meme davetiye son+son - Prof. Dr. Yeşim Eralp

Yorumlar

Transkript

meme davetiye son+son - Prof. Dr. Yeşim Eralp
Bizans tarihinin muhtemelen en önemli kişiliği... Theodora, başkenti
İstanbul olan Doğu Bizans İmparatorluğu’nun en kudretli
imparatorlarından 1. Justinian’in eşi idi. Arenada bir hayvan
bakıcısının kızı olarak dünyaya geldi. Aklı ve güzelliği sayesinde
Justinian ile evlenerek 527 tarihinde imparatoriçe oldu. O tarihten
sonra ülke yönetiminde hep söz sahibi oldu.
O dönemde ilk kez kadın haklarını savunan ve kadınları koruyucu
kanunların çıkarılmasını sağlayan öncü bir kadın olarak tarihe
damgasını vurdu.
Kaynaklar diyor ki; Theodora’ya meme kanseri tanısı
konduğunda kendisine o dönemde yeni bir tedavi şekli olan
mastektomi operasyonu önerildi. Ancak, cerrahiyi kabul etmeyen
İmparatoriçe 50 yaşında meme kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.
‹MAG
‹STANBUL MEME KANSER‹
ARAŞTIRMA GRUBU
13/Q1 P31855
Meme Kanseri:
Sorunlar ve Güncel Yaklaş›mlar
MEME KONSEYİ 1000
Prof. Dr. Yavuz Bozfakioğlu Anısına
Sağlık Bakanlığı'nın 26 Ağustos 2011 tarihli ve 28037 numaralı Resmi Gazetede yayınlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri
Hakkındaki Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca ve buna bağlı 1 Temmuz 2012 tarihli AİFD Tanıtım İlkeleri kurallarına göre, ilaç firmaları
bilimsel kongrelerde bildiri, yayın, poster gibi bilimsel çalışma sunumunda bulunanlar ve toplantılara eğitim amaçlı katılanlar dışındaki
kişilerin katılımı konusunda finansal katkıda bulunamazlar. Bu kapsamın dışındaki kişilere yapılacak katkılar ağır hukuki yaptırımlara
bağlanmıştır. Bu nedenle toplantıya ve bağlı aktivitelere eşinizi ve/veya çocuklarınızı getirmemenizi rica ederiz. Sağlık sektörünün yüksek
standartlarını koruma konusunda göstereceğiniz duyarlılık ve destek için teşekkür ederiz.
Bu davetiye bir kişiliktir.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
1000. Çok-disiplinli Meme Konseyi
Tarih: 21 Şubat 2013
Saat: 16.00-20.00
Yer: Ceylan InterContinental-İstanbul
İstanbul Meme Araştırma Grubu, günlük pratikte karş›laş›lan sorunlara güncel bilgilerin
›ş›ğ›nda, Türkiye gerçekleri gözetilerek çözüm yollar› sunabilmek amac›yla iki ayda bir
kez olmak üzere Meme Kanseri Olgu Toplantıları düzenleyecektir. Hedefimiz, meme
kanseri tedavisinde ‹stanbul içinde tüm merkezleri bir araya getirecek bir ortam
yaratarak, minimal gerekliliklerin benimsenmesi ve hastalar›m›za en uygun tedavilerin
uygulanmas›n› sağlayabilmektir. Bu toplant›lar s›ras›nda merkezler aras› koordinasyonun
sağlanmas› ve gelecekte bilimsel araşt›rmalar›n geliştirilmesi için ayn› hedefleri ve
heyacan› paylaşan bir grup dinamiği yaratma şans›n› bulmay› ümit ediyoruz.
TARTIŞMACILAR
PROGRAM
16.00-16.30 Açılış Konuşmaları & Plaket Sunumu
Moderatörler: Dr. Mesut Parlak, Dr. Abdullah İğci
Konuşmacılar: Dr. Metin Ünal, Dr. Mahmut Müslümanoğlu
Plaket Sunumu: Dr. Nijad Bilge, Dr. Erkan Topuz, Dr. Metin Ünal
Dr. Temel Dağoğlu, Dr. Işık Aslay, Dr. Mesut Parlak, Dr. Altan İplikçi
16.30-17.30 Bilimsel Konuşma ve Tartışma
Düşük riskli hormon reseptörü pozitif hastalıkta sistemik
tedavinin yönlendirilmesi
Dr John Crown “University College Dublin”
Onursal Kurul:
Dr. Metin Ünal, Dr. Nijad Bilge, Dr. Altan İplikçi, Dr. Erkan Topuz
17.30-18.00 Ara
Cerrahi:
Dr. Mustafa Keçer, Dr. Hamdi Güngel, Dr. Hasan Karanlık
18.00-20.00 Olgular ve Meme Konseyi
Dr. Mustafa Tükenmez
Medikal Onkoloji:
Dr. Adnan Aydıner, Dr. Pınar Saip, Dr. Yeşim Eralp
Radyasyon Onkolojisi:
Dr. Işık Aslay, Dr. Maktav Dinçer, Dr. Seden Küçücük, Dr. Merdan Fayda
Patoloji:
Dr. Sıtkı Tuzlalı, Dr. Ekrem Yavuz
Radyoloji:
Dr. Gülden Acunas, Dr. Mehtap Tunacı, Dr. Nuri Tenekeci
Plastik Cerrahi:
Dr. Erdem Güven, Dr. Burcu Özden
Nükleer Tıp:
Dr. Ayşe Mudun
Moderatörler:
Dr. Abdullah İğci
Dr. Mahmut Müslümanoğlu
Dr. Vahit Özmen