Cnc Kullanım Notları (Onur Kaya) Isparta

Transkript

Cnc Kullanım Notları (Onur Kaya) Isparta
CNC ĐLE ĐLGĐLĐ NOTLAR
* TAKIM SIFIRLAMA *
X EKSENĐ REFERANSA GÖNDERĐLĐR.
-MODE `ZERO RETURN` A ALINIR. + X BUTONUNA DURUNCAYA KADAR BASILIR.
ÖLÇME KOLU ĐNECEĞĐ ZAMAN AYAKLARA ÇARPMAYACAK ŞEKĐLDE AYARLANIR.
SIFIRLANACAK TAKIM ÇAĞIRILIR.
KLAVYENĐN SAĞINDAKĐ ÖLÇME KOLU BUTONUNA BASILIR.
MODE X 100 KONUMUNA ALINIR TAKIM ÖLÇME PROBUNUN ORTASINA 0.5 mm VEYA 1mm KADAR YAKLAŞTIRILIR.
MODE JOG KONUMUNA ALINIR.
FEEDRATE OVERĐDE BUTONU % 30 `ALINIR.
+X, +Z, -X, -Z YÖN BUTONLARIYLA TAKIM PROBA YAKLAŞTIRILIR YEŞĐL IŞIK KIRMIZI YA DÖNÜNCE TAKIM
SIFIRLANMIŞ OLUR
X EKSENĐ TEKRAR REFERANSA GÖNDERĐLĐR
SIFIRLANACAK BÜTÜN TAKIMLAR BU ŞEKĐLDE ÇAĞIRILIP SIFIRLANIR
ĐŞLEM BĐTTĐKTEN SONRA TAKIM SIFIRLAMA KOLU BUTONUNA BASIP KOLU KALDIRIRIZ
ĐŞ PARÇASI SIFIRLAMA
DAHA ÖNCE SIFIRLANMIŞ UYGUN BĐR TAKIM ÇAĞIRILIR
AYNAYA BĐR MĐKTAR DEVĐR VERĐLĐR
MODE X 100 DE TAMBUR ĐLE ĐŞ PARÇASINA YAKLAŞTIRILIR X10 DA BĐR MĐKTAR TALAŞ KALDIRILIR
KLAVYENĐN SAĞINDAKĐ WORKSHIFT BUTONU ĐLE SIFIRLAMA SAYFASI AÇILIR
BU TUŞUN YANINDAKĐ BUTONA BASARAK ĐŞ PARÇASINI SIFIRLARIZ
SONRA WORK SHIFT BUTONUNA BASARAK SAYFAYI KAPATIRIZ
MODE X 100 DE ĐŞ PARÇASINDAN UZAKLAŞILIR
TAKIMLARI ĐŞ PARÇASINDAN SIFIRLAMA
ÖNCELĐKLE AYNADAKĐ PARÇANIN PARÇA SIFIRI DAHA ÖNCE SIFIRLI OLAN BĐR TAKIMLA TESPĐT ED
ĐLĐR YADA Z0 DEĞERĐNDEN ALINDAN DÜZLENĐR
YENĐ TAKILAN TAKIM ÇAĞIRILIR
AYNAYA BĐRAZ DEVĐR VERĐLĐR VE TAKIM ĐŞ PARÇASININ ALNINA DEYDĐRĐLĐR
OFFSET TE SIFIRLAYACAĞIMIZ TAKIMIN ÜZERĐNE CURSÖR`Ü GETĐRĐRĐZ
Z 0 YAZILIR EKRANIN ALTINDA KĐ ``MEASUR`` TUŞUNA BASILIR
ÇAP ĐÇĐN TAKIMLA ĐŞ PARÇASI ÜZERĐNDEN TALAŞ ALINIR VE ÇAPTA HAREKET ETTĐRĐLMEDEN GERĐ ÇEKĐLĐR PARÇA
ÜZERĐN DEN ÖLÇÜ ALINIR X.......... (ÖLÇÜLEN DEĞER) YAZILIR EKRANIN ALTINDAKĐ ``MEASUR`` A BASILIR
HAFIZADAKĐ BĐR PROĞRAMI ÇAĞIRMAK
MODE `EDĐT` E ALINIR
PROG TUŞUNA BASILIR
DIR TUŞUNA BASILIR
EKRANDA ÇAĞIRILACAK PROĞRAM BULUNUR
`O`............. PROĞRAM NUMARASI YAZILIR
EKRANIN ALTIN DAKĐ `O SRH ` TUŞUNA BASILIR
YENĐ PROĞRAM YAZMA
YUKARIDAKĐ ĐLK 3 MADDE AYNEN YAPILIR
HAFIZADA OLMAYAN BĐR NUMARA YAZILIR
`ĐNSERT + EOB ` TUŞLARINA BASILIR
PROĞRAM KOPYALAMA
MODE EDĐT E ALINIR
PROG TUŞUNA BASILIR
OPRT + SAĞ OK + EX EDT + COPY + ALL TUŞLARINA BASILIR
HAFIZADA OLMAYAN PROĞRAM NUMARASI YAZILIR
`ĐNPUT + EXEC E BASILIR
YAPILAN PROĞRAMI GRAFĐKTE KONTROL ETME
MODE MEM KONUMUNA ALINIR CSTM/GR TUŞUNA BASILIR
GRAFĐK ÇIKMAZSA GRAPH TUŞUNA BASILIR
OPRT+HEAD+ERASE+EXEL E BASILIR
PROĞRAMA ĐSĐM YAZMA
MODE EDĐT EALINIR VE RESET E BASILIR
OPRT YE BASILIR
SAĞ OK 2 KERE BASILIR
( C EXT ) TUŞUNA BASILIR
PARANTEZ AÇILIR PROĞRAM ĐSMĐ YAZILIR
PARANTEZ KAPATILIR
ĐNSERT E BASILIR
PROĞRAM SĐLME
MODE EDĐTE ALINIR
PROĞRAM NO SU YAZILIR delete YE BASILIR ,
EN ÇOK KULLANILAN M KODLARI
M0 = TEZGAH DURDURMA
M01 = ĐSTEĞE BAĞLI DURMA
M3 = AYNA NIN SAAT YÖNÜNDE DÖNMESĐ
M4 = AYNANIN SAAT YÖNÜ TERSĐNE DÖNMESĐ
M8 = SUYU AÇ
M9 = SUYU KAPAT
M10 = AYNAYI AÇ
M11 = AYNAYI KAPAT
M14 = PUNTA YI BAS
M15 = PUNTAYI ÇEK
M30 = PROĞRAM SONU BAŞA DÖN
M5 = AYNAYI DURDUR
EN ÇOK KULLANILAN G KOTLARI
G0 = DOGRUSAL BOŞTA HIZLI HAREKET
G01=DOGRUSAL KESME HAREKETĐ HIZINI F KOMUTUYLA BELĐRTĐRĐZ
G2 = DAĐRESEL KESME ĐŞLEMĐ
G3 = DAĐRESEL KESME ĐŞLEMĐ
G4 = BEKLEME
G50-G96 = DEVĐR SINIRLANDIRMASI SABĐT KESME HIZI
G97 = SABĐT DEVĐR
G76 - G92 DĐŞ ÇEKME
G71 = Z YÖNÜNDE BOŞALTMA
G72 = X YÖNÜNDE BOŞALTMA
C1 = PAH KIRMA
MATKAP VE UDRĐLLERĐN SIFIRLANMASI
Z DEĞERĐ SIFIRLAMA KOLU ĐLE YAPILIR
X DEĞERĐ ĐSE -330.000 YAZILARAK ĐNPUT A BASILIR
TAKIM UÇ TELAFĐSĐ
OFS/SET + EKRANDAKĐ OFSSET + WEAR TUŞUNA BASILIR ÇAP ĐÇĐN X E BOY ĐÇĐN Z YE GELĐNĐR
ÖRNEK:-0.2 YAZILIR VE +ĐNPUTA BASILIR
KONVEYÖR ZAMAN AYARI
MODE MDI YA ALINIR
SYSTEM+PMCPRM+TIMER+T028 E GELĐNĐR
T028 = ÇALIŞMA ZAMANI
T030= BEKLEME SÜRESĐDĐR
ĐSTENĐLEN ZAMAN YAZILIR (60000)1 DK. ĐNPUT A BASILIR
PARÇA ADEDĐ GĐRME
MODE MDI YA ALINIR
OFSSET + SETTĐNG + YAPILACAK PARÇA MĐKTARI (PARTS REQUIRED)=BU SAYIYA ULAŞIN CA ĐKAZ EDER
PARTS COUNT =YAPILAN PARÇA ADEDĐ YAZILIR
PARÇA ZAMANINI GÖREBĐLMEK ĐÇĐN (POS) TUŞUNA BASILIR
PARÇANIN TOPLAM SAYISINI SIFIRLAMAK ĐÇĐN (MDI) DA (OFFSET)+(SETTĐNG) CURSOR ĐLE 6712 YE GEL
O(SIFIR) YAZ ĐMPUT A BAS
AYNAYI ĐÇTEN VE DIŞTAN SIKMA
(OFF/SET)+SAG OK TUŞU +(OPR) ALT TUŞA BASARAK CURSOR`Ü (CHUCK IO)`A GETĐRĐRĐZ.
SAG VE SOL OK TUŞLARI ĐLE OFF YADA ON `DAN BĐRĐNĐ SEÇERĐZ SĐYAH NOKTA OFF YÖNÜNDE ĐKEN
ĐÇTEN SIKMA ON YÖNÜNDE ĐKEN DIŞTAN SIKMA OLUR.
G 90` A ÖRNEK POROGRAM
G90 = DIŞ ÇAP ÇEVRĐMĐ
G90=GO X 100 Z2
X98
X96
X94
X92 GĐBĐ
MANUEL PUNTA TAŞIMA
X EKSENĐ REFERANS GÖNDERĐLĐR.
MODE (JOG-RAPĐD VEYA ZERO RETURN)`A ALINIR.
MODE YE BASILARAK PUNTA MODU AÇILIR.
+Z YE BASILARAK TARET PUNTA HĐZASINA GETĐRĐLĐR.
PUNTA PĐMĐ ĐLERĐ BUTONUNA BASILARAK PĐM TAKILIR.
MODE X100 TAMBUR ĐLE PUNTA Z YÖNÜNE BIRAKILACAK YERE TAŞINIR.
PUNTA PĐMĐ GERĐ TUŞUNA BASILARAK PUNTA PĐMĐ GERĐ ÇEKĐLĐR.
MODEYE BASILARAK PUNTA MODU KAPATILIR.
PUNTAYI OTOMATĐK TAŞIMA
ÖNCE PUNTA BIRAKILACAK YER MANUEL OLARAK SEÇĐLĐR
(POS)+(ALL) SAYFASINDAKĐ (MACHĐNE) DEGERĐNDEKĐ Z DEGERĐNĐ NOT EDERĐZ.
MODE MDI`DA (PROG)+(MDI) M60 V......(VE) YAZAN YERE NOT ETTĐGĐMĐZ DEGERĐ YAZARIZ.
(EOB)+(ĐNSERT9
START (CYHCLE START) BASARIZ.
G71 KODU(Z YÖNÜNDE BOŞALTMA)
G 71 U2 R1 R
G71 P Q U05 W0.1 F0.2
ÖRNEK POROGRAM 01234
G97 M3 S1000
T0101
GOX80 Z2 M8
G71 U2 R1
G71 P10 Q20 U05 W0.1 F.0.2
N10 GO X0 Z2
G1 X0 Z2
G1 X0 Z0 F0.3
X30
Z-15
X40 Z-15
Z-35 X50
Z-45
X60 Z-65
N20 X70
G0X150 Z200
M9
M5
M30
U2=YARI ÇAPTA KALDIRACAGI TALAŞ MĐKTARI
R1=TALAŞ KALDIRDIGI YÜZEYDEN GERĐ ÇEKĐLME MĐKRARI
P= PARÇA FORMUNUN ĐLK BAŞLAYACAGI SATIR NUMARASI(P10)
Q= PARÇA FORMUNUN BĐTTĐGĐ SATIR NUMARASI (Q20)
U= FĐNĐŞ TAKIMA ÇAPTA BIRAKILACAK TALAŞ MĐKTARI (U0.5)
W=FĐNĐŞ TAKIMA ALINDA BIRAKILACAK TALAŞ MĐKTARI (0.1)
F= ĐLERLEME HIZI
N=SATIR NUMARASI
G70=FĐNĐŞ (G71`DEKĐ P;QDEGERLERĐNĐ OKUR.) (G70 P10 Q20 F0.2)
DĐŞ ÇEKME PROGRAMI
BĐRĐNCĐ YÖNTEM
T0101
G97 M3 S1000
G0X42 Z3
G92X39.5Z-45F0.15
X39.25
X39
X38.75
X38.50
X38.25
G0X150 Z200 M9
ĐKĐNCĐ YÖNTEM
T0101
G97 M3 S1000
G0 X42 Z3
G76 P01 00 60 Q100
G76 X38.25 Z-45 P1250 Q300 F1.5
P01=FĐNĐŞ PASOYU TEKRARLAMA SAYISI
00= DĐŞ SONUNDAKĐ PAH MĐKTARI 00 YOK DEMEKTĐR.
60= UÇ AÇISI METRĐKTE 60 WĐDWORD`DA 55 ( STANDART)
Q100=FĐNĐŞE BIRAKILACAK TALAŞ MĐKTARI
X38.25=DĐŞ DĐBĐ ÇAPI
Z-45= DĐŞ BOYU
P1250=TEK TARAFLI DĐŞ YÜKSEKLĐGĐ YANĐ 1.25 MĐKRON CĐNSĐNDEN YAZILIŞI
Q300= HER SETĐNDE KALDIRACAGI TALAŞ MĐKTARI 0.3 MĐKRON CĐNSĐNDEN 300 DĐYE YAZILIR
F1.5= ADIM
NOT=ÇEKĐLECEK DĐŞ WĐDWORD ĐSE 1 ĐNC DEKĐ DĐŞ SAYISINI ELE ALIRIZ.
ÖRNEGĐN 11 DĐŞ OLSUN
1ĐNC= 25.4MM25.4%11= 2.309 BURADA F DEGERĐ YANĐ HATVE 2.309 OLARAK YAZILIR.
KONĐK DĐŞ ÇEKME
G92 X20 Z-30 R-1 F1.8
BURADA R DEGERĐ + ĐSE DĐŞĐN BAŞLAGIÇTAN SONUNA ÇAPI R`DEKĐ DEGERĐN 2 KATI KADAR DÜŞÜRÜR
R DEGERĐ - ĐSE DĐŞĐN SONUNDAN BAŞLANGICINA GÖRE ÇAPINI BÜYÜLTÜR.
KONĐK TORNALAMA
BÖYLE BĐR PARÇADA KONĐGĐN BÜYÜK ÇAPINI BĐLĐYORUZ KONĐGĐN BOYUNUDA BĐLĐYORUZ AMA KONĐGĐN
KÜÇÜK OLAN ÇAPINI BĐLMĐYORUZ AÇISI BELLĐ ĐSE PROGRAM SÖYLE YAZILIR.
T0101
G97 M3 S1000
G0 X30 Z0
G1 Z-36 A3
U-1
G0 Z10
G0 X150 Z200
T.......
G97.......
G0 X0 Z0
G1 X50
X55 A-30
Z-40
X70
G0 X150 Z-200
ÖNEMLĐ NOTLAR
NOT=MATKAPDA DELĐK DELERKEN GENELDE 600 DEVĐR F 0.08 DEGERĐ VERĐLĐR.
UDRĐLDE ĐSE F=0.1 === 0.12=== 0.15 DEVĐR ĐSE 1000 YAZILIR.
NOT=ÇĐFT TARAFLI PARÇA ĐŞLERKEN PARÇA SIFIRINI KAYDIRMAK ĐÇĐN YANĐ 41.6 GELĐYOR
42.0 OLMASINI ĐSTĐYORSAK (OFF/SET) + (OFSET)+ SOL OK TUŞU + SAG OK TUŞU ĐKĐ DEFA BAS
+ WSHFT -0.2 YAZILIR + (ĐMPUT) BAS.
NOT=RADÜS (KAPLĐN ĐÇĐN) ÖRNEK R DEGERĐ VERĐLĐR.
NOT=AYAK TORNALARKEN U VE W DEGERĐNĐ SIFIRLAMAK ĐÇĐN MDI MODUNDA TORNA YAPILACAK
TAKIM OKUTULUR MDI` A AL
ÖRNEK= T0101 YAZ EOB+ĐNSERT+START TAKIM OKUTULDUKTAN SONRA
(POS)+(POS)+(REL)+(ORĐGĐN)` BASILIR. U VEYA W SIFIRLANMIŞ OLUR.
NOT=X YÖNÜNDE BOŞALMA YAPILMAK ĐSTENĐYORSA BUNUN KODU G72 DĐR.
G71 ORANLARI AYNEN VERĐLĐR.
NOT=PROGRAM ĐÇĐNDE TAKIM VE RADÜS TELAFĐSĐ :G41 VE G42 KULLANILMIYORSA PARÇA ÜZERĐNDEKĐ
RADÜSLERDE ,RADÜS DIŞ BÜKEY ĐSE TAKIM UCU RADÜSÜ KADAR ( GENELDE TAKIM UÇLARI YANĐ ELMAS
LARDA 0.8 RADÜS VARDIR.) + ĐLAVE EDĐLĐR.
DĐYELĐMKĐ DIŞ BÜKEY OLAN 2 RADÜS ĐSTENĐYORSA 2.8 OLARAK GĐRERSEK G42 KODUNA GEREK
DUYULMAYACAKTIR. ĐÇ BÜKEY RADÜSTE ĐSE- ÇIKARTILIR.
YANĐ 2 RADÜS ĐSTENĐYORSA G41 KODU KULLANILMADAN 2 DEGERĐNDEN 0.8 ÇIKARILARAK 1.2 YAZILIR
NOT=12MM MATKAP ĐLE 700 DEVĐR F0.26 ĐLERLEME HIZI VERĐLĐR
16MM ĐLE 600 DEVĐR F0.26 ĐLERLEME
20MM ĐLE 400 DEVĐR F0.22 ĐLERLEME
25MM ĐLE 400 DEVĐR F0.18
HAFIZA KARTI YERLEŞTĐRME
1-ofs/set + setting sayfası açılır
2-I / 0 chancel ´deki rakamın 4 olması gerekir değilse 4 yapılır
3-makine kapatılır
4-hafıza kartı yerleştirilir
5-EDĐT konumuna alınır
6-PROG + sağ ok + card düğmesine basılarak kartın içindeki görüntülenir
MAKĐNADAN HAFIZA KARTINA PROĞRAM ATMA
----------EDĐT ´e alınır PROG + DIR + proğram numarası + sağ ok + PUNC + EXEC =proğram yüklenmiş olur
HAFIZA KARTINDAKĐ PROĞRAMI SĐLME
OPRT + delete + SIRA NO + F SET + EXEC
MAKĐNA DAKĐ PROĞRAMIN TAMAMINI HAFIZA KARTINA YÜKLEMEK ĐÇĐN
EDIT + PROG + DIR + O - 9999 YAZILIR + PUNCH + EXEC
HAFIZA KARTINDAKĐ PROĞRAMI MAKĐNAYA ATMA
CART + OPRT + F READ + FILE NO +F SET + PROGRAM NO + O SET+ EXEC
SERVO MOTOR SICAKLIKLARI
DGNOS sayfasında 308 ve 309 nolu parametreler
EKRAN KORUYUCU
System +param+3123+no srh 1 olarak ayarlanırsa 1akika sonra ekran koruyucu devreye girer
AÇILIŞ MESAJI
MDI da ofs/set+parameter wrıte 1yapılır.
system + 8940 + no srh + parameter manuel kitabının arka sayfasın daki harf kodları girilir.
PUNTA REFERANSINI DEĞĐŞTĐRMEK ĐÇĐN
system+pmc+prm+keeprelay+K 30 a gelinir.sondan ikinci satır 1 yapılır.+tambur ile z ekseni punta hizasına yaklaşık
olarak getirilir.punta pimi ileriye sürülür.tambur ile pim yerine oturtulur.+1 yapılan K 30 tekrar 0 yapılır. ve işlem bitirilir.
Puroğram da punta çalışmıyor ise 9020 nolu proğrama bakılır punta basıldığında (A5) alarmı veriyorsa punta sensörlerine
bakılır.
KAPLĐN KONĐKLĐK HESABININ FORMÜLÜ
L =1/8 = X D - X = KONĐĞĐN KÜÇÜK ÇAPI
L = KONĐĞĐN UZUNLUĞU
1/8 = KONĐĞĐN AÇISI
D = KONĐĞĐN BÜYÜK ÇAPI
X = BĐLĐNMEYEN OLARAK KULLANILDI
L / 1/8 = X 11.5 / 1/8 =1.437
D - X = ? 9.750 - 1.437 = 8.313
DEVĐR FORMÜLÜ
N = DEVĐR
(sabit) (kalemcinin verdiği değer)
1000 x Vc
N = -----------------------------------3.14 x Dc
(çap),
örnek : 100 mm çap için
1000 x 210
n = -------------------------- n = 670 devir
3.14 x 100
X EKSENĐNĐN KAMASINI SIKMAK ĐÇĐN
Tezgahın arka tarafından gevşetip ön tarafından sıkılır.
NOT : Pompa kaplinlerde pompa derinliği için ;
0.5 mm için 0.07 x ´e ofset verilir
1 mm için 0.14 x ´e ofset verilir
KLAVUZ ÇEKMEYE ÖRNEK
G 97 S200 M3;
G0 X0. Z5. M8;
M29 S200;
G84 Z - KLAVUZ BOYU F1.
G0 X100. Z100.;
KOMPRATÖR ĐLE HASSASLIK ÖLÇÜMÜ
T0606;
G28 U0.;
G4 X1.;
G98;
G1 X62. F500;
G4X1.;
G28 U0.;
G99;
ĐÇ ÇAP VE DIŞ ÇAPTAKĐ ÖLÇÜ KAÇIKLIKLARINI AYARLAMAK ĐÇĐN
5015 NOLU ĐÇ ÇAP PARAMETRESĐ NE BAKILIR
5016 NOLU DIŞ ÇAP PARAMETRESĐNE BAKILIR
DELĐK ĐÇĐNĐ ĐŞLERKEN X ĐÇĐN ;Delik dar ise örneğin 0.01(yüzde bir) yazılır.Delik bol ise -0.01 yazılır
SERVO MOTOR VĐDALI MĐL BOŞLUĞU ALMAK ĐÇĐN
SYSTEM + PARAM + 1851 + NO SRH + ĐSTENĐLEN DEĞER YAZILIR VE ĐNPUT ´A BASILIR.
NOT : TARET i yerin den çıkarmak için feed hold butonu ile ccw-cw stop butonuna aynı anda basılır TARET i yerine
oturtmak için reset e basılır
CNC DE KULLANILAN KALEM ÇEŞĐTLERĐ VE NUMARALARI
1-WNMG 8R.
2-DNMG 8R.
3-DNMG 12R.
4-WCMT 080412
5-WCMX 080412
6-WCMX 050308
7-WCMT 06T304
8-WCMX 040208
9-WCMX 06T308
10-WCMT 040204
11-DCMT 11T308
12-DCMT 070204
13-CCMT 060204
14-VCMT 160408
15-MGMN 500
HAZIRLAYAN : ONUR KAYA
HASSEL KAPLĐN VE DĐŞLĐ SANAYĐ
ISPARTA

Benzer belgeler