milli eğitim uzman yardımcıları tarafından seçilen tez konuları

Transkript

milli eğitim uzman yardımcıları tarafından seçilen tez konuları
MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILARI TARAFINDAN SEÇİLEN TEZ KONULARI
S.No Tez Adı
1
MEB'de Kurumsal iletişim ve kamu diplomasisinin araştırılması
2
Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Çocuklarının Eğitim Sorunlarının İncelenmesi ve Araştırılması
3
Yurtdışındaki MEB Okullarında Çalışan Öğretmen ve Yöneticilerin Sorunlarının İncelenmesi ve Araştırılması
4
AB Eğitim ve Öğretim Müktesebatı ile Türkiye'nin Uyum Çalışmalarının Analizi
5
MEB Burslusu olarak yurtdışında eğitim görmüş bursiyerlerin Türk Eğitim Sistemine nicel ve nitel katkılarının incelenmesi ve araştırılması
6
Okul ortamlarının; hayat boyu öğrenme yaklaşımı açısından incelenmesi ve araştırılması
7
Gelişmiş ülkelerde ve Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme sisteminin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi
8
Gelişmiş ülkelerde ve Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme sisteminin finansmanı
9
Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi Faaliyetlerine Katılımlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi ve Araştırılması
10 TIMMS, PISA, PIRLS gibi Uluslararası Ölçmelerin Türk Eğitim Sistemi ile karşılaştırmalı analizi
11 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin AB eğitim ve öğretim müktesebatı açısından değerlendirilmesi ve analizi
12 Mesleki ve Teknik Eğitimde Öğrenci Terk ve Devamsızlık Durumlarının Araştırılması ve politika önerileri
13 Merkezi Sınav Sistemlerinin Eğitim ve Öğretimin Başarısı Üzerindeki Etkisinin Analizi
14 Eğitim ve öğretimde analitik düşünce, yaratıcılık ve yenilik becerilerinin kazandırılmasının incelenmesi ve araştırılması
15 Eğitim ve öğretim ortamlarının kalite standart ve kriterlerinin uygulama düzeylerinin belirlenmesi
16 TRC bölgesi eğitim ve öğretim hizmetlerinin fiziksel altyapısının incelenmesi ve araştırılması
17 … dilinin öğretiminde iki metodun karşılaştırılmalı analizi
18 Okulda branş dersliği uygulamasının uluslararası örnekler de göz önünde bulundurularak incelenmesi ve araştırılması
19 AB Yükseköğretim politikalarının analizi
20 MEB İnsan Kaynakları Planlama ve Yönetim Sisteminin İncelenmesi ve Araştırılması (Kariyer Meslek Alt Boyutunda)
21 Mesleki gelişim eğitimi kapsamında hizmetiçi eğitim program ve uygulamalarının araştırılması ve Türkiye için bir model geliştirilmesi
22 Aday öğretmenlerin performans değerlendirme süreçlerinin incelenmesi, Türkiye için bir model önerisi
23 Eğitim ve öğretim ortamlarında şiddetin nedenleri,azaltılması ve önlenmesinin incelenmesi ve araştırılması
24 Eğitim bütçesinin etkilik ve verimlilik analizi
25 Kaynaştırma Eğitimi uygulamalarında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanmanın öğrenci başarısı ile ilişkisinin incelenmesi ve araştırılması
26 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere sunulan eğitim ve öğretim hizmetlerinin nitelik ve nicelik açısından ihtiyacı karşılama durumunun incelenmesi ve araştırılması
27 Eğitim ve öğretimin alternatif finansal modellerinin incelenmesi ve araştırılması (Eğitim ve öğretimde bir alternatif model olarak özel okullar)
28
Türk eğitim tarihinde eğitim sisteminin geçirmiş olduğu evrelerin incelenmesi ve araştırılması (Türk eğitim tarihinde özel okulların hukuki dayanağı ve tarihsel
gelişimi)
29 Veri analiz modelleri ve Bakanlık verilerinin toplanması analiz edilmesi, bilgi yönetimine dönüştürülmesi için bir model önerisi
30 Yöneticilerin mesleklerini icra ederken etik kurallara uyma davranışlarının incelenmesi ve araştırılması
31 AB Eğitim ve Öğretim muktesebatı çerçevesinde hukuki uyum problemlerinin incelenmesi
32 Türkiye, Finlandiya, Kore ve Avusturalya'nın okulöncesi öğretim programları ve uygulamalarının karşılaştırmalı analizi
33 Matematik öğretmenlerinin Alternatif ölçme ve değerlendirme Araçlarını uygulama düzeyleri(Ankara ili örneği)
34 Milli Eğitim Şurâ Kararlarının eğitim felsefesi ve sosyolojisi açısından incelenmesi
35 Sosyo-ekonomik anlamda dezavantajlı öğrencilere yönelik izlenecek politikaların incelenmesi ve araştırılması
uluslararası karşılaştırılması
36 Yüksek Öğretime geçiş sistemlerinin 37 Okul ortamlarının sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler açısından incelenmesi ve araştırılması
38 Okul ortamları ve okul kültürünün öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisinin incelenmesi ve araştırılması
39 Özel politika gerektiren grupların belirlenmesi,haritalanması ve eğitim ihtiyaçlarının analizi
40 Okul tür ve düzeylerine göre öğrenci terk ve devamsızlık durumlarının incelenmesi ve araştırılması(Temel Eğitim)
41 Türk Eğitim Tarihinde eğitim sisteminin geçirmiş olduğu evrelerin incelenmesi ve araştırılması
42 Erken Çocukluk Eğitimi Almış Olmanın Sonraki Eğitim Hayatında Akademik Başarıya Etkilerinin İncelenmesi ve Araştırılması
43 Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitim Süreçlerinde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi ve Araştırılması
44 Okul Yöneticilerinin Hukuki Durumlarının Davalar Bağlamında Analizi
45 Dijital İçerik Geliştirme ve Bunun Eğitim ve Öğretim Sistemine Uygulanmasının İncelenmesi ve Araştırılması
46 Mevcut ölçme ve değerlendirme uygulamalarının kazanımlar bakımından analizi
47 Yatılı Bölge Okullarının Öğretmen, Öğrenci ve Yönetim Özelinde İncelenmesi
48 Avrupa ülkelerindeki din eğitimi ve öğretiminin; eğitim politikaları, programları ve uygulamaları açısından araştırılması ve incelenmesi

Benzer belgeler