Kullanım Kılavuzu

Transkript

Kullanım Kılavuzu
Teknik Özellikleri
ÇEVRESEL ÖZELLÝKLER
Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki
uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda
sorumluluk kullanýcýya aittir. Bu durumda oluþan arýzalarda cihaz garanti kapsamýndan çýkar.
Ortam/depolama sýcaklýðý 0 ... +50°C/-25 ... 70°C (buzlanma olmadan)
31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalýp 40°C’de %50'ye düþen nemde çalýþýr.
Baðýl nem
Koruma sýnýfý
EN 60529 standardýna göre Ön panel : IP60
Arka panel : IP20
Yükseklik
En çok 2000m
ENDA ETS1410 DARBE GÝRÝÞLÝ TAKOMETRE
Yanýcý ve aþýndýrýcý gaz bulunmayan ortamlarda kullanýlmalýdýr.
ENDA ETS1410 takometre cihazýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.
* 34x77 ebatlý.
* Basit kullaným.
* Desimal nokta ayarlama imkaný.
* 1 ile 999 arasýnda bölen deðeri girme imkaný.
* Giriþ frekansýna göre otomatik örnekleme zamaný
seçimi. (Örnekleme zamaný minimum 1 saniye ile
maksimum 16 saniye arasýnda otomatik olarak
ayarlanýr.)
* EN standartlarýna göre CE markalý.
ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER
Giriþ
sinyali
göstergesi
TACHOMETER
RPM
SIG
SET
Sipariþ Kodu : ETS1410-
GÝRÝÞLER
ENDA
ETS 1410
Sensör giriþi
Ölçme frekansý
Örnekleme zamaný
1
Besleme Voltajý
230VAC...230V AC
24VAC.....24V AC
SM...........9-30V DC / 7-24V AC
ÇIKIÞLAR
KUTU
ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
ETS1410-230VAC DIGITAL TACHOMETER
ETS1410-24VAC DIGITAL TACHOMETER
Solvent (tiner, benzin, asit v.s.) içeren veya aþýndýrýcý temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.
34mm
4
5
6
7
8
9 10 11 12
Cihazýn tümünde ÇÝFT YALITIM
vardýr.
SN: XXXXXXXXX
Anahtar
ETS1410-230VAC DIGITAL TACHOMETER
ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
Kablo kesiti: 1,5mm²
230V AC +10% -20%
50/60Hz 2VA
3
230V AC
Besleme
Nötr
Sigorta
kullanýlmalýdýr.
Not :
2
Vida sýkma momenti 0.4-0.5Nm
1) Besleme kablolarý IEC 60227 veya IEC 60245 gereksinimlerine uygun olmalýdýr.
2) Güvenlik kurallarý gereðince þebeke anahtarý operatörün kolaylýkla ulaþabileceði bir konumda olmasý ve
anahtarýn cihazla ilgili olduðunu belirten bir iþaretin bulunmasý gerekmektedir.
1/2
1
Sýkýþtýrma
aparatý
Panel yuva kesiti
71mm
29mm
+ SENSOR INPUT
GND
+ 12V DC 30mA OUT
9 10 11 12
Faz
Sigorta
F 100 mA
250V AC
1
8
184-253V AC 1
50/60Hz 2VA 2
9 10 11 12
7
NOT :
BESLEME:
8
+ SENSOR INPUT
7
+ 12V DC 30mA OUT
6
6
+ SENSOR INPUT
2
Sýkýþtýrma
aparatý
5
GND
ETS 1410
4
+ 12V DC 30mA OUT
SET
ENDA
8mm
- Sýkýþtýrma aparatýný 1
yönünde yana itiniz.
- Aparatý 2 yönünde çekiniz.
RPM
SIG
3
24V AC ±10%
50/60Hz 2VA
TACHOMETER
GND
5
70mm
Cihazý panelden çýkarmak için:
2
230V AC +10% -20%
50/60Hz 2VA
4
Derinlik
85mm
SN: XXXXXXXXX
Panel Conta
1
SN: XXXXXXXXX
Sýkýþtýrýlarak panoya yerleþtirilir.
G77xY34xD70mm
Yaklaþýk 195g (ambalajlý olarak)
Kendi kendine sönen plastikler kullanýlmýþtýr.
Boyutlar
ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
3
12V DC, En fazla 30mA (regülesiz)
Kutu þekli
Ebatlar
Aðýrlýk
Kutu malzemeleri
ENDA ETS1410 pano tipi kontrol cihazýdýr. Cihaz talimatlara uygun kullanýlmalýdýr. Montaj ve elektriksel
baðlantýlar, teknik personel tarafýndan, kullanma kýlavuzundaki talimatlara uygun olarak yapýlmalýdýr.
Montaj yapýlýrken baðlantý kablolarýnda elektrik bulunmamalýdýr. Cihaz rutubetten, titreþimden ve kirlilikten
korunmalýdýr. Çalýþma sýcaklýðýna dikkat edilmelidir. Sensör kablolarý yüksek güç taþýyan hatlarýn ve
cihazlarýn yakýnýndan geçirilmemelidir.
2
5 ila 30V’luk puls
0.07 ile 3000Hz arasýndaki frekanslarý ölçer.
Giriþ frekansýna göre otomatik ayarlanýr. En az 1 saniye, en çok 16 saniyedir.
Sensör beslem çýkýþý
Baðlantý Diyagramý
1
230VAC +%10 -%20 veya 24VAC ±%10,50/60Hz veya isteðe baðlý 9-30VDC / 7-24VAC ±%10 SMPS.
En çok 2VA
2.5mm²'lik klemens
4 hane, 9.1mm, 7 parçalý kýrmýzý LED.
%0,01
EN 61326-1: 1997, A1: 1998, A2: 2001 (EMC deneyleri için performans kriteri B’yi saðlar.)
EN 61010-1: 2001 (Kirlilik derecesi 2, aþýrý gerilim kategorisi II, ölçüm kategorisi I)
ETS1410 cihazý ölçüm kategorisinin II, III veya IV olarak istenildiði durumlarda
kullanýlmamalýdýr.
Besleme voltajý
Güç tüketimi
Baðlantý
Gösterge
Doðruluk
EMC
Güvenlik gereksinimleri
Not : 1) Panel kalýnlýðý en fazla
7mm olabilir.
2) Cihaz arkasýnda en az
60mm boþluk býrakýlmaz
ise, panelden sökülmesi
zorlaþýr.
SÝSEL MÜHENDÝSLÝK ELEKTRONÝK SAN. VE TÝC. A.Þ.
Yukarý Dudullu Barbaros Cad. Kutup Sok. No:20 34775 - ÜMRANÝYE/ÝSTANBUL/TÜRKÝYE
Tel : +90 216 499 46 64 Pbx. Fax : +90 216 365 74 01
url : www.enda.com.tr
ETS1410-T-03
SET
BÖLEN BÝLGÝSÝNÝ KULLANMA ÖRNEKLERÝ
tuþuna 5 saniye süre ile basýlýrsa parametre ayar konumuna geçilir.
PARAMETRE AYAR KONUMU
Parametre
D.P. 0
Desimal nokta parametresi,
SET
D.P. 2
D.P. 1
ve
D.P. 1
ENDA ETS1410 Darbe Giriþli Takometre, giriþine gelen darbeleri kalibrasyon deðeri ile bölerek
göstergeye aktarýr. Bölen deðeri 1 ile 999 arasýnda seçilebilir. Bu özellik cihazýn hassas devir
ölçümü,ani debi ölçümü ve hýz ölçümü uygulamalarýnda kullanýlmasýný saðlamaktadýr.
Buna göre birebir debi ölçümü için bölen deðeri olarak 1 girilmelidir.
Bölen bilgisinin hesaplanmasý aþaðýdaki gibi formule edilebilir:
tuþlarý kullanýlarak istenilen deðere ayarlanabilir.
Dakikadaki darbe sayýsý
CAL(bölen) =
Bu parametre 0 ile 3 arasýnda herhangi bir deðere ayarlanabilir. 0 deðeri desimal noktanýn yanmadýðý durumdur.
Tuþlara 0.6 saniye sürekli basýlýrsa hýzlý artýrma veya eksiltme konumuna geçilir.
Görülmesi istenen gösterge deðeri
Parametre
C.
1
C.
2
C.
3
C.
2
Hýz ölçümü için bölen deðeri;
Bölen parametresi,
ve
tuþlarý kullanýlarak istenilen deðere ayarlanabilir.
Bu parametre 1 ile 999 arasýnda herhangi bir deðere ayarlanabilir. Tuþlara 0.6 saniye sürekli basýlýrsa hýzlý arttýrma
veya eksiltme konumuna geçilir.
25cm çevreli silindir 3devir/dakika dönüþe sahiptir. Bu silindirin üzerinden geçen bandýn hýzý
cm/dakika cinsinden ölçülecektir. Silindirin devrini ölçmek için 50 pulse/devir enkoder kullanýlacaktýr.
Bölen deðeri aþaðýdaki gibi hesaplanýr;
Görünülmesi istenen gösterge deðeri: 3devir/dakika x 25cm/devir = 75cm/dakika
Hata mesajlarý:
Dakikadaki darbe sayýsý: 3devir/dakika x 50pulse/devir = 150pulse/dakika
Giriþ frekansý çok düþük veya giriþ sinyali yok
Buna göre; CAL(bölen) =
150pulse/dakika
75cm/dakika
= 2 olarak bulunur.
Giriþ frekansý yüksek
Ölçülen deðer 9999 dan büyük
2/2
SÝSEL MÜHENDÝSLÝK ELEKTRONÝK SAN. VE TÝC. A.Þ.
Yukarý Dudullu Barbaros Cad. Kutup Sok. No:20 34775 - ÜMRANÝYE/ÝSTANBUL/TÜRKÝYE
Tel : +90 216 499 46 64 Pbx. Fax : +90 216 365 74 01
url : www.enda.com.tr
ETS1410-T-03

Benzer belgeler

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu ETS1410-230VAC DIGITAL TACHOMETER

Detaylı