Dualar

Transkript

Dualar
2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI
Adı Soyadı:
Numarası:
Sınıfı:
Subhâneke
Ettehiyyatü
Allahümme Salli
Allahümme Barik
Rabbenâ Atina
Rabbenağfirli
Rabbic’alni
Fatiha
Fil
Kureyş
Maun
Kevser
Kafirun
Nasr
Tebbet
İhlas
Felak
Nas
Amentü
Ayetel Kürsi
Kunut 1
Kunut 2
Amenerrasûlü
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: ………………………………………………………………………………NUMARASI: ………………. SINIFI:……….
NAMAZ DUALARI
1. Sübhâneke:
Allâhu ekber.
Sübhânekellâhümme ve bihamdik. Ve tebâre kesmük. Ve teâlâ ceddük. (Ve celle senâük) Velâ
ilâhe gayrük.
(Not: Parantez içindeki kısım sadece cenaze namazı kılınırken söylenir.)
ANLAMI: Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan uzaksın, Seni daima böyle kutsar ve överim; Senin adın
mübarektir, azamet ve celâlin yüksektir. Seni övmek yücedir ve Senden başka ilah yoktur.
2. Et’tehiyyâtü:
Allâhu ekber.
Ettehiyyâtü
lillâhi
ve’ssalavâtü
ve’t-tayyibât.
Esselâmü
aleyke
eyyühe’n-nebiyyü
ve
rahmetullâhi ve berekâtüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhi’s-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.
ANLAMI: Bütün övgüler ve ibadetler ancak Allah içindir. Ey Peygamber, sana selam olsun! Allah’ın
rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam, bizim ve Allah’ın iyi kulları üzerine olsun. Şehadet
ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed O’nun kulu ve
rasûlüdür.
3. Allâhümme Salli:
Allâhu ekber.
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli
İbrâhîm. İnneke Hamîdün Mecîd.
ANLAMI: Allah’ım! İbrahim’e ve yakınlarına rahmet ettiğin gibi, Muhammed’e, O’nun evlat ve
yakınlarına da rahmet et. Şanı yüce ve övülmeye layık olan Sensin.
4. Allâhümme Bârik:
Allâhu ekber.
Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli
İbrâhîm. İnneke Hamîdün Mecîd.
ANLAMI: Allah’ım! İbrahim’i ve yakınlarını mübarek kıldığın gibi, Muhammed’i ve yakınlarını da
mübarek kıl. Şüphe yok ki şanı yüce ve övülmeye layık olan yalnız Sensin.
5. Rabbenâ Duaları:
Allâhu ekber.
1
* Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr.
Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.
ANLAMI: Ey Rabb’imiz, bize dünyada ve ahirette, iyilikler, güzellikler ver. Bizi cehennem ateşinin
azabından koru.
* Rabbena’ğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekûmu’l-hisâb.
ANLAMI: Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!
* Rabbic’alnî mukîme’s-salâti ve min zürriyyetî. Rabbenâ ve tekabbel duâ’.
ANLAMI: Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz!
Duamı kabul et!
6. Kunut Duaları:
* Allâhu ekber.
Allâhümme innâ neste’înüke ve nestağfiruke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.
Venetevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke’l-hayra küllehû neşküruke ve lâ nekfüruk.
Ve nahleu ve
netrukü men yefcüruk.
ANLAMI: Allah’ım, yardımı, bağışlanmayı ve hidayeti ancak Senden isteriz. Sana iman ederiz, tevbe
ederiz, güveniriz. Her şeyde Seni hayırla anar, şükrederiz. Seni inkar etmeyiz. Nimetlerini inkar edip
Sana isyan edenleri bırakır, onlarla ilişkilerimizi keseriz.
* Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû
rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bi’l-küffâri mülhık.
ANLAMI: Allahım! Biz Sana ibadet ve kulluk ederiz. Ancak Senin için namaz kılarız, yalnız Sana
secde eder, yalnız Sana koşarız. İbadetini sevinçle yaparız, rahmetinin çok olmasını dileriz, azabından
korkarız. Çünkü Senin azabın kafirleri yakalar.
7. Âmentü:
Allâhü ekber.
Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihî ve
şerrihî minallâhi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l-mevtü hakkun. Eşhedü en lâ İlâhe illallâh ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve rasûlüh.
ANLAMI: Ben Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve
şerrin Allah Teâlâ’dan olduğuna ve öldükten sonra dirilmenin gerçek olduğuna iman ettim. Şehadet
ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed O’nun kulu ve
rasûlüdür.
2
KISA SURELER
Eûzü-Besmele:
Eûzü billâhi mine’ş-şeytânir’racîm. Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
ANLAMI:
Kovulmuş şeytanın kötülüklerinden Allah’a sığınırım. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1. FATİHA SURESİ:
Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
Elhamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’büdü ve
iyyâke nesteîn. İhdine’s-sırâta’l-müstakîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayri’l-mağdûbi aleyhim
veleddâllîn.
ANLAMI:
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Hamd, âlemlerin Rabb’i Allah’a mahsustur. (O), Rahmân’dır, Rahîm’dir. Din gününün sahibidir.
(Allah’ım) ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet
verdiğin kimselerin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.
3
2. FÎL SURESİ:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elem tera keyfe feale Rabbüke bieshâbi’l-fîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele
aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâretin min siccîl. Fecealehüm keasfimme’kûl.
ANLAMI:
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Kabe’yi yıkmaya gelen fil sahiplerine Rabbinin ne yaptığını görmedin mi? Onların kurduğu tuzağı alt
üst etmedi mi? Onların üzerine, sert taşlar atan kuş sürüleri gönderdi. Sonunda yenmiş ekin gibi yaptı.
3. KUREYŞ SURESİ:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Liîlâfi
Kureyş.
Îlâfihim
rıhlete’ş-şitâi
ve’s-sayf.
Fe’l-ya’büdû
Rabbe
hâze’l-beyti’llezî
et’amehüm min cûin ve âmenehüm min havf.
ANLAMI:
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse
kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kâbe’nin Rabbine kulluk etsinler.
4. MÂÛN SÛRESİ:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Eraeytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî yedü’ul-yetîm. Velâ yehuddu alâ taâmi’l-miskîn.
Feveylüllilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne ve yem’neûne’l-mâûn.
ANLAMI:
Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü hor gören, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur.
Namazlarını gaflet içinde kılanlara yazıklar olsun. Onlar gösteriş (için ibadet) yaparlar ve en ufak bir
yardımı esirgerler.
5. KEVSER SÛRESİ:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
İnnâ e’taynâke’l-kevser. Fesalli li-Rabbike venhar. İnne şânieke hüve’l-ebter.
ANLAMI:
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl soyu kesik
olan, şüphesiz sana kin besleyendir.
6. KÂFİRÛN SÛRESİ:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Kul yâ eyyühe’l-kâfirûne lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbüdûne mâ a’büd. Ve lâ ene
âbüdümmâ abettüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliyedîn.
ANLAMI:
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
De ki: “Ey inkarcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben
sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.”
7. NASR SÛRESİ:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi
Rabbike vestağfirhü innehû kâne tevvâbâ.
ANLAMI:
Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah’ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah’ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini
överek tesbih et; ondan seni affetmesini dile; çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
4
8. TEBBET SÛRESİ:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren
zâtelehebin vemraetühû hammâlete’l-hatab. Fîcîdihâ hablün min mesed.
ANLAMI:
Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Ebu Leheb’in elleri kurusun, yok olsun! Mal ve kazandığı kendisine fayda vermez. Alevli ateşe
yaslanacaktır. Karısı da, boynundaki iple ona odun taşıyacaktır.
9. İHLAS SÛRESİ:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Kul hüvellâhü ehad. Allâhü’s-Samed. Lem yelid. Ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven
ehad.
ANLAMI:
Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
De ki O Allah tektir. Herşey O’na muhtaç ama O’nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O, doğurmamış ve
doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.
10. FELÂK SÛRESİ:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Kul eûzü biRabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ vekab. Ve min şerri’nneffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
ANLAMI:
Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
De ki: “Hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden,
yaratıkların şerrinden tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.”
11. NÂS SÛRESİ:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Kul eûzü biRabbi’nnâs. Meliki’nnâs. İlâhi’nnâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hannâs. Ellezî yüvesvisü fî
sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
ANLAMI:
Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
De ki: “İnsanlardan ve cinlerden ve insanların kalbine vesvese veren o sinsi vesvesecilerin
şerrinden, insanların Hükümdarı ve insanların Rabbi olan Allah’a sığınırım.”
5
12. AYETEL KÜRSİ:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fissemâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ
halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ
yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
ANLAMI:
Allah, O’ndan başka tanrı yok, ancak O… Daima yaşayandır, daima duran, tutandır: hayy ve
kayyûm’dur O… Ne gaflet basar O’nu, ne uyku… Göklerde ve yerde ne varsa, hep O’nun… Kimin haddine
ki, O’nun izni olmaksızın katında şefâat edecek?!. Onların önlerinde ne var, arkalarında ne var hepsini
bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka, ilahi ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. O’nun Kürsî’si
bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır, her ikisini görüp gözetmek O’na bir ağırlık da vermez.. O öyle
uludur, öyle büyük azamet sahibidir.
12. AMENERRESULÜ:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Amenerrasulü bimâ ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü'minun, küllün amene billahi vemelâiketihi ve
kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kâlu semi'na ve ata'na gufraneke
rabbenâ ve ileykel masir.
La yükellifullahü nefsen illa vüs'aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena la
tüahızna innesiyna ev ahta'na, rabbena vela tahmil aleyna isran kema hameltehü alelleziyne min
kablina, rabbena vela tühammilna, ma la takate lena bih, va'fü anna, vağfirlena, verhamna, ente
mevlana fensurna alel kavmil kâfirin.
ANLAMI:
O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Mü'minler de (onlardan) her biri Allah'a,
onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. "Onun (Allah'ın) peygamberlerinden hiç birini
diğerlerinin arkasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik, (kabul ettik) emrine itaat ettik, Ey
Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır" dediler.
Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine,
yaptığı şer kendi zararınadır. "Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey
Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat
getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın
bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et."
6

Benzer belgeler

Umman`da Kapışan İmparatorluklar Osmanlı ve

Umman`da Kapışan İmparatorluklar Osmanlı ve Reis unvanıyla iş görmüştü. Osmanlı denizcilik tarihinin günümüzdeki öncülerinden olan Svat Soucek ve İdris Bostan’ın çalışmalarıyla bu ünlü denizcinin biraz karanlıkta kalmış olan Akdeniz’deki geç...

Detaylı

ÂYETÜ`L-KÜRSÎ Âyetü`l-Kürsî ile İlgili Âyetler

ÂYETÜ`L-KÜRSÎ Âyetü`l-Kürsî ile İlgili Âyetler sırrı, hakimiyet sırrı vb. gibi maddî ve mânevî kuvvetlerinin son derece açık şâhitliği ile ispat ederek bütün ilâhiyat meselelerinin ana noktasını, Allah’ın kürsüsü gibi geniş bir kapsam ile kavra...

Detaylı