Winco Tubıtakmam

Transkript

Winco Tubıtakmam
TÜBİTAK
MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
ULUSAL KALİTE HAREKETİ
SÜRECİ
Ayla KANAAT
23.03.2004
SUNU PLANI
TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi
Tanıtımı
Ulusal Kalite Hareketi
Elde Edilen Başarılar
İyi Uygulama Örnekleri
TÜBİTAK-MAM’daki Performans
Yönetim Sistemi
TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi
Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK)’a bağlı bir kuruluştur.
Türkiye’nin ilk ve tek çok- disiplinli araştırma
merkezi olarak Gebze’de 7200 dönümlük bir
arazi üzerinde 1972 yılında kurulmuştur.
TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi
TÜBİTAK-MAM “Uygulamalı Araştırmalar
Alanında Dünya’nın Önder Bilim ve Teknoloji
Merkezleri İçinde Yer Almak” ülküsü
doğrultusunda
“Türkiye’nin Küresel Rekabet Gücünün
Arttırılmasına Bilim ve Teknolojiyi Kullanarak,
Katkıda Bulunmak” görevi ile faaliyetlerini
sürdürmektedir.
ÜRÜN VE HİZMETLER
“Müşteri Odaklı Yönetim” modelini benimseyen
TÜBİTAK-MAM sahip olduğu insan gücü, laboratuar,
alet, teçhizat, iletişim sistemleri ile aşağıdaki ürün ve
hizmetleri sunmaktadır :
 İç ve Dış Destekli Projeler
 Endüstriyel Teknik Destek Hizmetleri
 Danışmanlık Hizmetleri
 Eğitim Hizmetleri
 Teknoloji Serbest Bölgesi ve Teknoloji Geliştirme
Bölgesi Hizmetleri
MÜŞTERİLERİ
o
o
o
o
o
o
o
o
Sanayi Kuruluşları
Kamu Kuruluşları
Savunma Sanayi Kuruluşları
Güvenlik Kurumları
Üniversiteler
KOBİ’ler
Yerel Yönetimler
Teknoloji Girişimcileri ve Bireyler
YAPILANMASI
TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi’ne bağlı 5
Enstitü ve 15 İdari Birim mevcuttur.
Enstitüleri
Bilişim Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
Enerji Sistemleri ve Çevre Araştırma Enstitüsü
Gıda Bilimi ve Teknolojisi Araştırma Enstitüsü
Malzeme ve Kimya Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü
Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü
ULUSAL KALİTE HAREKETİ
TÜBİTAK-Marmara Araştırma
Merkezi, vermiş olduğu
hizmetlerde daha iyiyi hedefleyen
Toplam Kalite Yönetim Anlayışı
ile 1998 yılında çalışanların ve
paydaşların da görüşlerini
alarak, iç bünyesinde büyük bir
değişim başlattı.
ULUSAL KALİTE HAREKETİ
TÜBİTAK-MAM arzu edilen
değişimin
sağlanabilmesi ve değişim için doğru araçların
kullanılabilmesi için 26 Mart 1999 Yılında
KALDER’in “Ulusal Kalite Hareketi Paylaşım
Bildirgesi”
imzalanarak,
Toplam
Kalite
Yönetiminde EFQM Mükemmellik Modeli’ni
uygulamaya aldı.
ULUSAL KALİTE HAREKETİ
Başlatılan Değişim kapsamında;
 Ulusal Kalite Hareketi içerisinde olmak,
 Düzenli
olarak,
özdeğerlendirmeleri
gerçekleştirip sonuçlarını değerlendirmek,
 Zayıf noktalar için gereken iyileştirme
çalışmalarını başlatmak ve bu süreci başarı ile
1999 yılından bugüne kadar uygulamak,
TÜBİTAK-MAM’a ilk zamanlarda çok uzak
görünen BAŞARILARI getirdi.
ELDE EDİLEN BAŞARILAR
BAŞARI HEDEFLERİMİZ
 2002 Yılı sonuna kadar ISO 9001:2000
Kalite Yönetim Sistemi’nin Kurulması
ve Belgelendirilmesi
 2002 Yılı Sonuna Kadar Hizmet
Laboratuarlarının ISO/IEC 17025:2000’e
Göre Akreditasyonunu Sağlamak.
 2003 Yılında “Ulusal Kalite Ödülü’ne Aday
Olmak.
ELDE EDİLEN BAŞARILAR

2003 Yılında Bilişim Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü’nde AQAP-150 Yazılım Geliştirme
Sistemi’ni Kurmak ve Belgelendirmek.

2004 Yılı sonuna kadar ISO 14001:1996
Çevre Yönetim Sistemi’ni Kurmak ve
Belgelendirmek.

Kurumsal Özyeterliliği 2003 Yılı Sonunda
%40’a 2004 Yılı Sonunda % 50’ ye
Çıkartmak.
ELDE EDİLEN BAŞARILAR
BAŞARI
 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması
BAŞARI
BAŞARI
• Hizmet Lab. Akreditasyonu
 EFQM Modeli Uygulanması
 Çevre Yönetim Sis.
Kurulması
 İş Sonuçları
 Müşteri
Memnuniyeti
 Çalışanların
Memnuniyeti
 Topluma katkı
TKY
Bana bir destek gösterin Dünyayı
yerinden oynatayım.
Arşimet
ELDE EDİLEN BAŞARILAR
BAŞARDIKLARIMIZ
2001 Yılı içerisinde Gıda Bilimleri Teknolojisi
Araştırma Enstitüsü ve tüm İdari Birimler, 2002
Mart ayında da diğer enstitü ve TEKSEB ve
Teknopark’da ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
kuruldu ve belgelendirildi.
Gıda Bilimleri Teknolojisi Araştırma Enstitüsü
76, Enerji ve Çevre Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü 47 ve Malzeme Kimya Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü 19 testini akredite ettirdi.
ELDE EDİLEN BAŞARILAR
2003 Yılında Bilişim Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü’nde AQAP-150 Yazılım Kalite
Sistemi kuruldu ve belgelendirildi.
2003 Yılında Ulusal Kalite Ödülü için başvuru
yapıldı ve MAM Kamuda 2003 Ulusal Kalite
Başarı Ödülü’nü aldı.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurma
çalışmalarımız devam ediyor.
ELDE EDİLEN BAŞARILAR
TÜM BU BAŞARILARIN SONUCU
Kurumsal Özyeterliliğimiz 1999 yılında
% 14 iken 2003 yıl sonu itibariyle % 58
oldu.
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
MAM’ın kendi içerisinde yarattığı başarıların
yanı sıra diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara
örnek olabilecek İyi Uygulama Örnekleri de
gerçekleştirildi.
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Bunlar;
Performans Yönetim Sistemi’nin Uygulanması
İş Geliştirme ve Tanıtımının Etkin
Uygulanması
Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin Uygulanması
Stratejik İş Planlaması
Yönetim Bilgi Sistemi’nin Uygulanması
PERFORMANS YÖNETİMİ
PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ
İLE HEDEFLENEN
Çalışanlarımızı motive etmek,
TÜBİTAK-MAM’ın hedefleri
doğrultusunda bilinçli, programlı,
üretken ve verimli olarak
çalışmalarını sağlamaktır.
PERFORMANS YÖNETİMİ
UYGULAMA ŞEKLİ
KURUMSAL
BAŞARI
KURUM HEDEFLERİ
ENSTİTÜ/BİRİM
BAŞARISI
BİREYSEL
BAŞARI
ENSTİTÜ/BİRİM HEDEFLERİ
BİREYSEL HEDEFLER
PERFORMANS YÖNETİMİ
ÖNCEKİ UYGULANAN SİSTEM
Sicil ve Başarı Değerlendirme Sistemi
KRİTERLERİ

Görevlerin Kendiliğinden Zamanında ve Doğru
Yapılması ve Sonuçlandırma Yeteneği

Çalışkanlık, Yetenek ve Verimlilik

Amirlere, Çalışma Arkadaşlarına ve İş Sahiplerine
Karşı Tutum ve Davranış

Mesleki Bilgi, Yazılı ve Sözlü İfade Yeteneği,
Kendini Geliştirme ve Yenileme Gayreti
PERFORMANS YÖNETİMİ
PYS’NİN
UYGULAMA ŞEKLİ
Genel kriterlere göre değerlendirme: Bireylerin,
belirlenmiş olan bazı yetkinlikler ile tutum ve
davranışlara sahip olma derecelerine göre
yapılan değerlendirmedir.
Hedeflere göre değerlendirme: Alınan sonuçları
önceden
belirlenmiş
olan
hedeflerle
karşılaştırarak yapılan değerlendirmedir.
PERFORMANS YÖNETİMİ
GENEL KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRME
Çalışanların önemli görülen POZİTİF yetkinlik,
tutum ve davranışlarının teşvik edilmesi
hedeflenmiştir.
Genel Kriterler
•Mesleki Yetkinlik
•Müşteri Odaklılık
•İş Geliştirme ve Tanıtım Çalışmaları
•Yapıcı Tutum
PERFORMANS YÖNETİMİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Problem Çözme ve Karar Verme
Planlama, Organizasyon ve Sonuç Alma
Kalitenin Geliştirilmesi/Değişim
Birlikte Çalışma ve İşbirliği
İletişim
Temel Kişilik Özellikleri ve Davranışlar
Kuruma Bağlılık
Göreve Devam
İş Disiplini
PERFORMANS YÖNETİMİ
Genel Kriterlerin Değerlendirilmesi
Toplam 1000 puan üzerinden yapılan
değerlendirmede Genel Kriterlerin puanı
Subjektivite unsuru göz ardı edilmeksizin 300 ile
sınırlı tutulmuştur.
PERFORMANS YÖNETİMİ
HEDEFLERE GÖRE DEĞERLENDİRME
Hedeflerin belirlenmesi iki aşamada gerçekleştirilir.
1- Enstitü ve Birim Müdürlerinin Hedefleri;
TÜBİTAK-MAM’ın Stratejik İş Planı’na ve bu
Planda belirlenmiş enstitü/birim hedeflerine
göre belirlenirken,
2- Enstitü ve Birim Çalışanlarının Hedefleri;
enstitü/birim hedeflerini sağlayacak ve/veya
destekleyecek şekilde belirlenir.
PERFORMANS YÖNETİMİ
PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 Başkanlık enstitü ve birimlerin performanslarını aylık
olarak izler. İlk altı ayın sonunda bir değerlendirme yapar
ve değerlendirme sonuçlarını ilgili müdürlerle görüşür.
İkinci altı aylık dönemin sonunda yıllık değerlendirmeyi
yaparak puanlamaya gider.
 Enstitü ve birim müdürlükleri kendi personelinin
hedef/görev ve genel kriterlere göre performansını
izleyerek, her birey için iki ayda bir Performans İzleme
çizelgesini doldurur.
PERFORMANS YÖNETİMİ
 Enstitü ve birim müdürlükleri,ilk altı ayın sonunda
performans izleme çizelgelerini inceler, gerekiyorsa
kişilerle performansları hakkında görüşür. Gerekli tavsiye
ve uyarılarda bulunur.
 12 Aylık dönemin sonunda puanlama ve yıllık
değerlendirme yapılır.
PERFORMANS YÖNETİMİ
PUANLAMA
 Genel Kriterler ; Yüksek, Yeterli, Yeterli Olma Yolunda
İlerliyor ve Yetersiz olarak toplam puan 300’ü aşmayacak
şekilde puanlandırılmaktadır.
 Hedefler; enstitü/birim müdürleri için MAM Başkanı,
bireyler için ilgili enstitü/birim müdürleri tarafından,
puanların toplamı ilgili performans çizelgesinde gösterilen
değeri aşmayacak şekilde belirlenir.
Hedeflere göre performansın değerlendirilmesi aşağıdaki
şekilde yapılır:
PERFORMANS YÖNETİMİ
Hedef aşıldı/görev üstün başarı ile tamamlandı ise : P
P: Hedefin ağırlık Puanı
Diğer durumlar : K x P
K: Hedefin gerçekleştirilme katsayısı (%)
Örnek:
Hedef tutturuldu % 100 tamamlandı ise : P
Hedef % 90 gerçekleştirildi ise : 0,90 x P
PERFORMANS YÖNETİMİ
MÜLAKAT
 Değerlendirme tamamlandıktan sonra ilgili personel ile
mülakat yapılır. Mülakatta dönem içerisinde alınan
başarılı-başarısız sonuçlar ve performans iyileştirici
önlemler üzerinde durulur.
 Yeni dönem için görev ve hedefler ve kişisel gelişme için
yapılması gereken işler ve sorumluluklar belirlenir.
PERFORMANS YÖNETİMİ
 Mülakat sonucunda bireyler için üzerinde geliştirme,
kariyer çizgisi ve görevlendirme ile ilgili önerilerin ve
mülakat notlarının yer aldığı Performans İzleme
Çizelgeleri Merkez Başkanlığı’na gönderilir. Bu çizelgeler
ilgili kişilerin dosyalarında saklanır.
PERFORMANS YÖNETİMİ
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
SONUÇLARI NELERİ ETKİLER
 MAM Başkanlığı’nca kullanılan atama, yurt içi ve dışı
eğitim programlarına katılım ve diğer tercihlerde
performans değerlendirme sonuçları göz önünde tutulur.
 Sicil ve Başarı Değerlendirmeleri ve her türlü teşvik
ödemelerinin yapılmasında amirlerin ilgili mevzuat
çerçevesinde verecekleri kararlar için dayanak oluşturur.
PERFORMANS YÖNETİMİ
 PD, daha büyük sorumluluklar almaya hazır, bazı
üstün ve özel yetenekleri olan personeli ortaya çıkarır.
 Personelin yeteneklerine göre kariyer yollarının
belirlenmesine, bilinçli ve planlı yönlendirme,
görevlendirme ve işbaşında ve/veya dışında eğitim gibi
yollarla yetiştirilmesine olanak sağlar.
 Enstitüler de
yararlanırlar.
kaynaklardan
başarılarına
göre
TÜBİTAK
MARMARA ARAŞATIRMA MERKEZİ
TÜBİTAK-MAM YAPTIKLARI VE BUNDAN
SONRA YAPACAKLARI İLE TÜRKİYE’NİN
AYDINLIK YÜZÜ OLMAYA DEVAM EDECEK

Benzer belgeler