizmetleri • Dijital haklar›n yönetimi
• Hizmetler • Konum temelli hizmetler • Video
konferans sistemleri
Telecommunications & Internet services
• DSL and ISDN providers • Internet service
providers • Web hosting • Wireless internet
services • Value added services
• Application service providers • Application
hosting services • Digital rights management •
Services • Location based services
• Videoconferening systems
A¤lar
• Internet hizmetleri
• Depolama alan› a¤lar› (SAN)
• A¤ güvenli¤i • A¤ tan› ve ölçüm cihazlar›
• A¤ hesaplama yaz›l›mlar›
• Aktif ve pasif a¤ bileflenleri
Networks
• Internet services • Storage area networks
(SAN) • Network security • Network diagnosis
and measuring equipment
• Network computing software
• Active and passive network components
Güvenlik
• Fiziksel güvenlik • Yaz›l›m güvenli¤i
• Kriptografi, güvenli iletiflim • Anti – virus
sistemleri • Biyometri • Firewall’lar / Atefl
duvarlar› • Dan›flmanl›k, planlama
• Kesintisiz güç kayna¤› sistemleri
Security
• Physical security • Software security
• Cryptography, secure communications
• Anti – virus systems • Biometrics • Firewalls
• Consulting, planning • Uninterruptable power
supply systems
‹nsan Kaynaklar› – Çal›flma Dünyas›, Ö¤renme
ve Performans
• ‹K (‹nsan Kaynaklar›) yaz›l›m› • ‹K d›fl kaynak
kullan›m› • Çal›flma, ö¤renme & performans •
eÖ¤renme / eVergi • Zaman yönetimi, geçifl
kontrol, ‹K planlama
• ‹K performans • ‹fl & Kariyer dünyas›
Human Resources – World of Working,
Learning & Performance
• HR software • HR outsourcing • Working,
learning & performance
• eLearning / eAssessment • Time management,
access control, HR planning
• HR performance • Job & Career Market
‹novasyon Bölgesi
Innovation Zone
Biliflim Rest
Biliflim Market
7
Dijital Yaflam
Digital Life
4
Dijital Foto¤raf, PC, Görüntüleme
Digital Photography, PCs, Imaging
5
Dijital Foto¤raf, PC, Görüntüleme
Digital Photography, PCs, Imaging
6
Dijital Foto¤raf, PC, Görüntüleme
Digital Photography, PCs, Imaging
Kiflisel Bilgisayarlar (4)
• Dizüstü bilgisayarlar • Notebook’lar • Avuçiçi
bilgisayarlar • Aksesuarlar
Çevrebirimleri ve Bileflenler
• Girifl ve ç›k›fl çevrebirimleri • Fare ve
klavyeler • Monitörler • Kasalar • So¤utucular
• Ses kartlar› • Grafik kartlar› • Taray›c›lar •
‹fllemciler • Anakartlar
8
PCs (4)
• Laptops • Notebooks • PDAs • Accessories
Peripherals and Components
• Input and output peripherals • Mice and
keyboards • Monitors • Cases • Coolers •
Sound cards • Graphic cards • Scanners •
Processors • Motherboards – Mainboards
Dijital Foto¤rafç›l›k
• Kameralar • Depolama malzemeleri • Resim /
görüntü iflleme • Aksesuarlar • Meteryaller
Digital Photography
• Cameras • Storage Media
• Image Processing • Accessories
• Meterials
Sektörel Yay›nlar
Sectoral Publications
(4)
(4)
‹steyen firmalar 2. salonda da yer alabilirler.
7
Mobil ‹letiflim ve Tüketici Elektroni¤i
Mobile Communication & Consumer Electronics
8
Mobil ‹letiflim ve Telekomünikasyon
Mobile Communication & Telecommunications
Companies can also exhibit in Hall 2.
Mobil ‹letiflim
• Mobil telefon sistemleri • Mobil telefon
tedarikçileri • Mobil uygulamalar • Uydu
iletiflimi • Cihazlar ve aksesuarlar • Trunk’l›
radyo hizmetleri
• Telematik ve yön bulma • Mobil telefonlar
• Radyo donan›mlar› • Aksesuarlar • W-LAN
• UMTS,GSM,GPRS
Mobile Communications
• Mobile phone systems • Mobile phone
providers • Mobile applications • Satellite
communications
• Equipment and accessories • Trunked radio
services • Telematics and navigation • Mobile
phones Radio installations • Accessories
• W-LAN • UMTS,GSM,GPRS
Dijital E¤lence (5)
• Ses sistemleri • Hi-Fi • Video / DVD • Dijital
video yay›nc›l›¤›, dijital ses yay›nc›l›¤›, interaktif
TV • E¤lence sistemleri ve ekipmanlar›
• Ev sinema sistemleri • Ses-video iletiflim
sunucular› • Oyunlar • Sunu teknolojileri
• Tüketici elektroni¤i • Aksesuarlar
• Multimedya ev platformu
Digital Entertainment (5)
• Audio • Hi-Fi • Video / DVD • Digital video
broadcasting, digital audio broadcasting,
interactive TV • Entertainment systems and
equipment • Home theatre • Audio-video
communications server • Games • Display
technologies • Consumer electronics
Accessories • Multimedia home platform
Ev Elektroni¤i
• Ak›ll› ev sistemleri • Ev otomasyonu
Home Electronics
• Intelligent home systems • Home automation
(5)
‹steyen firmalar 6. salonda da yer alabilirler.
* Detaylar için bak›n›z sayfa 10 – 11
(5)
Companies can also exhibit in Hall 6.
* See pages 10 – 11 for details.
Telekomünikasyon
Telecommunications
9
Telekomünikasyon
Telecommunications
Telekomünikasyon
10 Telecommunications
Sabit Hatlar
• Sabit hat tedarikçileri • A¤ cihaz›
tedarikçileri • Ses, veri, yaz› ve görsel
iletiflim • CTI/ Bilgisayar – telefon
entegrasyonu
• ISDN ve DSL cihazlar› • Video konferans
sistemleri • Ça¤r› merkezi sistemleri
• Enerji hatt› iletiflimi • Telekomünikasyon
son kullan›c› cihazlar› • Anahtarlama
sistemlerinin yüklenmesi • VoIP/ IP
üzerinden ses iletimi • Kurumsal ve bireysel
uygulamalar
Biliflim Rest
Fixed Line
• Fixed line providers • Network equipment
suppliers • Voice, data, text and visual
communication • CTI/ Computer telephony
integration • ISDN and DSL equipment
• Videoconferencing systems
• Call centre systems
• Powerline communication
• Telecommunications end user equipment
• Switching installations
• VoIP/ Voice over IP
• Corporate & individual applications
Biliflim Market
9
Tematik Bölümler
Thematic Sections
Gelecek Park›
Sanayinin yat›r›m ve zaman isteyen Ar-Ge planlar›n›, üniversitelerin nitelikli beyin
gücü ve akademik deneyimleriyle bir araya getiren Gelecek Park›, Türkiye’yi
yar›nlara tafl›yor. Gelecek Park›’nda, her büyüklükte iflletme, üniversitelerin
çal›flmalar›ndan yararlanma, birlikte fikir üretme olana¤› bulacak.
Bu Bölümde yer alar “Gelecek Konuflmalar›” forum alan› ile, projelerin
sunulabilece¤i etkileflimli bir ortam yarat›l›yor. Ayr›ca, devletin finansal destek
sa¤layan kurumlar› da, biliflim yat›r›mlar›n›n nas›l fonlanaca¤› konusunda
sanayicilerimize yol gösterecek.
“‹novasyon Bölgesi”
CeBIT Biliflim Eurasia, bu sene ilk defa gerçekleflitirilecek olan “‹novasyon
Bölgesi” isimli tematik bölümü ile karfl›n›za ç›kacak.
“‹novasyon Bölgesi”, ürüne ve/veya hizmete dönüfltürülmüfl yenilikçi fikirlerin ifl
yapma ve yaflam tarz›m›za getirdi¤i köklü de¤ifliklikleri sergileyecek.
Gelifltirdi¤i teknolojilerle yeni pazarlara yol almak ve uluslararas› oyuncularla
tan›flmak isteyen Türk flirketlerine f›rsat sunacak bölüm, yenilikçi ürün ve hizmet
gelifltiren kat›l›mc›lar› a¤›rlayacak. Teknoloji ile katma de¤er kazand›r›lm›fl
çözümleri olan flirketler, fuar›n yaratt›¤› uluslararas› ticaret sinerjisiyle boyut
atlama f›rsat› elde edecekler.
10
Tematik Bölümler
Thematic Sections
Future Parc
This special display provides a vital link between industrial R&D, on the one hand,
and university research and brain power on the other, thus speeding Turkey's path
to a bright, high-tech future. Companies in search of inspired ideas are well
advised to pay a visit to Future Parc, where the fruits of university research can
soon become tomorrow's market-ready products.
Another feature of Future Parc is the “Future Talk” forum - an interactive setting
for knowledge transfer and networking on projects of every description.
Additionally, bodies receiving government funding will explain to industrialists how
funding for ICT projects works in Turkey.
“Innovation Zone”
A first at CeBIT Bilisim Eurasia 2006 will be the “Innovation Zone”, where visitors
can experience how devices and services are revolutionizing our daily lives and
the way we do business.
This section will feature Turkish firms with newly developed products and
services, giving them a prime chance to take their products to new markets and
rub shoulders with international players. Companies with solutions that harness
technology to add value can use this platform to redefine themselves for maximum
international synergies.
Biliflim Rest
Biliflim Market
11
fiirketiniz için en etkin tan›t›m ortam›
Bu y›l, Biliflim Zirvesi ve [email protected]flim etkinlikleri, fuar alan›nda bulunan
toplant› salonlar›nda CeBIT Biliflim Eurasia ile bir arada olman›n yo¤un
sinerjisini yaflatacak. Biliflim haftas›nda gerçekleflen bu etkinlikler, biliflim
sektörünün her boyutunun ele al›nd›¤› ve ifl dünyas›n›n gündeminin
paylafl›ld›¤› bir çözüm platformu oluflturmaktad›r. Fuar›n içinde, sizlere özel
olarak ayr›lm›fl bölümde Biliflim Zirvesi ve [email protected]flim hedef kitlelere
eriflmenin en etkin yolunu sunacak.
Biliflim Zirvesi, 5 Eylül 2006 tarihinde bilgi toplumu olma yolunda ilerleyen
Türkiye'nin geldi¤i noktay›, kat›l›mc›lar ile paylaflarak, Zirve'nin gündemini
oluflturacak. Zirve, Sonuç Bildirgesi ile son bulacak.
[email protected]flim, 6-9 Eylül tarihinde forumlar ve e¤itimler fleklinde flirketlerin
eDünyaya entegrasyonunu ele alacak. Teknoloji ve uygulama a¤›rl›kl›,
paralel düzenlenecek forum, e¤itim ve seminerlerde bilginin yönetimi,
insan›n yönetimi, süreçlerin yönetimi ele al›nacak. Biliflimle gelece¤e
haz›rlanmay› amaç edinen Türkiye'nin ifl dünyas› bu platformda buluflacak.
Bu kapsaml› etkinlikte siz de çözümlerinizi, ifl dünyas› ile paylaflmak
istiyorsan›z, flirketiniz için etkin tan›t›m ortam›n› kullan›n ■
A highly effective means of promoting your business
This year the ICT Summit and [email protected] will be staged right on site at
the exhibition complex for even more powerful synergies. These events
(scheduled to coincide with Turkey's official “ICT Week”) create a special
platform on which the ICT sector can share visions and viewpoint's on
today's burning issues. The ICT Summit and [email protected] give you yet
another effective way to reach your target audience at the show.
Detayl› Bilgi için/
For detailed information
‹nterpromedya Etkinlik Yönetimi
‹nterpromedya Publishing,
Event Management & Marketing
Services Inc.
Tel : +90 (212) 212 31 22
Fax : +90 (212) 212 31 21
eMail : [email protected]
www.bilisimzirvesi.com.tr
12
The ICT Summit takes place on 5 September, and will provide insight on
where Turkey now stands on its way to becoming a Knowledge Society. A
Final Declaration will be published at the close of the Summit.
In a series of lectures, discussions and seminars, the [email protected] (6_9
September) will focus on business migration to the eWorld, exploring such
issues as data management, human resources management, and process
management. The forum will be attended by members of the Turkish
business community keen on using ICT to reach their strategic goals. If you,
too, wish to share your solutions with this attractive audience, you will find it
an effective way to raise your image and generate new leads ■
Internet Hizmetleri
Internet Services
Vazgeçilmez tan›t›m arac›
CeBIT Biliflim Eurasia web sitesi fuar ziyaretçileri, kat›l›mc› firmalar ve bas›n için
özel bölümlere ayr›larak, bilgiye eriflimi kolaylaflt›r›yor. Fuar öncesi, s›ras› ve
sonras›nda size gerekli olan her türlü bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Bu sene bafllatt›¤›m›z yeni bir uygulama ile siz kat›l›mc›lar›m›za verilecek olan
kullan›c› ad› ve flifre ile online kay›t sistemini kullanarak güvenli, h›zl› ve etkin bir
biçimde servis formlar›n› internet üzerinden doldurabileceksiniz. Fuar web sitesinde
yer alacak flirket ve ürün bilgileriniz ile hedef kitlenize do¤rudan ulaflabilirsiniz.
Fuar öncesi yap›lacak olan çeflitli duyurularda, fuarda sergilenecek olan biliflim
çözümlerine ait ürün/sektör kategorileri ziyaretçilerin bilgisine sunulacakt›r.
Ziyaretçiler, ilgi duyduklar› biliflim kategorisine ait kodu “SMS” ile gönderecek ve
ilgili çözümü sunan flirketlerden yine “SMS” yard›m› ile otomatik randevular
verilecektir. Amac›m›z ziyaretçilerin ve kat›l›mc›lar›n zamanlar›n› en verimli flekilde
kullanabilmelerini sa¤lamakt›r ■
Use our website for your success
The CeBIT Bilisim Eurasia website at www.cebitbilisim.com is a comprehensive,
up-to-date source of information for visitors, exhibitors and journalists, with
dedicated sections devoted to each user group.
You can now not only register online, but also enjoy the benefits of our new online
system for service orders. Using your official password, you can conveniently order
all the services you need for a great presentation.
Companies interested in what you have to offer will find you quickly and easily
using the website, where they can search for companies, goods and services. In
the run-up to the show, various announcements will be posted to inform visitors
about the product and service categories that await them. Visitors will be sent SMS
messages providing news on category codes of interest to them. Also by SMS,
visitors will automatically be given notification of appointments with companies
offering relevant solutions. Our aim is to enable visitors and participants to use their
time to maximum benefit ■
Online fuar k›lavuzunuz
Your online exhibition guide
www.cebitbilisim.com adresinde bulabilece¤iniz çeflitli
bilgileri flu flekilde özetleyebiliriz:
What’s available at www.cebitbilisim.com:
• Kat›l›mc› flirket listeleri (kat›l›mc› flirket ismine ve ürüne
göre tarama)
• fiirketlerin ayr›nt›l› tan›t›m bilgileri
• Fuar ile ilgili kat›l›m/hizmet bilgi formlar›
• Kat›l›mc› k›lavuzu servis formlar›
• Haberler ve duyurular
• Fuardaki tematik bölümler ve özel etkinlikler
• Çeflitli flirket etkinlikleri ve toplant›lar›
• Bas›n için özel bölüm
• Fuar ile ilgili görsel materyaller
• fiirketlerin bas›n bültenleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lists of exhibitors (searchable by exhibitor and product)
Detailed information on participating companies
Application forms and service order forms
Exhibitor service manual service order forms
The latest news and announcements
Information on thematic presentations and special
displays
Details of company presentations and meetings
Information for the press
Promotional materials for CeBIT Biliflim Eurasia
Exhibitor press releases
www.cebitbilisim.com
13
Son baflvuru tarihi:
18 Haziran 2006
Registration deadline:
18 June 2006
Paket 1
Option 1
Kat›l›m Seçenekleri
Participation Options
Pazar›n de¤iflen gereksinimleri do¤rultusunda, kat›l›mc›lar›m›z›n
müflterilerine farkl› flekilde ulaflabilecekleri platformlar ve kat›l›m
seçenekleri sunuyoruz/ Always in stride with changing market
requirements, we make it our business to give you a top-notch platform on
which to reach your objectives, as well as participation options to match
every requirement.
Bofl alan kiralama hizmet bedeli m2 birim fiyat›
290 YTL / m2 + % 18 KDV
Space only: Euro 180 per sqm + 18% VAT
Paket 2
Option 2
330 YTL / m2 + % 18 KDV
• Bofl alan kiralama • Stand yap›m›
• Al›n yaz›s›n›n yaz›lmas› • Hal› • Kurulan stand
metrekaresinden ba¤›ms›z olmak üzere 3kW
elektrik kullan›m›n› sa¤layan 3’lü priz • 3 m2’ye
100 Watt’l›k spot ve spotlar›n yanmas› için
gereken elektrik enerjisi (3 kW, 220 V, 50 Hz)
Euro 205 per sqm+ 18% VAT
• Floor space • Aluminum frame construction
• White wall panels • Fascia panel with booth
number and company name • Spotlights (100 W
per 3 m2) • 3 kW of electricity • 3 power sockets
(220 V, 50 Hz) (all regardless of the actual
rented area)
Paket 3
Option 3
390 YTL / m2 + % 18 KDV
Paket 2’ye ilave olarak, kurulan stand
metrekaresinden ba¤›ms›z olmak üzere;
• 1 adet verzalit yuvarlak masa • 3 adet
verzalit sandalye • 1m x 1m olmak üzere
kap›s› olan depo • Dan›flma masas›
Euro 235 per sqm + 18% VAT
Same as Option 2, plus
• 1 table • 3 chairs • 1m x 1m lockable storage
space • Information desk (all regardless of
the actual rented area)
14
‹letiflim
Contacts
2006 için yerinizi ay›rtmay› unutmay›n!
CeBIT Biliflim Eurasia Uluslararas› Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri Fuar› 5-10 Eylül 2006
tarihleri aras›nda ‹stanbul Beylikdüzü’nde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçeklefltiriliyor. CeBIT Biliflim Eurasia’da yer almak için Kat›l›m Formu’nu
doldurarak bize ulaflt›rman›z yeterli.
Kat›l›mc›lara profesyonel destek
CeBIT Biliflim Eurasia kat›l›mc›lar› ödedikleri kat›l›m bedeli karfl›l›¤›nda standart birçok
hizmetten faydalanabiliyorlar. Deneyimli bir ekip fuar öncesi dönemde ve fuar
esnas›nda ulusal ve uluslararas› düzeyde gerçeklefltirdi¤i yo¤un tan›t›m faaliyetlerinin
yan› s›ra, kurulum aflamas›ndan toplanma aflamas›na kadar fuar kat›l›mc›lar›na teknik
ve lojistik destek veriyor ■
Reserve your place for 2006
CeBIT Biliflim Eurasia –International Trade Fair for Information Technology,
Telecommunications, Software & Services – will take place from 5 –10 September
2006 at the Tüyap Fair and Congress Center in Istanbul. To reserve stand space,
simply fill in the Application Form and send it to us.
Professional support for exhibitors
A wide range of standard services are included in the basic participation fee.
Along with intensive promotional activities at the national and international level,
the CeBIT Biliflim Eurasia team can provide additional support during every
phase of the trade show - from setting up and dismantling to technical services
and logistics ■
Detayl› bilgi için CeBIT Biliflim Eurasia sat›fl ekibine baflvurunuz.
For detailed information please contact one of the sales representatives listed below:
Engin Er
Sat›fl ve Servis Müdürü
Sales and Service Manager
Tel
: +90 (212) 274 10 15 Ext: 154
eMail : [email protected]
Serhat Cerit
Sat›fl ve Servis Müdür Yard›mc›s›
Assistant Manager for Sales and Service
Tel
: +90 (212) 274 10 15 Ext: 150
eMail : [email protected]
Evren Kulaço¤lu
Sat›fl ve Servis Sorumlusu
Sales and Service Supervisor
Tel
: +90 (212) 274 10 15 Ext: 166
eMail : [email protected]
Umut Taflk›n
Sat›fl ve Servis Sorumlusu
Sales and Service Supervisor
Tel
: +90 (212) 274 10 15 Ext: 147
eMail : [email protected]
15
Düzenleyici Kurulufl
Fair Organization
Uluslararas› Pazarlama
International Marketing
H‹FAfi. - Hannover Fairs ‹nterpro
Uluslararas› Fuarc›l›k A.fi.
Deutsche Messe AG
Messegelände
30521 Hannover, Germany
Tel
: +90 (212) 274 10 15 - 212 31 22
Faks : +90 (212) 274 31 21
ePosta: [email protected]
Tel : +49 (511) 89 33 138
Fax : +49 (511) 89 33 140
eMail : [email protected]
www.cebitbilisim.com
www.cebit-events.com
H‹F A.fi. EDB05 02/2006
Gazeteciler Mahallesi, Sa¤lam Fikir Sokak, 23
34394 Esentepe, ‹stanbul, Turkey

Benzer belgeler

6-11.9.2005 Yar›n›n ruhunu yakalay›n Get the spirit of

6-11.9.2005 Yar›n›n ruhunu yakalay›n Get the spirit of • Equipment and accessories • Trunked radio services • Telematics and navigation • Mobile phones Radio installations • Accessories • W-LAN • UMTS,GSM,GPRS

Detaylı