İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri

Transkript

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri
İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)
8.2. Ders İçerikleri
8.2.1. Zorunlu Dersler
ISLY 101 Örgüt Teorisi ve Çağdaş Yönetim Kuramı
Yönetimin temel kavramları ( yönetim, yönetici, lider ve organizasyon) karar verme, yönetim teorileri
(klasik yaklaşım, neo-klasik yaklaşım, ve modern yaklaşım, sistem ve durumsallık yaklaşımları),
yönetim fonksiyonları ( planlama, organizasyon, emir-komuta, koordinasyon ve kontrol), şebeke
örgütler, sanal örgütler, yalın örgütler, kademe azaltma, sıfır hiyerarşi, küçülme, reorganizasyon,
değişim mühendisliği, öğrenen örgütler, toplam kalite yönetimi, dış kaynaklardan yararlanma,
kıyaslama, iş gören güçlendirme, örgütsel motivasyon, grupların yönetimi, örgütsel çatışma, örgüt
geliştirme, örgütsel değişim, vizyon yönetimi, kriz yönetimi ve zaman yönetimi.
ISLY 103 Finansal Muhasebe
Muhasebe temel kavram ve ilkelerine giriş; işlemlerin kaydı ve yılsonu denkleştirmeleri,
bilanço eşitliği, işlemlerin bilanço eşitliğine etkisi, çifte kayıt usulu defter tutma, borç ve
alacak kavramı, işlemlerin yevmiye kaydı ve diğer defterlere aktarılması, mizan hazırlanması,
hesapların denkleştirilmesi ve gelir tablosu ile bilanço hazırlanması, temel hesaplar; kasa,
alacaklar ve senetler hesabı, stok ve stok değerleme yöntemleri;amortisaman kuramı, nakit
akışı ve finansal tablo çözümlemesi.
ISLY 105 Pazarlama Yönetimi
Pazarlama yönetimi dersi içersinde ele alınacak olan konu başlıkları “ pazarlama kavramı,
pazarlama bileşenleri, pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlama çevresi, strateji ve
strateji ilkeleri, durum ve rekabet analizi, tüketici davranışları, Pazar ölçümü, hedef Pazar
tayini, büyüme stratejileri, rekabet stratejileri, pazarlama bileşenleri kararları, mal ve hizmet
politikası, fiyat, dağıtım ve tutundurma kararları, pazarlama örgütlendirilmesi ve bilgi sistemi,
pazarlama denetimi” şeklinde sıralanmaktadır.
ISLY 102 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Bilimle ilgili kavramlar (bilim, kuram, yasa, kural, ilke, sistem, sav, varsayım, hipotez,
yöntem, mantık, değişken, parametre) araştırma süreci (konu seçme, kaynaklara ulaşma,
faaliyetler) araştırma yöntemi(araştırma yöntemi çeşitleri, araştırma yönteminin evreleri) bilgi
toplama yöntemleri (gerekli bilgi türlerini belirleme, bilgi kaynakları, bilgi toplama yöntemi
seçimi) nitel ve nicel araştırmalar ölçme ve ölçekleme örnekleme (ana kitle tanımı, örnekleme
çevresi, örnekleme yöntemi, örnek büyüklüğü, örnekleme hataları) verilerin hazırlanması
analizi (verilerin sunulması, verilerin analizi, tek değişkenli varyans, spss) araştırma raporu
(dil, araştırma kısımları) gibi incelenecektir.
ISLY 104 İşletme Finansmanı
Bu derste; temel finans kavramları, finans türleri ve finans türünün seçiminde dikkate alınacak
ilkeler ile likidite kavramı ve ölçülmesi, öz sermaye ve öz sermayenin elde edilmesi, işlevleri
ele alınarak iç kaynak finansı (oto finans, amortismanlarla finans, karşılıklarla finans) ve
yabancı sermaye finansı, nitelikleri, sistemleştirilmesi, satıcı kredisi, faktöring, cari hesap
kredisi, senet kredisi, tahviller ve leasing konuları üzerinde durulacaktır
ISLY 106 İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu derste, insan kaynakları yönetiminin tanımı, amaçları kapsamı ve tarihsel gelişimi ile
ilkeleri, insan gücü planlaması, iş analizleri, iş tanımları ve iş gerekleri, işgören seçimi, işe
alma, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, iş değerleme ve ücretlendirme,
endüstri ilişkileri, iş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları yönetiminde bürokratik
uygulamalar (işe giriş, işten çıkarma, çalışma düzeni, disiplin, şikayet v.b.) gibi temel konular
üzerinde durulacaktır.
8.2.2. Seçmeli Dersler
ISLY 107 Avrupa Birliği ve Politikaları
Bu ders, II. Dünya Savaşından sonra başlayan Avrupa bütünleşme sürecinin analizi ve evrimi
üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda, Birliğin kuruluş yapısı, finansman kaynakları ve bu
kaynakların kullanımına ilişkin politikalar ve bütçe oluşumu incelenecektir. Buna ek olarak;
ticaret, tarım, rekabet ve para politikaları gibi AB'nin ortak politikaları ve bu politikaların
Bütünleşmeye getireceği olası etkiler tartışılacaktır.
ISLY 108 Stratejik Yönetim
Stratejik yönetimin temel kavramları: vizyon, misyon, strateji, politika, taktik, program,
bütçe; stratejik yönetimin tanımı ve amacı, tarihsel gelişimi, stratejik yönetim süreci, strateji
analizleri, dış çevre analizi: fırsatlar ve tehditler, işletme analizi: üstünlükler ve zayıflıklar,
stratejik tasarım, stratejilerin uygulanması, stratejilerin değerlendirilmesi ve kontrolü, küçük
işletmelerde stratejik yönetim, hizmet işletmelerinde strateji geliştirme, kar amacı olmayan
örgütlerde stratejik yönetim konuları ele alınacaktır.
ISLY 109 Performans Değerleme
Bu derste; performans değerlendirmenin kapsamı önemi ve tarihsel gelişimi ile performans
değerlendirmedeki ön çalışmalar ile performans değerlendirme ve sonuçları saptama, elde
edilen bilgileri kullanma, performans değerleme yöntemleri, değerlendirme hataları,
değerleme sonrası görüşler ve insan kaynaklarına geri besleme sağlama gibi konular üzerinde
durulacaktır.
ISLY 110 Çatışma Yönetimi
Bu derste, örgütlerde tarafların ve paydaşların arasında çıkan problemlerin ve fırsatların
belirlenmesi, problemlerin detaylı bir şekilde incelenmesi, fırsatlardan faydalanmaya yönelik
başarılı çözümlerin bulunması ve uygulanması konuları incelenecektir. Derste; çalışma
ilişkilerinin yasal çerçevesi ve mevzuatı, çatışma süreci ve bu sürecin örgüte etkisi,
müzakerenin, arabuluculuğun ve diğer hukuk-dışı tartışma çözüm ve tekniklerin uygulanması
gibi konular de değerlendirilecektir
ISLY 111 Tüketici Davranışları
Tüketici davranışları teorisinin gerçek hayatta uygulanan örneklerine yer verilen bu derste
tüketici davranışları alanındaki kavram ve araştırmaların piyasalardaki uygulanış şekilleri
irdelenmektedir. Bunun yanısıra algı, motivasyon, bireysel karar verme, benlik kavramı,
kültür, maaş ve sosyal sınıflar gibi konular üzerinde durulacaktır.
ISLY 112 Yönetim Bilişim Sistemleri
Bu derste günümüz organizasyonlarının vazgeçilmez bir parçası olan bilişim sistemlerinin
önemi, gerekliliği, kurulması üzerinde durulacaktır. Bunun yanı sıra bilgiye ulaşma, özetleme,
saklama ve sunma konuları ile bilgi teknolojilerinin kullanım alanları ve sistemin karar verme
ve işletme ve yönetim fonksiyonlarına etkisi değerlendirilecektir.
ISLY 113 Örgütsel Davranış
Bu dersin amacı şirketlerdeki birey ve grup davranışlarını inceleyerek verimi arttırmaya
yönelik becerileri tanımlamak ve geliştirmektir. Dersin içeriğinde organizasyon kültürü,
liderlik, motivasyon, iş tatmini, yapısal sistem, politik yapı ve çelişkiler gibi konular yer
almaktadır. Toplum, örgüt, grup ve kişisel özelliklerin davranışları nasıl etkilediği konusu
irdelenmektedir. Örgütsel başarıyı artırmak için hangi davranışların hangi koşullarda etkili
olabileceği ve insanların bu davranışlara nasıl yönlendirilebileceği incelenecektir.
ISLY 114 İşletmelerde Stratejik İletişim
Bu dersin amacı, öğrencilere iletişim teorisini ve sürecini anlatmaktır. Stratejik iletişim etkili iletişimin
temel unsurlarını (hedefleri belirleme, hedef kitleyi tanıma, idare etme becerileri, yönetme kaygısı ve
benzeri konuları kapsamaktadır. Ders, rekabet ve işbirliği durumlarında bireylerin, grupların ve
örgütlerin davranışlarını anlamaya yönelik çalışmaları içerir. Ayrıca, konuya ilişkin makaleler, vakalar
ve günlük olaylarla dersin içeriği zenginleştirilecektir.
ISLY 115 Para ve Banka
Bu derste, paranın tanımı, para arz ve talebini etkileyen faktörler, faiz oranları, merkez bankalarının
rolü ve işleyişi, genel fiyat seviyelerindeki değişikliği açıklayan teoriler ile ticaret bankacılığı ve aracı
kurumlar incelenecektir.
ISLY 116 Hizmet Pazarlama
Dersin amacı, hizmet pazarlaması konusunda öğrencilerin daha stratejik bir şekilde
düşünmelerini sağlamaktır. Hizmet sektöründe değer yaratma ile bu sektördeki karlılık
arasındaki ilişkiyi vurgulamaktır. Bu bağlamda, değer yaratmanın firma için ne kadar önemli
olduğu konusunda öğrencileri bilinçlendirmektir. Ayrıca e-hizmet ve hizmet teknolojisini
yönetme konularına değinilerek bu sektördeki yeniliklere dikkat çekmektir.
ISLY 117 Temel İktisat Teorisi ve Uygulamaları
Bu derste; tam ve aksak rekabet piyasalarında üretim, fiyatlandırma, denge ve etkinlik, emek
ve ücret, piyasa başarısızlığı, tüketim, yatırım, para talebi, para arzı, bütçe ve hükümet
borçları, açık ekonomide toplam planlanan harcama ve hasıla düzeyi, açık
basit Keynezyen model, ödemeler dengesi, faiz haddi ve hasıla düzeyi gibi konular
irdelenecektir.
ISLY 118 Liderlik Yaklaşımları
Bu derste, başlıca liderlik davranışları ile bu davranışlara temel olan kuram ve yaklaşımlar
incelenecek, öğrencilerin kişisel liderlik beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına
çalışılacaktır. Ayrıca yenilik, gelişim ve gelişim projelerini verimli bir şekilde yönetmek için
gerekli olan liderlik vasıflarının geliştirilmesi üzerinde durulacaktır. Kişilerarası iletişim ile
etkin yönetim için gerekli olan beceri ve anlayışın geliştirilmesi ve verimliğin arttırılması gibi
konular üzerinde durulacaktır.
ISLY 119 Etik ve İş Ahlakı
Bu ders işin doğası ve işin kapsamından kaynaklanan bazı ahlaki konuların felsefi olarak
analizini kapsar. Bireylerin ne yapmaları gerektiğinden ziyade, iş kapsamında karşılaşılan
felsefi ve ahlaki konuların daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli olan tutum ve davranışlar
üzerinde durur. Bu derste, liderlik teorisi ve ahlak, işletmede çalışanlara karşı sorumluluklar,
çevreye karşı sorumluluk, işletmenin pay sahiplerine karşı sorumluluğu, topluma karşı
sorumluluk ve benzeri diğer sorumluluklar irdelenecektir. Bunun yanı sıra, ekonomik
sistemlerde kapitalizmin ahlaki konulara olan etkisi, işin sosyal sorumluluğu, ürün kalitesi,
reklamcılıkta doğruluk, profesyoneller için etik standartlar, etik analizi, ahlaki düşünme,
normatif teoriler ele alınacaktır.
301 Seminer
Bu ders, klasik şekilde işlenmeyip ilgili öğretim üyesi ile iletişim kurmak sureti ile
yürütülecektir. Söz konusu ders, tez çalışması yapan öğrencilerimizin bu süreçte
karşılaşabilecekleri bazı sorunları çözümlemek ve fikir alış verişlerine olanak sağlamak
amacıyla planlanmıştır. Bu bağlamda tez danışmanı ile yapılacak çalışmanın dışında genel
olarak araştırma raporunun yazımı süresince öğrencilere yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
505 Yüksek Lisans Tezi